Årbok 2013 - Baptist.no

Årbok 2013
Med sakspapirer for landsmøtet 2013
SOMMERFEST 2013
BAPTISTENE
Ba
Baptistenes Sommerfest
Det Norske Baptistsamfunns 111. landsmøte
Liv
Ins
Næ
Kra
Årbok 2013
Med sakspapirer
til landsmøtet i Stavern 2.-3. juli
Et fellesskap av levende menigheter
Grepet av Kristus
Midt i verden med evangeliet
Det Norske Baptistsamfunn – Årbok 2013
Utgitt av Norsk Litteraturselskap 2013
Isbn: 978-82-510-0392-6
Redaksjon: Terje Aadne (ansv), og Roger Dahl
Grafisk design: Moxus Media AS, Haugesund (omslag) og Roger Dahl
Trykk: Land Trykkeri AS
Forord
Kjære venner
”Årboka” er ikke bare en årlig tradisjon, men et nyttig arbeidsredskap. De siste årene har
vi valgt å kombinere årboka med sakspapirer til Baptistsamfunnets landsmøte.
I årets utgave finnes oppdatert informasjon: menighetsadresser og medarbeideradresser,
adresseopplysninger for økumeniske kontakter i inn og utland og statistisk materiale,
rapporter og referater.
Årboka gir et innblikk i livet og utviklingen i Det Norske Baptistsamfunn og statistikker og
årsrapporter gir også i år et godt bilde på den gode og positive veksten vi ser i vårt
kirkesamfunn og våre menigheter.
Fredtun Folkehøgskole i Stavern vil også i år være rammen rundt Landsmøtet.
Vår nye satsning på ”BLINK”, vårt nye konsept for Baptistsamfunnets sommerfest er nå
inne i sitt andre år av fire planlagte år på Stavern. Det første året med Blink gav stor
mersmak og vi gleder oss til å se hvordan vi kan videreutvikle BLINK til å bli en
sommerfest som kan være en inspirasjonskilde og en møteplass for livet med Jesus, et
godt åndelig fellesskap og en gedigen ferieopplevelse med god tid til å være blant familie
og venner.
Du kan lese mer om dette på våre hjemmesider og melde deg på til hele sommerfesten!
Saksliste for landsmøtet finnes i årboka. Den finnes også på Baptistsamfunnets
hjemmeside: www.baptist.no. Sakslisten inneholder en rekke saker av rent
”forretningsmessig” karakter: Årsrapporter, regnskap, valg til styrer og komiteer og
arbeidsplaner. Vi skal være med på å gjøre prioriteringer som har konsekvenser for
fellesskapets framtid. I tillegg er landsmøtet invitert til å ønske mye menigheter
velkommen inn i fellesskapet vårt.
Vi er en menighetsbevegelse og det er de lokale menighetene som er bærebjelken i vårt
kirkesamfunn. Samtidig kan vi uttrykke vårt fellesskap og felles identitet som baptister
når vi sammen bestemmer retningen og innholdet av vårt felles arbeid. Landsmøtets
funksjon er å fokusere på felles oppgaver, felles mål og prioriteringer. Landsmøtet er ikke
en møteplass for noen få, men for alle. Det er viktig at menighetene er representert så
Guds retning og vilje i Det Norske Baptistsamfunn kan bli uttrykt gjennom stemmene fra
bredden av våre lokale menigheter over hele vårt vidstrakte land.
Når vi samles til landsmøte på Fredtun ønsker vi å løfte opp vårt nasjonale og
Internasjonale misjonsengasjement, Sammen kan vi nå ut med evangeliet til det norske
folk lokalt gjennom våre menigheter, nasjonalt og internasjonalt ved vårt felles arbeid.
Vi vil at vår visjon skal være en rød tråd i alt vi gjør og er: Et fellesskap av levende
menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet.
Vel møtt i Stavern på Fredtun!!
Terje Aadne
Generalsekretær
Innholdsfortegnelse
Kapittel 1:
ADRESSER
Det Norske Baptistsamfunn
Norske Baptister Barne og
Ungdomsforbund
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Holtekilen Folkehøgskole
De Norske Baptisters Kvinneforbund
Øvrige arbeidsgrener, styrer og utvalg
Godkjente predikanter
Menighetene
Annen virksomhet
Leirsteder / hytter
Kapittel 2:
DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN
Protokoll fra Landsmøtet
i Stavern 2012
Misjonsfelt
Informasjons- og mediastrategi
Betenkning om demokrati
Vedtekter
Kapittel 3:
NORSKE BAPTISTERS BARNEOG UNGDOMSFORBUND
Saksliste Ung baptists årsmøte
Landsstyrets årsrapport for 2012
Arbeidsmål og – resultat 2011, 2012
og 2013
Regnskap 2012 og budsjett 2013
Landsstyrets arbeidsplaner 2013
Vedtekter for NBUF
Kapittel 4:
DET NORSKE BAPTISTSAMFUNNS
LANDSMØTE 2013
Orientering om fullmakter
Saksliste
Sak 2H Forslag forretningsorden
Sakene 4-7 medlemssøknader
Sak 4 Søknad om medlemskap
Vest Agder Chin Church, Kvinesdal
Sak 5 Søknad om medlemskap
Lighthouse International
Church of God, Sandenessjøen
Sak 6 Søknad om medlemskap
Ebenezer Chin Baptist Church,
Langesund
Sak 7 Søknad om medlemskap
Bykirka, Lillehammer
Sak 8 Det Norske Baptistsamfunn
rapport og regnskap
A. Rapport 2012
Rapport målsettinger 2012
C. Foreløpig regnskap 2012
Sak 9 Holtekilen folkehøgskole
rapport og regnskap
A Rapport (foreløpig) 2012
B Resultat 2012 (foreløpig)
Sak 11 Holtekilen Drift rapport 2012
7
8
11
12
13
14
15
16
19
33
33
35
36
48
49
54
56
61
62
63
64
65
67
68
71
72
73
78
79
79
85
90
94
100
110
111
115
117
118
Sak 12 Høyskolen for Ledelse og
Teologi rapporter og planer
121
Sak 13 Faste fonds rapport og
regnskap
A Rapport 2012
149
B Foreløpig regnskap 2012
150
Sak 14 Det Norske Baptistsamfunn
strategier og målsettinger
A Strategier
152
Målsettinger 2014-17
160
B Rev budsj. 2013 og budsjett 2014 162
Sak 15 Holtekilen folkehøgskole
planer og budsjett
A Planer for 2013-14
166
B Budsjett 2013 (rev) og 2014
168
Sak 17 Holtekilen Drift budsjett
169
Sak 18 Organisering av BTS, HD og
forvaltning av eierskap i HLT
Foreløpig saksframstilling
170
Forslag vedtekter for nyeBTS
171
Forslag vedtekt for Baptistenes
høyskoleråd
173
Vedtekter BTS
174
Vedtekter HD
177
Sak 19 Det Norske Baptistsamfunn
vedtektsendringer
178
Sak 20 Det Norske Baptistsamfunn
valg
179
Sak 21 Holtekilen folkehøgskole
valg
182
Sak 22 Baptistenes Teologiske Seminar
valg
183
Sak 23 Holtekilen drift
valg
184
Kapittel 5:
DE NORSKE BAPTISTERS
KVINNEFORBUNDS ÅRSMØTE 2012 185
Saksliste
186
Årsrapport 2012
187
Regnskap 2012
191
Kapittel 6:
STATISTIKK
Statistikk 2012
Tidligere landsmøter
195
196
206
Kapittel 1
Adresser
7
Det Norske Baptistsamfunn
Adresser
BAPTISTSAMFUNNETS ADMINISTRASJON
Michelets vei 62 C, 1368 Stabekk - telefon 67 10 35 60 - telefaks 67 10 35 69
E-post: [email protected] Web: http://www.baptist.no
Giro: 3000 15 13105
Generalsekretær: Terje Aadne
tlf. 67 10 35 70 / 472 54 001, e-post: [email protected]
Misjonsleder Arild Harvik
tlf. 67 10 35 65 / 488 67 897, e-post: [email protected]
Økonomileder: Håkon Sigland
tlf. 67 10 35 66 / 402 26 880, e-post: [email protected]
Integrasjonsleder: Mette Marie Bommen
tlf. 67 10 35 73 / 400 38 868, e-post: [email protected]
Integrasjonspastor: Peter Ngaidam
tlf. 67 10 35 61 / 400 37 857, e-post: [email protected]
Informasjonsleder: Roger Dahl
tlf. 67 10 35 67 / 959 75 478, e-post: [email protected]
Misjonskonsulen: Øyvind Hadland
tlf. 469 11 304, e-post: [email protected]
MAGASINET BAPTIST.NO
Hovedorgan for Det Norske Baptistsamfunn
Giro: 3000 15 13105
Redaktør: Roger Dahl, dir. tlf. 67 10 35 67, e-post: [email protected]
Grafisk form: Moxus Media AS
Trykk: Land Trykkeri AS
REVISJON
Hovedrevisor: K. Reitan i revisjonsfirmaet FMØ Revisjon DA Fladstad, Mjelve og Østby.
HOVEDSTYRET
Per Øvergaard, Oslo 1 (leder)
Gunnar Krunenes, Stavanger (nestleder)
Hege Norøm, Sandefjord (medlem au)
Thang Hlun, Norway Chin Mission Church
Svanhild Gaasvær, Vikna
Inga Marie Tolås, Haugesund
Øystein Lode, Sortland
Harald Hem, Skien (trakk seg høsten 2012)
Anton Sinnathamby, Oslo 5 – Den tamilske baptistmenighet
Generalsekretæren deltar fast på Hovedstyremøtene. Øvrige ansatte deltar i saker relatert til
ansvarsområde.
Varamedlemmer hovedstyret:
May Britt Lund, Kvæfjord Nord-Norge)
Odd Erling Uv, Oppdal (Midt-Norge)
Lillian K. Thorsen, Haugesund (Vestlandet)
Jon Vestøl, Kragerø (Sørlandet)
Jesmine Christopher, Oslo 6 – Tamil Grace Evangelical Church (Østlandet)
ANSETTELSESRÅDET
Generalsekretær Terje Aadne, Gardermoen
HS-leder Per Øvergaard, Oslo 1
Seminarets rektor: Kai Tore Bakke, Brumunddal
Adelfias leder: Vidar Bergsland, Ålgård
BEREDSKAPSTEAMET
Generalsekretær Terje Aadne
Daglig leder i NBUF Roald Zeiffert
Kjersti Westre Fremmegård, Oslo 1.
Torbjørn Andersen, Raufoss
Hilde Mikalsen, Oslo 1
DET NORSKE BAPTISTSAMFUNNS FASTE FONDS
Giro 3000.15.13121
Forretningsfører:
Økonomileder Håkon Sigland
, tlf. 67 10 35 66 / 402 26 880, e-post: [email protected]
Styret
Bernt Hansen, Sommarøy (leder)
Trygve Nedland, Gyland
Ole Johan Skjæveland, Stavanger
Økonomileder Håkon Sigland (sekretær)
8
Varamedlem:
Revisor
Revisor: K. Reitan i revisjonsfirmaet FMØ Revisjon DA Fladstad, Mjelve og Østby.
HOLTEKILEN DRIFT
Styret:
Bjørn Martens, Drammen (leder)
Armann Aardal, Bærum
Bendik Førrisdahl, Drammen
Ivar Aakerman (pers. repr.)
Svein Arild Pihlstrøm, Bærum (BTS-styret)
Ernst Georg Hovland (HFH-leder)
Gjermund Tolås, Haugesund (trakk seg ved årsskiftet)
Varamedlemmer:
Axel Kolflaath, Haugesund
KONTROLLUTVALGET
Arne Petter Andreassen, Haugesund (leder)
Knut Bendikssen, Porsgrunn
Koll Kyllingstad, Ålgård
Kai Johansen, Halden
LØNNS- OG PERSONALUTVALGET
Hovedstyrerepresentant: Hege Norøm Sandefjord (leder)
Adelfias representant: Magnus Lund, Kvæfjord
Holtekilen Folkehøgskoles styreleder: Ernst Georg Hovland, Ålgård
Seminarets styreleder: Mathias Eidberg, Bærum
NBUFs landsleder: Morten Øhrn, Oslo
Vara for repr. for ansatte skolesenteret: Roger Dahl
Fra administrasjonen: Generalsekretær Terje Aadne (sekretær)
MEDIERÅDET
Fred Habberstad, Oslo 1. (leder)
Caroline TarAngen, Oslo
Inga Marie Tolås (HS repr.)
Åsmund Kilde, Gardermoen
Generalsekretær Terje Aadne
Informasjonsleder Roger Dahl (sekretær)
NORSK LITTERATURSELSKAP
Bankgiro 3000.15.13253
Kontakt: informasjonsleder Roger Dahl
VALGKOMITÉ
Ola Liland, Halden (sammenkaller)
Karin Kvarsnes Pedersen, Vikna
Britt Elin Veen Mecea, Stavanger
Varamedlemmer:
Kjell Ove Hveding, Sommarøy
Magne Hultgren, Porsgrunn
Knut Kringen, Stavanger
VEILEDNINGSTEAMET
Hermod Bakkevoll, Andenes
Kristin Krunenes, Stavanger
Marith Bakkevoll, Nordkapp
Dag Frode Vaagsnes, Arendal
Carl Peter Vikdal, Vikna
Elin Flatebø, Bærum
Mai Britt Lund, Kvæfjord
Ingrid Hartveit Svendsen, Raufoss
NORSK REPRESENTASJON I:
European Baptist Federation
Executive: Jan Sæthre, Skien, leder for finanskomiteen
Board of trust IBTS: Håkon Sigland
Council: Håkon Sigland, Per Øvergaard og Terje Aadne
European Baptist Mission
Executive: Arild Harvik, president
Council: Inga Tolås og Roger Dahl
9
Baptist World Alliance
Council: Jan Sæthre
Nordisk Baptistsamvirke
Terje Aadne
DISTRIKTSSTYRENE
Nord Norge distrikt
Styret:
Odd Nilssen, Harstad (leder)
Heidi Myhre, Tromsø (nestleder)
Elsa J. Paulsen, Balsfjord
Marith Bakkevoll, Nordkapp (kasserer)
Jahn Aage Olsen, Ballangen
Vara:
Almar Martinsen, Bø
Frank Einar Hansen, Aune
Distriktsarbeider:
Hermod Bakkevoll, Andenes
Distrikts Nytt
Utgis i samarbeid med magasinet Baptist.no
Midt Norge distrikt
Kontaktperson: Grethe Norøm Spolén, Steinkjer
10
Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund (Ung
baptist)
Adresser
Postboks 10, 4661 Kristiansand
tlf.: 926 19 667
e-post: [email protected]
Vår hjemmeside www.ungbaptist.no inneholder aktuelle informasjon, ulike skjemaer og
retningslinjer, arrangementspåmelding og mulighet for bestilling av materiell.
Ung baptists bankgironummer er 3000.15.13342
ANSATTE:
Daglig leder:
Roald Zeiffert, 926 19 667. e-post: [email protected]
Lokallagskonsulent:
Espen Thilesen, tlf. 995 09 582, e-post: [email protected]
Inger Lise Salvesen, tlf 400 35 306, e-post: [email protected]
Mary Hram Sui, tlf. 462 34 426, e-post: [email protected]
Kontorassistent:
Siang Sui Bawi Hrin, tlf. 48008639, e-post: [email protected]
Revisor:
Knut Østbye
LANDSSTYRET
Morten Øhrn, Oslo (landsleder)
Reine Chiluka, Tistedal
Lah May Chit, Åmli
Anniken Myhre, Tromsø
Maria Bækkelie, Trondheim (viselandsleder)
Dag Frode Vaagsnes, Arendal
Salai Ram Thang Dam Due, Immanuel Sandenes
Daglig leder møter i Landsstyret. Øvrige ansatte møter ved behov.
Varamedlemmer:
Ole Thorvald Helland, Ålgård
Roar Christensen, Sortland
DISTRIKTSSTYRER:
ØBU
Julia Oseland, Oslo 1 (leder)
SBU
Bård Aasland, Skien (leder)
VBU
Espen Thilesen, Stavanger (leder)
MBU
Knut Andreas Eikland, Trondheim (leder)
NNBU
John Erling Madsen, Kasfjord (leder)
Leir- og ungdomskoordinator: David Hunstad, Tromsø (slutter i juli)
11
Høyskolen for ledelse og teologi
Adresser
Michelets vei 62 A, 1368 Stabekk, Telefon 67 10 35 40, Faks 67 10 35 69
E-post: [email protected]
Web: www.hoyskolen.org
Bankgiro 3000.22.36296
Ansatte
Rektor:
Kai Tore Bakke, dir. tlf. 67 10 35 50, e-post: [email protected]
Lærere:
Tor E. Mikalsen, dir. tlf. 67 10 35 42, e-post: [email protected]
Karl Inge Tangen, e-post: [email protected]
Truls Aakerlund, e-post: [email protected]
Øyvind Gaarder Andersen, e-post: [email protected]
Lars Tore Jørgersen, e-post: [email protected]
Thomas Hoholm, e-post: [email protected]
Esther Petrenko, e-post: [email protected]
Vitali Petrenko, e-post: [email protected]
Øvrige ansatte: Bente Sandtorp (studieveileder), dir. 67103544, e-post: [email protected]
Tonje Hande (førstekonsulent), dir. 67103543, e-post: [email protected]
David Aanje (førstekonsulent, engelsk BA) dir. 67103556, e-post:
[email protected]
Georgeta Sigland (administrativ leder) dir. 67103553, e-post: [email protected]
David Andersen (adm. konsulent) dir. 67103546, e-post:
[email protected]
Kara Tangen (sekretær), dir. 67103540, e-post: [email protected]
Høyskolen for Ledelse og Teologi eies med 50 prosent av Baptistenes Teologiske Seminar og 50
prosent av menigheten Filadelfia Oslo. Styret for Baptistenes Teologiske Seminar er
medlemmer av generalforsamlingen for Høyskolen for Ledelse og Teologi.
Seminarets styre
Mathias H. Eidberg, Bærum (leder)
Oddvar Rønsen, Oslo 1.
Svein Arild Pihlstrøm, Bærum
Roald Zeiffert, Kristiansand (nestleder)
Unni Hansen, Sommarøy
Varamedlemmer:
Bjørn Bråtveit, Sandnes
Jarl Jakobsen, Bærum
Revisor:
Revisor: K. Reitan i revisjonsfirmaet FMØ Revisjon DA Fladstad, Mjelve og Østby.
Bilagsrevisor: Ruth Hedvig Dagestad Løvdahl, Trondheim
12
Holtekilen Folkehøgskole
Adresser
Michelets vei 55, 1368 Stabekk
Telefon 67 51 80 40 - Telefaks 67 51 80 61
E-post: [email protected], Web: www.holtekilen.no
Bankgiro 3000.14.74673
Ansatte:
Rektor: Elin Evenrud, dir. tlf. 67 51 80 42
Inspektører: Marianne Stormoen Jepsen og Niels Fredrik Skarre
Lærere: Karin Suizu, Kari Cecilie Wedum Barman, Ruben Eiksund, Ronnie M.A.G. Larsen, Niklas
Arnesen, Birgitte K. Velund, Odd Arne Jacobsen, Agnete Kjølsrud, Tor Kristian Orset
Øvrige ansatte: Tor Egil brandsrød (økonomileder), Mone K. Welde (skolesekretær), Dilani
Alakakoon (renholder), Omar Belrami (kjøkkenassistent), Ivar Åkerman (internatleder), Steinar Berg
(vaktmester), Asitha Kahavidanalage (kokk)
Folkehøgskolens styre
Ernst Georg Hovland, Ålgård (leder)
Ole Johan Skjæveland, Stavanger
Niels Fredrik Skarre (personalrepresentant)
Silje Nordby Skøien, Oslo (nestleder)
Klaus Hestnes, Ålgård
Simen Ø. kristiansen (Elevrepresentant)
Varamedlemmer:
Ellen Oseland, Drammen
Gunhild T. Lien, Trondheim
Elin Flatebø, Bærum
Sondre Taranger, Skien
Ruben Eiksund (vara for personalets representant)
Revisor:
Thor-Erik Bakke i revisjonsfirmaet Bakke og Hjelmaas Larsen
Bilagsrevisor: Koll Kyllingstad, Ålgård
13
Baptistkvinnene - De Norske Baptister Kvinneforbund
Adresser
Gylandsvegen 204, 4436 Gyland
Tlf. 997 25 091
E-post: [email protected]
Web: www.kvinneforbundet.baptist.no
Bankgiro 3000.15.03010
Kvinneforbundets styre
Turid Nedland, Gyland (leder)
Jorunn Haraune, Sommarøy (sekretær)
May helen Dahlø, Eidsvoll
Ruth Bråtveit, Sandnes
Signhild Storlien Lund, Trondheim (nestleder)
Liv Flatebø, Skien
May K. Angelsen, Aune
Varamedlemmer:
Åse Adolfsen, Langesund
Elisabeth Jacobsen, Bærum
Astri Bjørshol, Sandnes
Prosjektleder for Sierra Leone satsningen:
Synnøve G. Angen
Kvinneforbundet i Nord Norge
Ingrid Kollbotn, Aune (leder)
14
Øvrige arbeidsgrener, styrer og utvalg
Adresser
NORSK BAPTISTHISTORISK SELSKAP
Michelets vei 62 A, 1368 Stabekk - Telefon 67 10 35 40 - Faks 67 10 35 69
Postgiro 0530 5087531
Styret
Jan Arnth Larssen, Drammen (leder)
Ellen Oseland, Drammen
Peder A. Eidberg, Bærum (arkivleder)
Geir Rise, Drammen
Frank Tidemandsen, Porsgrunn
Varamedlemmer:
Eva Baggerød, Bærum og Finn Rønning, Langesund
Regnskapsfører:
Mariann Eidberg, Bærum
Tidsskriftet Baptist:
Peder A. Eidberg, Bærum (ansv. redaktør)
PREDIKANTFORENINGEN “ADELFIA”
Styret:
Vidar Bergsland, Ålgård (leder)
Arild Brun Svendsen, Fredrikstad
Magnus Lund, Kvæfjord
Åge Frantzen, Bergen (kasserer)
Linda Aadne, Gardermoen
PREDIKANTEKTEFELLEFORENINGEN
Solveig Bergsland, Ålgård (leder)
MISJONÆRFORENINGEN
Elna M. Bakken, Ålgård (leder)
Arnhild S. Edvardsen, Skien (kasserer)
Jon Vestøl, Kragerø (sekretær)
Arne J. Holte, Skien
Marianne Kristoffersen, Drammen (vara)
15
Godkjente predikanter
Navn og adresser
Amundsen, Roald Werner, Høgholtet 32, 9414 Harstad
Anin, Joseph, Nedre Frydendal 104, 1384 ASKER, 90279326, [email protected]
Anin-Kyeremateng, Jemima, Nedre Frydendal 104, 1384 ASKER, [email protected]
Armann, Tom Magne, Borgentoppen 64, 1388 Borgen, 66 90 05 75/414 32 929,
[email protected]
Aune, Aase Johanne, Krokrabben 2, 9415 Harstad, 77072442/41508980, [email protected]
Bakke, Kai Tore, Skjønhaugvegen 12, 2312 Ottestad, 99152964, [email protected]
Bakkevold, Svein Oddvar, Pettersvollen 29 B, 3032 DRAMMEN, 90581519,
[email protected]
Bakkevoll, Hermod Arne, Daniel Olaisens V 70, 8480 Andenes,
76141103/41614585/4741614585, [email protected]
Bendiksen, Peter Andre, Langedal, 4790 LILLESAND
Berge, Knut William, Bergli 22, 4886 GRIMSTAD, 37045050/48053630, [email protected]
Bergsland, Sten Vidar, Per Spelemannsvei 8, 4330 ÅLGÅRD, 51 61 60 76/41 55 93 03,
[email protected]
Bommen, Mette Marie, Haugåsveien 22b, 4016 STAVANGER, 67103573/40038868,
[email protected]
Botten, Steinar, Lom, 2686 Lom, 61212743/90763719, [email protected]
Brattestad, Herleik, Gml. lommedalsvei 116, 1348 Rykkinn, 938 88 852,
[email protected]
Brovold, Bjørn, Møllerstuveien 4, 1415 Oppegård, 66 99 48 93/911 66 536,
[email protected]
Celeti, Gerson, Gå Ut senteretHurdal, Hurdal, 46923863,
Chin, Pum Za, Skipsbyggergata 17, 4085 Hundvåg, 92882868,
[email protected]
Chit, David Tha Gay, Kyrkjebygda, 4865 ÅMLI, 37082164/47679160,
[email protected]
Croos, Nicholas J Stephen, Granstangen 12 A, 1051 Oslo, 22326746/45020520,
[email protected]
Dahl, Roger, Fjellstien 10, 3426 Gullaug, 67103567/95975478, [email protected]
Doan, Phuc Hau, Nedre Rælingsveg 483, 2008 FJERDINGBY,
[email protected]
Duesund, Knut, Olav Bjaalandsgt. 31, 3675 NOTODDEN, [email protected]
Eidberg, Peder, Jernbaneveien 127, 1369 STABEKK, [email protected]
Eidem, Atle Henning, Stenerødveien 16, 1784 HALDEN,
4791690674/4741364670/41364670, [email protected]
Eines, Gunnar Jan, Knut Hamsuns Veg 23, 2830 Raufoss, 93039804, [email protected]
Ekelund, Rolf, Ørving 30 A, 4790 Lillesand,
Feler, Gay Paw, Tegebærvn. 17. B, 9403 Harstad,
Frantzen, Åge, Aurdalslia 22, 5253 SANDSLI, 55912660/97530339,
[email protected]
Frøyland, Kjell Birger, Hattefjeld, 1792 Tistedal, [email protected]
Gauslaa, Tor Marius, Lofthus, 4790 Lillesand, 37270094/90656427, [email protected]
Habberstad, Fred, Larsbråtveien 62, 0674 OSLO, [email protected]
Hadland, Øyvind, Solåsveien 12, 4330 ÅLGÅRD, 469 11 304, [email protected]
HANSEN, Bjørn Olav, Frusethenga 65, 2817 Gjøvik, 90525875, [email protected]
Heimtun, Anders Olai, c/o Udland Omsorgsenter, 3.etg.Stallveien 30, 5517 HAUGESUND,
Heranger, Henry, Riisalleen 40, 2007 Kjeller, [email protected]
Hlawnceu, Ceumang, Tuftene 2, 4340 BRYNE, 95961473, [email protected]
Hoff, Ragnar, Parkveien 12, 8400 Sortland, 97525705, [email protected]
Holien, Kai Bjarne, Lyngv 121 D, 3930 Porsgrunn
Holmes, Alan Richard, Røssholmvegen 25, 2840 Reinsvoll
Holte, Arne Johannes, P.A. Munchsgt. N 78, 3717 Skien, 97066807, [email protected]
Holtet, Kjell, Andøyfaret 36, 4623 kristiansand S, 48165090/93097532,
[email protected]
Hunstad, David, Manetv 5, 9100 KVALØYSLETTA, 95025760, [email protected]
Husby, Gunnar, 7113 Husbysjøen, 73 85 33 46, [email protected]
16
Häger, Asbjørn Konrad, Odinsvei 21, 1781 Halden, [email protected]
Idland, Rolf, Heia 50, 9414 Harstad, 41203158, [email protected]
Joø, Odd Arne Wasmuth, Bjørnstadv 30, 3440 Røyken, 31 28 77 57/957 48 015,
[email protected]
Juliussen, Roald, Turistvegen 1691, 2372 Brøttum, [email protected]
Kavli, Alf Olav, Rognvegen 13, 2380 Brumunddal, 62364443/91610071, [email protected]
Kiangebeni, Pedro Neves, Elveveien 8, 1408 KRÅKSTAD, 45221156, [email protected]
Knutsen, Morten, Kringsjåvn. 6, 4700 Vennesla,
Kolflaath, Axel Gustav, Lahammarv 53, 5542 Karmsund,
Konradsen, Bjarne, Barlindkroken 2 C, 3970 Langesund, 35972958/90896700,
Liland, Ola, Hugins Vei 12, 1782 HALDEN, 69187842/4741414555, [email protected]
Liland, Peder Martin Idsøe, Storg 16 E, 4790 Lillesand, 37270094/90656427/41277674,
[email protected]
Lode, Øystein, Strand, 8406 Sortland, [email protected]
Lund, Magnus, Brattliveien 5, 9475 BORKENES, /90160283, [email protected]
LØRUM, Rolf, Fremstadveien 39, 2380 Brumunddal, 62343209, [email protected]
Løsnesløkken, Siri, Fagerliv 8, 2312 Ottestad, 62580911/92485364,
[email protected]
Løvdahl, Ulf Magne, Lerkeveien 2, 7072 HEIMDAL, 4 772 886 881/4740211717,
[email protected]
Låås, Ronny, Furutoppen 5, 3790 HELLE, 35984410,
Manum, Tore, Rørenveien 191, 3300 HOKKSUND, [email protected]
Midteide, Per Johan, Eikeleinstien 52, 3472 Bødalen, 22 95 27 61/911 86 496,
[email protected]
Mikalsen, Ellen Gyland, Blåbergveien 6, 1389 Heggedal, 31 28 61 72/922 02 946,
[email protected]
Mikalsen, Hilde, Larsbråtveien 62, 0674 OSLO, 41 21 60 17, [email protected]
Mikalsen, Jens Edvin, Båtstangveien 30, 3230 SANDEFJORD,
Mikalsen, Tor Egil, Blåbergveien 6, 1389 Heggedal, 31 28 61 72, [email protected]
Mikkelsen, Alf Archtander, Stovnerskogen sykehjem Rutsvei 4, 980 OSLO,
Myreng, Ivald, Styrivegen 100, 2080 Eidsvoll,
Mæland, Magnar, Vølstad, 4330 ÅLGÅRD, 90797945, [email protected]
Ngaidam, Peter, Fossveien 11B, 3403 LIER, [email protected]
Nguyen, Evita Talberga, Kisveien 1, 8540 Ballangen, 75913274/47233678,
[email protected]
Nguyen, Phung Minh, Kisveien 1, 8540 Ballangen, 75913274/47309411,
[email protected]
Nielsen, Kjell Arvid, Baldersvei 1, 4330 ÅLGÅRD, 51617406/, [email protected]
Noreid, Dag Eivind, Kløverveien 4 B, 4326 SANDNES, 51623731/40622406,
[email protected]
Normannseth, Arild Knut, Tiriltunet 8, 3268 Larvik, [email protected]
Norøm, Tor Erling James, Maurv 75 A, 3218 Sandefjord, 99226112,
[email protected]
Norøm, Ivar, Njårds V 4, 7724 Steinkjer, 74169769/93402084, [email protected]
Oke, Van Lian, Hestespranget 16b, 4460 MOI, 40969503,
Oma, Lisbeth H Fredheim, Hardangerfjordsveien 403, 5610 ØYSTESE, [email protected]
Oseland, Håvard, Hestheia 22, 4790 Lillesand, [email protected]
Pau, Vum Khat, Kvartsveien 7, 1158 OSLO, 40565025, [email protected]
Paulsen, Elsa Johanne, Kirkeveien 2, 9050 Storsteinnnes, 91118047, [email protected]
Rokstad, Arnt, Nordsmøla, 6570 Smøla, 71540174/93015042, [email protected]
Rød, Rolf, Riarveien 5, 4326 SANDNES, 51661167/92453400, [email protected]
Rønneberg, Tor Ludvig, Falkevegen 38, 3940 Porsgrunn, 35556210/41694401,
[email protected]
Sagen, Egil, , 7387 SINGSÅS, 90087244, [email protected]
Sandnes, Rolf Julius, Hageveien 10 A, 1791 TISTEDAL
Sandtorp, Bente, Dynekilgata 15, 0569 OSLO, [email protected]
Sebastian, Antonystallin, Bånkallstubben 24 A, 0964 OSLO, 22 21 03 01/41350866,
[email protected]
Sekkelsten, Jan Roar, Presteholten 18 D, 6800 Førde, 91148702, [email protected]
Seln, Eh Ka Mwee, Tvetevoll 9Bykum, 4754 BYKLE, 46859168, [email protected]
17
Sigland, Håkon, Fossveien 9L, 3403 LIER, 32842662/67103566/40226880,
[email protected]
Sinnathamby, Anton Balakumar, Skolev 6, 1914 Ytre Enebakk, /4795881223,
[email protected]
Solsbak, Jonn, Riggen 1 B, 4950 Risør, [email protected]
Spolén, Grethe Norøm, Idunsvei 39, 7724 Steinkjer, [email protected]
Staalesen, Pauli Georg, Ileveien 9 B, 1591 SPERREBOTN, 91713566, [email protected]
Stensland, Einar M., Frøyas gate 52, 1608 FREDRIKSTAD, 69 70 33 31/412 58 844,
[email protected]
Storheim, Per Andreas, Hjalmar Brantings V 43, 5143 Fyllingsdalen, 92434715
[email protected]
Svendsen, Arild Brun, Trosvikhavna 20, 1614 FREDRIKSTAD, 69391940/92864772,
[email protected]
Sæli, Agnar, Høystadveien 11, 1792 Tistedal, [email protected]
Søderqvist, Anne-Marie, Boks 217, 7901 RØRVIK, 74395509/46852930,
Taranger, Billy, Sehestedsgt. 13 F, 3045 DRAMMEN, 32839192/, [email protected]
Thilesen, Espen, Norvald Frafjordsgate 1a, 4041 HAFRSFJORD, 99509582, [email protected]
Torhus, Finn Atle, Johan Sverdrups Gate 6, 2819 Gjøvik, [email protected]
Tuft, Svein Unneland, Erlevn. 54, 5097 BERGEN, 55 28 34 29/41235101,
[email protected]
Turpeinen, Edvard Kullervo, Sommarøyvn. 17, 9110 Sommarøy, 46697292,
[email protected]
Vaagen, Sveinung, Strømdal Terrasse 23, 3718 SKIEN, 35600740/45234508,
[email protected]
Vaagsnes, Dag Frode, Mørfjær, 4851 SALTRØD, 37036682/48287610/113,957433,
[email protected]
Vikdal, Carl Peter Strand, Lauvøya, 7900 RØRVIK, [email protected]
Vikestad, Steinar Arthur, Mogopsvingen 9, 7340 OPPDAL, 92065320,
[email protected]
Westergren, Kent Remi, L. Hervigsvei 164 D, 3035 DRAMMEN, 4791743989,
[email protected]
Windstad, Jon-Ivar, Meieribakken 16, 3410 SYLLING, 41508810, [email protected]
Østlien, Sissel Rigmor, Skartsetherveien 114, 2830 RAUFOSS, 99646884,
[email protected]
Aadne, Linda, Beverveien 52, 2030 Nannestad, 47253060, [email protected]
Aadne, Terje, Beverveien 52, 2030 Nannestad, 47254001, [email protected]
Aandal, Arnfinn, Turistveien 44 a, 7075 TILLER, 72888028, [email protected]
Aasland, Håvard, Hannevik Terrasse 43, 4613 KRISTIANSAND S, 92458401,
[email protected]
Medforbehold om feil i opplysningene
18
Menighetene
Adresser
ANDENES BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 266, 8483 Andenes.
Besøksadresse:
Roald Amundsens gate 12, Andenes.
E-post:
[email protected]
Forstander:
Hermod A. Bakkevoll
Tlf. 416 14 585
Kasserer:
Berit Rydland
Tlf. 76 14 55 79
NBUFs kontakt:
Ingebjørg Stenhaug
Tlf. 482 36 468
Kvinneforening:
Berit Rydland
Tlf. 76 14 55 79
ARENDAL BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 1225 Nyli, 4861 Arendal. Tlf. 37 02 71 77
Besøksadresse:
Engekjærveien 31, Arendal
E-post:
[email protected]
Web:
www.arendalbaptist.no
Forstander:
Dag Frode Vaagsnes
Tlf: 37 01 08 41/ 482 87 610
Viseforstander:
Øystein marcussen
Tlf. 907 32 251
Andre ansatte:
Bjørn Ivar Sigbjørnsen
Tlf. 982 48 939
Tluang Peng
Tlf. 469 16 805
Kasserer:
Alf Dønnestad
Tlf: 37 08 53 57/ 928 96 728
NBUFs kontakt:
Dag Frode Vaagsnes
Tlf. 37 01 08 41/ 482 87 610
CARSON BAPTIST CHURCH, ARENDAL
Adresse:
Langåsen 2, 4820 Froland
Besøksadresse:
Engekjærveien 31, Arendal
E-post:
[email protected]
Forstander
Doris Dayin
Kasserer.
Kung Lian Hniang Za Thang
NBUF kontakt
Hrang Thuam
Tlf 37 03 87 19/ 948 04 142
Tlf. 957 77 321
AUNE BAPTISTMENIGHET
Adresse:
c/o Kollbotn, Asurveien 6c, 9409 Harstad.
Besøksadresse:
Aune
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptist.no/aune
Forstander:
Bård-Jørgen Kollbotn
Tlf. 959 16 676
Viseforstander:
Frank Einar Hansen
Tlf. 906 75 011
NORWAY CHIN BAPTIST CHURCH, AURSKOG
Adresse:
Riserveien 30, 1930 Aurskog
E-post:
[email protected]
Forstander:
Thawng Bik
Viseforstander:
Khua Ling Boilu
Kasserer:
Lia Pa Lung Rung Tu
NBUF kontakt:
Thang Tin lian Sangpi
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
968
967
966
932
30
59
60
22
134
418
064
051
BALLANGEN - NARVIK BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 98, 8540 Ballangen
Besøksadresse:
Vassli kirke
E-post
[email protected]
Forstander:
Evita Talberga Nguyen
Viseforstander:
Jahn Aage Olsen
Kasserer:
Inger-Solveig Olsen
NBUF kontakt:
Hege M. Arntsen
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
472
901
913
970
33
62
41
77
678
137
609
909
BALSFJORD BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Kirkeveien 2, 9050 Storsteinnes, Tlf. 77 72 00 24
E-post:
[email protected]
Forstander:
Elsa J. Paulsen
Tlf. 911 18 047
Viseforstander:
Margareth Åseng
Tlf .77 72 45 12/ 951 55 505
Kasserer:
Margareth Åseng
Tlf .77 72 45 12/ 951 55 505
NBUFs kontakt:
Elsa J. Paulsen
Tlf. 77 72 00 24/ 911 18 047
19
BERGEN BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 2549 Slettebakken, 5828 Bergen. Tlf. 55 27 96 00
Besøksadresse:
Vilhelm Bjerknesvei 16, Bergen
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptistkirken.org
Forstander:
Åge Franzen
Tlf. 975 30 339
Viseforstander:
Svein Tuft
Tlf. 412 35 101
Kasserer:
Svein Tuft
Tlf. 412 35 101
NBUF kontakt:
Alexander S. Dee
Tlf. 906 79 802
BJARKØY BAPTISTMENIGHET
Adresse
Heia 50, 9414 Harstad.
Besøksadresse:
Bjarkøy
E-post:
[email protected]
Web:
baptist.no/bjarkoy
Forstander:
Rolf Idland
Menigheten legges ned i løpet av 2013
Tlf. 412 03 15
BRUMUNDDAL BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Skolevegen 5, 2380 Brumunddal
E-post:
Web:
www.baptist.no/brumunddal
Forstander:
Alf O. Kavli
Tlf. 916 10 071
Kasserer:
Ludvik Stenberg
Tlf. 62 34 18 22
NBUFs kontakt
Alf O. Kavli
Tlf. 916 10 071
BÆRUM BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Holtet 37 1368 Stabekk
E-post:
[email protected]
Web:
www.baerumbaptist.no
Forstander:
Kent Remi Westergren
Leder mgh rådet:
Marcella Aardal
Kasserer:
Vidar Kvistum
NBUF kontakt:
Mariann Eidberg
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
917
982
413
402
43
26
22
23
989
654
073
372
BØ BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Ramberg, 8470 Bø i Vesterålen.
Besøksadresse:
Lokkøy, Bø i Vesterålen
Forstander:
Almar Martinsen
Tlf. 909 36 446
DRAMMEN BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Torgeir Vraas Plass 7, 3044 Drammen.
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptist.no/drammen
Forstander:
Kent Remi Westergren
Tlf. 917 43 989
Viseforstander:
Roger Dahl
Tlf. 959 75 478
Kasserer:
Arild Harvik
Tlf. 488 67 897
NBUF kontakt:
Kent Remi Westergren
Tlf. 917 43 989
ZION BAPTIST CHURCH, EGERSUND
Adresse:
Johan Feyersgt 13, 4370 Egersund
E-post:
[email protected]
Forstander:
Bawi Lian Mang lai Mang
Tlf.
Viseforstander:
Thawng Uk Johnny
Tlf.
Kasserer
Bawi Hlun Huang Neh
Tlf.
NBUF’s kontakt:
Hei Ling Thia Cung
Tlf.
936 56 253
51 49 54 25
930 58 852
917 42 349
EIDSVOLL BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 163, 2081 Eidsvoll.
Møtelokale:
Sundhøi, Prost Krags veg 1 Eidsvoll
E-post:
[email protected]
Menighetsleder:
May Helen Dahlø
Tlf. 906 82 882
Menighetsarbeider:
Morten Sundquist
Tlf. 454 35 177
PENIL MATU CHRUCH, ELVERUM
Adresse:
Grøndalsbakken 140c, 2407 Elverum
E-post:
[email protected]
20
Forstander:
Kasserer:
Patho Tahaih
Chan Dam
Tlf. 976 95 496
Tlf,. 991 23 691
JERUSALEM BAPTIST CHUCH, EVJE
Adresse:
Våkådalen 7 – Grokleiv, 4540 Åseral
Besøk:
Samles i hjemmene
E-post:
[email protected]
Forstander:
Julay Htoo
Tlf. 995 63 155
FREDRIKSTAD BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Daniel Leegaards gate 7, 1607 Fredrikstad. Tlf. 69 31 34 58
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptist.no/fredrikstad
Forstander:
Arild Brun Svendsen
Tlf. 69 39 19 40/ 928 64 772
Leder menighetsrådet: Bente Olafsen
Tlf. 69 30 87 82/ 419 03 413
Kasserer:
Bjørg Astrid Haugstulen
Tlf. 69 33 43 19/ 413 05 488
NBUF kontakt:
Marthe Brun Svendsen
Tlf. 986 00 274
BAPTISTANE I FØRDE
Adresse:
c/o Jan Roar Sekkelsten, Prestholten 18d, 6800 Førde
E-post:
[email protected]
Forstander:
Jan Roar Sekkelsten
Tlf. 911 48 702
GARDERMOEN KRISTNE FELLESSKAP
Adresse:
c/o Aadne, Beverveien 52, 2030 Nannestad
Møtelokale:
Nordby Ungdomsskole, Trondheimsveien 122, Jessheim
E-post:
[email protected]
Web:
www.gardermoen-kristne-fellesskap.com
Forstander:
Linda Aadne
Tlf. 472 53 060
Forstander:
Terje Aadne
Tlf. 472 54 001
NBUF kontakt:
Linda Aadne
Tlf. 472 53 060
GJØVIK BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Alf Engelstads v. 13, 2827 Hunndalen
E-post:
[email protected]
Forstander:
Torbjørn Herlof Andersen
Tlf: 61 19 36 98
Viseforstander:
Steven Thawng
Tlf: 477 54 774
Kasserer:
Gunnar Evang
Tlf. 61 17 91 48/ 918 60 969
NBUF kontakt:
Britt Venche Andersen
Tlf: 61 19 36 98
GRIMSTAD CHIN BAPTIST CHURCH
Adresse:
Opplandsveien 90, 4877 Grimstad
Møtelokale:
:
Bygdheim, Frivold
E-post:
[email protected]
Forstander:
Sui Cung
Tlf. 482 10 105
Viseforstander:
Hvok Vel Cin Zah
Tlf. 460 48 747
Kasserer:
Joel Cung Awi Thang
Tlf. 984 56 064
NBUF kontakt:
benjamin Tial Uk
Tlf. 469 06 767
GRØTAVÆR BAPTISTMENIGHET
Adresse
Heia 50, 9414 Harstad
Besøksadresse:
Grøtavær
e-post:
[email protected]
Web:
baptist.no/grotavaer
Forstander:
Rolf Idland (slutter 31/7)
Viseforstander:
Tor Heimtun
Kasserer:
Arne M. Kristiansen
NBUF kontakt:
Arne M. Kristiansen
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
412 03 158
77 06 05 78/ 952 58 697
77 06 05 17/ 481 15 905
77 06 05 17/ 481 15 905
GYLAND BAPTISTMENIGHET
Adresse
Gylandsveien 228, 4436 Gyland.
Besøksadresse:
Gylandsveien 301, Gyland
Forstander:
Kristian L. Nedland
Tlf.
Viseforstander:
Tollak Nedland
Tlf.
Kasserer:
Trygve Nedland
Tlf.
NBUF-kontakt :
Turid Nedland
Tlf.
38 37 67 81/ 468 39 746
992 57 799
38 37 63 91/ 906 76 589
38 37 63 91/ 997 25 091
21
HALDEN BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Ole Dahlsgt. 1, 1776 Halden
E-post:
[email protected]
Web:
tabernaklet.org
Forstander:
Atle H. Eidem
Andre ansatte:
Øygunn Lie Gustavsen
Viseforstander:
Ole Åkermann
Kasserer:
Ella Marie Eriksen
NBUF kontakt:
Øygunn Lie Gustavsen
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
413 64 670
402 23 343
930 24 675
69 18 87 52
402 23 343
HAMAR BAPTISTMENIGHET
Adresse:
v/ Lien, Sigurd Tomters vei 14, 2345 Ådalsbruk
Besøksadresse:
Grønnegata 121, Hamar
E-post:
[email protected]
Web:
baptist.no/hamar
Viseforstander:
Jacob N James
Tlf. 951 32 902
Kasserer:
Lars Lien
Tlf. 911 93 100
NBUFs kontakt:
Oliver Matata
Tlf. 977 89 751
CALVARY CHIN CHURCH, HAMAR
Adresse:
Grønnegata 121, Hamar
E-post:
[email protected]
Forstander:
Lian Rum Zamza
Tlf.
Viseforstander:
Biak Cung Bawi Hrin
Tlf.
Kasserer:
Van Za Uk
Tlf.
NBUF kontakt:
Duh That Thi Hlum
Tlf.
62 11 06 12/
948 08 486 /
62 51 28 10/
62 79 98 61/
476 66 913
62 11 28 58
995 14 177
401 68 718
ARCTICKIRKEN - HAMMERFEST BAPTISTMENIGHET
Adresse:
v/ Siv M.Jacobsen, Solveien 32a, 9600 Hammerfest
Besøksadresse:
Salsgaten 42, Hammerfest
E-post:
[email protected]
Web:
www.arctickirken.no
Viseforstander:
Siv M.Jacobsen
Tlf. 976 73 689
NBUF kontakt:
Tonje renate Høyer
Tlf. 942 21 006
HARSTAD BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Steinbakken 47, 9414 Harstad.
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptistkirka.no
Forstander:
Rolf Idland (slutter 31/7)
Tlf.
Andre ansatte.
Saw Brown
Tlf.
Viseforstander:
Odd W. Nilssen
Tlf.
Kasserer:
Ellinor Selvik
Tlf.
NBUF kontakt:
Rolf Idland
Tlf.
412 03 158
941 47 752
77 07 00 18/ 913 04 710
77 07 40 47/ 913 06 352
412 03 158
SENTRUMSKIRKEN - HAUGESUND BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Kirkegt. 220 5525 Haugesund.
Besøksadresse:
Skåregata 225, Haugesund
E-post:
[email protected]
Web:
www.sentrumskirken.no
Forstander:
Sten Sørensen jr.
Tlf. 481 54 844
Kasserer:
Ragnhild Heggland
KASFJORD BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Kasfjord, 9402 Harstad
E-post:
[email protected]
Forstander:
John Erling Madsen
Viseforstander:
Gunn Wold
Kasserer:
Gerd Madsen
NBUF kontakt:
John Erling Madsen
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
952
952
908
952
36
49
36
36
286
752
278
286
KONNERUD BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Thorrudgt. 8, 3031 Drammen
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptist.no/konnerud
Viseforstander:
Willy Mathisen
Tlf. 938 09 601
Rådgiver:
Trond Pettersen
Tlf. 474 66 753
22
Kasserer:
NBUF kontakt
Halvor Thorbjørnsen
Helle Pettersen
Tlf. 416 17 379
Tlf. 473 43 640
KRAGERØ BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 8, 3791 Kragerø
Besøksadresse:
Jørandsberg 2, Kragerø
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptist.no/kragero
Forstander:
Jon Vestøl
Andre ansatte:
Hilde Vestøl
Siang Sui Bawi Hrin
Viseforstander:
Law Law Kee Har
Kasserer:
Turid Vestøl
NBUF kontakt :
Siang Sui Bawi Hrin
KRISTIANSAND BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Boks 2005, 4668 Kristiansand
Besøksadresse:
Rådhusgt. 22, Kristiansand S
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptistkirken.cc
Forstander:
Håvard Aasland
Andre ansatte:
Alexis Akmedov
Viseforstander.
Hans Kyllingstad
Kasserer:
Elisabeth Stray
NBUF kontakt
Roald Zeiffert
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
404 07 901
988 83 064
480 08 639
35 12 16 12
404 07 901
480 08 639
S.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
924
479
416
971
926
58
95
82
76
19
401
877
834
807
667
KRISTIANSUND BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 138, 6501 Kristiansund N
Besøksadresse:
Fr. Nansens gate 6, Kristiansund N
E-post:
[email protected]
Forstander:
Steinar Vikestad
Tlf. 920
Viseforstander.
Jan Brobak
Tlf. 905
Kasserer.
Gerd Janne Lund Johansen
Tlf. 915
NBUF-kontakt.
Steinar Vikestad
Tlf. 920
65
04
70
65
320
201
950
320
KVÆFJORD BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 1, 9476 Borkenes
Besøksadresse:
Bygdeveien 47, Borkenes
E-post:
[email protected]
Forstander:
Magnus Lund
Viseforstander:
Idar Brun Hunstad
Tlf. 975 53 426
Tlf. 77 09 29 44
LANGESUND BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Banevn. 10, 3970 Langesund.
E-post:
[email protected]
Forstander:
Odd Bjørnar Adolfsen
Viseforstander:
Lars Rise
Maung Maung
Kasserer:
Valentine Thang
NBUF kontakt
Maung Maung
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
BAPTISTKIRKEN LARVIK
Adresse:
Tiriltunet 8, 3268 Larvik
Besøksadresse:
Ryes gate 22, Larvik.
E-post:
[email protected]
Forstander:
Arild K. Normannseth
Kasserer:
Ellinor Hultgren
NBUF kontakt:
Carsten Hansen
Tlf. 33 13 07 20
Tlf. 952 69 027
Tlf. 404 75 030
901
930
466
466
466
22
63
67
73
67
722
612
927
012
927
LILLEHAMMER BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 5003, Smestad, 2624 Lillehammer
Besøksadresse:
Hovslagervn. 40, Lillehammer.
Tlf.
61 25 19 86
E-post:
[email protected]
Web:
www.lillehammerbaptist.net
Viseforstander
Menno Hoekstra
Tlf. 414 34 026
Kasserer:
Pau Sian Khai
Tlf. 468 23 727
23
NBUF kontakt:
Jytte Juliussen
Tlf. 986 48 420
LILLESAND BAPTISTMENIGHET
Adresse
Boks 179, 4792 Lillesand
Besøksadresse:
Øvregate 10, Lillesand
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptist.no/lillesand
Forstander:
Tor Marius Gauslaa
Viseforstander:
Peder Martin Idøse Liland
Kasserer:
Barbra Dønnestad Michaelsen
NBUFs kontakt:
Ida Marie Hansen
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
37 27 00 94/ 906 56 427
412 77 674
976 29 939
979 55 902
LOFOTEN BAPTISTMENIGHET
Adresse:
c/o Ayumba Bongwa, Lillevollvn 45, 8370 Leknes
Møtelokale:
Pinsekirken, Myrstein 13, 8370 Leknes
E-post
[email protected]
Forstander:
Ayumba Bongwa
Tlf. 76 08 04 71/ 988 38 560
MO I RANA BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Boks 1105, 8602 Mo i Rana.
Besøksadresse:
Damveien 7, Grubhei.
E-post:
[email protected]
Forstander:
Otto Danielsen
Tlf. 971 91 977
BETHLEHEM CHIN CHURCH, MOI
Adresse:
Lundheimsveien 25, 4460 Moi
Besøksadresse:
Lund menighetssenter
E-post:
[email protected]
Web:
www.bethlehemchinchurch.no
Forstander:
James Shui Mang Lian Ca Hoon Tlf. 957 63 146
Kasserer:
Nanda Calen Sung
Tlf. 948 73 864
NBUF-kontakt:
Tial Kio Thang
Tlf. 920 78 923
NORDKAPP BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Boks 270, 9751 Honningsvåg.
Besøksadresse:
Storgt. 28, Honningsvåg
E-post:
[email protected]
Web:
http://betania.nordkapp.net
Forstander:
Tone Sæverås
Tlf. 990 23 467
Viseforstander
Britt I Hansen
Tlf. 482 89 994
Kasserer:
Marit H. Bakkevoll
Tlf. 913 62 077
OPPDAL BAPTISTMENIGHET
Adresse
c/o Erling Uv, Rute 7, 7340 Oppdal.
Besøksadresse:
Høgmoveien 15, Oppdal
E-post:
[email protected]
Forstander:
Ulf Magne Løvdahl
Tlf: 72 88 68 81/ 402 11 717
Viseforstander:
Odd Erling Uv
Tlf. 72 42 43 98/ 915 66 855
Kasserer:
Olava Hagen Bø
Tlf. 400 57 511
NBUF kontakt:
Siv-Anne Uv Myran
Tlf. 901 21 343
OSLO 1. BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Hausmannsgt. 22, 0182 Oslo
E-post:
[email protected]
Web:
www.oslo1baptist.no
Pastor:
Fred Habberstad
Andre ansatte:
Antonystallin Sebastian
Viseforstander:
Hilde Mikalsen
Kasserer:
Anna Wang
OSLO 2. BAPTISTMENIGHET
Adresse
Vålerenggt. 2, 0657 Oslo
E-post:
[email protected]
Web:
oslo2.no
Viseforstander:
Knut M. Guttormsen
Kasserer:
Marit Hamre
Tlf. 993 64 727
Tlf. 958 57 524
Tlf. 412 16 017
Tlf. 952 29 722
Tlf. 922 83 151
24
OSLO 4. DEN VIETNAMESISKE BAPTISTMENIGHETEN I OSLO
Adresse:
Trondheimsvn 5D - L 104, 0560 Oslo
Møtelokale:
Trondheimsvn 5, - Akersalen - Oslo
E-post:
[email protected]
Web:
vbo.no
Forstander:
Vo Tri Minh
Tlf. 22 62 58 36/ 482 60 648
Viseforstander:
Doan Phuc Hau
Tlf. 22 30 65 07/ 971 45 443
OSLO 5 DEN TAMILSKE BAPTISTMENIGHET
Adresse:
c/o Sinnathamby, Skolevn. 6, 1914 Ytre Enebakk
Møtelokale:
Stålfjæra 20, Oslo
E-post:
[email protected]
Web:
tamilbaptist.no
Forstander:
Antony Sinnathamby
Tlf. 64 92 56 91/ 958 81 223
OSLO 6 TAMIL GRACE EVANGELICAL CHURCH
Adresse:
c/o Croos, Granstangen 12a, 1051 Oslo
Møtelokale:
Furuset kirke, Ulsholtsvei 37, Oslo
E-post:
[email protected]
Forstander:
N.J.Stephen Croos
Tlf. 22 32 67 46/ 450 20 520
Kasserer:
Angello Snell
Tlf. 22 32 18 25
NBUF-kontakt:
Shalome Croos
Tlf. 954 60 832
OSLO 7 SILOAM BAPTIST CHURCH
Adresse:
fredrik Glads gt. 18, 0482 Oslo
Møtelokale:
Oslo 1. Baptistkirke, Hausmannsgt. 22, Oslo
E-post:
[email protected]
Leder menighetsrådet: Solomon Retta
Tlf. 941 32 633
NORWAY CHIN MISSION CHURCH, OSLO
Adresse:
c/o Aung Lin Zaathang, Mortensvingen 3, 0284 Oslo
E-post:
[email protected]
Web.
norwaychinnissionchurch.com
Møtelokale:
Baptistenes Teologiske Seminar, Michelets vei 62, Stabekk
Forstander:
Aung Lin Zaathang
Tlf. 971 74 576
Viseforstander:
Tuan Hmung Fam Bawi
Tlf. 947 37 599
Andre ansatte:
Thang Hlun
Tlf. 947 36 505
NBUF kontakt:
David Cenhrang
Tlf. 418 51 562
THE GOSPEL FOR ALL NATIONS, OSLO
Adresse:
c/o P N Kiangerni, Elveveien 8, 1408 Krokstad
Møtelokale:
Ebelsgt 1, Oslo
E-post:
[email protected]
Forstander:
Pedro Neves Kiangeeni
Tlf. 452 21 156
OSLO KAREN BAPTIST CHURCH
Adresse:
c/o Kaw Khu Lynn, kirkeveien 16a, 1363 Høvik
Møtelokale:
Holtekilen folkehøgskole, Michelets vei 55, Stabekk
E-post:
[email protected]
Forstander:
Kaw Khu Lynn
Tlf. 965 08 891
Viseforstander:
Kay Doh Say Pe
Tlf. 952 53 973
Kasserer:
Nelson Ku
Tlf. 926 92 293
NBUF’s kontakt
Harry Sein
Tlf. 902 12 360
TRINITY INTERNATIONAL BAPTIST CHURCH
Adresse:
Møtelokale:
Akersalen, Trondheimsvn 5, 0560 Oslo
OSLO INTERNATIONAL CHARISMATIC CHURCH
Adresse:
Møllergt. 28, 0179 OSLO
Besøk:
Maran-Ata Oslo, Møllergt. 28, Oslo
E-post:
[email protected]
Forstander:
Joseph Anin
Tlf. 409 79 354
Viseforstander:
Jemima Anin
Tlf. 409 41 238
25
MYANMAR CHRISTIAN CHURCH
Adresse:
c/o Lal Thianghlimi Nyo, Lofsrudhøgda 229, 1281 Oslo
Besøk:
St. Edmund’s Church, Møllergata 30, Oslo
E-post:
[email protected]
Forstander:
Lal Thianghlimi Nyo
Tlf. 463 66 639
Viseforstander:
John Saw Za Uk
Tlf. 916 08 681
Kasserer:
Hau Suan khai Phiamphu
Tlf. 413 75 427
PORSGRUNN BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Boks 1111, 2905 Porsgrunn
Besøksadresse:
Winthers gt. 4, Porsgrunn
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptist.no/porsgrunn
Forstander
Magne Hultgren
Musikkarbeider:
Elena Fagervold
Viseforstander:
Sigbjørn Nuland
Kasserer
Anne-Beathe Pettersen
NBUF kontakt
Anne Lene Romsdalen
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
971
922
980
959
984
RAUFOSS BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Knut Hamsunsv. 17, 2830 Raufoss.
E-post:
[email protected]
Forstander:
Sissel Rigmor Østlien
Tlf. 991
Kirketjener:
Ruth Wenche Ese
Tlf. 478
Viseforstander:
Ingrid Hartveit Svendsen
Tlf. 992
Kasserer:
Venke Bjørge
Tlf. 958
80
60
65
94
64
01
01
94
52
338
014
062
003
114
561
848
035
939
RISØR BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Vestlandsstykket 31 b, 4950 Risør
Besøksadresse:
Prestegt. 1, Risør
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptist.no/risor
Forstander:
Øystein Birkeland
Tlf: 37 15 15 15/ 909 19 578
Kasserer:
Olof Østerholt
Tlf. 476 68 715
NBUF kontakt:
Paw E H Gay Saw
Tlf. 902 46 382
RJUKAN BAPTISTMENIGHET
Adresse:
c/o Hansen, Høymyrvn. 8, 3656 Atrå
Besøksadresse:
Sam Eydes gate 116, Rjukan
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptist.no/rjukan
Forstander:
Roger Dahl
Tlf. 959 75 478
Viseforstander:
Bjørn Hansen
Tlf. 35 09 73 94/ 932 35 284
Kasserer:
Bjørn Hansen
Tlf: 35 09 73 94/ 932 35 284
RØDØY BAPTISTMENIGHET
Adresse:
v/ Fjellvang, Hammerveien 125, 8626 Mo i Rana
Besøksadresse:
Tjongsfjord og Storselsøy
Forstander:
Per-Kristian Fjellvang
Tlf. 75 13 07 72
SANDEFJORD BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 409, 3201 Sandefjord.
Besøksadresse:
Dronningensgt. 9, Sandefjord
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptist.no/sandefjord
Forstander:
Tor Erling Norøm
Tlf. 992 26 112
SANDNES BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 24 Hana, 4396 Sandnes.
Besøksadresse:
Sletteveien 4, Sandnes
E-post:
[email protected]
Web:
www.sandnesbaptist.no
Forstander:
Dag Eivind Noreid
Tlf. 406 22 406
Viseforstander:
Per Terje Svela
Tlf. 934 82 306
Kasserer:
Mette Gro Svela
Tlf. 51 66 53 52
26
NBUf kontakt
Dag Eivind Noreid
Tlf. 472 85 554
IMMANUEL BAPTIST
Adresse:
Møtelokale:
E-post:
Forstander:
Pastor:
Viseforstander:
Kasserer:
CHURCH, SANDNES
c/o Tin Ceu Tlu Mang, Sandvikbakken 36, 4329 Sandnes
Sandnes menighetsenter
[email protected]
Tin Ceu Tlu Mang
Tlf: 51 66 78 01
Ceu Mang Hlawnceu
Tlf. 51 48 62 73
Charles Lal Ram Muan
Tlf. 51 61 85 99
Zo Cung Nung Than Duh
Tlf. 51 68 93 51
SANDSVÆR BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Boks 73, 3647 Hvittingfoss.
Besøksadresse:
Sentrumsvn. 45, Hvittingfoss
E-post:
[email protected]
Kontaktperson:
Solveig Blix
Kasserer:
Solveig Blix
NBUF kontakt
Solveig Blix
Tlf: 32 76 43 13
Tlf: 32 76 43 13
Tlf: 32 76 43 13
SEL BAPTISTMENIGHET
Adresse:
c/o Steinar Botten, liavegen 1324, 2686 Lom
Besøksadresse:
Storgata 10, Otta
E-post:
[email protected]
Forstander:
Steinar Botten
Tlf. 61 21 27 43/ 907 63 719
Kasserer:
Anne Marie Simonstad
Tlf. 61 23 33 55
SETESDAL BAPTISTMENIGHET
Adresse:
c/o Eh Ka Mwee Sein, Tveitvoll, Byklum 9, 4754 Bykle
Møtelokale:
Samles i hjemmene
E-post:
[email protected]
Web:
www.setesdalbaptist.com
Forstander:
Eh Ka Mwee Sein
Tlf. 468 59 168
Viseforstander:
Than Tin Naing
Tlf. 908 61 104
Kasserer:
Eh Ken Ler Hser
Tlf. 902 64 035
NBUF’ kontakt:
Charity Hser
Tlf. 979 86 296
SKIEN BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Herman Baggersgt. 1, 3717 Skien. Tlf. 35 52 90 00. Faks 35 52 90 05
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptist.no/skien
Menighetsleder:
Harald Dønnestad
Tlf. 920 13 186
Andre ansatte:
Birgit Andersen
Tlf. 959 46 342
Gabriel Tiren Stephen
Tlf. 452 92 664
Kasserer:
Reidun Johannessen
Tlf. 980 46 190
NBUF kontakt:
Birgit Andersen
Tlf. 959 46 342
SMØLA BAPTISTMENIGHET
Adresse:
c/o Arnt Rokstad, Hopen, 6570
Besøksadresse:
Veiholmen, Smøla
E-post:
[email protected]
Forstander:
Arnt Rokstad
Viseforstander:
Leif Karsten Eilertsen
Kasserer:
Tove Norøm Rokstad
NBUF-kontakt:
Tove Norøm Rokstad
SOLA KRISTNE FELLESSKAP
Adresse:
Postboks 215, 4397 Sola
Besøksadresse:
Soltunveien 1
E-post:
[email protected]
Web:
solakristnefellesskap.no
Forstander:
Kjell W. Stadheim
Kasserer:
Elna Espedal
NBUF kontakt
Kjel Erik Lura
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
930
970
930
930
15
46
14
14
042
830
960
960
Tlf. 913 37 360
Tlf. 924 99 542
SOMMARØY BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 218, 9110 Sommarøy
E-post:
[email protected]
27
Smøla
Web:
Forstander:
Viseforstander:
Kasserer:
NBUFs kontakt:
www.sommaroykirke.no
Edvard Turpeinen
Oddmund Bakkevoll
Unni Hansen
Ann Elin Voll
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
466
957
412
900
97
63
46
66
292
514
526
740
LYS I NORD – BAPTISTKIRKEN SORTLAND
Adresse:
Postboks 244, 8401 Sortland
Besøksadresse:
Kjopmannsgt 10, 2 etg.
E-post:
[email protected] [email protected]
Forstander:
Ragnar Hoff
Tlf. 975 25
Forstander:
Øystein Lode
Tlf. 412 58
Viseforstander:
Siv Hege Hoff
Tlf. 951 63
Kasserer:
Øystein Lode
Tlf. 412 58
NBUFs kontakt:
Karina Dahl Christensen
Tlf. 917 20
705
384
425
384
522
STAVANGER BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 348 Sentrum, 4002 Stavanger
Besøksadresse:
Bergelandsgt. 24, Stavanger
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptistkirken.net
Forstander:
Magnar Mæland
Tlf: 907 97 945
Ungdomspastor:
Espen Thilesen
Tlf: 995 09 582
Menighetsrådsleder.
Trond Erling Larsen
Tlf. 996 38 674
Kasserer:
Else Brit K. Nielsen
Tlf: 971 89 173
NBUF kontakt:
Espen Thilesen
Tlf: 995 09 582
NORTH SEA BAPTIST CHURCH
Adresse:
Marknesringen 27 A, 4054 Røyneberg.
Møtelokale:
Adventkirken, Timoteiveien 13, Stavanger
E-post:
[email protected]
Web:
www.nscb.no
Forstander:
David Fresch
Tlf. 928 26 383
Viseforstander:
Brandon Johnson
Tlf. 928 59 971
Kasserer:
Anders Rein
Tlf. 51 55 24 99
NBUF kontakt:
Bjørnar Tjønn
Tlf: 934 82 737
STAVANGER VIETNAMESISKE
Adresse:
v/ Tu Anh Ngo, Mellongt. 1B, 4013 Stavanger
E-post:
[email protected]
Leder:
Tu Anh Ngo
Tlf. 901 94 890
STAVANGER CHIN CHURH
Adresse:
Smiestubben 3, leil 401, 4027 Stavanger
Møtelokale:
Stavanger Baptistkirke, Bergelandsgt. 24, Stavanger
E-post:
[email protected]
Forstander:
Lianbik Mualcin
Tlf. 414 27 522
Andre ansatte
Za Biak Chin Siakhel
Tlf. 994 54 900
Tin Thang lianhlawng
Tlf. 414 24 751
Viseforstander:
Zo Hram Hlawnceu
Tlf. 415 74 616
Kasserer:
Van Thang Lal Bik Thang
Tlf. 400 87 129
NBUF kontakt:
Duh Len Thang
Tlf: 912 41 627
STEINKJER BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Boks 126, 7702 Steinkjer
Besøksadresse:
Skolegt. 11, Steinkjer
E-post:
[email protected]
Forstander:
Ivar Norøm
Kasserer:
Tore Johansen
NBUF kontakt.:
Grethe Norøm Spolén
Forkynner:
Bjørn Harald Nordlie
Tlf. 74 16 97 69/ 934 02 084
Tlf: 74 19 97 44/ 932 55 361
Tlf. 74 16 23 30/ 928 44 220
Tlf- 74 16 73 26/ 991 10 663
STOKKØY BAPTISTMENIGHET
Adresse
7178 Stokkøy
Forstander:
Knut J. Nilssen
Tlf. 72 53 43 76
28
Viseforstander:
Kasserer:
Ola Dalsaune
Ruth Olaisen
Tlf. 72 53 41 20
Tlf. 72 53 41 36
STRANDEBARM BAPTISTMENIGHET
Adresse:
c/o Flatebø, Nordrepollen, 5476 Mauranger
E-post:
[email protected]
Besøksadresse:
Strandebarm
Tlf. 53 48 41
Forstander:
Åge Frantzen
Tlf. 55 91 26
Kontaktperson:
Johan Flatebø
Tlf. 53 48 41
Kasserer:
Anny Øvrehus
Tlf. 53 48 41
24
60
24
27
TISTEDAL BAPTISTMENIGHET
Adresse
Boks 80, 1790 Tistedal
Besøksadresse:
Øbergveien/Løkkebergveien, Tistedal Tlf. 69 19 21 16
E-post:
[email protected]
Web:
elimtistedal.com
Forstander:
Agnar Sæli
Tlf. 413 76 413
Eldste:
Kai Kasbo
Tlf. 901 01 911
Kasserer:
Lisbeth Kasbo
Tlf. 69 19 27 36
TROMSØ BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Boks 410, 9254 Tromsø
Besøksadresse:
Strandskillet 2, Tromsø.
E-post
[email protected]
Web:
www.baptistkirka.org
Forstander:
David Hunstad
Viseforstander:
Leif Vollan
Kasserer:
Kirsten B. Aakervik
NBUF kontakt:
Kirsten B. Aakervik
Tlf:
Tlf.
Tlf.
Tlf.
950 25 760
950 64 714
416 86 323
416 86 323
REHOBOT BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Olastien 17G. 101, 9012 Tromsø
Møtelokale:
Tromsø Baptistkirke, Strandskillet 2, Tromsø
E-post
[email protected]
Forstander:
Seifu Haile Woldeyohannes
Tlf 948 56 149 / 77 52 12 40
TRONDHEIM BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 185, 7465 Trondheim
Besøksadresse:
Prinsensgt. 2d, Trondheim
Råkvåg og Husbysjøen
E-post:
[email protected]
Web:
www.trondheimbaptist.no
Forstander:
Ulf Magne Løvdahl
Tlf: 72 88 68 81/ 402 11 717
Viseforstander:
Harald S. Mæhlum
Tlf. 72 56 13 63/ 930 14 986
Pastor:
Egil Sagen
Tlf. 72 43 52 23/ 900 87 244
Ungdomsmenighetsarbeider:
Tim Sosin
Tlf. 479 46 025
Kasserer
Ruth Hedvig Løvdahl
Tlf: 72 88 68 81/ 411 04 115
NBUF kontakt:
Knut Andreas Eikland
Tlf. 997 89 101
SMURNA KAREN BAPTIST CHURCH, TRONDHEIM
Adresse:
Østersunds gt. 10, 7042 Trondheim
E-post:
[email protected]
Forstander:
Eh Kah Ler
Tlf. 468
Viseforstander:
Thaner Hto
Tlf. 900
Kasserer:
K’Paw Gay Tha Mwey
Tlf. 936
NBUF kontakt:
Albert Win
Tlf. 900
28
61
96
61
512
047
454
047
KARANI KAREN BAPTISTMENIGHET, TVEDESTRAND
Adresse:
Bergsmyr Terrasse 25, 4900 Tvedestrand
Besøksadresse:
Baptistkirken, Jacob Thorsens gate 21, Tvedestrand
E-post:
[email protected]
Forstander:
Jack Eh Do Deeku
Tlf. 976 04 622
Viseforstander
Kaw Moo Htoo
Tlf. 974 24 832
Kasserer:
Hae Nay Christ Deeku
Tlf. 482 49 244
NBUF kontakt.
Ywa Hay Tha Soe Deeku
Tlf. 912 45 257
29
og
VERDAL BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Boks 81, 7651 Verdal
Besøksadresse:
Nordgata 7, Verdal
E-post:
[email protected]
Web:
betelverdal.no
Forstander:
Johnny Hatlehol
Tlf. 470 30 876
Kasserer:
Else Hatlehol
Tlf. 450 95 242
NBUF kontakt:
Synnøve av Rana
Tlf: 980 83 880
VIKNA BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 217, 7901 Rørvik.
Besøksadresse:
Johan Bergsgt. 17, Rørvik
E-post.
[email protected]
Web:
www.viknabaptist.no
Forstander:
Anne-Marie Søderqvist
Andre ansatte:
Carl Peter Vikdal
Viseforstander:
Johan Olsen
Kasserer:
Solbjørn Edvardsen
NBUF’s kontakt:
Camelia Vikdal
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
468
924
995
404
52
03
53
02
930
391
117
769
ÅLESUND BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Postboks 7547, 6022 Ålesund
Møtelokale:
IOGT Keiser Wilhelms gt. 7, Ålesund
E-post:
[email protected]
Web:
alesund-baptist.no
Forstander
Ivar Eidsvik
Tlf. 416 41 680
Viseforstander:
Harald Wold
Tlf. 404 93 393
Kasserer:
Ivar Eidsvik
Tlf. 416 41 680
BEERSHEBA KAREN
Adresse:
Besøksadresse:
E-post:
Forstander:
Andre ansatte:
Viseforstander:
Kasserer:
NBUF kontakt:
BAPTIST CHURCH, ÅLESUND
Brevikveien 140, 6014 Ålesund
Steinbua 60, Ålesund
[email protected]
Maung Win Gaw
Tlf.
Moe Eh Doh Hla
Tlf.
Say Pler Moo
Tlf.
Eh Mui Pan
Tlf.
Moo Day Mee Tha
Tlf.
Say Pler Moo
Tlf.
477
911
976
970
948
976
02
07
38
26
49
38
109
726
355
110
342
355
ÅLESUND CHIN CHRISTIAN CHURCH
Adresse:
Brevikveien 142, 6014 Ålesund
Besøksadresse:
IOGT, Keiser Wilhelms gt. 7, 6003 Ålesund
E-post:
[email protected]
Forstander:
Ram Thang Sung
Tlf. 482 78 108
Viseforstander:
Van Peng Thang Luai
Tlf. 480 59 515
Kasserer:
Bawi Thawng Hmung Khar
Tlf. 411 61 107
NBUF-kontakt :
Hram Cung rethang
Tlf. 951 10 118
ÅLGÅRD BAPTISTMENIGHET
Adresse:
Boks 49, 4339 Ålgård7
Besøksadresse:
Emmausveien 1, Ålgård.
E-post:
[email protected]
Web:
www.baptist.no/algard
Forstander:
Vidar Bergsland
Pastor:
Thomas Birkeland
Pastor:
Øyvind Hadland
Pastor:
Inger Lise Salvesen
Menighetsarbeider
Ella Helland
Menighetsrådsleder:
Jan Frode Bollestad
Kasserer:
Ingrid Øyre
NBUFs kontakt:
Inger Lise Salvesen
Tlf 51 61 82 71
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
ÅMLI KAREN BAPTISTMENIGHET
Adresse
Kyrkjebygda, 4865 Åmli
E-post:
[email protected]
30
415
474
469
452
917
959
971
452
59
14
11
03
61
06
72
03
303
277
304
630
355
810
529
630
Forstander:
Viseforstander:
Kasserer:
NBUF kontakt:
David Tha Gay Chit
Christina Wah
Doo Du Dwe
Samson Aung Chit
ÅSE BAPTISTMENIGHET
Adresse
Åse, 8484 Risøyhamn
E-post:
[email protected]
Forstander:
Bergliot Holm Skoglund
Viseforstander:
Raymond Voll
Kasserer:
Berit Skoglund
NBUFs Kontakt:
Bergliot Holm Skoglund
31
Tlf.
Tlf.
Tlf:
Tlf.
37 08 21 64/ 476 79 160
975 13 298
476 57 450
941 70 060
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
957
974
909
957
58
00
45
58
740
516
641
740
ANNEN VIRKSOMHET
ADRESSER
GRUBELI REHABILITERINGSSENTER
Adresse:
Boks 46, 4440 Tonstad Tlf: 38 37 06 30 / Faks: 38 37 05 53
Kontaktperson:
Ingvar Sæli
32
LEIRSTEDER
Adresser
Rivermont ungdomssenter
Generell informasjon: Ligger ved Kasfjord, ca. halvannen mil fra Harstad. Nærhet til hav
og fjell. Stedet er moderne og godt utstyrt.
Antall senger: 80 /100 + 20 i campinghytter
Web: www.rivermont.no
Eier: NNBU
Liland
Generell informasjon: Liland ligger vakkert til i Sirdal, omlag to timers kjøring fra Sandnes.
Oppusset de senere årene
Antall senger: 90
Web: http://baptisten.no/nb-no/liland.aspx
Eier: Ålgård Baptistmenighet
Kornsjøbukta
Generell informasjon: Kornsjøbukta Leirsted ligger omlag 30 km fra Halden, rett over
grensen til Sverige ved Kornsjø. Gode muligheter for friluftsliv med blant annet
kanopadling.
Antall senger: 42 stk. + sovesaler + teltplass til mange utendørs.
Web: http://kornsjobukta.net
Eier: Baptistmenighetene i Østfold
Holehaugen
Generell informasjon: Idyllisk hytte på Mysusæter i vakre Rondane. Anbefales!
Antall senger: 5 inne + 4-5 i anneks i sommerhalvåret.
Web: www.baptist.no/holehaugen
Eier: Det Norske Baptistsamfunn
Luksefjellstua
Generell informasjon: Stor hytte med sengeplass til 12-16 personer. Hytta ligger ved
Fjellvannet nord for Skien, og egner seg til ungdomgrupper, flere familier på tur sammen,
med mer.
Web: hytte.skienbaptist.no
Eier: Skien Baptistmenighet
33
34
Kapittel 2
Det Norske
Baptistsamfunn
35
Referat landsmøtet staveren 3.-4. juli 2012
Det Norske Baptistsamfunn
Kl. 09.00: Åpning
1. Hovedstyrets leder Per Øvergaard åpnet landsmøtet.
2. Bønn og lovsang v/ hovedstyremedlemmer.
3. Minneord over avdøde medarbeidere v/ generalsekretær Terje Aadne.
Sak 1/2012 Lm Fullmaktskomiteens rapport
Rapport om menighetenes deputerte til landsmøtet v/informasjonsleder Roger Dahl.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Fullmaktskomiteens rapport. Totalt 55 menigheter med 170
deputerte.
Etter behandling av sak 4 og 5 med opptak av to nye menigheter er 57 menigheter
representert med 175 deputerte.
Sak 2/2012 Lm Konstituering
Valg av:
A) Tellekorps
HS fremmet et forslag på 5 personer til tellekorps.
Følgende ble valgt: May Dahlø, Sigbjørn Nuland, Lars Lien, Kjell Svela og Harald
Dønnestad.
B) Ordstyrer & viseordstyrer
HS fremmet et forslag på to personer som er forberedt på sakene.
Følgende ble valgt: Olaug Bollestad og Mathias Eidberg.
C) Protokollsekretærer
HS fremmet et forslag på to personer som er villige til å føre protokollen.
Følgende ble valgt: Ellen Oseland og David Hunstad.
D) Justeringspersoner
Det velges tre personer som kan lese igjennom protokollen og eventuelt justere
innholdet, jfr. forretningsorden punkt 5.
Følgende ble valgt: Kai Benjaminsen, Tove Gimre og Peder Fintland.
E) Representant til å takke arrangementskomiteen
Forslag til vedtak:
Ordstyrer takker arrangementskomiteen på søndagens gudstjeneste.
Vedtak: Som forslaget.
Godkjenning av:
F) Innkallingen
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte.
Vedtak: Som forslaget.
G) Sakslisten
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner sakslisten i henhold til utsendte papirer.
Vedtak: Som forslaget inkludert noen justeringer.
H) Forretningsorden
Se vedlagte forslag til forretningsorden.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner utsendte forretningsorden.
Vedtak: Som forslaget.
Sak 3/2012 Lm Leders tale
Hovedstyrets leder, Per Øvergaard, holdt sin tale.
Det ble gitt anledning til kommentarer og spørsmål.
Akklamasjon og utbruddet «Strålende» var tilbakemeldingen.
36
Hilsen fra Larvik baptistmenighet v/Arild Normannseth
Hilsen fra Norges Kristne Råd v/Knut Refsdal.
Skriftlig hilsen fra metodistene overbrakt av Terje Aadne.
SØKNADER OM MEDLEMSKAP
Presentasjon av søknader om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn fra nye
baptistmenigheter v/ integrasjonsleder Mette Marie Bommen. Menighetene er stiftet i
dialog med DNB.
Sak 4/2012 Lm Peniel Matu Church, Elverum
Følgende hadde ordet: Magnar Mæland.
Forslag til vedtak:
Det Norske Baptistsamfunns landsmøte har behandlet søknaden fra Peniel Matu Church,
Elverum om medlemskap i DNB og ønsker med glede menigheten hjertelig velkommen til
fellesskapet av baptister i Norge.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Sak 5/2012 Lm Smurna Karen Baptist Church
Forslag til vedtak:
Det Norske Baptistsamfunns landsmøte har behandlet søknaden fra Smurna Karen
Baptist Church, Trondheim om medlemskap i DNB og ønsker med glede menigheten
hjertelig velkommen til fellesskapet av baptister i Norge.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Orientering v/Hovedstyrets leder, Per Øvergaard, angående arbeidet i forbindelse med
dannelse av nye menigheter.
RAPPORTER & REGNSKAPER DNB
Sak 6/2012 Lm Hovedstyrets rapport for 2011
Årsrapport for 2011ble lagt fram av Hovedstyrets leder, Per Øvergaard.
Følgende hadde ordet: Kristin Krunenes, Kent R. Westergren, Arne Holte, Halvor Krunenes
og Magnar Mæland.
Generalsekretær Terje Aadne svarte på spørsmålene.
Forsalg til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Hovedstyrets årsrapport og mener at den gir et dekkende bilde
av DNBs virksomhet i 2011.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Sak 7/2012 Lm DNBs regnskaper 2011
Regnskapene for 2011 ble presentert v/økonomileder Arild Harvik, Håkon Sigland og HSmedlem Gunnar Krunenes
Følgende hadde ordet: Kent Target Hjelseng, Ingrid Øyre, Kjell Holtet, David Hunstad og
Roald Zeiffert.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner det framlagte årsregnskapet for DNB for 2011.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Presentasjon av Holtenkilen Drift v/Gjermund Tolås, Gunnar Krunenes og Bjørn
Martens.
Følgende hadde faktaspørsmål: Elsebeth Hansen, Peder Fintland, Arne Petter Andreassen,
Lars Rise, Roald Zeiffert, Mathias Eidberg og Ernst Georg Hovland.
37
ØVRIGE RAPPORTER, REGNSKAP, BUDSJETT OG PLANER
Sak 8/2012 Lm Holtekilen Folkehøgskole
V/styreleder Ernst Georg Hovland og rektor Elsebeth Hansen
A) Folkehøgskolens årsrapport
Årsrapport for 2011.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Holtekilen Folkehøgskoles årsrapport og mener at den gir et
dekkende bilde av Folkehøgskolens virksomhet i 2011.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
B) Folkehøgskolens årsregnskap
Årsregnskapet for 2011.
Følgende hadde ordet: Peder Fintland.
Bilagsrevisor Koll Kyllingstad svarte på spørsmål.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Holtekilen Folkehøgskoles framlagte årsregnskap for 2011.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Avtroppende rektor ved Holtekilen Folkehøgskole, Elsebeth Hansen, ble takket for 41 års
tjeneste ved skolen, hvorav de siste 9 årene som rektor.
C) Folkehøgskolens arbeidsplaner for skoleåret 2012/2013 (utsatt behandling
til etter sak 14)
Presentasjon v/rektor Elsebeth Hansen og styreleder Ernst Georg Hovland.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Holtekilen Folkehøgskole for
skoleåret 2012/2013.
Punktet om Utleie tas ut fra arbeidsplanene.
Vedtak: Som forslaget. 2 blanke stemmer.
D) Folkehøgskolens budsjetter (utsatt behandling til etter sak 14)
Budsjett for 2013.
Revidert budsjett for 2012.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte budsjetter for Holtekilen Folkehøgskole.
Styret ved Holtekilen Folkehøgskole og Holtekilen Drift reviderer budsjettet etter
landsmøtets vedtak om etablering av Holtekilen Drift.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Sak 9/2011 Lm Baptistenes Teologiske Seminar
v/ styreleder Oddvar Rønsen.
A) Seminarets årsrapport
Årsrapport for 2011.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Baptistenes Teologiske Seminars årsrapport og mener at den gir
et dekkende bilde av Seminarets virksomhet i 2011.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
38
B) Seminarets regnskaper
Regnskapet for 2011.
Følgende hadde ordet: Peder Fintland og Gjermund Tolås.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Baptistenes Teologiske Seminars framlagte årsregnskap for
2011.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
C) Seminarets arbeidsplaner for 2013 (utsatt behandling til etter sak 14)
Presentasjon v/styreleder Oddvar Rønsen.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Baptistenes Teologiske Seminar
for 2012.
Styret ved Baptistenes Teologiske Seminar og Holtekilen Drift reviderer planene etter
landsmøtets vedtak om etablering av Holtekilen Drift.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
D) Seminarets budsjetter (utsatt behandling til etter sak 14)
Budsjett for 2013
Revidert budsjett for 2012
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte budsjetter for Baptistenes Teologiske Seminar.
Styret ved Baptistenes Teologiske Seminar og Holtekilen Drift reviderer budsjettet etter
landsmøtets vedtak om etablering av Holtekilen Drift.
Vedtak: Som forslaget. 2 blanke stemmer.
E) Seminarets revisor (utsatt behandling til etter sak 14, tas sammen med valg)
Styret fremmer forslag om valg av ny revisor.
Denne saken ble ikke behandlet.
Sak 10/2012 Lm Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)
Rektor Kai Tore Bakke orienterte om status for skolen og videre planer.
Følgende hadde ordet: Ivar Hjelmervik og Fredrik Krunenes.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet takker for informasjonen fra HLT.
Tilleggsforslag fra Ivar Hjelmervik: Landsmøtet ber HLT levere sin årsrapport til DNBs
årbok.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Sak 11/2012 Lm Faste Fonds
A. Årsrapport
Årsrapporten for 2011 ble fremlagt av Håkon Sigland.
Følgende hadde ordet: Arne Petter Andreassen.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Fondskomiteens årsrapport og mener den gir et dekkende bilde
av virksomheten til Faste Fonds i 2011.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
B. Regnskap
Regnskap for 2011 v/ økonomileder Håkon Sigland.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Fondskomiteens årsregnskap for 2011.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Hilsen fra Kvinneforbundet v/Ruth Bråtveit.
39
Hilsen fra NBUF v/Roald Zeiffert.
Hilsen fra Burma v/gjest pastor Geret.
PLANER OG ARBEIDSMÅL DNB
Sak 12/2012 Lm DNB’s prioriterte målsettinger og planer for 2013
Presentasjon av DNBs prioriterte målsettinger for 2013.
A) Nasjonal Misjon v/ HS-medlem Øystein Lode, generalsekretær Terje Aadne og
integrasjonsleder
Mette Marie Bommen.
B) Internasjonal Misjon v/ HS-medlem Inga Marie Tolås og misjonsleder Arild Harvik.
C) Økumeniske og internasjonale kontakter v/ HS-leder Per Øvergaard.
D) Informasjonsarbeid v/ HS-medlem Harald Hem og informasjonsleder Roger Dahl.
E) Ledelse og Samarbeid v/ HS-medlem Hege Norøm.
Følgende hadde ordet: Arild Scott Ckristiansen, Kristin Krunenes, Magnar Mæland,
Elsebeth Hansen, Olaug Bollestad, Arne Holte, David Hunstad, Mathias Eidberg, Kjell
Holtet, Kent R. Westergren, Atle Eidem, Astrid Marskar og Roger Dahl.
Hovedstyrets leder Per Øvergaard og generalsekretær Terje Aadne svarte på spørsmål.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner de foreslåtte prioriterte målsettinger og planer for DNB for 2013.
Tilleggsforslag:
1. Fra Arne Holte:Tillegg til 2.4… «og landets baptistmenigheter.» istedenfor «og
andre».
2. Fra Kent Westergren: Tillegg tilpunkt 2: Innsamlede misjonsgaver til EBM-/EBFprosjekt.
3. Fra Kristin Krunenes: Hovedstyret formulerer et mål som gjenspeiler satsningen på
«levende tro».
4. Fra Olaug Bollestad: HS lager handlingsplan over flere år, som følges opp av
økonomiplaner med
1-års budsjetter. HS lager en egen informasjons- og mediastrategi for å styrke
ekstern kommunikasjon.
5. Fra Arild Scott Christiansen: Gi plass til leserinnlegg som kan oppmuntre til debatt
i baptist.no.
6. Fra Mathias Eidberg:
a) HS nedsetter et utvalg som skal utarbeide en tiltaksplan for å styrke
demokratiet i DNB.
Utvalget legger fram planen for landsmøtet i 2014.
b) HS nedsetter et utvalg som skal gjøre en prinsipiell og teologisk gjennomgang
av spørsmålet om dåp og medlemskap. Utvalget legger fram en betenkning for
landsmøtet i 2014. Betenkningen skal være av en karakter som gjør den egnet
som grunnlagsdokument for behandling av spørsmålet i menighetene.
7. Fra Magnar Mæland: Tillegg til punkt 2 i planene: Relasjonstur til Burma, antall 25
stk.
Følgende hadde ordet vedr. tilleggsforslagene: May Dahlø, Kristin Krunenes, Gunnar
Krunenes og Ivar Hjelmervik.
Vedtak: Som forslaget, inkludert tilleggsforslagene 1-4. 2 blanke stemmer.
Tilleggsforslagene 5-7 oversendes Hovedstyret.
40
BUDSJETT FOR DNB
Takk til Arild Harvik for arbeidet som økonomiansvarlig i perioden fra 1994 til nyttår
2011/2012.
Sak 13/2012 Lm Budsjett for DNB 2013
Fremleggelse av budsjett for 2013 v/økonomileder Håkon Sigland og HS-medlem Gunnar
Krunenes.
Orientering om revidert budsjett for 2012 ble også gitt.
Følgende hadde ordet: Trygve Nedland, Terje Engmo, Arild Harvik, Lars Lien og Per
Øvergaard.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner det foreslåtte budsjett for DNB for 2013.
Vedtak: Som forslaget. 4 blanke stemmer.
ØVRIGE SAKER
Sak 14/2012 Lm Rapport fra styret og forslag til organisering av
Holtekilen Drift
Saken ble fremlagt av styreleder Gjermund Tolås.
A) Styrets årsrapport.
Følgende hadde ordet: Kent R. Westergren og Ernst Georg Hovland.
Vedtak: Årsrapporten vedtatt mot 1 stemme. 5 blanke stemmer.
Landsmøtet ber styret i Holtekilen Drift merke seg innspillet om at også
folkehøgskolen har behov for mer plass.
B) Forslag om å etablere Holtekilen Drift som egen juridisk enhet.
Saken ble fremlagt av HS-medlem Gunnar Krunenes.
Følgende hadde ordet: Ivar Hjelmervik, Arild Harvik, Elsebeth Hansen, Kent R.
Westergren, Oddvar Rønsen, Bjørn Martens, Ernst Georg Hovland, Ruth Tømte
Hansen, Arild Scott Christiansen, Arne Petter Andreassen, Øystein Lode, Kai Tore
Bakke og Magnar Mæland.
Forslag til vedtak: Holtekilen Drift etableres som egen juridisk enhet.
Forslag fra Arild Scott Christiansen: Landsmøtet ber folkehøgskolens og
seminarets styre sammen overlate til Holtekilen Drift å utrede mulige
utviklingsscenarier for eiendommene på Holtet.
Utredningen skal vise om arealplansituasjonen på Holtet gir mulighet for
ytterligere utbygging og hvordan de to skolers eiere kan forholde seg til det.
Utredningen må også inneholde ulike regnskapsmodeller. Skolens eiere gir
deretter sin vurdering av framtidig virksomhet for eiendommene på Holtet til
neste års landsmøte.
Vedtak: Som forslaget fra Holtekilen Drift. Vedtatt mot 4 stemmer. 2 blanke
stemmer.
Arild Scott Christiansens forslag falt i og med at det andre forslaget ble vedtatt.
C) Forslag om å overføre eiendommene/bygningene tilhørende Holtekilen
Folkehøgskole og Baptistenes Teologiske Seminar til Holtekilen Drift.
Saken ble fremlagt av HS-medlem Gunnar Krunenes.
Følgende hadde ordet: Ivar Hjelmervik, Ole Johan Skjæveland, David Hunstad,
Fredrik Krunenes, Astrid Marskar, Bjørn Martens, Elsebeth Hansen, Kai Tore Bakke,
Magne Hultgren, Per Øvergaard, Lars Lien, Johan Flatebø, Mathias Eidberg og Arne
Petter Andreassen.
Forslag til vedtak: Bygningene til Holtekilen Folkehøgskole(HFS) og Baptistenes
Teologiske Seminar (BTS) overføres til Holtekilen Drift (HD). Avtalen om
overdragelse inngås mellom HD og styrene for HFS og BTS.
41
Vedtak: Som forslaget. 1 blank stemme.
Tilleggsforslag fra BTS’s styre fremlagt v/Oddvar Rønsen:
HD skal bestrebe seg for å finne løsninger for videre utvikling av eiendomsmassen
BTS på en måte som gjør det mulig for pinsebevegelsen å gå inn med egenkapital/
garantier slik at skolen kan videreutvikles til beste for HLT.
Vedtak: Som forslaget. 5 blanke stemmer.
D) Forslag om å overføre sommerdriften til Holtekilen Drift.
Saken ble fremlagt av HS-medlem Gunnar Krunenes og styreleder Gjermund Tolås.
Følgende hadde ordet: Elsebeth Hansen, Inger-Grethe Wium, Ole Johan
Skjæveland, Mathias Eidberg og Arild Scott Christiansen.
Forslag til vedtak: Holtekilen Drift overtar vandrerhjemsdriften fra Holtekilen
Folkehøgskole.
Holtekilen Drift og Holtekilen Folkehøgskole blir enige om tidspunkt for
overtakelse.
De inntekter og utgifter som dermed overføres vil medføre at den leie Holtekilen
Folkehøgskole vil betale til Holtekilen Drift blir justert tilsvarende.
Vedtak: Som forslaget mot 1 stemme. 2 blanke stemmer.
E) Forslag om vedtektsendring for Holtekilen Drift.
Saken ble fremlagt av Bjørn Martens.
Følgende hadde ordet til §2 Formål: Ivar Hjelmervik, Oddvar Rønsen og Mathias
Eidberg.
Endret forslag til vedtak §2: Holtekilen Drift skal stå for og samordne drift,
vedlikehold, forvaltning og utvikling av baptistenes felles eiendommer på Holtet
slik at baptistenes skoler til enhver tid har godt egnede lokaler og uteområder til
sin drift, til subsidierte priser.
Overskudd som opparbeides i Holtekilen Drift skal brukes til videreutvikling av
eiendommen til beste for ovennevnte formål, eller – etter vedtak i DNBs
landsmøte – til andre formål i DNBs virkegrener. Holtekilen Drift har ikke eget
erverv til formål, og ved eventuelt opphør skal gjenværende midler tilfalle
skolenes og baptistenes ideelle formål.
Vedtak ang. alle vedtektene: Som forslaget. Vedtatt mot 1 stemme.
F) Forslag om budsjett for Holtekilen Drift for 2013.
Saken ble fremlagt av HS-medlem Gunnar Krunenes og styreleder Gjermund Tolås.
Følgende hadde ordet: Sigbjørn Nuland, Mathias Eidberg.
Forslag til vedtak: Det fremlagte budsjett for Holtekilen Drift godkjennes.
Vedtak: Som forslaget. Vedtatt mot 1 stemme. 8 blanke stemmer.
Sak 15/2012 Lm Evaluering av fremdrift for Strategi for videre utvikling
av Holtekilen Folkehøgskole (s 137)
Rapport fra Holtekilen Folkehøgskole og forslag om evaluering av skolens plass i DNBs
virksomhet i 2014.
Saken ble fremlagt av HS-leder Per Øvergaard og styreleder i HF Ernst Georg Hovland.
Følgende hadde ordet: Atle Eidem, Roald Zeiffert, Magnar Mæland, Elsebeth Hansen,
Tove Gimre, Kent R. Westergren, Agnar Sæli, Jan Frode Bollestad, Kai Tore Bakke, Magne
Hultgren, Bjørn Martens , Mathias Eidberg, Fredrik Krunenes og Solveig Blix.
Forslag til vedtak:
A) Landsmøtet tar rapporten fra styret for Holtekilen Folkehøgskole vedr strategi for
videre utvikling av Holtekilen Folkehøgskole til orientering.
B) Evaluering av Holtekilen Folkehøgskoles plass i DNBs virksomhet fremlegges til
behandling på Landsmøtet 2014.
Det nedsettes et evalueringsutvalg med representanter utpekt av hvert av styrene
i DNB, NBUF, Holtekilen drift, og Holtekilens Folkehøgskole, samt to eksterne
representanter utpekt av landsmøtet. Hovedstyret i DNB får ansvar for å
gjennomføre evalueringsprosessen.
42
Tilleggsforslag fra Atle Eidem og Magnar Mæland: Utredning av Holtekilen
Folkehøgskoles plass i DNBs virksomhet, herunder alternativ bruk av eiendommen
fremlegges til behandling på landsmøte i 2014.
Vedtak: Tilleggsforslaget falt med 25 stemmer mot 106 stemmer. 4 blanke stemmer.
Forslag på eksterne representanter til evalueringsprosessen:
Olaug Bollestad, Magne Hultgren og Kent R. Westergren.
Valgt: Olaug Bollestad (89 stemmer) og Magne Hultgren (84 stemmer). Kent R.
Westergren fikk 67 stemmer.
Sak 16/2012 LM Delegert ansvar til HS for tildeling av midler til
innkommende prosjektsøknader
Saken ble fremlagt av HS-leder Per Øvergaard.
A) Delegert ansvar til HS for tildeling av midler til innkommende prosjektsøknader
som ikke ligger som en fast del av internasjonal misjon.
B) Rammebeløp for prosjekter som ikke ligger som en fast del av internasjonal
misjon.
Følgende hadde ordet: Atle Eidem, Oddvin Veen, Ivar Hjelmervik, Magne Hultgren og
Mathias Eidberg.
Forslag til vedtak:
A) HS får fullmakt til å innvilge søknader om støtte til misjonsprosjekter som er lokalt
initiert av én eller flere av DNBs menigheter.
B) Budsjettramme for 2013 er inntil kr. 200.000.
Vedtak:
A) Som forslaget. Vedtatt mot 9 stemmer. Det var 6 blanke stemmer.
B) Som forslaget. Vedtatt mot 10 stemmer. Det var 4 blanke stemmer.
Sak 17/2012 LM Vedtektsendringer
Forslag til endringer av vedtekter v/ HS-medlem Gunnar Krunenes.
Forslag om endringer av:
§7d Hovedstyret – fullmakt.
§6h, §8, §11c for å implementere Holtekilen Drift inn i vedtektene.
§6h for å ta Baptistenes Studieråd (nedlagt 2010) ut av vedtektene.
Forslag om ny §17 Oppløsning.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektene.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig vedtatt, og dermed gyldig fra dags dato.
VALG
Sak 18/2012 Lm Valg
Valgkomiteens innstilling ble lagt fram v/Ola Liland.
HOVEDSTYRET
Styremedlemmer
3 står på valg, valgperiode 3 år, alle distrikt skal være representert.
På valg:
Innstilling:
Anton Sinnathamby, Oslo 5. (valgt 2006 og 2009)
Svanhild Gaasvær, Vikna (valgt 2006 og 2009)
Øystein Lode, Sortland (valgt 2009)
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
På valg 2013: Gunnar Krunenes, Stavanger (valgt 2007 og 2010), Thang Hlun, Norway
Chin Mission Church (valgt 2010) og Hege Norøm, Sandefjord (valgt 2010)På valg 2014:
Per Øvergaard, Narvik/Oslo (valgt 2003 (for 1 år), 2004, 2008 og 2011), Inga Marie Tolås,
Haugesund (valgt 2008 og 2011) og Harald Hem, Skien (valgt 2011)
Vedtak: Som forslaget. 1 blank stemme.
43
Vararepresentanter
5 skal velges, en representant fra hvert distrikt, valgperiode 1 år.
På valg:
Innstilling:
May Britt Lund, Kvæfjord
Odd Erling Uv, Oppdal
Jesmine Christopher, Oslo 6
Jon Vestøl, Kragerø
Lillian K. Thorsen, Haugesund
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Hovedstyrets leder:
HS- leder valgperiode 1 år.
På valg:
Innstilling:
Per Øvergaard, Oslo 1. (valgt første gang i 2010)
gjenvalg
Vedtak: Som forslaget. 6 blanke stemmer.
BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR
Styremedlemmer
2 står på valg, valgperiode 3 år.
På valg:
Innstilling:
Oddvin Veen, Ålgård
Bård Jørgen Kollbotn, Aune
Arild Pihlstrøm, Bærum
Roald Zeiffert, Kristiansand
På valg 2013: Oddvar Rønsen, Oslo 1 (valgt 2007) og Mathias Eidberg, Bærum
(suppleringsvalg 2006, 2007)
På valg 2014: Unni Hansen, Sommarøy (suppleringsvalg 2010)
Vedtak: Som forslaget. Vedtatt mot 1 stemme. 4 blanke stemmer.
Vararepresentanter
1 vararepresentant står på valg, valgperiode 3 år.
På valg:
Innstilling:
Rolf Idland, Harstad (valgt 2006 og 2009)
Forslag fremmes i møtet
Styret får fullmakt til å finne
vararepresentant.
Vedtak: Som forslaget. Vedtatt mot 2 stemmer.
På valg 2013: Bjørn Bråtveit, Sandnes (valgt 2010)
På valg 2014: Jarl Jacobsen, Bærum (valgt 2011)
Bilagsrevisor BTS
Velges hvert år.
På valg:
Innstilling:
Ruth Hedvig Løvdahl, Trondheim (valgt første gang 2010) gjenvalg
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
HOLTEKILEN FOLKEHØGSKOLE
Styremedlemmer
Valgperiode 3 år (Avvikende eksisterende valgperioder pga vedtektsendring i 2008).
Ingen på valg i 2012.
På valg 2013: Klaus Hestenes, Ålgård (valgt 2010)
På valg 2014: Ole Johan Skjæveland, Stavanger (valgt 2011) og Silje Nordby Skøien, Oslo
(valgt 2008 og 2011)
44
Styreleder
Valgperiode 3 år.
På valg:
Innstilling:
Ernst Georg Hovland, Ålgård (valgt 2009)
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
gjenvalg
Vararepresentanter
1 står på valg, valgperiode 3 år.
På valg:
Innstilling:
Gunhild T. Lien, Trondheim (valgt 2004 og 2009)
gjenvalg
På valg 2013: Ellen Oseland, Drammen (valgt 2006) og Sondre Taranger, Skien (valgt
2007)
På valg 2013: Elin Flatebø, Bærum (valgt 2006, 2008 og 2011)
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Bilagsrevisor
Velges hvert år.
På valg:
Innstilling:
Koll Kyllingstad, Ålgård (valgt 2010 og 2011)
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
gjenvalg
HOLTEKILEN DRIFT
Styremedlemmer
To på valg hvert år, valgperiode 3 år.
På valg:
Innstilling:
Bendik Førrisdahl, Drammen (valgt 2010)
Bjørn Martens, Drammen (valgt 2010)
gjenvalg
gjenvalg
Vedtak: Som forslaget. 1 blank stemme.
Varamedlemmer
På valg:
Innstilling:
Axel Kolflaath, Haugesund
Koll Kyllingstad, Ålgård
gjenvalg
gjenvalg
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
FASTE FONDS
Styremedlemmer
1 står på valg, valgperiode 3 år.
På valg:
Innstilling:
Ole Johan Skjæveland, Stavanger (valgt 2009)
gjenvalg
På valg 2013: Dagfinn Torgersen, Arendal (valgt 2007 og 2010)
På valg 2014: Bernt Hansen, Sommarøy (valgt 2008 og 2011)
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Vararepresentant
Valgperiode 1 år.
På valg:
Innstilling:
Trygve Nedland, Gyland (valgt første gang 2009)
gjenvalg
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
45
I forbindelse med Dagfinn Torgersens sykdomsperiode rykker Trygve Nedland opp på
vanlig plass i styret. Styret selv får mandat til å finne nytt varamedlem.
KONTROLLUTVALGET
Utvalgsmedlemmer
1 står på valg, valgperiode 3 år.
På valg:
Innstilling:
Knut Bendiksen, Porsgrunn (valgt 2006 og 2009)
gjenvalg
På valg 2013: Kai Johansen, Halden (valgt 2007)
På valg 2014: Arne Petter Andreassen, Haugesund (valgt 2011)
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
VALGKOMITÉ
Komitémedlemmer
Alle 5 står på valg (en fra hvert distrikt), valgperiode 1 år.
Valgkomiteen konstituerer seg selv, innkaller velges i landsmøtet.
På valg:
Innstilling:
Janne Tune, Harstad
Ruth Hedvig Dagestad Løvdahl, Trondheim
Svein Tuft, Bergen
Sveinung Vaagen, Skien
Ola Liland, Halden
Forslag fra Magnar Mæland:
Marith Bakkevoll, Nordkapp
Karin Kvarsnes Pedersen, Vikna
Forslag fremmes i møtet
Dag Frode Vaagsnes, Arendal
Ola Liland, Halden (sammenkaller)
Britt Elin Veen Mecea, Stavanger
Vedtak: Som forslaget. 1 blank stemme.
Vararepresentanter
Alle 5 står på valg (en fra hvert distrikt), valgperiode 1 år.
På valg:
Innstilling:
Kjell Ove Hveding, Sommarøy (valgt første gang 2006)
Carl Peter Vikdal, Vikna (valgt 2011)
Knut Kringen, Stavanger (valgt første gang 2010)
Harald Dønnestad, Skien
Elin Flatebø, Bærum (valgt første gang 2010)
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
Magne Hultgren, Porsgrunn
gjenvalg
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
Takk til avtroppende tillitspersoner.
Sak 19/2012 Lm Protokollgodkjennelse
I tråd med forslag til forretningsorden overlates protokollgodkjennelsen til
justeringspersonene og presidiet.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet gir justeringspersonene og presidiet fullmakt til å godkjenne protokollen for
DNBs Landsmøte 2012 på Stavern.
Vedtak: Som forslaget. Enstemmig.
AVSLUTNING
Landsmøteforhandlingene ble avsluttet kl.17.00 onsdag 4. juli.
46
Olaug Bollestad
Ordstyrer
Mathias Eidberg
Viseordstyrer
Ellen Oseland
Protokollsekretær
David Hunstad
Protokollsekretær
Per Øvergaard
Hovedstyrets leder
Terje Aadne
Generalsekretær
Kai Benjaminsen
Justeringsperson
Tove Gimre
Justeringsperson
47
Peder Fintland
Justeringsperson
Misjonsfelt
Det Norske Baptistsamfunn
Kongo
Støtte til pastorskolen, evangelisering og kristen fostring, samt CBCNs administrasjon og
helsearbeid. Norad støtte formidles til flere prosjekt.
Thailand
Samarbeid med Thailand Lahu Baptist Convention (TLBC), med fokus på
menighetsplanting og evangelist trening. Mer enn 15 evangelister får opplæring og
oppfølging i forhold til menighetsplanting i landsbyer i Nord-Thailand.
Sierra Leone
Baptistsamfunnet støtter to menighetsplantere i det muslimdominerte området nord i
landet.
India
Baptistsamfunnet driver et Norad-prosjekt med spare- og lånegrupper for chin-kvinner
som lever som flyktninger i Mizoramprovinsen.
Malaysia
Med støtte fra Baptistkvinnene i Norge formidles det penger til lærerlønninger på sju
skoler for Chin-barn som bor midlertidig i Malaysia.
Burma
Med støtte fra Baptistkvinnene i Norge formidles det hygienepakker til Karen-folk som
holder til i grenseområdene mellom Thailand og Burma. Dette er mennesker som bor og
lever under svært primitive og som oftest midlertidige forhold.
Gjennomført forprosjekt i Karen-staten og planer for tilsvarende i Chin-staten.
Israel
Støtte til en nasjonal evangelist gjennom European Baptist Federations prosjekt
”Indigenous Missionaries”.
Estland
Støtte til en nasjonal evangelist gjennom European Baptist Federations prosjekt
”Indigenous Missionaries”.
Tyrkia
Støtte til en nasjonal menighetsplanter gjennom European baptist Mission.
48
Informasjons- og mediastrategi
Det Norske Baptistsamfunn
Erstatter tidligere vedtatt informasjonsstrategi 2009-2015
Innledning
Vårt informasjonsarbeid har to målsettinger.
 Gjøre baptistene mer kjent i Norge
 Være ”lim” blant det folk som kalles baptister
 Sikre at nødvendig informasjon går ut fra sentralleddet til lokalt nivå
Ekstern kommunikasjon
Forankret i vår identitet som selvstendige lokalmenigheter og et fellesskap av
menigheter som representeres Det Norske Baptistsamfunn (DNB)
Som kirkesamfunn er det naturlig at den lokale menighet, de lokale initiativ og det lokale
engasjementet er utgangspunktet for vår mulighet til å være en synlig aktør. Vårt
informasjonsarbeid baseres på følgende resonnement:



