Årsberetning - Les mer - Oslo Militære Samfund

Årsberetning for Oslo Militære Samfund
2013
188. år
2
1 Generalforsamling
Det var innkalt til generalforsamling mandag 8. april 2013 i Oslo Militære Samfund (OMS).
55 medlemmer møtte frem. Under ledelse av ordføreren i representantskapet, kontreadmiral Jo
G. Gade, ble generalforsamlingen således erklært beslutningsdyktig.
2
Tillitsvalgte fra 1. mai 2013
Direksjonen
Kommandørkaptein
Oberst
Oberstløytnant
Kommandørkaptein
General
Iren Isfeldt (Formann)
Ingvill Eidsvåg
Knut Bremerthun
Tor Egil Walter
Sverre Diesen
Valgt til
(15)
(15)
(14)
(14)
(14)
Varamedlemmer til Direksjonen
Oberstløytnant
(H)
Advokat
Kommandør
(S)
Generalmajor
(L)
Generalmajor
(L)
Egil Vindorum
Trond Vegard Sagen Eriksen
Jon Meyer
Tom Henry Knutsen
Gunnar Rolland
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
Representantskapet
Kontreadmiral
Oberstløytnant
Oberst
Kontreadmiral
Orlogskaptein
Oberstløytnant
Oberstløytnant
Oberst
Major
Oberst
Oberstløytnant
Kommandør
Kommandør
Direktør
Major
Jo G. Gade
Herleif Sandbakken
Einar Johnsen
Jørgen Berggrav
Conrad Mohr
Ola Stubdal
Torbjørn Pettersen
Bente Sleppen
Eigil Jespersen
Kjell Huslid
Vidar Vik
Nils Helle
Svein-Erik Bakke
Rasmus Falck
Marianne Strømsborg Klever
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(S)
(H)
(H)
(S)
(H)
(S)
(L)
(H)
(S)
(S)
(H)
(H)
(L)
(H)
(L)
(H)
(S)
(S)
(L)
Varamedlemmer til representantskapet
Oberstløytnant
(L)
Elin Rørvik
Oberst
(L)
John Hukkelås
Kommandør
(S)
Knut Holth-Larsen
Brigader
(H)
Arild Dregelid
Oberst
(H)
Frank Stensland
Flaggkommandør
(S)
Jacob Børresen
Kommandørkaptein
(S)
Anders Barman Stenberg
Tilsynskomitéen for NMT
Kommunikasjonsdirektør
Kommandørkaptein
Oberstløytnant
Oberstløytnant
Oberstløytnant
(FFI)
(S)
(L)
(H)
(H)
Anne-Lise Hammer
Ola Bøe-Hansen
Håvard Klevberg
Ingvar Seland
Vidar Vik
(14)
(15)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(15)
(14)
(14)
(14)
(15)
3
Varamedlemmer:
Oberstløytnant
Oberstløytnant
Dekan
Forsker
Stabssjef
(FHS)
(H)
(LKS)
(FFI)
(FFI)
Tor Arne Berntsen
Egil Daltveit
Karl Erik Haug
Iver Johansen
Jan Erik Torp
(14)
(15)
(15)
(14)
(15)
Valgkomité
Medlemmer:
Brigader Øyvind K. Strandmann (L)
Oberstløytnant Bjørn Eidsvåg (H)
Kommandør Gunnar Heløe (S)
Varamedlemmer:
Oberstløytnant Marianne Døhl (L)
Oberst Tore Kvalvik (H)
Kommandørkaptein Terje Refsnes (S)
Redaktør NMT: Oberstløytnant (L) Harald Høiback
Intendant: Kommandør Tom Egil Lilletvedt
Webmaster: Kommandørkaptein Stig Morten Karlsen
Revisor: Revisorblom.com AS v/statsautorisert revisor Jan Blom.
3
Medlemmer
3.1 Kongelige, æresmedlemmer og innbudte
æresmedlemmer
H. M. Kong Harald V
H. M. Dronning Sonja
H.K. H. Kronprins Haakon
Æresmedlem
Kommandør Kåre Berg
Kongelige
Innbudte
medlemmer
Generalmajor
Oberst
Kommandørkaptein
Flaggkommandør
Kapteinløytnant
Generalløytnant
Generalmajor
Gullow Gjeseth
Kjell Huslid
Stig Morten Karlsen
Petter A. Ask
Stein W. Johansen
Wilhelm Mohr
Reidar Torp
4
Alminnelige medlemmer
Endringer i medlemstall pr 31 des 2013
Ved årsstart:
Opptatt
Utmeldt eller strøket
Døde
Justert for feil i medlemslisten
1.516
45
59
10
29
___________________________________________________________
Til sammen
1463
______________________________________________________________
.
