2013/2O14 - Kultur i Troms

Ku
lt
u
vr
ra
la
š
sk
uv
la
l á oms
vk
a
2o
en 1
iT 4
r
20
13
/
gr
un
nS
ko
l
ELEVEN I FOKUS
I årets program for Den kulturelle skolesekken (DKS) har vi flere produksjoner hvor elevmedvirkning
er et helt sentralt element i produksjonen. Eleven skal kunne nyte opplevelsen for opplevelsens skyld,
samtidig er det for Troms fylkeskommune svært viktig å se opplevelser i sammenheng med læring.
DKS programmet for skoleåret 2013/2014 har røtter i et mangfold av kulturer og fra ulike
tidsperioder. For Troms er den samiske og kvenske kulturarven en viktig del av skolesekken.
Det kulturelle tilbudet skal omfavne alle elever slik at barn og unge får lik mulighet til å delta
uavhengig av økonomisk, religiøs, sosial eller etnisk bakgrunn. Dette er også viktig ovenfor de som
av ulike årsaker krever mer tilrettelegging for å kunne delta og medvirke i aktivitetene.
Gjennom DKS møter den enkelte elev alle kunst- og kulturuttrykk. Dette er en unik mulighet til å
gjøre seg kjent med de ulike uttrykkene, samtidig som opplevelsene gir rom for refleksjon,
erfaring, læring og engasjement.
DKS byr her på et nytt og rikholdig program som vi håper vil falle i smak. Lykke til med det nye
skoleåret!
Mariam Rapp
fylkesråd for kultur og helse
Troms fylkeskommune
Den kulturelle skolesekken 2013-2014
Den kulturelle skolesekken skal være en naturlig del av det
lokale arbeidet med kunst- og kulturformidling for barn og
unge. For å lykkes med dette er man avhengig av at
kommunene og den enkelte skole ønsker å være en aktiv part
sammen med Troms fylkeskommune.
Kulturskolene, Ungdommens kulturmønstring,
folkebibliotekene, regionmuseene, den kommunale
kinoen og Den kulturelle skolesekken (DKS) er alle
selvsagte samarbeidsparter i arbeidet med kunst- og
kulturformidling for barn og unge. Den kulturelle
skolesekken skal bidra med profesjonell kunst- og kultur
på linje med de andre offentlige partene. Sammen skal
man sikre mangfold, og sørge for at alle barn og unge får
lik mulighet til å delta. Dette er særlig viktig ovenfor de
som av ulike årsaker trenger mer tilrettelegging for å
kunne delta og medvirke i aktivitetene.
Nettsiden for Den kulturelle
skolesekken i Troms
Kommunekontaktene og skolene skal bruke nettsiden
www.kulturitroms.no i forberedelsen av DKS-besøk.
Turnéplaner og mer utfyllende informasjon finner man på
nettsiden.
Søkbare midler
Enkelte kommuner har ønske om å lage egne
produksjoner som involverer både elever og profesjonelle
aktører. Kommunene kan søke Kultur i Troms om midler
til slike produksjoner. Midlene skal åpne for å realisere
ekstraordinære, nyskapende produksjoner, der kultur
og skole samarbeider. Ordningen er beskrevet på
www.kulturitroms.no.
Fagansvarlige og programrådet
For å sikre kvaliteten på innmeldte produksjoner er det
tilknyttet en fagansvarlig person til hvert av de ulike
kunstuttrykkene og til kulturarv. De fagansvarlige velger ut
aktuelle produksjoner for endelig behandling i
programrådet. Programrådet består av fylkeskultursjef,
fylkesråd for kultur, samt representanter fra kommuner og
videregående skoler.
Nasjonal nettside for Den kulturelle
skolesekken
Vi anbefaler alle som arbeider med Den kulturelle
skolesekken om å benytte den nasjonale nettsiden
www.denkulturelleskolesekken.no.
Vi ser frem til videre samarbeid, og ønsker dere et godt
og kulturrikt skoleår!
Nettverksmøte i Troms
Det årlige nettverksmøtet og regionmøtene er sentrale
møteplasser for Den kulturelle skolesekken.
Kommunekontaktene og Kultur i Troms må sammen
utvikle dette til relevante arenaer.
Nasjonale mål for Den kulturelle
skolesekken
- Den kulturelle skolesekken skal medvirke til at alle
elever i skolen får et profesjonelt kulturtilbud.
- Den kulturelle skolesekken skal legge til rette for at
elever i skolen lettere skal få tilgang til og gjøre seg
kjent med og utvikle forståelse for kunst og kulturuttrykk av alle slag.
- Den kulturelle skolesekken skal bidra til en helhetlig
innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i
realiseringen av skolens læringsmål.
Målsetting for Den kulturelle
skolesekken i Troms
I tillegg til nasjonale mål, skal man i Troms ivareta
hensynet til regional identitet, herunder sikre tilgang på
samisk kunst- og kulturuttrykk, og vektlegge mangfold
knyttet til nordområdene.
Kjell Arthur Helmersen - Kultur i Troms - leder
Marianne Linløkken - DKS-koordinator grunnskolen
BESKRIVELSE AV PROGRAMORDNINGEN
Fast program
Kulturarv
Dette skoleåret har vi følgende på det faste programmet:
1.- 10. trinn: Musikk
1.- 7. trinn: Scenekunst
8. trinn: Visuell kunst
9. trinn: Litteratur
Kommunene kan i tillegg til det faste programmet, også
bestille produksjoner. Kultur i Troms organiserer
bestillingsturneene og fakturerer kommunene for en
egenandel i etterkant. Kommunekontaktene må i møte med
sine skoler velge ut produksjoner og sende samlet bestilling
til Kultur i Troms. Prisliste finnes på www.kulturitroms.no.
Det er et mål at kommunene skal kunne bestille
kulturarvtilbud til minst ett klassetrinn fra sitt
regionmuseum. I katalogen og på nettsiden er museene
presentert med kontaktinformasjon, og kommunene må
selv gjøre avtale med museet. Det gjerlder enten man skal
benytte produksjonene fra katalogen eller ønsker andre
tilbud.
Kommunene kan kontakte museer også utenfor sin region.
Vi nevner spesielt Tromsø Museum og Perspektivet
Museum, som begge har et stort spekter av
formidlingstilbud og utstillinger. I tillegg har Kultur i Troms i
år tre turnerende kulturarvproduksjoner på
bestillingstilbudet.
Organisert bestillingstilbud
Kunst- og kulturinstitusjoner
For de kommunene som har valgt å la Kultur i Troms
administrere bestillingstilbudet mot et redusert DKStilskudd, vil det tilbys ett kostnadsfritt skolebesøk for ett
klassetrinn basert på bestillingstilbudet.
Bestillingstilbudene er merket.
Det er flere av de regionale institusjonene som tilbyr
produksjoner eller som tar i mot skoleklasser på besøk.
Kontaktinformasjon til institusjonene finnes på
www.kulturitroms.no.
Bestillingstilbud
Anbefalte filmer
Vi har fire anbefalte barne- og ungdomsfilmer på
programmet. Det er kommunene og skolene som selv må
organisere filmvisningen. Det kan de gjøre ved å
samarbeide med den kommunale kinoen eller
bygdekinoen, eller ved selv å skaffe DVD fra distributør.
Filmene kan også ses fra www.filmrommet.no.
Filmvisninger i klasseromsituasjon trenger ikke
rettighetsklarering. Ved visning i en aula med to eller flere
klasser må det innhentes tillatelse fra rettighetshaver.
Les mer på www.kulturitroms.no.
Film6
Litteratur12
Scenekunst16
Visuell kunst20
Musikk26
Kulturarv34
Grafisk design/prod: Hipp Hurra! AS - www.hipphurra.as
Forsidefoto: Sami Pertt ilä
FI
LM
Foto: Norsk Filminstitutt
6
7
Lille frø
Filmvisning i regi av skolen
Regi og manus
Produsent
målgruppe
Varighet
Arena
distribusjon
hanne larsen
Originalfilm AS
1. - 4. trinn
16 min
skolen eller kino
nfi
Lille frø (6 år) har veldig viktige foreldre. De er så viktige at de må være borte nesten hele tida.
Men det gjør ingenting, syns Lille frø. For når foreldrene er borte så skjer det beste i verden. Det
beste i verden - det er bestemor...
Filmen Lille frø er en hyllest til fantasien og historiefortelleren. Dette er en prisbelønnet film som
får de varmeste anbefalinger. Hanne Larsen kjenner vi fra filmen Varde, som gikk til topps i den
største og viktigste filmfestivalen for kortfilmer i Palm Springs i California i 2008.
NFI selger dvd-en. Kontakt kundeservice 22474500 eller bestill denne via
[email protected]. Filmen er klarert for bruk i Den kulturelle skolesekken.
Filmen kan også streames fra www.filmrommet.no.
Munch animert
Foto: Gry Elisabeth Mortensen
Foto: Siri Natvik
8
Filmvisning og verksted
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
Siv Nordsveen
8. - 10. trinn
5 skoletimer
30
2 Klasserom
Tenk om bildene til Edvard Munch begynte å leve. Hva ville de
ha funnet på? Ville Pikene på broen ha hoppet tau? Ville
Vampyren heller tatt seg en brødskive? Alt kan skje med unge
animatører bak spakene.
Filmvisning og verksted
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
DKS Akershus, Mats Grorud
2. - 3. trinn
4 x 45 min, 1 pr dag
25
2 klasserom
Pixillasjon er en animasjonsteknikk som kan få mennesker til
å gå gjennom vegger, fly, skli baklengs oppover bakker og
gjøre alle mulige urealistiske ting. Det er en enkel bildeteknikk
med mennesker som modeller. Bilde for bilde dokumenterer
ørsmå bevegelser. I stedet for å flytte på figurer, flytter
mennesker seg. I løpet av dagen lager elevene en
overraskende og komisk animasjonsfilm sammen med en
profesjonell animatør. Pixillasjon passer særlig for de minste
elevene, som gjennom grovmotorisk aktivitet lærer om
hvordan ett og ett bilde kan bli en morsom film - og at film er
gøy!
Animatør Mats Grorud er formidler.
Eagle Boy Filmvisning og kurs
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
GEMFILM
4. - 6. trinn
90 min, 2 pr dag
25
klasserom
Sage er åtte år og bor i Montana. Han har sommerferie og
liker best å svømme i elva, fiske, danse og leke med
kompiser. Men plutselig får han en sjokkerende nyhet: Han
skal flytte til Nord-Norge - helt på andre siden av planeten!
Han begynner på skole i Tromsø, men oppdager raskt at han
er annerledes. Veldig annerledes. Han er eneste gutt med
langt hår og fletter, og han skjønner ikke et ord norsk. Men
viktigst av alt; han er en ekte indianer, akkurat som på film!
Etter filmvisningen får elevene innblikk i hvordan man lager
dokumentarfilm. Caset som brukes er en høyst relevant film
om en gutt som flytter fra Flatheadreservatet i USA til Tromsø.
Regissør Gry Elisabeth Mortensen er formidler.
Animatør Siv Nordsveen er formidler.
Foto: Siv Nordsveen
Pixillasjon
Animasjonsverkstedet Munch animert tar utgangspunkt i
Edvard Munchs kunst, og gjenskaper bildene hans under
filmkamera – med elevenes egne tegninger og historier.
Elevene lærer om prosessen med å lage en animasjonsfilm:
fra idé og manus, til design og animering, og blir samtidig
nærmere kjent med Edvard Munchs liv og virke.
