MAL ÅRSPLAN I RLE FOR 7. TRINN 2014/2015

MAL
ÅRSPLAN I RLE FOR 7. TRINN 2014/2015
Utarbeidet av: Elise HG Skulerud
Læreverk: Vi i verden 7
UKE
34
TEMA
35
Islam
36
37
38
39
40
KOMPETANSEMÅL
LÆRINGSMÅL
INNHOLD
METODE
Mål:
Bli kjent i boka.
Hele boka.
Se på:
-innholdsliste
- forside og bakside
- stikkordregister
Mål:
-forklare hva Koranen
og hadith er og samtale
om sentrale islamske
fortellinger
-samtale om islam,
islamsk livstolkning og
etikk med vekt på
gudsbilde, menneskesyn
trosartiklene, de fem
søylene, aktuelle etiske
utfordringer og
utvalgte tekster
Mål:
-lære om hva Koranen
og hadith er
-lære om lover og
regler i Islam
-lære om hvordan det
er å være muslim i
Norge og i verden
Tekst s. 6-20
-samtale om teksten
-skrive nøkkelord
-lage spørsmål og
svar til teksten
-se film om islam
-oppgaver s. 32-33
Ukeprøve
Muntlig tilbakemelding
i timene
Mål:
-forklare hva Tanak,
Tora og Talmud er og
samtale om sentrale
jødiske fortellinger
-samtale om jødedom,
jødisk livstolkning og
Mål:
-lære om hva Toraen,
Tanakh, Talmud og
Siddur er
-lære om lover og
regler i jødedom
-lære om hvordan det
Tekst s. 21-31
-samtale om teksten
-skrive nøkkelord
-lage spørsmål og
svar til teksten
-se film om jødene
under krigen
-oppgaver s. 32-33
Ukeprøve
Muntlig tilbakemelding
i timene
Bli kjent i boka.
Jødedom
Oppgaver s. 32-33
Oppgaver s. 32-33
VURDERING
41
42
43
44
45
46
47
etikk med vekt på
gudsbilde,
menneskesyn,
trosbekjennelsen,
aktuelle etiske
utfordringer og
utvalgte tekster
er å være jøde i
Norge og i verden
-lære noe om jødene
under 2. verdenskrig
Mål:
-samtale om sentrale
buddhistiske
fortellinger
-samtale om buddhisme,
buddhistisk livstolkning
og etikk med vekt på
Buddha,
synet
på
tilværelsen,
menneskesyn,
læren,
ordenssamfunnet,
aktuelle
etiske
utfordringer
og
utvalgte tekster
Mål:
-samtale om sentrale
fortellinger i
hinduismen
-samtale om hinduisme,
hinduistisk livstolkning
og etikk med vekt på
noen guder og gudinner,
synet på tilværelsen og
det guddommelige,
Mål:
Lære om
-Buddha, Buddhas
lære og fellesskapet
av munker og nonner i
buddhismen
-hellige tekster og
leveregler i
buddhismen
-buddhistiske
menigheter i Norge
Tekst s. 34-45
Mål:
Lære om
-divali og andre fester
i hinduismen
-hellige tekster og
leveregler i
hinduismen
-hinduistiske
menigheter i Norge
Tekst s. 46-61
HØSTFERIE OKTOBER
Buddhisme
Hinduisme
Oppgaver s. 62-63
-samtale om teksten
-skrive nøkkelord
-lage spørsmål og
svar til teksten
-oppgaver s. 62-63
-få besøk av Buddhist
Ukeprøve
Muntlig tilbakemelding
i timene
-besøk i
buddhisttempelet i
Kopervik
Oppgaver s. 62-63
-samtale om teksten
-skrive nøkkelord
-lage spørsmål og
svar til teksten
-oppgaver s. 62-63
Fagprøve
Muntlig tilbakemelding
i timene
48
49
50
51
52
2
3
4
5
Livsyn
menneskesyn, aktuelle
etiske utfordringer og
utvalgte tekster
Mål:
-samtale om hva et
livssyn kan innebære
-forklare hva et
humanistisk livssyn er
og samtale om
humanistisk livstolkning
og etikk med vekt på
virkelighetsforståelse,
menneskesyn, aktuelle
etiske utfordringer og
utvalgte tekster fra
humanistisk tradisjon
-samtale om bakgrunn
og særpreg for HumanEtisk Forbund i Norge
og livssynshumanismen i
verden
Mål:
-lære om Carles
Darwin og humanismen
- lære at humanistene
kjempet for
demokratiske
rettigheter og
trosfrihet for alle
- lære om
humanistiske
organisasjoner i Norge
og i verden
Tekst s. 64-79
Oppgaver s. 80-81
-samtale om teksten
-skrive nøkkelord
-lage spørsmål og
svar til teksten
-oppgaver s. 80-81
-intervjue medlem av
HEF eller få besøk av
HEF
Ukeprøve
Muntlig tilbakemelding
i timene
-samtale om teksten
-lage tankekart
-lage spørsmål og
svar til teksten
-oppgaver s. 100-101
Ukeprøve
Muntlig tilbakemelding
i timene
-samtale om teksten
-skrive nøkkelord
-argumentere for
Ukeprøve
Muntlig tilbakemelding
i timene
JULEFERIE FRA 19.12.14
TIL 5.1.15.