Direksjonen har gått kritisk gjennom medlemsregisteret for å fjerne medlemmer som enten ikke
har betalt, eller hvor vi grunnet manglende innmelding av adresse-endring ikke lykkes i å komme
i kontakt med vedkommende.
Medlemmer avgått ved døden
Kommandørkaptein Morten Einbu
Ambassadør Eivinn Berg
Brigader Johan K. O. Bakken
Major Merethe Solheim
Kommandørkaptein Ola Semm-Knutsen
Generalmajor Leif Lundesgaard
Seniorrådgiver Hanne Moxness
Oberst John Roald Kløvstad
Major Tore Holtan
3.2 Medlemskontingent 2013
Medlemskontingenten for 2013 har vært:
♦ Stabsoffiserer og sivile bosatt i Oslo-området
♦ Offiserer av kapteins (tilsvarende) grad og lavere, samt pensjonister
bosatt i Oslo området
♦ Medlemmer bosatt utenfor Oslo-området
♦ Kadetter
kr 660,- pr år
kr 540,- pr år
kr 360,- pr år.
kr 60,- pr år
Medlemskontingenten inkluderer abonnement på Norsk Militært Tidsskrift (NMT).
5
4
Virksomhet
4.1 Møter
OMS har i 2013 hatt følgende møter og foredrag:
♦ 1 generalforsamling
♦ 4 representantskapsmøter
♦ 8 direksjonsmøter
♦ 25 foredragsaftener
♦ 1 Clausewitz-seminar
4.2 Tilstelninger
OMS har i 2013 hatt følgende sosiale arrangementer og tilstelninger:
♦ Juletrefest 3. januar
♦ Nyttårsball 5. januar
♦ Stiftelsesmiddag 1. mars
♦ Åpent hus med café 17.mai
♦ Høstsoirée 25. oktober
♦ Kalkunaften 18. november
♦ Julegilde 9. desember
Disse arrangementene er nærmere omtalt under pkt 4.5 i årsberetningen.
4.3 Foredrag
4.3.1 Våren 2013:
(Tall i parentes er totalt fremmøtte og deltakere på Seksa)
7. januar
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen
Statsrådens nyttårsforedrag:
Vårt innsatsforsvar i en relevant allianse
(146/44)
14. januar
Forsvarssjef, general Harald Sunde
Status Forsvaret
(160/37)
21. januar
Debattmøte
(83/31)
Innleder oberst Leif Petter Sommerseth,
sjef Avdeling for fellesoperasjoner, Forsvarets stabsskole
Exit Afghanistan politiske og militære «lessons learned»
28. januar
Oberstløytnant Karl Olav Bogevold
Pensjonsreformens konsekvenser for deg
(47/27)
4. februar
Direktør Petter Jansen,
Sjef Forsvarets logistikkorganisasjon
Status FLO
(104/43)
11. februar
Generalsekretær Jarle Tvinnereim
(52/28)
Det frivillige skyttervesen –status og utfordringer
18. februar
Generalmajor Roar Sundseth
Cyberoperasjoner – utfordringer i Cyber
(105/36)
6
25. februar
Brigader Karl E. Hanevik, sjef FST/SOA
Utviklingen av de norske spesialstyrkene
4. mars
Generalløytnant Kjell Grandhagen,
sjef for Etterretningstjenesten
Status E-tjenesten – Russland –
Sentral aktør i nordområdene
11. mars
Kontreadmiral Jørgen Berggrav,
Generalsekretær NROF
Reserven – relevant eller retorisk?
(106/40)
(102/43)
(53/29)
18. mars
Thorvald Stoltenberg
Nordisk forsvarssamarbeid
(88/50)
8. april
Statssekretær Ane Hansdatter Kismul
Olje- og energidepartementet
Energiforsyning og energisikkerhet –
fremtidige utfordringer
(88/35)
15. april
Administrerende direktør Frode Sjursen
Forsvarsbygg
Forsvarsbygg – fornuftig forvaltning
eller kunstig markedstenkning?