9
Fra idé til ferdig film
Skallamann
Filmvisning i regi av skolen
Verksted
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
Filmveksthuset Tvibit
8. - 10. trinn
1 - 4 dager
30
Klasserom
Regi og manus
Produsent
målgruppe
Varighet
Arena
distribusjon
Gjennom et verksted i filmproduksjon lager elevene sin egen kortfilm. På verkstedet undervises
det i grunnleggende dramaturgi og utvikling av egen filmidé, enkle foto- og lydprinsipper,
opptak, og til slutt redigering i det profesjonelle redigeringsprogrammet Final Cut Pro. Elevene
deles inn i grupper og jobber sammen mot et felles mål om ferdigstillelse av filmen. De må
fordele oppgaver i gruppa: Hvem skal være regissør, fotograf, innspillingsleder og skuespillere?
På slutten av verkstedet er det verdenspremiere på dagens ferdige filmer. Etter kurset får
skolen en minnepenn med elevenes filmer. Skolen kan selv velge om de vil ha høytidelig
kortfilm-visning for hele skolen, eller bare vise den for de involverte klassene.
Maria Bock
Fiksjonsfilmforsyninga AS
9. - 10. trinn
12 min
skolen eller kino
nfi
Skallamann er en film om en ung manns kamp for kjærlighet og aksept, løst i en livlig
musikalform. Det handler om å tørre å være seg selv og friheten til å elske hvem du vil. En film
om forbudt og hemningsløs kjærlighet – hvor man risikerer å miste alt fordi man går på tvers av
den aksepterte moral. Musikalen Skallamann var i 2011 Norges desidert mest populære og
mest eksporterte kortfilm. Den prisbelønte produksjonen ble vist på 38 internasjonale
filmfestivaler verden rundt og den ble vist på fjernsyn i en rekke europeiske land. Filmen har
hittil vunnet ni internasjonale priser.
Foto: Tvibit
Foto: News on Request
Skolen må selv bestille DVD. Filmen kan også streames fra www.filmrommet.no
Foto: Arthaus
10
Ariettas hemmelige verden
Filmvisning i regi av skolen
Manus
Produsent
målgruppe
Varighet
Arena
Distribusjon
Hayao Miyazaki
Studio Ghibli
3. - 7. trinn
94 min
Skolen eller kino
Arthaus
Filmregissør, animatør, manusforfatter og tegneserieskaper Hayao Miyazaki er blitt omtalt som
en blanding av Walt Disney, Steven Spielberg og Orson Welles, kombinert med en touch av
Claude Monet i hans overdådige landskaper og Roald Dahl for sin slu, sofistikert forståelse av
barn. Han regnes som den fremste animatøren i dag.
Studieark lastes ned fra www.kulturitroms.no. Skolen må selv bestille DVD.
Foto: FilmbinSF Norge AS
Animasjonsfilmen Ariettas hemmelige verden er basert på Mary Nortons bok Lånerne og forteller
historien om bittelille Arietta som sammen med sine like små foreldre bor under gulvet i en
eldre kvinnes hus med tilhørende vakker og magisk hage. Alt de eier, fra mat og gjenstander til
strøm og redskaper, lages av ting som de har lånt fra den gamle. Ariettas foreldre har alltid
fortalt henne at dersom man oppdages av et menneske så må man flytte. Men så kommer
kvinnens hjertesyke barnebarn Johs for å bo der en periode. En dag oppdager gutten Arietta og
dermed begynner et vennskap å spire.
11
De tøffeste gutta
Filmvisning i regi av skolen
Regi
Produsent
målgruppe
Varighet
Arena
Distribusjon
Christian Lo
Filmbin AS
5. - 7. trinn
74 min Kino
SF Norge
Filmen De tøffeste gutta handler om 11 år gamle Modulf som blir dyppet i do og må bade i
søledammer. Og det syns han er helt greit - da slipper jo de andre å bli mobbet. Systemet er
enkelt, og Modulf takler det. Så begynner Lise i klassen. Hun bryr seg og skaper kaos i rekkene
- og plutselig er det hun som står midt i orkanen og må reddes. De tøffeste gutta er en folkelig
og varm barnefilm om temaet mobbing. Christian Lo kjenner vi blant annet fra den prisbelønte
filmen Bestevenner.
Filmen har premiere august 2013. Kan vises på kino, DVD kommer senere.
Studieark lastes ned fra www.kulturitroms.no
r
tu
a
er
tt
li
Illustrasjon: Exil Design
12
13
Polarheltinner
- heftige kvinner
med rim i vippene
Muntlige fortellinger
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
Dette er fortellinger om røffe damer som har
markert seg i polare strøk de siste 100 år. Du
får blant andre høre om Wanny som skjøt
isbjørn på Svalbard, Ellen som fødte alene i en
fangsthytte og Cecilie som krysset hele
Antarktis med ren muskelkraft. Historiene er
hentet fra boka Polarheltinner (Gyldendal,
2012). I jubileumsåret for kvinnelig
stemmerett bør foregangskvinner på alle felt
diskuteres og vises fram. Og dette er både
kvinnehistorie, polarhistorie og kulturhistorie.
Jeg så alt. En roman om Francisco Goya
Forfattermøte
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
Kirsti Blom
9. trinn
45 minutter
30
klasserom
Den spanske maleren Francisco Goya levde i en omveltende tid. Han erfarte det opplyste
eneveldet, opplysningstiden, inkvisisjonen, den franske revolusjon, okkupasjon og
frigjøringskrig. Han ble forfulgt og til sist måtte han rømme landet, over 80 år gammel.
Francisco Goya var en sannhetssøker. Han ble det moderne maleriets far og snakker direkte til
oss i dag gjennom bildene sine. Ingen har beskrevet krigens redsler slik som ham eller
portrettert kvinner med tilsvarende psykologisk innsikt.
Forfattermøtet gir en innføring i prosessen å skrive en historisk roman, med rike illustrasjoner
av Goyas egne malerier.
Vi kjenner Kirsti Blom særlig godt fra den kritikerroste polarserien som hun har turnert med i Troms.
Nå møter vi henne med boken Jeg så alt. En roman om Francisco Goya (Oktober forlag 2013).
Journalist og forfatter Sigri Sandberg Meløy har
som mål å gi ungdom en forståelse av
kvinnens plass i vår ellers maskuline
polarhistorie. Hun vil også diskutere
heltebegrepet med elevene og samtidig bidra
til å gi innsikt i disse kvinnenes kjærlighet til
sterk og sårbar natur.
Foto: Svalbard museum
Produsent
Sigri Sandberg Meløy
8. - 10. trinn
45 min
60
Klasserom
14
Illustrasjon: Åshild Irgens
Illustrasjon: Ståle Ådland
Å samle, sortere
og sette i system
Forfattermøte
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
forfattermøte
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
sigrid Merethe Hanssen
3. - 5. trinn
35 min
40
klasserom
De tre søsknene Sigvart, Esmeralda og Hagbart har lenge
gledet seg til skoleferien og lange, late dager uten plikter
av noe slag. Men det går ikke helt slik de hadde tenkt.
Faren deres, Kyrre Korneliussen, er grundig lei alt rotet i
huset, og en morgen setter han i gang Operasjon Husvask.
Alle barna får arbeidsoppgaver, og det liker de ikke. Særlig
synes de to eldste barna, Sigvart og Esmeralda, at det er
urettferdig. For hvem er det som smuler med knekkebrød
på tv-rommet? Og hvem glemmer alltid å henge klærne
opp etter seg? Og hvem var det egentlig som mista
vaskebøtta fra det øverste trinnet under forrige husvask?
Den yngste i søskenflokken får ofte skylda for alle uhell i
huset. Og når noen prøver å sabotere Operasjon Husvask,
peker derfor alle spor i retning av Hagbart. Dette er
opplagt en sak for Detektiv Smartbart!
Boka Kubbe lager museum handler om å samle, sortere,
kategorisere og det å lage et museum. Forfattermøtet
innledes med opplesning fra boka. Deretter snakker
forfatteren om det å samle og sortere: Hvorfor gjør vi det?
Hvordan gjør vi det? Så må klassen bli enige om et felles
tema: En farge, en gjenstand, osv. Hver elev finner én ting
hver, de fotograferer og bildene vises på storskjerm. Det
blir altså en klassesamling som blir fotografert og
dokumentert.
Dødens skole
Forfattermøte
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
Jan Tore Noreng
5. - 7. trinn
45 min
30
klasserom
Det er noe mystisk som foregår på skolen til Rikard. Han
finner spor fra fortiden overalt, og flere av lærerne
oppfører seg merkelig. En tidlig morgen er Rikard helt
alene på skolen og havner midt i en rekke av grufulle
hendelser. Er det et spøkelse som hjemsøker skolen, eller
går det en blodtørstig morder omkring? Eller er
Sopphaugen skoles mørke hemmelighet noe mye verre?
Forfattermøtet innledes med en presentasjon av
forfatteren Jan Tore Noreng. Elevene får se en “teaser”video og forfatteren leser fra boka Dødens skole.
Illustratør: Åshild Kanstad Johnsen
Detektiv Smartbart
og sabotasjen på badet
Åshild Kanstad Johnsen
1. - 2. trinn
90 min
25
Bok og -kulturbuss
Illustrasjon: Kåre Martens, Handverk
15
Drømmejegeren
Hvem er samene?
Geat sámit leat?
Forfattermøte
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Forfattermøte
antall elever
Endre Lund Eriksen
9. trinn
45 minutter
80
Arena
Auditorium/klasserom
Produsent
målgruppe
Varighet
Dette er en fortelling om en campingferie
som ikke går helt etter planen. Vi møter
Arvidsjaur og pappaen hans, som har oppført
seg merkelig siden mamma stakk av med sin
litt for personlige trener. Og nå tilbringer de
sommerferien i en gammel campingvogn på
et dødt sted langt ute på landet. Den eneste
noenlunde jevnaldrende der er Indiane, som
egler seg innpå Arvidsjaur fra første stund.
Enda verre er det at hun har en pappa som
går veldig mye i bar overkropp og er veldig
homo. Og han kommer veldig mye på besøk
til pappa.
I tillegg til Den sommeren pappa ble homo
(Aschehoug 2012) vil forfatteren også ta for
seg boka Super (2009).
Endre Lund Eriksen har høstet en rekke
priser for bøkene om Pitbull-Terje. Nå er han
belønnet med Teskjekjerringprisen for sitt
forfatterskap.
Arena
FORFATTERMØTE/GIRJEČÁLLIGÁVNNADEAPMI
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Krigereleven Evo er 14 år og skal forsvare
moristammen og landsbyen mot det
landsbyrådet sier er deres bitreste fiender:
skogsboerne. Evos søstre er drømmefangere,
en viktig oppgave – for bare drømmene kan
vise vei og fortelle hva som har skjedd i
fortiden og hva stammen skal gjøre i
fremtiden. Men det er de eldste i rådet som
tolker drømmene og bestemmer hva de betyr.
arena
Sigbjørn Skåden
5. - 7. trinn
90 min
30
klasserom
Hvem er samene? er et opplegg for mellomtrinnet presentert av den samiske forfatteren
Sigbjørn Skåden. Opplegget er bygget rundt Skådens faktabarnebok Sámit/Samer, gitt ut på
to språk som en del av Cappelen Damms leseløveserie.
Dette forfatterbesøket er delt opp i tre. Første del er en presentasjon av stoffet i boka Samer.
Elevene får en gjennomgang av samisk historie og ei innføring i dagens samiske samfunnsliv.
