Hvordan starte en lokalforening?

Hvordan starte en lokalforening?
Geir Knutsen Medlemsutvikler De siste åtte årene har MIFFs lokalforeninger økt fra fem til 24, og per januar 2015 er
flere nye på gang.
MIFF vil gjerne ha mange flere lokalforeninger! Her er en liten oppskrift på hvordan
man starter en lokalforening.
Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom
du har spørsmål og vil komme i gang med
et lokallag der du bor!
1. Hva sier Med Israel for freds lover om
lokalforeninger?
”De medlemmer som vil delta i aktivt
arbeide, kan danne lokalforeninger i
samråd med hovedstyret. Det velges leder,
nestleder og sekretær. Av kontingenten
skal lokalforeningene ha refundert et visst
beløp pr. medlem. Beløpet fastsettes av
generalforsamlingen. Lokalforeningene
svarer overfor hovedstyret og generalforsamlingen i saker av såvel økonomisk som
politisk natur.
”Lokalforeninger tilsluttet Med Israel for
Fred er forpliktet til å arbeide i overensstemmelse med lover for Med Israel for
fred av 29. juli 1978.”
Sitatene er fra paragrafene 9 og 1 i MIFFs
lover for lokalforeninger. Se hele loven
gjengitt til slutt i dette dokumentet.
2. Hvem kan bli med i en lokalforening?
”Medlemmer av lokalforeningen er de
medlemmer av MIFF som bor i lokalfore-
Noen av deltakerne på MIFFs ungdomsseminar i
Kristiansand i september 2014. (Foto: Privat)
ningens distrikt. Distriktets grenser fastsettes ved overenskomst mellom hovedstyret
og lokalforeningene. Så langt som mulig
bør inndelingen følge fylkesgrensene.”
Når MIFF etterhvert har fått flere lokalforeninger i enkelte fylker, finner vi naturlige grenser mellom de ulike geografiske
områdene.
3. Hvem kan bli med i styret i en
lokalforening?
De medlemmene som ønsker å starte en
lokalforening kan - med hjelp fra MIFF sentralt - først kalle inn til et møte for å danne
et midlertidig styre. Dette kan gjerne være
hjemme hos en av initiativtakerne. Minst
tre og maksimalt 12 medlemmer kan sitte i
styret. Se MIFFs lover.
1
MIFFere fra hele landet på landsmøtet i Tønsberg i juni 2014. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)
På stiftelsesmøtet for det midlertidige styret bestemmes hvilke roller hver enkelt skal
ha. Den som velges til sekretær må skrive
referat fra møtet. Det midlertidige styret
vil virke inntil et permanent styre blir valgt
på årsmøtet eller på et eget stiftelsesmøte.
Husk å melde inn til MIFF sentralt hvem
som velges og hvilke roller de har fått.
4. Hva skal det midlertidige styret
gjøre?
På det første møtet bør man bestemme
hva lokalforeningen skal gjøre i oppstartsfasen og hvem som skal gjøre hva. Det bør
arrangeres et stiftelsesmøte så fort som
mulig. Flere styremøter kan avtales for å
forberede stiftelsesmøtet og for å bestemme dato. Interimstyret bør lage et forslag
på hvem som skal sitte i styret.
Et stiftelsesmøte kan gjerne kombineres
med et offentlig møte, aller helst hvor det
2
blir invitert en representant for MIFF som
kan holde et interessant foredrag og orientere om lokallagsarbeid. Tips om dette kan
dere få fra MIFF sentralt.
Det midlertidige styret kan også starte
med en annen aktivitet, som f.eks. å arrangere en stand på et egnet sted eller å dele
ut skriftlig informasjon i postkasser. MIFF
har laget et eget skriv med tips om hvordan man arrangerer stand. Be gjerne om å
få det tilsendt.
5. Hva skal det permanente styret gjøre?
Når stiftelsesmøtet er gjennomført og styret er valgt, kan planlegging av aktiviteter
starte. MIFF har ingen krav til antall medlemsmøter eller styremøter, så det er opp
til styret å bestemme hva lokalforeningen
skal drive med. Den mest vanlige aktiviteten har vært å arrangere åpne møter med
Vebjørn Selbekk holder foredrag i MIFF Drammen i april 2014. (Foto: Morthen Auke)
interessante og kunnskapsrike foredragsholdere. Utadrettet virksomhet er viktig,
men det er også lurt å aktivere medlemmene i lokalforeningen. Det kan gjøres ved
for eksempel å arrangere medlemsmøter
med visning av en film, studiesirkler eller
ved å ha pizza-treff på en restaurant. Bare
fantasien setter grenser. For andre formelle
saker som styret må gjøre, se lovene for
lokalforeninger.