Utgangspunkt, DNBs kjerneverdier, vedtatt i landsmøtet i 2007:
o Bibelen som Guds ord
o Selvstendige menigheter i forpliktende fellesskap
o Det allmenne prestedømme
o Dåp på grunnlag av tro
o Del av den verdensvide kirke
o Tros- og samvittighetsfrihet
DNB skal være varsom med hensyn til hvilke saker/saksområder en skal profilere i
media. DNB sentralt skal satse på de gode sakene i lokalsamfunnet – der våre
menigheter er. Der skapes de gode fortellingene.
I tillegg til lokal forankring er kjerneverdier og strategier førende.
Baptistsamfunnet er ikke ”bedre” enn lokalmenigheten – derfor er det lokale
engasjement det beste utgangspunktet.
Noen ganger kan det gi en mulighet til å være synlig at DNB kan henge seg på større
lokale- eller nasjonale saker. Det forutsettes:
 Korrespondanse med kjerneverdiene og strategiene til DNB
 Gjennomførbarhet ut fra de ressurser vi har
 Aktiv skribentpool om vi får opprettet en slik
 Medierådet (MR) skal være rådførende organ i enkeltsaker av større omfang og i
krisesituasjoner
Intern kommunikasjon
Behovet for formidling av informasjon fra sentralt hold, slik som overordnet informasjon,
rapporter fra misjonsarbeidet, informasjon fra arbeid som gjøres i lys av DNBs strategier,
ivaretas og formidles av sentralt ansatt informasjonsmedarbeider.
DNBs informasjonsarbeid har i større eller mindre grad tilgang til ulike
informasjonskanaler. Det er utarbeidet plan for redaksjonell linje i egne medier, det er
ønskelig å etablere en ”skribent-pool” for å få større tilgang på informasjon, og utarbeide
handlingsplaner for ulike scenarioer av krisemessig karakter.
Status pr april 2013:
Kommunikasjonskanaler:
DNB har i dag tilgang på følgende kanaler for ekstern og intern kommunikasjon:
 Riksmedier – aviser, radio og tv
 Lokalmedier – aviser, radio og tv
49








baptist.no – hjemmesider
baptist.no – magasin
Sosiale medier – med fokus på tre Facebookgrupper
o Baptist.no - nasjonalt
o Baptist.no – internasjonalt
o Baptist.no – debatt
Mulighet for å opprette nettverk på e-post/sms
Lokalmenigheters nettsider: enhver menighet er Baptistsamfunnets ansikt
Lokalmenighetens tro, liv og lære
Institusjoner/arbeidsgrener: Holtekilen Folkehøgskole, HLT, Ung Baptist og
Kvinneforbundet
Engasjement i økumeniske organisasjoner
Redaksjonell profil
Fokus på mennesket:
Vi skal skrive om baptister som utmerker seg:
 I forhold til sin tjeneste i Guds rike
 I forhold til sykdom/helse
 I forhold til livssituasjon
 I forhold til profesjonell suksess, etc.
 Viktig kriterier for valg av mennesker som skal profileres er at deres historie kan gi
ny kunnskap, at det er forbilledlig, at det er inspirerende
Fokus på menighet:
Vi skal skrive om menigheter som utmerker seg:
 I forhold til nye tiltak / arbeidsformer
 I forhold til revitaliseringsprosesser
 I forhold til nysatsning
 Viktig kriterier for valg av menigheter / virksomhet innen menighetene som skal
profileres er at deres historie kan gi ny kunnskap, at det er forbilledlig, at det er
inspirerende
Sentralt arbeid:
 DNB / arbeidsgrenenes hovedprioriteringer skal belyses
 Generalsekretæren skal være synlig med fast spalte i hvert nummer
 Kort kronikk ved andre ledere kan prioriteres
 Fast kolofonspalte med adresser / giveropplysninger DNB / arbeidsgrenene
Annet:
 Når det er aktuelt kan en hente temarelatert stoff fra andre sammenhenger, men
eget stoff, av og om baptister, skal tydelig prege våre utgivelser.
 Meldingsspaltene skal også fokusere ut, blant annet i forhold til internasjonal
baptisme.
 I magasinet er det begrenset mulighet til nyhetsformidling pga.
utgivelsesfrekvensen og produksjonstid, men utgivelsene kan i noen grad styres i
forhold til viktige begivenheter, slik at en viss mengde nyhetssaker opprettholdes.
 Informasjonsarbeidet skal speile bredden i DNB
Utvikling framover:







Legge bladet baptist.no i pdf eller annet elektronisk format som gir rom for
filmfiler m.m
Finne gode løsninger for fildelinger fra lokalmenighet/skribent-pool
Bruke lokale/regionale ledersamlinger aktivt for positiv informasjon
Bruke BLINK aktivt som arena for positiv informasjon
Utvikle planer for god kommunikasjon/informasjon i konfliktrelaterte saker
Kursing i distriktene
Regelmessig oppdatering av nett-/facebooksider.
50
Skribent-pool
Det er ønskelig å kunne knytte frivillige til informasjonsarbeidet. Det har vært fokusert på
dette tidligere uten at en har lykkes i særlig grad. En vil likevel gjøre et forsøk til på å få
til et ”korps” av medarbeidere som vil styrke muligheten til et rikt og spennende
informasjonsarbeid.
 Ressursliste over skriveføre som er lokalt engasjert og som forstår intensjonene
med arbeidet med ”Baptistisk identitet”
 Større mulighet til formidling av de lokale fortellinger
 Etablere en fildelingsordning
 Gjennomføre en årlig inspirasjonssamling
Medierådet



MR skal være redaksjonsråd og må ha en regelmessighet i møter
MR skal være rådførende organ i enkelt saker av større omfang og i
krisesituasjoner
MR er regulert i DNBs vedtekter og oppnevnt av HS
Krisehåndtering
Det er ikke vi som bestemmer at det er krise, dersom Dagsrevyen sier det er krise, så er
det slik. Da er det to virkeligheter å forholde seg til, - den reelle og den opplevde. Som
regel vil vi bli dømt etter den opplevde. Vår oppgave er å gjøre gapet minst mulig.
Eksempel på krisesenarioer som kan oppstå hos oss, lokalt i menigheter / virkegrener / på
misjonsfelt og ikke minst sentralt i DNBs adm. / styre:
1. Misbruk av barn / ungdom i menighet / på leir / skole
2. Misbruk av makt / av kvinner / av betrodde midler
3. Interne uoverensstemmelser som havner i offentligheten, for eksempel
personalkonflikter
4. Større ulykke/katastrofe ifbm. arrangement, enten eget eller i menighet / distrikt




Ofte kommer en sak opp fordi noen anmelder/media leser om saken i
postjournalen hos politiet
Andre ganger fordi noen går til media i forbindelse med saken
Noen ganger kjenner vi en sak selv, og kan være forberedt,
enten ved selv å slippe saken i egne publikasjoner eller ved en avtale med en
nyhetsaktør, for eksempel Vårt Land
Uansett er det viktig at vi forteller vår historie, og den skal være sann
Nødvendige tiltak når det er krise
 Opprette aksjonsledelse
- Består av informasjonsleder/event. annen DNB ansatt som leder, den som er
fagkonsulent / lokalt ansvarlig og generalsekretær.
- oppdatering om situasjonen
- vurdere alternativer
- bestemme tre / fire fokus
- utarbeide aksjoner for fokus
- tid for neste møte
- iverksette
 Vær mentalt forberedt på at saken vil bli stor, bedre å skalere ned etter hvert
 Det er viktig at alle som skal håndtere saker som er / kan bli en mediesak er
informert om saken
- At alle kort legges på bordet for den som skal uttale seg / lede håndteringen
- At all ny informasjon tilflyter aksjonsledelsen
 Utpeke talsmann:
Som regel informasjonsleder eller fagkonsulent / en lokalt ansvarlig.
Generalsekretæren bør skjermes i første omgang, for å ivareta ledelsen av DNB
51







som noen som det forbindes noe positivt med, og for å kunne sett inn sterkere
kort senere om det blir nødvendig
Rådføring med medierådet
Sikre et apparat som er funksjonelt i forhold til å håndtere henvendelser, både fra
media, fra eventuelt rammede, pårørende og fra egen organisasjon, eventuelt ha
en frivillig liste å kunne ringe til.
Et støtteapparat som kan bistå mht. praktiske utfordringer, blant annet mat /
drikke /publisering på nettsider /praktisk bistand overfor berørte parter
Etablere gode rutiner for varsling av pårørende
Opprette pårørendesenter om aktuelt i forohld til krisetype
Eventuelle kirkelige handlinger som skal forberedes i forbindelse med krisen
Sørg for friske ressurser som kan tenke langsiktig
I møte
1.
2.
3.
med mediene
Gi en rask førsteuttalelse
Fortell en sann historie, si aldri noe som ikke tåler morgendagens lys
Ikke skjul noe, bedre å fortelle selv enn å vente på medieavsløringer, dessuten,
den som tier oppfattes som å ha noe å skjule
4. Ikke bare svare passivt, men levere egne budskap til mediene
5. Finn også ut hva mediene ønsker å vite
6. Be om respekt for at det kan være slik at det ikke er mer å fortelle
7. Når journalistene ringer er det viktig å kjøpe tid, for å samrå / tenke seg om
8. Før logg over hvem som tar kontakt /hvem som skal kontaktes for svar, følg opp
avtaler i tide
9. Sørg for å tillyse pressbrifing regelmessig, selv om det ikke er noe nytt å melde,
da er det også lettere å få arbeidsro i mellom
10. Faktaark må raskest mulig være tilgjengelig på nett. Journalister elsker faktaark.
Det betyr at en del typer faktaark bør være tilgjengelig til enhver tid
11. Vurdere i kriseledelsen hva en kan by på av informasjon, også konsekvensene av
det en sier
NB!





Viktig å ha en kriseledelse som kan arbeide effektivt og følge opp media
Viktig å ha oversikt over alle deler av den aktuelle situasjonen, så langt som det er
mulig
Viktig med god kommunikasjon / tilbakemeldinger til lokalt krisested
Viktig å sørge for best mulig arbeidsforhold / tilgang på mat / drikke for å kunne
holde fokus
Viktig å ha mulighet for å tilkalle ekstra ressurser ved behov
Litt teori om kriser





Kommer som regel som en overraskelse
Mangler oversikt i starten worst case
En tenker vanligvis ikke, eller planlegger i forhold til det, vent og se holdning
Angrep fra omverdenen, ”beleiringsmentalitet” – vi må stanse mediejakten
Panikk og sinne, lite strategiske tiltak er ofte resultatet, som leting etter
syndebukker
Mediejakten vi utsettes for:
 Jo sterkere historie, dess mindre interesse for kildevern
 Følelser tale mer enn fornuft
 De berørte har rett – David mot Goliat
 Selvutnevnte eksperter melder seg ofte/ eller mediene finner dem
 Enhver kritikk blir publisert
 Krisen forsterkes gjerne
52




Mediene setter inn stormtropper, de har selvfølgelig legitim rett til å stille kritiske
spørsmål
Journalistene jakter i flokk
Alle vil være først ute
Alle vil finne noe nytt
De store spørsmålene:
 Er dette sant eller ikke?
 Har noen brutt noen regler, eller skyldes saken feil beslutning
 Er det en enkeltsak, eller finnes det en ukultur?
Resultatet er uansett:
 Skjev maktbalanse
 Mediene har i sum langt større ressurser enn vi har
 En føler seg forfulgt
 Situasjonen oppleves urettferdig
 En strategi for håndtering av kriser vil hjelpe, da vet en hva som skal gjøres
Viktig i forbindelse med krisehåndtering:
 Det du har gjort på forhånd som
Grundige forberedelser
God beredskap gjennom planverk, rolleforståelse og trening
 God krisekommunikasjon er avgjørende for å redusere de langsiktige skadene
 Krisene kommer i par
En faktisk hendelse og kommunikasjonskrise

