Texcon Status rapporter

Statusrapport
2012
Status Report
Texcon
Texcon er Norges ledende innkjøpskjede innen tekstil og
mote for dame, herre, barn og ungdom. Selskapet skal
gjennom sine aktiviteter være den optimale arena for
den frittstående tekstilforhandler og utvikles til å bli en
dynamisk, rasjonell og fremtidsrettet kjede. Texcons
posisjon og aktiviteter skal bidra til økt lønnsomhet hos
sine aksjonærer og medlemmer. Kjeden skal også oppfattes
som en seriøs og god samarbeidspartner for leverandørene
og andre samarbeidspartnere.
Kjeden har to hovedfokusområder, innkjøp og betalings­
formidling. Optimale innkjøpsbetingelser og en vel
tilrettelagt messestruktur er viktige innsatsfaktorer for
kjedens medlemmer i en konkurranseutsatt bransje.
Texcons tjenester innen betalingsformidling gir betydelige
besparelser og fordeler for både medlemmer og leverandører.
Kjeden er detaljisteiet og selskapet har 171 aksjonærer
som gjennom sine 235 selvstendige butikker omsatte for
1,82 milliarder NOK i 2011. Medlemsbutikkene
representerer ulike profiler og driftskonsepter som med­­fører at det er nødvendig med et stort antall leverandører.
Samtlige av Texcons leverandører representerer unike og
anerkjente internasjonale merkevarer av høy kvalitet og
med solide markedsposisjoner. For leverandørene er
Texcon en interessant samarbeidspartner med sine rasjonelle
innsalgsmesser, delkredereansvar, ett fakturerings-/oppgjørspunkt og ikke minst fokus på merkevarer.
Medlemmenes faglige dyktighet, den lokale markeds­
posisjon og kjedens driftsmodell bidrar sterkt til at Texcons
medlemmer dominerer oversikten over de mest lønnsomme
butikkene i bransjen år etter år. Med en klar faghandels­
profil og sterke merkevarer i vareutvalget bidrar også
medlemmene til mangfoldet av butikker, enten lokali­
seringen er i kjøpesentra eller i sentrumsområdene.
Texcon AS (Ltd) is Norway’s leading buying group in the textile
and fashion market for womens-, mens and kids wear. The overall
business objective is to make joint efforts to achieve the best
possible buying conditions for the members. Texcon AS (Ltd) is
owned by retailers and has 171 commercial enterprises as stockholders, who operate 235 stores in total. The members represent
a turnover of 1.82 billion NOK, equivalent to 223 million Euros in
2011. Focusing on well known high quality brands, in combination
with being excellent business people, the Texcon members are
always dominating the industry’s annual list of most profitable
retailers.
2
Texcon Gruppen består av selskapet Texcon AS og datter­
selskapet TeCTrading AS. Selskapet skal drives etter sunne
økonomiske prinsipper og all avkastning skal tilfalle
aksjonærene i form av bonusutbetalinger.
Paul Bukier
Administrerende direktør
Managing Director
Texcon AS
Texcon has a large variety of member profiles, resulting in a need of a
large number of different suppliers, who consider Texcon as a partner
that represents a large sales potential, guarantee of payment, rational
buying processes an the intention of being a long term partner.
Texcon is concerned about ethical trade and of suppliers have agreed,
according to our Standard Supplier Agreement, to comply with the
international laws and regulations on these important issues.
The Texcon Group comprises of Texcon AS (ltd) and the subsidiary
TeCTrading AS (Ltd).
