Flomsonekartlegging i Oslo

Flomsonekartlegging i Oslo
Elveflom
Urbanflom
Webjørn Finsland
Plan- og temakartenheten
[email protected]
Aktsomhetskart - elveflom
• Sørkedalselva og Ellingsrudelva - flomsonekartlagt
 200 – års flomsone med fare for vann i kjeller.
 områder som ligger mindre enn 2,5 m høyere enn 200 – års
flomsonen.
• Ljanselva, Alna og Akerselva - regulerte
 initial 1000-års flom utført i forbindelse med
dambruddsbølgeberegning.
• Resterende vassdrag
 Horisontal og vertikal bufferanalyse etter anbefalingene gitt i på side
24 i NVEs rettningslinje 2/2011: Flaum- og skredfare i arealplaner.
 Verdiene som er brukt er 20 meter på hver side, eller maksimalt 8
meter vertikal stigning.
2
1693 bygninger innenfor aktsomhetsområdene :
Bygningstype
Antall
Vassdrag
Bolig
1028
Alle
Industri /Kontorbygg
176
Alle
Jernbanestasjon
1
Alna (Bryn stasjon)
Skole/barnehage
20
Alna, Hovinbekken,
Akerselva, Frognerelva,
Hoffselva
Helsebygning
9
Akerselva, Frognerelva,
Merradalsbekken
3
4
Kartlegging av flomveier i byområder
Nov 2010
Mars 2011
Nov 2011
Mars 2012
Sept 2012
Mai 2013
• NOU 2010:10
• FB workshop Trondheim
• Geoanalyseworkshop NUSB
• Oppfølgingsmøte på NUSB
• FB samling Gardermoen
• Leveranse - Sekundære flomveier til
Kommuneplanen
• Avslutningsworkshop NUSB – Veileder
5
Terrengmodell fra Laser data
22.05.2013
Terrengmodell
Pixel value 31,62 meter
Pixel value 31,49 meter
22.05.2013
Terrengmodell
22.05.2013
Archydro tools
• Fil Sinks Fyller hull i modellen
• Flow Direction Gir retning til laveste nabocelle
• Flow Acummulation Antall celler som drenerer til en celle
• Stream Definition Terskelverdi for når noe defineres som vannvei
• Stream Segmentation Deler opp og nummererer elvenettet
• Drainage Line Processing konverterer ”stream definition” til Dreneringslinjer
• Catchment Grid Delineation Avgrensning av nedbørsfelt i raster format
• Adjoint Catchment Processing Slår sammen nedbørsfelt
• Catchment Polygon Processing Konverterer nedbørsfelt fra raster til vektor
• Drainage Point Processing Beregning av dreneringspunkter (laveste celle i basseng)
22.05.2013
Nedbørsfelt
• Catchment Grid Delineation Nedbørsfelt avgrensing i raster format
• Catchment Polygon Processing Konvertering av nedbørsfelt fra raster til vektor
22.05.2013
Dreneringslinjer
• Dreneringslinje 50.000, 100.000, 500.000 m2
22.05.2013
Verifisering av resultatet
1. Følger eksisterende elver og bekker
2. Følger historiske elveløp
3. Følger offisielle nedbørsfelt
4. Stemmer med registrerte hendelser
22.05.2013
Følger eksisterende elver og bekker
22.05.2013
Følger historiske elveløp
22.05.2013
Følger ”offisielle” nedbørsfelt
22.05.2013
Stemmer med registrerte hendelser
22.05.2013
Dagens situasjon (3. okt. 2012)
Sjømankirke
Forslag uten fartsdump
Sjømankirke
Forslag uten fartsdump
Sjømankirke
Forslag uten fartsdump
Sjømankirke
22.05.2013
Veien videre
21
Fra ”tørre” linjer til urbanflommodell
Hvor og når oppstår hendelser?
22
Maridalsveien
3. Juli 2009
7. Juni 2011
3. Oktober 2012
22.05.2013
Maridalsveien 3. juli 2009
Intens byge
21,1 mm i løpet av en time
22.05.2013
Maridalsveien 7. juni 2011
Intens byge
20 mm i løpet av en time
22.05.2013
Maridalsveien 3. oktober 2012 kl 1615
Intens byge
6,7 mm i løpet av en time
22.05.2013
Mål for neste prosjekt:
Fra ”tørre” linjer til urbanflommodell
• Hvor og når oppstår hendelser?
•
•
•
•
Barrierer som lager problemet
Nedbørsmengde og intensitet
Avrenningshastigheter (helninger og avstander)
(Samspillet med rørsystemet)
• Kategorisering av flomveier
• risiko / konsekvenser
27