Eirik-Schroder-Amundsen-Energirike-Haugesund-August-5

U N I V E R S I T E T E T
I
B E R G E N
Samfunnsøkonomisk blikk på energi- og
klimapolitikken
Ved
Eirik Schrøder Amundsen
Universitetet i Bergen/Københavns Universitet/
De Økonomiske Råd
Presentasjon ved Energirikekonferansen
5. august, 2014, Haugesund
uib.no
Innhold
•  Samfunnsøkonomisk lønnsomhet:
Grunnleggende prinsipper
•  EU’s energi- og klimapolitikk
•  Betydningen av kvotemarkedet
•  Kritikken av tysk og dansk energi- og
klimapolitikk
•  Avslutning
uib.no
Grunnleggende samfunnsøkonomiske prinsipper
•  Samfunnsøkonomer anvender et meget vidt
ressursbegrep: ikke kun arbeidskraft, realkapital og
energiressurser, men også naturressurser (fornybare og
ikke-fornybare), luft, klima, etc.
•  Samfunnsøkonomer er opptatt av at landets ressurser
forvaltes på best mulig måte («ikke sløse med
ressurser»)
•  Kostnaden ved å anvende ressurser på en gitt måte er
lik verdien av den beste alternative anvendelse av disse
ressursene (kan være alt fra smør til kanoner).
uib.no
Grunnleggende samfunnsøkonomiske prinsipper
•  I utgangspunktet sørger markedsmekanismen for den
best mulige anvendelse av et lands ressurser
•  Men, markedene kan svikte, og der fins mange typer af
markedssvikt (markedsfeil/ markedsimperfeksjoner)
•  Markedssvikt fører til ressurssløsing og krever derfor at
det gjennomføres offentlig regulering (avgifter, tilskudd/
subsidiering, påbud, forbud)
uib.no
Typer av markedssvikt
•  Negative eksterne effekter: eks. klimaeffekter av CO2
utslipp. Reguleres best ved avgifter/kvoter
•  Public goods: eks. klima- og energiforskning. Reguleres
best ved støtte/subsidier.
•  Naturlig monopol: eks. transmisjons- og
distribusjonsnett for el og naturgass. Typisk regulering
ved konsesjoner, yard stick competition og ved offentlig
eierskap.
•  Missing markets: eks. naturens «frie goder». Typisk
regulering er «command and control». (eks. regulering
av turisme på Svalbard)
uib.no
Rammer for europeisk energi- og klimapolitikk
•  Nasjonal energipolitikk er i høy grad knyttet til og styrt av
EU’s energipolitikk
•  Grunnleggende EU-mål om full realisering av det indre
marked for energi (gir handelsgevinster, større
effektivitet, hindrer markedsmakt og gir økt
forsyningssikkerhet)
•  Energipolitikken i Europa er i stigende grad integrert med
klimapolitikk
uib.no
EU’s mål i energi- og klimapolitikken: 202020 i
2020
•  Reduksjon av CO2–utslipp (20 pct. i 2020 sammenlignet
med 1990)
•  Øke andelen av fornybar energi (FE) (20 pct. i 2020)
•  Effektivisere energiforbruk (effektivisere energiforbruk
med 20 pct. i forhold til hva det ellers ville ha vært i 2020)
•  Kjøreplan for lavutslippsøkonomi i 2050 (Reduksjon på
80- 95 pct. i forhold til 1990). Planer for 2030 på vei.
uib.no
Avdeling / enhet
Mål og markedsfeil
•  Målene bør ideelt sett være innrettet mot å korrigere
markedsfeil
•  Hvorfor mål om å redusere utslipp av klimagasser ?
•  Hvorfor mål om å øke andelen av fornybar energi?
–  Redusere utslipp av klimagasser?
–  Øke forsyningssikkerhet?
–  Sikre F&U av nye FE-teknologier som ellers ville ha
vært underfinansiert?
–  «First mover advantage» ved produksjon og eksport
av ny teknologi?
•  Hvorfor mål om energieffektivisering?
uib.no
Virkemidler for reduksjon av CO2-utslipp
Kvotesektoren:
–  Omfatter særlig energiintensive sektorer som benytter
fossilt brensel (elektrisitet, sement, luftfart …)
–  Et felles mål for hele EU (ingen landespesifikke mål).
–  Et felles marked for utslippstillatelser kalt EU-ETS.
Ikke-kvotesektoren:
-  Omfatter “biler, bygninger og bønder”
-  Landespesifikke mål
-  Ingen krav om felles virkemidler (avgifter, subsidier og
“command and control”)
uib.no
Spesielt om kvotemarkedet
•  Samfunnsøkonomisk sett er kvotemarkedet (EU-ETS) et
godt system
•  Ideen er, at mengde av CO2 -utslipp fastlegges og at
kvoteprisen bestemmes via etterspørselen
•  Medfører at prisen på å slippe ut CO2 er den samme i
alle deltakerland, dvs. at alle aktører tilpasser sig til
samme marginalkostnad for CO2 reduksjon.