(61/31)
22. april
Lieutenant General Frances Wilson (USArmy retired)
The US approach to Professional Military Education
29. april
Hans-Wilhelm Steinfeld, NrK
Russland – rikets tilstand
Familieaften
(79/55)
4.3.2 Høsten 2013:
7. oktober
Tidligere direktør ved FFI Nils Holme
Forsvarspolitikk og Forsvarets operative evne
(89/42)
14. oktober
Avdelingssjef Anders Eggen, FFI
(74/35)
Cyberkrig – science fiction eller fremtiden krigføring?
21. oktober
Ekspedisjonssjef Kjersti Klæboe, FD
Kompetansereformen i Forsvaret
28. oktober
Eldbjørg Løwer,
Leder i Stortingets EOS-utvalg
(55/27)
(93/42)
(46/20)
7
Kontrollen med de hemmelige tjenester –
det demokratiske dilemma
4. november Forskningssjef ved FFI Bjørn Arne Johnsen og
Rådgiver og tidligere våpeninspektør Jørn Siljeholm
(75/38)
Syria – hvorfor ble Norge spurt om å delta i destruksjon av landets kjemiske
våpen, hvordan kan slike våpen destrueres og hva ville det ha betydd for Norge?
11. november Bjørn Tore Godal, IFS
Militær intervensjon som politisk virkemiddel
i dagens verden
(63/31)
18. november Dr. Med. Hans Cristoffer Børresen
Tungtvannskrigen
Kalkunaften
(101/65)
25. november Generalmajor Rune Jacobsen, GIH
Min visjon for Hæren
(102/33)
2. desember
Professor Øyvind Østerud, UiO
Irregulær krigføring, terrorisme og opprør –
den nye hundreårskrigen?
(54/29)
9. desember
Genmaj Eivind Stai, oberst Bjørn Stai, LOI
og oblt Rune Jarwson, LST
FN-operasjonen i Kongo – et 50 års minne
Julegilde
(67/50)
Antall til stede ved foredragene varierte fra 46 til 160 med et gjennomsnitt på 84 tilhørere.
Gjennomsnittlig deltakelse ved seksa har gjennom året vært 38. Seksa har kostet kr 300 med og
250,- uten alkohol. Siden 1. nov har seksa kostet kr 350,- med, kr 300,- uten alkohol og kr 400,for ikke medlemmer.
4.3.3 Clausewitz-seminar
Clausewitz-seminaret var opprinnelig navnet på en fast møterekke om geopolitiske og strategiske
spørsmål i regi av Norsk Utenrikspolitisk Institutt på 1980-tallet. Seminaret samlet interesserte
deltagere fra ulike fagmiljøer med tilknytning til denne tematikken, og møttes 5-6 ganger i året.
Høsten 2012 ble det tatt et initiativ for å revitalisere seminaret under samme navn, men nå som
en del av Oslo Militære Samfunds virksomhet. Hensikten er den samme som med det
opprinnelige seminaret – gjennom samtaler og diskusjon å skape innsikt i geopolitiske,
sikkerhetspolitiske og strategiske forhold i vid forstand. Det betyr at møtene ikke bare tar opp
emner innenfor tradisjonell sikkerhetspolitikk og militære spørsmål, men inkluderer alle temaer
som påvirker makt- og realpolitiske forhold, f eks internasjonal økonomi, energispørsmål etc.
Foreløpig tas det sikte på å gjennomføre tre møter per år; ett om høsten og to i vårterminen. Til
hvert møte inviteres en innleder med spesiell innsikt innenfor et nærmere definert område, som
holder en innledning på ca 20 minutter. Deretter kan seminardeltagerne stille spørsmål eller
8
kommentere innledningen, som igjen utløser en mer alminnelig diskusjon om temaet. Møtene
holdes i Samfundets lokaler, normalt på en mandag fra kl 16.00 og frem til kl 17.30. Av
plasshensyn er det derfor foreløpig begrenset deltagelse, basert på invitasjon av antatt
interesserte fra aktuelle fagmiljøer. Det første møtet i det nye Clausewitz-seminaret ble avholdt
12. november 2012, da professor Christopher Coker fra The London School of Economics and
Political Science innledet om europeisk strategisk tenkning. Det andre seminaret ble avholdt
våren 2013 og hadde tittelen «Kanonbåtdiplomati – fortsatt relevant i det 21. århundre?» Det var
planlagt ytterligere to seminarer høsten 2013, men begge disse måtte flyttes til 2014 etter at
uforutsette hendelser gjorde at de ikke kunne avholdes som planlagt.