Foredraget illustreres med bilder fra boka. Andre del er et minikurs i nordsamisk, hvor
elevene får lære noen praktiske ord og fraser, slik at de har sjansen til å føre en liten samtale
på samisk. Tredje del er en språklek hvor elevene får mulighet til benytte språkkunnskapen
de har fått. Det vil være en fordel om elevene har lært litt om samer før besøket. Opplegget vil
kunne tilpasses i forhold til elevenes kunnskapsnivå. Sigbjørn Skåden snakker og skriver
nordsamisk og norsk. Han har tidligere gitt ut flere bøker for voksne, Sámit/Samer er hans
første barnebok.
Utenfor landsbyen står Makinatårnet og
vokter en hemmelighet ingen kjenner. En dag
får Evos søstre noen skremmende drømmer,
og Evo finner en mystisk gjenstand ved tårnet.
Stammens mektige ledere gir ikke slipp på
makten så lett, og Evo og søstrene hans
svever i livsfare.
Fra tidligere kjenner vi Jan Tore Noreng fra
Dødens skole. I tillegg til boka Drømmejegeren
(Gyldendal 2013) vil forfatteren også snakke
om «fantastisk» litteratur generelt og science
fiction-sjangeren spesielt.
illustrasjon: Henrik Koitzsch
Den sommeren
pappa ble homo
Jan Tore Noreng
9. trinn
90 minutter
30
klasserom
Geat sámit leat? lea sámi girječálli Sigbjørn Skådena oahppofádda gaskkadási ohppiide.
Oahppofátta vuođđu lea Skådena diehtománnágirji Sámit/Samer, almmuhuvvon guovtti
gillii oassin Cappelen Damm lohkanledjonráiddus. Girječálligávnnadeapmi lea
juhkkojuvvon golmma oassái. Vuosttas oassi lea Sámit- girjji sisdoallu. Oahppit besset
oahpásnuvvat sámi historjái ja gullat otná servodateallima birra. Logaldaladettiin girjji
govat geavahuvvojit. Nuppi oassi lea davvisámegielkurssaš, gonnes oahppit besset
oahppat muhtin sániid ja frásaid, nuvt ahte máhttet basládje gulahallat sámegillii.
Goalmmát oassi lea giellastullan gonnes oahppit besset geavahit easka oahppan
giellamáhtu. Lea ovdamunni jos oahppit leat oahppan vehá sámiid birra ovdalgihtii.
Oahppofáddafálaldat muddejuvvo ohppiid ovdamáhtu mielde.
Sigbjørn Skåden hoallá ja čállá davvisámegillii ja dárogillii. Sus leat ovdal boahtán
ollesolmmošgirjjit. Sámit/Samer lea su vuosttas mánnágirji.
16
Skal vi?
- to klovner om makt og avmakt
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
Rimfrost Teaterensemble
4. - 7. trinn
45 min
100
kulturhus/gymsal
Skal vi? baserer seg på stykket En liten idiot av Lars Vik. Vik skrev denne enakteren inspirert av
Samuel Becketts teaterstykke Vente på Godot, og som i Becketts tekst vet ikke publikum hvor
karakterene kommer fra og hvor de skal.
Rimfrost Teaterensemble har tatt enakteren lenger inn i klovnens univers og gitt karakterene et
Russisk gibberischspråk. Gjennom språklige barrierer tvinges publikum til å lese maktspillet
gjennom annet enn ord. Skal vi? er et tragikomisk klovnestykke om vennskap, musikk, makt og
avmakt. Hvor mye skal noen få lov til å bestemme før det blir urettferdig? Er det viktigst å være
best, eller å like det man gjør?
Kunstnerisk ansvarlig Rimfrost Teaterensemble ved Kristine Myhre Tunheim.
Foto: Sandra Edwards
st
un
ek
en
Sc
17
Foto: Asker Budstikke
Foto: Trond-Atle Farestveit
18
Kokkatastrofa
Comedia del arte /nysirkus
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
Teater Okolo
1. - 7. trinn
45 min + 10 min samtale
150
Kulturhus/gymsal
Over stokk og stein
Teater
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
arena
Konstellasjonen
1. - 4. trinn
40 min
150
Kulturhus/gymsal
Den russiske kokka Nista Komunista liker disiplin. Med sitt omreisende kjøkken reiser hun rundt
med lærlingen Ivanov for å holde foredrag om det gode, sunne, russiske måltidet. Ivanov er
svært glad i frihet og kreativt kaos, og har forkjærlighet for rock´n roll. På kjøkkenet vil han leke
med tyngdekraften, men kokka foretrekker strikte grønnsakskast rett opp i gryta! Nista gjør alt
hun kan for å få Ivanov til å holde orden, men Ivanov er mer leken enn god kjøkkenskikk tilsier.
Magi, sjonglering og dans er hovedingredienser i denne nysirkusforestillingen.
I teaterstykket Over stokk og stein møter vi Kronkelmonkene som bor i en stor jordhaug.
Jordhaugens yrende liv byr på mange spennende overraskelser, og vi blir med dem inn i deres
verden fylt av rytmer, lek og nytelse av livets goder. De lever sammen i fred og idyll og deler på
det jordhaugen har å by på. Men så en dag skjer noe uventet og Kronkelmonkene får
utfordringer som setter samarbeidet på prøve. Hvem eier hva og hva eies av hvem? Kan alt
deles og hvordan deler man egentlig likt?
Forestillingen er et samarbeid mellom Teater Okolo og regissør og komiker Adrian Schvarzstein.
Kunstnerisk ansvarlig Darina Cizkova og Morten Uglebjerg Norli.
Norsk Scenekunstbruks repertoar.
Konsept og regi: Konstellasjonen.
Kostymedesign og scenografi Jenny Hilmo Teig.
19
Bakeriet
Dans målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
Katma
1. - 7. trinn
32 min
100
Kulturhus/gymsal
«På en øde øy i havet står et lite bakeri
I bakeriets varme indre bor tre bakerinner
Tre mestre i kunsten å bake brød og kake
det eneste de venter på rett nå Er de som skal få kjøpe og få smake».
En vakker, sår, poetisk forestilling som viser hva som kan skje når vi har vært alene lenge, veldig lenge. En
forestilling om det ødelagte – det som ikke alltid virker inni oss.
Foto: Mariell Emilie Lind-Hansen
Konsept, manus, regi: Katrine M. E. Strøm. Komponist: Håvard Lund.
Katma presenterer Bakeriet i samarbeid med Figurteateret i Nordland. Norsk Scenekunstbruks repertoar.
Foto: Arkhangelsk Dukketeater
Produsent
The Little Raccoon
Dukketeater
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
arkhangelsk dukketeater
1. - 4. trinn
40 min
150
Kulturhus
Lille Raccoon er en veslevoksen og nysgjerrig ung skapning. Han er veldig
opptatt av å undersøke verdenen utenfor hjemmet, men der lurer mange
farer. Det er mye som kan skremme en liten vaskebjørn, og da er det godt å
springe hjem til mor! Men lille Raccoon er også modig, og hans tapperhet,
for ikke å nevne hans ukuelige gode humør, redder dagen hver gang.
The Little Raccoon er bygget på barneboken med samme navn av Lilian
Moore. Dette er en fin forestilling for de minste, en historie som handler om
å være modig selv om man er liten. Forestillingen spilles på russisk, men er
tilrettelagt slik at handlingen vil være mulig å følge for alle.
vi
su
el
l
Foto: Anita Jakobsen
ku
ns
t
20
21
Fjærlett Fargen
Rabbel Lydbilde
Verksted
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
Anita Jakobsen
Tilrettelagt alle trinn
4 x 45 min
15 eller 25
Klasserom med vann og vask
Fjærlett, Fargen, Rabbel og Lydbilde er fire produksjoner som
hver for seg, eller satt sammen, blir et tilpasset kunstnerisk
tilbud, skreddersydd i dialog mellom formidleren og skolen.
Elevene arbeider med tegning, maling og sanseopplevelser.
Dette er et verksted med god atmosfære og tid til hverandre.
Stikkord er kommunikasjon og selvsagt visuelle, fargerike
uttrykk. Tilbudet passer godt i klasser der elevene kan ha
glede og utbytte av mer tilrettelagt aktivitet, da legger vi opp
til maks 15 elever. Billedkunstner Anita Jakobsen er formidler.
22
Foto: Jonas Roman Cadena
Musikalsk papirkunst/
Fantastiske fabeldyr
Verksted
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
Man kan lage de mest fantastiske skulpturer og figurer av
papp og papir! I Mexico er cartonería-teknikken en egen
kunstretning med lange tradisjoner. Blant annet kan man lage
alebrijes, fargesprakende fabeldyr. I denne produksjonen,
med den meksikanske billedkunstneren Jonas Roman
Cadena, får elevene lage flotte, drageinspirerte alebrijes.
Underveis lærer de grunnteknikker og får en innføring i form,
farge og spesielle dekorasjonsteknikker basert på den
mexikanske urbefolkningens sanselige symbol- og
fargeunivers, med røtter i naturen. Argentinske Federico Pena
sørger for det musikalske akkompagnementet underveis, og
vil ha med seg mange rare latinamerikanske instrumenter
som elevene også kan prøve!
Meksikansk maskereise
Verksted
Varighet
antall elever
Arena
Jonas Roman Cadena
1. - 10. trinn
180 min
30
skolen
Bli med på en forrykende maskereise til Mexico! I denne
produksjonen vil elevene bli bedre kjent med dette store
kulturlandet og de eldgamle maya- og aztekerkulturene. Her
brukes maskene fortsatt til rituelle handlinger - og fest og
moro. Den meksikanske billedkunstneren Jonas Roman
Cadena vil gi elevene en spennende introduksjon til alt dette,
før de får lage sine egne masker. Elevene får også se
forunderlige objekter og naturlige farger laget av alt fra
blomster til insekter, og lære meksikanske
dekorasjonsteknikker. Med på reisen er multimusikeren
Federico Pena, som også spiller opp til maskedans. Han har
dessuten med seg mange rare instrumenter – fra geiteklover
til fløyter og regnstokker – som kan prøves. Kroppen vil også
brukes som rytmeboks! Verksted
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
Sør-Troms Museum
1. - 10. trinn
2 skoledager
20 elever
Trastad Samlinger
Med utgangspunkt i Outsider Art-kunsten i Trastad
Samlingers galleri tilbys produksjonen Du(kk) og meg – et
dukketeater. Elever med tilretteleggingsbehov og deres
medelever får uttrykke seg med både visuell kunst og teater
gjennom produksjon av dukketeater. De vil også få innblikk i
begrepet Outsider Art og Trastad Samlingers virksomhet.
Første dag deltar eleven/elevene med tilretteleggingsbehov
sammen med en voksen fra skolen. Påfølgende dag kommer
også de andre elevene fra klassen.
Dersom det mer enn 20 elever i klassen må antall avklares
med Trastad Samlinger.
Foto: Trastad Samlinger
målgruppe
Foto: Jonas Roman Cadena
Produsent
Jonas Roman Cadena
1. - 10. trinn
180 min
30
skolen
Du(kk) og meg
– et dukketeater
Med blues i paletten
Verksted
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
Svein-Arild Berntsen
8. - 10. trinn
1 dag
60 elever
Rom med tilgang til vann og vask
Med blues i paletten er et kunstprosjekt med musikk som
brobygger og som kilde til samspill. Mottoet er: «La elevene
bli inspirert til å lage sin egen kunst gjennom blå musikk og
veiledning fra glødende formidlere!»
