NAVN: Finn Aslaksen PROFIL: PRAKSIS:

Curriculum vitae
NAVN:
Finn Aslaksen
Tittel:
Sivilingeniør
Født:
28. september 1952
Utdannelse:
NTH bygg 1977, hovedfag by- og regionplanlegging
14. Mars 2011
PROFIL:
Har arbeidet både i kommunal virksomhet i land- og bykommune og som privat konsulent.
Erfaringen omfatter planlegging og utredning innenfor ulike sektorer som kommunal
arealplanlegging og saksbehandling, samferdselsplanlegging, planlegging av lufthavner og utredning
av luftfartspolitiske spørsmål, drift og planlegging av barnehager samt planlegging, registrering og
analyser knyttet til universell utforming.
PRAKSIS:
Fra 1990: VISTA Utredning AS – konsulent/daglig leder
(P foran oppgaven betyr at Finn Aslaksen har vært prosjektansvarlig)
P Bibliotek Universell utforming – Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet 2011
P Analyse av implikasjoner knyttet til krav om universell utforming i eksisterende bygg og helsebygg
– Kommunal- og regionaldepartementet 2011
P Rådgivning – ferdigstillelse av oppgradering av eksisterende bygg til universell utforming,
rammeavtale 2 år – Statsbygg 2011
P Opplæring og veiledning – registrering av universell utforming av tannklinikker – Hordaland
fylkeskommune 2011
P Vurdering av oppgradering av Jernbanetorget – Statens vegvesen 2010
P Oppdaterte kostnader for oppgradering av eksisterende undervisningsbygg – KRD 2010
P Reguleringsplan for nødetatene i Gran og Lunner – Gran kommune 2010
P Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av selvbetjeningsløsninger – DIFI
2010
P Oppgradering av Lillehammer skysstasjon – ROM Eiendom AS 2009
P Ruters tilgjengelighetsstrategi – Ruter As 2009
P Undersøkelse av tilgjengelighet til serveringssteder – Deltasenteret 2009
P Veileder i universell utforming, håndbok 278 – Vegdirektoratet 2008 – 2009
P Kommunedelplan Longyearbyen – Longyearbyen lokalstyre 2008 – 2009
P Stasjonshåndbok for Jernbaneverket – Jernbaneverket 2008
P Trafikkanalyse – barnehage i Akersveien 26 – Oslo kommune – Omsorgsbygg KF 2008
P Trafikkanalyse Barnehage i Manglebergveien – Oslo kommune – Omsorgsbygg KF 2008
P Kostnader ved innføring av krav til universell utforming av nye bygninger, anlegg og uteområder
for publikum Kommunal- og regionaldepartementet 2008
P Universell utforming – eksisterende kommunale bygg i Kongsvinger – status og tiltak –
Kongsvinger kommune 2008
Kostnader ved universell utforming i kommunene – deltakelse i faggruppe for utvikling av
kunnskapsgrunnlag – Miljøverndepartementet 2008
P Trafikkanalyse – barnehageutbygging i Voldsløkkaområdet – Oslo kommune – Omsorgsbygg KF
2008
P Lørenskog hus – kulturbygg, rådgivning universell utforming – Lørenskog kommune 2006 – 2011
P Konsekvenser av høystandard holdeplasser – PROSAM – Statens vegvesen 2007
P Ledelinjer i kollektivtrafikken i Oslo – Samferdselsetaten 2008
Vista Utredning AS
Side 1 av 4
Curriculum vitae
14. Mars 2011
P Handlingsplan for universell utforming i Jernbaneverket – Jernbaneverket 2007
P Utbygging av terminal 2 på Gardermoen, analyser og rådgivning – SAS 2008
P Tiltak og kostnader ved universell utforming av buss og T-bane i Oslo – AS Oslo Sporveier 2007
P Trafikale konsekvenser av sivil aktivitet på Terningmoen – Forsvarsbygg 2007
P Tilgjengelighet til 15 rehabiliteringsinstitusjoner – Helse Øst RHF 2006
Bistand til eksempelhefte Universell utforming – Statsbygg 2006
P Analyse av universell utforming Marikollen skole – Kongsvinger kommune 2006
P Trafikkforhold Solheim barnehage - Gran kommune 2006
Reguleringsplan for Trintom skole - Gran kommune 2006
P Funksjonshemmende barrierer 5 år etter Manneråk – undersøkelse av funksjonshemmedes tilgang
til transport i Norge – Sosial og helsedirektoratet – 2006
P Barnehagepolitisk handlingsplan Sandefjord, Sandefjord kommune 2005
P Kommunedelplan for Holmsbu, Rødtangen, Kana, Hurum kommune
P Etablering av landsdekkende krisetelefon for incestutsatte, Barne- og familiedepartementet 2005