4.4 OMS – presse- og informasjonstjenesten
4.4.1 OMS hjemmeside på internett
Hjemmesiden: www.oslomilsamfund.no
Oslo Militære Samfund etablerte sine hjemmesider på Internett i 2000. Etter et gledelig stort
antall besøkende de første årene har antallet stabilisert seg de siste årene. Gjennomsnittlig antall
hits de siste årene har vært fra 40 til 60.000 pr måned. I løpet av 2013 har antall unike (nye)
besøkende flatet ut etter den gledelige økningen i 2012. Disse tallene bekrefter at hjemmesidene
fortsatt er en viktig informasjonskanal for OMS.
De fleste foredragsholdere leverer elektronisk manus. Dette benyttes til våre hjemmesider og blir
dermed tilgjengelig for alle interesserte, som regel fra samme kveld som foredraget er avholdt.
Sidene med avholdte foredrag er de klart best besøkte på våre hjemmesider. Dette gjør at tirsdag
er dagen med flest besøkende som laster ned sider fra OMS’ hjemmesider. Foredrag der manus
er tilgjengelig øker også medias interesse for å omtale vedkommende foredrag.
For tiden arbeides det med en oppdatering og fornying av våre hjemmesider. I løpet av våren
2014 vil nydesignet hjemmeside bli lagt ut.
4.4.2 Rekruttering/Informasjon
Hjemmesidene rekrutterer mange nye medlemmer til OMS og abonnenter til NMT. Elektroniske
søknadsskjemaer er tilgjengelige. De fleste søknader om medlemskap og bestillinger av
abonnementer på NMT, kommer via skjemaene på hjemmesiden.
Webmaster mottar også en rekke henvendelser om informasjon om OMS drift og virksomhet.
Henvendelser blir besvart fortløpende etter hvert som de mottas.
4.4.3 Samarbeid med Oslo forsvarsforening
Oslo forsvarsforening (OFF) og OMS hadde helgen 19-20 oktober 2013 et sikkerhetspolitisk
seminar som rettet seg særlig mot unge personer. Seminaret hadde mange gode innlegg. Fra
OMS er det særlig grunn til å understreke den positive effekten seminaret hadde på rekruttering.
Et tjuetalls nye medlemmer kan direkte tilskrives dette seminaret.
4.4.4 Pressetjenesten
De siste par årene har medienes interesse for å være til stede og lage reportasjer for radio og TV
vært synkende, men understreker betydningen av hvem det er som står på talerstolen og hvilket
tema som fremføres. OMS må selvfølgelig også konkurrere med nyheter fra Norge eller utlandet
for at media skal vise interesse.
Dersom manus ikke er tilgjengelig, reduseres interessen ytterligere.
4.4.5 Video-opptak av foredrag
OMS anskaffet i 2012 opptaksutstyr for å bevare og gjennom hjemmesiden dele foredragene
med interesserte som ikke har anledning til å være til stede på mandagsmøtene. Tross en del
tekniske utfordringer innledningsvis vil tjenesten med å bevare og formidle opptak av foredrag
fortsette.
9
4.4.6 Konklusjon
Oslo Militære Samfunds hjemmesider bidrar til å fremme informasjon om Samfundets formål
som er å utdype interessen for kunnskap om totalforsvaret og de militære vitenskaper gjennom
foredrag, diskusjoner og utgivelse av Norsk Militært Tidsskrift.
Hjemmesiden bidrar også sterkt til søknader om medlemskap i OMS og abonnement på NMT.
Medias interesse og offentlig omtale av møtene i OMS er viktig for profilering av Samfundet, og
ikke minst for OMS sitt bidrag til å belyse informasjon om Forsvarets virksomhet. Det er
medlemmene og tilhørerne i salen som er hovedmålgruppen for budskapene fra talerstolen.
Medieomtale er en profileringsbonus for virksomheten i OMS, men må ikke gjøres til en
hovedsak. Medlemmene og media har ofte helt forskjellig fokus på hva som er viktig for
Forsvaret.