Svein-Arild Berntsen, kunstpedagog og musiker og Steinar
Steffensen, musiker og kulturskolelærer skal gi elever og
lærere nye kunstopplevelser gjennom musikk og kreative
kunstuttrykk. Formidlingen starter med inspirasjonsstund og
blueskonsert. Deretter blir det stasjonsarbeid rundt temaet
KUNST & BLUES. Elevene skal lage sin egen ”blå” kunst, og
hva med å lage en ”blues-rap” sammen? Mot slutten av
skoledagen blir det utstilling og konsert med elevene.
Galleri NordNorge
Utstilling med formidler
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
Galleri NordNorge
1. - 10. trinn
45 min
24 eller 12
Galleri NordNorge
Vi befinner oss i en verden av kunst hvor alt er mulig! Dette
sier Roanne O’Donnell, intendant ved Galleri NordNorge.
Galleri NordNorge tilbyr gjennom året internasjonale
utstillinger innenfor alle sjangrer. Her kan samtidskunst
oppleves, lyttes til, reflekteres over og nytes. Kunst er
relevant for alle, og relevanser til den finnes i alle fag – fra
matematikk og vitenskap til historie og geografi. Galleriet
skreddersyr omvisninger og kreative workshops slik at
elevene får gode møter med kunsten.
Galleri NordNorge er lokalisert i Harstad.
Foto: Trastad Samlinger
Foto: Kalle Sanner og Daniel Rybakken
Foto: Svein-Arild Berntsen
23
Trykkverksted
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
Sør-Troms Museum
5. - 7. trinn
240 min
12
Trastad Samlinger
I galleriet på Trastad Samlinger, er det utstilt kunst i mange
forskjellige teknikker, deriblant linoleumstrykk. Trykkverkstedet
gir en innføring i enkel trykk-teknikk og grafisk kunst.
Elevene skal selv bestemme motiv, bruke redskaper for å
skjære det ut i linoleumsplaten, påføre trykksverte før de
trykker sitt eget bilde og får se resultatet – en spennende
prosess der alle får sitt eget produkt! De blir også kjent med
kunsten i galleriet, spesielt den grafiske kunsten som er
utstilt der. De vil også få et møte med begrepet Outsider Art
og Trastad Samlingers virksomhet.
Trastad Samlinger er lokalisert på Borkenes, Kvæfjord Kommune.
Foto: Siv Moa Lønning
Foto: Shwan Dler Qaradaki
24
Salte kyss
Kunstnermøte
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
Shwan Dler Qaradaki
8. trinn
45 min
30
Auditorium
Kunstvideoen Salte kyss, er en “digital bildehistoriefortelling”, som i løpet av 20 min. gir
sterke inntrykk fra faser i billedkunstneren Shwan Dler Qaradaki liv; fra hans lykkelige
barndom i Suleimania, til den første Gulfkrigen, hans flukt fra hjemmet som tenåring til det
komplekse og vanskelige livet som flyktning på leting etter et trygt sted. Qaradaki er et vitne
som forteller om historiske hendelser. Hans kunstnerskap dreier seg om eksistensielle
forhold som frihet, identitet og tilhørighet. Man blir berørt fordi man skjønner litt mer av hva
det vil si å være på flukt, og glad fordi han gjennom sitt arbeid bekrefter at kunst kan flytte
fjell ved å stille spørsmål ved fordommer. Hans stemme kritiserer ikke og stiller heller ikke
store krav til tilskueren. Med et stort hjerte og humor, og ikke minst den store smerten ved
ikke å høre til, får vi et veldig personlig og unikt innblikk i et menneskes liv. Shwan Dler
Qaradaki er selv formidler.
GEOMETRISA ART
Kunstnermøte
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
Siv Moa Lønning
8. trinn
120 min
30
Galleri NordNorge
Geometrisa art inviterer elevene til aktive kunstopplevelser i galleriet. Utgangspunktet for
formidlingen er Siv Moa Lønnings separatutstilling. Hennes oljemalerier, akvareller, digitale
billedvisning og installasjoner søker på sitt vis å synliggjøre musikalske harmoniers figurering
og fargespill. Elevene vil bli ønsket velkommen til kunstneriske aktiviteter og inspirert til å
oppøve sine sanser og dele sine inntrykk. Det kunstneriske uttrykks- og opplevelsestilbudet vil
omfatte en visuell “lek” med lyd, symmetri og fargelære, og gi rom for uventede og
overraskende innslag.
Målet er å tilrettelegge for inspirerende og berikende kunstneriske opplevelser som kan vekke
nysgjerrighet og glede hos elevene. Billedkunstner Siv Moa Lønning er formidler.
Foto: Åslaug Krokann Berg
25
Konge uten krone
Utstilling og workshop
Produsent
målgruppe
er vi her ennå?
Leat go mii hain dáppe?
Varighet
antall elever
Arena
Film, video og lydarbeid/FILBMA, VIDEO JA JIETNABARGU
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
Denne utstillingen gir elevene et unikt innblikk i en liten del av Slottets fotosamlinger.
Fotografiene illustrerer det norske monarkiets posisjon og utvikling, men sier også mye om vårt
samfunns visuelle kultur og om utviklingen fra analogt fotografi til den digitale tidsalder. Krone,
septer, sverd og hermelinskåpe er tydelige kjennetegn som tradisjonelt assosieres med de
kongelige, men i et fotografi fra 1906 ser vi for siste gang et norsk kongepar iført slike
attributter. Hvordan portretteres kongen etter dette, uten kronen – hans fremste kjennemerke?
Hvordan kommuniseres hans makt og posisjon når selve symbolet på monarkiet er borte?
Helle Storvik m flere
8. trinn
90 min
30
Klasserom
“Ikke før jeg var over 30 år ble jeg klar over at jeg hadde samiske aner og at det samme gjelder for
en fjerdedel av befolkningen i Vesterålen. Mellom mine besteforeldres generasjon og min, ble dette
faktum visket ut av folks bevissthet: Det som hadde vært det alle visste, men ingen snakket om. Jeg
undrer på hva dette underliggende og usagte har gjort med våre foreldre og med oss? Vi har møtt
folk og samlet deres historier som presenteres i en dokumentarisk film. Med utgangspunkt i filmen,
et videoverk og et lydarbeid, åpner vi for samtale og refleksjon rundt denne historien.”
Helle Storvik
Er vi her ennå? er et kunstprosjekt av Helle Storvik, Mari Boine, Rune Johansen og Åslaug Krokann Berg.
“Easka go ledjen badjel 30 jagi bessen diehtit ahte mus leat sámi máddarat ja ahte ¼
Viestterállasa olbmuin leat seammá dilis. Mu boaresvánhenbuolvva ja iežan buolvva gaskal
dat duohtavuohtadiehtu sihkkojuvvui olbmuid dihtomielalašvuođain: Dat mii lei leamaš dat
maid juohkehaš diđii,muhto man birra ii aktage jietnadan. Imaštalan goktes dat čiegus ja
jietnajávohis diehtu lea váikkuhan min vánhemiidda ja midjiide? Mii leat gávnnadan olbmuiguin
ja vuorkán sin vásihusaid mat muitaluvvojit diehtofilmmas. Filmmain, videobuktagiin ja
jietnabargguin vuođđun mii bovdet ságastallamiidda ja jurddástallamiidda dan muitalusa birra.”
Helle Storvik
Leat go mii hain dáppe? lea Helle Storvik, Mari Boine, Rune Johansen ja Åslaug Krokann
Berg dáiddabuvtta. Čađahuvvo Davvinorgga Dáiddaguovddážiin ovttas.
Formidleren presenterer et utvalg av Slottets offisielle fotografier, og elevene får en øvelse i
billedtolkning der de skal gjøre praktiske fotooppgaver som de presenterer for klassen på
slutten av dagen.
Gjennomføres i samarbaid med Nasjonalmuseet.
Foto: Peder Aune, Det kongelige hoffs fotoarkiv
Produsent
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
8. trinn
3 x 45 min
30
Utstillingsrom
m
Foto: Andreas Ulvo
ik
k
us
26
27
Musikk på tvers
UTØVERe
målgruppe
Idé/opplegg
Henrik Sand Dagfinrud gitar og vokal
Benedikte Kruse vokal
Nina Mortvedt vokal
8. - 10. klasse
Utøvere i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune
Musikk på tvers er en musikalsk forestilling av og med de selvutnevnte sjangerekspertene Nina,
Benedikte og Henrik. De tre sangerne hevder å ha funnet nøkkelen til hva som kjennetegner
de forskjellige musikksjangrene! De forsøker å bevise dette ved å fremføre musikk i riktige og
”gale” sjangre. Dermed, med en selvutviklet vitenskapelig metode, kan de forvandle musikk!
Med lek, humor og stor faglig innsikt, plukker de fra hverandre musikksjangre som pop, jazz,
folkemusikk, country og klassisk, for så å sette dem sammen på nye måter. Så, hvordan låter
Justin Biebers «Baby» når sjanger-ekspertene har gått løs på den?
Rikskonsertene står for tildelingen av midlene til skolekonsertene, og sammen med Troms
fylkeskommune forvalter de musikkproduksjonene i Den kulturelle skolesekken.
Følgende gjelder for alle skolekonsertene:
Varighet: 40 min.
Arena: Skolen eller annet egnet lokale.
Maks antall elever: 1.–7. klasse: 150
8.–10. klasse: 200
Hold deg oppdatert på www.kulturitroms.no for detaljert informasjon om tilbudet som kommer
til din skole.
28
Madame Krystall
Illustrasjon: Fred Thie, Vormgevers
målgruppe
Idé/opplegg
Den eksentriske operasangerinnen Madame Krystall ønsker
seg en mann med sangstemme og hund! Hun er så fast
bestemt på at denne kombinasjonen er den eneste hun vil ha,
at hun ikke klarer å bli forelsket i noen. Etter å ha vært
arbeidsledig i lang tid, har hun endelig fått et oppdrag: hun
skal ut på verdensturné! Det eneste problemet er at
oppdragsgiverne har bestemt at hun må ha med seg en tenor
som hun kan synge duetter med, ellers får hun ikke dra.
Mange har prøvd seg, men ingen faller i smak hos den kresne
damen.
Mister Etienne
in Concert
målgruppe
Idé/opplegg
Etienne Borgers
sanger, komponist og skuespiller
1. - 7. klasse
Utøver i samarbeid med Paolo
Martini, Studium Actoris og
Kultur i Troms
Møt orkesterdirigenten Mister E som synes at et levende
orkester er for slitsomt. Han vil ha total kontroll på sine
musikere! Derfor har han kommet opp med en genial løsning,
i følge han selv: han bytter ut levende musikere med
høyttalere.
Alt går bra helt til høyttalerne plutselig blir lunete og nekter å
spille. ...de oppfører seg nesten lik, ja lik mennesker!!?
Vår stakkars dirigent prøver desperat å få igjen kontrollen
under de mange surrealistiske og humoristiske situasjonene
som oppstår.
Et fornøyelig show med vakker musikk og en liten porsjon
med slapstic.
Den siste kandidaten er sjarkfiskeren Jussi Gjedda, som, etter
å ha funnet ut at han er oppkalt etter to store svenske tenorer,
gjerne vil begynne å synge opera. Og til alles forbauselse,
synger den støvlekledde, fiskeluktende fyren helt fantastisk!
Men Jussi får ikke til å synge duett med Madame Krystall,
eller får han?
