Jan Otto Larsen

Drifting og Planlegging av veg under
et klima i forandring
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
Jan Otto Larsen
Vegdirektoratet/
Universitetssenteret på Svalbard
Innhold
• Været; en utfordring for bygging og drifting av veg
• Klima – transport prosjektet i Statens vegvesen
• Tilpasning til klimaendringer i vegbygging
• Tilpasning til klimaendringer i drift og vedlikehold
• Akseptkriterier for risiko på vegnettet
• Oppsummering
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
Intens nedbør fører til flom og flomskred
Vann fører til ødeleggelser av
Veg og Veg-konstruksjoner
Brufundament ødelagt i flom
Flomskred stenger vegen helt eller delvis
19.03.2014
Ødeleggelser som følge av storflom
Symposium 360 - Lillestrøm
Flomfrekvensen øker som følge av økt
nedbør og nedbørsintensitet
Kongsberg 2007
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
Vind, nedbør og frost/tining utløser skred
Snø – sørpe - og steinskred er en trussel for trafikantene.
Snøskred stenger ofte vegene i bratt terreng
Driftspersonell utsettes for fare ved åpning av
veg
19.03.2014
Økende fare for sørpeskred i et varmere klima
Steinskred kan ødelegger vegen
Symposium 360 - Lillestrøm
Uønskede hendelser
RV 16 Oppdølstranda 2011
Bil truffet av steinskred
FV 55 Fatlaberget i Sogn 2007
Dødsfall i bil truffet av steinblokk
E134 Austmannlia 1980
Trailer i kolonne tatt av snøskred
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
Åpning og Stenging av veger på
grunn av skredfare
Skredfare 5: 50 % sannsynlighet for skred?
• Avveinig mellom akseptabel framkommelighet
og skredfare
• Påvirkes av muligheten for omkjøring
• Avhenger av trafikkvolum og vegens viktighet
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
FAREGRAD
1. LITEN
2. MODERAT
Skredfare
3. MARKERT
Inter-nasjonal
fareskala for
snøskred
4. STOR
5. MEGET
STOR
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
Beredskapskurs på Region nivå
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
Etatsprosjekt og samarbeidsprosjekt 2007 - 2010
Kostnadsrammen 20 mill kr.
+ 20 årsverk egeninnsats + samarbeid med JBV
Mål:
Forbedre rutiner for planlegging, prosjektering,
bygging og drift av vegnettet som svar på endret
klimabilde
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm '
2. Data: innsamling, behandling
og lagring
Arbeidspakker
19.03.2014
1. Premisser og implementering
3. Flom- og
erosjonssikring
4. Skred – snø-,
jord, flomskred,
steinsprang
6. Konsekvenser
for vinterdrift
5. Tilstandsutvikling
på vegnettet
7.
Sårbarhet og beredskap
Symposium 360 - Lillestrøm
Håndbøker for utforming og sikring av veger
mot naturfare
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
Klimatilpasset vegbygging
Flomsikker høyde
Håndbok 017
Krav til å beregne
høyden basert på
200-års flom
+ sikkerhetsmargin
som bestemmes i
samråd med NVE
Frya sletta 2011, Foto: Knut Bay
Nedbør >> flom >> kapasitet = komplisert!!!
Det er stort behov for et godt og klart datagrunnlag!
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
Klimatilpasset vegbygging
Bruer: fritt høyde, erosjonssikring
Håndbok 185:
● 200-års flom skal legges til
grunn for beregning av
dimensjonerende
flomvannstand og flomlast
● 200-års vannføring for
dimensjonering av
erosjonssikring
● K&T foreslår ROS-analyse i
forhold til 1000-års flom
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
Klimatilpasset vegbygging
Unngå erosjon
Middøla bru, juli 2008
større brulengde og fundamenteringsdybde >>
>> redusert erosjonsskade og reparasjonsarbeid
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
Klimatilpasset drift og vedlikehold
ROS-analyse av utvalgte objekter
Stikkrenner
19.03.2014
Bruer
Symposium 360 - Lillestrøm
Vegoverbygning
Klimatilpasset drift og vedlikehold
Prioritere skredsikring i endret klima
Visjon - om 30 år [Stamnettutredning 2011]
«ingen punkter på riksvegnettet med høy eller
middels risiko for skred»
Reviderte regionale
skredsikringsplaner
Prioriteringen tar hensyn til
klimaendringer
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
Ny skredrisikomodell er
under utvikling
Vurdering av skredrisiko
uavhengig av historikk:
• sannsynlighet for at
det går skred
• sannsynlighet for at
skredet treffer vegen
• konsekvenser
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
Klimatilpasset beredskap
Innføre trinnvis beredskap mot naturfarer
● Opptrapping av beredskap
ved endring i værforhold
● For hver trinn er det definert
type tiltak og ansvar for
beslutninger
Forslag til ny mal for
beredskapsplaner
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
Klimatilpasset beredskap
Forslag til trinnvis beredskap
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
Klimatilpasset beredskap
Innføre trinnvis beredskap mot naturfarer
• proaktiv
beredskap
• bedre bruk av
værdata og
prognoser
E136 Åndalsnes
19.03.2014
• bedre samarbeid
med andre
etater
Foto: Norfilm
Symposium 360 - Lillestrøm
Klimatilpasset beredskap
Ta i bruk kartportalen FøreVar,
http://www.xgeo.no
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
Forslag til akseptkriterier for skred
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
Samarbeidsprosjekt mellom
● Jernbaneverket
● Norges Vassdrags- og
energidirektorat
● Statens vegvesen
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
'
Oppsummering
● Trafikantene forventer sikker og forutsigbar
fremkommelighet på veg .
● Temperatur, Nedbør, Vind og Havnivå vil stige.
● Kan føre til økende risiko for brudd i transportlinjer.
● Tilpasning ved nye retningslinjer for bygging og drift
● Forbedrede beredskapsplaner basert på ROS – analyser
● Nye varslingsrutiner for drift
● Akseptkriterier for risiko
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm
Takk for oppmerksomheten
Snøskredutsatt
veg
Ny veg bygd 2009
19.03.2014
Symposium 360 - Lillestrøm