Vi må ha et edruelig ambisjonsnivå mht hva en sentral administrasjon kan følge
opp i saker til enhver tid på et hvert sted. Dette bunner i både menneskelige og
økonomiske ressurser
53
Betenkning om demokrati
Det Norske Baptistsamfunn
Vedtektene
Baptistsamfunnet og dets arbeidsgreners vedtekter er grunnleggende sett demokratisk
oppbygd med hensyn til representasjon i -, og mandatet til ulike styrer og råd.
Landsmøtet
Øverste myndighet innen DNB ligger til enhver tid i landsmøtet, der alle menighetene har
mulighet til å la seg representere.
Landsmøtet fatter vedtak om arbeidsplaner og budsjetter, overordnede strategier,
medlemsopptak, vedtektsendringer, valg av medlemmer i styrene, valg av
generalsekretær. Landsmøtet godkjenner rapporter og regnskap. Landsmøtet samles
årlig, som er hyppig nok til en relativt tett oppfølging av saker.
Kontrollutvalget
Noen ganger vil det være en svakhet i vår struktur at alle styrer rapporterer til
landsmøtet. Andre ganger er det en styrke at det ikke er et overordnet styre.
For å ivareta landsmøtets interesser mellom landsmøtene har Det Norske Baptistsamfunn
et kontrollutvalg som arbeider etter instruks fra landsmøtet. I praksis har utvalget de
senere år hatt en årlig gjennomgang av regnskapene og gitt en rapport om det.
Landsmøtet vedtok i 1998 at Kontrollutvalget skal:
•
•
•
•
•
Foreta en helhetlig vurdering av rutiner og ressursbruk i forhold til vedtatte
planer og arbeidsoppgaver
Påse at gjeldende regelverk blir fulgt
Rapportere og avgi innstilling om regnskap
Se til at delegert myndighet blir utøvet på en forsvarlig måte
Sørge for å iverksette undersøkelser og gransking ved mistanke om
uregelmessigheter og misligheter
Instruks for kontrollutvalget kan gjennomgås med hensyn til eventuelle behov for
justeringer og må følges. Det må sikres at kontrollutvalget gjennom året har mulighet til å
føre tilsyn med hovedstyret og øvrige landsmøtevalgte styrer og dets administrasjoner,
slik at en sikrer at en arbeider i tråd med landsmøtets bestemmelser.
Kontrollutvalget bør påpeke klare brudd på landsmøtets vedtak og tilløp til maktbruk i
egenskap av posisjoner i løpet av året, og også rapportere til landsmøtet om det.
Samtidig må det være rom og forståelse for at styrene og også ansatte må treffe
nødvendige beslutninger da landsmøtet samles årlig og vanskelig vil ha den fulle oversikt
i alle saker.
Flerkulturelt kirkesamfunn
De senere år har en stadig flere med annen språklig bakgrunn enn norsk blitt en del av
DNB. Det er en utvikling som er hilst velkommen, og som gir mange spennende
54
muligheter. En av utfordringene er ivaretakelse av demokrati i forhold til en samlet
medlemsmasse.
Møteplasser for samtale/debatt
Følgende samtale / møteplasser der flere enn de valgte styremedlemmer kan delta finnes
i dag:
•
•
•
•
•
•
•
Landsmøtet, hvert år
Regionale ledersamlinger i oktober hvert år
Samarbeidsrådsmøte, vanligvis hvert år
Lederkonferansen, hvert år
På Facebook har Det Norske Baptistsamfunn to sider, en med nasjonalt og en
med internasjonalt fokus. På disse legges det regelmessig ut stoff, blant annet
linket mot nettsiden. Alle kan være på Facebook, alle kan ”like” disse sidene
og alle kan kommentere sakene. Kun administratorer kan publisere.
DNB har også en gruppe på Facebook. Denne må en spørre om å bli medlem
av. Det vil alle som spør bli. Her kan hvem som helst som er medlem publisere,
ta opp debatt, gi ros og ris.
Den som ønsker det er selv fri til å føre debatter, for eksempel på andre sosiale
medier, blant annet Twitter eller på debattsteder som allerede finnes.
Medierådet mener det ikke er grunnlag for at DNB skal opprette et debattforum på nett.
Undersøkelser viser at et debattsted bør ha 1200 unike brukere for å blomstre. Det er
usannsynlig at aktivitetsnivået på et slikt sted vil bli stort nok til at debattstedet vil være
levedyktig. Om det hadde blir det ville oppfølging av nettstedet være en betydelig ekstra
arbeidsbelastning, som sannsynligvis ville falle på DNBs administrasjon. Dersom debatten
virkelig kommer til å blomstre på Facebook kan andre kanaler vurderes senere.
Debattsider i magasinet Baptist.no er ikke gjennomførbart. Produksjonstid og
utgivelsesfrekvens tilsier at enhver tilnærming til debatt/samtale vil dø umiddelbart.
Behovet for et sted der en kan trykke debattinnlegg og føre en debatt ikke er stort nok til
å legge om utgivelsesfrekvens for magasinet Baptist.no
Redaksjonell linje
Magasinet Baptist.no og nettstedet baptist.no har generalsekretæren som ansvarlig
redaktør.
At informasjonskanalene er styrt av den daglige ledelsen skal i følge vedtektene ikke
hindre andre synspunkter å komme til orde. Bredde og mangfold skal gjenspeiles heter
det i vedtektene. Dersom den redaksjonelle linje over tid oppfattes som ensidig kan
Kontrollutvalget påpeke det.
Vedtatt av hovedstyret 27. april 2013
55
Vedtekter
Det Norske Baptistsamfunn
Vedtatt ved Landsmøtet i Trondheim 13. juli 1979
Ajourført med endringer 1986, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004,
2006, 2007, 2008 og 2012
§ 1. Navn
Det Norske Baptistsamfunn.
§ 2. Formål
Det Norske Baptistsamfunn er et kristent trossamfunn som med Bibelen som rettesnor for
tro, liv og lære bekjenner seg til baptistisk tro og ordning. Det er en fri sammenslutning
av selvstendige menigheter med samme bekjennelse som samarbeider om felles
misjonsoppgaver i Norge og i andre land, og som opprettholder formelt medlemskap i Det
Norske Baptistsamfunn. Det har til oppgave å fremme disse menigheters arbeid og lede
deres fellestiltak for Guds rikes utbredelse.
§ 3. Organisasjonsforhold
a. Det Norske Baptistsamfunn er et registrert trossamfunn i samsvar med de regler som
er fastlagt i norsk lov.
b. Det Norske Baptistsamfunn administreres gjennom et sekretariat som ledes av en
generalsekretær.
c. Generalsekretæren velges av Landsmøtet for en periode på seks år. Gjenvalg kan finne
sted, men da for perioder på fire år.
d. Det Norske Baptistsamfunn er medlem av Baptistenes Verdensallianse (BWA) og Den
Europeiske Baptistføderasjon (EBF).
§ 4. Rettslig status
a. Det Norske Baptistsamfunn er en egen juridisk person. Det samme gjelder de enkelte
menigheter, og arbeidsgrener innenfor samfunnet som ved egne vedtekter er gitt slik
status.
b. Det Norske Baptistsamfunn rår over sin egen formue og faste eiendom og over de
midler som kontinuerlig tilflyter det. Derimot rår det ikke over den formue, faste eiendom
og inntekter som tilhører andre juridiske personer innenfor Det Norske Baptistsamfunn.
c. Det Norske Baptistsamfunn hefter for sin egen gjeld, og gitte garantier, ikke for gjeld
stiftet av andre juridiske personer innenfor Det Norske Baptistsamfunn.
§ 5. Medlemskap
a. En menighet av baptistisk tro og ordning kan etter søknad bli medlem i Det Norske
Baptistsamfunn ved vedtak på Landsmøtet. Til grunn for slikt vedtak skal ligge søknad om
medlemskap. Hovedstyret skal innhente synspunkter vedrørende søknaden fra distriktets
menigheter. Vedtak om medlemskap krever 2/3 flertall.
b. De enkelte medlemsmenigheter er forpliktet til lojalt å støtte Det Norske
Baptistsamfunns arbeid, uten å være juridisk eller formelt bundet av de enkelte vedtak
som fattes av Baptistsamfunnet.
c. Dersom en menighets lære, liv eller lojalitetsforhold til Det Norske Baptistsamfunn er
slik at spørsmålet om dens fortsatte tilhørighet til Baptistsamfunnet blir aktuelt, kan den
skilles ut fra samfunnet ved vedtak på Landsmøtet. Slikt vedtak krever 2/3 flertall.
Vedkommende menighets egne representanter har ikke stemmerett ved slik votering.
d. Menigheter som går ut eller skilles fra Det Norske Baptistsamfunn, har ingen lodd eller
del i samfunnets eiendeler, og kan ikke gjøre krav gjeldende av noen art.
§ 6. Landsmøtet
a. Landsmøtet er Det Norske Baptistsamfunns øverste myndighet. Det fatter vedtak i alle
saker som angår Det Norske Baptistsamfunn.
b. Landsmøtet består av menighetenes valgte representanter. Representantene må ha
vært medlemmer av menigheten i minst 2 måneder forut for Landsmøtet. Hver menighet
har rett til å sende to representanter for inntil 25 medlemmer, en representant for de
56
neste 25 medlemmene, og videre en representant for hvert påbegynt 50- tall. Antall
medlemmer er det medlemstall den enkelte menighet har per 1/1.
Hovedstyrets medlemmer, generalsekretæren i Det Norske Baptistsamfunn og de daglige
ledere av Det Norske Baptistsamfunns arbeidsgrener har tale- og forslagsrett. Andre kan
ved vedtak i Landsmøtet gis talerett.
c. Landsmøtet er åpent dersom det ikke selv fatter vedtak om lukket møte.
d. Landsmøtet holdes normalt hvert år. Når særlige hensyn taler for det, kan hovedstyret
med 2/3 flertall fatte vedtak om at Landsmøtet kan utsettes et år. Funksjonstiden for alle
tillitsvalgte og utvalg valgt av Landsmøtet forlenges da tilsvarende.
e. Landsmøtet skal kunngjøres minst seks måneder før det holdes. Kunngjøring skal skje
gjennom Baptistsamfunnets hovedorgan.
Forslag til Landsmøtet må sendes Hovedstyret senest tre måneder før møtet holdes.
Hovedstyret skal sette opp saksliste, og denne skal sammen med saksdokumentene
sendes menighetene senest to måneder før Landsmøtet holdes.
f. Landsmøtet konstituerer seg selv under ledelse av hovedstyrets leder. Det velges
ordstyrer, viseordstyrer, og to protokollsekretærer. Disse, sammen med
generalsekretæren og hovedstyrets leder, utgjør Landsmøtets presidium. Andre
tillitsvalgte velges i den utstrekning Landsmøtet finner det nødvendig.
g. 1. Landsmøtet tar stilling til hovedstyrets årsrapport, regnskaper, budsjett og de andre
arbeidsgreners årsrapporter, regnskap, budsjett og arbeidsplaner/arbeidsmål som ikke
kommer inn under andre årsmøter, og foretar valg i samsvar med gjeldende vedtekter.
2. Landsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som ikke er ført opp på sakslisten, slik den
er blitt sendt ut i henhold til pkt. e. Denne regel kan dog fravikes med 4/5 flertall i
Landsmøtet.
h. Landsmøtet velger:
1. Hovedstyrets leder.
2. Medlemmer og varamedlemmer til hovedstyret.
3. Medlemmer og varamedlemmer til styret for Baptistenes Teologiske Seminar
ifølge Seminarets vedtekter.
4. Medlemmer og varamedlemmer til styret for Holtekilen Folkehøgskole ifølge
Folkehøgskolens vedtekter.
5. Medlemmer og varamedlemmer til styret for Holtekilen drift ifølge dets vedtekter.
6. Komité for Faste Fonds.
7. Kontrollutvalget iflg. § 9 b.
8. Ansvarlig revisor (valg skjer bare ved bytte)
i. Landsmøtet velger en valgkomite for neste års Landsmøte på fem medlemmer med
personlige varamenn. I valgkomiteen skal alle distrikt være representert. Komiteen legger
fram begrunnet skriftlig innstilling til landsmøtet.
j. Alle Landsmøtets beslutninger gjøres med alminnelig flertall av de stemmeberettigede
som er til stede, dersom ikke annet er særskilt fastlagt i vedtekter. Ved likt stemmeflertall
foretas ny avstemning. Oppnås ikke flertall, er forslaget forkastet. Gjelder avstemningen
personvalg skal det etter ny avstemning med stemmelikhet foretas loddtrekning.
k. Landsmøtet fører protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal godkjennes av
landsmøtet og underskrives av Landsmøtets presidium. Protokollen danner juridiske bevis
for de vedtak som er gjort.
§ 7. Hovedstyret
a. Hovedstyret har den sentrale myndighet i Det Norske Baptistsamfunn mellom
Landsmøtene, og fatter vedtak i samsvar med fullmakter fra Landsmøtet.
b. Hovedstyret har ansvaret for å presisere målsetninger og å trekke opp retningslinjer
og rammer for Baptistsamfunnets virksomhet, og i den forbindelse fremme de
nødvendige forslag for Landsmøtet. Det legger fram for Landsmøtet rapporter,
regnskaper budsjett og arbeidsplaner/arbeidsmål som ikke hører inn under andre
arbeidsgrener i Det Norske Baptistsamfunn.
c. Ansettelsesrådet forvalter Det Norske Baptistsamfunns godkjenningsordning for
baptistpredikanter i henhold til retningslinjer gitt av Hovedstyret.
d. Hovedstyret forplikter Det Norske Baptistsamfunn ved sine underskrifter. Hovedstyret
kan gi prokura. Hovedstyret kan bemyndige hovedstyrets leder sammen med
57
generalsekretær til å handle og undertegne på dets vegne angående kjøp, salg og
pantsettelse av fast eiendom.
e. 1. Hovedstyret består av ni medlemmer valgt av Landsmøtet for tre år. Tre
medlemmer trer ut hvert år, men disse kan gjenvelges. Alle distrikter skal være
representert i hovedstyret.
2. Lederen velges årlig av Landsmøtet blant hovedstyrets medlemmer ved skriftlig
valg. Det kreves absolutt flertall for å bli valgt.
3. Det velges årlig ett varamedlem fra hvert distrikt.
f. Hovedstyret kan fatte vedtak når minst fem av medlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
g. Hovedstyret kan gjennom hele året avgi uttalelser i aktuelle saker som faller inn under
mandatene i disse vedtekter.
§ 8. Arbeidsgrener
a. Det Norske Baptistsamfunn har følgende arbeidsgrener som hver har ansvar for
spesielt definerte oppgaver innenfor fellesskapet:
1. Holtekilen Folkehøgskole.
2. Baptistenes Teologiske Seminar.
3. De Norske Baptisters Kvinneforbund.
4. Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund (NBUF).
5. Holtekilen drift
b. Disse arbeidsgrener er egne juridiske personer med egne vedtekter som fastsetter
organisasjonsmessig status og funksjoner for den enkelte arbeidsgren.
c. Styret for hver arbeidsgren velges i samsvar med den enkelte arbeidsgrens vedtekter.
d. Arbeidsgrenene legger fram rapporter om virksomheten, regnskap budsjett og
arbeidsplaner/arbeidsmål for hovedstyret og Landsmøtet. Unntatt fra denne bestemmelse
er rapporter, regnskap og budsjetter som godkjennes i De Norske Baptisters
Kvinneforbunds årsmøte og Norske Baptisters Barne og Ungdomsforbunds årsmøte. Disse
sendes hovedstyret etter godkjenning i de respektive årsmøter.
§ 9. Kontrollutvalget
a. Kontrollutvalget er et selvstendig utvalg opprettet av DNBs landsmøte.
Kontrollutvalget er Landsmøtets eget kontrollorgan, ikke underlagt andre styrer og råd i
Det Norske Baptistsamfunn.
b. Kontrollutvalget består av tre medlemmer valgt av Landsmøtet. Valgbare er personer
som ikke er ansatt i DNB sentralt og arbeidsgrenene og/eller er styremedlemmer i råd og
utvalg nasjonalt. Valgperioden er 3 år, slik at et styremedlem er på valg hvert år.
c. Kontrollutvalgets arbeidsområder er nedfelt i egen instruks som vedtas av Landsmøtet.
d. Administrasjonen, styrer og råd plikter å fremlegge all informasjon som
kontrollutvalget trenger i sitt arbeid. Protokollutskrifter sendes kontrollutvalget
fortløpende etter avholdte møter.
§ 10. Faste Fonds
a. Urørlige fondsmidler som tilhører Det Norske Baptistsamfunn og dets arbeidsgrener
skal samlet oppbevares i en større banks avdeling for formuesforvaltning. Avkastningen
disponeres av fondenes respektive eiere i samsvar med fondets vedtekter.
b. Fondskomitéen kan også ta til forvaltning midler fra Baptistsamfunnet, dets
arbeidsgrener og menigheter, som ønskes plassert for kortere eller lengre tid.
c. En fondskomité på tre medlemmer med 1 varamedlem velges av Landsmøtet for tre år.
Den har forvaltningsretten over fondene og forplikter med sine underskrifter.
Medlemmene i fondskomitéen og varamedlem bør inneha juridisk eller økonomisk
kompetanse.
d. Fondenes midler skal plasseres mot betryggende sikkerhet. Som vanlig regel i 1.
prioritets pantobligasjoner eller lignende verdipapirer, herunder også i 2. prioritets
pantobligasjoner når prioriteringen ligger innenfor 60 % av offentlig takst. Midlene kan
ikke plasseres i kirkeeiendommer.
58
§11 Lønns- og Personalutvalget
a. Lønns - og Personalutvalget (LPU) skal være et rådgivende organ som ivaretar en
helhetlig og solidarisk lønns - og personalpolitikk i DNB. Arbeidsområdene er alle ansatte i
DNBs administrasjon og misjon, arbeidsgrenene, distriktene og menighetene.
b. Lønns- og personalsaker behandles ikke av Landsmøtet, men er overført til behandling
i LPU. Alle lønns- og personalsaker av prinsipiell karakter skal sendes utvalget til drøfting
og uttalelse, før det respektive styre/menighet fatter vedtak i saken.
c. Hvert av følgende styrer skal være representert med en av sine styremedlemmer:
DNBs hovedstyre, Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund, Holtekilen
Folkehøgskole, Baptistenes Teologiske Seminar, Holtekilen drift, og to representanter for
arbeidstakerne - en fra pastorene og en fra de andre ansatte. LPU rapporterer direkte til
de respektive styrer. DNBs administrasjon er sekretariat for utvalget.
d. Hvert av følgende styrer skal være representert med en av sine styremedlemmer:
DNBs hovedstyre, Norske Baptisters Ungdomsforbund, Holtekilen Folkehøgskole,
Baptistenes Teologiske Seminar, og to representanter for arbeidstakerne - en fra
pastorene og en fra de andre ansatte. DNBs administrasjon er sekretariat for utvalget.
§ 12. Informasjonsarbeid
a. Hovedstyret velger et Medieråd for Det Norske Baptistsamfunn. Medlemmene i rådet
bør ha informasjonsfaglig kompetanse. Medierådet medlemmer velges for 3 år av gangen
og består av leder, 2 valgte medlemmer, 1 varamedlem, en representant for Hovedstyret,
generalsekretæren og informasjonsleder. Øvrige informasjonsmedarbeidere kan møte og
har tale- og forslagsrett.
b. Medierådets ansvarsområde er å gi bistand, rådgivning og veiledning i forhold til
informasjonsarbeid i Det Norske Baptistsamfunn og det arbeidsgrener. Medierådet er
også redaksjonsutvalg for Banneret. Medierådet avlegger rapport om rådets arbeid til
Hovedstyret
c. Hovedstyret har ansvar for informasjonsarbeidets drift og økonomi og ansetter
nødvendig personell.
d. Det Norske Baptistsamfunns generalsekretær er ansvarlig redaktør for Det Norske
Baptistsamfunns publikasjoner, inkludert Banneret og nettstedet ”baptist.no”.
e. Banneret er Det Norske Baptistsamfunns hovedorgan, og skal sammen med nettstedet
”baptist.no” og øvrige publikasjoner og medieaktiviteter informere om DNBs arbeid lokalt,
nasjonalt og internasjonalt. Banneret skal speile bredden av det som skjer i DNBs
arbeidsgrener og menigheter og ikke tjene særinteresser. Banneret skal stå for de
baptistiske verdier og være en møteplass for ulike meninger.
§ 13. Samarbeidsrådet
a. Samarbeidsrådet består av:
1. Hovedstyret.
2. Generalsekretær.
3. Distriktene - leder og en representant fra hvert distrikt.
4. To representanter fra hver av arbeidsgrenene i DNB (se paragraf 8a)
5. En representant fra hver av de øvrige nasjonale styrer, råd og utvalg i DNB
6. Inntil 2 representanter fra hver av menighetene i DNB
b. Arbeidsoppgavene skal bl.a. være arbeidsplaner og økonomi i DNB, ulike fellestiltak,
øvrige deltageres arbeidsplaner, økonomi og langtidsplanlegging. Samarbeidsrådet skal
årlig koordinere medlemmenes aktivitetsplaner. Samarbeidsrådet skal ivareta nødvendig
kommunikasjon, samt sørge for tilstrekkelig informasjon.
c. Hovedstyret bør innkalle til møte i Samarbeidsrådet minst en gang i året.
§ 14. Utvalg og komiteer
Utvalg og komiteer som ikke er valgt av Landsmøtet, utpekes av hovedstyret og er
ansvarlig overfor dette.
§ 15. Distriktsarbeid
Det Norske Baptistsamfunn kan på distrikts- og regionplan arbeide gjennom egne
organisasjoner. Egne vedtekter kan bestemme distrikts- og regionorganisasjonenes
arbeid.
59
§ 16. Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter har bare gyldighet når de med 2/3 flertall er vedtatt i to på
hverandre følgende Landsmøter, eller vedtektene kan endres i ett Landsmøte ved 9/10
flertall.
§ 17. Oppløsning
Det Norske Baptistsamfunn kan oppløses ved vedtak med 2/3 flertall i to på hverandre
følgende ordinære landsmøter. Ved første gangs behandling skal landsmøtet også gjøre
vedtak om den videre disponering av Det Norske Baptistsamfunns midler i tråd med Det
Norske Baptistsamfunns formål, jfr. § 2.
Disse vedtekter trer i kraft 1. august 1979. Samtidig oppheves ”Lover for Det Norske
Baptistsamfunn”, revidert i Trondheim i 1945, Halden 1946 og Oslo 1948.
60
Kapittel 3
Norske Baptisters
Barne- og
Ungdomsforbund
61
Saksliste til NBUFs årsmøte 2013
Åpning og velkomsthilsen ved landsleder Morten Øhrn
Sak 1: Fullmaktkomiteens rapport
Ved Inger Lise Salvesen
Sak 2: Konstituering
a)
Godkjenning av innkalling og saksliste
b)
Godkjenning av forretningsorden
c)
Valg av ordstyrer, viseordstyrer og to protokollsekretærer
d)
Valg av tellekorps
e)
Valg av to personer til å godkjenne protokollen
Sak 3: Årsrapport 2012
Landsstyrets rapport for 2012 – til godkjenning
Forslag til vedtak:
«Årsmøtet mener landsstyrets rapport for år 2012 (med eventuelle tilføyelser og rettelser) gir et
dekkende bilde av NBUFs virksomhet, og godkjenner denne som NBUFs årsrapport for år 2012»
Sak 4: Regnskap 2012
Til godkjenning
Årsregnskap og revisorrapport deles ut på årsmøtet
Forslag til vedtak:
«Årsmøtet godkjenner det fremlagte årsregnskap for år 2012.»
Sak 5: Arbeidsplaner for 2013
Landsstyrets forslag til arbeidsplaner for år 2013 – til godkjenning
Forslag til vedtak:
«Årsmøtet godkjenner Landsstyrets forslag til arbeidsplaner for år 2012 (med eventuelle endringer).»
Sak 6: Budsjett for 2013
Landsstyrets forslag til budsjett for år 2013 – til godkjenning
Budsjettet deles ut på årsmøtet
Forslag til vedtak:
«Årsmøtet godkjenner Landsstyrets forslag til budsjett for år 2013 (med eventuelle endringer).»
Sak 7: Valg
Valgkomiteens innstilling deles ut på årsmøtet
6
62
Sak 3: Landsstyrets årsrapport for 2012
Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund består av lokale grupper og ledere. Derfor har staben i 2012
prioritert lokallagsbesøk. Den direkte kontakten med det lokale arbeidet er avgjørende for å lede arbeidet
videre, og ikke minst for å være der aktiviteten skjer.
NBUFs viktigste satsningsområde er ledertrening, og i 2012 har fokuset vært på å få til lokal bruk av T2.
På bakgrunn av tilbakemeldinger og erfaringer ser vi at T2 fungerer best på et regionalt nivå, og som
et helgekurs. En revidering av T2 er gjennomført, slik det er bedre tilpasset målgruppen. Horizons ble
lansert høsten 2012, og landsstyret har store forventninger til bruken av Horizons.
Omtrent halvparten av våre medlemmer er migranter, og store ressurser brukes til oppfølging av lokallag i
migrantmenigheter, og flerkulturelt arbeid. Vi har arrangert en rekke kurs, og har vektlagt lederoppfølging
i migrantmiljøer.
Styret gleder seg over at BLINK ble en stor suksess. Barne- og ungdomsprogrammene var særlig vellykket,
og vi vil spesielt trekke frem Alle sammen-samlingen og Sirkus Ducano. Vi har også jobbet videre med
Levende Tro, som er et opplegg for å utruste foreldre, og øke samarbeidet mellom familie og menighet.
Landsstyret ønsker å rette en stor takk til alle som har gjort en innsats i barne- og ungdomsarbeidet i
2012. Alle dere som blant annet driver med søndagsskole, junior, leirer og BLINK. Uten dere hadde det
ikke vært noe NBUF.
Landsstyret 2012
Morten Øhrn Maria Kristine Bækkelie Salai Ram Dam Due
Dag Frode Vaagsnes
Agnete Haraune
Lah May Chit
Karina Dahl Christensen Reine Cihiluka Ruben Dahl Tid for Gud-arbeidere 2012
(landsleder)
(viselandsleder)
Norge:
Michael Østenstad (vår, team on the road)
Jon Victor Liljenberg (vår, team on the road)
Bawi Hrin Siang Za Sui (høst, NBUF og Kragerø)
(vara fra juni 2012)
HLT-stipend:
(vara, ord.medl. fra juni 2012) Thomas Birkeland
(vara)
Inger Lise Salvesen Mary Hram Sui Lah May Chit Stab 2012
Roald Zeiffert (daglig leder)
Espen Thilesen (nasjonal konsulent)
Inger Lise Salvesen (kontorsekretær og ledertreningskonsulent fra aug
2012)
Mary Hram Sui (integrasjonskonsulent fra
august 2012)
Peter Ngaidam (integrasjonskonsulent via
Det Norske Baptistsamfunn)
David Hunstad
(leirkoordinator via
Nord-Norsk Baptistungdom)
8
63
(høst, Ålgård)
(høst, Ålgård)
(høst, NBUF)
(Åmli og NBUF)
Sak 3 og 5: Arbeidsmål og -resultat
Arbeidsmål
1
Resultat
2011
Mål
2012
Resultat
2012
1/2
Lokal bruk
Ferdig
Mål
2013
Lederutvikling
1.1
Videreutvikle en
helhetlig modell for
lederutvikling
1.2
T2
1.3
Praktisk linje
1.4
Horizons
1.5
Tid for Gud: Norge
1/2
1.6
Tid for Gud:
Internasjonalt
1.7
Tid for Gud:
HLT-stipend
1.8
Sommerteam
1.9
Regionale/
nasjonale lederkurs
1.10
45
60
10
3
15
2
2/2
1/2
1/0
2
0/0
0/2
7/5
6
4/1
1/5
6
4 (EM)
9
33 (Thailand &
Singapore)
9 kurs
420 stk.
7 kurs/
300 stk.
4 kurs/ 210
stk.
11 Kurs/
400 stk.
Oppfølging av
ledere lokalt/
Oppfølging eller
besøk av lokallag
50 ledere/
24 lokallag
50 ledere/
30 lokallag
60 ledere/
39 lokallag
60 ledere/
40 lokallag
1.11
Info om NBUF ved
oppstart av nye
menigheter
5/5
Alle
2/2
Alle
1.12
Levende Tro i
menigheter
2
Organisasjon
15 menigheter
2.1
Aktiv
medlemsregistrering
3989
4000
3819
4000
2.2
Tellende medlemmer
(u/26år betalt 50kr)
3034
3300
3046
3300
2.3
Lokallag
158
165
162
170
2.4
Produsere
profileringsmateriell
Gj.ført
Gensere,
t-skjorter
0
64
Ny grafisk profil
10
9
Sak 4 og 6: Regnskap 2012 og budsjett 2013
Regnskap 12
Budsjett 12
Regnskap 11
Gaver organisasjon
2 Gaver private givere
3 Salg, honorarer og refusjoner
4 Tilskudd
5 Frifond
6 Medlemskontigent
7 Arrangement
8 Diverse innt./Momskomp.
Totale inntekter
62 895
152 841
57 076
1 715 505
1 262 589
231 746
33 685
89 410
3 605 747
30 000
150 000
70 000
1 730 000
1 000 000
150 000
30 000
80 000
3 240 000
29 334
151 536
100 319
1 537 632
1 061 937
193 580
64 306
98 443
3 237 086
30 000
160 000
55 000
1 425 000
1 250 000
150 000
335 000
100 000
3 505 000
1
KOSTNADER
9 Personalkostnader
1 172 156
1 350 000
1 325 333
1 450 000
9
Lokalkostnader
11 Kontorkostnader
12 Reisekostnader
13 Regnskap og revisjon
14 Markedsføring
15 Materiell
16 Arrangement
17 Misjon
18 Andre kostnader
19 Støtte til lokalt arbeid
Sum driftskostnader
28 150
53 265
289 936
65 859
11 710
45 088
107 092
22 956
50 304
1 282 900
1 957 260
30 000
65 000
290 000
110 000
50 000
30 000
115 000
130 000
52 000
950 000
1 822 000
47 500
53 268
258 431
96 453
36 209
118 309
138 134
7 249
46 949
1 056 991
1 859 493
35 000
40 000
870 000
75 000
50 000
30 000
85 000
80 000
30 000
1 187 500
2 482 500
10
SUM KOSTNADER
3 129 416
3 172 000
3 184 826
3 932 500
DRIFTSRESULTAT
476 331
68 000
52 260
-427 500
1
10
Finanskostnader
21 Finansinntekter
Resultat finans
Budsjett 13
20
Resultat
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
60 549
60 549
50 000
50 000
52 904
52 904
60 000
60 000
536 879
118 000
105 164
-367 500
2012
2011
536 879
105 164
Forslag til disponering av resultat:
Avsatt til annen egenkapital
10
2
65
21
Balanserepport 2012
Eiendeler
Pr 31.12.2012
Pr 31.12.2011
1
Medlemssystem
Sum anleggsmidler
0
0
27 000
27 000
1
2
Fordringer
DNB Faste Fonds
Varelager
Aksjer i Vårt Land
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler
71 499
1 310 188
7 621
500
1 050 592
2 440 400
4 557
1 265 882
16 614
500
361 473
1 649 026
2
EIENDELER
2 440 400
1 676 026
3
4
5
6
Gjeld og egenkapital
7
8
9
Pr 31.12.2012
Bundet egenkapital
NBUF Kapitalkonto
Egenkapital til satsninger
Sum egenkapital
3
4
5
6
Pr 31.12.2011
1 000 000
0
894 108
1 894 108
1 000 000
0
357 229
1 357 229
7
8
9
10
Arv, Abel Liland: Barn i Thailand
Sum avsetninger/langsiktig gjeld
88 256
88 256
88 256
88 256
10
11
Kortsiktig gjeld
Avsetning misjon
Skyldig skatt, feriepenger osv.
Avsetninger, prosjekter
Sum avsetninger/kortsiktig gjeld
490
64 881
175 053
217 613
458 036
32 689
64 881
132 972
0
230 542
11
2 440 400
1 676 026
12
13
14
GJELD OG EGENKAPITAL
66
12
13
14
11
Sak 5: Landsstyrets arbeidsplaner for 2013
Styret ønsker å opprettholde et høyt nivå på besøk og direkte kontakt med lokallag. Samtidig ønsker vi å
gjennomføre flere mindre kurs og konferanser. På migrantkonferansen samler vi rundt 30 nøkkelpersoner
med migrantbakgrunn, som vi ønsker å lære av og utruste. Vi tror dette vil bidra til at migrantarbeidet vårt
blir enda bedre.
Det lokale arbeidet er drivkraften i organisasjonen vår. Vi ønsker derfor å gjennomføre prosjekt kalt «lokale
satsninger med nasjonale følger». I disse prosjektene ønsker vi å fokusere på våre viktigste arbeidsområder,
som er ledertrening, integrasjon og Levende Tro. Målet er at arbeidet skal få betydning også utover den
lokale menigheten det utføres i.
Lederkonferansen arrangeres i 2013 sammen med Det Norske Baptistsamfunn og Norske Baptistkvinner.
Landsstyret tror dette vil styrke konferansen, og at det vil være positivt for de lokale menighetene at alle
lederne kan dra sammen på en felles konferanse. Samtidig ser vi et behov for å legge særlig til rette for
barneledere, og planlegger derfor flere mindre, regionale barneleder-konferanser på høsten 2013. Her
ønsker vi å finne en felles arena for ulike kulturer, og Levende Tro blir en sentral del av disse konferansene.
NBUF vil i 2013 legge ned en enda større innsats før og under BLINK. Nytt av året er at det også blir egne
tilbud for betweenagere og studenter. I etterkant av BLINK reiser en stor gruppe til våre misjonsområder i
Thailand, og videre på Baptist World Alliances ungdomskonferanse i Singapore.
I løpet av våren setter vi arbeidet med å sikre at barn og unge i NBUF og menigheter ikke utsettes for
grenseoverskridende handlinger tydeligere på agendaen. Alle menigheter tilbys derfor et kurs utviklet av
NBUF.
Disse planene er ikke mulige uten støtte fra NBUF-ere i de lokale menighetene og gruppene. Vi setter
uendelig stor pris på all omtanke og forbønn for våre ansatte, frivillige ledere og barn og unge.
12
67
VEDTEKTER FOR NBUF
Vedtatt årsmøtet 2011
Navn, medlemsskap og formål
§ 1.
Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund (NBUF) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon
innen Det Norske Baptistsamfunn.
§ 2.
a.
b.
NBUFs motto er: «For Kristus og menigheten».
Ansatte og sentralt tillitsvalgte er forpliktet på NBUFs verdigrunnlag som vedtas av NBUFs årsmøte
§ 3.
NBUF er et samarbeidsorgan for all virksomhet blant barn og unge som er knyttet til lokale
baptistmenigheter/-grupper.
§ 4.
NBUFs oppgave er å styrke og utvikle arbeidet blant barn og ungdom, stimulere til evangelisk arbeid
og planlegge og koordinere arbeidet. Dette skal skje både gjennom egne initiativ og i samarbeid med de enkelte
grupper. Videre skal NBUF samle og gi informasjon, og formidle internasjonale kontakter.
DEN SENTRALE VIRKSOMHET
Årsmøtet
§ 5. Årsmøtet er NBUFs høyeste myndighet og avholdes vanligvis hvert år. Ekstraordinært årsmøte
kan innkalles når minst 2/3 av Landsstyret, 3 distriktsstyrer eller 1/5 av lokallagene krever det.
§ 6.
For representasjon til årsmøtet gjelder følgende:
a.
Representantene med rett til å stemme på årsmøtet skal være valgt av og blant medlemmene i NBUFs
lokallag, og være over 12 år.
b.
Lokallag med 1 til og med 50 medlemmer kan sende en representant. Lokallag med 51 til og med 100
medlemmer har rett til to representanter. Lokallag med over 100 medlemmer kan sende 3 representanter til
årsmøtet. Menigheter tilknyttet Det Norske Baptistsamfunn uten lokallag kan sende en representant med tale og
forslagsrett. Representasjon til årsmøtet er basert på siste års medlemsinnberetning
c.
Øverste leder i distriktene, fylkeslagene og særorganisasjonene har stemmerett.
d.
Landsstyret og ansatte har tale- og forslagsrett i årsmøtet.
e.
Medlemmer av NBUF har møterett og kan gis talerett i årsmøtet.
f.
Landsstyret utpeker fullmaktskomité.
§ 7. Innkalling til årsmøtet skal skje minst 4 måneder før møtet avholdes. Fristen for innsendelse av forslag
settes til 1 måned etter innkalling. Årsmøtets dagsorden og sakspapirer gjøres tilgjengelig 1 måned før møtet
avholdes. Landsstyret har anledning til å gjøre unntak fra nevnte tidsfrister.
§ 8. Årsmøtet konstituerer seg selv og behandler følgende saker:
1.
Godkjenne forretningsorden for gjennomføring av årsmøtet.
2.
Landsstyrets rapport fra forrige kalenderår.
3.
Revidert regnskap for forrige kalenderår.
4.
Innkomne forslag.
5.Arbeidsplaner.
6.Budsjett.
7.
Valg av landsleder, viselandsleder, landsstyremedlemmer og varamedlemmer, revisorer og en valgkomite
bestående av 5 medlemmer, hvorav 1 velges som leder. Geografisk, kulturell, kjønns- og erfaringsmessig bredde
tilstrebes.
Landsstyret
§ 9.
Landsstyret består av landsleder, viselandsleder og 6 5 styremedlemmer. Daglig leder møter i Landsstyret
med tale- og forslagsrett.
14
68
§ 10. Landsleder, viselandsleder og Landsstyret velges av årsmøtet for en periode på 2 år, slik at 3 eller 2
styremedlemmer og landsleder eller viselandsleder står på valg hvert år. Styret konstituerer seg selv med ulike
ansvarsområder. Geografisk, kulturell, kjønns- og erfaringsmessig bredde tilstrebes. Det velges 2 varamedlemmer
for 1 år om gangen.
§ 11. Etter retningslinjer gitt av årsmøtet leder Landsstyret NBUFs sentrale arbeid og gjennomfører årsmøtets
vedtak, forvalter forbundets midler, ansetter medarbeidere, og utarbeider instruks for de ansatte og forhandler
med dem om lønnsforhold. NBUF er egen juridisk person og hefter for egen gjeld. Landsleder og daglig leder
undertegner på forbundets vegne.
§ 12. Landsstyremøte avholdes når landslederen bestemmer, eller når minst 3 styremedlemmer forlanger det.
Styremøte skal avholdes minst 2 ganger i året, og styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er tilstede.
Utvalg
§ 13. Landsstyret nedsetter et arbeidsutvalg som får fullmakt til å ta seg av de løpende saker. Landsstyret
oppretter de arbeidsgrupper det trenger for å virkeliggjøre NBUFs målsetting.
§ 14. NBUFs kontaktutvalg er et rådgivende organ for landsstyret og avholdes vanligvis hvert år. Det
består av landsstyret med vara, staben, 1 representanter fra hvert distrikt, fylkeslag og særorganisasjon, samt
generalsekretæren i Det Norske Baptistsamfunn. Landstyret kan også kalle inn flere personer ved behov.
Særorganisasjoner
§ 15.
Selvstendige organisasjoner av arbeidsmessig eller kulturell art kan ha en formalisert relasjon til NBUF.
§ 16. Særorganisasjonene avholder sine årsmøter hvor rapporter og regnskap legges fram og leder og styre
velges. Særorganisasjonene former sine egne vedtekter. Rapporter, vedtak og planer sendes NBUF til orientering.
Særorganisasjonene hefter for egen gjeld.
DEN REGIONALE VIRKSOMHET
Distrikter
§ 17. NBUF er inndelt i 5 distrikter:
Nord-Norsk Baptistungdom (NNBU)
Midt-Norge Baptistungdom (MBU)
Vestlandet Baptistungdom (VBU)
Sørlandet Baptistungdom (SBU)
Østlandet Baptistungdom (ØBU)
§ 18. Distriktene avholder sine årsmøter hvor rapporter og regnskap legges fram og distriktsleder og
distriktsstyre velges. Distriktene former sine egne vedtekter. Rapporter, vedtak og planer sendes NBUF til
orientering. Distriktene hefter for egen gjeld.
Fylkeslag
§ 19.
NBUF kan inndeles i fylkeslag.
§ 20. Fylkeslag avholder årsmøte hvor rapporter og regnskap legges fram, og fylkesleder og fylkesstyre velges.
Fylkeslagene former sine egne vedtekter. Rapporter, vedtak og planer sendes NBUF til orientering. Fylkeslagene
hefter for egen gjeld.
VEDTEKTSENDRINGER
§ 21. Forslag til endringer av disse vedtekter må sendes Landsstyret senest 1 måned etter innkalling til årsmøtet.
Vedtektsendringer drøftes fortrinnsvis av NBUFs kontaktutvalg og kan sendes lokale grupper til uttalelse. Forslag
som skal behandles må foreligge i de ordinære sakspapirene til årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de
avgitte stemmer.
§ 22. NBUF kan oppløses etter beslutning av to på hverandre følgende ordinære årsmøter og krever 2/3 flertall av
de avgitte stemmer. I tilfelle oppløsning tilfaller alle NBUFs eiendeler Det Norske Baptistsamfunn.
69
15
70
Kapittel 4
Det Norske
Baptistsamfunns
landsmøte 2013
71
Fullmakter
Praktisk informasjon om innsending av fullmakter
Demokratiet er viktig, og Baptistsamfunnet har en gjennomført demokratisk struktur. Det
er i fellesskap vi bestemmer vår framtid. Landsmøtene er vårt fellesskaps høyeste
bestemmende organ. Det er derfor viktig at så mange som mulig av menighetene er
representert og at vi får flest mulig til å delta. Kom derfor til Stavern tirsdag og onsdag 2.
og 3. juli.
Dessverre er det hvert eneste år noen som leverer inn fullmaktene for sent.
Fristen vi har satt er så sent at det burde være mulig for alle menighetene å kunne velge
deputerte og gi melding om disse.
Velg deputerte senest på siste menighetsmøte i juni og gi eventuelt forstanderen
eller en annen fullmakt til å supplere listen over deputerte. Vi har nemlig opplevd at noen
medlemmer av enkelte menigheter har vært til stede, men ikke vært deputert fordi de
ikke var valgt på menighetsmøtet. Ta høyde for en slik eventualitet, slik at menighetene
blir mest mulig fulltallig.
Fullmaktskomité er Arild Harvik og Roger Dahl. Menighetenes fullmakter skal
sendes inn skriftlig.
Dette er nødvendig for
 oversiktens skyld
 at forhandlingene ikke skal bli forsinket med bearbeidelse av fullmakter i siste liten
 at det lages en liste over de deputerte fra hvilke menigheter
 at vi skal vite hvor mange kopier som er nødvendig av diverse papirer
 at vi skal vite hvor mange stoler/bord som skal sette fram
Følgende fullmaktsregler gjelder til Landsmøtet i henhold til DNBs vedtekter, § 6, punkt b.
Menigheter med:
1 - 24 medlemmer
2 deputerte
25 - 49 medlemmer
3 deputerte
50 - 99 medlemmer
4 deputerte
100 - 149 medlemmer
5 deputerte
150 - 199 medlemmer
6 deputerte
200 - 249 medlemmer
7 deputerte
250 - 299 medlemmer
8 deputerte
Det er medlemstallet ved årsskiftet som teller (det tallet som Årbok 2013 oppgir) ved
beregning av antall deputerte.
Representantene må ha vært medlemmer av menigheten i minst to måneder forut for
Landsmøtet.
Frist for innsendelse av fullmakter er
mandag 24. juni!
Fullmaktene sendes til
Fullmaktskomitéen Landsmøtet 2013
v/Roger Dahl
Micheletsvei 62 C
1368 Stabekk
Faks: 67 10 35 69
E-post: [email protected]
72
Baptistenes Landsmøte 2013
Saksliste for
Det Norske Baptistsamfunn
Baptistenes Teologiske Seminar
Holtekilen Folkehøgskole
Holtekilen Drift (under stiftelse)
Stavern, 2.-3. juli 2013
Kl. 09.00: Åpning
1.
2.
3.
Hovedstyrets leder Per Øvergaard åpner landsmøtet
Bønn og lovsang v/ hovedstyremedlemmer
Minneord over avdøde medarbeidere v/ generalsekretær Terje Aadne
Sak 1/2013 Lm Fullmaktskomiteens rapport
Rapport om menighetenes deputerte til landsmøtet v/informasjonsleder Roger Dahl.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Fullmaktskomiteens rapport. Totalt __ menigheter med __
deputerte.
Sak 2/2013 Lm Konstituering
Valg av:
A) Tellekorps
HS vil fremme et forslag på 5 personer til tellekorps
B) Ordstyrer & viseordstyrer
HS vil fremme et forslag på to personer som er forberedt på sakene
C) Protokollsekretærer
HS vil fremme et forslag på to personer som er villige til å føre protokollen
D) Justeringspersoner
Det velges tre personer som kan lese igjennom protokollen og eventuelt justere
innholdet, jfr. forretningsorden punkt 5.
Godkjenning av:
E) Innkallingen
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte.
F) Sakslisten
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner sakslisten i henhold til utsendte papirer.
G) Forretningsorden (s 78)
Se vedlagte forslag til forretningsorden
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner utsendte forretningsorden
Sak 3/2013 Lm Leders tale
Hovedstyrets leder, Per Øvergaard holder sin tale.
Anledning til kommentarer og spørsmål.
SØKNADER OM MEDLEMSKAP
Presentasjon av søknader om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn fra nye
baptistmenigheter v/ generalsekretær Terje Aadne og integrasjonsleder Mette Marie
Bommen. Menighetene er stiftet i dialog med DNB.
73
Sak 4/2013 Lm Vest Agder Chin Church (s 79)
Forslag til vedtak:
Det Norske Baptistsamfunns landsmøte har behandlet søknaden fra Vest Agder Chin
Church om medlemskap i DNB og ønsker med glede menigheten hjertelig velkommen til
fellesskapet av baptister i Norge.
Sak 5/2013 Lm Lighthouse International Church of God (s 85)
Forslag til vedtak:
Det Norske Baptistsamfunns landsmøte har behandlet søknaden fra Lighthouse
International Church of God om medlemskap i DNB og ønsker med glede menigheten
hjertelig velkommen til fellesskapet av baptister i Norge.
Sak 6/2013 Lm Ebenezer Chin Baptist Church (s 90)
Forslag til vedtak:
Det Norske Baptistsamfunns landsmøte har behandlet søknaden fra Ebenezer Chin
Baptist Church om medlemskap i DNB og ønsker med glede menigheten hjertelig
velkommen til fellesskapet av baptister i Norge.
Sak 7/2013 Lm Bykirka Lillehammer (s 94)
Forslag til vedtak:
Det Norske Baptistsamfunns landsmøte har behandlet søknaden fra Bykirka Lillehammer
om medlemskap i DNB og ønsker med glede menigheten hjertelig velkommen til
fellesskapet av baptister i Norge.
RAPPORTER OG REGNSKAPER
Sak 8/2013 Lm Det Norske Baptistsamfunn
A) Årsrapport 2012 (s 100)
v/Hovedstyrets (HS) leder Per Øvergaard.
Rapporten forutsettes lest av de deputerte. Landsmøtet inviteres til å komme med
innspill
Forsalg til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Hovedstyrets årsrapport og mener at den gir et dekkende bilde
av DNBs virksomhet i 2012.
B) Årsregnskap 2012 (s 111)
v/økonomileder Håkon Sigland og HS medlem Gunnar Krunenes
Revisjonsrapport leses. Kontrollutvalgets rapport framlegges i møtet.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner det framlagte årsregnskapet for DNB for 2012.
Sak 9/2013 Lm Holtekilen Folkehøgskole
V/styreleder Ernst Georg Hovland og rektor Elin Evenrud
A) Årsrapport 2012 (s 115)
Rapporten forutsettes lest av de deputerte.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Holtekilen Folkehøgskoles årsrapport og mener at den gir et
dekkende bilde av Folkehøgskolens virksomhet i 2012.
B) Årsregnskap 2012 (s 117)
Se revisjonsrapport.
Kontrollutvalgets rapport legges fram i møtet.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Holtekilen Folkehøgskoles framlagte årsregnskap for 2012.
74
Sak 10/2013 Lm Baptistenes Teologiske Seminar
v/ styreleder Mathias Eidberg
A) Årsrapport 2012
Rapporten forutsettes lest av de deputerte.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Baptistenes Teologiske Seminars årsrapport og mener at den gir
et dekkende bilde av Seminarets virksomhet i 2012.
B) Regnskap 2012
Se revisjonsrapport.
Kontrollutvalgets rapport fremlegges i møtet.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Baptistenes Teologiske Seminars framlagte årsregnskap for
2012.
Sak 11/2013 Lm Holtekilen Drift
v/ styreleder Bjørn Martens
Årsrapport 2012 (s 118)
Rapporten forutsettes lest av de deputerte.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Holtekilen Drifts årsrapport og mener at den gir et dekkende
bilde av virksomheten i 2012.
Sak 12/2013 Lm Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) (s 121)
Rektor Kai Tore Bakke orienterer om status for skolen og videre planer
Forslag til vedtak:
Landsmøtet takker for informasjonen fra HLT.
Sak 13/2013 Lm Faste Fonds
A) Årsrapport 2012 (s 149)
Årsrapport for 2012 v/styreleder Bernt Hansen
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Fondskomiteens årsrapport og mener den gir et dekkende bilde
av virksomheten til Faste Fonds i 2012.
B) Regnskap (s 150)
Regnskap for 2012 v/ økonomileder Håkon Sigland
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner Fondskomiteens årsregnskap for 2012
PLANER OG BUDSJETTER
Sak 14/2013 Det Norske Baptistsamfunns planer og budsjetter
A) Prioriterte målsettinger for 2014 – 2017
Presentasjon av prioriterte målsettinger for 2014 - 2017 v/HS – leder Per Øvergaard
I.
Strategier (s 152)
II.
Målsettinger 2014 – 2017 (s 160)
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner de foreslåtte prioriterte strategier og målsettinger for DNB for
2014- 2017 og tar handlingsplanene til orientering med disse kommentarer:
B) Fremleggelse av budsjett for 2014 v/økonomileder Håkon Sigland og HS-medlem
Gunnar Krunenes. (s 162)
Revidert budsjett for 2013.
75
Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner det foreslåtte budsjett for DNB for 2014.
Sak 15/2013 Folkehøgskolens planer og budsjetter
A) Arbeidsplaner for skoleåret 2013/2014 (s 166)
Presentasjon av arbeidsplanene.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Holtekilen Folkehøgskole for
skoleåret 2013/2014.
B) Budsjetter (s 168)
Budsjett for 2014
Revidert budsjett for 2013
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte budsjetter for Holtekilen Folkehøgskole.
Sak 16/2013 Baptistenes Teologiske Seminars planer og budsjetter
A) Arbeidsplaner for 2014
Presentasjon av arbeidsplanene
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Baptistenes Teologiske Seminar
for 2014
B) Budsjetter
Budsjett for 2014
Revidert budsjett for 2013
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte budsjetter for Baptistenes Teologiske Seminar.
C) Seminarets revisor
Styret fremmer forslag om valg av ny revisor
Sak 17/2013 Holtekilens Drifts planer og budsjetter
A) Arbeidsplaner 2014
Presentasjon av arbeidsplanene
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Holtekilen Drift for 2014
B) Holtekilen Drifts budsjetter (s 169)
Budsjett for 2014
Revidert budsjett for 2013
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte budsjetter for Holtekilen Drift.
ØVRIGE SAKER
Sak 18/2013 Lm Organisering av BTS, HD og forvaltning av eierskapet i
HLT (s 170)
Det vises til eget vedlegg med saksframstilling. Dersom alternativ A) nedenfor ikke får
nødvendig tilslutning må landsmøte gjøre de nødvendige vedtak under alternativ B).
Prinsipiell avklaring og konklusjon om framtiden for BTS, HD og eierskapet i
HLT
A) I) Eventuelle vedtektsendringer i BTS og andre endringer vedrørende organiseringen
av BTS.
II) Eventuell etablering av Baptistenes Høgskoleråd som del av Det Norske
Baptistsamfunn
76
Forslag på vedtekter for Baptistenes Høgskoleråd og andre vedtak vedrørende
organiseringen av Baptistenes Høyskoleråd.
B) Repetisjon av vedtakene fra stiftelsesmøte i Holtekilen Drift Landsmøtet 2012
I) Vedtekter for Holtekilen Drift
II) Valg av hele styret for Holtekilen Drift
III) Valg av regnskapsfører og revisor for Holtekilen Drift
Sak 19/2013 LM Vedtektsendringer
Forslag til endringer av vedtekter (s 178)
§ 6 i) i henhold til gjeldende vedtekter for DNB: Landsmøtet velger en valgkomite for
neste års Landsmøte på fem medlemmer med personlige varamenn. I valgkomiteen skal
alle distrikt være representert. Komiteen legger frem begrunnet skriftlig innstilling til
landsmøtet.
Nytt forslag til § 6 i). Landsmøtet velger en valgkomite for neste års Landsmøte på fem
medlemmer med personlige varamenn. Landsmøte velger leder for valgkomiteen. I
valgkomiteen skal alle distrikt være representert. Komiteen legger frem begrunnet
skriftlig innstilling til landsmøtet.
§ 10 b) Fondskomiteen kan også ta til forvaltning midler fra Baptistsamfunnet, dets
arbeidsgrener og menigheter som ønskes plassert for kortere eller lengre tid.
Nytt forslag: § 10 b) Fondskomiteen kan også ta til forvaltning midler fra
Baptistsamfunnet, dets arbeidsgrener, menigheter og internasjonale samarbeidspartnere,
som ønskes plassert for kortere eller lengre tid.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektene.
VALG
Valgkomiteens innstilling v/ leder Ola Liland
Sak 20/2013 Lm Valg DNB (s 179)
Sak 21/2013 Lm Valg Holtekilen Folkehøgskole (s 182)
Sak 22/2013 Lm Valg Baptistenes Teologiske Seminar (s 183)
Sak 23/2013 Lm Valg Holtekilen Drift (s 184)
Takk til avtroppende tillitspersoner
Sak 21/2013 Lm Protokollgodkjennelse
I tråd med forslag til forretningsorden overlates protokollgodkjennelsen til
justeringspersonene og presidiet.
Forslag til vedtak:
Landsmøtet gir justeringspersonene og presidiet fullmakt til å godkjenne protokollen for
DNBs Landsmøte 2013 på Stavern
AVSLUTNING
Landsmøteforhandlingene skal være avsluttet senest kl.16.00 onsdag 4. juli.
Detaljert program vil bli utdelt ved ankomst.
77
Sak 2 H/2013 LM
Forslag til forretningsorden
1. Landsmøtet kan fatte vedtak med de til enhver tid frammøte og godkjente deputerte.
Ordstyrerne holder rede på antall og tilstedeværende deputerte som kan stemme.
2. Ordstyrerne leder forhandlingene og gis fullmakt til å fremme forslag som gjør at
sakslisten og forretningsorden kan følges.
3. Ordstyrerne har rett til å foreslå begrensning av taletiden og til å sette strek for
muligheten til å tegne seg på talerlisten.
4. Ordstyrerne gis anledning til å forlenge forhandlingstiden om de ser at sakene ikke
kan gjennomføres til den oppsatte tiden.
5. Protokollen fra forhandlingene gjøres tilgjengelig for representantene etter hvert som
den er klar. Representantene leser igjennom og gir skriftlige kommentarer til
protokollsekretærene. Det velges tre personer til å gjennomlese protokollen ved
forhandlingenes slutt.
6. Kontrollutvalget gis anledning til å uttale seg om regnskapene før de godkjennes.
7. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrerne. Det gjelder også forslag til
tilføyelser/endringer av rapporter og budsjetter.
8. Navneforslag til verv behøver ikke leveres skriftlig.
9. Skriftlig avstemming foretas bare når vedtektene krever det eller når flertallet av de
deputerte ønsker det. De deputerte kan stemme for, imot eller avholde seg fra å
stemme. Blanke stemmer teller med i stemmegrunnlaget. Protokollen gjengir de
aktuelle stemmetall.
10. Ordstyrerne gis anledning til å foreta samlet avstemming på saker og forslag der det
ikke finnes motkandidater eller endringsforslag.
11. Hovedstyrets medlemmer, generalsekretæren i Det Norske Baptistsamfunn og de
daglige ledere av Det Norske Baptistsamfunns arbeidsgrener har tale- og forslagsrett.
Andre kan ved vedtak i Landsmøtet gis talerett.
78
Sak 4/2013 LM
Søknad om medlemskap fra Vest Agder Chin Church
79
80
81
82
83
84
Sak 5/2013 LM
Søknad om medlemsskap Lighthouse International Church of God
85
86
87
88
89
Sak 6/2013 LM
Søknad om medlemsskap fra Ebenezer Chin Baptist Church
Det Norske BaPtistsamfunn
ved generalsekretær Terje Aadne
Michelet vei 62c
1368 Stabekk
Sted,07.03.2013
BAPTISTSAMFUNN FRA CHIN
SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE
BAPTIST CHURCH
stiftet. Menigheten bestfu av chin-folk fra
12.01.2013 ble menigheten chin Baptist church
Burma bosatt Langesund.
(barn og voksne)' Menigheten samles
Menigheten består ved oppstart ay 3] g-ersoner
gudstlenester hver !ørdagkveld kl 18'00 i hjemmene'
til
protokoll fra stiftelsesmøtet og vedtekter for menigheten ligger vedlagt'
vi som stifter menigheten har bakgrunn som baptister fra Burma
Baptistsamfunn'
-""igfr"r." skal blimedlem av DetNorske
og
vi ønsker at den nye
involvert i stiftelsesprosessen'
Integrasjonspastor Peter Ngaidam har vært aktivt
Med vennlig hilsen
For Chin BaPtist Church
Leder, Chin BaPtist Church
90
Årsmøte 2AL3, Langesund (Bamble) Chin Family
K1.12:30-17:00, 1 2.01 .2013
Oppmøtet er 24 personer til stede. Det var enighet blant
de tilstedeværende om å stifte en egen
baptistmenighet kalt. Menigheten består av bosatt i Langesund . Møtet begynte med felles bønn.
Egen mednighet for Chin gruppe.
Navn på menigheten skal være "Chin Baptist Church".
De flertall er enige om å ha selvstendig mednighet framover. Og følgende er videre bestemt
møtet:
1.
2.
Menigheten vil ved oppstart bestå av IAbam,T Ungdom og 14 voksne.
Registering for egen mednighet skal gjøres med veiledning av Det Norske
Baptisksamfunnet i løpet av 2013.
3. Vi valgte 6 stykker for Mednighetråd
1)
Rang Oak Hnin
2)
Thang Ve
3)
Bawi Mawng
4) ZingMen
Thluai
5) TuanPen
6)
Cung Nung Bik
4. Vi bestemte å ha møte med Elim Mednighetsråd
5. Menighet samles hver lørdag i Elim Kirken, etter hvert samles vi annet sted
?'"*' n\iu--tv)
Sekratær: Bawi Mawng
*\,s-u ihin
Leder: Rang 6åk
91
i
VEDTEKTER FOR CHIN BAPTIST CHURCH
1. Navn
Menighetens navn er Chin Baptist Church, Langesund.
Menigheten ønsker å være tilknyttet Det Norske Baptistsamfunn.
2. Tro
Chin Baptist Church, Langesund er en selvstendig menighet som med Bibelen som rettesnor
for tro, lære og liv, bekjenner seg til kristen tro. Menigheten bekjenner troen på den treenige
Gud; Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.
3. Rettslig Status
Chin Baptist Church er en egen juridisk person; den rår over sin egen formue og de midler
som til enhver tid tilflyter den.
4. Formål
Chin Baptist Church, Langesund
-
-
skal forkynne evangeliet om Jesus Kristus i lokalsamfunnet.
skal aktivt støtte misjonsarbeid hjemme og ute.
skal arbeide for medlemmenes oppbyggelse og trivsel. Menigheten skal etter beste evne
vise omsorg for sine medlemmer, støtte og hjelpe de i alle livsforhold, slik at de finner seg
til rette i menighetens åndelige og sosiale fellesskap.
Skal menigheten bevare egen Kultur og språk.
skal samarbeide med andre evangeliske kirker på områder av felles interesse.
5. Medlemskap
Menigheten praktiserer dåp på bekjennelse av tro på Jesus Kristus.
Alle som tror på Jesus Kristus og er døpt på bekjennelse av sin tro kan bli medlem av
menigheten. Menighetens ledergruppe gjøres på forhånd kjent med de som ønsker dåp og
søker medlemskap.
6. Menighetsmøte
Menigheten er organisert med menighetsmøtet som øverste instans. Menighetens ledelse skal
innkalle til menighetsmøte minst 2 ganger i året hvor alle menighetens medlemmer har rett til
å møte. Menighetsmøtet drøfter viktige saker for menighetens liv og tjeneste. Det skal føres
protokoll fra menighetsmøtene hvor alle vedtak nedskrives. Om 1/3 av medlemmene krever
det, kan det innkalles til ekstraordinært menighetsmøte.
7. Årsmøte
Et av menighetsmøtene skal være årsmøte. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av January
og behandle følgende saker:
- Revidert regnskap for siste år
- Inneværende års budsjett
92
-
Valg av andre tjenester
Årsrapport for menigheten
Arbeidsplaner for inneværende år
8. Ledelse
Menigheten ledes av et lederskap bestående av leder og 5 menighetsrådsmedlemmer. Disse
velges av menighetsmøtet for en periode på 3 år av gangen. Lederskapet har et særlig ansvar
for den daglige ledelse av menighetens åndelige og praktiske arbeid, herunder strategi,
visjonsarbeid, evangelisering og kristen fostring. Menighetens leder er registrert som
forstander hos fylkesmannen med de rettigheter og plikter dette medfører.
Menighetsrådet står ansvarlig ovenfor menighetsmøtet og fører protokoll over sine møter.
9. Økonomi
Menighetsmøtet velger kasserer, som har ansvar for menighetens økonomi og budsjett.
Kasserer fører regnskap og rapporterer til menighetsmøtet. Fremlagt regnskap revideres av
menighetens oppnevnte revisor og godkjennes av menighetsmøtet.
Pastor, kasserer og et medlem i menighetsrådet har signatur rett, to personer må signere i
fellesskap.
10. Vedtektsendringer
Disse vedtekter kan kun endres på to etterfølgende menighetsmøter med 2/3 flertall.
11. Oppløsning
Om menigheten oppløses skal menighetens aktiva tilfalle et formål vedtatt av menighetsmøtet
i samråd med NCCF og Det Norske Baptistsamfunn.
Disse vedtekter er vedtatt av menigheten 07.03.2013
93
Sak 7/2013 LM
Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer
BYKIRKA LILLEHAMMER
Søknad om medlemskap i Det
Norske Baptistsamfunn.
”Bykirka Lillehammer skal være
en kirke i byen, for byen.
Vi vil være til for de som er på leting.
Vi vil formidle troen på en måte som
berører mennesker og setter dem fri.
Vi vil leve gode og sterke liv i troen på
Jesus Kristus, Han som gjør at vanlige
mennesker kan leve uvanlige liv!”
Bykirka Lillehammer ble stiftet 11.11.11. Vi startet som et husfellesskap, vokste etter hvert ut av det og
inn i et lokale vi leide av Lillehammer Kommune. Siden sommeren 2012 har vi holdt til i en tidligere café
i sentrum av byen. Her foregår alle våre aktiviteter. Vi samles hver uke til bønn, undervisning, lovsang og
samtale. Vi har åpen café hver lørdag. Her har vi kommet i kontakt med mange mennesker.
Det har vært en lang og vanskelig prosess fram til der vi er i dag. Forut for ønsket om å se en ny menighet
etablert her i byen har det vært mye lengsel, profetier, drømmer og en opplevelse av Guds kall. Vi har i
økende grad kjent på at det tradisjonelle menighetslivet har blitt for innadvendt og for lite relevant for
mange mennesker. Vi tror at det er en stor åndelig søken og lengsel hos mange mennesker, men mange av
disse finner seg ikke til rette i det tradisjonelle menighetslivet.
Flere av de som står bak etableringen av Bykirka Lillehammer har opplevd sterke ting med Gud de siste
årene. For Jan Sverres del har det vært forskjellige hendelser over flere år som har pekt i samme retning. I
2008 gav Gud han et ord på overnaturlig vis som det tok tid å finne ut av. Det viste seg å være et latinsk
ord, Eripio, som betyr ”riv deg løs fra det som holder deg tilbake!” Dette ordet har siden fått stor
betydning for mange. Andre av oss har fått sterke profetier og hatt drømmer. Vi er flere som har opplevd å
sitte fast i tradisjoner eller gamle vaner og at det å rive seg løs har vært en hard kamp. Vi ser Eripio som
en utfordring fra Gud i forhold til Hans ord: ”Se jeg gjør noe nytt…” Vi tror at tiden er inne for å tenke
nye tanker og gjøre annerledes ting når det gjelder å bygge Guds rike i vår tid.
Vi skal være ærlige på at det å forlate en menighet som har betydd så mye i våre liv, har ikke vært enkelt.
Alle vi som har stått i denne prosessen har opplevd det som en av de tøffeste og vondeste periodene i våre
liv. Noen av oss har vokst opp i den menigheten, andre har hatt den som sitt åndelige hjem i flere tiår.
Likevel tror vi at det er dette Gud har kalt oss til. Vi har lært at om noe er rett, betyr ikke det at det
samtidig er lett. For oss er det en ting som teller, og det er å kjenne fred for at vi har sagt ja til det Gud har
kalt oss til.
Vi i Bykirka Lillehammer tror det er rom for to baptistmenigheter i Lillehammer som sammen når ut til
enda flere mennesker i byen vår. Vi vil også søke fellesskap med andre evangeliske menigheter i byen og
de andre baptistmenighetene rundt Mjøsa. Gud har bruk for oss alle, og Han vil velsigne alle som ønsker å
tjene Han.
På medarbeiderkonferansen i februar 2011 fikk vi inspirerende undervisning av Ian Bunce fra
Storbritannia om temaet ”Hvordan være kirke i 2011?” Det vi fikk høre disse to dagene ble
livsforvandlende for oss som var der fra Lillehammer. Han satte ord på vår lengsel og vår drøm. Det har
også vært utrolig inspirerende å få snakke om disse tingene med sentrale personer i baptistsamfunnet. Vi
er veldig takknemmelige for hvordan vi har blitt tatt imot og for forståelsen vi har møtt. Å ha status som et
menighetsplantingsprosjekt i DNB har hatt stor betydning for oss. At det er en så stor åpenhet for å tenke
1
94
nytt, og en så bevisst satsing på menighetsplanting gleder oss veldig. Her har også Dawn Norge vært til
stor inspirasjon.