Foto: Kjetil Sørbotten
UTØVER
Åse Krystad sopran John Kristian Karlsen tenor
Sveinar Aase piano
1. - 7. klasse
Utøvere i samarbeid med Musikk i
Nordland og Sceneinstruktørordninga i Nordland
Foto: Rikskonsertene
UTØVERe
FANT
UTØVERe
målgruppe
Idé/opplegg
Unni Løvlid vokal
Georg Reiss klarinett
Vegar Vårdal fele
1. - 7. klasse
Morten Brenne, produsent
for Rikskonsertene
Som hunden ved samme navn, har disse tre musikerne
snust rundt på jakt etter musikalske skatter. De har funnet
mange fine folkemelodier, kjente og mindre kjente
barnesanger, og gravd rundt i andre musikalske kilder fra
militærmusikk til jazz.
Unni, Georg og Vegar har alle turnert mye for
Rikskonsertenes skolekonserter i andre sammenhenger.
Når de nå har kommet sammen, kan vi vente oss
spennende og morsomme konserter. I samarbeid med
barna vil de stadig finne på nye musikalske krumspring
underveis.
Luft og kjærlighet
UTØVER
målgruppe
Idé/opplegg
Lars Andreas Haug
tuba, ventiltrombone, trompet og tenorsaksofon
1. - 7. klasse
Utøver i samarbeid med Buskerud fylkeskommune
Stakkars Kalle Trompet er lei seg. Han liker den smekre Siri Trombone, men hun vil være
kjæreste med den rampete, bråkjekke Saksofon Kjekkasen. Hva skal han gjøre? Kalles
bestevenn, Tuba Lars, setter i gang for å hjelpe sin venn. Går det bra til slutt? Luft og kjærlighet
er en morsom forestilling (med fantastisk musikk!) som tuba-virtuos Lars Andreas Haug laget i
2005 og siden da har spilt over 1000 ganger i rikskonsertsammenheng.
Lars Andreas har turnert over hele verden med sin tuba. Fra ørkenen i Siwa, via New Delhi og
Tokyo til de fleste land i Europa. Lars Andreas driver LA BAND i tillegg til å spille i mange andre
band. Han har revolusjonert måten å spille tuba på, blant annet ved bruk av sang og overtoner i
tubaen, men også med hans solistiske- og groove-egenskaper. I 2012 vant han
spellemannprisen sammen med Ragnhild Furebottens «Never On A Sunday», og er nå aktuell
med sin tredje soloplate, «Conrairo», som er belønnet med terningkast 6 og supre kritikker.
Foto: anne-li engstöm
Foto: Lars Opstad, Rikskonsertene
29
Vrang
UTØVERe
målgruppe
Idé/opplegg
Tuva Færden hardingfele, fele, vokal
Jon Hjellum Brodal hardingfele, fele, vokal
Maja Gravermoen Toresen hardingfele, fele, vokal
1. - 7. klasse
Utøvere i samarbeid med Hallgeir Frydenlund ved Rikskonsertene
Trioen Vrang er sprunget ut av folkemusikkmiljøet rundt Bærum spellemannslag. De henter stoff
og inspirasjon fra flere tradisjonsområder rundt om i landet, og fra tradisjonsmusikk i ulike deler
av verden.
- Med tradisjonsmusikken som utgangspunkt søker vi derfor en ny tilnærming til trioformatet,
der vi både trekker inn elementer fra ulike musikalske sjangre, som jazz og bluegrass, og der vi
trekker inn litteratur og andre former for scenisk kunst, slik som dans og drama. Vårt mål er å
knytte dette sammen med fremførelsen av musikken på en måte som gir publikum interessante
og berikende opplevelser på flere plan, forteller de selv.
Vrang har i løpet av de siste årene opptrådt på flere festivaler, bl.a. Osafestivalen og
Vinterfestivalen på Rauland, og trioen gikk helt til topps i Åpen klasse, landskappleik 2011. De
har alle studert ved Norges musikkhøgskole.
30
FANTASIATANGO
Idé/opplegg
Johanna Juhola Trio er en gruppe som spiller musikk som er
dansevennlig og utadvendt i det ene øyeblikket, og
melankolsk og sørgmodig i det neste. Musikken er komponert
av Johanna Juhola, og hennes instrument, trekkspillet
(akkordeon), står i sentrum. Alle melodiene er instrumentale,
og finsk tango ligger som inspirasjon bak storparten av
musikken. Gitaristen Roope spiller alt fra basslinjer, loops,
effekter og rytmeelementer og er et ”helt orkester i seg selv”.
Foto: Sami Perttilä
Tredjemann i gruppa er lydmann og vil også delta musikalsk
med mange effekter som kler Juholas musikk. Trioen har
utgitt flere album og cd-en Fantasiatango har høstet gode
kritikker i mange land.
UTØVERe
målgruppe
Idé/opplegg
Nordlands Trompet
UTØVERe
målgruppe
Idé/opplegg
Ola Bremnes vokal, gitar,
fortelling og manus
Petter Marius Gundersen trompet,
tangenter og effekter
Jon Eirik Boska perkusjon
og elektronikk
8. - 10. klasse
Inga Juuso feiret i fjor 40 år som artist og har utmerket seg
som en av de aller viktigste bærerne av den samiske
musikk-kulturen. Man kan vanskelig forestille seg det
samiske musikklandskapet uten Ingas påvirkning.
Utøvere i samarbeid
med Kultur i Troms
Nordlands Trompet er en konsert om livet og sangene til
havmannen i norsk litteratur: Petter Dass. Han levde
nordpå, ved «verdens ende» i solkongens tid, for mer enn 300
år siden. Der skrev han mesterverket Nordlands Trompet, av
mange kalt Nord-Norges første rappe-tekst. Boka ble trykket i
1739, og trykkes fremdeles i nye opplag! Sangene til Petter ble
i sin tid enormt populære over hele landet. Fremdeles er salmen
«Herre Gud, ditt dyre navn og ære» en av de desidert mest
kjente sangene i norsk historie. Hva var det med denne morske
mannen? Hvorfor er han så viktig i norsk og nordnorsk
kultur? Hvorfor går det så mange historier om ham? Hva er
sant, og hva er helt vilt? Og hva er egentlig Nordlands Trompet?
Ola Bremnes drar sanger og historier over en lav sko sammen
med to dyktige kollegaer. Velkommen til en frodig stund, eller
for å si det med herr Petter selv: «Vær hilset».
Inga Juuso vokal
Steinar Raknes kontrabass, vokal
8. – 10. klasse
Utøverne i samarbeid
med Kultur i Troms
Gruppen Skáidi, med musikerne Inga Juuso og Steinar
Raknes, er Kultur i Troms’ største eksportvare. Med sitt unike
uttrykk er de etterspurt av arrangører fra hele verden. De lar
seg vanskelig putte i bås, og beveger seg innenfor ulike
sjangre som for eksempel jazz, joik, folkrock og world-music.
Uten andre instrumenter enn bass og vokal maner de fram et
rått og jordnært uttrykk hvor stemningene spenner fra
lavmælte lyriske øyeblikk til de fandenivoldsk energiske.
Musikken er vakker, nedstrippet, melodiøs og rytmisk,
samtidig som lydbildet er spontant og lekent. Både Inga og
Steinar beholder sine svært individuelle utrykk. Samtidig
oppstår det et tett samspill som gir en musikkopplevelse man
ikke finner maken til.
Foto: Ole Dyre Hesledalen
målgruppe
Johanna Juhola trekkspill
Roope Aarnio gitar, vokal
Kimmo Antikainen lyddesign,
elektronikk
8.– 10. klasse
Utøverne i samarbeid med Morten
Brenne ved Rikskonsertene
Illustrasjon: Ola Bremnes
UTØVERe
Skáidi
Foto: Rikskonsertene
31
Foto: Lars Opstad, Rikskonsertene
TIMBUKTU & DAMN
UTØVERe
målgruppe
Captain Credible
UTØVER
målgruppe
Idé/opplegg
Daniel Lacey-McDermott
selvlagede elektroniske duppeditteR
8. - 10. klasse
Utøver i samarbeid med
Kultur i Troms
Live showene til Captain Credible har blitt omtalt som noe av
det mest spesielle og interessante som har skjedd i
musikk-norge de siste årene. Daniel Lacey-McDermott har
selv laget alt av instrumenter, og spiller rollefiguren Captain
Credible, en usannsynlig og energisk type som fabulerer om
verdensrommet.
På scenen har Captain Credible med seg diverse hjemmelagde
bokser, en Nintendo 8-bit og dukker som spiller på trommer
med spisepinner. Pakket godt inn i absurd humor leverer
Captain Credible et unikt og temmelig hysterisk live-show der
musikken er innovativ og umulig å sette i bås. Han vakte stor
oppsikt under by:Larm 2009 og har siden spilt i bl.a. Belgia,
Danmark, Sverige og Italia. I 2012 slapp han sin andre EP
«Mountain Cloud Boy».
Idé/opplegg
Jason «Timbuktu» Diakité sang
Svante Lodén gitar, perkusjon,
sang
Måns Mernsten tangenter, sang
Erik Hjärpe tangenter, trekkspill,
bass, sang
Måns Block trommer,
perkusjon, sang
8.– 10. klasse
Utøverne i samarbeid med Mats
Persson ved Rikskonsertene
Jason Diakité, bedre kjent som Timbuktu, har i over ti år
vært en av Skandinavias største rapartister. I Norge har
hans glede og lidenskap for å opptre, kombinert med en
god del reiselyst, brakt ham og bandet Damn! på gjentatte
skolekonsertturneer med Rikskonsertene. De har besøkt
store deler av Norges land, fra Kirkenes i nord til
Kristiansand i sør. Artisten bak kritikerroste album som
Alla Vil Till Himmelen Men Ingen Vill Dö og
Oberoendeframkallande kom med følgende utsagn da han
ble forelagt ideen om å spille for norske skoleelever:
- Jag tycker rent spontant att det låter skitfett!
Timbuktu er en ordkunstner, samfunnskritiker og liveartist i
ett. Nå er Timbuktu og bandet klare for å spre sine positive
vibber til barn og unge i Troms! De kommer til å levere et
hardtsvingende show, som med sin unike blanding av
hip-hop, reggae, World Music, balkanutsvevninger, afrohints
og latinounderdelinger, alltid skaper glede og begeistring i
solid radius rundt konsertene sine.
Foto: Ketil Hardy
Leadbelly
Foto: Lars Opstad, Rikskonsertene
32
Funk tub
UTØVERe
målgruppe
Daniel Eriksen gitar og sang
Stig Sjøstrøm slagverk
8. - 10. klasse
Idé/opplegg
Utøvere i samarbeid med Telemark fylkeskommune
målgruppe
Ole A. Børud vokal
Andre Berg el-gitar
Per Erik Tørfoss trommer
Endre H.Hallre el-bass
8. - 10. klasse
Idé/opplegg
Utøverne i samarbeid med Rikskonsertene
UTØVERe
I denne konserten får vi presentert den amerikanske folk/blues-artisten Huddie Leadbelly
Ledbetter sin livshistorie og mye av hans allsidige repertoar. Moderne artister har gjort mange
av Leadbellys låter veldig populære, men få er klar over at de stammer fra denne
afroamerikanske trubaduren. Noen eksempler på kjente sanger er My girl med Nirvana, House
of the rising sun med The Animals, «Gallows pole» med Led Zeppelin og «Alberta» med Eric
Clapton, listen er lang.