4.5 Sosiale aktiviteter
4.5.1 Juletrefest
Torsdag den 3. januar 2013 ble det arrangert juletrefest der OMS-medlemmer kunne ta med slekt
og venner. ”Roalds nisseorkester” var innleid og ledet gang rundt juletreet samt underholdt og
aktiviserte barna. Juletrefesten ble avsluttet med besøk av julenissen som delte ut godteposer.
Det ble servert pølser, boller og brus til barna. I salongene ble de voksne servert julekake og
kaffe. Det var 39 barn og 48 voksne til stede. Pris pr deltaker var kr 100,4.5.2 Nyttårsball
Nyttårsballet ble avholdt lørdag 5. januar 2013. Det var 90 deltakere til stede. Vertskap var
formann, generalmajor Gunnar Rolland med fru Gunn Mathilde Rolland og formannen i
arrangementskomiteen, oberstløytnant Egil Vindorum med fru Merete Ones. Kveldens
hovedgjest var ordfører i Oslo, Fabian Stang og ledsager Catharina Munthe. Mens gjestene
ankom og inntok sin aperitiff, ble det spilt hardingfele ved professor Sven Kristoffer Nyhus.
Formannen ønsket gjestene velkommen og introduserte aftenens toastmaster, oberstløytnant Ola
Stubdal. Generalmajor Tom Henry Knutsen som eldste tilstedeværende tjenestegjørende offiser
utbrakte Hans Majestet Kong Harald Vs skål. Talen for damene ble holdt av brigader Gjermund
Eide og talen for herrene ble holdt av Anne Ellingsen. Æresgjest Fabian Stang takket for maten.
Dansen åpnet med polonese, og musikken ble besørget av Sven Jøran Michelsen som spilte til kl
01.00. Kuvertprisen var henholdsvis kr 800,- for medlemmer og kr 1000,- for gjester.
4.5.3 Samfundets 188-årsdag
I anledning Samfundets stiftelsesdag 1. mars 1825, ble den tradisjonelle årsmiddagen avviklet
fredag 1. mars 2013. Vertskap var formannen, generalmajor Gunnar Rolland og formannen for
arrangementskomiteen, oberstløytnant Egil Vindorum. Tradisjonelt spilte to hornblåsere fra
H.M. Kongens Garde ved æresgjestens ankomst.
Æresgjest var H.M. Kongen og hovedbordet var tradisjonelt plassert under maleriene av D.D.
M.M. Kongen og Dronningen. Representanter fra Kungliga Krigsvetenskapsakademin,
översteløjtnant Gunnar Magnusson og Fil. Dr. Gunilla Herolf var plassert ved hovedbordet.
Formannen ønsket gjestene velkommen til bords, og introduserte deretter aftenens toastmaster,
oberstløytnant Bjørn Aksel Sund.
Talen for Fedrelandet ble holdt av brigader Reidar Melheim og talen for Samfundet ble holdt av
major Marianne Strømsborg Klever. Viseadmiral Haakon Bruun-Hanssen takket for maten.
Etter middagen ble det servert kaffe avec i de tilstøtende salonger. Kuvertprisen var kr 600,-.
Det deltok 81 medlemmer, foredragsholdere og gjester under middagen.
10
4.5.4 Den Glade Majors Ordensmesse
Den Glade Major er Oslo Militære Samfunds egen husorden. Den ble innstiftet ved en
julemiddag den 18. desember 1929 under ledelse av Stormester med assistanse av Cansellichef,
Ceremonimester, Bøddel og Herold. Årets ordensmesse ble gjennomført 15. mars 2013 med 24
deltagere.
Formålet med denne høit fortjenede og distinguerede orden er:
1.
Fremme av godt og varigt Kameradskap og det Selskabelige Samvær inden Oslo
Militære Samfund
2.
Paaskjønnelse for fremragende Fortjenester af det under pungt 1 nævnede – samt
for glimrende Prestationer udi Billiarden og ved Spildebordet, Spisebordet eller
Drikkebordet
3.
At give et varig Minde om det som ”den gang” var.
Fra de mest aktive ved spillebordene og ved samfunnets ulike arrangementer tas det normalt opp
to – tre nye riddere hvert år. Ordenen har etter hvert mange ordensbrødre og er støttet
økonomisk av Oslo Militære Samfund.