Bykirka Lillehammer består nå av rundt 20 personer inkludert noen barn og ungdom. De fleste av disse
har bakgrunn som baptister, men vi opplever nå at flere slutter seg til vår visjon. Menigheten ledes av
personer med bred ledererfaring, både menighetsledelse og i andre sammenhenger.
Noen av oss har sittet i menighetsrådet i Lillehammer Baptistmenighet i flere perioder. Både som
viseforstander og som menighetsleder / forstander. Vi kjenner en sterk tilhørighet til baptistsamfunnet og
har et stort ønske om å kunne være en del av det også i framtiden. Vi mener det er riktig å tilhøre et
kirkesamfunn og være en del av en større sammenheng. Etter hva vi kan se er det ingen andre
kirkesamfunn i Norge i dag vi vil kunne kjenne den samme tilhørigheten til, og som framstår så innovative
som Det Norske Baptistsamfunn. Derfor håper vi at vår menighet også kan være en positiv tilvekst til
baptistsamfunnet.
Vi er drevet av en klar visjon. Denne står skrevet øverst på denne søknaden. Vi er overbevist om at det er
viktig for en menighet å ha en klar visjon, og tror at en sunn menighet er en visjonsstyrt menighet. Vi
anerkjenner at visjonen er gitt av Gud. Vi ønsker at Jesus Kristus får være hodet for Bykirka Lillehammer,
og at all virksomhet skal være inspirert av, og ledet av Den Hellige Ånd.
Vi er alle undervegs, og vi i Bykirka Lillehammer har så vidt startet på vår veg. Vi befinner oss nå i en
fase av ”å se hva vi har i huset” slik at vi kan gi det til Gud og la Han velsigne det. Vi følger den
overbevisningen vi har nå, og ser med spenning framover i forventning til det Gud har for oss. Hvor det
fører vet bare Gud. Da er det godt å vite at Hans evne til å lede oss er så uendelig mye større enn vår evne
til å følge Han. Vi kjenner oss hjelpeløse i oss selv, men stoler på at Han som har kalt oss vil være med oss
hele vegen.
Vi håper at vi kan være en positiv tilvekst i Det Norske Baptistsamfunn. Vi håper vi får lov til å være med
og bidra med det vi har i vårt baptistfellesskap, og i Lillehammer distriktet. Håper også at denne søknaden,
kan anbefales menighetene og landsmøtet 2013 og at vi dermed beveger oss fra å være et
menighetsplantingsprosjekt til en ny menighet i Det Norske Baptistsamfunn!
Våre vedtekter ligger vedlagt søknaden.
Lillehammer 04.04.13
For Bykirka Lillehammer.
Jan Sverre Bekkelund
95
STIFTELSESDOKUMENT.
Det er i dag, fredag 11. november 2011, avholdt stiftelsesmøte for en ny evangelisk
menighet i Lillehammer. Menigheten søkes registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund
under navnet Bykirka Lillehammer.
Menigheten består ved oppstart av en fast ”kjerne” på 12 voksne, 4 ungdommer og 5
barn. Det ligger en lang prosess og en erkjennelse av Guds kall bak etableringen. En
klar visjon, inspirert av Den Hellige Ånd, om å være en menighet lett tilgjengelig for
søkende mennesker danner grunnlaget for menighetens verdier. Det er en lengsel etter
å se Guds kraft virksom til menneskers frelse og befrielse som er drivkraften i
etableringen.
Menigheten ønsker å være et annerledes alternativ til de tradisjonelle menighetene i
byen.
Vedtekter skal utarbeides så fort som mulig, visjonen er nedskrevet og skal være
styrende for menigheten.
Det ble valgt et lederskap på 6 personer til å lede menigheten. Disse er valgt på
bakgrunn av gaver, tjenester og eierskap til visjonen. Lederskapet ønsker at Kari I
Edskerud skal være mentor i forhold til tjenester som bønn, forbønn, lovprisning og
undervisning rettet mot fornyelsen av sinnet. Menigheten ønsker Jan Sverre Bekkelund
som pastor.
Lederskap/styre består av:
Torger Korpberget
f.nr. xxxxxxxxxxx
Jo Kåre Ringstad
f.nr. xxxxxxxxxxx
Jan Sverre Bekkelund
f.nr. xxxxxxxxxxx
Doris Korpberget
f.nr. xxxxxxxxxxx
Mari S Ringstad
f.nr. xxxxxxxxxxx
Olaug Bekkelund
f.nr. xxxxxxxxxxx
Lillehammer 11.11.2011
_______________________
Sign. protokoll
________________________
Sign. protokoll
96
VEDTEKTER FOR BYKIRKA
LILLEHAMMER.
1. Menighetens navn er Bykirka Lillehammer.
2. Bykirka Lillehammer er en lokal menighet, organisert som en forening,
som driver menighetsbyggende arbeid med tilhørende virksomheter.
Menigheten arbeider for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus, samt
styrke og oppbygge den enkelte kristne i sin tro.
For å nå dette målet, legger vi vekt på:
Evangelisering, undervisning, fellesskap, lovsang, tilbedelse, bønn og
dåp.
3. Bykirka Lillehammer har en visjon om å være en menighet i byen, for
byen, være en menighet for de som er søkende, og ha en tydelig
utadrettet profil. Menigheten søker derfor å være sentralt lokalisert i
byen.
4. Bykirka Lillehammer har et baptistisk bibelsyn, som betyr at vi ser
bibelen som Guds skrevne ord og eneste sanne rettesnor for liv og
lære. Dette betyr at dåp på bekjennelse av tro på Jesus Kristus er vårt
dåpssyn. Derfor ønsker menigheten å være tilsluttet Det Norske
Baptistsamfunn.
5. Bykirka Lillehammer vil aktivt bidra med utvikling og støtte til nødhjelpsog utviklingsprosjekter med mål om å hjelpe fattige og nødlidende i
andre land.
6. Bykirka Lillehammer er en egen juridisk person. Den rår over sin egen
formue, fast eiendom og de midler som til enhver tid tilflyter den.
Menigheten hefter for sin egen gjeld.
7. Bykirka Lillehammer skal samarbeide med andre evangeliske
menigheter på områder som er av felles interesse.
8. Alle som tror på Jesus Kristus, bekjenner Han som sin Frelser og Herre,
og ser Bykirka Lillehammer som sitt åndelige hjem, kan bli medlem av
menigheten. Alle som ønsker medlemskap skal på forhånd ha
gjennomgått menighetens medlemskapskurs hvor de blir gjort kjent med
menighetens visjon, verdier og hva menigheten står for. De skal også
gjøres kjent med hva det innebærer å tilhøre en menighet. Opphør av
medlemskap skjer når et medlem ved bevis flytter til en annen menighet
97
eller ber om utmeldingsattest. Utelukkelse kan skje av medlemmer som
hevder en lære som strider mot menighetens tro og verdier, eller som
ved sin livsførsel vanærer Gud og ikke viser vilje til å vende om fra sin
synd på tross av samtaler med pastor eller lederskap. Vedtak om
utelukkelse fattes av lederskapet og tilsynsrådet i samarbeid.
9. Menigheten ledes av hovedpastor og et lederskap, kalt Fokusgruppe.
Disse er i samarbeid ansvarlig for menighetens virksomhet, og skal ha
hovedansvar for at all aktivitet foregår i tråd med Guds ord og
menighetens visjon og verdier. Lederskapet har taushetsplikt.
10. Årsmøte med valg, rapporter fra virkegrenene og budsjettbehandling
skal avholdes innen utgangen av november hvert år. Menighetsmøte
holdes minimum to ganger pr. år. Ett hvert halvår. Ellers kan det
innkalles til menighetsmøte ved behov. Fokusgruppa nedsetter
valgkomité.
11. Et tilsynsråd skal fungere som menighetens kontrollorgan. Det skal
bestå av 1 representant fra medarbeidere, 1 representant fra
ledergruppa, 1 representant fra teamlederne og 2 representanter fra
Fokusgruppa. Representantene skal utvelges i sine egne grupper og
velges formelt på årsmøtet. De velges for 2 år om gangen. Tilsynsrådets
hovedoppgave skal være å se til at det er sunne og gode prosesser i
menigheten. Tilsynsrådet skal ha et spesielt ansvar for å bistå, og om
nødvendig korrigere pastors og Fokusgruppas ledelse av menigheten.
Dersom pastor eller medlemmer av fokusgruppa lever et liv, eller hevder
en lære som er usunn eller i strid med menighetens visjon, tro og
verdier, har Tilsynsrådet mandat til å legge fram for menigheten forslag
om avsettelse. Medlemmer av tilsynsrådet har taushetsplikt.
12. Fokusgruppa er å sammenligne med et eldsteråd. De er kalt til denne
tjenesten av Gud og valgt av menigheten. De innsettes i tjenesten ved
håndspåleggelse og bønn. Medlemmer av Fokusgruppa sitter så lenge
de selv og menigheten ser det tjenelig, eller det kommer en anbefaling
fra Tilsynsrådet om avsettelse eller fornyelse av lederskapet. Nye
medlemmer skal etter bønn og innvielse, samt samtaler med
lederskapet foreslås for menigheten som velger.
Hovedpastor skal være en del av Fokusgruppa.
13. Menighetens virkegrener ledes av personer som i fellesskap utgjør
menighetens ledergruppe. Ledere skal være døpt i henhold til Bykirka
Lillehammers dåpssyn, og gjennomgått menighetens lederopplæring.
De skal lede i henhold til menighetens visjon og verdier, samt utvise et
lederskap som er godt forankret i Guds ord. Menigheten skal også ha
teamledere som skal være kontaktpersoner som gir støtte og veiledning
til ledergruppa. De skal være bindeledd mellom denne og Fokusgruppa.
98
14. Medlemmer som ønsker å engasjere seg aktivt i menighetens arbeid,
og forplikte seg på dens visjon og verdier, skal delta på menighetens
medarbeideropplæring. Medarbeidere i Bykirka Lillehammer har
stemmerett.
15. Alle i menigheten med stemmerett kan fremme saker til
menighetsmøtet. Saker sendes Fokusgruppa som sørger for at de blir
behandlet på menighetsmøte.
16. Dersom Bykirka Lillehammer oppløses er Fokusgruppa ansvarlig for
hvordan aktiva og passiva skal fordeles. Disse gis til virksomheter med
samme formål.
Lillehammer 02.05.2013
99
Sak 08a/2013 LM
Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)
Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med
evangeliet!
Noen høydepunkter
Blink 2012
Det første av fire år med landsmøte og sommerfest på et sted har preget vårt arbeid.
Blink er nå blitt et tydelig felles prosjekt for DNB, NBUF og Kvinneforbundet og uttrykker
helheten i vårt arbeid over alle generasjoner og arbeidsgrener og alle ”sammen” møtene
på Blink ble i 2012 et fargerikt gledesbilde på det.
Felles lederkonferanse
Et annet og viktig initiativ er planlegging av felles lederkonferanse i 2013 for hele vårt
arbeid, hvor medarbeiderkonferansen og NBUFs lederkonferanse legges sammen for å
legge til rette for et fokus på inspirasjon, ledertrening og fellesskap for pastorer, ledere
fra alle nivåer i menighetene og ledere i Barne og Ungdomsarbeidet.
Strategiprosess
Strategiarbeidet startet høsten 2011 og strategiene har blitt behandlet i
administrasjonen, hovedstyret, strategigrupper utpekt av hovedstyret og på regionale
lederdager både i 2011 og 2012. Delresultater har blitt presentert på
medarbeiderkonferanse og på Blink 2012 og ventes å være ferdig våren 2013.
Holtekilen Drift
Det har i flere år vært arbeidet med å få på plass et eiendoms og driftsselskap for å
ivareta DNBs eiendommer på Holtekilen. Det er flott at landsmøtet vedtok opprettelsen
Holtekilen Drift som eget eiendoms og driftsselskap.
Visjonen for Det Norske Baptistsamfunn har vist stor bærekraft og gir fortsatt
retning og grunnlag for vårt felles arbeid. Det sentrale i visjonen, ”grepet av Kristus” har
vært sentralt for både vårt arbeid med Blink 2012 og for våre tanker om fremtidig retning
for vårt felles arbeid. Livet med Kristus er utgangspunktet for alt vi gjør.
Gjennomføringen av Blink og planene for en ny lederkonferanse synliggjør at samarbeidet
mellom DNB, NBUF og Kvinneforbundet er blitt satt høyere på agendaen. Kontaktmøtene
mellom styrene er blitt viktige møtepunkter og samarbeidet mellom DNB og NBUF er blitt
formalisert.
Vi har også i 2012 opplevd fremgang i en tid hvor mange kirkesamfunn og kristenheten i
Norge og Europa fremdeles sliter med tilbakegang. Det offisielle innrapporterte tallet til
fylkesmannen for 2012 var 11082 noe som er en økning fra 2011 på 245 medlemmer.
Dette er en økning både i antallet døpte medlemmer og juridiske medlemmer, en økning
på over 3 % døpte medlemmer og fremdeles er det vårt flerkulturelle arbeid og våre
migrant menigheter som skaper størst vekst. En del menigheter opplever at de store
generasjoner med baptister fra 40-60 tallet nå i større antall går hjem til Herren, men på
tross av dette opplever noen menigheter vekst, noen til og med stor vekst. I hver region i
landet er det menigheter som melder om god fremgang og menigheter med moderat
fremgang samtidig som det er menigheter som opplever at medlemstallet står stille eller
har tilbakegang. Det er også en del av en menighets syklus at vi har vekstperioder og
perioder med variasjon avhengig av livet til medlemmene, demografien for området de er
en del av og generelle samfunnsfaktorer.
100
Fellesnevneren for alt er en takknemlighet over alle våre menigheter og trofaste
medarbeidere som representerer Guds nærvær lokalt.
Nye menigheter
I 2012 ble det opptatt to nye menigheter. Det er alltid spennende når det etableres
Baptistmenigheter på steder det ikke tidligere har vært Baptistisk virksomhet og derfor er
vi ekstra glade når det i 2012 ble tatt opp en menighet fra Elverum. Den nye menigheten
I Trondheim har medlemmer fra både Trondheim, Stjørdal og Levanger.
Dåp
Vi kan glede oss over dåp i mange menigheter og dåpstallet har i år vært 138.
Nedleggelse
En menighet har blitt lagt ned i året som gikk. Enningdal Baptistmenighet har etter et
trofast arbeid fra før menigheten ble stiftet i 1942 i år bestemt seg for å legge ned
virksomheten og de gjenværende medlemmene har gått inn i Halden Baptistmenighet,
som også har overtatt menighetslokalet. Vi takker Enningdal Baptistmenighet for sin
innsats både for Baptistsamfunnet og lokalsamfunnet.
Statistikk
Ved utgangen av 2012 var 94 menigheter tilsluttet DNB. Foregående år var antallet 93. I
løpet av 2012 ble følgende menigheter ønsket velkommen:
Peniel Matu Church, Elverum
Smurna Karen Baptist Church, Trondheim
Statistikk for 2012 viser følgende tall:
Distrikter
Nord
Midt
Vest
Sør
Øst
Totalt
2012
2011
2010
2009
Menigheter
20
12
15
15
32
94
93
89
84
Dåpshandl.
31
17
36
13
41
138
133
99
119
Døpte
medlemmer
728
558
1429
1180
2485
6380
6158
5945
5619
Juridiske
medlemmer
1966
1053
2366
2071
4354
11810
11609
11217
10492
Prioriterte målsettinger:
Hvert år vedtar landsmøtet et sett med prioriterte målsettinger for videre arbeid. Oversikt
og status over oppnådde målsettinger er vedlagt denne rapporten. Hovedstyret og
staben har sammen arbeidet for å nå de målsettingene som landsmøtet vedtok.
Prioriterte målsettinger er både en rettesnor og et måleredskap for vår virksomhet og gir
oss løpende mulighet til å avstemme resultatene av virksomheten med målene vi har satt
oss som kirkesamfunn.
101
Nasjonal misjon
Nasjonal misjon er summen av det vi gjør som menighetsbevegelse og vi ønsker at de
gode årene vi nå har hatt med vekst fra 2003 skal fortsette. På tross av denne flotte
veksten ser vi et stort behov for å spisse vårt fokus for å møte morgendagens
utfordringer for våre menigheter og for oss som bevegelse. I løpet av strategiprosessen
som startet i 2011 har det utkrystallisert seg flere behov for endringer:
Menighetsutvikling bør prioriteres høyt for å støtte våre menigheter som livskraftige
fellesskaper. Menighetsplanting bør målrettes for å nå ut til enda flere.
Barn og Unge har blitt borte fra våre menigheter, ikke bare i Baptistsamfunnet, men i
hele kirke Norge er dette et problem. Derfor arbeides det også med en strategi for Barn
og Unge for at våre menigheter gjennom arbeid med tro i hjem og i menighet kan nå og
bevare våre unge for Kristus.
Menighetsbesøk
DNBs ansatte har i 2102 gjennomført en rekke menighetsbesøk og har besøkt mer enn 70
menigheter. Alle fra administrasjonen samt medlemmer fra Hovedstyret har vært ute og
møtt våre menigheter. Det er viktig å komme ut dit hvor menighetslivet leves og når man
gjør det blir man fylt med takknemlighet over alt det gode arbeid som gjøres i våre
menigheter.
Veiledning
DNB ser veiledning som et viktig tilbud til menighetene. Det er viktig for alle menigheter
å kunne ha noen som vandrer sammen med dem og kan gi et perspektiv utenfra. Vi
ønsker å støtte menighetene i deres liv og tilbyr derfor flere former for veiledning.
DNB har avtale med Høyskolen for Ledelse og Teologi om veiledning av menigheter og
pastorer. 9 menigheter har hatt veiledning i løpet av året. 7 pastorer er nå med i
gruppeveiledning. Bente Sandtorp og Truls Åkerlund er ansatt i til sammen 50 % stilling
for å veilede DNB sine menigheter.
Vi samler våre veiledningstjenester i et veilederforum som koordineres av
generalsekretær og dette ble i 2012 avholdt i mai.
DNB har Naturlig menighetsutvikling som et veiledningsverktøy og har hatt NAMU
prosesser i 4menigheter. DNB har 2 aktive NAMU veiledere, Håkon Sigland og Hermod
Bakkevoll og i tillegg er nå Terje Aadne blitt autorisert NaMu veileder.
Integrasjonstjenesten har også hatt veiledning innebygget i sin tjeneste, og har vært
aktivt involvert i 1 prosess.
DNBs egen veiledningstjenesten består av Hermod Bakkevoll, Kristin Krunenes, May-Britt
Lund og Ingrid Hartveit Svendsen og er først og fremst til hjelp for menigheter i forhold til
konfliktløsning. Det har i 2012 ikke vært prosesser som har involvert
veiledningstjenesten.
Nettverk for menighetsplantere
Det ble i 2012 ikke avholdt Pionerhelg, men i stedet satset på deltagelse i Dawn Forum
som er et tverrkirkelig menighetsplantingsnettverk. DNB har opprettet et
menighetsplanternettverk og vil i forlengelse av Dawn Forum arrangere et ”Baptistenes
menighetsplanternettverk” for alle de som er engasjert i eller er potensielle
menighetsplantere i vår sammenheng. Dawn Forum blir først arrangert i januar 2013 og
rapport derfra vil derfor komme med i årsrapport neste år.
DNB ønsker også å utruste menighetsplantere til å være veiledere for andre
menighetsplantinger, så 4 personer ble i november 2012 sendt på det første av flere
moduler gjennom Dawn for å bli utrustet til tjeneste. Vi ønsker å satse målrettet på nye
menigheter for å nå nye mennesker med evangeliet.
102
Flerkulturelt arbeid
Integreringsarbeidet er en viktig del av nasjonal misjon med støtte og
tilretteleggingstiltak for nye landsmenn. DNB har to personer ansatt for å ivareta disse
oppgavene. NBUF støtter DNBs integrasjonsavdeling med 10 % av en stilling. Vi har også
hatt Jemima Anin Kyeremateng i praksisplass hos oss.
Noen hovedpunkt fra 2012
Våre integrasjonsmedarbeidere har besøkt 36 menigheter og fellesskap, hvorav 23
migrantmenigheter, 9 norske menigheter og 4 migrantfellesskap, i tillegg til møter med
ledere og menighetsråd i en rekke menigheter.
DNB ønsker at nye landsmenn skal kjenne seg velkommen i våre menigheter og ivaretas
så langt det er mulig ut fra sine behov. Vi legger også til rette for etablering av egne
menighetsfellesskap der fellesskapene ønsker det. DNB har bidratt i prosesser rundt
etablering av to nye migrantmenigheter i 2012, Smurna Baptist Church i Trondheim og
Peniel Matu Church på Elverum. Integrasjonsavdelingen følger også opp fellesskap av
migranter ulike steder, og opplevde også i 2012 å bli kontaktet av nye fellesskap som
ønsket tilknytning til Det Norske Baptistsamfunn.
Nye grupper
Vi er glade for at nye individer og grupper av innvandrere uten baptistisk bakgrunn fra
hjemlandene sine finner sin plass både i de norskledede menighetene og i
migrantmenighetene. Flere med muslimsk bakgrunn er blitt frelst og lagt til våre
menigheter og fellesskap de siste årene, blant annet er et persisk fellesskap blitt etablert
i Harstad. Et høydepunkt i 2012 var vår første konferanse for Iranere og Afghanere på
Rivermont i september. 40 mennesker, alle med bakgrunn som muslimer, deltok på
konferansen og syv iranere ble døpt i Kasfjord Baptistmenighet på søndagsgudstjenesten!
Dåp
Vi er også glade for å se at mange unge lar seg døpe i migranmenighetene. Vi fikk blant
annet være med på ute-dåp av to ungdom i Tevesjøen på Aurskog etter stiftelsesfesten
der– med sogneprestens tilstedeværelse og velsignelse. Flere ungdommer ble også døpt i
Calvary Chin Church på Hamar.
Lederseminarer
Lederseminarer er blitt avholdt for Chin og Karenledere. Ca 30 chinledere og 10
karenledere deltok på samlingene hvor det ble satt fokus på praktisk menighetsledelse
med regnskap, medlemsregistrering osv. i tillegg til diasporaprosjekt, åndelige inputs og
fellesskapsbygging. Jemima Anin har arbeidet for å opprette et bønnefellesskap for
migrantledere i Stor-Oslo, og hadde to samlinger på Stabekk høsten 2012.
Fellesarrangement
Rundt 50 innvandrere deltok på landsmøte og BLINK sommerfest på Stavern. Hovedtaler
lørdag kveld var fra Burma og karenere deltok blant annet med salg av burmesisk mat
noen a kveldene. Videre var ungdommen med på torgmøte i staveren og deltok også med
sang i møtene.
Rundt 30 migrantledere deltok på medarbeiderkonferansen, hvor også Karen
lederseminaret ble arrangert parallelt for å ivareta denne gruppens behov og samtidig
fremme integrasjon.
De regionale ledermøtene ble også gode møteplasser mellom ledere fra ulike menigheter.
På Sørlandet var rundt halvparten av deltakerne migrantledere, og også andre regionale
ledersamlinger viste mangfoldet blant baptistene i regionen. I stor-Oslo gjorde vi en vri på
den regionale samlingen i 2012 med egen samling for migrantlederne. Her ble det blant
annet fokusert på temaer som hvordan ivareta andre generasjon - med gode innspill fra
NBUF og migrantpastorer som har vært en lenger tid i Norge.
103
Diasporabistand
Integrasjonsavdelingen har også i 2012 jobbet for diasporaengasjement i vårt
internasjonale arbeid. Vi har blant annet nedsatt en Karen diasporakomite som har
arbeidet med planlegging og gjennomføring av et forprosjekt i Burma i desember. Vi har
også fulgt opp et Chin prosjekt i Malaysia på vegne av BaptistKvinner og Lydia prosjektet
rettet hovedsakelig mot Chin kvinner i Mizoram, India. Se mer under internasjonal misjon.
Migrantmenighetsundersøkelsen for Norge
DNB har i samarbeid med DAWN, Flerkulturelt kirkelig nettverk og KIA Øst arbeidet videre
med en landsdekkende migrantmenighetsundersøkelse. Dette skjer i forlengelse av at en
Stor Oslo undersøkelse ble lansert i 2011, noe som satte migrantmenighetene på kartet og
fikk stor oppmerksomhet fra en rekke medier. Vi arbeider også med en hjemmeside kalt
”migrantmenigheter.no”, som er ment som et verktøy hvor både migranter som kommer
til Norge og andre interesserte kan søke etter fellesskap og menigheter på ulike språk over
hele landet.
Fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne
DNB er medarrangør og fakkeltoget ble gjennomført også i 2012. Det ble et vellykket
arrangement med fullsatt møte i Oslo Domkirke og fakkeltog til stortinget der det var
opprop om trosfrihet. Fakkeltog ble også arrangert i Kristiansand, Stavanger, Stord og
Bergen, og er således blitt et nasjonalt arrangement.
Europeisk samarbeid
Integrasjonsavdelingen har bidratt med pastorale tjenester for Karen i Nederland etter
avtale med baptistsamfunnet der. Videre har vi hatt et godt samarbeid med Kirkenes
Integrasjonstjeneste i Danmark, KIT, om søknad om en veiledningstjeneste for au pairer i
Norge, på vegne av UDI. Anbudet ble imidlertid gitt Norsk Folkehjelp. Vi ser det likevel som
positivt at vi utforsker nye arenaer og muligheter for utvidelse av integrasjonsarbeidet.
BLINK
Etter intense måneder med forberedelser, både praktisk og med et godt program, ble
sommerstevnet BLINK 2012 en utrolig flott start på juli måned. Ved at så stor andel av
deltakerne ikke bare møttes til ulike typer samlinger, men også bodde på samme sted,
spiste de fleste måltidene sammen, og hadde god tid til å nyte gode sommerdager
sammen var med å gjøre BLINK til en suksess fra første dag.
Fredtun folkehøgskole med tilliggende fasiliteter viste seg å være en god ramme for
arrangementet. Høydepunktene var nok for mange ”Alle sammen” samlingen hver
formiddag, der alle generasjoner møttes, den gode tilretteleggingen for barn og ungdom,
og fokuset på at familiene skulle ha det bra sammen, med tid til å senke skuldrene i
ferietiden, mulighet til å møte igjen gamle venner og stifte nye bekjentskap, og til å være
med på inspirerende møter.
Det var drøyt 500 påmeldt. Flere hundre var i tillegg innom stevnet en eller flere dager i
løpet av uka. Stevnedagene startet også dette året med landsmøte, der det var 175
delegater fra 57 menigheter.
Det var første gang landsmøtet og sommerfesten ble arrangert uten at det var en lokal
menighet som stod som arrangør. Ordningen fortsetter til 2015, med evaluering høsten
2014.
Medarbeiderkonferansen
Medarbeiderkonferansen ble arrangert på Gavelstad hotell 18.-22. april. Den samlet drøyt
70 pastorer og andre menighetsledere. Det var tydelig fokus på trosopplæring og hvor
viktig det er at det er et samspill mellom familiene og menighetene. Det var også fokus
på kommunikasjon og forkynnelse i vår tid, og på menighetsutvikling.
104
Regionale lederdager
Regionale lederdager er nå etablert som en av våre viktige fellesarenaer som
kirkesamfunn, som et møtepunkt mellom menighetene regionalt og DNB, NBUF og
kvinneforbundet. Det ble i 2012 gjennomført 9 samlinger med til sammen ca 150
deltagere pluss representanter fra administrasjonen, hovedstyre, NBUF og
Kvinneforbundet. Temaet for årets samlinger var i tillegg til felles erfaringsutveksling
særlig rettet mot den pågående strategiprosess for nasjonal misjon og ”Levende tro”.
Internasjonal misjon
Kongo
Vår støtte til samarbeidskirken i Kongo har i løpet av 2012 vært preget av en viss
omfordeling av midler. Det har vært et større fokus på det rent evangeliske arbeidet.
Støtte til inn kjøp av Bibler, utstyr til å drive utadrettet evangelisering, litteratur til elever
ved pastorskolen i Buta.
Det bistandsmessige arbeidet har i løpet av året budt på til dels store utfordringer. Vi har
arbeidet for å få tilsagn på 3 prosjekter fram til og med 2017. Kun ett av disse er så langt
godkjent. Tilgang på offentlige midler krever en større grad av oppfølging og kompetanse
enn tidligere.
CBCN driver et omfattende helsearbeid, og støtten fra NORAD er falt bort. Desto
gledeligere er det at gaver til dette formålet har vært god. Det har satt oss i stand til å
overføre ca USD 27 000 til medisiner. Fra Kirkens Nødhjelp og fra Ålgård menighet har vi
mottatt betydelige beløp øremerket helsearbeid. I Likati er det satt opp en ny fødestue,
med støtte fra Sykepleiernes misjonsring. Det har i løpet av året vært 3 tjenestereiser til
Bas- Uele. I løpet av våren 2013 vil representanter for Digni reise til Buta. Dette besøket
vil få stor betydning for videre muligheter for NORAD støtte til bistandsarbeid i Bas -Uele.
Thailand
Hadlands kom hjem til Norge i 2011, etter å ha nedlagt et grunnleggende arbeid i
samarbeid med Lahu Baptist Convention (LBC). Øivind Hadland er nå ansatt i en
deltidsstilling for å ivareta kontakt med Thailand og menigheter/enkelpersoner som
støtter arbeidet i Thailand. Vi har nå undertegnet en samarbeidsavtale med fram til og
med 2015. Vårt bidrag vil være økonomisk støtte til menighetsplaning og evangelister. I
2011 viste gaveinntektene til arbeidet en synkende tendens. Noe av forklaring på dette
kan være ekstraordinære gaver for å skatte en bil til evangeliseringsarbeidet. Dette
endret seg i 2012, gaveinntektene har tatt seg opp, og vi mener dette har sammenheng
med Øivind Hadlands informasjonsarbeid overfor menigheter og givere.
Sierra Leone
DNB har en samarbeidsavtale med baptistsamfunnet i Sierra Leone. Avtalen løper fram til
og med 2015 og gjelder støtte til 2 menighetsplantere. Det dreier seg om arbeid langt
utenfor allfarvei, i områder som er sterkt muslimsk dominert. Det gis støtte til 2
menighetsplantere, støtten kanaliseres gjennom EBM. Fra NBUF fikk vi en gjeldelig gave,
innsamlet på Vegårdsheileiren, hele kr. 43 000
Arbeidet gir resultater, i ett av distriktene var det før jul dåp: 84 ungdommer ble døpt.
Ellers er behovene store, større enn vi kan gi tilsagn til. I juni 2012 ble det gjennomført en
evaluering av prosjektet som viser at arbeidsforholdene er lettest i området der den
muslimske dominansen ikke er total. Menigheten i Skien planlegger i 2013 en
dugnadsinnsats for å rehabilitere 2 ødelagte kirker i ett av innstasområdene.
India
I Mizoramprovinsen har NORAD bevilget støtte til et mikrokredittprogram for kvinner –
hovedsakelig Chin flyktninger. Vi har hatt stor, og nødvendig hjelp av Asian Pacific Baptist
105
Aid når det gjelder oppfølging av dette prosjektet. Støtten fra NORAD er gitt for 3 år, og vi
må nå vurdere om det er grunnlag for å søke om forlenget støtte. Mette Marie Bommen
og Arild Harvik har begge blitt nektet visum til India, og det har ikke vært mulig å foreta
noen egen vurdering av prosjektet i løpet av 2012. Ekstern evaluering er imidlertid blitt
gjennomførtBurma
Gjennom store deler av 2012 har det vært ført samtaler med Karen Baptists in Norway og
Kirkens Nødhjelp om muligheten for et bistandsprosjekt der Krarenmiljøet Norge kan
være en aktiv deltaker. Et forprosjekt har vært gjennomført, med NORAD støtte. Det
arbeides med et prosjektopplegg i samarbeid med KN og det Karenske Baptistsamfunnet
i Rangoon om et prosjektopplegg. Planen er å fremme søknad for perioden 2014 – 2016.
En viktig forutsetning for prosjektet er medvirkning fra Karenmiljøet i Norge, muligheten
for reglemessige besøk, være med som beslutningstakere, være en forbindelseslinje til
hjemlandet.
Administrasjonen
I 2012 har administrasjonen Stabekk utført 5,95 årsverk. De administrative oppgavene
har i hovedtrekk vært fordelt mellom staben etter disse hovedlinjene:
Terje Aadne har vært ansatt som generalsekretær, med hovedansvar for nasjonal
misjon og tilrettelegging av saker til hovedstyret, samt at han har utført administrative
oppgaver og vært daglig leder for staben.
Roger Dahl er informasjonsleder og har i 2012 i tillegg hatt hovedansvar for
tilrettelegging og gjennomføring av de større fellesarrangementer. For Blink 2012 var
Roger stevnekoordinator og har fortsatt den rollen i planleggingen og gjennomføringen av
Blink 2013.
Håkon Sigland har overtatt som økonomileder med ansvar for DNBs hoverdregnskap og
har i tillegg hatt ansvar for saker knyttet til Faste Fonds og ansvar for kontakt med
menigheter vedrørende rapporterings- og registreringsrutiner. Han har også hatt
økonomisk ansvar for Blink 2012.
Arild Harvik har i hele 2012 hatt en 80 % stilling som misjonsleder med ansvar for
kontakt og rutiner knyttet til internasjonal misjon, tilrettelegging av saker for hovedstyret,
delansvar for DNBs hovedregnskap samt utført løpende administrative oppgaver.
Mette Marie Bommen har som integrasjonsleder vært ansvarlig for ”flerkulturelt”
arbeid og også vært ansvarlig for bistandsprosjekter i India, Malaysia og forprosjekt i
Karenstaten i Burma. Hun har i hele perioden hatt en 80 % stilling.
Peter Ngaidam har arbeidet med flerkulturelt arbeid med særlig fokus på Burma, også i
forhold til planlegging av prosjekter i Burma.
Øyvind Hadland har etter hjemkomst fra Thailand hatt ansvar for å følge opp
misjonsarbeidet i Thailand og informasjonsarbeidet om Thailand i Norge. Han har i hele
perioden hatt en 35 % stilling.
I den utstrekning det har latt seg kombinere med andre oppgaver har menigheter blitt
besøkt, og regionale ledermøter vært gjennomført. Administrasjonen har deltatt i
hovedstyremøtene som saksframleggere.
Administrative tjenester til menighetene. En viktig del av administrasjonens
oppgave er å tjene menighetene med administrative støttefunksjoner; Rapportering av
menighetslister til fylkesmannen, søknader om merverdikompensasjon, betjening av OTP
106
ordning og medlemsregister er blant de mange tjenestene administrasjonen utfører for
menighetene.
Voksenopplæringsmidler
Det Norske Baptistsamfunn er medlem av Kristelig Studieforbund (K-stud). Ved det får en
tilgang til statlige tilskudd til voksenopplæring.
Det er i 2012 registrert 2018 studietimer. Fordelt på 82 kurs, som har hatt 887 deltakere.
Aktiviteten har generert overføringer via voksenopplæringsbudsjettet på nesten 145.000
kroner til menighetene.
Ulike typer aktiviteter det er gitt støtte til er sang- og musikkopplæring, ulike typer
kristendomsopplæring, lederopplæring og hele- og omsorgsfag. Kravet for å få støtte har
vært at det helst er fem deltakere. Tiltaket må ha hatt minst åtte studietimer.
I forbindelse med etableringen av K-stud opphørte ordningen med egen studieinstruktør
hos DNB.
Ekumeniske og internasjonale kontakter
DNB er medlem av, og støtter økonomisk våre to ”nærmeste” internasjonale kontakter:
Baptist World Allicance (BWA) og European Baptist Federation (EBF). DNB har i 2012 vært
representert i begge ved at Jan Sæthre sitter i BWAs eksekutivkomité samt er kasserer
for EBF, og Håkon Sigland sitter i styret for International Baptist Theological Seminary
(IBTS) i Praha. Vi forsøker å styrke samarbeidet særlig med nordeuropeiske baptister ved
gjensidige besøk av administrasjonsansatte, delta på møtepunkter som Nordisk
Generalsekretærmøte, konferanser og årsmøter. I mai 2012 hadde vi besøk av
administrasjonen for de nederlandske baptister, noe som resulterte i en interessant og
lærerik erfaringsutveksling på ulike områder. Det er uttalt målsetning at vi ønsker å
invitere representanter fra internasjonal baptisme til våre fellessamlinger.
Samarbeidet med European Baptist Mission har også vært omfattende i og med at Arild
Harvik har vært president og vi sendte en større delegasjon til EBMs rådsmøte i Spania i
april/mai.
Nasjonalt er våre viktigste felleskirkelige kontakter Norges Kristne Råd, Digni, Kirkens
Nødhjelp, Bibelselskapet, Familie & Medier, Norme, Kristelig Studieforbund, Dawn og KIA.
Terje Aadne har hele året vært nestleder i Norges Kristne Råd, Håkon Sigland har vært
styreleder for Global Info og Mette Marie Bommen har vært leder/medlem av
styringsgruppa for flerkulturelt nettverk. Roger Dahl har vært nestleder i Familie &
Medier, styremedlem i Barnevakten, fast møtende varamedlem i Kristelig Studieforbund
og medlem av Kirkens Nødhjelps styringsgruppe for fasteaksjonen. Mette Marie Bommen
har vært styremedlem i KIA og Dawn, og Peter Ngaidam har vært medlem av
fakkeltogkomiteen.
Informasjon
Formidling av informasjon er et prioritert satsningsområde. Både for å bidra til å gjøre
baptismen bedre kjent i samfunnet og for å knytte baptister landet over tettere sammen.
I 2012 har vi informert gjennom følgende kanaler:
Magasinet Baptist.no
som distribueres kostnadsfritt til ca 2700 mottakere og i pakker til en del menigheter.
Mottakerne oppfordres til å betale inn et frivillig abonnement som har stor betydning for
finansieringen av bladet. Utsendingen for 2012 ga en respons på kr 187.000 fra 566
givere. Magasinet er vår viktigste informasjonskanal da det når så mange av landets
baptister, en prioriterer derfor å fortelle de gode historiene i magasinet. De lengre sakene
107
er som regel eksklusive for magasinet, mens mange av notisene og nyhetsakene også
går på nett og i nyhetsbrev. Det er en målsetting når magasinet redigeres at det skal
knytte baptister fra hele landet sammen. Magasinet er også en viktig innsamlingskanal. I
2012 ble det samlet inn kr 262.000 ved giroene som følger med magasinet.
Nettstedet baptist.no
gir god informasjon om Det Norske Baptistsamfunns arbeid, det er linker til menighetene,
til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og til intranettet. Nettstedet er også
nyhetsformidler, i 2012 ble det lagt ut 133 nyhetssaker. Dessverre har nettstedet ved et
par anledninger opplevd hacking i løpet av året.
Nyhetsbrevet
ble sendt elektronisk ut åtte ganger med 70 saker, som har vært en reduksjon i frekvens
det er truffet tiltak for å endre. Nyhetsbrevet har snaut 700 mottagere.
Rundskriv
Det ble sendt ut tre rundskriv til menigheter og arbeidsgrener. Dette har med all
informasjon som er viktig for menighetsarbeidet, og er gradvis linket tettere opp mot
intranettet.
Baptistsamfunnets årbok
ble også i 2012 sendt ut sammen med sakspapirene for Landsmøtet.
Medierådet har i 2012 igangsatt et arbeid for revisjon av informasjons- og
mediestrategien etter forslag fra landsmøtet, satt et fokus på planer for krisehåndtering
begynt å utrede demokratiets plass innen Det Norske Baptistsamfunn etter forslag fra
landsmøtet. Dette er prosesser som vil fullføres i 2013.
DNB’s ledelse
Hovedstyret (HS) har i første halvår av 2012 bestått av følgende medlemmer:
Per Øvergaard (Oslo 1. /leder), Gunnar Krunenes (Stavanger / nestleder), Svanhild
Gaasvær (Vikna), Anton Sinnathamby (Oslo 5.), Harald Hem (Skien), Inga Marie Tolås
(Haugesund), Hege Norøm (Sandefjord), Thang Hlun (Norway Chin Mission Church) og
Øystein Lode (Sortland).
Hovedstyret (HS) har etter valget på landsmøtet 2012 bestått av de samme medlemmer:
Per Øvergaard (Oslo 1. /leder), Gunnar Krunenes (Stavanger / nestleder), Svanhild
Gaasvær (Vikna), Anton Sinnathamby (Oslo 5.), Harald Hem (Skien), Inga Marie Tolås
(Haugesund), Hege Norøm (Sandefjord), Thang Hlun (Norway Chin Mission Church) og
Øystein Lode (Sortland).
Etter sommeren 2012 valgte Harald Hem å trekke seg som medlem av HS og Jon Vestøl
har gått inn som fast vara for Harald Hem frem til neste landsmøte hvor suppleringsvalg
på styremedlem fra sørlandsregionen for en ettårsperiode foretas.
HS har hatt fem møter i løpet av 2012 og behandlet 68 saker.
Arbeidsutvalgets (AU) medlemmer har før landsmøte bestått av: Per Øvergaard, Gunnar
Krunenes og Hege Norøm. Etter landsmøtet har AU fortsatt med samme medlemmer
konstituert av HS.
Økonomi
Økonomidelen av rapporten vil bli publisert i rapporten når regnskapet for DNB
er revidert.
108
Framtidige prioriteringer og utfordringer
Som kirkesamfunn ønsker vi hele tiden å være i bevegelse og vandre mot felles mål. Med
vårt arbeid med strategiene for nasjonal misjon i 2012 ønsker vi å sette nye mål for
hvordan vi som fellesskap kan støtte hverandre i å nå ut til vårt land med det gode
budskapet om Jesus som frelser og Guds kjærlighet og nåde som virkelighet. På slutten
av året har også arbeidet med strategi for internasjonal misjon blitt påbegynt slik at
landsmøtet i 2013 kan ta stilling til i hvilken fremtidig retning vårt felles arbeid skal gå.
Menighetsutvikling
Menighetene er bærebjelken i vårt arbeid og vi ønsker derfor i enda større grad å styrke
menighetsutvikling og veiledning som et tilbud til menighetene.
Menighetsplanting
Menighetsplanting er også et viktig område hvor vi ønsker å utruste flere til tjeneste og
skape et nettverk av menighetsplantere som kan nå enda lenger ut med Guds nærvær
enn tidligere. Det Norske Baptistsamfunn ble startet som en menighetsplantings og
knoppskytingsbevegelse, så egentlig blir det som å gå tilbakeog gjennoppdage våre
røtter.
Barn og unge
I alle kirkesamfunn er det en realitet at vi har mistet flere generasjoner med barn og
unge fra de fleste av våre menigheter. Det er et sterkt ønske at vi nå satser målrettet
sammen med NBUF for å fostre tro i hjem og kirke mellom alle generasjoner, men med
særlig fokus på barn og unge. Flerkulturelt arbeid
Integrasjonsarbeidet har vært kilden til vekst i DNB de siste årene og vi ser fremdeles at
det er viktig å satse målrettet i forhold til våre nye landsmenn. Særlig vil et fokus på 2.
generasjons innvandrere være viktig i årene fremover. Samarbeidet med NBUF er viktig
for å kunne fortsette dette arbeidet.
Bønn
Bønn er en åndelig grunnvoll i alt evangelisk arbeid og vi vil i 2013 starte bønnenettverk
for vårt nasjonale og internasjonale arbeid.
Internasjonal misjon
Også internasjonalt vil strategiarbeidet være med til å løfte opp vår satsning på
internasjonal misjon, både for å skape fortsatt engasjement og for å målbære den
fordring som misjonsbefalingen gir oss som kirkesamfunn og menigheter.
Takknemlighet
Vi ser tilbake på 2012 med stor takknemlighet til Gud og med stor takk til alle som
gjennom våre menigheter, arbeidsgrener, administrasjon og hovedstyre har bidratt til å
bringe evangeliet om Jesus Kristus videre gjennom vårt felles arbeid.
For hovedstyret og administrasjonen i Det Norske Baptistsamfunn
Per Øvergaard
styreleder
Anton Sinnathamby
Svanhild Gaasvær
Gunnar Krunenes
Inga Marie Tolås
Terje Aadne
generalsekretær
109
Thang Hlun
Jon Vestøl
Hege Norøm Øystein Lode
For å nå de overordnede målsetningene vil DNB i 2012 ha følgende prioriterte målsettinger:
Nasjonal misjon
Ny strategi for nasjonal misjon
Menigheter i veiledningsprosess
Revitalisering av menigheter
Nye menigheter opptas i DNB/ menighetsplantinger i prosess
Medarbeiderkonferanse
Pionerhelg - Inspirasjonshelg for menighetsplanting
BLINK - sommerfest på Stavern
Menighetsbesøk fra DNBs administrasjon
Videreutvikle samarbeidsplattformen med NBUF
Veiledningsgrupper for pastorer
Introduksjonskurs for nye pastorer
Integrasjonsarbeid
Ledertrening
Veiledning i norske menigheter
Nasjonalt bønnenettverk for Det Norske Baptistsamfunn
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
Internasjonal misjon
Misjonsmøter
Ny samarbeidsavtale Kongo
Videreføre NORAD prosjekt i Mizoram
Evaluere NORAD prosjekter i Kongo
Revidere misjonsstrategien med tanke på eksterne samarbeidspart.
Forprosjekt for misjonsarbeid blant Karenere
Ny avtale med TLBC vedr arbeid blant Lahuer i Thailand og Kina
Menighetsplantingsprosjekter i Sierra Leone
Innsamlede misjonsgaver generelt misjonsarbeid
Innsamlede misjonsgaver misjonsarbeid i Kongo
Innsamlede misjonsgaver misjonsarbeid i Thailand
Kontakt UD/Digni om nye prosjekter
Diasporasamarbeid med KN
Deltagere i EBMs voluntørprogram
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Økumeniske og internasjonale kontakter
Anti-trafficking arbeid i funksjon
Menneskerettighetskampanjer
Samarbeid med Holtekilen om Martin Luther King-dag
Delta aktivt i Fasteaksjonen
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Informasjon
Magasinet baptist.no til alle baptister
Regelmessig oppdatering www.baptist.no
Øke antall mottakere av nyhetsbrevet
Utrede mulighetene for felles nettsideplattform for alle menigheter i DNB
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1.
6.1.1
6.1.2
6.2.1
06.mar
I prosess
15
4
1/3
32
0
64
08.mai
Videre beh
15
4
2/3
67
0
164
I prosess
1/7
0
29.mar
Utkast
15
4
1/3
67
0
115
12
I prosess
1/7
0
I prosess
1/7
0
05.jun
Videre beh
15
4
2/3
67
0
373
40
I prosess
1/7
0
04.sep
Videre beh
15
4
2/3
67
0
512/750
55
I prosess
1/7
0
23.okt
Videre beh
15
4
2/3
67
0
512/750
85
I prosess
1/7
0
31.des
Videre beh
15
4
2/3
67
0
512/750
85
I prosess
1/7
0
Indikator
Strategi evaluert april/mai
Antall menigheter
Aktive prosesser
Antall menigheter
Antall deltakere
Antall deltakere
antall påmeldte/deltakere
Antall besøk
I funksjon etter plan
Antall grupper/deltakere
Antall deltakere
2012
Ferdig
15
4
4
70
0
600/900
70
Utført
2/15
10
0
0
0
1/26
0
0
2/33
0
0
2/33
0
0
2/33
0
0
2/33
0
0
2/33
1
0
Antall deltagere
Antall menigheter
Etablert
3/40
1
Signert
34 sparegr
Utført
Igangsatt
Innvilget
Utkast
I funksjon
4
Signert
34 sparegr
Utført
Igangsatt
Innvilget
Utkast
I funksjon
4
Signert
7
Signert
Utført
Igangsatt
Innvilget
Utkast
I funksjon
6
Signert
62/656
Utført
Igangsatt
Innvilget
Utkast
I funksjon
8
Signert
Tj reise
Tj reise
Arbeides med
Tj reise
Utført
Evaluert
Antall møter
I funksjon etter plan
Antall sparegrupper
Evaluert
Strategi
20
Utført
80
Utført
Planer
Utført
I gang
0
Utført
I gang
0
Utført
Videre samt.
KN m på forpr.
0
0
jan.13
Tj reise
0
Avtale
Antall prosjekter
Innsamlet beløp
Innsamlet beløp
Innsamlet beløp
Opprettet dialog
Opprettet dialog
Antall
Signert
2
900 000
850 000
375 000
Utført
I gang
0
8
Signert
Tj reise
Tj reise
Arbeides med
Tj reise
Utført
Evaluert
1 070 000
896 000
435 000
jan.13
Tj reise
0
0
Forslag
0
0
0
Forslag
0
0
0
Forslag
0
0
3
Forslag
1
0
3
Forslag
2
I prosess
3
Forslag
3
Plan for 2013
3
Forslag
3
Plan for 2013
3
I funksjon etter plan
Antall kampanjer
Arrangement/deltakere
Antall mgh. engasjement
Utført
4
1/100
10
1/3100
25
695
2/3100
41
695
2/3100
63
695
Sett mulighet
2/3100
73
695
Sett mulighet
3/3100
109
695
Sett mulighet
4/3100
123
695
Sett mulighet
5/3000
133
695
Utkast løsning
Utgivelse
Antall nyhetssaker
Antall mottakere
Antall mgh
5/3500
110
800
Utført
Ledelse og samarbeid
Styrke kontakten med menighetene gjennom regionale lederdager
Ajourføre elektronisk personal- og menighetslederhåndbok
Økonomistyring innen budsjettrammer
Samarbeid med NBUF/NBKF styre og annet
0
Løpende
Løpende
0 og 2
Start planl.
Løpende
Løpende
0 og 2
Planlegging
Løpende
Løpende
0 og 2
Planlegging
Løpende
Løpende
0 og 3
Invitasjon
Løpende
Løpende
9
Løpende
Løpende
9
Løpende
Løpende
Antall
Ajourføring
Avvik hovedtall i %
Antall
9
Lpde. oppd.
1%
2
Skole / utdanning
Samarbeid med HF og HLT
Møter mellom styrene i DNB, HF og HLT
Møter med stab / studenter
Arbeide for å opprettholde studieaktiviteten
0
0
4
1
0
4
1
1
5
1
1
5
Utført
Evaluert
1
1
6
1
5
Total måloppnåelse
Kommentarer
1.2;
Veiledning prosesser drives på flere nivåer, bl.a. gjennom HLT, NAMU og DNBs egne veilednings team
6.2.1; Artikkel magasinet baptist.no 1/2012, brev fra studieinstruktør, link fra baptist.no som toppsak på nett, praktisk hjelp med overgang til ny rapporteringsordning.
Besøk fra K-stud på medarbeiderkonf. Fokus på regionale lederdager.
110
1
1
6/ 2085
Antall
2
Antall
2/2
Innsatsnivåer /antall timer 2100
Vekt.
Sam.partner
HLT
Adelfia/HLT/HF
NBUF/NBKF
NBUF
HLT/LPU
HLT
Misjonærfor.
DU/DIGNI
KN
NBUF
Holtekilen /AT
Holtekilen /AT
HS/DNB
Hovedstyret
Sak 08a/2013 LM
Rapport prioriterte målsettinger 2012 DNB
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.12.1
1.12.2
1.13
Foreløpig regnskap, ikke revidert
Alle tall i hele 1000
Periode 1-12 og år 2012.
Inntekter
Salgsinntekter
Gaveinntekter
Offentlige refusjoner og tilskudd
Leieinntekter
Diverse inntekter
Inntekter prosjekter i utlandet
Sum inntekter
11
Generell Internasjonal
regnskap
budsjett
avvik
12
Kongo
regnskap
budsjett
14
Thailand
regnskap
budsjett
avvik
17
EBF
regnskap
budsjett
avvik
avvik
1 071
169
1 240
900
900
171
169
340
914
100
1 014
750
100
850
164
164
436
436
375
375
61
61
55
55
18
70
88
37
-70
-33
-4
-35
-278
-84
-4
-74
-34
-3
-0
-516
-400
-375
-45
-30
-19
-869
-4
365
97
-39
-4
-44
-15
-3
-0
353
-495
-541
-8
-10
-68
-115
-18
-83
-1 337
-710
-34
-30
-30
-100
-25
-929
215
-541
27
20
-38
-15
25
-18
-83
-408
-84
-12
-242
-41
-0
-35
-33
-0
-448
-102
-241
-32
-375
18
-12
-1
-41
-0
-35
-1
-0
-73
-105
-5
-7
-19
-0
-136
-60
-20
-80
-45
-5
-7
1
-0
-56
723
31
692
-323
-79
-244
-12
-0
-12
-81
8
-89
Finansposter
Finansinntekter
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.
Sum finansinntekter og oppgj. poster
40
40
80
80
-40
-40
-
-
-
-
Finanskostnader
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap
Sum finanskostander oppgj. Poster
-
-
-
-
-
-
Netto driftsresultat
763
111
652
Kostnader
Innkjøp av varer og tjenester
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter
Prosjektkostnader i utlandet
Personalkostnader
Avskrivninger inventar - anlegg
Kontor og adm. Kostnader
Kostnader drift av anlegg og eiendommer
Honorarer - ekstern bistand
Reise og transportkostnader
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.
Kostn. kontingenter - gaver - reklame
Bankkostnader - diverse kostnader
Kostnader drift
Resultat for finans og oppgj. poster
9
4
-
9
5
-
4
-3
-
-3
-317
-75
111
5
-
-3
-
-1
-
-3
-1
-242
-14
1
1
-1
-0
-0
-
-1
-0
-13
-80
-
-
1
-
-
1
-0
-0
8
-88
Sak 08b/2013 LM
Foreløpig resultatregnskap DNB
Det Norske Baptistsamfunn
Resultatregnskap 2012
Det Norske Baptistsamfunn
Resultatregnskap 2012
Foreløpig regnskap, ikke revidert
Alle tall i hele 1000
Periode 1-12 og år 2012.
Inntekter
Salgsinntekter
Gaveinntekter
Offentlige refusjoner og tilskudd
Leieinntekter
Diverse inntekter
Inntekter prosjekter i utlandet
Sum inntekter
Kostnader
Innkjøp av varer og tjenester
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter
Prosjektkostnader i utlandet
Personalkostnader
Avskrivninger inventar - anlegg
Kontor og adm. Kostnader
Kostnader drift av anlegg og eiendommer
Honorarer - ekstern bistand
Reise og transportkostnader
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.
Kostn. kontingenter - gaver - reklame
Bankkostnader - diverse kostnader
Kostnader drift
Resultat for finans og oppgj. poster
Finansposter
Finansinntekter
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.
Sum finansinntekter og oppgj. poster
18
BWA
regnskap
budsjett
22
EBM
regnskap
budsjett
avvik
-
-
-7
-63
-70
19
19
-
7
63
70
-29
-31
-60
-40
-30
-70
11
-1
10
-32
-11
-35
-0
-0
-79
-60
-
-60
0
-
-
0
24
Sierra Leone
regnskap
budsjett
avvik
11
-57
-46
47
47
50
50
-
-25
-40
-65
-
-50
-50
-
-11
5
-0
-0
-14
-54
-28
-0
-0
-83
-60
-
-60
-36
0
-
0
-
-
-60
0
8
57
65
0
0
Finanskostnader
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap
Sum finanskostander oppgj. Poster
-
-
-
-0
-
Netto driftsresultat
-59
-
-59
-60
-
-0
112
-7
200
200
25
25
-28
-0
-0
-33
-199
-1
-7
-31
-3
-1
-242
-175
-25
-200
-24
-1
-7
-6
-3
-1
-42
-
-36
-17
-
-17
-
-0
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-36
-
-36
-17
-
-17
0
-0
avvik
225
225
0
-0
25
Burma
regnskap
budsjett
avvik
0
-3
-3
-4
0
0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
Det Norske Baptistsamfunn
Resultatregnskap 2012
Foreløpig regnskap, ikke revidert
Alle tall i hele 1000
Periode 1-12 og år 2012.
Inntekter
Salgsinntekter
Gaveinntekter
Offentlige refusjoner og tilskudd
Leieinntekter
Diverse inntekter
Inntekter prosjekter i utlandet
Sum inntekter
Kostnader
Innkjøp av varer og tjenester
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter
Prosjektkostnader i utlandet
Personalkostnader
Avskrivninger inventar - anlegg
Kontor og adm. Kostnader
Kostnader drift av anlegg og eiendommer
Honorarer - ekstern bistand
Reise og transportkostnader
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.
Kostn. kontingenter - gaver - reklame
Bankkostnader - diverse kostnader
Kostnader drift
Resultat for finans og oppgj. poster
Finansposter
Finansinntekter
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.
Sum finansinntekter og oppgj. poster
Finanskostnader
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap
Sum finanskostander oppgj. Poster
Netto driftsresultat
17,18,22,24,25
regnskap
budsjett
11-25
Sum Int. Misjon
regnskap
budsjett
avvik
avvik
30
Nasjonal Misjon
regnskap
budsjett
avvik
39
Baptist.no
regnskap
budsjett
avvik
345
345
283
190
473
62
-190
-128
2 766
269
3 035
2 308
290
2 598
458
-21
437
133
127
3 892
422
9
4 584
5
115
2 995
290
40
3 445
128
12
897
132
-31
1 139
50
182
310
40
582
70
200
318
588
-20
-18
-8
40
-6
-420
-5
-19
-7
-145
-3
-1
-600
-350
-115
-465
-70
-5
-19
-7
-30
-3
-1
-135
-4
-1 034
-553
-532
-155
-4
-184
-327
-24
-84
-2 902
-1 562
-651
-75
-60
-266
-25
-2 639
-4
528
-553
119
-80
-4
-124
-61
25
-24
-84
-263
-101
-90
-1 652
-1
-1 070
-81
-588
-363
-799
-132
-36
-4 912
-3
-130
-1 576
-26
-642
-109
-382
-106
-382
-140
-70
-3 565
-98
40
-76
25
-428
28
-206
-257
-417
8
34
-1 347
-252
-10
-159
-152
-3
-30
-2
-13
-0
-622
-220
-161
-159
-30
-5
-12
-1
-588
-32
-10
2
6
-3
-0
3
-1
1
-34
-254
8
-262
133
-41
174
-329
-120
-208
-40
0
-41
1
50
50
84
84
-34
-34
161
6
167
220
220
-59
6
-53
-
-
-
-
-5
-5
-5
-63
-68
-100
-100
95
-63
32
-
-
-
136
-229
-0
-229
1
1
-1
-1
-254
-
-
-
-
1
-1
8
-5
-
-1
-5
-262
179
43
113
-40
0
-41
Det Norske Baptistsamfunn
Resultatregnskap 2012
Foreløpig regnskap, ikke revidert
Alle tall i hele 1000
Periode 1-12 og år 2012.
Inntekter
Salgsinntekter
Gaveinntekter
Offentlige refusjoner og tilskudd
Leieinntekter
Diverse inntekter
Inntekter prosjekter i utlandet
Sum inntekter
30,39
Sum Nasjonal Misjon
regnskap
budsjett
avvik
90
Administrasjon
regnskap
budsjett
avvik
1-90
Sum Alle Avdelinger
regnskap
budsjett
avvik
183
309
4 203
422
49
5 165
75
315
3 313
290
40
4 033
108
-6
890
132
9
1 132
5
1
1 152
48
0
1 206
25
1 236
1 261
-20
1
-84
48
0
-55
188
3 077
5 623
422
97
0
9 406
100
2 623
4 839
290
40
7 892
88
454
784
132
57
0
1 514
-353
-100
-1 811
-1
-1 222
-84
-618
-365
-799
-145
-36
-5 534
-223
-130
-1 737
-26
-801
-109
-412
-111
-382
-152
-71
-4 153
-130
30
-74
25
-421
25
-206
-254
-417
7
35
-1 381
-951
-105
19
-21
-165
-23
-28
-35
-1 309
-12
-885
-50
-116
-25
-145
-15
-14
-1 261
12
-66
-55
135
4
-20
-9
-28
-21
-49
-356
-1 134
-553
-3 294
-106
-1 358
-109
-968
-715
-799
-198
-155
-9 745
-223
-1 704
-3 272
-76
-992
-134
-617
-391
-407
-152
-85
-8 052
-133
570
-553
-21
-30
-366
25
-351
-324
-392
-46
-70
-1 693
-369
-120
-249
-103
0
-104
-339
-160
-178
Finansposter
Finansinntekter
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.
Sum finansinntekter og oppgj. poster
161
6
167
220
220
-59
6
-53
132
132
-
132
132
343
6
350
304
304
39
6
46
Finanskostnader
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap
Sum finanskostander oppgj. Poster
-5
-63
-68
-100
-100
95
-63
32
-131
-131
-
-131
-131
-141
-63
-204
-100
-100
-41
-63
-104
-269
0
-269
-103
-103
-193
44
-236
Kostnader
Innkjøp av varer og tjenester
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter
Prosjektkostnader i utlandet
Personalkostnader
Avskrivninger inventar - anlegg
Kontor og adm. Kostnader
Kostnader drift av anlegg og eiendommer
Honorarer - ekstern bistand
Reise og transportkostnader
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.
Kostn. kontingenter - gaver - reklame
Bankkostnader - diverse kostnader
Kostnader drift
Resultat for finans og oppgj. poster
Netto driftsresultat
0
114
Sak 09/2013 LM
Holtekilen Folehøgskole årsberetning 2012 (foreløpig versjon)
Virksomhet
Holtekilen Folkehøgskole driver undervisning og sosialpedagogisk arbeid etter Lov om
Folkehøgskoler av 2002, samt vandrerhjemsdrift i sommermånedene. Skolens
verdigrunnlag bygger på Det Norske Baptistsamfunns (DNB) verdigrunnlag. Virksomheten
holder til i Michelets vei 55 på Stabekk.
Undervisning og skoleutvikling
Skoleåret 2012-2013 startet med full skole, hvorav flere av elevene ble tatt opp i siste
halvdel av sommerferien. Elevene har hatt undervisning i linjefag, valgfag og fellesfag.
Studiereiser i inn- og utland har vært en viktig del av tilbudet.
DNBs landsmøte i 2012 vedtok at det skal gjøres en evaluering av Holtekilen
Folkehøgskoles plass i DNB fram til landsmøte i 2014. Som svar på denne evalueringen
har skolen startet et omfattende skoleutviklingsprosjekt. Ulike metoder tas i bruk for å
analysere og sette ord på hvordan skolen ivaretar DNBs primære målsettinger.
Følgende områder er alltid under vurdering: skoletilbud og reglement, satsningsområder,
aktiviteter og undervisningsformer.
Ytre miljø
23.05.12 brant en av lærerboligene på området. Nødvendig opprydding er foretatt og
boligen er under gjenoppbygging. Skolens virksomhet medfører normalt ikke
miljøforurensing av betydning.
Arbeidsmiljø
Holtekilen Folkehøgskole har en stabil stab. De fleste har vært ansatt i 4 år eller mer. En
ansatt gikk i 2012 over i uførepensjon etter å ha vært langtidssykemeldt. Det er for øvrig
generelt godt arbeidsmiljø ved skolen og lavt sykefravær. Det har ikke inntruffet alvorlige
skader i arbeidssituasjonen.
Likestilling
Det er likestilling mellom kjønnene i personalet ved skolen både ved ansettelser og ellers.
Nært halvparten av de ansatte er kvinner. I siste halvdel av 2012 har det imidlertid vært
overvekt av menn i skolens styre, 5 av 6 medlemmer. Man tar sikte på å justere dette
ved styrets nye sammensetning etter valg sommeren/høsten 2013.
Økonomi og fremtidig utvikling
Skolen har tre hovedinntektskilder: Statstilskudd, internatdrift og
vandrerhjemsdrift/annen utleie. Folkehøgskolen mottar også sporadiske gaver fra
menigheter i DNB og enkeltpersoner.
Resultat av vandrerhjemsdriften ble i 2012 dårligere en budsjettert/forventet. Det er
vanskelig å finne årsaken til dette, men økt konkurranse om overnattingsgjestene og den
økonomiske situasjonen i land som til vanlig gir mange gjester kan være noe av
forklaringen. Det er forsøkt tatt hensyn til dette ved revidering av budsjett for 2013 og
foreløpig budsjett for 2014. En planlagt splitting av driften i to selskaper fra 2014 har
verdisikring og inntektsøkning som mål. Dette skal blant annet sikre folkehøgskolen faste
overføringer som kompensasjon for vandrerhjemsdrift.
Mye tyder for øvrig på en nedgang i antall elever generelt i folkehøgskolene, trolig som
følge av at det er mindre ungdomskull enn de foregående årene og at universiteter og
høgskoler har fått innvilget flere studieplasser. Ved nedgang i elevtallet vil det være
nødvendig å spare for å holde budsjettrammer og for å tåle en oppgang i elevtallet på
sikt. Det legges derfor opp til mindre bruk av lønnsmidler fra 2013.
115
Regnskapet viser et underskudd på ca. 1 000 000 kroner.
Nærmere opplysninger om underskudd, egenkapital og verdier kommer i endelig
årsberetning etter revisjon.
I regnskapet er forutsetning for fortsatt drift lagt til grunn. Skolen er likevel avhengig av
tilførsel av ny kapital og økte inntekter. Mulighetene for dette må avklares i løpet av
2013.
Stabekk, xx.xx.xxxx
_______________________________
Ernst Georg Hovland
Styreleder
________________________________
Niels Fredrik Skarre
Styremedlem
_______________________________
Silje Nordby Skøien
Styremedlem
________________________________
Simen Ørstvedt Kristiansen
Styremedlem
_______________________________
Klaus Hestenes
Styremedlem
________________________________
Elin Evenrud
Rektor/daglig leder
_______________________________
Ole-Johan Skjæveland
Styremedlem
116
Sak 09/2013 LM
Holtekilen folkehøgskole - foreløpig resultat
Holtekilen Folkehøgskole
Resultatregnskap
2012
2011
1 739 702
2 433 897
284 467
465 135
61 163
72 660
7 307 549
6 679 629
Resultatrapport
Salgsinntekter avg.pliktige
Salgsinntekter ikke avg.pliktig
Gaver
Off.tilskudd/refusjon
Leieinntekter
927 544
946 820
6 929 630
5 084 919
17 250 055
15 683 060
Forbruk råvarer
-194 903
-327 285
Varekostnader
-194 903
-327 285
-8 681 510
-8 273 254
-750
-3 000
-2 094 218
-1 950 539
580 424
109 766
Annen driftsrelatert inntekt
Driftsinntekter
Lønn til ansatte
Fordel i arbeidsforhold
Arbeidsg. avg. og pensj. kostn.
Offentlig refusjon vedr. arbeidskraft
Annen personalkostnad
-170 757
-93 598
Lønnskostnad
-10 366 811
-10 210 625
Avskrivninger
-682 336
0
Kostnader lokaler
-2 033 014
-2 127 278
Verktøy, inventar, driftsmateriale
-403 784
-241 794
Reparasjon og vedlikehold
-353 695
-363 105
Fremmede tjenester
-550 132
-102 985
-56 537
-31 867
Kontorkostnad, trykksak o.l.
Telefon, porto o.l.
-356 524
-260 499
-1 409 973
4 161
Salgs-, reklame og representasj.kostnad
-484 189
-482 640
Kontingent og gave
-112 681
-141 403
Forsikringspr., garanti og servicekostn.
-128 933
-139 060
304 500
-763 528
Kostn. og godtgj. for reise, diett o.l.
Tap
Annen kostnad
-128 455
-26 200
-6 995 754
-4 676 199
-112 510
468 951
10 157
28 392
Finanskostnad
-702 408
-758 281
Resultat finansposter
-692 251
-729 889
Res. før overføringer og disp.
-999 664
-260 938
Andre driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekt
30.04.2013
117
Side 1(1)
Sak 11/2013 LM
Rapport Holtekilen Drift juli 2012 til juni 2013
DNBs