Beliggenhet
Location
Segmenter
Segments
Antall dører
Number of doors
3 (8)
93 (84)
32 (29)
89 (89)
142 (140)
45 (36)
187 (186)
143 (133)
98 (98)
Sentrum/City
Senter/Mall
Franchies
Dame/Women
Mix
Herre/Men
Herre/Men
Dame/Women
Barn/Kids
Tall i parentes fra 2010/Numbers in parentheses from 2010
Bonus i % av kjøp
Member bonus
Antall aksjonærer
Number of shareholders
172
2,0
1,8
170
1,6
174
1,4
168
1,2
1,0
166
164
0,8
162
0,6
0,4
160
158
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1989
1990
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0,2
0,0
156
Omsetning 1999–2011
Turnover 1999–2011
Gj. fakt. omsetning 1999–2011
Invoiced turnover 1999–2011
1600
600
1400
500
1200
400
1000
800
300
600
Medlemsomsetning
Member turnover
Gj. fakt omsetning
Invoiced turnover
Gj. fakt omsetning/Invoiced turnover
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1999
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
2000
100
0
1999
200
2000
200
400
Budsjett/Budget
3
Hovedtall regnskap
Key financial figures
Resultat/Result Alle tall i 1000/Figures in TNOK
Totale inntekter/total revenue
2011
2010
2009
2008
2007
515149
503098
484349
495867
394124
502342
488663
470856
484015
382446
Lønnskostnader/Wage costs
7127
9916
8445
7732
6258
Avskrivninger/Depreciation
449
517
593
662
634
4997
3948
4839
3943
4460
Varekostnad/Cost of goods
Annen driftskostnad/Other operating costs
Driftsresultat/Result after depreciation
234
54
-384
-485
326
Resultat før skatt/Pretax profits
1173
934
901
748
1452
Skatter/Total tax
547
269
257
219
446
Årsresultat/Net income
626
665
644
529
1006
10175
7067
5397
5718
5931
3172
3272
3372
3472
3572
583
Eiendeler/Assets
Anleggsmidler/Total fixed assets
Tomter, bygg, fast eiendom/Real estate
Maskiner, anlegg/Machines and equipment
Investeringer i aksjer/Investments in shares
Omløpsmidlet/Total current assets
0
0
0
0
100
100
100
100
0
58421
53763
50766
62178
61138
0
24
24
10
12
Kundefordringer/Account receivable
25129
18348
15159
24198
20340
Bankinnskudd, kontanter/Cash, bank deposits
33079
34825
35273
37414
40210
Sum eiendeler/Total assets
68596
60830
56163
67896
67069
21270
20970
21366
21281
21498
185
185
201
201
201
Langsiktig gjeld/Long-term liabilities
3233
3232
3378
10951
11401
Kortsiktig gjeld/Short-term liabilities
44093
36628
31419
35664
34170
Leverandørgjeld/Accounts payable
33156
25958
21549
2461
24062
Varer/Inventories
Gjeld/Egenkapital/Liabilities/Equity
Egenkapital/Equity
Selskapskapital/Share capital
Skyldig offentlig avgifter/Public duties payable
Gjeld/Egenkapital/Total liabilities/Equity
852
2349
1736
2096
1926
68596
60830
56163
67896
67069
Ingen revisor anmerkninger registrert/No auditor remarks registered
Nøkkeltall
Key financial ratios
Nøkkeltall/Key ratios
2011
Texcon
Inntjening/Return
2010
Bransjen/
Texcon
Industry
2009
Bransjen/
Texcon
Industry
2008
Bransjen/
Texcon
Industry
2007
Bransjen/
Texcon
Industry
Bransjen/
Industry
Overskuddsprosent/Profit margin
0,23 %
2,78 %
0,19 %
5,43 %
0,19 %
4,30 %
0,15 %
9,48 %
0,37 %
-
Total rentabilitet/Return on total capital
2,79 %
10,55 %
2,44 %
12,65 %
2,41 %
14,01 %
2,94 %
16,51 %
3,73 %
-
31,01 %
25,48 %
34,47 %
24,72
38,04 %
24,04 %
31,34 %
28,38 %
32,05
-
Soliditet/Solvency
Egenkapital/Equity ratio
Likviditet/Cash flow
Likviditetsgrad 1/Current ratio
1,32
1,31
1,47
1,3
1,62
1,25
1,74
1,42
1,79
-
Likviditetsgrad 2/Quick ratio
1,32
0,96
1,47
1
1,62
0,89
1,74
1,03
1,79
-
1,45 %
9,05 %
1,33 %
7,69 %
1,45 %
11,92 %
2,69 %
5,54 %
1,98 %
-
Finansiering/Financing
Fremmedkapital kostnad/Cost of external capital
Texcon drives på non-profit basis, dvs at all avkastning (bonus og utbytte) skal tilfalle aksjonærene/medlemmene i samsvar med den aktivitet de bidrar med omsetnings­
messig. Årlig bonus fremkommer regnskapsmessig som en inntektsreduksjon/Texcon is operating as a non-profit organization, meaning that all profits are transferred
back to the owners according to their respective turnover. The annual bonus appears as a revenue deduction in the financial statement.
