Nytt Ledelse i forandring 2014

Nytt Ledelse i forandring 2014 kull 39
01.09.2014
LIF kull 39 får oppleve nye spennende tema, ennå flere anerkjente forelesere
og studietur til Firenze - men de samme stødige grunnprinsippene som har
kjennetegnet LIF i 25 år består.
Ledelse i forandring
- hjelper erfarne ledere til å ta ut sitt og bedriftens fulle potensiale
Vi har tilført vårt flaggskip LIF et tidsriktig innhold. Programmet
UNIK MØTEPLASS FOR NETTVERKSBYGGING
er nå enda bedre tilpasset behovet til den moderne leder og
Siden første kullet ble gjennomført for nærmere 25 år siden har
bedrift. Gjennom teori, oppgaveløsninger og egne erfaringer
over 800 ledere deltatt i programmet. Deltakerne representerer
blir du personlig utfordret til å lære om de menneskelige sider
et vidt spekter av bransjer, bedrifter og ledere i strategisk viktige
ved organisasjonen og hvordan dette innvirker på utøvelsen
lederroller fra stab, linje eller prosjekt. Dette mangfoldet gjør
av lederskap, beslutninger, arbeidsprestasjoner og bedriftens
Ledelse i Forandring til en unik arena for erfaringsutveksling og
måloppnåelse.
nettverksbygging på tvers og den enkelte deltaker skaper nettverk
og vennskap som ofte varer lenge etter at programmet er slutt.
Programmet er utviklet og ledes av flere anerkjente og erfarne
forelesere som gjennom sin spisskompetanse og formidlingsevne
VARIGHET OG ARBEIDSFORM
gjør ny kunnskap anvendelig for deg i egen lederrolle og
Programmet består av 6 samlinger fordelt på 3-4 dager,
organisasjon.
tilsammen 19 dager over en periode på 12 måneder. Hver samling
er lagt opp som en sekvens med nøye integrerte forelesninger,
UTVIKLING AV LEDERSKAP
øvelser, samtaler og gruppearbeid. Deltaker skal gjennomføre
Programmet Ledelse i forandring trekker på kunnskap fra flere
en reell utviklingsoppgave i egen bedrift i programperioden
ulike fagområder som ledelse, kommunikasjon, psykologi,
og skal ha nærmeste leder som coach og veileder. Denne vil
makt, filosofi, motivasjon, personlighet, beslutninger, strategi,
ha en viktig oppgave som støtte for deltakeren i lærings- og
kreativitet og gruppeprosesser. Dette skal gi deg tilgang til en
utviklingsprosessen. Det vil bli stilt krav til forberedelser og
innholdsrik verktøykasse, men det betyr ikke at du automatisk
etterarbeid ved hver samling.
kan utøve kompetent ledelse. Det gir deg heller ikke lærerik
praksis. For å utvikle oss som ledere må vi reflektere over egen
Programmets varighet og arbeidsform setter i gang en
ledelse, i relasjon til de vi leder og i praksisfellesskap med andre
læringsprosess som fortsetter også etter at programmet er
ledere. Dette programmet er en trygg treningsarena der du får
slutt.
gode muligheter til å reflektere over egen praksis og å jobbe
praktisk med stoffet gjennom øvelser, diskusjoner og et selvvalgt
forbedringsprosjekt i egen bedrift.
Bilder fra tidligere samlinger, og framtididig utenlandssamling; Firenze. Se flere bilder på www.nordvestforum.no
Program for kull 39
SAMLING: LEDELSE OG
1
LEDERROLLEN.
STRATEGISK LEDELSE
1. - 3.
september
2014
SAMLING: KONKURRANSE
4
OG SAMARBEID. STRATEGISKE
RESSURSER.; EFFEKTIVE TEAM
•
Ditt ledelsesfundament.
•
Konkurranse og samarbeid.
•
Personlige preferanser og ledelsestype
•
Strategiske ressurser
•
Perspektiver på strategisk ledelse.
•
Effektive team
SAMLING: IVERKSETTING AV ENDRING
2
•
Mekanismer som hemmer og fremmer
iverksetting
•
KOMMUNIKASJON SOM VERKTØY
•
Coaching som verktøy
•
Kommunikasjon og formidling
2.-4.
desember
2014
SAMLING: MAKT OG PÅVIRKNING
5
UTENLANDSSAMLING
Håndtering av risiko
SAMLING: COACHING OG
3
14. - 16.
oktober
2014
•
Makt og ledelse
•
Påvirkning
SAMLING: VEIEN VIDERE
6
•
Resultat fra forbedringsprosjektene
•
Rolleanalyse
•
Veien videre
Påmelding til Nordvest Forum AS,
For mer informasjon:
Postboks 938 Sentrum, 6001 Ålesund.
Anne Holstad,
E-post: [email protected]
mobil +47 913 89007 eller
Telefon: 70 10 20 90
[email protected]
PÅ VÅRE HJEMMESIDER:
Anna Louise Goksøyr
www.nordvestforum.no finner dere påmeldings-
mobil: +47 944 88674 eller
skjema som fylles ut og sendes til Nordvest Forum
[email protected]
02.-05.
februar
2015
13.-15.
april
2015
09.-11.
juni
2015
AS. Påmeldingen er bindende.