Leadbelly har en interessant livshistorie. Han ble idømt to lange fengselsstraffer for drap, men
klarte begge gangene å spille seg fri ved å skrive sjarmerende sanger direkte til guvernørene i
statene han satt i. Leadbelly ble en viktig inspirasjon for mange store låtskrivere og musikere,
og er senere blitt regnet som en av de viktigste personlighetene innen amerikansk
musikkhistorie.
Med funkye gitarer, bass og trommer som ingredienser vil bandet Funk tub skape liv når de
kommer på besøk. Skolens utvalgte dansere vil også få muligheten til å vise seg frem gjennom
en egen dans laget til en av bandets låter.
Røttene til funk kommer fra rhythm & blues- og soulmusikk, og på slutten av 1960-tallet ble
funk utviklet som en særegen urban afroamerikansk musikkform i USA, der James Brown var
en av de viktigste artistene. Under slagord som Dr. Funkensteins ”free your mind – and your
ass will follow...”, skapte svarte musikere en ellevill og rytmisk utfordrende sciencefictionkultur, med kostymer, dans og sceneshow. Funk som musikkform har inspirert mange
artister opp gjennom årene innen alt fra rock og moderne R&B til hiphop!
De fire allsidige musikerne i Funk tub elsker denne musikken og har spilt den live og på plate i mange år. Bandet kommer til å utfordre publikum til både å synge med og danse, og har
som mål at nettopp deres skole skal få en solid dose med funk-energi, glede og fest! 33
UTØVERe
Illustrasjon: Emil Bekkevold
målgruppe
Idé/opplegg
Morten Engebretsen klarinett
Ole Jørn Myklebust trompet
1.– 7. klasse
Utøverane i samarbeid med
Rikskonsertene
Målet med konserten er å inspirere og utvide publikum sitt syn
på musikk, gjennom å fortelle historiar med bruk av musikalske
og visuelle element. Kvardagslege hendingar og kjensler vert
viste gjennom musikken.
Dei to venene Ole Jørn og Morten spelar improvisert musikk på
forskjellige blåseinstrument, og tar publikum med på ei
oppdagingsferd i ulike stemningar. Stikkord for konserten er
variasjon og dynamikk, og musikarane leikar seg med både
kjende og ukjende tema. Publikum får ikkje sitte stille, men vert
involvert og skal også få dirigere delar av konserten - utan at
utøvarane kjem til å seie noko. Kva skjer om musikarane ikkje
reagerer på tilrop, men berre på rørsler?
DINOSAUS
målgruppe
Idé/opplegg
Utøvere i samarbeid
med Kultur i Troms
Dinosaus vil så gjerne være Galaksens største rockeband,
men etter hvert skjønner de at det å være i et rockeband ikke
bare handler om å spille rock og det å være kjendis. På en
humoristisk, men også ettertenksom måte tas publikum med
inn i Dinosaus rockestjerneverden hvor man vil lære å kjenne
bandmedlemmene gjennom sangtekster og forskjellige
situasjoner som oppstår underveis. Bandet består av 3 musikere hentet fra bluesrock bandet
Pristine fra Tromsø. Dinosaus fremfører originale låter med nordnorske tekster,
tilsatt en god porsjon humor og innrammet av et røft og rocka
lydbilde. Det vil bli elektrisk blues, rock og popmusikk på
veien mot å bli Galaksens største rockeband. La det bli lyd! La det bli gitar! La det bli rock!”
(fritt oversatt fra AC/DC - Let There Be Rock)
Foto: Roberto Nyblin
UTØVERe
Heidi Solheim gitar, ukulele
og vokal
Espen Jakobsen elektrisk gitar
og vokal
Åsmund W.Eriksson elektrisk
bass og vokal
1. - 7. klasse
Mustafas kiosk
UTØVER
målgruppe
Idé/opplegg
Lars Bremnes
sang, gitar, saksofon og munnspill
1. - 7. klasse
Utøver i samarbeid med
Kultur i Troms
Mustafas kiosk er en samling elleville og rare vers for barn
og voksne. Visesanger og låtskriver Lars Bremnes har laget
musikk til diktene, og presenterer Jakob Martin
Strids spennende og ganske absurde univers. Vi får blant
annet møte frosker som raner banker og rampete sokker
som lever sitt eget liv. Kontrastene er store, fra drømmende
underhavsunivers til gravemaskiner og feite pappaer. Visningen av forfatterens egne
illustrasjoner forsterker stemningen og humoren i låtene.
Diktsamlingen Mustafas kiosk er oversatt og gjendiktet av
Erlend Loe.
«Alis far har herlig bustebart og knipser og er streit. Min er
skallet som et eplekart, til gjengjeld er han feit.»
(Mustafas kiosk)
Illustrasjon: Jakob Martin Strid og forlaget politisk revy
Klangbein
rv
a
ur
lt
ku
Foto: Virginie Surdej
34
35
Tett inntil
Lahkalaga
UTSTILLING/ÁJÁHUS
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Fisk+Film
Filmvisning og verksted
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
Aaslaug Vaa
5. - 7. trinn
90 min
30
Klasserom
Rorbuas metamorfose – en levende museumskatalog (2010) er
en film som formidler fiskerihistorie. Den er produsert i Lofoten,
og er resultatet av et samspill mellom fire forhenværende
fiskere, et nærmest fraflyttet fiskevær – Kvalnes på yttersida av
Lofoten i Vestvågøy kommune - og et internasjonalt filmteam. I
filmen møter du de fire fiskerne som befinner seg i ei rorbu som
har stått uberørt siden det sist gang var aktivitet der, i 1963.
Eierne forlot bua med Melangen i smørpapiret og rester av
brøddeig i bollen, tranmaling i hermetikkbokser og lineklaven
hengende i veggen. Rorbuas eksteriør og interiør, og det rike
materialet er spor etter tidligere fiskerikultur. Disse tingene gir
de fire fiskerne liv til i filmen.
Et av redskapene som presenteres er kavl. Ei glasskule som
tidligere ble brukt for å få garnet til å flyte. I etterkant av
filmvisningen skal elevene lære å lage kavlhue: å lage et nett
rundt glasskula slik at den lar seg feste i garnet.
Produksjonen gjennomføres i samarbeid med Midt-Troms
Museum.
Arena
Samtidsmuseet Senter
for nordlige folk
8. - 10. trinn
45 min
30
skolen
Tradisjonelle metoder for å bære barn praktiseres fortsatt i
mange kulturer i verden, og spesielt blant urfolk.
Bæremetodene som er levende i dag er basert på urgamle
kunnskaper, men settes sjelden i fokus i utstillinger og
publikasjoner. Utstillingen Lahkalaga / Tett inntil er en
dokumentasjon av hvordan barn i ulike kulturer i verden er
blitt, og fortsatt blir båret. Bæreteknikkene i seg selv, deres
egenart og hvordan de brukes, formidles gjennom plakater
med bilder og tekst. Digitale bildeskjermer viser teknikkene
med å ta på seg bæretøyet. Utstillingen er ment som en
helhetlig opplevelse, der elevene har mulighet til å prøve ut de
forskjellige metodene.
Árbevirolaš mánnáguoddinvuogit ellet hain má ga máilbmi
kultuvrrain, erenoamážit álgoálbmogiid luhtte. Otná
guoddinvugiid vuođđu lea árbevirolaš máhttu don doložis,
muhto lea hui hárve ahte dat čalmmustuhttojuvvo
čájáhusain ja čállagiin. Lahkalaga/Tett inntil- čájáhus
vuoseha goktes máilmmi iešguđet kultuvrraid mánážat leat
guddojuvvon ja hain guddojuvvojit. Mánnáguoddinreaiddut
ja -vuogit, daid iešvuođat ja geavahanvejolašvuođat
čilgejuvvojit tekstejuvvon govvaplakáhtain. Digitála távvaliin
oidno goktes coggat guoddinreaidduid. Čájáhusa jurdda lea
addit gehččiide ollislaš vásihusa dainna ahte oahppit
besset geahččaladdat iešguđet vugiid.
36
Nord-Troms Museum
Lyngen, Storfjord, Kåfjord,
Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen
Bjørklysvingen 13, 9152 Sørkjosen
Tlf: 975 58 330
[email protected]
www.ntrm.no
Midt-Troms Museum
Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik,
Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy
9326 Bardufoss - Tlf: 47 92 40 81
[email protected]
www.mtmu.no
Davvi Álbmogiid
Guovddaš
Senter for nordlige
folk
Samtidsmuseet for nordlige folk
Davi álbmogiid dálážiid musea
Tlf: 473 70 934 / 901 44 555
9144 Manndalen, Kåfjord
[email protected]
www.senterfornordligefolk.no
Várdobáiki museum
Várdobáikki musea
8536 Evenes/ Evenášši
Tlf: 76 98 50 27/95 74 95 21
[email protected]
www.vardobaiki.no
Sør-Troms Museum
Salangen, Lavangen, Ibestad,
Skånland, Kvæfjord og Harstad
Sør-Troms Museum - avdeling Regionmuseet og avdeling
Trondenes Historiske Senter
Trondenesveien 122, 9404 Harstad - Tlf: 77 01 83 80
[email protected], [email protected]
www.stmu.no
Tromsø Museum
– Universitetsmuseet
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Lars Tørings vei 10, 9037 Tromsø
Tlf: 77 64 50 00, 77 64 65 53 (museumslærer)
[email protected]
www.uit.no/tmu
Perspektivet
Museum
Storgata 95, 9008 Tromsø
Tlf: 77 60 19 10
[email protected]
www.perspektivet.no
37
Nordnorsk Vitensenter
Hansine Hansens veg 17, 9019 Tromsø
Tlf: 77 62 09 45
[email protected]
www.nordnorsk.vitensenter.no
Produsent
Sør-troms museum
målgruppe
5. - 7. trinn
Trondenes Historiske
Senter
Arena
Asbjørn vokste opp som høvdingesønn på
Trondenes, og var bare 18 år gammel da
faren døde. Han arvet den store gården, og
ble høvding på Trondenes etter sin far. På
grunn av kongens forbud mot å føre korn til
Hålogaland dro Asbjørn i 1022 med en
byrding han eide til Sola for å kjøpe korn hos
onkelen sin, Rygekongen Erling Skjalgson.
På tur hjem ble han overmannet av Tore Sel,
kongens mann på Avaldsnes, som tok fra
han last og seil. Året etter dro Asbjørn med
langskipet sitt og 90 mann for å ta hevn.
Gjennom fortellingen om Asbjørn Selsbane
tar vi elevene med inn i vikingtid på
Trondenes. Formidlingen skjer i
hovedutstillinga og ved å gå kulturstien. Der
fortelles det om gårdshaugen ved kirka og
naust-tuftene i Altevågen. Elevene får prøve
spill som Hnfatafl og kubbespill. De skal
også bli kjent med datidens
håndverkstradisjoner.
Sør-troms museum
målgruppe
8. - 10. trinn
Trondenes Historiske
Senter
Arena
foto: Astrid Schanke Husvik
Produsent
Foto: rettigheter Sør-Troms museum
Harstad under
2. verdenskrig
Museet ønsker å gi elevene innblikk i
dagliglivet under krigen, og i
menneskeskjebner knyttet til vår nære
krigshistorie. Elevene får møte et tidsvitne
som gjennom sitt foredrag forteller om
selvopplevde hendelser fra krigen. Etter
krigens slutt ble flyktninger fra Finnmark
innkvartert i den tyske militærleiren ved
Laugen som da sto tom. Elevene tas med på
vandring i dette området. Vi viser filmen Vi er
her for å dø. Denne filmen av Knut Erik
Jensen er basert på dagboka til den russiske
krigsfangen Konstantin Severdintsev som
døde i fangeleiren på Trondenes. Elevene
skal også besøke hovedutstillinga og får et
foredrag med bilder knyttet til hendelser i
Harstad og omegn under krigen, blant annet
bombinga av Kilbotn i 1945.