P Reguleringsplan for Vestfold Næringspark AS, Skanska Norge AS 2005
P Handlingsplan for økt tilgjengelighet for funksjonshemmede til flyreiser – Avinor AS 2004
P Tilgjengelighetsanalyse Finansdepartementet (G-blokken) – Statsbygg øst 2004
P Oppdatert kostnadsmodell for krisesentre – Barne- og familiedepartementet 2004
Risikovurdering av nytt driftskonsept – Oslo Sporvognsdrift AS 2004
P Rådgiver – registrering av tilgjengelighet for funksjonshemmede til bygninger – Statsbygg 2004
P Melding for konsekvensutredning – Statens institutt for Folkehelse – Statsbygg 2004
Mobilitätssicherung älterer Menschen im Straßenverkehr – undersøkelse av forholdene for eldre
mennesker i trafikken i 3 byer i Tyskland , rådgiver – Neumannconsult, Münster2004 - 2006
European Internet Accessibility Observatory – europeisk prosjekt om funksjonshemmedes tilgang til
Internett – EU-kommisjonen 2004 – 2007(EU 6. rammeprogram)
Medlem i ekspertgruppe som rådgiver for POLIS – europeisk forskningsprosjekt om kriterier for
universell utforming til bygninger og uteområder – EU-kommisjonen 2004 - 2007
P Reguleringsplan for Midtbyen, Porsgrunn – Porsgrunn kommune 2004
P Svømmeanlegg på Kronstad? – mulighetsundersøkelse – Bergen Bygg og Eiendom 2004
P Lokalisering av ny helikopterbase i Bergen – Bergen kommune, planseksjonen 2004
P Kommundelplan Karljohansvern. Horten kommune 2004
P Reguleringsplan for høyskolen i Bergen (Kronstad) Statsbygg 2004 - 2005
P Mulighetsanalyse Torshov skole – Statsbygg 2003
P Informasjonsbrosjyre for kommunedelplan Storsand – Hurum kommune 2003
Dispensasjon fra reguleringsplan for Rikshospitalet –Kvinneklinikken – Statsbygg øst 2003
P Kommunedelplan for Storsand – Hurum kommune 2003
P Trafikkanalyse for ny høgskole i Bergen – Statsbygg 2003
P Metode for tilgjengelighetsanalyse av offentlige bygg – Statsbygg 2002
Reguleringsplan Geilo sentrum – utredninger og forslag vedr. trafikk, fritidsleiligheter og
tilgjengelighet for funksjonshemmede. Hol kommune2002.
P Konsekvensutredning – nytt fengsel i Halden – Statsbygg 2002.
P Rekruttering til nytt fengsel i Halden – undersøkelse blant fengselsansatte – Justisdepartementet
2002
P Kommuneplanens arealdel – revisjon og strategidokument Elverum kommune 2002
P Konsekvensutredning Terningmoen – utbyggingsmønster og transport. Forsvarsbygg 2002
P Bussmetro i Kristiansand – holdeplassmønster i Kvadraturen – Vest Agder Kollektivtrafikk 2002
P Reguleringsplan for Høgskolen i Stavanger. Statsbygg 2002
P Innspill til kommuneplanens arealdel. Elverum kommune 2002
P Melding om konsekvensutredning – nytt fengsel i Østfold. Statsbygg 2001
P Tilgjengelighetsmal offentlig transport. DELTA-senteret 2001
P Kostnadsmodell for incestsentre. Barne- og familiedepartementet 2001
P Kostnadsmodell for krisesentre. Barne- og familiedepartementet 2001
Vista Utredning AS
Side 2 av 4
Curriculum vitae
14. Mars 2011
P Levekårsmessige og økonomiske konsekvenser av boligutvikling i Oslo indre øst. Husbanken 2001
P Tilgjengelighet til offentlig transport - eksempelsamling. Norges Handikapforbund 2001
P Kontantstøttens virkning for barnehagesektoren i distriktene Barne- og familiedepartementet 2000
P Tilgjengelighet i tettsteder og kjøpesentre – delutredning til senterstrukturplan for Akershus
Akershus fylkeskommune 2000
Handlingsplan for økt medvirkning fra funksjonshemmede i plansaker – Miljøverndepartementet
2000
P Utfordringsdokument for Halden sentrum Halden kommune 2000
P Rundskriv – planlegging for alle – faglig grunnlag Miljøverndepartementet 1999
P Oslo - Europas mest tilgjengelige hovedstad Byrådsavdeling for eldre og bydelene, Oslo Kommune
1999
P Konsekvensutredning Ringeriksbanen, areal og samfunn. Jernbaneverket region sør 1998
P Revisjon av veileder for kommuneplanens arealdel, tilgjengelighet Miljøverndepartementet 1998
P Romeriksporten – konsekvenser av alternative tettemetoder. Hellerud bydel, Oslo 1998
P Tilgjengelige uteområder , veileder Norges Handikapforbund 1998