4.5.5 17. mai
I anledning feiringen av Grunnlovsdagen holdt OMS åpent hus for medlemmer med gjester. Det
var anledning til å kjøpe smørbrød, kaker og forfriskninger. Rundt 200 gjester besøkte OMS
denne dagen.
4.5.6 Sommertur
Årets sommertur var planlagt om bord på minesveiperen «Alta» lørdag 15. juni. Påmeldingen
var imidlertid så liten at Direksjonen fant å måtte avlyse arrangementet.
4.5.7 Soirée
Den 25. oktober ble det arrangert soirée for medlemmer og gjester. Det var lagt opp til en
uhøytidelig ramme, og arrangementet ble i sin helhet gjennomført i underetasjens lokaler.
Aftenens vertskap var formann i arrangementskomiteen, oberstløytnant Egil Vindorum med fru
Merete Ones. Det ble som vanlig servert aperitiff til velkomst. Deretter var det kåseri ved oblt
Vindorum om «Det Kongelige Norske Ordensvesen, de Kongelige og offentlige
æresbevisninger. Fra Det kongelige slott hadde man fått utlånt eksemplarer av de ulike valører
som gjestene kunne studere. Det var så tradisjonelt tapas-buffet, og det hele ble avsluttet med
dans til musikk av Thomas Muskat fram til kl 23.30. Det deltok 22 personer på arrangementet
som hadde en kuvertpris på kr 400,-.
4.5.8 Kommandør Gades Kalkunaften
Kalkunaften ble avholdt etter det ordinære foredrag, mandag 18. november 2013. Det deltok 80
medlemmer. Major Aasmund Setsaas var kalkunmester for tolvte gang. Major Hans Henrik
Thaulow var maestro for første gang. De kalkunære embetsmenn var kommandør Tom Egil
Lilletvedt og oberst Ingvill Eidsvåg. Offisiell kalkunfrembærer (tittelen ble innstiftet av
kalkunmesteren i 2011) var oberstløytnant Egil Vindorum.
Samfundets staselige punsjebolle, som ved et uhell fikk knust lokket under kalkunaften i 2010
er reparert for et betydelig beløp. For å ikke risikere skader på den staselige og kostbare bollen
ble punsjen servert fra kanner. Det ble loddet ut 32 kalkuner og to kalkuner ble gitt i gave til
foredragsholderen og kalkunmesteren.
11
4.5.9 Julegilde
Julegilde med torsk og rødvin ble avholdt under årets siste mandagsmøte, 9. desember 2013.
65 medlemmer deltok under middagen. Kuvertprisen var kr 350,-.
5
Norsk Militært Tidsskrift (NMT)
5.1 Utgivelse
I 2013 ble det gitt ut fire nummer av NMT med totalt 208 sider. Hver utgivelse hadde et opplag
på 2400.
5.2 Abonnenter
Medlemmer av OMS får tidsskriftet som del av medlemskapet. I tillegg har NMT direkte
betalende abonnenter og et beskjedent, men stabilt salg gjennom Narvesen. NMT har et lite
antall gratisabonnenter, som omfatter offentlig pålagt avlevering samt utveksling av NMT med
andre tidsskrifter.
5.3 Redaksjon
NMT har gjennom hele året vært redigert av oberstløytnant Harald Høiback. Både tilgangen på
militærfaglig stoff og annonser tilsier at NMT også neste år kommer ut med fire nummer. Den
redaksjonelle profilen legger vekt på analyserende fagstoff, og ønsker å dyrke tankevekkende
artikler basert på innsikt. OMS finner liten hensikt å konkurrere med det store antall av
Forsvarets publikasjoner og tidsskrifter som arbeider for Forsvaret om nyhetsstoff og stoff med
generell informasjon. NMT har en oppgave i formidlingen av profesjonelt forsvars- og
sikkerhetspolitisk fagstoff.
NMT har egen hjemmeside med domenet: www.nor-miltids.com og med e-post
[email protected] På nettstedet legges innholdsfortegnelser fortløpende samt at man ved
årsskiftet legger ut hele den foregående årgangen på nett. NMT presenterer også informasjon om
prisoppgaven på nettstedet.
5.4 Forretningsførsel
Cox AS, Bergen, er både annonseakkvisitør, utfører layout og ivaretar trykking.
Annonsemarkedet er gjennom flere år blitt ansett for å være vanskelig, og omfanget av Cox AS
arbeid for NMT er en funksjon av annonseinntektene i NMT. NMTs kontorhold er videreført i
Tollbugaten 10 i 2012. Regnskap føres av Stein W. Johansen.