4
Rating historikk
Rating history
AAA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
AA
A
AN
B
C
Organisasjon
Organization
Texcon AS har kontor i Oslo med
en liten og effektiv administrasjonen
med kompetente og godt kvalifiserte
medarbeidere. Kjedekontorets
hovedoppgaver er innen økonomiog betalingsoppfølging og administrative tjenester for medlemmene, så
som produkt- og innkjøpsveiledning, rekruttering av nye medlemmer og arrangering av halvårige
innkjøpsmesser.
Administrerende direktør
Paul Bukier
Økonomi
Økonomisjef
Hans-Kristian Smedsrud
Produkt Dame/Barn
Produktsjef
Nina S. Tinholt
Produkt Herre
Produktsjef
Claus Jensen
Økonomimedarbeider
Grethe Larsen
Økonomimedarbeider
Inger Lise Østby
The Texcon office is located in Oslo
with a lean administration with
highly skilled and competent
employees and offers financial- and
product information services to its
members in addition to recruitment
of new members and facilitating the
biannual Trade shows.
Styret i 2012
Økonomimedarbeider
Elin Nilsen
Regnskapsmedarbeider
Mona Christensen
The Board of Directors in 2012
Hans Petter Wahl Adolfsen
Anders Pettersen
Eystein Isaksen
Olav Loven (VR)
Styreleder/Chairman
Burre Farmandstredet AS
Isaksen Storgaten AS
OK Loven AS
Wahlsenteret AS, Rena
Tønsberg
Porsgrunn
Voss
Mariann B. Kongsvoll
Birgithe M. H. Iversen
Johs. Mehlum
Arild Aadnesen (VR),
R.L. Bergset AS
Hans H. Iversen AS
Fa Johs. Mehlum
Paul Aadnesen AS
Nordfjordeid
Bergen
Jevnaker
Nærbø
5
Veien videre The future
Bransjen har de siste årene opplevd moderat vekst etter en
periode hvor markedet har vært avventende i kjølvannet av
finanskrisen. Med økt handel med lavprisland og sterk
konkurranse fortsetter bransjen å oppleve et prisfall. Klær
tar stadig mindre andel av husholdningenes inntekt og
bransjeglidning medfører at forbrukerne i stadig større grad
kan handle tekstiler i butikker tilhørende andre bransjer.
Det norske markedet er i en spesiell situasjon i forhold til
våre naboland og handelspartnere og markedet for «high
end» produkter er stigende. Dette merkes både på antall
tilbydere på markedet og at konkurrentene reposisjonerer
seg eller utvikler nye kjedekonsepter.
Bransjen vil også i årene som kommer bli dominert av
volumkjeder og det forventes at markedet deler seg i to.
Volumkjedene fokuserer på store volumer og kostnadseffektivitet, hvor pris og massekommunikasjon er viktige
konkurranseparametere, og ”spesialistene” som kan tilby
”a better class of shopping”. For Texcons medlemmer vil
det også hele tiden være et mål å tilstrebe å bli bedre, være
seg på innkjøp, kundebehandling eller markedsføring.
For å møte de endringer man ser komme og for i større grad
ta ut de synergier som ligger i å være bransjens ledende
innkjøpsgruppering, vil Texcon også de neste årene fokusere
på følgende:
• Inngå gode og langsiktige samarbeidsavtaler med
attraktive leverandører
• Aktivt søke medlemstilgang og sikre oss de beste butikkene hva angår forretningsdrift og markedsposisjon
• Utnytte ny teknologi for å rasjonalisere forretningsprosesser og gi medlemmene gode styrings- og beslutningssystemer
• Sikre at medlemmene har tilstrekkelig tekstilfaglig og
forretningsmessig kompetanse
• Tilstrebe mer koordinerte innkjøp og markedsaktiviteter
• Være en aktiv part i verdikjeden
• Sikre at selskapet har et solid økonomisk fundament
Texcons medlemmer vil differensiere seg fra volumkjedene
ved å tilfredsstille kundenes behov og ønsker gjennom å
tilby kvalitetsvarer, kompetent betjening og hvor selve
kjøpet gjøres til en unik opplevelse.
The textile market will in the future be divided in two parts.
One part will be driven by the capital groups who are oriented towards volume and cost efficiency. The other part of
the market will comprise of trade “specialists”, which
enables to offer “a better class of shopping”.
