protokoll kontrollutvalget (.pdf)

Kontrollutvalget i Sandefjord kommune
PROTOKOLL
Møte i kontrollutvalget mandag 8. desember 2014, kl. 14.30 – 17.00
Tilstede:
Fra kontrollutvalget:
Dag Bjørvik, Anne Marie Gustavsen, Steinar Christensen, Solveig
Bagås
Forfall
Håkon Tappeluf. Vara kunne heller ikke møte.
Fra sekretariatet:
Gunnar Hoff
Fra Distriktsrevisjonen
i Sandefjord:
Linn Karlsvik
Etatssjef for skole og barnehage, Simen Seeberg møtte under behandlingen av sak 46, leder
for helse og sosialetaten, Lise Tanum Aulie møtte under behandlingen av sak 47, Inger
Johanne Weidel og Knut Kavli fra BDO møtte under behandlingen av sak 52.
Følgende saker ble behandlet:
Sak 45/14
Godkjenning av protokoll fra møte 17.11.2014
Protokollen ble gjennomgått.
Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):
Protokollen fra møte 17.11.2014 godkjennes.
Sak 46/14
Forebygging og håndtering av mobbing på skolene
Seeberg orienterte om kommunens strategier og verktøy for å forebygge og
håndtere mobbing på skolene, herunder mål og målstruktur i kommunen. Det
er satt forpliktende resultatmål på alle ledernivåer, og det er konkretisert i tiltak
for å nå målene. Sentrale tiltak i etaten er blant annet tiltaks- og
handlingsplaner, reglementer, kompetanseutvikling, tverrfaglig samarbeid og
styrket skole-hjem samarbeid. Videre ble det orientert om skolesektorens
styring, kontroll og oppfølging av tiltakene.
Seeberg redegjorde deretter for tilsyn som var gjennomført innenfor skole og
barnehagesektoren i 2014 som ikke var oversendt kontrollutvalget.
Kontrollutvalget gav i den anledning uttrykk for at de ønsket å få tilsendt både
interne og eksterne tilsynsrapporter etter hvert som de forelå.
Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):
Kontrollutvalget tar orienteringen fra etatsleder for skole og barnehage til
etterretning.
Kontrollutvalget ber om at etaten etablerer en rutine for å sende over
tilsynsrapporter til kontrollutvalget etter hvert som de foreligger.
Sak 47/14
Orientering om samhandlingsreformen
Lise Tanum Auli orienterte kontrollutvalget om de mål kommunen hadde satt
for å realisere intensjonen med samhandlingsreformen, konsekvenser for
organiseringen av tjenester, samarbeid/samhandling med helseforetakene og
økonomiske konsekvenser av reformen.
Kommunen ligger langt fremme i dette arbeidet og har sentrale roller både i
regionale og nasjonale prosjekter. På lengre sikt kan den demografiske
utviklingen som er forventet i kommunen, med en betydelig økning i andelen
av personer over 80 år, representere en stor utfordring for kommunen.
Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):
Kontrollutvalget tar orienteringen om samhandlingsreformen til etterretning.
Sak 48/14
Budsjett for kontroll og tilsyn
De foreslåtte rutinene for fremtidig behandling av kontrollutvalgets budsjett ble
drøftet.
Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):
Forslaget til rutine for behandling av budsjettforslag for kontroll og tilsyn vedtas
i henhold til beskrivelsen i saksfremlegget.
Sak 49/14
Orientering fra Sandefjord Distriktsrevisjon
Revisjonssjef orienterte kort om pågående aktiviteter og planlagt deltakelse på
møte i kommunens økonomiforum.
Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):
Kontrollutvalget tar revisjonens orientering til etterretning.
Sak 50/14
Kommunens rutiner knyttet til startlånsordningen
Behandlingen av saken ble utsatt til neste møte i kontrollutvalget.
Sak 51/14
Eventuelt
1. Neste møte i kontrollutvalget ble avtalt til mandag 9.2.2015 kl. 15.30
2. Sekretariatet lager forslag til møteplan for 1. halvår 2015 som sendes ut
med protokollen fra møtet.
Sak 52/14
Forvaltningsrevisjon – arbeidet med psykisk helse i Sandefjord
kommune
BDO orienterte om arbeidet med rapporter og revisjonens vurderinger av de
enkelte problemstillingene som var besvart i rapporten.
Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjon om kommunens arbeid med psykisk
helse til etterretning og vil tilrå at bystyret ber rådmannen følge opp de forslag
til tiltak som fremkommer av rapporten.
Innstilling til bystyret
Bystyret ber rådmannen følge opp de forslag til tiltak som går frem av
forvaltningsrevisjonsrapporten om Sandefjord kommunes arbeid med psykisk
helse, og ber rådmannen gir en tilbakemelding innen utgangen av første halvår
om hvordan tiltakene er fulgt opp.
Sandefjord, 8. desember 2014
Dag Bjørvik
Leder
Anne Marie Gustavsen
Gunnar Hoff
Kontrollutvalgssekretær
Steinar Christensen
Solveig Bagås