5.5 Økonomisk støtte/bidrag
Tildelingen over forsvarsbudsjettet for året 2013 inngikk i tildelingen til OMS. NMT fikk
overført kr 100.000,- av det samlede statstilskuddet for OMS og NMT.
6
Norsk Militært Tidsskrifts prisoppgave og årets artikkel 2012
6.1 Prisoppgave
Det innkom kun en oppgave til vurdering, men heller ikke i år fant komiteen grunn til å tildele
pris.
Etter flere år uten å tildele pris vurderer Tilsynskomiteen å se på markedsføringen av
konkurransen. Det skrives kanskje mer enn noen gang før ved Forsvarets ulike skoler, men lite
av dette finner altså veien til NMT.
6.2 Årets artikkel
Årets artikkel ble «F-16 anskaffelsen - framsynthet eller flaks?» (NMT 2013/ 3) av førstelektor
Ole Jørgen Maaø ved Luftkrigsskolen. Begrunnelsen er som følger: Maaøs artikkel hviler på et
omfattende forskningsprosjekt som har gått over flere år, og viser på en eksemplarisk måte at det
er mulig å skrive godt og spennende om kompliserte spørsmål man kan svært mye om. Dette er
formidlingskunst på høyt nivå. Prisbelønningen for årets artikkel er kr 2.000,-.
12
Tilsynskomiteen ønsker også å trekke fram Lars Borgens artikkel «Sivilisering av den operative
logistikken - hvor går grensen?» (NMT 2013/ 2). Borgen drøfter to sentrale spørsmål som ofte
faller utenfor militærteoretisk litteratur, nemlig logistikk og sivilt-militært samarbeid. Borgens
artikkel er solid og grundig, og vil bli en standardtekst innenfor fagfeltet.
7
Gaver/bidrag
7.1 Forsvarsdepartementet
OMS ble etter søknad tildelt kr 240.000,- for 2013. Direksjonen øremerket kr. 100.000,- til
NMT, og de øvrige midler til OMS’opplysningsarbeid.
7.2 Eckbos legater
Fra major og advokat Eivind Eckbos legater er OMS, etter søknad, tildelt kr 130.000,- som er
brukt til vedlikehold av bygningen.
7.3 Gaver til OMS i 2013
På bakgrunn av en annonse i NMT er det i løpet av året innbetalt gaver med totalt kr 5.000,Direksjonen er meget glad for denne støtten fra enkeltmedlemmer. Gavene kommer vel med i
Direksjonens arbeid med å videreutvikle OMS foreningsvirksomhet, samt vedlikehold av vårt
unike forsamlingslokale.
Forfatter Harald Hallberg har gitt et eksemplar av boken «Norske dekorasjoner» til OMS.
7.4 Våpenutstilling
Kurt Johannessen har ved flere av mandagsmøtene stillet ut prakteksemplarer fra sin private
samling av skytevåpen, blankvåpen og annet historisk militært materiell. Utstillingene har vakt
stor interesse. Direksjonen takker Johannessen for å ha vist frem materiellet, og at han har delt
sin store kunnskap med Samfundets medlemmer.
8
Fonds og legater
8.1 Hedda og Johan L´oranges husfond
Legatet er ikke belastet i 2013.
8.2 Oslo Militære Samfunds venners vedlikeholdsfond
Fondet er belastet med kr 39.750,- for utvendig hovedtrapp, stolper og lavetter i 2013.
8.3 Oberst I Jetmund Engesæth og hustru Wencke Engesæths legat
Legatet er belastet med kr. 9.800,- for betaling av underholdningsinnslaget under juletrefesten 3.
januar.
8.4 Kommandør Gades Kalkunfond
Fondet er belastet med kr 8.874,- for kostnader til kalkuner til utlodning på kalkunaften.
8.5 Kommandør Kåre Berg og hustru Else Kari Bergs legat
Legatet er belastet med kr. 8.000,- for kostnader til underholdning i forbindelse med høstsoirée.
8.6 Major Henry Aargaards legat - reisestipend
Det innkom ingen søknader til legatet. Det ble heller ikke brukt stipendmidler i 2013.
