Presentasjon Det norske Skogselskap

Det norske Skogselskap
Trygve Enger - Adm.dir.
Skogseminar på Norsk Teknisk Museum
25.10.2013
Skogen - en fantastisk ressurs…
Pres. TE..
Det norske Skogselskap
• DnS er en ideell, landsdekkende medlemsorganisasjon
med ca. 11.000 medlemmer fordelt på 18 lokale
fylkesskogselskap.
• Synliggjøre skogens muligheter.
• Fokus på:
- Informasjon.
- Opplæring.
- Påvirkning om skog og skogbruk.
miljø og fornybare ressurser
Bakgrunn:
Det norske Skogselskap
• DnS ble stiftet i 1898.
• Siden starten har selskapet utviklet seg fra å sørge
for helt nødvendig skogreising til i dag å jobbe med
bevisstgjøring rundt skogens viktige rolle i kampen
for et bedre klima.
Bakgrunn:
Det norske Skogselskap
• Skogselskapet har lenge før global oppvarming ble
et begrep, dokumentert skogens viktige klimarolle.
• Dagens norske skoger er i stand til å binde mer enn
50% av landets årlige utslipp av klimagassen CO2…
Skogen binder, den lagrer og den kan erstatte fossile
energikilder.
• Skogen er en viktig fornybar ressurs!
 Næringsvei
 Samfunnet
 Klima
Visjon
”Alle mennesker skal oppleve skog som
en verdifull kilde til livskvalitet.”
Formål
Fremme forståelsen for skogens mangesidige
betydning for alle.
Dette som:
•
•
•
•
verdiskaper
miljøarbeider
tradisjonsbærer
arena for helse og friluftsliv
Målgrupper
• Egne medlemmer - enkeltpersoner og org.
• Skoleverket, Barn og ungdom.
• Politikere og andre aktører i samfunnsdebatten.
• Media.
• Allmennheten.
• Skogeiere.
• Aktørene i bransjen.
Skogselskapet
Ønsker i større grad å innta rollen
som koordinator og brobygger for hele skogsektoren.
• Fri og uavhengig rolle.
• Samarbeid på overordnede saker.
• Bedre ressursutnyttelse.
• Tillit og gjennomslag i markedet.
Skoleskogdager
•
•
•
•
•
•
Ha gode opplevelser ute.
Bli glad i skogen.
Skape holdninger.
Lære litt.
Gjøre noe praktisk.
Ha det gøy!
 Vi har nådd ca. 30.000 elever siden
1998 med skoleskogdagene bare i Oslo…
Skogselskapet - Skoleskogdager i over 100 år……!
Skogplanting og bruk av
skogen som læringsarena…
Skogplanting med merking av trær – fadderordning…
«Treomtre» Fotokonkurranse for alle skoler i Norge
«NaTurApp skal bli det
beste verktøyet for å
planlegge, gjennomføre og
finne spennende ting å se
og gjøre på tur!»
Skogselskapet
Juni 2011
…og oppsummere og dele med andre
Prosjekt «Vitensentre»
MÅL
-
Nå ut til barn og unge
Kunnskapsløft om skog- og tresektoren
Primær fokus på fotosyntesen
Temaer: Energi og klima
Minst en utstilling på hver av landets
vitensentre innen 2014.
EnergiTivoli
«I utstillingen EnergiTivoli lærer du om verdens
energiforbruk, du kan eksperimentere med
fornybare energikilder og stemme på løsningene.
- Utstillingen er fylt av nyskapende interaktive
installasjoner det ikke finnes maken til!»
«FotosynteseFestival»
www.skogselskapet.no