Styringsdokument 01-2013 IKT-standard addendum 20140620.pdf

IKT-standard for skolene i
Telemark fylkeskommune
Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013
Innhold
Innledning ………...…………………………………………………………………….. 3
IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune …………………………………. 4
Kommentarer til endringer fra forrige utgave ………………………...………………… 5
Bakgrunn
I den pedagogiske IKT-strategien til Telemark fylkeskommune står det følgende om IKTstandarden:
IKT-standarden for de videregående skolene i Telemark fylkeskommune er fundert i
opplæringsloven, læreplaner for fagene og i forskning. Standarden skal gi tydelige signaler
til skolene og lærere om hva som forventes av IKT-bruk i undervisningen. Standarden skal
revideres årlig slik at den er mest mulig målrettet i forhold til sentralgitte krav og ny
forskning.
Dette er bakgrunnen for at vi nå gir ut en revidert utgave av IKT-standarden som ble innført i fjor.
Det har blitt lagt vekt på å ikke gjøre for store endringer, fordi vi ønsker en stor grad av
forutsigbarhet når lærere og elever møter til nytt skoleår.
I forbindelse med revisjonen har det vært mulighet for alle lærere til å gi tilbakemeldinger på
standarden i Fronter gjennom hele skoleåret 2013-2014. I tillegg har alle IKT-forum i skolene blitt
invitert til å komme med revisjonsforslag.
Skien den 27. juni 2014
Rune Mathisen
Pedagogisk IKT-rådgiver
IKT-standard for skolene i
Telemark fylkeskommune
Som elev på videregående skole i Telemark skal du oppleve en bruk av IKT som gir
deg faglig utvikling, og IKT skal være en del av alle fag. Denne IKT-standarden
forteller deg hva du skal forvente av skolen.
1. Du skal få tilbud om grunnleggende opplæring i bruk av skolens
nettverk, datautstyr og programvare. Som et minimum er dette:
o Bruk og vedlikehold av digitale verktøy
o Fronter (den digitale læringsplattformen i Telemark fylkeskommune)
o Tekstbehandling, presentasjonsverktøy og regneark
o Digital dannelse (dømmekraft, kildekritikk,
nettvett og etikk i en digital hverdag)
2. Du skal oppleve at planer, dokumentasjon av læringsprosess og
vurdering presenteres på en ryddig og oversiktlig måte i Fronter1.
Et minimum er:
o Årsplaner for alle fag
o Arbeidsplaner for alle fag
o Tilbakemeldinger fra lærerne som hjelper deg å forstå
hvordan du kan forbedre deg
o Oversikt over karakterer, fravær og anmerkninger
3. Du skal møte et variert utvalg av digitale læringsressurser i alle fag.
Det kan være:
o Læremidler fra NDLA
o Læremidler fra forlagenes fagnettsteder
o Faglige videoer
o Andre fagrelaterte digitale ressurser
4. Du skal ha muligheten til å øke ditt læringsutbytte ved å arbeide med
digitale verktøy i tillegg til tekstbehandling, presentasjonsverktøy og
regneark. Det kan være:
o Sosiale medier, for eksempel Facebook, Google+, YouTube,
samskrivingsverktøy, blogger og wikier
o Verktøy for innhenting og organisering av informasjon, for eksempel
Google, OneNote og tankekart
o Fagrelaterte digitale verktøy, for eksempel matematikkverktøy,
tegneprogram og simulatorer
o Verktøy for dokumentasjon, for eksempel foto, film og lyd
Du får utlevert digitalt utstyr som du kan bruke i de årene du går på videregående
skole. Skolen og lærerne forventer at du:
• Tar godt vare på utstyret og følger IT-reglementet
• Har med deg utstyret klart til bruk på skolen hver dag
• Bare bruker utstyret til faglig arbeid i undervisningen
• Ikke bruker utstyret og skolens nettverk til mobbing
eller annen ulovlig virksomhet
1
Skolen din kan bruke verktøy i
tillegg til Fronter dersom de har
avtalt dette med fylkesopplæringssjefen.
Kommentarer til endringer fra forrige utgave
Hovedpunktene 1 til 4 i standarden er beholdt uten endringer fra forrige versjon av IKT-standarden,
men det er lagt til en fotnote i hovedpunkt 2 - ”Du skal oppleve at planer, dokumentasjon av
læringsprosess og vurdering presenteres på en ryddig og oversiktlig måte i Fronter”. I fotnoten står
det at:
Skolen din kan bruke verktøy i tillegg til Fronter dersom de har avtalt dette med
fylkesopplæringssjefen.
Bakgrunnen for dette tillegget er en konkret forespørsel fra en skole som ønsket å bruke et
dokumentasjonsverktøy for yrkesfagelever som også skulle følge dem inn i vg3 i bedrift. Dette er
en god pedagogisk begrunnelse for å tillate andre verktøy enn Fronter, og det ble derfor vurdert som
formålstjenlig å gi en åpning for dette.
Det understrekes samtidig at dette tillegget ikke gir alle lærere mulighet til å velge vekk Fronter i
kommunikasjonen med elevene. Ved bruk av andre verktøy enn Fronter må dette begrunnes overfor
skoleeier. IKT-forum på fylkeshuset er kontaktpunkt på vegne av fylkesopplæringssjefen i slike
saker.
I underpunktene til hver av de fire hovedpunktene i IKT-standarden har nummereringen nå blitt
fjernet, og erstattet med kulepunkter. Dette er gjort for at underpunktene ikke skal oppfattes som
noen prioriteringsliste.
I kulepunktene under hovedpunkt 4 i standarden er det lagt inn ett nytt punkt om verktøy for
dokumentasjon. Alle underpunkter til hovedpunkt 4 er veiledende, og ment som idé og inspirasjon
til elever og lærere i forhold til å fylle hovedpunktet med innhold.
I den avsluttende punktlisten over hva som forventes av eleven, er det lagt inn en presisering om at
vi forventer at de følger IT-reglementet. Det er derfor ekstra viktig at alle elever blir gjort kjent med
dette reglementet tidlig i skoleåret.