•  Ubrukte kvoter kan overføres til senere bruk (banking)
•  Lavere kvotepris enn forventet pga. lav etterspørsel etter
kvoter i EU (den økonomiske krisen), utstrakt bruk av
internasjonale kreditter (JI og CDM) og stor utbygging av
fornybar energi
uib.no
Spesielt om kvotemarkedet (forts.)
•  Flere sektorer kan komme inn under systemet
•  Systemet er tenkt å fortsette i flere tiår fremover (med
årlig reduksjon av kvoter)
•  Kan knyttes til andre systemer i verden (f. eks til det
australske system eller noen av de amerikanske)
uib.no
Avdeling / enhet
Å forstå kvotemarkedet
•  Vi vet hvor mange kvoter det finnes og vil bli utstedt frem
mot 2020, så det tillatte CO2 -utslippet er allerede fastlagt
•  Kvoteprisen er lav men fremdeles positiv og indikerer at
kvotene vil bli brukt før eller siden
•  Utbygging av fornybar energi i et land kan redusere
etterspørselen etter kvoter, tilbudet av kvoter blir ikke
påvirket og dermed heller ikke utslippet av CO2
•  Virkningen av en utbygging av fornybar energi er at
kvoteprisen faller
•  Det blir ikke mindre utslipp totalt sett. Det blir bare
billigere å slippe ut CO2 for de produsentene som
forurenser (f.eks. kullkraftverk).
uib.no
Avdeling / enhet
Kritikk av tysk energi- og klimapolitikk
•  Tyskland: Expertenkommission Forschung und
Innovation – EFI (februar 2014)
–  EEG-ordningen fører ikke til lavere CO2-utslipp men
påfører landet store kostnader.
–  EEG-ordningen stimulerer ikke til innovasjon av ny
teknologi.
–  Ingen begrunnelse for å fortsette EEG ordningen
uib.no
Avdeling / enhet
Kritikk av tysk energi- og klimapolitikk (forts.)
•  Fornybarandelen i Tyskland steg fra 7% i år 2000 til 23%
i 2013, samtidig steg kostnaden for dette fra 883
millioner Euro i 2000 til 23 milliarder Euro i 2013.
•  Dette har ikke ført til vesentlig reduksjon av CO2-utslipp i
Europa (kvotemarkedsargumentet)
•  Antallet av nye patenter innenfor teknologier knyttet til
fornybar energi er et mål på i hvilken grad EEGordningen har stimulert innovasjonen på dette området.
•  EFI finner ingen sammenheng mellom
teknologiinnovasjon og EEG-støtten. Bedre med direkte
forskningsstøtte.
uib.no
Avdeling / enhet
Kritikk av tysk energi- og klimapolitikk (forts.)
•  EEG 2.0 (1/8, 2014), inneholder en rekke modifikasjoner
bl.a.:
–  Vekstkorridorer for fornybar kraft med «breathing
caps» (støtten justeres hvis utbyggingen understiger
eller overskrider korridorgrensene)
–  30 % kutt i støtten til nye installasjoner fra 2015
–  Kraftig reduksjon i målene for utbygging av offshore
vindkraft
–  Større markedseksponering for fornybar kraft
–  Fornybaravgift på egenprodusert kraft
•  Problem: EU-kommisjonen ønsker å åpne sak mot
Tyskland fordi fritak for fornybaravgift til deler av
industrien oppfattes som statsstøtte.
