Skjema 1: AVVIKSMELDING – VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008)

Sept.2012
Skjema 1:
AVVIKSMELDING – VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008)
TIL FIRMA:
PROSJEKT:
AVVIK MELDT AV:
AVVIKSMELDING NR:
1. VARSEL OM AVVIK:
Varsel om endring - Irregulær endringsordre (pkt. 23)
Byggherre må svare uten ugrunnet opphold. Om oppdragsgiver ikke svarer innen fristen, kan
entreprenøren legge det til grunn at det foreligger en enighet om at det forholdet representerer en
endring i forhold til den opprinnelige kontrakt (pkt. 24.7 og pkt. 25.5).
Forsinkelse eller svikt ved byggherrens medvirkning (pkt. 19 og 20), eller andre
hindringer byggherren har risikoen for
Byggherre plikter å besvare varselet uten ugrunnet opphold og gi beskjed om hvordan entreprenøren
skal forholde seg (pkt. 20.1 og 21.2). Er det nødvendig med tiltak som innebærer en endring, skal
byggherren utstede en endringsordre i samsvar med NS 8405 punkt 22.3.
BESKRIVELSE AV AVVIKET:
Vedlegg ( ……… sider)
2. DET KREVES:
Vederlagsjustering (pkt. 25)
på bakgrunn av anvendelige enhetspriser (pkt. 25.7.1)
etter reglene om regningsarbeider (pkt. 25.8.1)
Fristforlengelse (pkt. 24)
Økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (pkt. 25.3)
Økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid (pkt. 25.3)
Justering av enhetspriser (pkt. 25.7.2)
3. SPESIFISERING AV KRAVET:
Spesifisering av kravet ettersendes (pkt. 24.6 og 25.4)
Spesifisering av kravet finnes vedlagt på skjema 2
4. Dersom byggherre ikke besvarer dette varselet innen ………………….…, har entreprenøren
rett til å anse ”uten ugrunnet opphold”-fristen er oversittet og retten til mulige innsigelser som
tapt. (pkt. 24.7 og pkt. 25.5).
______________
___________________
Sted/dato
www.proffentreprise.no
Entreprenør
Utarbeidet av
advokat Helge A. Tryti
www.codex.no