9
OMS hederstegn tildelt i 2013
Gull
Ingen
Sølv
Oberst Ingvill Eidsvåg
Bronse
Direktør Rasmus Falck, oberstløytnant Herleif Sandbakken og oberstløytnant Frank Stensland.
13
10
Eiendommen
10.1 Vedlikehold
Vedlikehold av Myntgaten 3 med inventar har i 2013 vært relativt omfattende.
Rapporten om bygningsteknisk tilstand og behov for reparasjon og vedlikehold fra OPAK AS
forelå i oktober 2012, og beskriver en rekke tiltak som bør gjennomføres i de nærmeste ti årene.
De foreslåtte tiltakene virker logiske og har god sammenheng. Direksjonen utarbeider for det
enkelte år en operasjonalisering av planen, dvs hvilke tiltak som bør gjennomføres når i forhold
til budsjett.
I 2013 fant man å måtte prioritere drenering rundt bygget, samt utskifting av elektrisk varmeelement i hovedtrappen ute. I den sammenheng ble septere anskaffet, og lavettene til morterne
mot Kongens gate ble skiftet ut. Oljetanken ble gravd opp og fjernet, og området ble sådd igjen.
I tillegg ble en deformert natursteinsmur i hagen mot Kongens gate gjenoppbygget.
10.2 Inventar
Anskaffelser primært knyttet til utskifting av teknisk kjøkkenutrustning er belastet med kr
100.000,10.3 Teknisk anlegg
Kr 66.000,- har i hovedsak gått med til vedlikehold av vårt tekniske anlegg som til dels er
gammelt og vedlikeholdskrevende. Dette gjelder i særlig grad ventilasjonsanlegget.
10.4 Bygning
Samlet kostnad for vedlikehold på bygningen i 2013 har beløpt seg til kr 1.104.000,-.
10.5 Forsikringer
OMS har i 2013 vært forsikret i Gjensidige. Direksjonen skiftet fra If i 2009 og mener å ha fått
en gunstig forsikring for OMS i Gjensidige. Forsikringen omfatter fullverdi for bygningen. I
tillegg omfatter den inventar, yrkesskade for ansatte, driftstap og skade på personer og
gjenstander.
11
Økonomi
Regnskapet for OMS for driftsåret 2013 innbefatter også resultatregnskap for NMT og fonds.
Det henvises til vedlagte regnskap for OMS, med note 1 - resultatregnskap NMT – og note 2 regnskapene for:
♦ Major Henry Aargaards Legat,
♦ Oberst I Jetmund Engesæth og hustru Wencke Engesæths Legat,
♦ Kommandør John A Gades Kalkunfond,
♦ Hedda og Johan L`Oranges Husfond av 1978,
♦ Oslo Militære Samfunds Venners vedlikeholdsfond av 1982,
♦ Kommandør Kåre Berg og hustru Else Kari Bergs legat
Regnskapet for 2013 gir etter Direksjonens mening et forsvarlig uttrykk for Samfundets
økonomiske stilling og drift. Aksjeposten på 10.000 aksjer i A/S Veidekke har en markedsverdi
ved årsskiftet på kr 489.500,-. I 2013 ble det betalt utbytte på kr 25.000,Resultatet før finansposter gir et underskudd på kr 521.000,- Det er utvist stor grad av
nøkternhet når kun de mest påkrevde vedlikeholdstiltak er iverksatt.
Av oppsparte midler er kr 5.120.000,- pr 31. desember 2013 plassert på foreningens konto i
Forsvarets Personellservice (FP), samt kr 387.000 i bank. Direksjonen har i 2013 vurdert mulig
alternativ plassering av OMS midler og besluttet fortsatt å holde brorparten av egenkapitalen i
FP.
Regnskapet for 2013 ble gjort opp med et samlet underskudd på kr 367.000,-
14
12
Utredninger i driftsåret
12.1 NMTs utvikling
Direksjonen har i 2013 vurdert en videre utvikling av NMT. Arbeidet som er igangsatt skal også
ta for seg hjemmesiden og utrede samarbeid om blader og hjemmesider med andre. Arbeidet er
p.t. ikke kommet så langt at Direksjonen kan gi nærmere informasjon ennå.
Oslo, den 1.mars 2014
Iren Isfeldt (sign)
Formann
Knut Bremerthun (sign)
Sverre Diesen (sign)
Tor Egil Walter (sign)
Ingvill Eidsvåg (sign)