uib.no
Avdeling / enhet
Kritikk av dansk energi- og klimapolitikk
•  Danmark: «Økonomi og Miljø – 2014», De Økonomiske
Råd («Vismandsrapporten»)
–  Nye havvindmølleparker (Horns Rev 3 og Kriegers
Flak) fører ikke til lavere CO2 utslipp men påfører
landet store kostnader. Utsett utbyggingen til de blir
samfunnsøkonomisk lønnsomme
–  PSO-ordningen for å finansiere havvindmølleparkene
gir forvridningstap og er en dårlig ordning. Fjern
PSO’en og hev i stedet bunnskatten for å finansiere
allerede inngåtte forpliktelser
uib.no
Spotpris for el, PSO og garantert avregningspris for
seneste havmølleparker
Øre pr. kWh
120
Spotpris
105
PSO
Anholt
90
75
Rødsand 2
Horns Rev 2
60
45
30
15
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
uib.no
Sammensetningen av elprisen i 2012
Husholdninger
Små
virksomheder
Store
virksomheder
------------------ Øre pr. kWh -----------------Ren elpris
38,6
38,6
28,9
2,7
0,1
0,1
Nettarif lokal (distribution)
16,0
14,0
3,6
heraf
energispareforanstaltning
2,0
2,0
2,0
15,8
3,7
0,5
Regional transmission
1,0
1,0
0,5
Net- og systemtarif
7,6
7,6
7,6
Elpris før PSO, afgift og moms
81,6
64,9
41,2
PSO-tarif
15,5
15,5
15,5
Elpris før afgift og moms
97,1
80,5
56,2
Elafgift
Eldistributionsafgift
Elsparebidrag
69,6
4,0
0,6
3,0
1,0
•
3,0
0,0
•
6,4
6,3
5,1
44,4
•
•
222,2
90,8
64,8
Abonnement
Abonnement (net)
Energispareafgift (CO2-afgift)
Moms
Slutbrugerpris
uib.no
Tilskudd til møller avhengig av installasjonsår
Start år
2017
2020
2023
2028
Landmøller
Havmøller
Genst.
Genst.
tilskud hele
tilskud hele
Tilskud
Tilskud
levetiden
levetiden
første år
første år
----------------------- Øre pr. kWh ----------------------21
7
53
30
16
4
48
26
8
2
40
23
0 0 • • uib.no
Kostnader ved ambisiøs FE-politikk
•  To spørgsmål:
–  Hvordan ville FE-andel og kostnader påvirkes av at all
fremtidig direkte støtte innenfor elproduktion opphører
(mens støtte til allerede oppførte vindmøller
fortsetter)? Beregninger basert på modellene:
Balmorel og DEMS.
–  Hvordan påvirkes sysselsetting og produktivitet av
dansk ambisiøs FE-politik? Beregninger basert på
den makroøkonomiske modellen SMEC
uib.no
Utvikling i elpris, PSO og FE i to scenarier
Spotpris, 2013-øre/kWh
PSO 2013-øre/kWh
PSO mio. 2013-kr.
Landmøller effekt, MW
Havmøller effekt, MW
El produceret med vind, pct.
El produceret med anden VE, pct.
El produceret med fossile brændsler, pct.
VE-andel i Danmark, pct.
2011
37,6
7,9
2.696
2.858
868
28
13
59
24,9
Planlagt
politik
2020
42,5
22,3
7.594
2.899
2.763
47
20
33
35,1
Ej
tilskud
2020
45,4
7,9
2.721
2.616
1.268
29
14
57
29
uib.no
FE-tilskudd i elsektor: “Planlagt politikk” i forhold til
“ingen tilskudd fremover”
•  Årlig PSO-regning 5 mia. kr. høyere 10-20 år frem
–  Elpris (spotpris + PSO) ca. 10 øre høyere pr. kWh,
svarende til ca. 15 pct.
•  FE-andel 2020: 35 pct ved ”planlagt politikk”, ca 29 pct
ved ”ingen tilskudd fremover”, EU-krav 30 pct.
•  Konsekvenser av varig 15% højere elpris:
–  5-6.000 færre arbeidsplasser på 2-3 års sikt – ingen effekt på
sysselsettingen på lang sigt
–  Produktivitet knap ¼ pct. lavere, og privat forbruk godt ½ pct.
lavere på lang sikt
uib.no
Drivhusgassutslipp i EU
1990 = 100
100
80
60
40
20
0
1990
EU-27
Uændret politik
EU mål
2000
2010
2020
2030
2040
2050
uib.no
EU-utspill til klimainnsats frem mod 2030
•  40 pct. CO2 -reduksjon i 2030 i forhold til 1990
•  27 pct. FE-andel for EU som helhet
•  Skjærpet reduksjonskrav for kvoter (2.2 pct årlig i stedet
for 1,74 pct)
•  Backloading og introduksjon av ”market stability reserve”
fra 2021
•  Positivt at det fokuseres på drivhusgassutslipp og ikke
oppstilles landespesifikke FE-mål eller energisparekrav
uib.no
Avdeling / enhet
Hvordan redusere CO2 - utslippet i Europa?
•  Innenfor kvotesektor:
–  Utstede færre kvoter i 4. fase og fremover
–  Overføre bransjer fra ikke-kvotesektor til kvotesektor
uten å øke mengden av kvoter
–  Kjøpe kvoter og destruere dem, så de trekkes ut av
kvotetilbudet
•  Innenfor ikke-kvotesektoren
–  Satse på å redusere utslipp fra biler, bygninger og
bønder. På kort sikt er dette den eneste mulighet for å
redusere globalt klimagassutslipp.
uib.no
Avdeling / enhet
uib.no