landsmøte 2012 fattet en del vesentlige vedtak angående Holtekilen Drift:
HD skulle være en forening og registreres som en selvstendig juridisk enhet
Bygningene på Holtet, både folkehøyskolens og seminarets, skulle overdras til HD
HD skulle ha ansvaret for sommerdriften, dvs HFS vandrerhjem
HD skulle også ha ansvaret for kjøkken og kantinedrift
Nye vedtekter for HD ble også vedtatt
Formaliteter
Etter dette skulle en kunne forutsette at veien videre var enkel. Men det var den ikke. Det
har vært flere runder med registrering i Brønnøysundregisteret (BRR). Tre ganger har vi
fått registreringen i retur, som ikke godkjent. Problemet er hovedsakelig at det er uklare
regler for registrering av en forening, og høyst uvanlig at en forening har som formål å
drive næringsvirksomhet. De har blant annet etterlyst underskrifter fra alle deltagere på
stiftelsesmøtet (det landsmøtet som første gang vedtok etableringen av HD).
Nå har vi ført en direkte dialog med en jurist i BRR og håper at registreringen går
gjennom denne gangen. Men som dere ser er det nødvendig med et nytt vedtak om HD,
hvor både formuleringer og prosedyrer er i henhold til råd fra BRR.
Det har også tatt tid å avklare forhold rundt MVA. Her har vi innhentet råd fra Deloitte.
Deler av driften er skattepliktig og det påløper MVA (f.eks. hotelldrift og catering), mens
husleie er uten MVA. Disse forholdene skulle nå være klarlagt.
Videre har det vært tidkrevende å etablere avtaler med HFS og BTS, samt avklare
betingelser for de ansatte som skal overføres til HD. Avtalen med BTS er ferdigforhandlet
og undertegnet.
Vi jobbet lenge ut fra en modell hvor de ansatte i HFS skulle beholde sitt arbeidsforhold
der, bl.a. på grunn av løpende pensjoner. Det har nå blitt klart at langvarig utleie av
personell rett og slett ikke er i samsvar med overordnede avtaler i arbeidslivet. Derfor er
det i stedet startet en prosess med virksomhetsoverdragelse, hvor de ansatte overføres
og får ny arbeidsgiver (HD). Dette kan imidlertid ikke formaliseres før HD er godkjent og
registrert i BRR.
Avtalen med begge institusjoner (HFS og BTS) er basert på at deres styrer skal få HD´s
lånesøknader til gjennomsyn og godkjenning før de sendes videre til banken.
Begrunnelsen for dette er at de fortsatt sitter på eiendomshjemmelen, samt at dersom
HD av en eller annen grunn skulle avvikles, sitter de igjen med lånene. Dette er etter HD
sitt syn en mer komplisert ordning enn det som var intensjonen ved landsmøtevedtakene
i 2012.
Virksomheten
Til tross for dette har HD forsøkt å komme i gang med konkrete oppgaver innenfor
eiendomsforvaltningen. Vi har forsøkt å hevde at i realiteten er det HD som har ansvaret,
slik DNBs landsmøte har fattet vedtak om, selv om formalitetene (registreringen i BRR)
drar ut. Dette argumentet er ikke akseptert. HFS mener (og formelt med rette) at så
lenge HD ikke er registrert og kan opptre som en selvstendig juridisk enhet, ligger
ansvaret hos HFS. Holdningen i BTS er den samme. Basert på dette, samt at en
virksomhetsoverdragelse også har et formelt løp som tar tid, er HFS og HD om at HFS ut
2013 fortsatt har ansvaret for vandrerhjemmet og kantinedriften, uavhengig av når HD
får godkjenning fra BRR. Den formelle overdragelsen av bygninger, virksomheten og
personell vil da skje 1.1.2014.
118
Så i stedet for å opptre som egen juridisk enhet har HD bistått med både råd og
handlinger innenfor en ramme hvor ansvaret fortsatt håndteres av HFS og BTS. HD har
fått ansvaret for gjenoppbygging av en brannskadet lærerbolig. Vi bidrar aktivt i best
mulig utnyttelse av storvølingsmidler på HFS, og følger opp med planer for HLT i henhold
til deres strategiplan for de neste 5 årene. Det er utarbeidet en mulighetsanalyse i den
forbindelse. Vi bidrar aktivt til å øke inntjeningen med gradvis husleieøkning og ryddigere
utleieforhold på BTS, samt gradvis økning av omfanget og priser på utleie for
selskapslokaler. Vi forhandler også med Bærum kommune om bruk av BTS som
sommerinstitusjon for eldre i sommerukene. Dette blir avklart i løpet av mai/juni. Men den
planlagte satsingen på rehabilitering av hybler, med tilhørende økning av leien, har ikke
fått det omfanget vi skulle ønske.
Ledelse
Gjermund Tolås var styreleder i HD frem til nyttår 2012. I denne tiden var han også
engasjert som prosjektleder for endringsprosessen, og jobbet aktivt med å få alle brikker
på plass frem mot full overtagelse som vedtatt. Han valgte å gå ut av styret i desember
2012. Styret uttrykker en stor takk for innsatsen som styreleder og pådriver. Bjørn
Martens ble valgt som ny styreleder fra januar 2012. Han har også en tilsvarende
prosjektavtale og har i praksis også fungert som daglig leder for BTS. Dette fortsetter til
daglig leder er ansatt. Koll Kyllingstad rykket opp fra varamann til styremedlem. Bendik
Førrisdahl bistår dessuten med oppfølging av byggesakene.
Stillingen som daglig leder i ca 50 % stilling ble utlyst sent høsten 2011, uten at det førte
til noen ansettelse. Vi har nå avertert stillingen på nytt, med sikte på ansettelse høsten
2013, når registreringen er i orden.
Videre planer
Strategien er fortsatt å satse på rehabilitering av hybler og leiligheter, og øke leien
tilsvarende. Isolert gir det god inntjening. Det har imidlertid vist seg at det også er behov
for noe akutt vedlikehold som ikke har en tilsvarende inntektsside.
Arbeidsplanene er derfor lagt opp med prioritet på det vedlikeholdet som er mest akutt.
Samtidig startes det opp med inntektsgivende tiltak. Det arbeides med en 5-årsplan for
HD. Den er tilpasset HLT´s strategiplan, og vil bli justert når HFS legger frem sin
strategiplan (ventet i 2014). Det vil bli prioritert tiltak for hvert enkelt år. Det vil bli nøye
vurdert både finansiering og inntjening. Det tas sikte på å legge frem HD´s 5-årsplan i
landsmøtet i 2015.
Budsjett 2014
Skoleeiendommene har store verdier i tomt og bygninger. For å kunne bruke deler av den
verdien til rehabilitering og utvikling er det behov for låneopptak. Vi får ikke snudd den
økonomiske utviklingen uten å bruke betydelige midler de første årene. Både som følge
av etterslep på vedlikehold, samt at inntjeningen fordeles på mange år fremover, må en
være forberedt på underskudd de første årene.
Budsjettet for 2014 er basert på å få gjennomført en del akutt vedlikehold, som ikke kan
aktiveres og heller ikke har en inntektsside. I tillegg er det inkludert låneopptak for
rehabilitering, som kan aktiveres, og som øker inntektene hvert år senere. Det er også
lagt inn midler til daglig leder i halv stilling.
Dessuten er budsjettet til BTS for 2013 revidert av hensyn til tiltak initiert av HD for
seminaret, blant annet tiltak for å legge forholdene til rette for en sommerinstitusjon for
eldre i samarbeid med Bærum kommune. Det betyr sannsynligvis at HD vil starte
regnskapsåret 2014 med et negativt utgangspunkt.
Det er en utfordring å finne riktig balanse mellom nødvendig vedlikehold og investeringer
med tilhørende økt inntjening på den ene side, og evne til å betjene en økt låneramme på
den andre. Det kan bli nødvendig å skaffe økt egenkapital i tillegg. Nærmere vurdering av
119
dette vil komme som en del av fem-årsplanen som HD planlegger å legge frem i
landsmøte 2014.
BTS
I løpet av våren 2013 har det vært samtaler mellom BTS og DNB´s hovedstyre. Dersom
landsmøte vedtar dette, er konsekvensen for HD at nytt vedtak om vedtektene, for å
tilfredsstille Brønnøysundregistrene, ikke er nødvendig.
HD er da også operativ som selvstendig juridisk enhet fra den dagen vedtektsendringene
i BTS er registrert i Brønnøysund. Samtidig er arbeidsgiveransvaret avklart for de som er
ansatt i BTS, og HD (da med BTS som navn) har overtatt både eiendommen og
bygningene med tilhørende regnskapsposter. I forhold til avtalene med HFS er det ikke
andre endringer enn at BTS byttes ut med HD i de ferdigforhandlede avtalene.
Siden vi ikke kan forutsette at landsmøtet vedtar det nye forslaget om BTS, er hele
rapporten ovenfor skrevet som om HD fortsetter i eget navn også etter sommeren 2013.
120
Sak 12/2013 LM
Høyskolen for Ledelse og Teologi - rapport og planer for 2012-13
1 Innledning
Vi viser til tilskuddsbrevet for 2012 av 22.12.2011 (deres referanse 201105763) med
informasjon om målstruktur for private høyskoler og rapporteringskrav, samt
tilskuddsbrev for 2013 av 20.12.2012 (deres referanse 12/5737). Vi har nå laget vår egen
målstruktur (se planer for 2013).
Vi har søkt i vår rapportering å følge deres mal:
Rapport og planer for 2012-2013
1
1
Innledning
1
2
Resultatrapportering for 2012
1
3
Planer for 2013
12
Vedlegg
•
17
Vi legger ved revidert budsjett for 2013. Dette er endret i forhold til budsjettet
rapportert med vår dato 20 november 2012 grunnet innsparing i lys av vår
økonomiske situasjon.
Data angående gjennomstrømning studenter, samt data for personal og økonomi er
rapportert DBH.
Hvis noen skulle mangle eller ikke være fyllestgjørende ber vi dere ta kontakt.
2 Resultatrapportering for 2012
Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) sine arbeidsplaner for 2012 var strukturert etter
departementets målstruktur bestående av sektormål, med underlagte virksomhetsmål.
Resultatrapportering for 2012 følger denne strukturen.
Høyskolen sine planer for 2013 viser nå ny målstruktur hvor kun departementets
sektormål og noen få pålagte styringsparametre er inkludert. I tillegg har høyskolen laget
sin egen målstruktur med virksomhetsmål og relevante styringsparametre.
Sektormål 1:
Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i
samsvar med samfunnets behov.
Virksomhetsmål:
1.1
Høyskolen skal utvikle nye studietilbud for å bedre møte etterspørsel og
utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets
behov
1.1.1 Høyskolen skal implementere sin nye årsenhet i kristent barne- og tenåringsarbeid
og halvårsenhet i misjonsforståelse
Årsenhet i kristent barne- og tenåringsarbeid ble utsatt til høsten 2013 grunnet
kapasitetsproblemer ved stor økning i studenter ved våre andre studier.
Halvårsenhet i misjonsforståelse er utsatt på ubestemt tid av samme grunn som
over.
Virksomhetsmål:
1.2
Høyskolen skal ha en jevn vekst i antall søkere og opptatte studenter.
1.2.1 Høyskolen skal ha 10% vekst i søkertall
121
Overstående tabell hentet fra DBH inneholder en feil pr dags dato. Dette skyldes
at søknadstallene for høsten 2012 har blitt ”mistet” ved innleggelse i systemet.
Riktig tall før høsten skal være 362 søkere. Det gir et totalt antall søkere på 417
personer.
Dette innebærer en vekst i antall søkere på 155,8%. Målsetningen er dermed
nådd. Den store veksten i antall søkere har gitt oss mulighet til å ta inn studenter
for å fylle opp klasser. Dette er hovedårsaken til vår dramatiske vekst i registrerte
studenter i 2012.
1.2.2
Høyskolen skal ha 10% vekst i opptakstall
Som tabellen hentet fra DBH viser har HLT klart målsetningen med klar margin:
Vi har hatt en vekst i opptakstall på 119,3% frå året før. Se 1.2.4 for forklaring. Vi
vil her understreke at den prosentvise veksten har vært mye lavere enn veksten i
antall søkere. Dette viser at høyskolen ikke har vurdert alle søknadene som
kvalifiserte. Vi har også sagt nei til kvalifiserte søkere fordi det ikke var flere
studieplasser tilgjengelig.
1.2.3
Høyskolen skal ha 10% vekst i nye studenter
Som tabellen hentet fra DBH viser har HLT klart målsetningen med klar margin:
Vi har hatt en vekst på totalt 114,9% fra året før. Se 1.2.4. for forklaring.
1.2.4
Høyskolen skal ha 10% vekst i registerte studenter
Som tabellen hentet fra DBH viser har HLT klart målsetningen med klar margin.
Disse tallene representerer registrerte studenter om høsten siste 8 år:
Tallene viser at vi har hatt en økning på 90,3% fra høsten 2011 til høsten 2012.
Våren 2012 hadde vi registrert 191 studenter. Økningen fra vårsemesteret til
høstsemesteret var altså på 74,3%.
122
Den store økningen skyldes god søkning til engelskspråklig bachelor hvor det ble
tatt opp over 115 campus studenter til kull nummer to mens kun 95 studenter
møtte og fortsatte som studenter frem til telletidspunktet. I tillegg så vi en stor
økning på ”Teologiskolen”, vårt desentraliserte studietilbud, hvor vi økte fra 1 til 3
studiesteder og dermed fikk om lag 60 flere studenter.
I tillegg hadde vi en noe større søkning til våre resterende studietilbud.
Vi vil understreke at en stor andel av disse studentene er deltidsstudenter. Blant
annet er dette tilfelle med alle være studenter ved ”Teologiskolen”. Dette skyldes
en bevisst satsning hvor HLT har ønsket å gjøre studier tilgjengelig for studenter
som er i arbeid. Vi ser at dette er en viktig gruppe studenter for oss. Samtidig er vi
urolig for en situasjon hvor det kan virke som om vi får veldig dårlig
gjennomstrømning fordi vi får veldig få ferdige kandidater:
Vi vil forvente at antallet ferdige kandidater vil øke betraktelig i 2014 når vårt
første kull med engelskspråklige studenter fullfører sin bachelor. Antallet ferdige
kandidater vil likevel være lite i forhold til antallet registrerte studenter ved HLT
fordi mange ikke har som målsetning å fullføre en full bachelor.
Virksomhetsmål:
1.3
Høyskolen skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og
vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god
gjennomstrømning
1.3.1
Krav på resultat for gjennomstrømning i utdanningen:
• Institusjonen skal produsere 80 studiepoengsenheter (à 60 poeng) i løpet av
2012
Målsetningen er nådd. Vi har rapportert en produksjon på 136,1
studiepoengsenheter i 2012:
Dette skyldes det store antallet nye registrerte studenter ved HLT. Den store
diskrepansen mellom antall registrerte studenter i 2012 og antall produserte
studiepoeng skyldes at en stor andel av våre studenter er deltidsstudenter og
at produksjonen for høsten (73,8 stp.enh.) var langt større enn produksjonen
for våren (62,3 stp.enh.) på grunn av den store studentveksten.
På tross av stor produksjon ser vi med uro at også strykprosenten har økt:
123
Strykprosenten for våren 2012 er på 9,1% mens strykprosenten for høsten er
10,8%. Dette skyldes nok i stor grad det økte studenttallet. Vi ser at vi har en
stor gruppe nye studenter som vi må lære høyskoleskulturen. Noen av disse
studentene har gjenopptatt studier etter lang tid i arbeidslivet. Vi har også en
større andel internasjonale studenter som kommer fra en annen studiekultur.
Vi arbeider målbevisst for å motvirke dette gjennom oppgaveløsningskurs og
veiledning i forbindelse med oppgaveinnlevering.
Samtidig anser vi det som et kvalitetstegn at strykprosenten går opp med
mange nye studenter. Vi velger å se på det som et tegn på at vi ikke senker
kravene i møte med en ny studentgruppe.
Vi ser også at vi er blitt en internasjonal skole med et meget bredt miljø. Vi ser
en dobling i antall utenlandske studenter fra våren 2012 til høsten 2012. Vi
hadde registrert 90 utenlandske studenter våren 2012:
Det samme tallet for høsten 2012 var 180:
Dette skyldes opparbeidelsen av den engelskspråklige bacheloren i teologi og
ledelse. Vi forventer at dette tallet skal flate ut fremover. Vi vil ta opp 80 nye
studenter på siste årskull i bacheloren neste år. Vi forventer at dette reduseres
til om lag 60 som tar i mot plassen og møter til undervisning. Året deretter
forventer vi en ytterligere økning i 2014 for å fylle opp første kull med 15
studenter. Dette gir en total andel på om lag 250 studenter på engelskspråklig
bachelor.
Vi har også noen få studenter som har bestått bergenstest og derfor deltar på
det norskspråklige programmet.
124
Vi tror at det internasjonale nærværet beriker miljøet og viser at våre to
eierinstitusjoner begge er store kirker internasjonalt.
Vi ser også nå at vi har jevn fordeling på kjønn i vår studentflokk:
Antall registrerte
studenter
Antall registrerte
kvinnelige studenter
Prosentandel kvinnelige
studenter
2006
Høst
2007
Høst
2008
Høst
2009
Høst
2010
Høst
2011
Høst
2012
Høst
42
45
46
64
125
175
333
13
30,95
%
22
48,89
%
23
50,00
%
38
59,38
%
61
48,80
%
90
51,43
%
170
51,05
%
Vi ser at vi de siste årene har stabilisert oss på en liten overvekt av kvinner
blant våre studenter. Dette er en gledelig og spennende utvikling for en
utdanningsinstitusjon som utdanner til et yrke som tradisjonelt har vært
mannsdominert. Vi har søkt å møte denne nye situasjonen ved å gi
undervisning og ekstra tilbud om kurs og veiledning for kvinnelige studenter
som ønsker å gå inn i pastoryrket.
Når det gjelder aldersfordeling har vi en forholdsvis stabil situasjon siden 2009
hvor den største andelen studenter er i aldersgruppen 20-35 år. Dette føres
også videre med årets tall:
Vi ser dog en utvikling hvor en større og større gruppe studenter befinner seg i
gruppen 36-45 år. Dette tror vi blant annet skyldes vårt desentraliserte
studietilbud Teologiskolen hvor vi har flere som prøver seg på høyskolestudier
igjen etter et lengre avbrekk på grunn av arbeid.
•
Høyskolen skal bruke kvantitative styringsparametre for å finne
gjennomføringsgrad på normert tid
Dette vil være en utfordring frem mot 2014, fordi høyskolen inneværende år
implementerer nytt datasystem (Solarvenus) hvor første kull som registreres
startet høsten 2011. Vi har tidligere hatt et manuelt system basert på excell.
Vi vil på grunn av dette ikke ha full oversikt over gjennomføringen på
bachelorgrader før etter 3 år (2014).
1.3.2
Alle studenter skal gis individuelle utdanningsplaner.
Dette er gjennomført
1.3.3
Høyskolen arbeider for å knytte sammen praksis og teori i undervisningens
innhold og pedagogikk.
Dette arbeides det kontinuerlig med gjennom fagpedagogiske dager hvor
bevisstgjøring av faglig personal er i fokus. Dette året har man også startet
revisjon av praksismodulen ved HLT for å bedre knytte sammen teori og praksis
og kvalitetssikre gjennomføringen av praksis.
1.3.4
Høyskolen fokuserer på å utvikle ulike undervisningsformer som inkluderer bruk
av digitale medier.
Vi har videreført arbeidet med Fronter som digital plattform. Særlig skjer mye av
utviklingsarbeidet inn mot engelskspråklig bachelor. Vi har også startet et arbeid
125
med å modernisere vår bruk av Fronter slik at vi kan få en mer interaktiv bruk av
plattformen. Dette skal blant annet gjøres ved å gi rommene en ny oppbygging.
1.3.5
Studenter som har vansker med å gjennomføre studiet på normert tid tilbys
individuell veiledning.
Dette er gjennomført.
1.3.6
Høyskolen skal knytte rapporteringene i kvalitetssikringssystemet bedre sammen
med rapport og planer (til KD) for å sikre at vi bedre kan evaluere oppnåelse av
læringsutbytte definert i studieprogrammene.
Dette har vært en sentral arbeidsoppgave i 2012. Her er vi enda ikke helt ferdig,
men den nye planstrukturen vi nå rapporterer til departementet er knyttet opp
mot sentrale deler av vårt kvalitetssikringssystem.
Virksomhetsmål:
1.4
Høyskolen skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy
kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet.
1.4.1 Høyskolen skal videreføre samarbeidet i SALT-nettverket i form av samarbeid med
ALT og utvikling av felles årlig konferanse.
SALT-nettverket er lagt ned men samarbeidet fortsetter med den svenske
arvtakeren ALT, blant annet med samarbeid om deres studieprogram i pastoral
ledelse.
1.4.2
HLT skal etablere forbindelser med minst et oversjøisk universitet/høyskole med
tanke på utveksling av både studenter og lærere.
Det er ført samtaler med Regent University, men ingen konkret avtale om
samarbeid om konkret utveksling er gjort.
1.4.3
HLT skal etablere forbindelser med minst et Europeisk universitet/høyskole med
tanke på utveksling av både studenter og lærere.
Dette er utsatt til 2014 i vår nye 5 årsplan.
1.4.4
Arbeidet med Erasmus søknad videreføres.
Vi avventer nytt erasmusprogram med trolig ansøkning i første halvdel av 2013.
Virksomhetsmål:
1.5
Det fysiske læringsmiljøet skal være i overensstemmelse med gjeldende
lover og forskrifter. HLT’s læringsmiljø og rammebetingelser skal
1
fremme læring, trivsel og likeverdig behandling av studentene .
1.5.1 Oppgraderingen av biblioteket fortsettes både når det gjelder bøker, it-ressurser
og leseplasser. Det lages en strategi for hvordan biblioteket kan fungere som
læringsarena.
Årets læringslaboratorium la planer for oppjustering av biblioteket for å gjøre det
til en bedre læringsarena. Vi vil blant annet satse på flere elektroniske ressurser.
Grunnet de økonomiske kostnadene ved en slik satsning må dette gjøres over tid.
Vi har satt i gang arbeid med å få tilgang til en elektronisk artikkeldatabase. Dette
er under utprøving.
Huseier er også blitt informert om behovet for et større bibliotek med flere
leseplasser, elektroniske ressurser og bedre ventilasjonsanlegg. Dette vil bli sett
på som en del av en oppjustering av lokalene.
Det er ikke blitt laget en helhetlig strategi for hvordan biblioteket kan fungere som
læringsarena.
Virksomhetsmål:
1.6
HLT skal ha et velferdstilbud som er tilpasset studentenes behov.
Velferdstilbudet skal bidra til et godt sosialt og åndelig miljø.
1.6.1 Høyskolen skal sørge for sosiale møteplasser for studentene.
1
Delmål hentet fra vårt kvalitetssikringssystem
126
Minst en kveld/ettermiddag i undervisningsuker er det sosial kveld med servering
av kaffe og kaker. Kantinen har nå godt besøk under lunsj og ved
middagsservering. Det arrangeres graduasjonsfest og julefest hvor studentene er
deltakende med god oppslutning.
1.6.2
Høyskolen skal tilby og arrangere studentturer gjerne i form av utveksling i SALT
nettverket.
Det er blitt planlagt tur til Roma som skal gjennomføres i april 2013.
Virksomhetsmål:
1.7
HLT skal være en synlig og konkurransedyktig aktør i det segmentet av
utdanningsmarkedet som fokuserer på teologi, menighetsledelse og
ledelse innenfor frivillige organisasjoner.
1.7.1
Høyskolen skal ha rekrutteringstiltak som er tilpasset markedet og som sikrer en
jevn vekst i antall søkere og opptatte studenter
Det siste året har vi faktisk brukt langt mindre på rekruttering fordi vi nå
rekrutterer på et godt rykte.
1.7.2
Høyskolen skal delta med stand på DNB’s landsmøte, diverse leirer, samt
relevante arrangementer i regi av pinsebevegelsen.
Gjennomført
1.7.3
Høyskolen skal sende ut informasjonsbrev via webmail
Gjennomført ca hver andre måned
1.7.4
Høyskolen skal sørge for jevnlig oppdatering av hjemmesiden www.hoyskolen.org.
Gjennomført
1.7.5
Høyskolen skal senest 1. februar ha utviklet årets brosjyre.
Gjennomført
1.7.6
Høyskolen skal arrangere fagdager og ”gule uker” med aktuelle foredrag for å
rette fokuset på den nye høyskolen.
Dette har vi ikke hatt kapasitet til å jobbe med på grunn av studentveksten. Vi
arrangerte likevel en Connect dag våren 2012 med åpen dag hvor potensielle
arbeidsgivere og interesserte potensielle studenter fikk ta del i undervisningen og
dermed få et inntrykk av skolen. Vi anser dette som vellykket.
1.8
Høyskolen skal arbeide strategisk med utvikling og gjennomføring av sitt
kvalitetssikringssystem for å kunne oppfylle visjon, verdier og strategier
og for å sikre en best mulig gjennomføring av de godkjente studier.
Høyskolen skal følge opp sitt kvalitetssikringssystemet med råd, retningslinjer og
rapporter. Man har et punkt om kvalitetssikringssystem under hvert samråd.
Dette er gjennomført, men det er klart at systemet nå trenger en oppdatering for
å tilpasses den nye størrelsen på skolen. Dette har vært en prioritert
arbeidsoppgave i 2012 som ledet frem til et forslag til revidert system som nå
bearbeides og skal vedtas under læringslaboratoriet i juni 2013.
1.8.1
1.8.2
Høyskolen skal avvikle læringslaboratorium og sørge for at de endringene
forandringsdokumentet spesifiseres gjennomføres så sant dette er økonomisk og
praktisk mulig.
Gjennomført
1.8.3
Høyskolen skal avvikle halvåring evaluering av måloppnåelse i
forandringsdokument.
Gjennomført
1.8.4
Høyskolen skal sørge for at kvalitetssikringsmanual og informasjon om
kvalitetssikringssystemet via nettsiden videreføres.
127
Gjennomført
1.9
Høyskolen skal legge til rette for integrering av funksjonshemmede
studenter
1.9.1
Høyskolen skal arbeide etter plan for funksjonshemmede studenter
Gjennomført
1.9.2
Høyskolen skal informere på nettsidene om hvordan funksjonshemmede studenter
integreres.
Planen ligger på våre nettsider.
Sektormål 2:
Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning,
kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.
Virksomhetsmål:
2.1
Høyskolen skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid,
kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet.
2.1.1
På grunn av høyskolens vanskelige økonomiske situasjon må faste lærere også i
2012 ta mer undervisning. Det betyr at man også i år må vurdere hvor mye av
høyskolens reviderte FoU plan som kan følges opp.
Den økonomiske situasjonen på grunn av den hurtige økonomiske veksten har
ledet til en prioritering av undervisning. Likevel har to av våre faglig ansatte
publisert i relevante publikasjonskanaler.
Dette gjelder utgivelse av en bearbeidet PhD avhandling, men også noen artikler
innen bibelfag. Ingen av utgivelsene har direkte med høyskolens revidert FoU plan
å gjøre, selv om PhD avhandlingen har relevans. Se førøvrig 2.1.3.
2.1.2
Tidligere studenter og ansatte fortsetter sine respektive master utdannelser for å
bygge opp skolens kompetanse.
Gjennomført. I tillegg har en av våre faglig ansatte startet på et PhD prosjekt ved
vår samarbeidspartner, Regent University i USA. Dette er meget gledelig og
muliggjort gjennom Scholarship fra Regent University og 65% forskningstid ved
HLT.
2.1.4
Institusjonen har som målsetning å få publisert 2 artikler eller andre publikasjoner
i relevante publiseringskanaler.
HLT ansatte har publisert følgende i løpet av 2012:
Tangen, Karl Inge (2012) Ecclesial Identification beyond late modern
Individualism? A Case Study of Life Strategies in Growing Late Modern
Churches, Global Pentecostalism and Charismatic Studies, Brill Academic
Publishers.
Wasserman, Tommy (2012) Criteria For Evaluating Readings in New Testament
Textual Criticism. I: B. D. Ehrman & M. W. Holmes (red), The Text of the
New Testament in Contemporary Research. Essays on the Status
Quaestionis, 579–612. Second Edition. New Testament Tools, Studies and
Documents 42. Leiden: Brill Academic Publishers.
Wasserman, Tommy (2012) The Early Text of Matthew. I: C. E. Hill & M. J. Kruger
(red), The Early Text of the New Testament, 83–107. Oxford: Oxford
University Press.
128
Wasserman, Tommy (2012) Misquoting Manuscripts? Orthodox Corruption of
Scripture Revisited. I: M. Zetterholm & S. Byrskog (red), The Making of
Christianity: Conflicts, Contacts, and Constructions: Essays in Honor of
Bengt Holmberg, 325–50. ConBNTS 47. Winona Lake, Eisenbrauns.
Virksomhetsmål:
2.2
Høyskolen skal vurdere resultater og utvikling knyttet til faglig ledelse
og tilrettelegging av forsknings- og utviklingsarbeid
2.2.1
Høyskolen planlegger å gjennomføre en fagpedagogisk dag pr semester, med
særlig fokus på pedagogiske etterutdanning av våre faglig ansatte.
Gjennomført
2.2.2
Høyskolen skal vurdere sitt faglige utviklingsarbeid for å bedre kvalitetssikre
forskning i en strammere økonomisk hverdag.
Gjennomført
2.2.3
Høyskolen skal søke å utvikle undervisningsformer som knytter sammen forskning
og utdanning.
Gjennomført i utvalgte emner blant annet Tverrfaglige problembaserte emner.
Virksomhetsmål:
2.3
Høyskolen skal vurdere resultater og utvikling knyttet til sitt
internasjonale FoU.
2.3.1
Institusjonen skal delta i konferanse i SALT-nettverket og gjennom dette bidra til å
skape relevant faglitteratur for skolene.
SALT nettverket er nedlagt.
2.3.2
Man deltar i utvikling av ”Manual for menighetsbaserte studier” i SALT-nettverket.
Dette arbeidet har vi deltatt i. Det er videreført gjennom samarbeid med ALT.
2.3.3
Det søkes å videreutvikle forskningsfelleskapet med Regent University.
En av våre ansatte har bidratt med paper til ”Third Annual Virtual Conference on
Moral Leadership: The Ten Commandments and Organizational Leadership” i
desember 2012
Sektormål 3:
Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til
formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og
verdiskapning.
Virksomhetsmål:
3.1
Høyskolen skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre
samfunnet resultatene fra FoU-virksomheten.
3.1.1
Høyskolen har som målsetning å få publisert 2 artikler i tidsskriftet Baptist.
Dette er ikke gjennomført.
3.1.2
Høyskolen har som målsetning at noen av dets ansatte ved 2-3 anledninger skal
medvirke til spredning av forskningsresultat gjennom foredrag og lignende
muntlig formidlingsvirksomhet.
Våre ansatte har gjennom foredrag på pinsevennenes lederkonferanse (LED12), i
tilknytning til veilederoppdrag i Det norske baptistsamfunn og i tilknytning til
menighetsbesøk formidlet forskningsbasert kunnskap. Vi har også åpning for at
også studenter som ikke tar studiepoeng kan delta på Teologiskolen og dermed få
tilgang på forskningsbasert formidling.
129
3.1.3
Gule uker utvikles til å bli arena for formidling hvor også høyskolens ledere kan
være bidragsytere.
Vi vil ikke fortsette med gule uker
Virksomhetsmål:
3.2
Høyskolen skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom
utdanning, innovasjon og verdiskapning.
3.2.1
Høyskolen skal vurdere ledelse.org som sin ekstern finansierte virksomhet.
Dette er ikke gjennomført
3.2.2
Høyskolen skal fortsette utviklingen av et veiledningsverktøy i forhold til
veiledning av endringsprosesser i menigheter.
Verktøyet VERT+ er utarbeidet og brukt i Fredrikstad i 2013. Som en del av dette
ble første versjon av spørreskjema basert på Karl Inge Tangens doktorgradsarbeid
ferdigstilt i 2012. Dette er tatt i bruk i 2013.
3.2.3
Høyskolen skal konsoliderer sin veiledningsvirksomhet i Veiledningsordningen i
DNB. Dette dokumenteres som andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert
aktivitet (BOA) utenom EU og NFR.
Dette er gjennomført
3.2.4
Høyskolen vurderer hvorvidt den kan tilby noen av sine kurs og emner til
studenter som arbeider innenfor praksisfeltet som enkeltstående kurs/emner.
Dette vil kunne være en del av satsningen i forhold til fleksibel utdanning.
Dette er gjennomført i form av tilbud om å ta enkeltemner ved HLT
3.2.6
Høyskolen starter og viderefører ”Teologiskolen” i tre regioner (Skien, Hordaland
og Rogaland). Dette vil være et eksempel på samarbeid med samfunns- og
arbeidsliv.
Dette er gjennomført.
Hovedmål 4:
Universiteter og høyskoler skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten,
kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle.
4.1
Høyskolen skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene.
4.1.1
Skolens omstrukturering med nye eiere og dannelsen av HLT skal videreføres med
særlig fokus på økte gaveinntekter med sikte på balanse i regnskapet for 2012.
Dette har vi ikke klart å gjennomføre for 2012. Gaveinntektene har sviktet i
forhold til budsjett, samtidig som den store og planlagte veksten har økt utgiftene.
Dette innebærer at vi i rapportering 15 februar endte med et underskudd på 1 387
000 kroner.
Styret har vedtatt følgende strategi for å løse den økonomiske
utfordringen:
Styret vedtok for 2012 som en del av budsjettbehandlingen å anmode eierne om å
gi 520 000 kr som ansvarlig lån til skolen. Eierne har gitt tilsagn på dette. Dette vil
bli gjennomført ved at det skrives en fordring på eierne (i notene) i regnskapet for
2012 hvor aksjonærene lover å betale ansvarlig lån på 520 000 innen revisjon av
regnskapet.
Det ansvarlige lån gis med en formulering hvor det fremgår at man ikke skal
betale tilbake før man har overskudd og at dette ikke skal gå utover driften av
studieprogrammene. Lånet vil være rentefritt.
Det vil gi et reelt underskudd på 867 000 kr.
Vi forstår det ansvarlig lånet som tilnærmet like sikkert som egenkapital, og
mener at dette i praksis ikke vil gi negativ egenkapital:
130
Aksjekapital
Udekket tap
Ansvarlig lån 2010
Underskudd 2012
Ansvarlig lån 2012
Egenkapital
1 000 000,00
-474 790,84
650 000,00
-1 385 174,97
520 000,00
310 034,19
Uansett er mer enn 2/3 av egenkapitalen tapt og styret må komme med forslag
om handlingsplan for hvordan dette skal dekkes. Dette er hva vi nå gjør gjennom
å legge en strategi frem mot 2016.
Når det gjelder 2013 vil reelt behov for 2013 være ca 1 083 000 kr i eierbidrag
hvis gavebudsjettet slankes til 2012 nivå. Se for øvrig vedlagt justert budsjett.
Eierne gir garanti om ansvarlig lån på denne summen.
Skolen vil da ha et totalt etterslep i ansvarlig lån på 2 253 000 1 januar 2014:
Ansvarlig lån 2010
650 000,00
Ansvarlig lån 2012
520 000,00
Ansvarlig lån 2013
1 083 000,00
Totalt ansvarlig lån 2013:
2 253 000,00
2014
Når det gjelder 2014 viser revidert budsjett for 2014 et behov på tilskudd fra eier
på 180 000 kroner. Det gir eventuelt et totalt ansvarlig lån på 2 433 000 kr:
Totalt ansvarlig lån 2013:
Ansvarlig lån 2014
Totalt ansvarlig lån 2014:
2 253 000,00
180 000,00
2 433 000,00
Vi ser at vi med de planlagte innsparingene nærmer oss balanse i 2014 gjennom
egen drift.
Budsjettet for 2015 viser et overskudd på 1 022 000 kr på tross av flere
ansettelser dette året. Dette er realistisk på grunn av stor økning i statstilskudd.
Dette kan styret fordele på opparbeidelse av egenkapital og nedbetaling av
ansvarlig lån, for eksempel som følger:
Overskudd 2015
Opparbeidelse egenkapital
Egenkapital desember 2015:
Tilbakebetaling ansvarlig lån 2015:
Totalt ansvarlig lån 2015:
1 022 000,00
189 965,81
500 000,00
832 034,19
1 600 965,81
Egenkapitalopparbeidelsen kan gjerne være større. Dette tallet er nå valgt kun for
å skape en situasjon hvor vi er oppe på halvparten av vår opprinnelige
egenkapital.
For årene videre velger styret en opptrapningsplan for egenkapital og en
nedbetalingsplan for det ansvarlig lånet som ikke går utover gjennomføringen av
studiene.
Høyskolen har mottatt brev fra Kunnskapsdepartementet (ref 13/1282-) datert
08.03.13 hvor departementet ber om ytterligere dokumentasjon. Dette vil bli
etterkommet i etterkant av rapportering 15. mars 2013.
4.1.2
Det jobbes aktivt med en bemanningsplan innenfor budsjett hvor utvidelse av
staben møter økningen i antall studenter.
Staben er økt med 1,3 årsverk fra 2011 (9,85 årsverk) til 2012 (11,15 årsverk).
Denne økningen fortsetter i 2013 og gjør oss i stand til å møte studentveksten.
131
4.1.3
Det jobbes videre med utvikling av randsonevirksomhet for å kunne finansiere
fortsatt vekst av studenter.
Den store veksten i antall studenter har gjort at det ikke finnes overskytende
personalressurser for å utvikle ny randsonevirksomhet og drive den.
4.1.4
Arbeidet med å øke antall givere videreføres. Fokuset på private investorer
intensiveres.
Vi har ikke klart å systematisk arbeide mot private investorer i 2012.
4.1.5
Arbeidet med HLT menighetspartner videreføres.
Arbeidet er videreført og intensivert, men resultatene har ikke vært som forventet.
4.1.6
Arbeidet med HLT partner videreføres.
Arbeidet med HLT partnere (private faste givere) har blitt videreført, men det har
vist seg vanskelig å få flere givere.
4.1.7
5 årsplan med tilhørende budsjett brukes som målstyringsverktøy for å bidra til en
målrettet økonomisk styring.
I vår 5 årsplan formulerte vi målsetninger for hvor skolen skulle være i 2020 i
forhold til antall studenter. Dette målet ble nådd høsten 2013. 5 årsplanen har
derfor ikke vært tilpasset veksten og vi har nå avsluttet en prosess hvor vi har
laget en ny justert 5 årsplan for 2013-2018. Denne vil danne utgangspunktet for
årsplanene de følgende år.
4.2
Høyskolen sak bidra til at nasjonale kunnskapsressurser forvaltes
helhetlig og til at oppgaver og ansvar fordeles og løses gjennom
samarbeid.
4.1.1
Høyskolen fortsetter samarbeidet med Ansgar Teologiske Høgskole om nordisk
master i praktisk teologi.
Denne masteren er nå godkjent av NOKUT og vi er nå i en fase hvor vi gjør de
siste avtaler og legger endelig plan for oppstart.
4.1.2
Høyskolen fortsetter arbeidet med å bygge opp et robust fagmiljø med en
balansert fordeling av kvinner og menn i faglige stillinger. Høyskolen må i løpet av
2012 finne egnede måter å evaluere graden av ”robusthet”.
Vi har nå jobbet frem ny mal for årsplan. Her prøver vi å finne virksomhetsmål og
styringsparametre som styrker robustheten i fagmiljøet, blant annet setter vi
fokus på kjønnsfordelingen. Gjennom arbeidet med ny 5 årsplan har det blitt
tydelig at høyskolen har behov av økt konsentrasjons på sine kjerneområder. Vi
har også jobbet frem lønnsregulativ som blant annet sikrer forskningstid i
stillingene.
3 Planer for 2013
Planer 2013
Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) sine arbeidsplaner er strukturert etter
departementets målstruktur bestående av sektormål, med tilhørende kvantitative og
kvalitative styringsparametere.
Høyskolen har selv definert strategi og målhierarki for 2013 basert på ønske om
profilering og prioritering på områder hvor institusjonen har særlige fortrinn og
muligheter.
Prioriterte fagområder for HLT i perioden 2013-2018 både innenfor utdanning og FoU er:
• Pentekostal og baptistisk teologi
• Integrert og menighetsutviklende teologi
• Verdibasert ledelse
Prioritering innenfor pedagogisk utviklingsarbeid førstkommende år er:
132
•
•
Utvikle ny praksisordning
Utvikle IT basert pedagogikk
Målgruppe for utdanningen i perioden 2013-2018 skal være:
• Ulike lederfunksjoner i frimenigheter
• Ulike lederfunksjoner innen ideelle organisasjoner
• Ulike lederfunksjoner i samfunnsliv med vekt på verdibasert ledelse
• Lærere i RLE og samfunnsfag
Institusjonens mål i tilknytning til sektormålene nedenfor vil være avledet av de
overstående satsningene samt overordnede mål for 2013 i 5 årsplanen for 2013-2018.
Sektormål 1:
Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med
samfunnets behov.
HLTs mål og strategier i 2013
Høyskolen skal møte samfunnets etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft og
enkeltindividers etterspørsel etter kvalifisering og yrkeskarriere innenfor utvalgte
samfunnsområder (Ulike lederfunksjoner i frimenigheter, innen ideelle organisasjoner og
deler av samfunnsliv med vekt på verdibasert ledelse, samt lærere i RLE og
Samfunnsfag). For å møte disse utfordringene må institusjonen:
• Revidere bachelor i teologi og ledelse med sikte på å skape større effektivitet
gjennom bedre samordning mellom ulike studieprogram og mer konsentrasjon med
flere studenter på felles emner på tvers av programmene.
• Avslutte implementering av SolarVenus for å sikre effektiv administrasjon av
gjennomstrømning
• Fullføre samordning felles administrasjon engelskspråklig/norskspråklig bachelor.
• Planlegge ekstra klasseromskapasitet (klasserom som tar 60 studenter og bedre
lesesal)
• Fullføre revisjon praksisordning ved HLT og implementere den
• Bygge veiledningsordninger som er tilpasset økt studenttall.
• Etablere ERASMUS avtale med ÖTH
Kvalitative og kvantitative styringsparametre
Tabellen under viser mål/ambisjonsnivå og resultater for strategiområdet utdanning
Resultat Mål/ambisjon
Resulta
2012
s-nivå 2013
t 2011
KDs nasjonale styringsparametre
Gjennomføring på normert tid
2
Andel (her oppgitt i antall) uteksaminerte kandidater
tatt opp på doktorgradsprogram 6 år tidligere
Studentene skal lykkes med oppnå læringsutbytte
som er definert for studieprogrammene – kvalitativt
(Her benyttes basisundersøkelser og analyser av
studentdata)
HLTs styringsparametre
Antal registrerte studenter
Har ikke data, kun bachelorstudier
175,0
Antall opptatte studenter
114,0
Antall søkere
163,0
2
333,0
250,0
417,0
Her er vi usikre på hvordan vi skal måle dette på basis av datagrunnlaget fra DBH. Vi må få en
avklaring her i løpet av 2013.
133
358,0
141,0
235,2
Antall produserte studiepoeng pr registrerte student
Antall produserte studiepoengsenheter
Antall ferdige kandidater
Strykprosent
Antall utenlandske studenter (høst)
Antall utvekslingsstudenter (inn- og utreis.) varighet
> 4 uker
25,8
75,3
24,5
136,1
5,3
10,0
7,0
15,0
75,0
180,0
0
0
31,7
189,0
17,0
7,0
230,0
0
3
Vurdering måloppnåelse i forhold til styringsparametre :
Sektormål 2:
Høyskolene skal i tråd med sin egenart utføre forskning, og kunstnerisk og faglig
utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.
HLTs mål og strategier i 2013
Høyskolen må samordne og spisse sine forskningsbidrag for å bedre møte behov i de fire
målområdene (frimenigheter, ideelle organisasjoner, andre deler av samfunnsliv med
vekt på verdibasert ledelse samt undervisning):
• Styrke det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget i utdanningen ved å sørge for jevn
publisering i godkjente kanaler
• Styrke profesjonsrettet forskning og profesjonsstudier ved å skrive lærebok i VERT og
utvikle Verktøymanual for praksisordningen ved HLT.
• Utvikle IT baserte pedagogiske verktøy, herunder vurdere Fronter i tilknytning til nye
læringsformer.
• Gjennomføre fagpedagogiske samlinger med tematikk relatert til målområdene og
pedagogiske satsningsfelt
• Delta i forskning-, idéutviklingsarbeid og konferanser i tilknytning til samarbeid om
Master i ledelse og menighetsutvikling med Ansgar Teologiske Høgskole og Örebro
Teologiska Högskola.
• Delta i tenketank om religion og samfunn
• Danne ressursgruppe for å bygge opp etterutdanningstilbud
• Mulig forprosjekt innovasjonsmodeller (TH)?
Kvalitative og kvantitative styringsparametre
Tabellen under viser mål/ambisjonsnivå og resultater for strategiområdet forskning og
utviklingsarbeid.
KDs nasjonale styringsparametre
Resultatoppnåelse på forskning i forhold til egenart –
kvalitativt
(Dette hentes fra faglig leders læringsnotat)
Samspill mellom forskning og utdanning – kvalitativt
(Dette hentes fra faglig leders læringsnotat)
Resulta Mål/ambisjonsResulta
t 2012 nivå 2013
t 2011
HLTs resultatindikatorer
Antall publikasjonspoeng totalt
Antall publikasjonspoeng pr årsverk i undervisnings-,
forsknings- og formidlingsstilling
6
0,9
4
Vurdering måloppnåelse i forhold til styringsparametre :
3
Dette kapitelet brukes kun ved rapportskrivning.
134
7,7
1,2
6
0,9
Sektormål 3:
Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling,
internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping
HLTs mål og strategier i 2013
Samspill med omgivelsene er viktig for institusjonens utvikling, særlig mot kirkesamfunn
og enkeltmenigheter, men også mot ideelle organisasjoner og små og mellomstore
bedrifter med verdibasert profil og ulike skoler fra grunnskoler til fagskoler. Dette er
viktig for å utvikle utdannelsen videre slik at den forbereder for arbeidslivet. Samtidig vil
slikt samarbeid avdekke behov for forskning. HLT har formulert følgende mål for 2013:
• HLT skal være synlig ved baptistene og pinsevennenes lederkonferanser og årsmøter
• HLT skal gjennomføre dialogmøte ved baptistene og pinsevennenes årsmøter
• HLT skal forme en ressursgruppe som kan komme med innspill til utformingen av
etterutdanningstilbud.
• HLT skal videreføre veiledningsordningen i DNB som randsoneprosjekt
• HLT skal videreføre Teologiskolen som fleksibelt utdanningstiltak.
• HLT skal formidle egen og andres forskning gjennom aviser, magasiner og ikke
meritterende tidsskrifter
Kvalitative og kvantitative styringsparametre
Tabellen under viser mål/ambisjonsnivå og resultater for strategiområdet samfunnsrettet
virksomhet, utvikling og formidling.
Resulta Resultat Mål/ambisjon
KDs nasjonale styringsparametre
t 2011
2012
s-nivå 2013
Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert
aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og
NFR
34 %
15 %
9%
Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv – kvalitativt
Fleksibel utdanning - kvalitativt
HLTs resultatindikatorer
Andel studenter ved fleksible utdanninger :
•
Teologiskolens
70
60
•
Studenter hvor alle studier er IT basert
82
85
Forskningsbaserte publikasjoner som ikke gir
publikasjonspoeng – Liste over publikasjoner
(kvalitativt)
5
Vurdering måloppnåelse i forhold til styringsparametre :
Sektormål 4:
Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og
ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle.
HLTs mål og strategier i 2013
HLT må planlegge langsiktig for å kunne bygge opp et robust fagmiljø som er i stand til å
møte utfordringen i samfunnet rundt oss. Vi har utviklet tre ulike satsningsfelt:
4
5
Dette kapitelet brukes kun ved rapportskrivning.
Dette kapitelet brukes kun ved rapportskrivning.
135
Økonomi:
Skolen må ha en balansert økonomi for å sikre stabil utdanning og
forskning over tid.
Kompetansebygging: Skolen må bevisst bygge kompetanse for å nå sine mål om ulike
studieprogram og forskningsfelt.
Organisasjon:
Skolen må sørge for at den til enhver tid har målrettet ledelse, god
kommunikasjon, optimale styringsverktøy og godt arbeidsmiljø for å
markere seg som en god arbeidsplass som skaper innovativ og god
utdanning.
I lys av dette har vi formulert følgende mål for 2013:
• HLT har gjennom de siste års budsjett søkt å senke tilskudd fra eierne for å gå i
balanse uten deres bidrag. Dette videreføres i 2013.
• Kvalitetssikringssystemet revideres for å tilpasse systemet organisasjonens vekst og
utvikling de siste år.
• 5 årsplan revideres etter at målene i forrige 5 årsplan ble nådd i 2012.
• Vi ansetter til sammen 1,55 årsverk for å møte behovene ved engelskspråklig
bachelor i teologi og ledelse.
• Vi fortsetter kompetansebygging mot utviklingen av bachelor i verdibasert ledelse
gjennom et PhD stipendiat innenfor verdibasert ledelse ved Regent University i USA.
Kvalitative og kvantitative styringsparametre
Tabellen under viser mål/ambisjonsnivå og resultater for strategiområdet menneskelige
og økonomisk ressurser.
KDs nasjonale styringsparametre
Langsiktig økonomisk planlegging - kvalitativt
Robuste fagmiljøer - kvalitativt
Andel kvinner i dosent- og professorstillinger kvantitativt
Resultat Resultat
2011
2012
Mål/ambisjonsnivå 2013
HLT har ikke ansatte i dosent- og
professorstillinger
HLTs resultatindikatorer
Andel kvinner i faglige stillinger
18 %
15 %
19 %
Andel kvinner totalt sett
38 %
35 %
33 %
Andel faglig ansatte med hovedstilling ved HLT
73 %
82 %
85 %
Antall årsverk midlertidige årsverk inkl timelærere
0,43
1,09
1,10
Antall studenter pr faglig årsverk
25,5
41,9
43,4
Antall studenter pr administrativ årsverk
Andel førstestillinger (årsverk) av totalt antall faglige
stillinger (årsverk)
Medarbeidertilfredshet – kvalitativt (Basert på HMS
undersøkelse)
58,3
104,1
82,3
25 %
21 %
21 %
Sykefravær (antall dager)
6
7
Vurdering måloppnåelse i forhold til styringsparametre :
6
7
Sykefravær må kartlegges i løpet av 2013.
Dette kapitelet brukes kun ved rapportskrivning.
136
Vedlegg
BUDSJETT FOR HØYSKOLEN FOR TEOLOGI OG LEDELSE
INNTEKTER:
Gaver
Tilskudd fra eier
Tilskudd
Semesteravgift
Andre avgifter
Ekstern fin. virksomhet
Kantine
Diverse inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
Budsjett Budsjett
2013
2014
610
628
1 083
180
4 502
6 607
2 778
2 861
59
61
317
327
90
93
421
65
Budsjett
2015
647
8 741
2 947
63
337
95
66
Regnskap
2011
1 574
2 759
914
256
494
9 860
10 822
12 896
5 997
Personalkostnader
7 375
8 219
9 246
4 291
- lokalkostnader
- kontor/IT
- bibliotek
- kantine og studentvelferd
- arrangement
- undervisningsmateriell
- markedsføring
- reisekostnader
- regnskap & revisjon
- andre kostnader
- avskrivninger
Total andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER
509
307
85
638
100
157
193
230
145
113
50
2 527
9 902
525
316
95
657
74
220
199
206
152
126
40
2 611
10 829
542
326
100
677
76
175
205
212
160
139
40
2 651
11 897
471
214
53
197
134
150
177
130
156
101
6
1 789
6 080
-41
-8
999
-83
41
22
23
42
1
-0
14
1 022
-42
KOSTNADER:
Driftsresultat
- finansinntekter
- finanskostnader
Resultat
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
BUDSJETT FOR HØYSKOLEN FOR TEOLOGI OG LEDELSE 2013
INNTEKTER:
Gaver
Tilskudd fra eier
Tilskudd
Semesteravgift
Andre avgifter
Ekstern fin. virksomhet
Kantine
Diverse inntekter
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Regnskap
2013
2014
2015
2011
610
1 083
4 502
2 778
59
317
90
421
628
180
6 607
2 861
61
327
93
65
647
8 741
2 947
63
337
95
66
1 574
9 860
10 822
12 896
5 997
Personalkostnader
7 375
8 219
9 246
4 291
- lokalkostnader
- kontor/IT
- bibliotek
- kantine og studentvelferd
- arrangement
- undervisningsmateriell
- markedsføring
- reisekostnader
- regnskap & revisjon
- andre kostnader
- avskrivninger
Total andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER
509
307
85
638
100
157
193
230
145
113
50
2 527
9 902
525
316
95
657
74
220
199
206
152
126
40
2 611
10 829
542
326
100
677
76
175
205
212
160
139
40
2 651
11 897
471
214
53
197
134
150
177
130
156
101
6
1 789
6 080
-41
-8
999
-83
- finansinntekter
- finanskostnader
41
22
23
42
1
Resultat
-0
14
1 022
-42
SUM DRIFTSINNTEKTER
2 759
914
256
494
KOSTNADER:
Driftsresultat
________________________________________________________________________________________
Budsjett HLT 2013-2015
148
Sak 13/2013 Lm
Faste Fonds rapport for 2012
Faste Fonds virksomhet består av forvaltning av plasserte midler i Det Norske Baptistsamfunn, dets
arbeidsgrener og menigheter.
Kontoradressen er i Bærum kommune.
Det er ingen ansatte i virksomheten. Alle administrative tjenester kjøpes fra Det Norske Baptistsamfunn.
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.
Årets regnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.
Fondstyret har avholdt 2 møter i 2012.
Ved utgangen av året var forvaltningskapitalen på kr. 35 582 587, en økning på kr. 2 845 650 i forhold
til året før. Økningen består i all hovedsak av et innskudd fra IBTS i Praha, korrigert for bevegelser på
andre innskudd.
DNB
BTS
g Diverse innskytere EK og gjeld
9 839 685
2 370 633
23 372 279
356 969
Norges Banks styringsrente startet i 2012 med 1,75 % synkende til 1,5 % i mars, uendret resten av
året. Gjennomsnittlig avkastning på plasseringer for Faste Fonds i 2012 var på 3,35 % basert på
kapital ved avslutning av året. 1
Fondsstyret har besluttet å bli stående i rentemarkedet med fokus på bankplasseringer. Selv om
markedsrentene hadde en fallende tendens i løpet av året besluttet fondsstyret å holde rentesatsen
uendret gjennom hele året. Takket være heldige plasseringer fikk vi likevel et positivt resultat med et
overskudd på kr. 10.598 som legges til egenkapitalen. Egenkapital ved årsskifte var dermed på kr
207.885. Administrasjonskostnadene utgjør ca. 4,4 % av kapitalavkastningen.
Styret besto fram til sommeren av Dagfinn Torgersen (sykmeldt), Bernt Hansen og Ole Johan
Skjæveland, Trygve Nedland (vara) fungerte som fast styremedlem. Dagfinn Torgersen gikk ut av
styret ved sommerens Landsmøte pga sykdom, Trygve Nedland trådte da inn som fast styremedlem.
Kapitalen og dens avkastning
Type plassering
Bankinnskudd
Utlån
SUM
Kapital pr. 31.12.2011
Kroner
Prosent
33 663 334
93,7
2 276 231
6,3
35 939 565
100,0
Avkastning i kroner
2012
2011 Endring
1 070 583
1 033 656
36 927
82 652
76 593
6 059
1 153 235
1 110 249
42 986
Innlånsrenter i 2011 var som følger:
Beløp under
under
under
over
Periode
100 000
500 000
1 000 000
1 000 000
Hele året
2,00 %
2,50 %
3,00 %
3,50 %
Sommarøy/Stabekk 22. mai 2013
Bernt Hansen
Styreleder
Ole Johan Skjæveland
Trygve Nedland
1
Håkon Sigland
Forretningsfører
Denne rentefoten er kun veiledende og er basert på kapitalsituasjon ved årsslutt. Den tar ikke høyde for
bevegelser i løpet av året. Siden tilveksten i kapital er høyere enn avgang, er reell kapitalavkastning dermed
høyere enn oppgitt.
149
RESULTAT
Dato :
Side :
Faste Fonds
Periode
:
24/05/2013
1
1 - 12 : 01/01/2012 - 31/12/2012
Denne periode
Forrige år
Avvik i kr
Hittil i år
Akk. Fjoråret
Avvik i kr
Inntekter
3000 RENTEINNTEKTER
-1.153.235
-1.110.249
-42.986
-1.153.235
-1.110.249
-42.986
Sum inntekter
-1.153.235
-1.110.249
-42.986
-1.153.235
-1.110.249
-42.986
6500 DNB - FELLESTJENESTER
28.448
6600 HONORAR - REVISJON
15.625
6715 ADMINISTRASJONSKOSTNADER
532
7040 UTGIFTER STYREMØTER
756
8000 RENTEUTBETALINGER
1.092.026
8100 BANKGEBYR - UTGIFTER
5.250
0
15.381
40.961
4.244
1.063.828
3.700
28.448
244
-40.429
-3.488
28.198
1.550
28.448
15.625
532
756
1.092.026
5.250
0
15.381
40.961
4.244
1.063.828
3.700
28.448
244
-40.429
-3.488
28.198
1.550
Sum Kostnader
1.142.637
1.128.114
14.523
1.142.637
1.128.114
14.523
9020 ÅRSRESULTAT OVF. EGENKAPITAL 10.597
-17.865
28.462
10.597
-17.865
28.462
-1
0
-1
-1
0
-1
Sum årsoppg. disp.
0
0
0
0
0
0
Nettoresultat
-1
0
-1
-1
0
-1
Kostnader
Driftsresultat
Årsoppg. disposisjoner
150
BALANSE
Dato :
Side :
Faste Fonds
04/02/2013
1
Pr. 31/12/2012
Pr. 31/12/2011
Differanse
1031 SPAREB. PLUSS 3000.27.09348
4.126.568
1032 SPAREB. PLUSS 3000.21.97045
2.030.484
1033 SPAREB. PLUSS 3000.17.63411
123.573
1034 SPAREK. ARENDAL 2895.41.59959 5.274.377
1037 VALLE SP. BANK 2890.12.47538 2.173.653
1038 BIRKENES SP B. 2880.14.62113
2.218.604
1043 EVJE/HORNES SP 2901.12.51584 2.739.377
1044 IBTS Fastrentekonto
3.197.289
1060 PARETO 9380.05.12873
1
1062 PARETO 9380.05.17778
2.963.113
1085 GJERSTAD SPAREB. 2907.22.46150 3.412.432
1089 VEGÅRSHEI BANK 2938.12.40698 4.847.499
1230 KORTS. PLASS. F. FONDS - DNB
515.345
1240 OPPTJ -IKKE BET. RENTE/AVDRAG 41.019
0
2.215.157
1.061.371
4.606.371
1.300.511
3.343.895
4.344.718
0
1
2.849.511
5.591.092
4.865.569
816.766
44.343
4.126.568
-184.673
-937.798
668.006
873.142
-1.125.291
-1.605.341
3.197.289
0
113.602
-2.178.660
-18.070
-301.421
-3.324
33.663.334
31.039.305
2.624.029
1210 UTLÅN - DEBITORER
2.276.231
2.054.611
221.620
Sum langs. plass.
2.276.231
2.054.611
221.620
35.939.565
33.093.916
2.845.649
0
-86.845
-62.239
-10.968
-83.335
-62.731
10.968
-3.510
492
-149.084
-157.034
7.950
Det Norske Baptistsamfunn
-9.839.685
-9.872.413
32.728
Baptistenes Teol. Seminar
-2.370.633
-2.317.472
-53.161
Diverse innskytere
-23.372.279
-20.549.710
-2.822.569
Sum til forvaltning
-35.582.597
-32.739.595
-2.843.002
Sum gjeld og plassering
-35.731.681
-32.896.629
-2.835.052
-10.598
17.865
-28.463
EIENDELER
Omløpsmidler :
Sum omløpsmidler
Langs. plasseringer
SUM EIENDELER
GJELD OG EGENKAPITAL
Kortsiktig gjeld :
2010 RENTER - IKKE UTBETALT
2400 LEVERANDØRER
2750 SEMINARET - KORTS.PL. /LÅN
Sum kortsiktig gjeld
Fortvaltet på vegne av:
Perioderesultat
9020 ÅRSRESULTAT OVF. EGENKAPITAL
0
-17.865
17.865
Disponert årsresultat
0
-17.865
17.865
2940 EGENKAPITAL
-197.287
-197.287
0
Sum egenkapital
-207.885
-197.287
-10.598
-33.093.916
-2.845.650
SUM GJELD OG EGENKAP.
-35.939.566
151
14a I/2013 LM
Strategier for Det Norske Baptistsamfunn
Innledning
”Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet”
er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.
Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.
Vi har derfor i perioden 2011 -2013 i hovedstyre, administrasjon og på våre
felles arenaer arbeidet frem en strategi for vårt nasjonale og internasjonale arbeid.
Til grunnlag for vårt arbeid ligger Guds kall til oss som menighetsbevegelse og vårt
verdisyn som baptister.
Jesus er vårt forbilde og frelser:


Han kaller og sender oss (Matteus 28:18-20)
Vår oppgave er å fremelske det Gud har lagt ned i hvert enkelt menneske.
Vi understreker at det er viktig for mennesker å ha en personlig tro på Jesus Kristus
og å leve i hans etterfølgelse.
Vi tror at enhver Kristi disippel er kalt til å vitne om Jesus Kristus som Herre,
og at menigheten som en del av Guds rike skal delta i hele Guds misjon i verden,
både lokalt og internasjonalt.
Vi er en del av den hele, verdensomfattende kristne kirke, og vi bekjenner
troen på én Gud som Fader, Sønn og Hellig Ånd.
Nasjonal
virksomhet
Internasjonal
virksomhet
Utdanning
og skole
Et fellesskap av
levende menigheter,
grepet av Kristus,
midt i verden med
evangeliet
Baptistkvinnene
UngBaptist
152
Strategier for
Det Norske Baptistsamfunns nasjonale virksomhet
Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet
Menighetsutvikling
Menighetsplanting
Vi er en
menighetsbevegelse og vil
legge til rette for
livskraftige og
levende
menigheter
Vi vil plante nye
menigheter for å
nå flere
mennesker med
evangeliet
 Tilby veiledning til
menighetene og
utrustning av ledere
i menighetene
 Videreutvikle noen
av våre menigheter
til å være foregangsmenigheter
 Finne menigheter
lokalt og regionalt
som hjelper andre
menigheter med
fellesskap, pastorale
tjenester og andre
ressurser
Samarbeide med
våre skoler og UNG
BAPTIST for
utvikling av våre
menigheter