In order to be successful in the future, Texcon must
facilitate for and enable its members, to continue to focus
6
on quality and service, exploit new technology to optimize
administrative efficiency and the quality of decision making,
be more innovative in order to appear different from
competitors and to some degree be able to act more
together to gain overall synergies from belonging to a
leading buying group. By doing so, Texcon will continue to
be the leading buying group in the textile and fashion
industry in Norway.
Aksjonærliste Shareholders
A Sævik as
A Haugen as
Alf Brustad as
Alf Selvig as
Arne Rønning as
Arnold Berg as
Arve Hellum as
Arve Tvete & Co AS
Bell Tekstil AS
Bergset as
Birgitte Watten AS
Bjørgs Mote Bjørg Løntjern
Boutique No 6 as
Breistrand as
Brødrene Johannessen as
Brødrene Ramdahl as
Bukse Centeret AS
Burre Farmandstredet as
Bustad AS
Bøhler AS
Børge Roan as
Centrum Herreklær as
Centrum Tekstil AS
Chaplin as
Chiconett as
Classic Action AS
Coop Inn-Trøndelag BA
Coop NORD SA
Coop Oppdal BA
Coop Røros BA
Coop Vest BA
Dorothea AS
Drangedal Manufaktur as
Dressmagasinet as
Dulsrud Klær as
Dyrstad Familieklær Borge Have
Dyrstad
DZ Holding AS
Edvin Ulven as
Edvins Klær as
Eikhi as
E & M´S as
Endre as
Espeland Dame as
Ester Hektoen as
Excess Female as
Fabienne as
Faso AS
Flortex as
Follestad Oslo as
For Men as
Frank Tailor as
Frati Kvadrat AS
Fredriksen på Bekkestua as
Frislid Herreekvipering as
Galant as
Garderoben AS
Giatex AS
6090 Fosnavåg
6630 Tingvoll
2930 Bagn
4201 Sauda
7011 Trondheim
3674 Notodden
2760 Brandbu
1706 Sarpsborg
6650 Surnadal
6770 Nordfjordeid
6600 Sunndalsøra
2080 Eidsvoll
5239 Rådal
8801 Sandnessjøen
9008 Tromsø
1701 Sarpsborg
6413 Molde
3126 Tønsberg
4230 Sand
1920 Sørumsand
4006 Stavanger
4270 Åkrehamn
2270 Flisa
8656 Mosjøen
4612 Kristiansand S
4610 Kristiansand
7650 Verdal
9360 Bardu
7340 Oppdal
7374 Røros
6850 Sogndal
1407 Vinterbro
3750 Drangedal
4370 Egersund
2390 Moelv
4790 Lillesand
4019 Stavanger
2381 Brumunddal
0028 Oslo
4340 Bryne
2081 Eidsvoll
4370 Egersund
5751 Odda
2500 Tynset
4391 sandnes
4575 Lyngdal
2020 Skedsmokorset
9080 Storslett
0158 Oslo
0278 Oslo
1400 Ski
4391 Sandnes
1340 Bekkestua
6770 Nordfjordeid
9405 Harstad
6390 Vestnes
5460 Husnes
Gunnar Ree as
H. Hauge & Co as
Hans H. Iversen as
Hans Mote as
Hans og Grete Karin Holm Olsen
Heimdal Mote as
Helge Zachrisen as
Hemnes Klær & Sko as
Hennes Konfeksjon as
Herreavdeingen as
Herrespesialisten as
Hj Kvisgaard as
Holten Geir as
Håkon Holløkken as
Idland 1869 AS
Induco as
Instinct as
Intact as
Isaksen Storgaten as
Ole Olsen as
Johan B Ukkestad as
Johs Mehlum Gilbert Johannes
Mehlum
Juniors as
Kaca As
Kase Oslo as
Kildal Madslien as
Kjelsrud Herre AS
Knuts Konfeksjon as
Kr A Tinnen eftf as
KVT as
Lars Kile
Leif Helland as
Lefdal AS
Levang AS
Lie Herre As
Lille Rose Berit E Kristiansen
LMS Søm & Klær Liv Marit
Kårtvedt
Loe Butikkene as