P Utviklingsprogrammet for barnehagesektoren - drift, økonomi, analyse av bygninger og utearealer
Barne- og familiedepartementet 1998
Universell utforming – hefte – medforfatter Rådet for funksjonshemmede 1997
P Barnehageanalyse Sandefjord Sandefjord kommune 1997
Evaluering av tilskuddsordningen med tilretteleggingstiltak for funksjonshemmede på
kollektivtrafikk Rogaland fylkeskommune 1997
Jernbanetunnel under Gamlebyen Norges Statsbaner (NSB) 1997
P Samferdselsanalyse – Fornebu – rammer for utforming Statsbygg, Bærum og Oslo kommuner 1997
P Lokalisering av småflyplass i Oslo-området Luftfartsverket 1997
P Utviklingsplan for Ospa barnehage Bydel Furuset – Oslo kommune 1996
Effektivisering av lufthavnsystemet Luftfartsverket 1996
P Tilgjengelighet i nærmiljøet, utarbeidelse av veileder i brukermedvirkning Rådet for
funksjonshemmede 1995
Strategier for å få inn tilgjengelighetshensyn i overordnet planlegging Rådet for funksjonshemmede
1995
P Vurdering av tilskuddssystemet til barnehagesektoren Barne- og familiedepartementet 1995
P Kostnadsanalyse av barnehagene i Bærum Bærum kommune 1994
P Div. utredninger knyttet til vurdering av statens engasjement i regional luftfart
Samferdselsdepartementet 1994
P Strategisk plan for Luftfartsverket - bistand til utarbeidelse av statusrapport Luftfartsverket 1994
P Kostnader i barnehager knyttet til barn som får ekstra ressurser Barne- og familiedepartementet
1993
P Transportstandard på det sekundære flyrutenettet Samferdselsdepartementet 1993
P Evaluering av samordning av militære og sivile flyruter Samferdselsdepartementet/Forsvarsdepartementet 1993
P Sikring av overganger på linje 15 – utredning og reguleringsplaner AS Oslo Sporveier 1993
P Trafikkundersøkelse Volvat/Frøen AS Oslo Sporveier 1993
P Kostnadsmodell for drift av barnehager Barne- og familiedepartementet 1992
Trafikkberegninger/konsekvensanalyse for stamvei Oslo-Bergen Vegdirektoratet (samarbeid Civitas)
1992
P Reguleringsplaner for stasjoner på Røabanen AS Oslo Sporveier 1992
P Kostnadsmodell for drift av barnehager - kostnadsundersøkelse og utarbeidelse av EDB-basert
modell Barne- og familiedepartementet 1991
P Reguleringsplaner for stasjoner på Sognsvannbanen AS Oslo Sporveier 1991
P Konsekvenser av en eventuell liberalisering av norsk luftfartspolitikk - inkl. undersøkelse av krysssubsidiering Samferdselsdepartementet 1991
P Flysammensetning på ny hovedflyplass Luftfartsverket 1990
Vista Utredning AS
Side 3 av 4
Curriculum vitae
14. Mars 2011
P Flyruter i Finnmark – trafikkanalyse Finnmark fylkeskommune 1990
1984-1990: Asplan Samferdsel (senere Asplan Østlandet) – konsulent
Lufthavnplaner for stamflyplassene Luftfartsverket
Dimensjoneringskriterier for ekspedisjonsbygg Luftfartsverket
Utarbeidelse av retningslinjer for planlegging av sekundærflyplasser Luftfartsverket
Utredning om hovedflyplass – prosjektledelse Luftfartsverket
Arbeid i Luftfartsverkets hovedflyplassgruppe (1989-1990) Luftfartsverket
Konsekvensvurdering av nytt flyrutesystem i Finnmark Samferdselsdep./Finnmark fylkeskommune
Luftfartsplan for Finnmark Finnmark fylkeskommune
Flyruteopplegg i Finnmark Finnmark fylkeskommune
Planlegging/prioritering av tiltak for kollektivtrafikk innenfor Oslo-pakken Statens vegvesen og Oslo
kommune
Etterprøving av trafikksaneringstiltak i Oslo Oslo Byplankontor
1980-1984: Oslo Byplankontor, detaljplanavdelingen
Disposisjonsplaner for byfornyelse. Diverse reguleringsplaner – trafikkanlegg og gatetun
Trafikksanering - gatebruksplaner, blant annet Indre by nord, Sentrum og Gamlebyen
Veisystem Vålerenga/Gamlebyen
Linjenettsanalysen, framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken
1978-1979: Hå kommune, teknisk etat
Utarbeidelse og behandling av reguleringsplaner for kommunens tettsteder (til sammen ca 20
reguleringsplaner). Utbyggingsplaner for gang- og sykkelveier
Sekretær for Aksjon skoleveg. Trafikksikkerhetsarbeid
Vista Utredning AS
Side 4 av 4