Du kan også lese mer på www.nordvestforum.no
KURSPRIS
Påmeldingsfrist før 1. august 2014
Kr 95.000,- pr deltaker. Prisen er ekskl.
Vi tar forbehold om endringer.
hotellopphold, diett og reiseutgifter. Innbetaling i to
rater, ved oppstart og etter 3. samling.
Våre forelesere på kull 39
SVERRE KILE, PSYKOLOG OG KONSULENT
HANNE LINDBÆCK,
Han har lang erfaring som konsulent innen ledelse
SKUESPILLER OG DAGLIG LEDER I ERGO:EGO
og organsasjonsutvikling, med endringsledelse,
Hanne er daglig leder i firmaet ergo;ego, tidligere
lederutvikling, teamutvikling og coaching som sitt
skuespiller og nå en populær foredragsholder.
spesialfelt. Sverre er utdannet psykolog, med spe-
I sitt arbeide for bl.a Telenor, DnB, Hafslund og
sialisering innen organisasjon og ledelse, og er en
Statoil trener hun representanter fra arbeidslivet
meget anerkjent konsulent. Var en sentral aktør i
oppbyggingen av NVF og LIF-programmet.
på å bli bedre formidlere. Hanne var også initiativtager til Norsk skuespillersenter, og var i 2008 nominert til årets grunder.
TOR ØYVIND BAARDSEN, PROGRAMDIREKTØR
GEIR KALSTAD, PSYKOLOG OG SPESIALIST I
VED NHH
ARBEIDS-OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI,
Anerkjent konsulent og rådgiver innen strategisk
PARTNER I CONFORTE
ledelse. Han har undervist en årrekke ved NHH
Utdannet psykolog og har jobbet med leder
innen strategifaget, er ansvarlig for NHH sitt
og organisasjonsutvikling de siste 17 årene.
Executive MBA i strategisk ledelse (MASTRA) og
Jobber nå som partner i konsulentselskapet
har i en lang periode vært tilknyttet Nordvest
Conforte
Forum med ansvar for strategidelen av LIF-programmet.
lederutviklingsprogrammer,
enkeltledere.
ans
med
organisasjonsutvikling,
ledergruppeutvikling
og
veiledning
av
Jobbet tidligere for AFF der han bl.a var veileder på
STEINAR BJARTVEIT, PSYKOLOG,
Solstrandprogrammet for yngre ledere. Geir har vært prosjektleder for
HØYSKOLELEKTOR II, HANDELSHØYSKOLEN BI
det internasjonale lederutviklingsprogrammet i Elkem i 11 år og har
OG BEOWULF & EARENDEL AS
gjennomført en rekke ulike lederutviklingsprogrammer i bla. Statkraft,
Utdannet psykolog som har drevet med leder- og
Edda Media, Thommessen, Selmer, Nokas, Arcus etc.
organisasjonsutvikling i lang tid. Steinar er fagansvarlig og foreleser på Master of Management-
MAGNE AARSET, FØRSTEAMANUENSIS,
programmer ved Handelshøyskolen BI.
HØGSKOLEN I ÅLESUND
Han er en av grunnleggerne av konsulentfirmaet Beowulf & Earendel AS,
Europeisk romfart og luftfart har hatt en betyde-
som er kjent for sine seminarer der klassiske og historiske perspektiver
lig rolle i Magnes snart 30 år lange yrkeskarriere.
kombineres med moderne ledelsesteorier. Bjartveit har bred erfaring
Han har arbeidet som konsulent innenfor risiko
med både offentlige og private virksomheter. Han har jobbet med styre-
og krisehåndtering i flere store organisasjoner og
arbeid, konsernledergrupper, talentprogrammer og enkeltstående
har skrevet lærebøker innen Risk Management.
avdelinger.
Hans hovedfokus er ”mennesker i komplekse systemer” og på risikoer
menneskene i systemene utgjør. Magne er styreleder i ÅKP, og er styremedlem i et av verdens største prosjekt, ”den internasjonale romstasjonen». Magne foreleser bl.a på BI, Høyskolen i Ålesund og Politihøyskolen.
Nordvest Forum AS er næringslivets eget senter for leder- og
Nordvest Forum AS skal til enhver tid levere et helhetlig, unikt og
organisasjonsutvikling. Vi skal gjennom å øke lederkompetansen, utvikle
kvalitetsmessig godt tilbud for ledelse og organisasjonsutvikling til
organisasjonene og etablere nettverk, bidra til nødvendig verdiskaping for
utviklingsorienterte bedrifter på Nordvestlandet.
eiere og brukere.
LEDELSE I FORANDRING
LEDELSE OG SAMSPILL
Et utviklingsprogram for ledere i
Et utviklingsprogram for ledere som ønsker
strategisk viktige lederroller
innføring i ledelse og ledelsesverktøy.
Nordvest Forum, Postboks 938 Sentrum, 6001 Ålesund. www.nordvestforum.no