Histo-trykk
Steinalderen
Foto: Eier Sør Troms museum
Vikingtid
på Trondenes
Foto: Geir Gabrielsen, Sør-Troms museum
38
Produsent
Sør-troms museum
målgruppe
1. - 4. trinn
Trondenes Historiske
Senter
Arena
Elevene skal besøke museets hovedutstilling.
Der skal de skal få innblikk i vår lokale
steinalderhistorie, og de tas med inn i fortellinger
fra denne tida. Alle elevene får holde
steinalderredskaper slik at de kan få en følelse
av hvordan redskapene ble brukt. Dagen
innledes med en arkeologisk quiz.
Produsent
Sør-troms museum
målgruppe
8. - 10. trinn
Arena
Trastad Samlinger
Elevene skal gjennom et kort forarbeid på
skolen bli litt kjent med Trastad sin historie
og hva Trastad Samlinger er. Når de kommer
til Trastad Samlinger blir elevene møtt med
en quiz-runde i museet. Utstillingen her
forteller historien til Paviljong 7, og for å
besvare quizen må elevene gå gjennom
museet. Ut fra dette oppsummeres
utstillingen, meningen med dette er å vise
lokal historie og å skape en refleksjon rundt
tilbudet til funksjonshemmede.
For å vise og konkretisere et av tilbudene de
tidligere beboerne på Trastad hadde,
avsluttes dagen med at elevene selv får
trykke på tekstil i trykkeverkstedet. Elevene
har da anledning til å trykke med egne,
egnede ting som de har med seg. Nesten alt
kan brukes til å trykke med, bare fantasien
setter en stopper.
39
Foto: Ørjan Bertelsen
Livets tråd
Formidling og verksted
Produsent
midt-troms museum
målgruppe
5. trinn
Arena
På turné i kommunene
Det ligger mye informasjon om vår historie og identitet i
tekstiler som er blitt brukt gjennom tidene. I produksjonen
Livets tråd skal museet ta for seg tekstilen som uttrykk for
den tid, det sted og det samfunn den er skapt i. Elevene skal
få mer kunnskap om, og innsikt i, områder innenfor
tekstilhistorie og fagets forgreninger til kunst- og
kulturhistorie. De skal også få forståelse for sammenhengen
mellom praktisk arbeid og tekstilhistorie. Det velges ut
perioder fra historien fra oldtid til vår egen samtid.
MII
Elevene skal sette sammen ”utstillingen” Livets tråd med
tekstillapper lagd med forskjellige teknikker, tråd, garn og
lignende, og de skal arbeide med én eller flere teknikker.
Livets tråd gjennomføres i samarbeid med Målselv Husflidslag.
Produsent
Senter for nordlige folk
målgruppe
1. - 10. trinn
Arena
Samtidsmuseet for nordlige folk
I denne utstillingen vil eleven få innblikk i regional sjøsamisk kultur og historie for området Nord-Troms og nordlige Midt-Troms.
I utstillingen vil eleven få lære om politiske hendelser, næringsgrunnlaget i området samt duodji og religion som har vært viktig for
utformingen av den sjøsamiske identiteten i dag. Utstillingen krever at eleven er interaktiv i ulike seksjoner av utstillingen, med store
berørelsesskjermer som inneholder alt fra filmsnutter til interaktive spill. Eleven får også prøve å veve på en manndalsgrene som er i
utstillingen, samt leke med temaet identitet ved hjelp av ulike rekvisitter. Integrert i utstillingen er visuelle elementer av lokale
kunstnere som har tatt for seg temaet sjøsamisk identitet. Disse kunstverkene er åpne for tolkninger av den besøkende. Vi har lagt
opp til at elevene skal komme ut av utstillingen med ny kunnskap, nye tanker og spørsmål knyttet til de temaer vi presenterer.
Dán čájáhusas oahppi oahppagoahtá Nuorta Romssa- ja Gaskka Romssa- guovlluid mearrasámi kultuvrra ja historjjá.
Čájáhusa bokte oahppi beassá oahppat politihkalaš dáhpáhusaid birra, guovllu ealáhusvuođuid birra ja maiddái duoji ja oskku
birra mii lea váikkuhan otnáš iešdovdohuksemii. Čájáhus gáibida ahte oahppi oasálasttidettiin vástida duos das čájáhusas
guoskkehettiin šearpmaid mat sisttisdollet filbmabinnáid rájes gitta interaktiivalaš spealaid rádjái. Oahppi beassá nai geahččalit
gođđit ránu mii lea čájáhusas, ja maiddái stoahkat identitehtafáttain máŋggalágán gaskaomiiguin. Čájáhusa siste leat visuála
binnát gos báikkálaš dáiddárat leat váldán ovdan fátta mearrasámi identitehta. Geahččit besset dulkot dáid dáidagiid. Min
mihttomearri lea ahte oahppi guođđá čájáhusa ođđa máhtuin, ođđa jurdagiiguin ja fáddaguoskevaš gažaldagaiguin.
Foto: Midt-Troms museum
Utstilling
40
Polarheltenes læremestre
Formidling, samtale, praktiske øvinger
Produsent
tromsø museum
målgruppe
10. trinn
Arena
M/S Polstjerna
Fridtjof Nansen og Roald Amundsen satte Norge på kartet med polare oppdagelser og
erobringer. Hva skilte dem fra andre polfarere? Det handlet mye om hvem polarheltene hentet
lærdom fra.
Handelsstedet Maursund anno 1853
Produsent
nord-troms museum
målgruppe
9. - 10. trinn
Arena
Maursund gård, Skjervøy
«Året er 1853 og våren er kommet til Maursund. På fjorden ligger jekta Nordstjerna lastet og klar til å
frakte varer til Tromsø. Nede i naustet egner drengene lina ferdig, og klargjør båtene. Det er snart på
tide å ta fatt på turen til Finnmark for å fiske. Folk på gården er begynt å snakke om bryllup, men det
er bare et lite problem: andelsmannen har ikke fridd til brura enda.»
Dette er et rollespill som gjør elevene delaktige i historien som formidles. Det er en nyskapende
formidlingsform som lar deltakerne engasjere seg og aktivt forme måten historien kommer til
uttrykk. Hver elev får sin egen rolle å spille, fra tjenestejente og dreng til ”nessekonge” og prest.
Elevene får en spennende mulighet til å leve seg inn hvordan dagliglivet, og et par ikke helt så
dagligdagse hendelser, utspilte seg for 150 år siden i Nord-Troms.
Har du snow-how? Lær å overleve i Arktis slik oppdagerne gjorde.
Ta kontakt for avtale om besøk.
Foto: arkivet, Tromsø Museum
Foto: Nord-Troms museum
Nansen møtte inuitter på Grønland. Han forsto at han måtte kle seg og lage mat som dem, padle
kajakk og kjøre hund. Nordnorske ishavsskippere ga Nansen råd om konstruksjonen av Fram.
Amundsen kjøpte Gjøa i Tromsø, og mannskap fra ishavsmiljøene var med på de store norske
polarekspedisjonene.
Foto: arkivet, Tromsø Museum
41
«Hvem var først?»
“Geat ledje vuosttažin?”
Bilder, formidling, etiske samtaler
GOVAT, GASKKUSTEAPMI, ETIHKALAŠ HOALLAMAT
Produsent
tromsø museum
målgruppe
8. - 10. trinn
Arena
tromsø museum
Spørsmålet «hvem var først» er fremherskende i dagens
samfunnsdebatt i Nord-Norge. Det er en arv fra
sosialdarwinismens rasediskusjon på slutten av 1800-tallet.
Helt frem til midten av 1980-tallet var forståelsen av etniske
relasjoner i forhistorien generelt, og forholdet mellom samer
og ikke-samer spesielt lite påaktet. Utstillingen Samisk eller
norsk? på Tromsø Museum formidler de nyeste
forskningsresultater om nordnorsk forhistorie med et blikk på
etnisitet. Gir det mening å spørre hvem var først?
Elevene skal reflektere over temaet identitet og etnisitet i
Nord-Norge. Det vil bli lagt vekt på å formidle problemene ved
å hekte etniske merkelapper på et forhistorisk arkeologisk
materiale. Ta kontakt for avtale om besøk.
Jearaldat “geat ledje vuosttažin” lea mearrideaddji otná
servodatdigaštallamis Davvi-Norggas. Lea 1800 loahpageaži
sosiáldarwinistalaš nálledigaštallamiid bázahus. Gitta 1980
gaskamuddui ovdahistorjjálaš etnihkalaš gaskavuođaid
oppalaččat, ja sámiid ja dážaid gaskavuođa eareliiggánit, lei
unnán beroštuvvon. Sámi vai dáža?- čájáhus Romssa Museas
gaskkusta ođđaseamos dutkanbohtosiid davvinorggalaš
ovdahistorjjá birra etnisitehta hárrái. Lea go vivur jearrat geat
vuosttažin ledje?
Oahppit besset jurddástallat Davvi-Norgga identitehta ja
etnisitehta birra. Gaskkusteami jurddástallanhástalusat
deattuhuvvojit dakko bokte ahte etnihkalaš merkemat
biddjojuvvojit ovdahistorjjálaš arkeologalaš dávviriidda. Váldde
oktavuođa ja lihtut finahanáiggi.
Foto: Nordnorsk vitensenter
Foto: Nordnorsk vitensenter
42
En himmel
full av stjerner
Formidling
Produsent
målgruppe
Varighet
antall elever
Arena
Nordnorsk vitensenter
3. - 7. trinn
45 - 60 min
40
Gymsal e.l.
Dette skoleåret kommer Nordnorsk Vitensenter på besøk med
sitt nye, mobile planetarium. Besøket starter med at elevene
får se filmen To små glassbiter, som handler om teleskopets
historie og hva man kan se på himmelen med teleskop. Etter
filmen presenteres elevene for utvalgte stjernebilder, og får se
hvordan stjernebildene ligger i forhold til hverandre. De skal
bli kjent med både norrøne og samiske stjernebilder.
Nordnorsk Vitensenter
Hansine Hansens veg 17, 9019 Tromsø
Tlf: 77 62 09 45
[email protected]
www.nordnorsk.vitensenter.no
Visjon: “Med stjerner i øynene”
I engasjert diskusjon, vandrer vi smilende ut av Nordnorsk vitensenter - mette på opplevelser, men sultne på mer kunnskap. Dette
er et sted som gjør oss alle til små barn, med et brennende ønske om å forstå den mangfoldige verden rundt oss; en glød som blir
sterkere for hvert besøk.
Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det?
Nordnorsk vitensenter har som mål å være et møtested der barn og unge kan utforske matematikk, naturvitenskap og teknologi
gjennom egenaktivitet og i aktivt fellesskap med andre. Senteret har også tilbud til Den kulturelle skolesekken, dette er
produksjonener som i tillegg har en kunst- eller kulturbasert tilknytning. Nordnorsk Vitensenter tar i mot skoleklasser fra hele
landsdelen, og de reiser på turné – enkelte ganger med et mobilt planetarium.
Ta kontakt for avtale.