6. Hva med økonomi?
Når det permanente styret har blitt valgt
på årsmøtet bør lokalforeningen få opprettet en konto i en bank slik at MIFF sentralt
kan overføre refusjon av medlemskontingenten eller andre midler. Styreleder og
eventuelt kasserer bør være med i banken
for å undertegne på opprettelse av kontoen.
til lokalforeningene. Minsterefusjonen til
godkjent lokalforening er i 2015 på 6.000
kroner, eller 72 kroner per betalende
medlem ved tidspunktet for MIFF Norges
generalforsamling.
7. Hvor skal styremøter holdes?
Styremøter kan gjerne arrangeres hjemme
hos et av styremedlemmene. Dersom den
geografiske avstanden mellom styrets
medlemmer er stor, kan styremøtet også
arrangeres over Internett ved f.eks. å bruke
programvaren ooVoo (Se www.oovoo.
com). Hovedstyret i MIFF bruker ooVoo,
som har israelsk opprinnelse. Styrelederen
bør lage en møteplan med forslag til saker
og sende den til styret på e-post i forkant
av møtet.
8. Hvor skal åpne møter holdes?
Vi anbefaler alle lokalforeninger å registrere seg i Brønnøysundregistrene, og særlig
Frivillighetsregisteret. Med registrering i
sistnevnte kan dere også søke på å motta
tippemidler gjennom den såkalte «Grasrotandelen». Lokalforeningen kan også tjene
penger ved å selge israelske varer eller på
loddsalg. Bare fantasien begrenser hvordan foreningen kan få inntekter.
Medlemsmøter/ åpne møter bør holdes
på et egnet sted der det er plass til de
besøkende og som ikke koster mye penger. Forslag til billige eller gratis møtested
kan være et passende rom på en skole,
kommunehus, kulturhus eller eldresenter.
Det er også mulig å få gode avtaler om å
arrangere møter på en restaurant, et hotell,
en bedrift eller hos en annen forening.
I juni hvert år overfører MIFF Norge en del
av den innbetalte medlemskontingenten
På grunn av MIFFs religiøse- og politisk
nøytrale profil bør lokalforeningen unngå
3
å arrangere møter hos en menighet, kirke
eller i lokaler som tilhører et politisk parti.
9. Må lokalforeningen arrangere et
årsmøte?
9. Hvordan arrangerer vi
medlemsmøter?
Ja, en lokalforening må arrangere et årsmøte hvert år i løpet av januar eller februar.
Se paragraf 3 i lov for lokalforeninger.
Innkalling må skje minst to uker før. Styret
må lage en årsberetning og et regnskap for
året som gikk. Vanligvis skriver styreleder
årsberetningen, mens kasserer eller regnskapsfører lager regnskap. De skal sendes
til MIFF sentralt.
Det er veldig vanlig å invitere en person
til å holde foredrag om et passende tema.
Det er lurt å planlegge møter med en tidshorisont på minst tre måneder før møtet,
slik at det kan annonseres i medlemsavisen
Midtøsten i fokus som kommer ut annenhver måned.
Noen lokalforeninger åpner dørene en
halv time eller en time før foredraget. Da
kan medlemmene få god tid til en prat og
sosialt samvær med litt mat (f.eks. kjeks og
kaker) og drikke (te og kaffe). Etter foredraget bør det være en pause på 10-15 minutter og gjerne en halvtime med spørsmål og
svar. Totalt bør et medlemsmøte ikke vare
lenger enn ca. to timer. Andre lokallag tar
den sosiale biten, som er viktig, i siste del
av møtet.
De fleste foredragsholdere forventer å få
dekket reise og opphold. Noen kan også
be om honorar. Det er fullt mulig å søke
MIFF sentralt om midler til å dekke slike
utgifter. Vær oppmerksom på at stortingsrepresentanter reiser gratis.