Ludv Håkonsen Herre as
M Normandbo eftf Sverre W og
Jan b Olsen ans
M Pettersson as
Markus as
Martine Idèsko as
Mathea as
Maxelle as
Mens Shop as
Miss B as
Mittet Herre og Ungdomsklær as
Mona Abelsen Store As
Motebua AS
Motehuset Byberg as
Motesenteret as
Mozart as
Mølla as
Nessler As
Nomar AS
7010
4006
5013
3050
1776
7080
3611
1970
9601
3340
3340
2335
2760
1440
4306
8400
5014
0612
3902
3251
2100
Trondheim
Stavanger
Bergen
Mjøndalen
Halden
Heimdal
Kongsberg
Hemnes
Hammerfest
Åmot
Åmot
Stange
Brandbu
Drøbak
Sandnes
Sortland
Bergen
Oslo
Porsgrunn
Larvik
Skarnes
3521
3611
3256
0157
2870
2803
4306
7170
5357
4735
5680
6700
1767
5500
2260
Jevnaker
Kongsberg
Larvik
Oslo
Dokka
Gjøvik
Sandnes
Åfjord
Fjell
Evje
Tysnes
Måløy
Halden
Haugesund
Kirkenær
5590
8602
8370
Etne
Mo i Rana
Leknes
3256
2310
2408
5250
3475
4270
3080
6150
6509
9008
6270
4100
7200
6801
6980
4391
1520
Larvik
Stange
Elverum
Lonevåg
Slemmestad
Åkrehamn
Holmestrand
Ørstad
Kristiansund N
Tromsø
Brattvåg
Jørpeland
Kyrksæterøra
Førde
Askvoll
Sandnes
Moss
Nordeng as
Ny Trend as
Nye Kolbotn Klær as
O I Jensen Dagfinn Jensen
O Johanson as
O K Loven as
Odden Klær as
Ole K Thomassen as
Olivia Sko & Mote as
Ommedal Manufaktur as
Overvåg as
Paul Aadnesen as
Per Hoberg as
Per J Gundersen as
Riccardo as
Pierre Dame- og Herremote As
Rolf Skonnord AS
Rolfsen as
Rosenvold Klær as
S Sandal as
S Østensen & Sønner as
Salomonsen as
Sanna Brønmo as
Senter Woman As
Sigv. Kavli as
Skinlo & Co ans
Skjelland as
Skotøimagasinet as
Sofus Klær as
Spesialsøm Gunhild Vikan
Spotlight as
Stangeland Klær Johan
Stangeland
Staurset as
Strand Klær as
Storm Lyngdal as
Strømme Klær & Sko as
Sulland as
Svarstad AS
Svarstad Tekstil as
Sønstebøtunet as
T Riise as
T Tveitan as
Terje as
Thv Rafoss as
Timo as
Top Man as
Torill as
U Aandahls eftf as
Vestøl Herre og Ungdomsklær as
Vågå Klær & Utstyr as
Wahlsenteret AS
Windsor Magasin as
Zero As
Zicco AS
Ødegård As
Ødegaard herre as
Øss Kæra as
0751 Oslo
5600 Norheimsund
1411 Kolbotn
7160 Bjugn
8006 Bodø
5700 Voss
4890 Grimstad
4700 Vennesla
3160 Stokke
6880 Stryn
6067 Ulsteinvik
4365 Nærbø
2010 Strømmen
3510 Hønefoss
8006 Bodø
4050 Sola
1400 Ski
3126 Tønsberg
3724 Skien
6860 Sandane
5445 Bremnes
4006 Stavanger
8900 Brønnøysund
5460 Husnes
6300 Åndalsnes
6821 Sandane
3111 Tønsberg
2150 Årnes
0679 Oslo
3632 Uvdal
3676 Notodden
4250
6151
6690
4580
6230
2850
6030
2390
3800
6069
3840
5751
4401
1940
4306
6440
6413
3791
2680
2400
5527
9811
8370
3570
3016
2260
Kopervik
Ørsta
Aure
Lyngdal
Sykkylven
Lena
Langevåg
Moelv
Bø i Telemark
Hareid
Seljord
Odda
Flekkefjord
Bjørkelangen
Sandnes
Elnesvågen
Molde
Kragerø
Vågåmo
Rena
Haugesund
Vadsø
Leknes
Ål
Drammen
Kirkenær
7
www.texcon.no
Bilder fra/Photoes from: Gant, Riccovero and Tommy Hilfiger
120220
•
signatur.no
Texcon AS
Postboks 13, Vinderen
NO-0319 Oslo
Besøksadresse:
Slemdalsveien 72, 0373 Oslo
Telefon +47 22 13 64 70
Faks +47 22 13 64 80
E-post: [email protected]