Barn og
unge
Vi vil at barn og
unge skal møte
Jesus og vokse i
troen på ham
Finne personer og
menigheter som vil
arbeide med
menighets-planting
Utruste ledere og
menigheter til
menighetsplanting
Oppmuntre til et
mangfold av ulike
typer menighetsfellesskap på tvers
av generasjoner,
kulturer, etniske
folkeslag og andre
grupper
Fokus på
menighetsplanting i
større byer
 Legge til rette for
trosopplæring
 Utruste familiene
til overlevering av
tro mellom
generasjonene
 Utruste unge til
tjeneste i Guds rike
 Barn og unge
ivaretas uansett
kulturell bakgrunn
og behov
 Flergenerasjonsgudstjenester
Flerkulturelt
kirkesamfunn
Vi er et
flerkulturelt
kirkesamfunn,
og det skal
gjenspeiles på alle
nivåer av
virksomheten
 Legge til rette for at
våre nasjonale og
regionale
møteplasser er
flerkulturelle
 Bidra med
flerkulturell kompetanse til
menighetene for å
støtte og inspirere
til inkluderende
menighetsliv
 Gi veiledning til
migrantgrupper
som ønsker å
etablere egne
menigheter
 Bidra til
trosopplæring og
utrustning av nye
ledere
Bærebjelker for vårt arbeid:
Bønn – Utrustning – Fellesskap
153
Målsettinger og handlingsplan for
Menighetsutvikling Vi vil legge til rette for livskraftige og levende menigheter
Nasjonalt ansvar
Regionalt ansvar
Lokalt ansvar
Mål:
 Alle baptister skal bli
bevisstgjort på egne
nådegaver og utrustet til å
bruke dem i praksis
 4 % vekst i antall
medlemmer pr. år eller
225 nye medlemmer
 Økt gudstjenestebesøk i
3/4 av DNBs menigheter
Mål:
 Regionalt samarbeid for å
skape menighetsvekst
 Nå målgrupper lokalt
Mål:
 Skape levende menigheter
 Nå lokalsamfunnet
 Menigheter tilbys veiledning
 Ledere tilbys veiledning og
utrustning
 Felles plattform i DNB for
informasjon om ressurser og
nøkkelpersoner som er ledig
til tjeneste
 Engasjere mennesker som
ønsker å bruke fritiden sin
på å bygge menighet
 Talentspeiding i samarbeid
med HLT og UNG BAPTIST
 Vi søker samarbeid og
fellesskap med andre
kirkesamfunn
 Våkent øye for nye
strømninger
 Støtte menigheter som kan
være ressursmenigheter
regionalt
 Styrke de regionale
møteplassene
 Regionalt samarbeid for å
støtte menigheter i
tilbakegang med fellesskap,
pastorale tjenester og andre
ressurser
 Ledere tilbys veiledning og
utrustning
 Finne lokale nøkkelpersoner
som ønsker å bruke sin fritid
på menighetsarbeid
 Søke om veiledning for
menigheten
 Finne nøkkelpersoner til
tjeneste
 Tilby veiledning og
utrustning til nye ledere og
veiledere
 Se etter samarbeidsmenigheter lokalt og
regionalt for å styrke
menigheten
 Inspirere til personlig
andaktsliv
 Utfordre til etablering av
livsnære smågrupper

Bærebjelker for vårt arbeid:
Bønn – Utrustning – Fellesskap
154
Målsettinger og handlingsplaner for
Menighetsplanting
Vi vil plante nye menigheter for å nå flere mennesker med evangeliet
Nasjonalt ansvar
Regionalt ansvar
Lokalt ansvar
Mål:
 3 nye menighetsplantinger
hvert år og 6 i prosess
 2 menigheter opptas i DNB
hvert år
 30 personer deltar i
nettverk for
menighetsplantere
 6 menighetsplanterteam
får veiledning og
utrustning
Mål:
 Nye menighetsplantinger
(regionene må sette sine
egne mål)
 Nå målgrupper lokalt
Mål:
 Starte bærekraftige
menigheter som er
relevante for den lokale
kontekst
 Nå nye mennesker med
evangeliet
 Felles plattform i for
informasjon om ressurser og
potensielle
menighetsplantere
 Talentspeiding i samarbeid
med HLT og UNG BAPTIST
• Delta på DAWN-forum med
alle menighetsplantere
• DNB tar i bruk eksisterende
kurs og ressurser for
menighetsplanting
• Bygge nettverk rundt
nøkkelpersoner for
utrustning
• Gi menighetsplantinger
offisiell status i DNB
• Arbeide for et økumenisk
vurderingssenter for
menighetsplantere
• Samarbeide med andre
trossamfunn
 Styrke de regionale
møteplassene
• Utfordre ressurssterke
menigheter til
menighetsplanting i regionen
• Etablere regionalt samarbeid
om menighetsplanting
• Utfordre nøkkelpersoner om
å etablere/delta i regionalt
nettverk for
menighetsplanting
• Tilby veiledning og
utrustning for ledere
 Finne lokale nøkkelpersoner
til tjeneste
• Tilby veiledning og
utrustning til nye ledere
• Se etter samarbeidsmenigheter lokalt og
regionalt for å styrke
menighetsplanting med
fellesskap, pastorale
tjenester og andre ressurser.
Bærebjelker for vårt arbeid:
Bønn – Utrustning – Fellesskap
155
Målsettinger og handlingsplaner for
Barn og unge
Vi vil at barn og unge skal møte Jesus og vokse i troen på Ham
Nasjonalt ansvar
Regionalt ansvar
Lokalt ansvar
Mål:
 Alle menigheter med barn
og unge skal ha en
trosopplæringsplan
 Alle barn og unge skal bli
bevisstgjort på egne
nådegaver og utrustet til å
bruke dem i praksis
 Ivareta og tilby god
kompetanse på ulike
kulturer som er relevante,
og skape gode
møteplasser
Mål:
 Alle barn og unge skal ha et
tilbud om ledertrening,
konfirmasjon og leire i sin
region
 Legge til rette for
ressursmenigheter i hver
region som har spesiell
kompetanse på ”Levende
Tro”
Mål:
 Alle menigheter med barn
og unge skal ha en
trosopplæringsplan
 Se og rekruttere unge
ledere og tilby ledertrening
 Barn og unge skal være en
naturlig del av alle
menigheter, der de kan
leve ut sin tro
 Bevisstgjøre voksne som
åndelige mødre og fedre
 Ung baptist & DNB jobber i
fellesskap for å nå visjon og
mål
 Blink – Baptistenes
sommerfest
 Handlingsplan for
trosopplæring og
ledertrening
 Ledertrening gjennom HLT
for barn og ungdomsledere
 Felles lederkonferanse
 Tilby konfirmasjonsmateriell
til menighetene (Ung
baptist)
 Integrasjonstiltak for
flerkulturelle barn og unge
 Bidra til at våre skoler er en
arena for utvikling av trygg
og sunn ungdom. (DNB)
 Ledertrening
 kultur og misjonsforståelse
gjennom misjonsturer
 Tankesmie for arbeid blant
studenter i våre store byer
 Ivareta tryggarbeidet
 Leirarbeid (barn, ungdom &
familier) Ung baptist
 Konfirmasjon Ung baptist
• Regionale lederdager
• Ledertrening
barneleder/menighetsleder
 Barn og unge har en
naturlig og synlig plass i
fellesskapet.
 Jevnlig flergenerasjonsgudstjenester tilpasset
barn og unge
 Arbeide for at alle barn
uansett kulturell bakgrunn
ivaretas ut fra sine behov
 Menighetene tilbyr
relevant aldersbestemt
tilbud til de ulike
målgruppene
 Barn og unge inkluderes i
et aktivt og
tjenestefokusert utadrettet
arbeid i lokalsamfunnet
Bærebjelker for vårt arbeid:
Bønn – Utrustning – Fellesskap
156
Målsettinger og handlingsplaner for
Flerkulturelt kirkesamfunn
Vi er et flerkulturelt kirkesamfunn, og dette skal gjenspeiles på alle nivåer i virksomheten
Nasjonalt ansvar
Regionalt ansvar
Mål:
 Alle menighetene skal finne
sin naturlige plass i
kirkesamfunnet
 Etablere kontakt med to
nye grupper hvert år
Mål:
 Det flerkulturelle skal
gjenspeiles regionalt
 Bistå menigheter som tar
imot innvandrere med
flerkulturell kompetanse
 Tilrettelegge for at
innvandrergrupper finner et
menighetsfellesskap som
ivaretar deres behov og
egenart.
 Arbeide for at barn og unge
med flerkulturell bakgrunn
bevares ut fra sine behov og
ønsker
 Arbeide for at
fellesarrangement uttrykker
Guds mangfold
 Arbeide for at styrer og
komiteer gjenspeiler
mangfoldet i kirkesamfunnet
 Bistå menigheter ved
oppstart av flerkulturelt
arbeid
 Inkludere diasporas
engasjement og kompetanse i
internasjonal misjon
 Sette fokus på
menneskerettigheter knyttet
til migrantmiljøene når dette
er naturlig. Gjennomføre
minst tre kampanjer per år
 Samarbeid mellom
menigheter regionalt om
flerkulturelt arbeid der det er
naturlig, utveksling av
erfaringer og ressurser
 Samhandling mellom
etablerte etnisk norske,
flerkulturelle og
migrantmenigheter der det
er naturlig
 Regionalt skal det
tilrettelegges for
fellesarrangement som
synliggjør mangfoldet
Lokalt ansvar
Mål:
 Inkluderende menigheter
som gjenspeiler
mangfoldet i
lokalsamfunnet.

Menighetene arbeider aktivt
for å inkludere mennesker
som kommer til nærmiljøet
 Tilrettelegging av
gudstjenester og møter så
langt mulig
 Være engasjert i det
flerkulturelle arbeidet
 Samhandling mellom
etablerte etnisk norske,
flerkulturelle og
migrantmenigheter lokalt
Bærebjelker for vårt arbeid:
Bønn – Utrustning – Fellesskap
157
Strategi for Det Norske Baptistsamfunns
internasjonale virksomhet
Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet
Hvordan?
Ansvar
Gjennomføring
Partnerskap
Retningslinjer
Samhandling
• Ansvar for misjon
ligger primært hos
lokal
samarbeidspartne
r
• Lokalt ansvar
betyr respekt for
samarbeidpartner
s kultur og
samfunn
• Forvaltning av
ressurser er et
felles ansvar
• Ansvar innebærer
gjensidig tillit,
åpenhet og
likeverd
• Forutsetningen for
samarbeid
innebærer
villighet til
gjensidig læring,
på tvers av ulike
kulturer
• Våre
samarbeidsområd
er skal være kirke
og samfunn
Vi skal stå sammen
om arbeidet ved å:
• Rekruttere
givere og
medarbeidere
• Tilrettelegge for
langtids- og
korttidsengasjem
ent
• Oppmuntre og
legge til rette for
etablering av
vennskapsmenigheter
• Motivere og
engasjere nye og
etablerte
menigheter
• Være tilgjengelig
for å gi støtte og
råd til
menighetsbasert
e initiativ
• Skape nærhet til
våre felles
oppgaver og
ansvarsområder
• Samarbeide
med EBM, EBF
og andre
relevante
organisasjoner
• Samarbeide med
eksterne aktører
for finansiering
og
gjennomføring
av tiltak
Partnerskap betyr
deling av ansvar,
som bygger på
disse
forutsetningene:
• Forkynne de gode
nyhetene om Guds
rike
• Lære, døpe og
undervise nye
troende
• Gi hjelp til å
grunnlegge nye
menigheter
• Arbeide for å
avhjelpe nød og
fattigdom
• Arbeide for
forandring av
urettferdige
samfunnssystemer
• Bidra til at Guds
gaver, natur og
ressurser bevares
og fornyes
Handlingsplan
Målsettinger 2014-17
Kongo:  Støtte evang. arbeid
 Støtte helsearbeid
 Videreføre
“Barn i Kongo”
 Øke NORAD støtte til 3,5 mill
 Sikre forvaltningsrutiner
Asia:
 Videreføre Chin prosjekt i India
 Karen og Chin prosjekter i
Burma:
 Utvikle samarbeid
med KN
 Støtte til skoler i Malaysia
 Utvikle ”diaspora” arbeidet
Sierra Leone:
 Evaluere prosjekt
 Vurdere videre samarbeid
Thailand:
 Fortsatt støtte i avtaleperiode
EBF- EBM:
 Støtte til prosjekter - fra
enkeltmenigheter
 EBM- tid for Gud - ungdom
Givere - gaveinntekter
 Menighetsbesøk – 30 hvert år
 Informasjon: facebook,
misjonsnytt, video.
bildemateriell
 ”Nye” menigheter – engasjere
i målrettet misjonsarbeid
Internt samarbeid:
 Målrettet samarbeid med BU
og kvinneforbund
Administrere internasjonalt
arbeid:
 Sikre administrative rutiner
og kompetanse
Bærebjelker for vårt arbeid:
Bønn – Utrustning – Fellesskap
158
Bærebjelker for
Det Norske Baptistsamfunns arbeid
Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet
Bønn
Utrustning
Fellesskap
 Baptistenes
bønnenettverk
e-post basert og sentralt
administrert
Mottak og videreformidling
av bønnebehov og svar
Tilknyttet Nasjonalt
Bønneråd
 Regionalt bønnearbeid
Bønnesamarbeid mellom
DNBs menigheter regionalt
Tverrkirkelig bønnearbeid
regionalt
 Bønnemenigheter
Menigheter med spesielt kall
til bønn
 Forum for bønn
Forum for bønnekjemper
med spesielt kall til bønn for
vårt land og våre
menigheter
 Bønnemanual
 Høyskolen for Ledelse og
Teologi (HLT)
Utdanning av pastorer og
ledere til tjeneste
Utrustning av hele Guds
menighet – teologiskolen og
enkeltkurs
 Ung Baptist (NBUF)
Ledertrening for ungdom T2 og Horizon
 Holtekilen Folkehøgskole
En arena for utrustning til
livet og en møteplass med
kristen tro
 International Baptist
Theological Seminary
Teologisk utdannelse på
master og doktorgradsnivå
 Blink
Sommerfest for baptister
 Landsmøtet
Det årlige møtet hvor
Baptistsamfunnets
langsiktige planer og
budsjetter blir vedtatt med
delegater fra alle
menigheter
 Baptistenes
lederkonferanse
En felles lederkonferanse for
DNB, Ung Baptist og
baptistkvinnene
 Regionale lederdager
En møteplass for de lokale
menighetene i regionen og
ledelsen i DNB og NBUF
Veiledning ved:
 HLT Menighetsveiledning og
gruppeveiledning for
pastorer
 NAMU Naturlig
menighetsutvikling,
veiledning i samarbeid med
NaMu og deres veiledere
 DNB Veiledningsteam
innen konflikthåndtering
Andre ressurspersoner innen
veiledning
Veiledning for flerkulturelle
og etniske menigheter
159
Sak 14/2013 LM
Det Norske Baptistsamfunns målsettinger 2014‐17
Menighetsplanting
Flerkulturelt Baptistsamfunn
Bønn
Informasjon
Intern. Økumenisk
Internasjonalt og nasjonalt arbeid
Utrustning
Fellesskap
Barn
n og Unge
Nasjonal misjon
Menighetsutvikling
Strategi
Overordnede mål Handlingsplan
2014‐17
2013 ‐2014
Vi er en menighetsbevegelse og vil
legge til rette for livskraftige og
levende menigheter
4 % vekst i antall medlemmer pr. år
Indikator
Nye menigheter opptas i DNB
Antall menigheter
2
Menighetsbesøk fra DNB
Antall bes. led. og gudst
70
Mål
Samarb.
2014
partnere
Menigheter i veiledningspros
Antall menigheter
25
Ledertrening menighetsledere
Antall menigheter/leder
15/30
Menighetsplantinger i pros.
Antall plantinger i pros
6
Antall deltagere
30
Stab og HS
Økt gudstjenestebesøk i 3/4 av DNB
sine menigheter
Vi vil plante nye menigheter for å nå
flere mennesker med evangeliet
Felles plattform ress.person
Menighetsplanternettverk
Ta i bruk kurs og ressurser
3 nye menighetsplantinger hvert år
og 6 i prosess kontinuerlig
Ledertrening men.plant.team
Team som utruster
6
Status som menighetsplante
Antall
3
Økumenisk samarbeid
Antall
Antall
Veiledning flerkult menigh
Antall menigheter
3
Ledertrening
Antall kurs/deltagere
3/30
Kontakt med nye grupper
Antall grupper
2
Menigheter med Levende tro
Antall menigheter
Blink - sommerfest Stavern
Antall deltagere B&U
NBUF/BK
Baptistenes lederkonferanse
Antall ledere B&U
NBUF/BK
Vi er et flerkulturelt kirkesamfunn,
og dette skal gjenspeiles på alle
nivåer
Etablere kontakt med 2 nye etniske
grupperinger hvert år
Vi vil at barn og unge skal møte
Jesus og vokse i troen på ham
Alle menigheter med barn og unge
skal ha en trosopplæringsplan
NBUF
Konfirmasjon
Antall konfirmanter
NBUF
Regionale leire
Antall leire og deltagere
NBUF
Integrasjonstiltak for B&U
Antall tiltak og deltagere
NBUF
Lederutvikling B&U på HLT
Antall studenter
NBUF
Regionale lederdager
Antall møter
9
NBUF/BK
Blink - sommerfest Stavern
Antall påmeldte/besøk
800/1000
NBUF/BK
Baptistenes lederkonferanse
Antall deltagere
120
NBUF/BK
Samarbeid med NBUF/BK
Antall møter
2
NBUF/BK
Intro kurs nye pastorer
Antall deltakere
10
HLT
Samarbeid med HF og HLT
Løpende
Møter styrene HF/HLT/DNB
Antall
2
HS
HF/HLT
Møter stab/studenter
Antall
2
HLT
Rekrut. og utdan. nye ledere
Antall nye studenter
Veiledning for pastorer
Antall grupper/deltagere
2/15
DNB/HLT
Nasjonalt bønnenettverk
Antall deltagere
50
HLT
Magasin baptist.no til alle baptister
Utgivelser/opplag
5/3500
Nyheter på nettside
Antall nyhetssaker
150
Nyhetsbrev sendt ut
Antall mottakere
800
MR kampanjer
Antall kampanjer
4
Økumenisk
Martin Luther King-dag
Arrangement/deltagere
1 og 100
HF og NKR
Anti trafficking abeid i funk.
I funksjon etter plan
Utført
Delta aktivt i Fasteaksjonen
Antall menigheter
10
160
Internasjonal misjon
Internasjonal misjon
Jesu liv er vårt forblide. Han
kaller og sender oss
Kongo: Helse og evangelisering
Behold støtte
Prosjektstøtte 2013 -2017
Sikre ant. prosjekter
Søknad i samråd Digni
Ferdig 2014
Digni: Økt ramme
Regelmessig kontakt med
internasjonale samarbeidspartnere. Bruk av midler økt ramme
Forbedre løpende kontakt og
Sierra Leone: Videre samarbeid
samarbeid
Volunteer program
Størr på ramme/2014
3 mill
Bestemme bruk/2014
Avkl forutsetn./2014
NBUF
Annonsere program
Diaspora: Karen prosj.
Godkjent/klart 2014
Regelmessig og effektiv kontakt med Forprosjekt Chin 2013
menigheter og enkeltpersoner.
Prosjekt Chin 2014
Arbeid for økt interesse og
opplysninger om felles oppgaver
Samarbeid KN
Godkjent og startet
Videreføre og øke kontakt med
eksterne samarbeidspartnere og
finansieringskilder
3
Godkjent/klart 2014
Avkl prinsipper 2013
Besøk menigheter
Antall besøk
30
Misjonsinfo/Bilder og video
Frekvens
1 mnd
Julegaveakjson
Årlig
Facebook
Frekvens
Total målopp
nåelse
161
4 i mnd
Revidert budsjett 2013
Budsjett 2014
Alle tall i hele 1000
Inntekter
Salgsinntekter
Gaveinntekter
Offentlige refusjoner og tilskudd
Inntekter egne arr.
Leieinntekter
Diverse inntekter
Inntekter prosjekter i utlandet
Sum inntekter
Internasjonal misjon
Rev. Budsj.
Regnsk. 11
13
Budsj 14
11
1 071
169
1 240
1 200
94
1 294
1 200
94
1 294
Kostnader
Innkjøp av varer og tjenester
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter
Prosjektkostnader i utlandet
Personalkostnader
Avskrivninger inventar - anlegg
Kontor og adm. Kostnader
Kostnader drift av anlegg og eiendommer
Honorarer - ekstern bistand
Reise og transportkostnader
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.
Kostn. kontingenter - gaver - reklame
Bankkostnader - diverse kostnader
Kostnader drift
Resultat for finans og oppgj. poster
-4
-35
-278
-84
-4
-74
-34
-3
-0
-516
723
-200
-572
-22
-84
-2
-87
-19
-3
-989
305
-200
-520
-19
-77
-2
-78
-19
-3
-918
376
Finansposter
Finansinntekter
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.
Sum finansinntekter og oppgj. poster
40
40
80
80
-
Finanskostnader
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap
Sum finanskostander oppgj. Poster
-
-
-
Netto driftsresultat
763
385
456
80
80
Kongo
Rev. Budsj.
Regnsk. 11
13
12
914
100
Thailand
Rev. Budsj.
Regnsk. 11
13
14
Budsj 14
800
100
200
1 100
436
-
1 014
650
100
200
950
-495
-541
-8
-10
-68
-115
-18
-83
-1 337
-323
-810
-29
-40
-25
-2
-906
44
-
-
9
9
-3
-3
-317
162
EBF
Rev. Budsj.
Regnsk. 11
13
17
Budsj 14
200
200
55
-
436
350
350
-810
-29
-50
-25
-2
-916
184
-84
-12
-242
-41
-0
-35
-33
-0
-448
-12
-102
-87
-3
-14
-0
-13
-30
-249
101
-
-
-
-
-
-
184
-14
44
-1
-1
Budsj 14
55
70
70
80
80
-140
-5
-40
-185
15
-105
-5
-7
-19
-0
-136
-81
-131
-15
-18
-164
-94
-131
-15
-25
-171
-91
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-94
-91
101
15
1
1
-0
-0
-80
Sak 14b/2013 LM
Revidert budsjett 2013, budsjett 2014 DNB
Det Norske Baptistsamfunn
Det Norske Baptistsamfunn
Revidert budsjett 2013
Budsjett 2014
Alle tall i hele 1000
Inntekter
Salgsinntekter
Gaveinntekter
Offentlige refusjoner og tilskudd
Inntekter egne arr.
Leieinntekter
Diverse inntekter
Inntekter prosjekter i utlandet
Sum inntekter
Kostnader
Innkjøp av varer og tjenester
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter
Prosjektkostnader i utlandet
Personalkostnader
Avskrivninger inventar - anlegg
Kontor og adm. Kostnader
Kostnader drift av anlegg og eiendommer
Honorarer - ekstern bistand
Reise og transportkostnader
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.
Kostn. kontingenter - gaver - reklame
Bankkostnader - diverse kostnader
Kostnader drift
Resultat for finans og oppgj. poster
Finansposter
Finansinntekter
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.
Sum finansinntekter og oppgj. poster
BWA
Rev. Budsj.
Regnsk. 11
13
18
-
EBM
Rev. Budsj.
Regnsk. 11
13
22
Budsj 14
10
10
19
-
-
10
10
-29
-31
-60
-60
-40
-35
-75
-65
-
0
0
Budsj 14
19
15
15
15
15
-40
-35
-75
-65
-32
-11
-35
-0
-0
-79
-60
-40
-8
-40
-88
-73
-
-
-
0
0
Finanskostnader
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap
Sum finanskostander oppgj. Poster
-
-
-
-
-0
Netto driftsresultat
-59
-65
-65
-60
-0
163
Sierra Leone
Rev. Budsj.
Regnsk. 11
13
Budsj 14
24
47
-
Burma
Rev. Budsj.
Regnsk. 11
13
25
50
50
225
-
47
50
50
-40
-8
-40
-88
-73
-54
-28
-0
-0
-83
-36
-300
200
-100
-50
-50
-40
-90
-40
-
-
-
-
-
-73
-73
0
225
200
35
235
200
35
235
-199
-1
-7
-31
-3
-1
-242
-17
-200
-60
-260
-25
-200
-35
-235
-
-
-
-
-
-25
-
-
-
-
-
-
-
-
-36
-50
-40
-17
0
Budsj 14
-0
-0
-0
-0
Det Norske Baptistsamfunn
Revidert budsjett 2013
Budsjett 2014
Alle tall i hele 1000
Inntekter
Salgsinntekter
Gaveinntekter
Offentlige refusjoner og tilskudd
Inntekter egne arr.
Leieinntekter
Diverse inntekter
Inntekter prosjekter i utlandet
Sum inntekter
Kostnader
Innkjøp av varer og tjenester
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter
Prosjektkostnader i utlandet
Personalkostnader
Avskrivninger inventar - anlegg
Kontor og adm. Kostnader
Kostnader drift av anlegg og eiendommer
Honorarer - ekstern bistand
Reise og transportkostnader
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.
Kostn. kontingenter - gaver - reklame
Bankkostnader - diverse kostnader
Kostnader drift
Resultat for finans og oppgj. poster
Finansposter
Finansinntekter
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.
Sum finansinntekter og oppgj. poster
Finanskostnader
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap
Sum finanskostander oppgj. Poster
Netto driftsresultat
Sum 17,18,22,24,25
Rev. Budsj.
Regnsk. 11
13
345
-
Sum Int. Misjon
Rev. Budsj.
Regnsk. 11
13
Budsj 14
11-25
Budsj 14
355
35
390
2 766
269
345
345
35
380
-420
-5
-19
-7
-145
-3
-1
-600
-254
-711
-23
47
-687
-307
-
-
1
1
-1
-1
-254
Nasjonal Misjon
Rev. Budsj.
Regnsk. 11
13
Budsj 14
30
2 555
229
200
2 984
133
127
3 892
3 035
2 545
229
200
2 974
-461
-23
-175
-659
-269
-4
-1 034
-553
-532
-155
-4
-184
-327
-24
-84
-2 902
133
-1 823
-658
-26
-121
-2
-130
-42
-25
-5
-2 831
143
-
-
-
-
-
-
-307
-269
50
50
-5
-5
179
164
-
80
80
31
BLINK
Rev. Budsj.
Regnsk. 11
13
Budsj 14
422
9
4 584
5
142
3 291
409
397
40
4 285
5
142
3 531
430
397
40
4 546
-
120
900
1 020
125
1 100
1 225
-1 611
-520
-19
-105
-2
-107
-284
-25
-5
-2 678
306
-101
-90
-1 652
-1
-1 070
-81
-588
-363
-799
-132
-36
-4 912
-329
-160
-1 746
-69
-640
-160
-525
-334
-338
-124
-4 097
188
-110
-2 111
-76
-735
-161
-580
-353
-360
-132
-4 617
-208
-
-40
-9
-7
-1 090
-5
-1 151
-131
-40
-9
-7
-1 255
-1 311
-86
80
161
6
167
220
220
220
220
-
-
-
-5
-63
-68
-100
-100
-100
-100
-
-
-
-229
308
-88
-
-131
-
80
-
-
223
386
-86
Det Norske Baptistsamfunn
Revidert budsjett 2013
Budsjett 2014
Alle tall i hele 1000
Inntekter
Salgsinntekter
Gaveinntekter
Offentlige refusjoner og tilskudd
Inntekter egne arr.
Leieinntekter
Diverse inntekter
Inntekter prosjekter i utlandet
Sum inntekter
Baptist.no
Rev. Budsj.
Regnsk. 11
13
39
50
182
310
Budsj 14
30, 31, 39 Sum Nasjonal Misjon
Rev. Budsj.
Regnsk. 11
13
Budsj 14
75
190
441
706
183
309
4 203
40
582
75
190
420
685
Kostnader
Innkjøp av varer og tjenester
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter
Prosjektkostnader i utlandet
Personalkostnader
Avskrivninger inventar - anlegg
Kontor og adm. Kostnader
Kostnader drift av anlegg og eiendommer
Honorarer - ekstern bistand
Reise og transportkostnader
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.
Kostn. kontingenter - gaver - reklame
Bankkostnader - diverse kostnader
Kostnader drift
Resultat for finans og oppgj. poster
-252
-10
-159
-152
-3
-30
-2
-13
-0
-622
-40
-220
-221
-9
-130
-1
-34
-15
-14
-644
41
-220
-228
-8
-152
-1
-34
-15
-14
-672
35
Finansposter
Finansinntekter
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.
Sum finansinntekter og oppgj. poster
-
-
Finanskostnader
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap
Sum finanskostander oppgj. Poster
-
-
Netto driftsresultat
-40
41
Administrasjon
Rev. Budsj.
Regnsk. 11
13
Budsj 14
90
205
332
3 973
1 530
397
40
6 477
5
1
1 152
422
49
5 165
200
332
3 712
1 309
397
40
5 990
-353
-100
-1 811
-1
-1 222
-84
-618
-365
-799
-145
-36
-5 534
-369
-260
-160
-1 968
-77
-771
-161
-567
-356
-1 428
-138
-5
-5 891
99
-
161
6
167
35
Sum Alle Avdelinger
Rev. Budsj.
Regnsk. 11
13
Budsj 14
1-90
5
5
932
942
188
3 077
5 623
48
0
1 206
5
5
957
967
-260
-110
-2 338
-85
-886
-162
-623
-375
-1 615
-146
-6 600
-123
-951
-105
19
-21
-165
-23
-28
-35
-1 309
-103
-639
-25
-137
-2
-97
-15
-8
-45
-967
-0
-659
-24
-106
-2
-98
-15
-8
-45
-957
-15
220
220
220
220
132
132
-
-5
-63
-68
-100
-100
-100
-100
-131
-131
-
-269
219
-3
-103
165
-0
422
97
0
9 406
205
2 882
4 898
1 309
397
240
9 931
210
2 892
5 133
1 530
397
240
10 403
-356
-1 134
-553
-3 294
-106
-1 358
-109
-968
-715
-799
-198
-155
-9 745
-339
-260
-1 983
-3 265
-128
-1 028
-165
-794
-413
-1 453
-151
-50
-9 690
241
-260
-1 721
-3 517
-128
-1 097
-165
-829
-674
-1 640
-159
-45
-10 234
168
-
343
6
350
300
300
300
300
-
-141
-63
-204
-100
-100
-100
-100
-15
-193
441
368
Sak 15a/2013 LM
Holtekilen Folehøgskole arbeidsplaner skoleåret 2013/14
Holtekilen Folkehøgskole– kristen folkehøgskole og arbeidsgrein i DNB
DNBs landsmøte i 2012 vedtok at det skal gjøres en evaluering av Holtekilen
Folkehøgskoles plass i DNB fram til landsmøte i 2014. Som svar på denne evalueringen
har skolen startet et omfattende skoleutviklingsprosjekt der hele personalet vil være
delaktige. Ulike metoder tas i bruk for å analysere og sette ord på hvordan skolen
ivaretar DNBs primære målsettinger. Arbeidet vil fortsette gjennom skoleåret 2013-2014,
og videre etter dette. Skolen ser ikke på dette som en prosess som avsluttes med
evalueringens slutt på landsmøtet 2014, men som en naturlig del av skolens
uviklingsarbeid.
Skolen vil fra høsten 2013 tilby plass for stipendiat/andreårselev som ett av tiltakene for
å styrke det kristne arbeidet blant elevene. Stipendiaten følger linjeundervisning og har i
tillegg sosialpedagogiske oppgaver. Stipendiatordningen vil følge regler og retningslinjer
for stipendiater i folkehøgskolen.
Skolen markedsfører seg inn mot kristen ungdom gjennom deltakelse på Skjærgårds
Music & Mission Festival og ved annonsering på blant annet kristenruss.no. Skolen sender
også annonsemateriell til menigheter tilknyttet DNB. Lærere som arbeider med
markedsføring deltar på faste informasjonsseminarer i regi av Informasjonskontoret for
kristen folkehøgskole.
Holtekilen Folkehøgskole deltar også i Noregs Kristelege Folkehøgskolelags kurssatsing
Ungdom, kultur og Tro (UKT). Kurset arrangeres i samarbeid med Menighetsfakultetet og
tar sikte på å skolere hele folkehøgskolens personale i arbeidet med kristen formidling.
Skolen vil i 2013 ta initiativ overfor menighetene i DNB til å samle inn penger til friplasser
for ungdom med burmesisk bakgrunn. Dette for å ta del i DNBs øvrige arbeid, men også
for å kunne berike læringsmiljøet på skolen.
Skolen vil også i skoleåret 2013-2014 arrangere Kingdag, og samarbeider med DNB og
Norges Kristne Råd om dette.
Skolen vil arbeide for å finne samarbeidsområder med HLT og NBUF.
Struktur og innhold
Holtekilen Folkehøgskole tar sikte på å starte skoleåret 2013-2014 med seks linjer.
Nedgang i antall elever gjør det nødvendig å vurdere gjennom sommeren om noen linjer
ikke kommer i gang. Nedgang i antall elever er generelt i folkehøgskolene og
informasjonskontorene arbeider med analyser og tiltak. Noe av forklaringen ligger trolig i
at det er mindre ungdomskull enn de foregående årene og at universiteter og høgskoler
har fått innvilget flere studieplasser.
Skolen vil som følge av dette ha noe mindre lærerressurs kommende skoleår og vil måtte
omorganisere driften en del. Det betyr mer fellesfag og mindre valgfag for elevene. Det
vil også være behov for andre organisatoriske endringer knyttet til økonomiske forhold og
virksomhetsoverdragelse til Holtekilen Drift.
Det arbeides med etablering av nye rutiner for god arbeidsflyt på flere områder, og
skolens personale vil jobbe målbevisst med forbedring og utvikling av tilbudet til elevene.
Kortkurs 2013-2014
Det jobbes med planlegging av kortkurs med sikte på gjennomføring høsten 2013 og i
lengre perspektiv. Dette er nødvendig for å kunne beholde verdifull arbeidskraft på
skolen og sikre økonomien, samt at det kan bidra til å dekke behov for kurs og opplæring
i DNBs arbeidsgreiner.
166
Økonomiske utfordringer
Ved nedgang i elevtallet vil det være nødvendig å spare både for å holde budsjettrammer
og for å tåle en oppgang i elevtallet på sikt. Dette er ikke lett forenelig med at skolen
allerede kjører på sparebluss hva gjelder personale på en del områder. Behovet for
utstyrsoppgradering, vedlikehold og bedre romkapasitet er stort. Det er derfor nødvendig
for skolen å se på muligheter for økte inntekter, og godt samarbeid med Holtekilen Drift
om dette vil være av stor betydning.
Utleie
Det ble sent bestemt at vandrehjemsdriften også sommeren 2013 ligger på
folkehøgskolen. Det vil derfor bli drevet som før, uten vesentlig endringer. Det vil være
nødvendig å se på denne delen av driften for sesongen 2014 med tanke på økning i
inntektsmulighetene. Etter planen vil dette da være Holtekilen Drifts anliggende.
Utleie i skoleåret er vanskelig da de fleste rom brukes av elever, og det vil være
nødvendig å ta vesentlig hensyn dersom lokaler skal pusses opp eller leies ut i skoleåret.
Det er viktig at elevene føler seg hjemme det året de er på skolen. Samtidig er det
naturlig å se på muligheten for utleie og oppussing i en periode med få elever.
Folkehøgskolen vil samarbeide med Holtekilen Drift om gode løsninger på dette.
Markedsføring/rekruttering (Se også Holtekilen- kristen folkehøgskole og arbeidsgrein
i DNB)
For skoleåret 2013-2014 har skolen flere tiltak gående for å nå potensielle søkere.
Ansatte og elever distribuerer informasjonsmateriell i fritiden og det er satt i gang
vervekampanje. Digitale medier får stadig større betydning for rekruttering og det
arbeides kontinuerlig for å opprettholde en levende og oppdatert hjemmeside.
Annonsering via digitale kanaler er satt i verk.
Skolen legger om til ny grafisk profil høsten 2013, og vil fortsette det gode
markedsføringsarbeidet som har vært. Det vil imidlertid være nødvendig med justeringer
i forhold til at det blir færre ansatte og strammere økonomi i kommende periode.
Ålgård/Stabekk, xx.xx.xxxx
For styret,
Ernst Georg Hovland
styreleder
Elin Evenrud
rektor
167
Sak 15b/2013
Budsjett Holtekilen Folkehøgskole
2 013
2 014
DRIFTSINNTEKTER
32 Inntekter Skoledrift
33 Inntekter Internatdrift
34 Statstilskudd
35 Andre tilskudd til skole- og internatdrift
36 Inntekter boliger
37 Andre inntekter
Sum driftsinntekter
1 368 000
7 999 600
7 990 592
0
868 240
50 000
18 276 432
1 355 000
6 031 830
8 321 696
3 054 828
0
36 000
18 799 355
PERSONALKOSTNADER
50 Kostnader arbeidskraft pedagogisk
51 Kostnader arbeidskraft IKV
52 Fordeler i arbeidsforhold
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader
55 Andre kost. Arbeidskraft - ikke oppgavepliktig
58 Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft
59 Annen personalkostnad
Sum personalkostnader
3 890 377
4 197 478
12 000
2 008 494
14 000
-175 000
185 500
10 132 849
4 008 288
4 152 783
12 000
2 068 749
14 000
0
196 000
10 451 820
1 082 100
50 000
1 580 000
20 000
1 312 600
475 000
190 000
140 000
185 000
1 235 000
430 000
5 000
122 000
50 000
650 367
7 527 067
0
0
4 862 600
21 500
1 236 130
0
63 000
125 000
55 000
1 236 500
552 500
3 000
0
140 000
-10 000
8 285 230
611 981
25 000
DRIFTSINNTEKTER
18 276 432
18 799 355
FINANSKOSTNADER
PERSONALKOSTNADER
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
UTGIFTER TOTALT
611 981
10 132 849
7 527 067
18 271 897
25 000
10 451 820
8 285 230
18 762 050
4 535
37 305
DRIFTSKOSTNADER
61 Matvarer
62 Driftskostnader bolig
63 Driftskostnader skole og internat
64 Leie/leasing av maskiner, inventar, data og lignende
65 Inventar, verktøy og driftsmateriell som ikke skal aktiveres
66 Reparasjon og vedlikehold
67 Fremmede tjenester
68 Kontorkostnader
69 Porto og telefon
71 Kostnad og godtgjørelse ved reise, diett, bil, og lignende
73 Informasjon og markedsføringskostnader
74 Representasjoner, gaver, kontingenter etc.
75 Forsikringspremie (unntatt transportmidler og personale)
77 Annen kostnad
78 Av- og nedskrivninger
Sum driftskostnader
81 Finanskostnader
RESULTAT
168
Sak17/2013LM
BudsjettHoltekilendrift2014
%XGVMHWW
,117(.7(5
/HLHLQQWHNWK\EOHUOHLO,QWHUQDW
/HLHLQQWHNWNRQWRU
/HLHLQQWHNWVNROHORNDOHU
9DQGUHUKMHPVRPPHUGULIW
'LYHUVHLQQWHNWHU
,QQWHNWHUEROLJHUOHLOK
680'5,)76,117(.7(5
.2671$'(5
3HUVRQDONRVWQDGHU
+'$GPLQLVWUDVMRQ
.RVWQ9DQGUHUKMHP
0DWYDUHUVNROHGULIW
.RVWQ'ULIWEROLJHU
VWUºP
NRPPXQDOHDYJLIWHU
YHGOLNHKROGORNDOHU
DQQHQNRVWQDGORNDOHU
NRQWRU,7
IRUVLNULQJ
WDSS§IRUGULQJHU
UHLVHNRVWQDGHU
UHJQVNDSUHYLVMRQ
DQGUHNRVWQDGHU
DYVNULYQLQJHU
7RWDODQGUHGULIWVNRVWQDGHU
680'5,)76.2671$'(5
'ULIWVUHVXOWDW
ILQDQVLQQWHNWHU
ILQDQVNRVWQDGHU
5HVXOWDW
169
SAK 18/2013 Lm
Organisering av BTS, HD og forvaltning av eierskapet i
HLT
Foreløpig saksframstilling:








Holtekilen Drift (HD) kan ikke registreres i Enhetsregisteret på grunn av mangelfull
protokoll fra landsmøtet 2012.. Landsmøtet må derfor gjøre nye vedtak.
Vedtektene i Baptistenes Teologiske Seminar (BTS) må oppdateres etter etableringen
av Høgskolen for Ledelse og Teologi (HLT).
Det er også ønskelig å velge baptistenes styrerepresentanter til HLT direkte i
landsmøtet.
Det er DNB som har finansielle midler til å støtte HLT videre.
Det mest ytterliggående forslaget er at vedtektene i BTS endres ved å ta inn formål
og styresammensetning mv. fra vedtektene i HD. Det betyr at det nåværende BTS
blir det nye HD. Da unngår vi å stifte HD på nytt. Siden dette er det mest
ytterliggående forslaget blir dette endringsforslaget presentert i første omgang.
Andre forslag kan bli presentert før landsmøtet.
I så fall bør nåværende styrerepresentanter i BTS erstattes av de nåværende
styrerepresentanter i HD.
Baptistenes Høgskoleråd blir etablert som en avdeling i Det Norske Baptistsamfunn
(DNB) med eget styre og vedtekter (innenfor DNB). Disse styrerepresentantene blir
samtidig direktevalgt som baptistenes styrerepresentanter til HLT.
Aksjene i HLT og stipendiemidlene overføres fra BTS til Baptistenes Høgskoleråd.
170
Sak 18/2013 LM
Nye Vedtekter for De Norske Baptisters Teologiske Seminar
Navn
§ 1. Institusjonens navn er De Norske Baptisters Teologiske Seminar (Baptistenes
Teologiske Seminar).
§ 2. Seminaret er sin egen juridiske enhet innenfor Det Norske Baptistsamfunn, ansvarlig
innfor Baptistsamfunnets landsmøte. Det rår så vel over de midler som kontinuerlig
tilflyter institusjonen som sin egen formue og faste eiendom.
Skoleeiendommen kan ikke selges eller avhendes, helt eller delvis uten samtykke av
Det Norske Baptistsamfunns landsmøte. Det hefter for sin egen gjeld, derimot hefter
det ikke for Det Norske Baptistsamfunns eller de enkelte menigheters gjeld.
Opphører institusjonen å eksistere tilfaller alle aktiva og passiva Det Norske
Baptistsamfunn. Eventuelle ubenyttede midler mottatt til forskning etter skattelovens
paragraf 44. 5. ledd skal overføres til institusjon som i samarbeid med Staten driver
teologisk vitenskapelig arbeid, etter styrets bestemmelser.
Seminaret fremlegger regnskaper og avlegger rapport om sin virksomhet for
Baptistsamfunnets landsmøte.
Formål
§ 3. Seminaret skal stå for og samordne drift, vedlikehold, forvaltning og
utvikling av baptistenes felles eiendommer på Holtet slik at baptistenes skoler til enhver
tid har godt egnede lokaler og uteområder til sin drift, til subsidierte priser.
Overskudd som opparbeides i Seminaret skal brukes til videreutvikling av eiendommen til
beste for ovennevnte formål, eller – etter vedtak i DNBs landsmøte – til andre formål i
DNBs virkegrener.
Seminaret har ikke eget erverv til formål, og ved eventuelt opphør skal gjenværende
midler tilfalle skolenes og baptistenes ideelle formål.
§ 4. Det gis karakter for bestått eksamen i de forskjellige disipliner, og som bevis på
at de foreskrevne eksamener er bestått utsteder Seminaret et diplom. Seminaret har
også kortere studiekurser beregnet på evangelister, søndagsskole- og
ungdomsarbeidere.
Styret og dets funksjon
§ 5. Seminaret skal ledes av et styre på 7 medlemmer. 4 av disse velges av landsmøtet i
Det Norske Baptistsamfunn, ett styremedlem oppnevnes fra hver av styrene i Holtekilen
Folkehøgskole og Baptistenes Høyskoleråd Teologiske Seminar, og ett styremedlem
velges av og blant de ansatte i Seminaret. Styremedlemmene valgt av landsmøtet
velges for 3 år slik at 2 medlemmer er på valg første år og ett medlem er på valg hvert
av de påfølgende to år. Det velges 3 varamedlemmer for ett år om gangen. Styreleder
velges av landsmøtet for ett år om gangen blant de valgte medlemmene av styret.
Styret kan ansette daglig leder.
Styret forplikter Seminaret ved sine underskrifter. Styret kan gi prokura. Styret kan
bemyndige styrets leder sammen med et annet medlem av styret eller daglig leder til å
handle og undertegne på dets vegne
Seminaret har et styre som øverste ansvarlige organ, og en daglig leder, rektor. Styret
velges av Det Norske Baptistsamfunns landsmøte. Det består av 5 medlemmer som
velges
for 3 år om gangen, og 3 varamedlemmer som velges for 3 år om gangen. Så vel
styremedlemmer som varamedlemmer kan gjenvelges. Det Norske Baptistsamfunns 5
distrikter skal være representert med styremedlemmer eller varamedlemmer. Styret
konstituerer seg selv med leder, nestleder og sekretær. Utdannings- og
Forskningsdepartementet kan oppnevne ett medlem av styret. I tillegg velger de ansatte
og
studentene hvert år hvert sitt medlem og varamedlem til styret. Rektor møter i styret
171
med tale
og forslagsrett
§ 6. Styret påser at det utarbeides planer og gjennomføres nødvendige tiltak innenfor en
forsvarlig økonomisk ramme for de eiendommer det er ansvarlig for. Slike planer og
tiltak skal skje i samråd med brukerne av eiendommene. Styret påser at det utarbeides
budsjett for disse planer og tiltak og at det føres regnskap for disse. Seminaret legger
fram årsregnskap, budsjett og avlegger rapport for sin virksomhet til godkjennelse i
Baptistsamfunnets Landsmøte.
1. Styret tilsetter personale ved skolen. Styret tilsetter rektor etter innstilling fra
Det Norske Baptistsamfunns landsmøte.
2. Styret vedtar Seminarets budsjetter og har ansvaret for regnskapet. Det
sørger for nødvendige driftsmidler, forvalter Seminarets fondsmidler, og
forplikter Seminaret med sin underskrift. Styret kan i hvert enkelt tilfelle
delegere fullmakt til Seminarets rektor for å undertegne på dets vegne.
3. Styret fastsetter reglement og instrukser for Seminaret og fører tilsyn med
Seminarets virksomhet.
4. Styret kan delegere myndighet til Seminarets rektor. Tilsettingsmyndighet kan
bare delegeres hva angår tilsetting av vikarer for en del av skoleåret.
5. Tilsetting i faste undervisningsstillinger skal skje på grunnlag av innstilinger fra
en oppnevnt sakkyndig komité etter samme prosedyre som ved tilsvarende
statlige institusjoner.
6. Styrets leder sørger for at det holdes styremøte så ofte som nødvendig.
Medlemmer av styret og skolens eier kan kreve at styret sammenkalles.
Personalet
§ 7. Rektor har den daglige ledelse av Seminaret, pedagogisk og administrativt.
Rektor plikter å påse at gjeldende bestemmelser i lov, reglement og instrukser for
Seminaret blir fulgt. Styret utpeker rektors stedfortreder.
§ 8. Styret utarbeider arbeidsinstruks for rektor, lærere og andre ansatte, og
fastsetter lønnsplassering i henhold til stillingens karakter og de ansattes
kvalifikasjoner.
§ 9. Rektor og undervisningspersonale kan sies opp eller avskjediges av
Seminarets styre etter de regler som gjelder om oppsigelse og avskjed i norsk lov.
Studentene
§ 10. Rektor bestemmer hvilke studenter som skal tas inn ved Seminaret og
sender melding til styret.
§ 11. Styret fastsetter reglene for studentenes rettigheter og plikter.
§ 12. Eleven har sitt eget studentråd valgt av og blant dem selv. Det skjøtter de
oppgaver som fremmer samhold og trivsel og står i kontakt med rektor og styre i
saker av felles interesse. Seminarets styre vedtar bestemmelser om studentrådet
etter at dette har hatt anledning til å uttale seg.
Seminarets fond
§ 13. Seminarets grunnfond er urørlig. Bare rentene kan benyttes til Seminarets
drift. Grunnfondets kapital forøkes med de gaver som av giveren er bestemt til
dette formål. Dets midler plasseres etter de regler som til en hver tid gjelder for
Det Norske Baptistsamfunns fonds.
Andre fondsmidler og legater forvaltes av styret etter beste skjønn eller etter de
forskjellige fonds statutter.
Vedtektsendring
§ 14. Vedtektsendringer skjer på Det Norske Baptistsamfunns landsmøte og må
bekjentgjort for menighetene minst to måned før landsmøtet holdes.
Lovendringene vedtas med 2/3 flertall.
§ 8, 9, 11 og 12 skal også godkjennes av Utdannings- og
Forskningsdepartementet
Vedtatt med endringer ved Det Norske Baptistsamfunns landsmøte i Skien juli 1989.
Endringer gjort av Landsmøtet i 1990, 2000, 2003 og 2004.
172
Sak 18/2013 LM
Vedtekt for Baptistenes Høyskoleråd
§ 10b. Baptistenes Høyskoleråd
a. Baptistenes Høyskoleråd har et selvstendig faglig ansvar for høyskoleforvaltningen i
Det Norske Baptistsamfunn og rapporterer til Landsmøtet. Medlemmene i Baptistenes
Høyskoleråd velges på Landsmøtet og utgjør Det Norske Baptistsamfunns delegater til
generalforsamlingen i Høyskolen for Ledelse og Teologi A/S. Det Norske Baptistsamfunns
styrerepresentanter til Høyskolen for Ledelse og Teologi A/S velges blant disse.
b. Baptistenes Høyskoleråd er også ansvarlig for forvaltning av de fond som tidligere var
underlagt Baptistenes Teologiske Seminar. Forvaltingen skal skje i henhold til de
forskjellige fonds statutter.
c. Baptistenes Høyskoleråd består av tre medlemmer med tre varamedlemmer.
Medlemmene velges av Landsmøtet for tre år, mens varamedlemmene velges for ett år.
Medlemmene i Baptistenes Høyskoleråd og varamedlemmene bør inneha kompetanse
innen høyskoledrift og økonomi. Generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn og
Hovedstyrets leder er også medlemmer i Baptistenes Høyskoleråd.
d. Baptistenes Høyskoleråd samles ved behov. Landsmøtet utpeker hvert år en leder.
173
Sak 18/2013 LM
Ekstisterende vedtekter for De Norske Baptisters Teologiske Seminar
174
175
176
Sak 18b/2013 LM
Vedtekter for Holtekilen Drift
(Vedtatt på Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 4. juli 2012)
§1
Navn og status
Holtekilen Drift er en egen juridisk person og arbeidsgren innenfor Det Norske
Baptistsamfunn. Landsmøtet i Det Norske Baptistsamfunn er Holtekilen Drifts
øverste myndighet.
§2
Formål
Holtekilen Drift skal stå for og samordne drift, vedlikehold, forvaltning og
utvikling av baptistenes felles eiendommer på Holtet slik at baptistenes skoler til
enhver tid har godt egnede lokaler og uteområder til sin drift, til subsidierte priser.
Overskudd som opparbeides i Holtekilen Drift skal brukes til videreutvikling av
eiendommen til beste for ovennevnte formål, eller – etter vedtak i DNBs landsmøte
– til andre formål i DNBs virkegrener.
Holtekilen Drift har ikke eget erverv til formål, og ved eventuelt opphør skal
gjenværende midler tilfalle skolenes og baptistenes ideelle formål.
§3
Styre
Holtekilen Drift skal ledes av et styre på 7 medlemmer. 4 av disse velges av
landsmøtet i Det Norske Baptistsamfunn, ett styremedlem oppnevnes fra hver av
styrene i Holtekilen Folkehøgskole og Baptistenes Teologiske Seminar, og ett
styremedlem velges av og blant de ansatte i Holtekilen Drift. Styremedlemmene
valgt av landsmøtet velges for 3 år slik at 2 medlemmer er på valg første år og ett
medlem er på valg hvert av de påfølgende to år. Det velges 3 varamedlemmer for
ett år om gangen. Styreleder velges av landsmøtet for ett år om gangen blant de
valgte medlemmene av styret.
Styret kan ansette daglig leder.
Styret forplikter Holtekilen Drift ved sine underskrifter. Styret kan gi prokura.
Styret kan bemyndige styrets leder sammen med et annet medlem av styret eller
daglig leder til å handle og undertegne på dets vegne.
§4
Oppgaver
Styret påser at det utarbeides planer og gjennomføres nødvendige tiltak innenfor en
forsvarlig økonomisk ramme for de eiendommer det er ansvarlig for. Slike planer
og tiltak skal skje i samråd med brukerne av eiendommene. Styret påser at det
utarbeides budsjett for disse planer og tiltak og at det føres regnskap for disse.
Holtekilen Drift legger fram årsregnskap, budsjett og avlegger rapport for sin
virksomhet til godkjennelse i Baptistsamfunnets Landsmøte.
§5
Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter har bare gyldighet når de med 2/3 flertall er vedtatt i to
på hverandre følgende landsmøter, eller vedtektene kan endres i ett
landsmøte med 9/10 flertall.
177
Sak 19/2013 LM
Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn
A) Valg av leder til valgkomiteen
Hovedstyret i Det norske Baptistsamfunn ser det som en fordel at ansvaret for arbeidet
med valg til landsmøtet blir tydeliggjort gjennom vedtektene til DNB.
Det har inntil dags dato ikke vært valgt leder for valgkomiteen direkte på landsmøte, noe
som har pålagt valgkomiteen ansvaret for dette.
Hovedstyret mener at dette ansvaret bør ligge hos landsmøtet og mener samtidig at det
er rimelig at de forespurte kandidater til valgkomiteen er gjort oppmerksom på om de er
foreslått som medlemmer av valgkomiteen eller leder.
Hovedstyret foreslår derfor denne vedtektsendringen i DNB vedtekter: § 6 i) i henhold til
gjeldende vedtekter for DNB: Landsmøtet velger en valgkomité for neste års Landsmøte
på fem medlemmer med personlige varamenn. I valgkomiteen skal alle distrikt være
representert. Komiteen legger frem begrunnet skriftlig innstilling til landsmøtet.
Nytt forslag til § 6 i). Landsmøtet velger en valgkomité for neste års Landsmøte på fem
medlemmer med personlige varamenn. Landsmøte velger leder for valgkomiteen. I
valgkomiteen skal alle distrikt være representert. Komiteen legger frem begrunnet
skriftlig innstilling til landsmøtet.
B) Åpning for forvaltning av midler fra internasjonale samarbeidspartnere
Det har vært plassert fondsmidler fra våre internasjonale samarbeidspartnere i Faste
Fonds. Hovedstyret er blitt gjort oppmerksom på at dette ikke er hjemlet i vedtektene til
Det Norske Baptistsamfunn.
Hovedstyret forslår derfor denne endringen av DNBs vedtekter: § 10 b) Fondskomiteen
kan også ta til forvaltning midler fra Baptistsamfunnet, dets arbeidsgrener og menigheter
som ønskes plassert for kortere eller lengre tid.
Nytt forslag: § 10 b) Fondskomiteen kan også ta til forvaltning midler fra
Baptistsamfunnet, dets arbeidsgrener, menigheter og internasjonale samarbeidspartnere,
som ønskes plassert for kortere eller lengre tid.
178
Sak 20/2013 LM
Valgkomiteens innstilling Det Norske Baptistsamfunn
Valgkomiteen har til sitt arbeid mottatt forslag fra flere menigheter. Det er anført fra
hvilken.
Noen av de forespurte har ikke svart ved trykkefristen for sakspapirene. Nærmere
spesifisering vil bli presentert i landsmøtet.
Til noen oppgaver foreligger det ikke innstilling fra valgkomiteen ved trykkefristen for
sakspapirene. Nærmere spesifisering vil bli presentert i landsmøtet.
HOVEDSTYRET
Styremedlemmer
3 står på valg, valgperiode 3 år, alle distrikt skal være representert
På valg 2013:
Gunnar Krunenes, Stavanger (valgt 2007 og 2010)
Thang Hlun, Norway Chin Mission Church (valgt 2010)
Mission Church
Hege Norøm, Sandefjord (valgt 2010)
Suppleringsvalg for ett år:
Harald Hem, Skien
Forslag:
Aung Ling Zathang, Norway Chin
Jon Vestøl, Kragerø
På valg i 2014: Per Øvergaard, Narvik/Oslo (valgt 2003 (for 1 år), 2004, 2008, 2011), Inga Marie
Tolås, Haugesund (valgt 2008 og 2011) og ny etter Harald Hem, Skien (valgt 2011)
På valg i 2015: Anton Sinnathamby, Oslo 5. (valgt 2006, 2009 og 2012), Svanhild Gaasvær, Vikna
(valgt 2006, 2009 og 2012) og Øystein Lode, Sortland (valgt 2009 og 2012)
Innkomne forslag:
Fra Porsgrunn: Jon Vestøl, Kragerø,
Fra Stavanger: Aung Ling Zathang, Norway Chin Mission Church, Oalug Bollestad, Ålgård,
Hege Norøm, Sandefjord (nei), Dag Eivind Noreid, Sandnes, Roar Myrvang, Stavanger
Vararepresentanter
5 skal velges, en representant fra hvert distrikt, valgperiode 1 år.
På valg 2013:
May Britt Lund, Kvæfjord
Odd Erling Uv, Oppdal
Jesmine Christopher, Oslo 6.
Jon Vestøl, Kragerø
Lillian K. Thorsen, Haugesund
Forslag:
Gjenvalg
Gjenvalg
Tor L. Rønneberg, Porsgrunn
Gjenvalg
Innkomne forslag:
Fra Porsgrunn: Tor L. Rønneberg, Porsgrunn
fra Stavanger: Roar Myrvang, Stavanger
179
Hovedstyrets leder:
HS leder valgperiode 1 år.
På valg 2013:
Per Øvergaard, Oslo 1. (valgt første gang i 2010)
Forslag:
Gjenvalg
Innkomne forslag:
Fra flere menigheter:Per Øvergaard, Oslo 1.
FASTE FONDS
Styremedlemmer
1 står på valg, valgperiode 3 år
På valg 2013:
Trygve Nedland, Gyland (møtt som vara siste år)
Forslag:
Trygve Nedland, Gyland
På valg 2014: Bernt Hansen, Sommarøy (valgt 2008 og 2011)
På valg 2015: Ole Johan Skjæveland, Stavanger (valgt 2009 og 2012)
Innkomne forslag:
Fra Stavanger: Trygve Nedland, Gyland
Vararepresentant
valgperiode 1 år:
På valg 2013:
Trygve Nedland, Gyland (valgt første gang 2009)
Forslag:
KONTROLLUTVALGET
Utvalgsmedlemmer
1 står på valg, valgperiode 3 år.
På valg 2013:
Kai Johansen, Halden (valgt 2007 og 2010)
Forslag:
Jan Sæthre, Skien
På valg 2014: Arne Petter Andreassen, Haugesund (valgt 2011)
På valg 2013: Knut Bendiksen, Porsgrunn (valgt 2006, 2009 og 2012)
VALGKOMITÉ
Komitémedlemmer
Alle 5 står på valg (en fra hvert distrikt), valgperiode 1 år.
Valgkomiteen konstituerer seg selv, innkaller velges i landsmøtet.
På valg 2013:
Ola Liland, Halden (innkaller) (valgt 2011 og 2012)
Marith Bakkevoll, Nordkapp (valgt 2012)
Karin Kvarsnes Pedersen, Vikna (valgt 2012)
Dag Frode Vaagsnes, Arendal (valgt 2012)
Britt Elin Veen Mecea, Stavanger (valgt 2012)
180
Forslag:
Innkomne forslag:
Fra Stavanger: Britt Elin Veen Mecea, Stavanger
Vararepresentanter
Alle 5 står på valg (en fra hvert distrikt), valgperiode 1 år.
På valg 2013:
Kjell Ove Hveding, Sommarøy (valgt 2006)
Magne Hultgren Porsgrunn (valgt 2012)
Knut Kringen, Stavanger (valgt 2010)
Carl Peter Vikdal, Vikna (valgt 2012)
Elin Flatebø, Bærum (valgt 2010)
Forslag:
Innkomne forslag:
Fra Stavanger: Knut Kringen, Stavanger
181
Sak 21/2013 LM
Valgkomiteens innstilling Holtekilen Folkehøgskole
Valgkomiteen har til sitt arbeid mottatt forslag fra flere menigheter. Det er anført fra
hvilken.
Noen av de forespurte har ikke svart ved trykkefristen for sakspapirene. Nærmere
spesifisering vil bli presentert i landsmøtet.
Til noen oppgaver foreligger det ikke innstilling fra valgkomiteen ved trykkefristen for
sakspapirene. Nærmere spesifisering vil bli presentert i landsmøtet.
Styremedlemmer:
Valgperiode 3 år
På valg 2013:
Klaus Hestenes, Ålgård (valgt 2010)
Forslag:
Elin Flatebø, Bærum
På valg 2014: Silje Nordby Skøien, Bærum (valgt 2008 og 2011) og Ole Johan Skjæveland,
Stavanger (valgt 2011)
Innkomne forslag:
Fra Stavanger: Klaus Hestnes, Ålgård (nei)
Styreleder:
Valgperiode 3 år:
På valg 2013:
Ernst Georg Hovland Ålgård har bedt om fritak
for resten av sin periode (til 2015)
Forslag:
(for 2 år)
Vararepresentanter:
1 står på valg, valgperiode 3 år.
På valg 2013:
Ellen Oseland, Drammen (valgt første gang 2006)
Sondre Taranger, Skien (valgt første gang 2007)
Elin Flatebø, Bærum (valgt 2011,suppleringsvalg 1 år)
Forslag:
På valg 2015: Gunhild T. Lien, Trondheim (valgt 2004,2009 og 2012))
Bilagsrevisor:
velges hvert år:
På valg 2013:
Koll Kyllingstad, Ålgård (valgt første gang 2010)
182
Forslag:
Gjenvalg
Sak 22/2013 LM
Valgkomiteens innstilling Baptistenes Teologiske Seminar
Valgkomiteen har til sitt arbeid mottatt forslag fra flere menigheter. Det er anført fra
hvilken.
Noen av de forespurte har ikke svart ved trykkefristen for sakspapirene. Nærmere
spesifisering vil bli presentert i landsmøtet.
Til noen oppgaver foreligger det ikke innstilling fra valgkomiteen ved trykkefristen for
sakspapirene. Nærmere spesifisering vil bli presentert i landsmøtet.
Styremedlemmer:
2 står på valg, valgperiode 3 år.
På valg 2013:
Oddvar Rønsen, Oslo 1 (valgt 2007 og 2010)
Mathias H. Eidberg, Bærum (suppl.valg 2006, 2007 og 2010)
Forslag:
Gjenvalg
På valg 2014 Unni Hansen, Sommarøy (suppleringsvalg 2010, 2011
På valg 2015: Roald Zeiffert, Kristiansand (valgt 2012) og Svein Arild pihlstrøm, Bærum (valgt 2012)
Innkomne forslag:
Fra Stavanger: Bjørn Bråtveit, Sandnes
Vararepresentanter:
2 vararepresentant står på valg, valgperiode 3 år:
På valg 2013:
Bjørn Bråtveit, Sandnes (valgt 2010)
Ledig plass for to år (til 2015)
Forslag:
Gjenvalg
På valg 2014: Jarl Jacobsen, Bærum (valgt 2011)
Bilagsrevisor BTS
Velges hvert år:
På valg 2013:
Ruth Hedvig Løvdahl, Trondheim (valgt førte gang 2010)
183
Forslag:
Gjenvalg
Sak 23/2013 LM
Valgkomiteens innstilling Holtekilen Drift
Valgkomiteen har til sitt arbeid mottatt forslag fra flere menigheter. Det er anført fra
hvilken.
Noen av de forespurte har ikke svart ved trykkefristen for sakspapirene. Nærmere
spesifisering vil bli presentert i landsmøtet.
Til noen oppgaver foreligger det ikke innstilling fra valgkomiteen ved trykkefristen for
sakspapirene. Nærmere spesifisering vil bli presentert i landsmøtet.
Styremedlemmer:
To på valg hvert år, valgperiode 2 år
På valg 2013:
Ledig plass etter Gjermund Tolås, Haugesund
Armann Aardal, Bærum
Forslag:
Koll Kyllingstad, Ålgård
Gjenvalg
På valg 2014: Bendik Førrisdahl, Drammen (valgt 2010 og 2012), Bjørn Martens,
Drammen (valgt 2010 og 2012)
Innkomne forslag:
Fra Stavanger: Armann Aardal, Bærum
Styreleder:
Velges for ett år om gangen blant styrets medlemmer
På valg 2013:
Bjørn Martens, Drammen
Forslag:
Varamedlemmer:
På valg 2013:
Koll Kyllingstad, Ålgård
Forslag:
På valg 2014: Axel Kolflaath, Haugesund (valgt første gang i 2010)
184
Kapittel 5
Baptistkvinnene
De Norske Baptisters Kvinneforbund
årsmøte 2013
185
ÅRSMØTE 2013
________________________________________________________________________
BAPTISTKVINNENE
De Norske Baptisters Kvinneforbund
Innkalling til årsmøte 2013
Fredtun, Stavern
torsdag 04. juli kl.14.00
Saksliste:
Sak 1
Sak 2
Sak 3
Sak 4
Sak 5
Sak 6
Sak 7
Sak 8
Sak 9
Sak 10
Sak 11
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Fullmaktskomiteens rapport
Konstituering.
Årsrapport.
Regnskapsrapport
Disponering av midler.
Misjonsprosjekter
Framtidsplaner
Budsjett
Valg.
Lese/godkjenne protokoll.
Fullmakter sendes innen 25.juni til:
Signhild Storlien Lund, Austheim 7142 UTHAUG
Mailadresse: [email protected]
186
Årsrapport 2012
De Norske Baptisters Kvinneforbund
Vi kan igjen se tilbake på et begivenhetsrikt år med mye glede og takknemlighet til Gud
og hverandre for hva som er blitt gjort. Vi retter en hjertelig takk til alle foreninger og
enkeltpersoner som har stått på og arbeidet for den gode sak, og vi ønsker å være med
og gjøre en innsats for misjon både hjemme og ute. Mottoet vårt er fortsatt ”La oss gjøre
det gode og ikke bli trette.” Dette året er spesielt siden vi både har vært medarrangør på
BLINK, og dessuten vertskap for Nordisk kvinnekonferanse på Langesund Bad.
Styret
Styret har avholdt tre styremøter i løpet av året.
Styremøtet 9.og 10.mars 2012 hos Ruth Bråtveit i Sandnes. Der var også noen av
vararepresentantene til stede. Dessuten hadde vi styremøte 2.juli 2012 i Stavern. Det
siste styremøtet var 9.-11. november på Langesund Bad, samtidig med hovedstyrets og
NBUFs styremøter. Der hadde vi flere felles samlinger og møte med representanter fra
DNB og NBUF. Vi evaluerte samarbeidet på BLINK og snakket om nivå og område for
samarbeid for frivillige og ansatte i DNB.
Styrets sammensetning etter årsmøtet i Stavern:
Turid Nedland,leder
Signhild Storlien Lund, viseleder
Jorunn Haraune, sekretær
Styremedlemmer:
Ruth Bråtveit
May Angelsen
Liv Flatebø
May Helen Dahlø, ny
Gyland, Vest Norge
Uthaug, Midt Norge
Sommarøy, Nord Norge
ut 2013, gjenvalgt
ut 2015, gjenvalgt
ut 2014
Sandnes, Vest Norge
Aune, Nord Norge
Skien, Sør Norge
Eidsvoll, Øst-Norge
ut
ut
ut
ut
2014,kan gjenvelges
2014
2013
2015, kan gjenvelges
Kasserer Geta Sigland ønsket ikke gjenvalg, men gjør ferdig regnskapet for 2012. Hun ble
takket for innsatsen som kasserer i tre år.
Det har ikke vært mulig for valgkomiteen å finne ny kasserer til styret, men vi jobber med
en løsning med ekstern kasserer.
Varamedlemmer;
Åse Adolfsen, Langesund Sør-Norge, ny kan gjenvelges for et år om gangen i 3 år til
Astrid Bjørshol, Sandnes, Vest-Norge ny, kan gjenvelges for et år om gangen i 3 år til
Elisabeth Jacobsen, Bærum, Øst Norge kan gjenvelges for et år om gangen i 2 år til.
Prosjektleder:
Synnøve Gåsvær Angen,Trondheim, Midt Norge
Deltar på styremøter for prosjektet i Sierra Leone
Valgkomite 2012:
Alma Voll, Nord Norge gjenvalgt
Wenche S. Dønnestad, Sør Norge gjenvalgt
Grethe Norøm Spolén, Midt Norge gjenvalgt
Kristin Aasheim Krunenes, Vest Norge gjenvalgt
Jytte Juliussen, Øst Norge ny
Revisorer for 2012:
Mariann Eidberg, Oslo ny
Silje Nordby Skøien, Oslo gjenvalgt
Leder Turid Nedland er med i hovedkomiteen for planlegging av landsmøtet i Stavern,
BLINK. Hun har deltatt på planleggingsmøter. Kvinneforbundet er medarrangør av
187
sommerfesten og hadde ansvaret for kafédriften. Dette innebærer også salg av grillmat
om kveldene. Mange frivillige stilte opp slik at driften gikk greit. Ruth Bråtveit hadde
hovedansvar for kafedriften.
Nytt av året var ei jente/kvinnesamling der tema var «Gi det videre», om trosopplæring i
hjemmet. Grete N. Spolen holdt et engasjert innledningsforedrag. «Speaker’s corner» var
populært, og mange kvinner tok mikrofonen og fortalte om hva som lå dem på hjertet.
Over seksti kvinner var til stede, så dette må bli fast programpost på BLINK. Ruth Bråtveit
ledet denne samlingen.
Årsmøtet 2012
Kvinneforbundets årsmøte i Peisestua på Fredtun folkehøyskole 5.juli 2012 samlet 36
deputerte fra 18 menigheter. Turid Nedland ønsket velkommen og leste fra Ap.gj. om
Tabita som var en disippelkvinne som gjorde mye godt i Jaffa. Turid stilte spørsmål om
hva baptistkvinner i dag kan bidra med for å formidle tro. Hun takket alle som har sagt ja
til å bake kaker og være med i kafeen under BLINK.
Solfrid Dåsvand og Margun Warem hadde minneord om Liv Godin og Helga Brækken,
begge misjonærer i Kongo, og om Else Marie Øhrn som var tidligere leder i EBWU. Inger
Marie Trovi sang. Liv Flatebø leste takkebrev fra dem som fikk oppmuntringsgaver i 2011.
Bente Sandtorp takket Baptistkvinnene for støtten til «Kvinner i tjeneste», et seminar som
ble arrangert på Stabekk i juni.
En programpost på årsmøtet var «Veien framover for baptistkvinnene» Kristin Aasheim
Krunenes ledet samtalen der flere hadde ordet og kom med interessante innspill.
Oppmuntringsgaver
EBWU’s hjelpearbeid
Mor-barn-Kongo v/ Anne Britt Eines: syskole
Fødestue i Likati
Kvinneforbundet i Sierra Leone
Drop-in –senter i Sierra Leone
kr 15.000
kr 5.000
kr 25.000
kr 5.000
kr 10.000
Kr 70.000
Økonomi
Regnskapstallene for 2012 forteller om et år med stor aktivitet, og både driftsinntekter og
driftskostnader er betydelig høyere enn i 2011.
Driftsinntektene er i 2012 på 685.540 mot kr 401.324 i 201. Det er også en betydelig
økning sammenholdt med budsjett. Årsaken til økningen er først og fremst
bruttoinntekter fra Nordisk kvinnekonferanse i Langesund. I budsjettet var
Kvinnekonferansen medtatt med nettotall. Men også gaveinntektene til egne prosjekter
og landsmøteoffer viser en gledelig økning fra året før. Men det er fortsatt en utfordring
at vi ikke når målet som var satt i budsjettet med gaveinntekter, både til egen drift/egne
prosjekter, og gaver til internasjonal misjon som overføres til DNB. Gaveinntekter under
ordningen med skattefradrag har fortsatt lite omfang, og styret vurderer at det er
potensiale til betydelig økning av gaveinntekter under denne ordning hvis vi lykkes å
gjøre dette bedre kjent.
I tillegg kommer renteinntekter på kr 52.216 som er omtrent det samme som i 2011 og
noe bedre enn budsjettert.
Driftskostnadene er i 2012 kr 731.224, som er en betydelig økning sammenlignet med
2011, og årsaken er som nevnt foran at Nordisk Kvinnekonferanse fremkommer med
bruttotall i regnskapet. De øvrige kostnader viser liten endring fra året før.
Sammenholdt med budsjett viser regnskapet besparelser sammenholdt med budsjett, når
man tar hensyn til bruttoføringen av Nordisk kvinnekonferanse. Kvinnekonferansen var
budsjettert med netto kostnadsramme på kr 40.000, men resultatet ble nettokostnad på
ca kr 10.000. Utbetalinger til egne prosjekter har skjedd iht avtaler og budsjett, mens
overføringer til internasjonal misjon dessverre ikke nådde budsjettmål. Det er først og
188
fremst ulike typer administrative kostnader som samlet utgjør besparelser sammenholdt
med budsjett.
Netto driftsresultat viser minus kr 45.684 mot budsjettert minus på kr 119.000.
Årsresultatet viser et lite overskudd på kr 6.532. Renteinntektene, inkludert renter fra
Langesundfondet, bidrar til dette positive økonomiske resultatet i 2012. Overskuddet
tilføres fri egenkapital.
Egenkapital pr 31.12.2012 er kr 1.585.084. Herav utgjør «fri» egenkapital kr 478.504,
mens de ulike fondene utgjør resten, kr 1.106.580.
Kvinneforbundets egenkapital er fortsatt god, og har vært en viktig forutsetning for
satsing på egne hjelpeprosjekter med årlige tilskudd på kr 225.000 over en 3-års periode.
For å kunne satse offensivt videre er det fortsatt en utfordring å motivere nye
kvinnegrupper i tillegg til de som har stått på trofast i mange år.
Foreninger
Porsgrunn kvinneforening ble lagt ned i 2012.
Turid Nedland har besøkt foreningene i Langesund og Arendal i mars 2012.
Sierra Leone
”Å bryte stillheten omkring kvinnelig omskjæring og vold i nære relasjoner”
Prosjektet har i de siste seks årene jobbet opp mot høvdinger, politiske og religiøse
ledere, Omskjærere og selvfølgelig befolkningen generelt for å spre kunnskap og skape
endring i spørsmål knyttet til bl.a. menneskerettighetsproblemer, skadelig kulturell/
tradisjonell praksis, tidlig ekteskap og voldtekt.
En evalueringsgruppe uttalte ved årsskiftet at en ting de spesielt verdsatte fra prosjektet
er "At stillheten nå er brutt!! Det var vanskelig å bryte gjennom i begynnelsen, men
varigheten av prosjektet (6 år) har hjulpet dem til å oppnå resultater og åpenhet i
samfunnet. De uttrykte takknemlighet over forandringen som har skjedd!
Synnøve Gåsvær Angen er norsk prosjektleder.
Freeset vesker
Også dette året har kvinneforbundet solgt vesker som er importert fra India for å hjelpe
prostituerte kvinner til et liv i frihet fra undertrykkelse, tvang og fattigdom. Overskuddet
av veskesalget går til arbeid blant vanskeligstilte kvinner.
Synnøve Gåsvær Angen importerer og distribuerer veskene for videresalg.
Fokus
Kvinneforbundet er medlem i Fokus, forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Synnøve
Gåsvær Angen og Turid Nedland er kontaktpersoner.
Nøkk
Kvinneforbundet er medlem av Nøkk, Norsk økumenisk kontaktforum for kvinner.
Kvinnestevner/ seminarer
Baptistkvinnene i Nord Norge hadde kvinnestevne på Rivermont i september. Anne Marie
Söderqvist og May Britt Lund var hovedtalere, og tema var «Åpne hjerter».
Nordisk kvinnekonferanse
Baptistkvinnene arrangerte også Nordisk kvinnekonferanse på Langesund Bad i
månedsskiftet august/september. Omtrent hundre kvinner i alle aldre fra Norge,
Danmark, Sverige og Finland var samlet denne helga som ble særdeles vellykket.
Mange ressurssterke kvinner var involvert i de ulike programpostene. Her kan nevnes
«Kilder til livsmot» ved Inger Marie Trovi, «Pusterom i kvardagen» ved Solveig J. Grønstøl.
Arnhild ,Lauveng som skulle hatt temasamling «Når livet butter- om psykisk sykdom og
psykisk helse» måtte dessverre melde avbud på grunn av sykdom i familien, men
189
psykiatrisk sykepleier Astrid Gravvold Bjørnø steppet sporty inn og delte følelser og
erfaringer om “Da psykiatrien kom veldig nær!”
Hånd og fot-spa ved Solveig Bergsland, vandring med innlagte poster ved Kari Sæthre,
fin sang av Anne-Grethe Aagesen akkompagnert av Mirjam Kringen.
Ann Karin Sele viste hvordan hun syr kaffevesker og solgte vesker m.m.
Inntekten av veskesalg og spa behandlingen gikk til misjonen – Toaletter til nybygg i
Bulgaria, Sofia Baptistkirke driver et omfattende hjelpearbeid blant sigøynere.
Kvinner fra de andre nordiske land presenterte sitt arbeid.
Konferansehelga ble velsignet med fint sommervær, der Langesund Bad viste seg fra sin
beste side. Neste Nordisk kvinnekonferanse skal arrangeres i 2015 i et av de andre
landene.
Bønnedagen
Baptistkvinnenes bønnedag var mandag 5.november 2012.
Programmet var utarbeidet av Det asiatiske baptistkvinneforbundet, og temaet var: ”I
takt med Ånden – Gjennom Åndens frukt - glede”. Programmet var oversatt av Jorunn
Haraune og redigert av Synnøve Gåsvær Angen. Bønnedagsofferet var på kr 24.045.
Pengene fra bønnedagen fordeles på disse prosjektene:
Ledertrening for unge indonesiske kvinner
Utdannelse for kristne barn i Pakistan
Bønnedagsprosjekt for Karenkvinner: ledertrening
Utvikling av dyrehushold for interne flyktninger i Karenstaten
Styret takker alle foreninger og aktive kvinner for deres engasjement og økonomiske
bidrag slik at Baptistkvinnene også i 2012 har fått være til hjelp og støtte og har kunnet
gjøre en forskjell flere steder.
For styret
Jorunn Haraune, sekretær
190
191
192
193
194
Kapittel 6
STATISTIKK
195
Samlet statistikk/medlemsoversikt 31.12.12
Medlemmer
Distrikt
Nord Norge
Midt Norge
Vestlandet
Sørlandet
Østlandet
Sum
Antall
menigheter
20
12
15
15
32
94
Inn
Døpte
Juridisk
728
558
1429
1180
2485
6380
Døpte
Døde
Flyttet DNB
Flyttet DNB
På gudstj
Innmeldt
Utmeldt
1966
31
1
9 14
3
8
1053
17
2
16
3
0
4
2366
36 35
24 16 16
18
2071
13 22
38 12
9
13
4354
41 22
52 18
9
21
11810
138 82
139 63 37
64
Midt Norge Statistikk/medlemsoversikt 31.12.12
Medlemmer
Menighet
Inn
Stiftet Døpte
Juridisk
På gudstj
Kristiansund
Oppdal
Smøla
Steinkjer
Stokkøy
Trondheim
Smurna Trondheim karen
Verdal
Vikna
Ålesund Chin
Beresheba, Ålesund
Ålesund
Sum
1876
1984
2001
1898
1942
1872
2012
1880
1889
2011
2011
2007
Ut
24
49
19
43
13
160
39
42
87
33
29
20
558
30
82
37
56
37
327
71
98
176
59
50
30
1053
25
40
36
12
69
50
30
33
55
36
20
Ung baptist
Kvinne/
Alpha/ bibel/
Formiddags
Sangkor /
grupper
misjonsfor.
samtalegr.
treff
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Medl.
Ledere
Ledere
Ledere
Ledere
Medl.
Medl.
Medl.
Medl.
13 241
10 10
88
16
23
184 4
6 55
5
6 68
22 316
7 11
76
10
16
87 4
9 100
7 15 131
39 979
12 28 201
47
80
607 4
7 75 11 16 105
113 719
10 20 157
33
42
367 2
2 55 10 18 143
48 962
15 44 202
50
58
419 7 21 173 22 35 266
235 3217
54 113 724 156 219 1664 21 45 458 55 90 713
Ut
Ung baptist
Kvinne/
Alpha/ bibel/
Formiddags
Sangkor /
misjonsfor.
samtalegr.
grupper
treff
Grupper
Døpte
Døde
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Flyttet DNB
Flyttet DNB
Medl.
Ledere
Ledere
Ledere
Ledere
Innmeldt
Utmeldt
Medl.
Medl.
Medl.
Medl.
2
1
1
6
2
2
2
17
1
1
6
1
1 20
3
2
5
3
3
57
1
1
11 1
1 10
2
1
1
1
8
1
1
8
1
4
1
6
75
1
2
10
4
4
35 1
2 15
1
1 10
1
2
11
1
6 48
1
2
31
3
5
1
3
4
47
1
1
8
4
10
35 1
5 55
2
2 25
3
47
1
3
16
1
3 16
2
42
1
1
17
1
2 24
1
17
2
16
3
0
4
22 316
7 11
76
10
16
87 4
9 100
7 15 131
196
Vestlandet Statistikk/medlemsoversikt 31.12.12
Medlemmer
Menighet
Bergen
Førde
Zion Chin Egersund
Gyland
Haugesund
Betlehem Chin, Moi
North Sea
Sandnes
Immanuel Chin Sandnes
Sola
Stavanger
Stavanger Vietnam *)
Stavanger Chin
Strandebarm
Ålgård
Sum
Stiftet
1870
1998
2007
1903
1934
2011
1972
1928
2008
1997
1913
2007
2008
1900
1901
Inn
Ut
Ung baptist
Kvinne/
Alpha/ bibel/
Formiddags
Sangkor /
grupper
misjonsfor.
samtalegr.
treff
Grupper
Døpte
Døpte
Døde
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Juridisk
Flyttet DNB
Flyttet DNB
Medl.
Ledere
Ledere
Ledere
Ledere
På gudstj
Innmeldt
Utmeldt
Medl.
Medl.
Medl.
Medl.
197
325 86
4
1
4
4
1
18
2
2
19
1
1
7 1
1 30
1
1 10
5
6
77
112
5
5
2
3
61
1
6
6
111
3
31
70 30
2
41
1
2
20
1
1
9
140
224
4
15
1
11
5
9
50 1
1 20
29
46
4
2
19
1
2
18
1
2 41
92
111 100
5
5
12
2 104
2
2
15
3
6
50
143
258 90
1
2
1
30
5
8
50 1
4 15
1
1 20
95
151
2 18
1
4 106
1
6
35
4
12
95
1
3 20
67
92 42
2
2
4
50
2
2
6
156
281 79
6
7
7
1
2
4
70
2
4
20
6
12
60
26
36
91
136
5
98
1
7
59
1
5
8
42
1
272
476
3
1
8
1
15 432
1
3
15
14
21
125 1
1 10
1
2
8
1429 2366
36 35
24 16 16
18
39 979
12 28 201
47
80
607 4
7 75 11 16 105
197
Sørlandet Statistikk/medlemsoversikt 31.12.12
Medlemmer
Menighet
Arendal
Carson, Arendal
Jerusalem, Evje
Grimstad Chin
Kragerø
Kristiansand
Langesund
Lillesand
Porsgrunn
Risør
Karani, Risør
Rjukan
Setesdal
Skien
Åmli Karen
Sum
Stiftet Døpte
Juridisk
1867
2009
2010
2008
1862
1931
1872
1923
1944
1867
2010
1917
2009
1860
2008
139
61
57
49
38
158
136
74
76
39
15
8
11
288
31
1180
Inn
Ut
Døpte
Døde
Flyttet DNB
Flyttet DNB
På gudstj
Innmeldt
Utmeldt
313 43
3
4
4
9
101 52
84
13
53 40
7
4
74
1
2
248 45
1
1
251 70
9
123 40
1
1
1
1
135 36
2
5
2
1
1
81 28
3
1
1
1
24 24
1
13
1
17 10
503 117
2
16
4
4
51 40
2071
13 22
38 12
9
13
Ung baptist
Kvinne/
Alpha/ bibel/
Formiddags
Sangkor /
grupper
misjonsfor.
samtalegr.
treff
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Medl.
Ledere
Ledere
Ledere
Ledere
Medl.
Medl.
Medl.
Medl.
6 122
1
1
8
6
6
59 1
1 35
3 110
1
9
30
4
6
90
1
3 20
2
43
2
55
1
9
2
48
3
3
1
1
20
1
3
1
1 20
2
4 42
1
7
1
1
7
2
3
64
1
1 12
1
1
15
3
3
25
2
2 10
2
18
1
1
5
2
2
10
1
1
6
1
1
8
3
4
23
1
1
15
1
2
16
1
2 10
13 215
1
1
35
8
10
80
1
2 20
3
92
1
3
14
1
3 23
113 719
10 20 157
33
42
367 2
2 55 10 18 143
198
Nord Norge Statistikk/medlemsoversikt 31.12.12
Medlemmer
Menighet
Inn
Stiftet Døpte
Juridisk
På gudstj
Andenes
Aune
Ballangen - Narvik
Balsfjord
Bjarkøy
Bø
Grøtavær
Hammerfest
Harstad
Kasfjord
Kvæfjord
Lofoten *)
Mo i Rana
Nordkapp
Rødøy
Sommarøy
Sortland
Tromsø
Rehobot Tromsø
Åse
Sum
1884
1887
1924
1901
1884
1917
1944
2004
1908
1946
1887
2007
1971
1997
1915
1892
1988
1870
2007
1908
30
19
37
23
3
16
17
26
139
24
91
15
22
16
14
54
52
76
20
34
728
208
84
80
177
36
29
50
35
341
78
257
26
48
19
25
97
67
158
22
129
1966
10
8
35
Ut
Ung baptist
Kvinne/
Alpha/ bibel/
Formiddags
Sangkor /
grupper
misjonsfor.
samtalegr.
treff
Grupper
Døpte
Døde
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Flyttet DNB
Flyttet DNB
Medl.
Ledere
Ledere
Ledere
Ledere
Innmeldt
Utmeldt
Medl.
Medl.
Medl.
Medl.
5
3
1
1
1
16
2
2
16
3
1
1
7
2
26
1
1
6
1
1
12
1
1 12
1
1
27
1
2 25
1
20
67
30
1
6
9
9
1
2
13
35
29
23
1
3
4
3
31
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
10
9
102
1
1
1
2
1
1
1
2
13
15
10
15
4
3
49
1
2
1
13
18
241
1
10
10
3
1
3
4
1
4
22
6
35
1
1
17
2
1
2
1
35
6
6
2
2
2
4
5
2
10
67
16
1
1
2
1
10
3
1
2
15
88
16
23
184
4
6
55
5
6
68
3
2
2
14
3
8
199
Østlandet Statistikk/medlemsoversikt 31.12.12
Medlemmer
Menighet
Aurskog Chin
Brumunddal
Bærum
Drammen
Eidsvoll
Penil Matu Elverum
Fredrikstad
Gardermoen
Gjøvik
Halden
Hamar
Calvary, Hamar
Konnerud
Larvik
Lillehammer
Myanmar
Norway Chin
Oslo 1.
Oslo 2.
Oslo 4 Vietnamesisk *)
Oslo 5 Tamilsk
Oslo 6 Tamil Grace
Oslo 7 Siloam *)
Oslo Trinity *)
Oslo Karen
Oslo International *)
The Gospel for All Nations
Raufoss
Sandefjord
Sandsvær
Sel
Tistedal
Sum
Stiftet Døpte
Juridisk
2011
1935
1974
1905
1942
2012
1925
2006
1967
1884
1924
2011
1984
1931
1911
2009
2007
1884
1915
2001
2001
2004
2005
2009
2010
2010
2010
1931
1972
1885
1890
1884
12
50
123
143
58
19
155
28
54
266
49
54
49
11
103
30
83
217
56
55
168
88
20
15
40
130
37
144
49
17
28
134
2485
Inn
Ut
Døpte
Døde
Flyttet DNB
Flyttet DNB
På gudstj
Innmeldt
Utmeldt
21 23
2
74 28
2
3
4
193 40
2
1
2
326 49
3
2
1
2
1
80
1
29 27
381 60
1
3
4
2
1
52 27
2
2
78 60
1
1
1
638 67
1
8
3
76
4
91 85
6
4
73 24
1
23 14
1
1
155 55
3
4
1
1
4
33 25
2
135 65
312 50
1
11
1
2
1
166 18
1
1
1
1
80
231
11
113
7
4
6
30
20
73 45
150
47
3
7
213 55
1
1
2
76 17
1
74 10
2
7
52 30
2
259 50
1
4354
41 22
52 18
9
21
Ung baptist
Kvinne/
Alpha/ bibel/
Formiddags
Sangkor /
grupper
misjonsfor.
samtalegr.
treff
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Medl.
Ledere
Ledere
Ledere
Ledere
Medl.
Medl.
Medl.
Medl.
1
9
1
2
5
1
9
4
3
25
1
1
9
1
1
8
4
4
35 1
2 10
1
1 25
2
2
27
3
3
19
1
1 20
1
1
15
3
4 15
200
2
4
1
1
1
4
2
30
56
11
7
7
66
4
18
1
3
1
2
18
11
1
6
20
1
2
15
8
8
73
1
1
30
1
1
6
1
25
20
1
6
51
1
1
2
12
13
23
4
10
141
146
2
6
1
55
165
33
2
50
2
34
4
48
1
120
962
1
2
17
1
4
20
1
1
9
1
15
4
44
10
202
23
10
10
1
3
2
3
35
12
1
1
9
1
21
5
2
4
1
2
15
2
1
1
2
2
3
2
4
1
4
4
1
5
3
5
45
2
2
10
2
3
23
1
2
56
7
7
82
1
30
2
3
33
2
2
50
2
4
58
20
20
419
7
21 173
2
22
1
1
1
1
4
20
12
10
35 266
Samlet økonomi 31.12.12
Menighet
Nord-Norge
Midt-Norge
Vestlandet
Sørlandet
Østlandet
Sum
Kollekter/
gaver
2 675 000
2 371 900
8 577 000
4 586 000
9 557 000
27 766 900
Andre inntekter
Kollekter/
gaver
6 900
398 000
Andre inntekter
2 291 000
1 359 000
3 689 000
2 032 000
3 794 000
13 165 000
Gitt
Intern.misj.
146 000
40 000
934 000
312 000
433 500
1 865 500
Gitt til
nasj. misjon.
49 000
5 000
121 000
34 000
49 000
258 000
Gitt til andre
arbeidsgrener
94 500
29 000
45 000
75 000
76 000
319 500
Gitt til arbeid
utenfor DNB
132 000
264 000
596 000
90 000
413 000
1 495 000
Gitt
Intern.misj.
Gitt til
nasj. misjon.
Gitt til andre
arbeidsgrener
Gitt til arbeid
utenfor DNB
7 000
18 000
Antall
18
9
10
10
19
66
Kirkebygg
Verdi
Gjeld
78 517 000
142 000
57 875 000
2 900 000
86 855 000
161 000
96 133 000
196 587 000
13 081 000
515 967 000
16 284 000
Midt Norge Distrikt økonomi 31.12.12
Menighet
Kristiansund
Oppdal
Smøla
Steinkjer
Stokkøy
Trondheim
Smurna, Trondheim
Verdal
Vikna
Ålesund Chin
Beresheba, Ålesund
Ålesund
Sum
67 000
89 000
5 000
10 000
6 000
3 000
65 000
626 000
8 000
81 000
491 000
640 000
386 000
52 000
190 000
2 371 900
455 000
155 000
21 000
19 000
5 000
5 000
1 359 000
40 000
5 000
201
21 000
30 000
14 000
29 000
11 000
78 000
40 000
66 000
264 000
Kirkebygg
Verdi
Gjeld
9 561 000
2 500 000
Antall
1
1
1
1
1
2
2 680 000
4 500 000
27 000 000
1
1
3 634 000
8 000 000
2 900 000
9
57 875 000
2 900 000
Vestlandet Distrikt økonomi 31.12.12
Menighet
Bergen
Zion Chin Egersund
Førde
Gyland
Haugesund
Betlehem Chin, Moi
North Sea
Sandnes
ImmanuChin Sandnes
Sola
Stavanger
Stavanger Vietn.
Stavanger Chin
Strandebarm
Ålgård
Sum
Kollekter/
gaver
839 000
680 000
Andre inntekter
561 000
176 000
715 000
140 000
1 450 000
747 000
658 000
248 000
857 000
88 000
206 000
150 000
132 000
140 000
30 000
376 000
664 000
8 000
1 395 000
8 577 000
320 000
18 000
1 668 000
3 689 000
Gitt
Intern.misj.
93 000
5 000
Gitt til
nasj. misjon.
Gitt til andre
arbeidsgrener
2 000
Gitt til arbeid
utenfor DNB
24 000
50 000
70 000
8 000
54 000
Antall
1
1
Kirkebygg
Verdi
Gjeld
32 000 000
1 625 000
1
1
2 700 000
5 975 000
211 000
55 000
1
1
7 000 000
11 000 000
1 000
2 000
19 000
110 000
12 000
33 000
5 000
10 000
29 000
20 000
1
4 000
10 000
6 000
11 000
121 000
6 000
19 000
45 000
147 000
2 000
54 000
596 000
1
2
10
625 000
934 000
202
160 000
1 555 000
25 000 000
86 855 000
161 000
Nord Norge Distrikt økonomi 31.12.12
Menighet
Andenes
Aune
Ballangen - Narvik
Balsfjord
Bjarkøy
Bø
Grøtavær
Hammerfest
Harstad
Kasfjord
Kvæfjord
Lofoten
Mo i Rana
Nordkapp
Rødøy
Sommarøy
Sortland
Tromsø
Rehobot Tromsø
Åse
Sum
Kollekter/
gaver
78 000
74 000
127 000
66 000
Andre inntekter
280 000
34 000
35 000
192 000
Gitt
Intern.misj.
13 000
6 000
5 000
4 000
Gitt til
nasj. misjon.
2 000
17 000
7 000
47 000
207 000
735 000
143 000
416 000
22 000
5 000
362 000
65 000
398 000
20 000
177 000
38 000
8 000
Gitt til andre
arbeidsgrener
11 000
8 000
Gitt til arbeid
utenfor DNB
2 000
5 000
9 000
1 000
2 000
7 000
10 000
18 000
10 000
1 000
10 000
10 000
45 000
11 000
37 000
Antall
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kirkebygg
Verdi
Gjeld
6 000 000
2 210 000
900 000
11 000 000
1 600 000
4 819 000
3 800 000
13 500 000
2 300 000
5 100 000
142 000
1
2 000
18 000
237 000
295 000
44 000
606 000
4 000
24 000
4 000
13 000
12 500
4 000
25 000
2
1
2
1
73 000
2 675 000
215 000
2 291 000
20 000
146 000
7 000
49 000
4 000
94 500
132 000
1
18
203
7 875 000
1 300 000
16 013 000
2 100 000
78 517 000
142 000
Sørlandet Distrikt økonomi 31.12.12
Menighet
Arendal
Carson, Arendal
Jerusalem, Evje
Grimstad Chin
Kragerø
Kristiansand
Langesund
Lillesand
Porsgrunn
Risør
Karani, Risør
Rjukan
Setesdal
Skien
Åmli Karen
Sum
Kollekter/
gaver
499 000
764 000
140 000
377 000
447 000
322 000
447 000
231 000
49 000
15 000
1 237 000
58 000
4 586 000
Andre inntekter
Gitt
Intern.misj.
453 000
340 000
5 000
35 000
206 000
82 000
98 000
138 000
139 000
10 000
30 000
22 000
23 000
24 000
18 000
541 000
180 000
2 032 000
312 000
Gitt til
nasj. misjon.
4 000
2 000
Gitt til andre
arbeidsgrener
35 000
5 000
Gitt til arbeid
utenfor DNB
22 000
Antall
2
31 000
17 000
12 000
1
1
1
1
1
1
2 125 000
14 990 000
4 000 000
6 900 000
11 000 000
6 200 000
1
6 000 000
5 000
22 000
5 000
6 000
34 000
204
Kirkebygg
Verdi
Gjeld
14 918 000
25 000
8 000
1
30 000 000
75 000
90 000
10
96 133 000
-
Østlandet Distrikt økonomi 31.12.12
Menighet
Aurskog Chin
Brumunddal
Bærum
Drammen
Eidsvoll
Penil Matu, Elverum
Fredrikstad
Gardermoen
Gjøvik
Halden
Hamar
Calvary, Hamar
Konnerud
Larvik
Lillehammer
Myanmar
Norway Chin
Oslo 1
Oslo 2
Oslo 4 Vietnamesisk
Oslo 5 Tamilsk
Oslo 6 Tamil Grace
Oslo 7 Etiopisk
Oslo Trinity
Oslo International Charismatic Church
Oslo Karen Baptistmenighet
The Gospel for All Nations, Oslo
Raufoss
Sandefjord
Sandsvær
Sel
Tistedal
Sum
Kollekter/
gaver
120 000
254 000
619 000
891 000
155 000
660 000
190 000
130 000
920 000
172 000
390 000
383 000
80 000
358 000
79 000
700 000
681 000
219 000
100 000
Andre inntekter
14 000
40 000
305 000
301 000
Gitt
Intern.misj.
15 000
16 000
48 000
Gitt til
nasj. misjon.
Gitt til andre
arbeidsgrener
5 000
4 000
20 000
6 000
Gitt til arbeid
utenfor DNB
2 000
2 000
2 000
214 000
60 000
37 000
641 000
188 000
15 000
110 000
10 000
10 000
104 000
103 000
9 000
241 000
38 000
2 000
41 000
6 000
66 000
14 000
60 000
554 000
104 000
5 000
Antall
Kirkebygg
Verdi
Gjeld
1
1
1
8 500 000
6 400 000
18 000 000
414 000
2 900 000
1
11 000 000
582 000
1
1
1
7 931 000
6 300 000
5 280 000
100 000
1
1
1
7 393 000
4 890 000
17 195 000
708 000
8 000
1
1
1
1
27 000 000
12 000 000
3 000 000
1
1
1
1
1
19
17 026 000
13 000 000
14 486 000
2 336 000
14 850 000
196 587 000
12 500
8 000
30 000
60 000
17 000
20 000
1 200 000
30 000
55 000
847 000
161 000
102 000
272 000
1 019 000
9 557 000
172 000
360 000
19 000
93 000
259 000
3 794 000
60 000
27 000
16 000
33 000
433 500
10 000
23 000
49 000
205
10 000
9 000
76 000
6 000
19 000
60 000
413 000
669 000
4 100 000
2 400 000
13 081 000
Tidligere landsmøter
STATISTIKK
1. Bergen
2. Trondheim
3. Trondheim
4. Trondheim
5. Kristiansund N
6. Halden
7. Skien
8. Tromsø
9. Bergen
10. Arendal
11. Trondheim
12. Trondheim
13. Oslo
14. Trondheim
15. Verdal
16. Trondheim
17. Oslo
18. Bergen
19. Trondheim
20. Kristiansund N
21. Skien
22. Ørlandet
23. Bergen
24. Tromsø
25. Trondheim
26. Sandsvær
27. Trondheim
28. Oslo
29. Bergen
30. Harstad
31. Halden
32. Trondheim
33. Sandsvær
34. Bergen
35. Tromsø
36. Trondheim
37. Oslo
38. Stavanger
39. Drammen
40. Skien
41. Trondheim
42. Hamar
43. Oppdal
44. Bergen
45. Oslo
46. Stavanger
47. Trondheim
48. Skien
49. Trondheim
50. Halden
51. Oslo
52. Narvik
53. Bergen
54. Skien
55. Oppdal
56. Fredrikstad
57. Harstad
58. Kristiansund N
59. Haugesund
60. Arendal
61. Oslo
62. Tromsø
63. Trondheim
64. Sandnes
65. Halden
66. Skien
67. Andenes
68. Trondheim
69. Oslo
70. Bergen
71. Kristiansand S
72. Tromsø
73. Oppdal
74. Drammen
75. Stavanger
76. Skien
77. Harstad
78. Trondheim
79. Raufoss
80. Ålgård
81. Arendal
82. Andenes
83. Halden
84. Sandnes
85. Porsgrunn
86. Verdal
87. Tromsø
88. Skien
89. Ålgård
90. Bærum
91. Trondheim
92. Harstad
93. Lillehammer
94. Halden/Tistedal
95. Langesund
96. Sandnes
97. Oppdal
98. Kvæfjord
99. Drammen
100. Ålgård
101. Porsgrunn
102. Oppdal
103. Honningsvåg
104. Raufoss
105. Bergen
106. Harstad
107. Lillehammer
108. Skien
109. Vikna
110. Stavern
1877
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1888
1889
1891
1892
1893
1895
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1906
1907
1908
1909
1910
1912
1914
1915
1916
1918
1919
1920
1922
1924
1925
1926
1927
1929
1931
1932
1933
1935
1937
1938
1941
1945
1946
1948
1949
1950
1951
1953
1954
1956
1957
1958
1959
1960
1962
1963
206
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Norsk Litteraturselskap 2013
Isbn: 978-82-510-0392-6