Noen lokalforeninger takker til slutt foredragsholderen ved å gi en bukett roser.
Andre kjøper treplanting i Israel fra Jødisk
Nasjonalfond. Tre trær koster kroner 300,MIFF har laget en oversikt med over 100
foredragsholdere som har tidligere har
besøkt en lokalforening. Be gjerne om å få
den tilsendt.
4
10. Hva annet kan en lokalforening
drive med?
Med Israel for freds mål er klart:
”Gjennom saklig og allsidig informasjon
om Midtøsten-konflikten, det jødiske folk
og dets historie ønsker MIFF å skape en
dypere og større sympati for Israel og det
jødiske folk.”
Lokalforeninger kan velge blant aktiviteter som fremmer dette målet. Her er noen
flere tips til hva en lokalforening kan holde
på med:
- Følge med i den lokale pressen og informere MIFF sentralt.
- Informere MIFF sentralt om lokale arrangement eller hendelser som gjelder Israel,
Midtøsten og MIFF.
- Være aktive på Facebook og andre sosiale
medier.
- Skrive leserinnlegg i den lokale pressen
(husk at MIFF sentralt må lese gjennom
innlegget på forhånd dersom det undertegnes i MIFFs navn).
- Delta på MIFFs landsmøte (mai eller juni).
- Delta på arrangement MIFF-Forum (september).
Lover for lokalforeninger i MIFF
§ 1. Lokalforeninger tilsluttet Med Israel
For Fred er forpliktet til å arbeide i overensstemmelse med lover for Med Israel For
Fred av 29. juli 1978.
§ 2. Medlemmer av lokalforeningen er de
medlemmer av MIFF som bor i lokalforeningens distrikt. Distriktets grenser fastsettes ved overenskomst mellom hovedstyret
og lokalforeningene. Så langt som mulig
bør inndelingen følge fylkesgrensene.
§ 3. Generalforsamling. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år i tidsrommet
1. januar – 28. februar. Innkalling med saksliste utsendes med minst to ukers varsel.
Saker som medlemmene ønsker behandlet
på generalforsamlingen må være innkommet til styret minst fem dager før generalforsamlingen. Saker som ikke er innkommet til fastsatt tid, kan ikke fremmes med
mindre 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer godkjenner det.
Dagsorden for ordinær generalforsamling
er:
1. Innkalling
2. Godkjennelse av sakslisten.
3. Valg av møteleder.
4. Valg av møtereferent.
5. årsberetning
6. Regnskap og revisors beretning
7. Avgjørelse av ansvarsfrihet for styret
8. Behandling av innkomne saker
9. Valg av:
a. Styre
b. Revisor
For avstemminger gjelder § 7 i MIFFs lover
av 29/7-78.
§ 4. Styret.
Styret leder lokalforeningens arbeide i
tiden mellom generalforsamlingene. Det
skal bestå av formann, viseformann og
sekretær. I tillegg kan det velges kasserer,
aksjonsleder, studieleder, ett styremedlem
og inntil fem suppleanter. Når det ikke er
valgt kasserer fungerer viseformannen i
dette verv.
Styret skal:
1. Lede lokalforeningens virksomhet og
forvalte dens midler.
2. Ta initiativ til aktiviteter i sitt distrikt.
3. Opprettholde kontakten med hovedstyret og med andre lokalforeninger hvor
dette er naturlig.
4. I spørsmål av viktighet, hvor det er tvil
om hva som er MIFFs politikk, tar styret
kontakt med hovedstyret.
5. Sende inn årsberetning og regnskap til
hovedstyret. Regnskapet følger kalenderåret.
Styret bør ha minst seks møter i året. Møtene ledes av formannen. Det føres protokoll
fra alle møter. Styret innkalles når formannen eller to av styremedlemmene krever
det. Styret er beslutningsdyktig når minst
2/3 eller fire medlemmer inklusive suppleanter er til stede. Vedtak fattes ved simpelt
flertall. Ved stemmelikhet har formannen
dobbeltstemme.
§ 5. Lovendringer. Denne lov kan endres på
generalforsamling i MIFF NORGE i overensstemmelse med § 11 i MIFFs lover av
29/7-78.
§ 6. Oppløsning. Ved oppløsning skal lokalforeningens midler tilfalle MIFF NORGE.
5