Filosofi og etikk
Etikk knyttet til
kjønn,
seksualitet og
IKT
Mål:
Filosofi og etikk
Urbefolkning og
menneskerettigh
-samtale om aktuelle
filosofiske og etiske
spørsmål og diskutere
om Aristoteles
og diskutere noen av
deres ideer
Mål:
Lære om:
-fortelle
Tekst s. 84-99
Oppgaver s. 100-101
Etikk knyttet til
kjønn, seksualitet og
IKT
eter
6
Filosofi og etikk
Enighet og
uenighet i etikk
Aristoteles og
hans syn på
lykke
utfordringer knyttet til
temaene fattig og rik,
krig og fred, natur og
miljø, IKT og samfunn
Urbefolkning og
menneskerettigheter
-samtale om etikk i
forbindelse med ulike
familieformer,
forholdet mellom
kjønnene, ulik
kjønnsidentitet og
forholdet mellom
generasjonene
Aristoteles og hans
syn på lykke
-drøfte noen
verdispørsmål som
samiske urfolk er
opptatt av i vår tid
-samtale om etniske,
religiøse og
livssynsmessige
minoriteter i Norge og
reflektere over
utfordringer knyttet til
det flerkulturelle
samfunnet
-samtale om filosofi,
religion og livssyn som
grunnlag for etisk
tenkning og kunne
Tekst s. 102-109
meningene sine
-oppgaver s. 110-111
Oppgaver s. 110-111
Tekst s. 112-123
Oppgaver s. 124-125
Enighet og uenighet i
etikk
Hva som kjennetegner
et godt forbilde
Hvordan du kan bruke
rollespill for å få gode
råd
-samtale om teksten
-lage tankekart
-presentere forbildet
sitt
-oppgaver s. 100-101
Ukeprøve
Muntlig tilbakemelding
i timene
Muntlig og skriftlig
presentasjon av
forbildet sitt
drøfte noen moralske
forbilder fra fortid og
nåtid
-diskutere rasisme og
hvordan antirasistisk
arbeid kan forebygge
rasisme
8
9
10
11
12
13
14
15
VINTERFERIE16-20.
Kristendom
David, Jesaja og
Paulus
Kirken i
senmiddelalderen
Mål:
-gjøre rede for
sentrale fortellinger
fra Det gamle
testamente fra
fedrehistorien til
profetene
- gjøre rede for
sentrale fortellinger
fra Det nye testamente
fra Jesus til Paulus
Mål:
-fortelle om sentrale
hendelser og personer
fra kristendommens
historie fra
urmenigheten til
reformasjonstiden
Mål: lære David,
Jesaja og Paulus
Tekst s. 128-143
Oppgaver s. 144-145
Tekst s. 146-153
-samtale om teksten
-skrive nøkkelord
-oppgaver s. 144-145
-samtale om teksten
-oppgaver s. 162-163
Oppgaver s. 162-163
PÅSKEFERIE 30.3-3.4
Samisk religion
Mål:
-beskrive hovedtrekk i
samisk før-kristen
Tekst s. 154-161
Oppgaver s. 162-163
-samtale om teksten
-oppgaver s. 162-163
Ukeprøve
Ukeprøve
16
17
18
19
Kristen tro
20
21
Kristne høytider
og
kristendommen i
Norge
religion og overgangen
til kristendom
Mål:
-samtale om innholdet i
de ti bud, Fadervår, den
apostoliske
trosbekjennelse og
noen sang- og
salmetekster
- samtale om
kristendom, kristen
livstolkning og etikk
med vekt på gudsbilde,
menneskesyn, aktuelle
etiske utfordringer og
utvalgte kristne
tekster
Mål:
-forklare kristen
tidsregning og
kirkeårets gang,
beskrive kristne
høytider og sentrale
ritualer
-gjøre rede for
kirkesamfunn som er
representert i
lokalmiljøet og
distriktet
Mål:
-lære om den kristne
trosbekjennelsen og
kristen etikk
Tekst s. 164-181
Mål:
-lære om julefeiring
og noen andre kristne
høytider
-lære om kristenomen
i Norge
Tekst s. 184-195
Oppgaver s. 182-183
Oppgaver s. 196-197
-samtale om teksten
-lage tankekart
-oppgaver s. 182-183
-samtale om teksten
-presentasjon av en
lokal menighet
-oppgaver s. 182-183
Ukeprøve
Ukeprøve
22
23
24
25
26
Hvordan
tidslinjer kan
hjelpe deg å
holde orden på
faktastoff
Hvordan du kan
bruke digitale
presentasjoner
Mål:
-forklare kristen
tidsregning og
kirkeårets gang,
beskrive kristne
høytider og sentrale
ritualer
Mål:
-gjøre rede for
kirkesamfunn som er
representert i
lokalmiljøet og
distriktet
Mål:
-lære hvordan
tidslinjer kan hjelpe
deg å holde orden på
faktastoff
Mål:
-lære hvordan du kan
bruke digitale
presentasjoner
Tekst s. 184-195
-lage tidslinje
-levere inn skriftlig
arbeid
-presentasjon av en
lokal menighet
gjennom intervju og
digitale bilder
Skriftlig og muntlig
presentasjon av en
lokal menighet
Oppgaver s. 196-197
Oppgaver s. 196-197
SISTE SKOLEDAG tirsdag 23.6
SOMMERFERIE