43
Bok- og kulturbussen eies av Troms fylkeskommune. Organisatorisk er den tilsluttet Kultur i
Troms og lokalisert i Harstad. Faglig er den tilknyttet Troms fylkesbibliotek. Bok- og
kulturbussen er en mobil bibliotek- og formidlingstjeneste for både norsk og samisk historie,
språk, kunst og kultur. Den benyttes som kulturformidler innenfor litteratur, visuell kunst,
musikk og kulturarv. Primært er tilbudet til barn og unge i grunnskolen, men også barnehager og
voksne benytter seg av tilbudene.
Kjøreruta er tilpasset grunnskolenes årsplan. Tjenestene gis fast til fem kommuner i Sør-Troms.
Det samarbeides med lokale folkebibliotek og andre lokale og regionale kultur- og
formidlingsinstitusjoner. Av den grunn kan det tidvis tilbys bibliotek- og kulturelle tjenester i
tilknytning til spesielle arrangementer eller andre begivenheter til andre kommuner i Troms.
Bok- og kulturbussen mottar tilskudd fra Sametinget, og har et samarbeid med Várdobáiki
samisk senter i Evenes kommune. Gjennom dette samarbeidet kan det også gis tilbud til Nordre
Nordland. Utfyllende informasjon om bokruta, bestilling og godkjenning av tilbud samt praktisk
gjennomføring av tilbudene, finnes på www.kulturitroms.no. Den enkelte skole må selv bekrefte
at det kulturelle tilbudet ønskes.
Kontaktperson: Anne Gerd Lehn, Leder for Bok- og kulturbussen
Tlf. 77 78 86 62/ 95 27 66 56 - E-post: [email protected]
Girje- ja kultuvrabusse
Oarje-Romssas
Romssa fylkasuohkan oamasta Girje- ja kultuvrabusse. Kultuvra Romsa hálddaša dan, ja
dan hálddahusbáiki lea Havnegt 2s, Harstadas. Girje- ja kultuvrabusse lea jođi girjerájus ja
gaskkustanfálaldat sihke dáro ja sámi historjjá, giela, dáidaga ja kultuvrra várás. Busse
geavahuvvo kultuvrragaskkusteaddjin girjjálašvuođa, visuála dáidaga, musihka ja
kultuvraárbbi várás. Fálaldat lea vuosttažiin mánáide ja nuoraide vuođđoskovllás, muhto
mánáidgárddit ja ollesolbmot geavahit nai fálaldaga.
Gevrenáiggit čuvvot vuođđoskovllá jahkeplána. Girjerájusbálvalusat fállojuvvojit bistevaččat
viđa Oarje-Romssa suohkanii. Lea ovttasbargu guovllu báikkálaš girjerádjosiiguin ja kultuvraja gaskkustanásahusaiguin. Danin fállojuvvojit muhtimin girjerájus- ja kultuvrabálvalusat mat
leat čadnojuvvon sierrá doaluide dahje lágidemiide iežá Romssa suohkaniin. Girje-ja
kultuvrabusse oažžu ruhtadoarjaga Sámedikkis, ja bargá ovttas Várdobáikki sámi guovddážiin
Evenášši suohkanis. Dan ovttasbarggu bokte sáhttá nai addojuvvot fálaldaga NuorttaNordlánddas. Lassi dieđut girjegevrenruvttuid, di gojumiid ja fálaldagaid dohkkeheami ja
praktihkalaš čađaheami birra gávdnojit dás: www.kulturitroms.no Iešguđet skovlá verte ieš
duođaštit ahte háliida kultuvrafálaldagaid.
Oktavuoðaolmmos: Anne Gerd Lehn, Girje- ja kulturbussehoavda
Tlf. 77 78 86 62/ 95 27 66 56 - šleađgapoasta: [email protected]
Foto: øivind arvola
Bok- og kulturbussen i Sør-Troms
Kommunekontakter
Her følger en oversikt over kommunekontakter i Troms. Kommunekontaktene er skoleeiers representant. De leder det lokale skolesekkarbeidet og kan kontaktes i saker som angår den
enkelte kommune. Kommunekontakten innkaller til møter mellom kultur- og skolesektor, og til årlige planleggingsmøter med skolene. Kommunekontakten er også den som følger opp
DKS-aktivitetene i samarbeid med skolene.
Balsfjord kommune: Roy Hansen
[email protected] - tlf.: 905 88 656
Kvænangen kommune: Anne K. Bårdseth [email protected] - tlf.: 993 19 665
Skånland kommune: Vanja Elvenes
[email protected] - tlf.: 77 08 95 10
Bardu kommune: Toril Skaflestad
[email protected] - tlf.: 977 39 741
Gaivuona suohkan/ Kåfjord kommune: Halvard Lyshaug
[email protected] - tlf.: 77 71 92 34
Storfjord kommune: Line Sørum
[email protected] - tlf.: 982 89 092
Berg kommune: Ingrid Bjørkli Jansen
[email protected] - tlf.: 416 98 061
Lavangen kommune: Dagfinn Antonsen
[email protected] - tlf.: 77 17 65 21
Svbalbard: Hans-Gunnar Skreslett
[email protected] - tlf.: 79 02 39 07
Dyrøy kommune: May-Elin Hals
[email protected] - tlf.: 996 25 323
Lenvik kommune: Wenche Berg Angell
[email protected] - tlf.: 915 83 153
Sørreisa kommune: Aina Løhre
[email protected] - tlf.: 992 04 624
Gratangen kommune: Ann-Sissel Myrlund
[email protected] - tlf.: 906 40 118
Lyngen kommune: Bodil Larsen
[email protected] - tlf.: 908 43 508
Torsken kommune: Kristian Kaurin
[email protected] - tlf.: 77 87 30 04
Harstad kommune: Halvard Bakklund
[email protected] - tlf.: 77 02 62 65
Målselv kommune: Asbjørg Utby
[email protected] - tlf.: 934 68 856
Tranøy kommune: Trond Eidissen
[email protected] - tlf.: 976 10 884
Ibestad kommune: Dag Indresand
[email protected] - tlf.: 77 09 91 30
Nordreisa kommune: Roger Aronsen
[email protected] - tlf.: 916 08 427
Tromsø kommune: Torbjørn Lunde Ingvaldsen
[email protected] - tlf.: 77 79 05 75 Karlsøy kommune: John E. Stenberg [email protected] - tlf.: 77 74 60 06
Salangen kommune: Jøran Glad Berthinussen
[email protected] - tlf.: 77 17 20 32
Kvæfjord kommune
kommune: Marianne
Vaskinn
- Kvæfjord
en ren fornøyelse
!
[email protected] - tlf.: 77 02 32 10
Skjervøy kommune: Bente Haugsnes
[email protected] - tlf.: 995 92 579
SAMARBEIDSPARTNERE
Skoleåret 2013/2014
NASJONALE PARTER
REGIONALE PARTER
Film&Kino
Tlf: 22 47 45 00
[email protected] - www.kino.no
Hålogaland Teater
Tlf: 77 60 64 00
[email protected] - www.ht.tr.no
Litteraturbruket
Tlf: 21 09 57 10/92 20 66 56
[email protected] - www.litteraturbruket.no
Nordnorsk Kunstnersenter
Kontaktperson: Kristin Risan
Tlf: 76 06 67 70
[email protected] – www.nnks.no
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Tlf: 21 98 20 00
[email protected] - www.nasjonalmuseet.no
Norsk kulturråd
Tlf. 21 04 58 00
[email protected] - www.kulturradet.no
Norsk Scenekunstbruk
Tlf: 23 10 09 83
[email protected] - www.scenekunstbruket.no
Rikskonsertene
Tlf: 22 02 59 00
[email protected] - www.rikskonsertene.no
ANDRE PARTER
Norsk Forfattersentrum avd. Nord-Norge
Kontaktperson: Ida Endestad
Tlf: 21 09 57 92
[email protected] - www.forfattersentrum.no
Sámediggi – Sametinget
Tlf: 78 47 40 00
[email protected] - www.samediggi.no
Troms fylkesbibliotek
Tlf: 77 78 82 15
[email protected] - www.tromsfylke.no
Nordnorsk Vitensenter
Hansine Hansens veg 17, 9019 Tromsø
Tlf: 77 62 09 45
[email protected] - www.nordnorsk.vitensenter.no
Arkangelsk dukketeater
Tlf: 07 (8182) 204179
[email protected] - www.arhpuppet.ru
KONTAKTINFORMASJON
Administrasjon
Den kulturelle skolesekken
i Troms
Daglig leder Kultur i Troms
Kjell Arthur Helmersen
[email protected]
Tlf: 77 78 86 61/80 00
Mob: 938 33 488
Koordinator grunnskolen
Marianne Linløkken
[email protected]
Tlf: 77 78 86 56/80 00
Mob: 481 04 371
Koordinator videregående skole
Helle Ramstad
[email protected]
Tlf: 77 78 86 59/80 00
Mob: 975 09 477
Turnékonsulent og webredaktør
Mona Aas Johansen
[email protected]
Tlf: 77 78 86 55/80 00
Mob: 414 14 234
Turnékonsulent
Hanne Mikalsen
[email protected]
Tlf: 77 78 86 64/80 00
Mob: 975 44 807
Skolekonsertprodusent
Grete Helene Madssen, produsent
[email protected]
Tlf: 77 78 86 66/ 80 00
Mob: 992 51 910
KUNSTFAGLIG ANSVARLIG
PROGRAMRÅD
Les mer på nett!
Scenekunst, film og visuell kunst
Helle Ramstad, koordinator videregående skole
Troms fylkeskommune
[email protected]
Tlf: 77 78 86 59/ 80 00
Programrådsleder
Ellen Østgård, fylkeskultursjef
[email protected]
Tlf: 77 78 82 24
Mer informasjon om turneer og produksjoner i Den
kulturelle skolesekken i Troms, finnes
på www.kulturitroms.no
Litteratur
Susanne Baumgärtel, rådgiver
Troms fylkeskommune
[email protected]
Tlf: 77 78 82 19/ 80 00
Kulturarv
Bente Nordhagen, rådgiver
Troms fylkeskommune
[email protected]
Tlf: 77 78 82 11/ 80 00
Musikk
Kultur i Troms, Troms fylkeskommune
Grete Helene Madssen, skolekonsertprodusent
[email protected]
Tlf: 77 78 86 66/ 80 00
Mob: 992 51 910
Fylkesråd for kultur og helse
Mariam Rapp
Representanter fra kommuner:
Wenche Berg Angell, Lenvik kommune
Marianne Vaskinn, Kvæfjord kommune
Representanter fra videregående skoler:
Jørgen Ytreberg, Kongsbakken vgs
Kirsti Hansen-Krone, Nordreisa vgs
Folderen er utgitt av:
Kultur i Troms
Postboks 852, 9488 Harstad
Besøksadresse:
Havnegt 2 - 9404 Harstad
Tlf: 77 78 86 65/ 80 00
[email protected] - www.kulturitroms.no
Kultur i Troms er en avdeling i kulturetaten,
Troms fylkeskommune
Postboks 6600 - 9296 Tromsø
Tlf: 77 78 80 00 - www.tromsfylke.no
Øverst til venstre velger du skole fra
rullegardinmenyen og programmet for skolen vises
i skjermbildet. Her finner du dato, klokkeslett,
klassetrinn og arena. Klikk på produksjonstittel
for mer informasjon, på høyre side finner du praktisk
informasjon, linker til turnéplan,
for- og etterarbeid og tilbakemelding. Nederst på
siden kan elevene skrive sine kommentarer.