KRISESENTERET I MOSS Årsrapport 2013

KRISESENTERET I MOSS
Årsrapport 2013
Krisesenteret i Moss IKS
Pb 2093,
1521 Moss
Tlf: 69 25 05 50
Mail: [email protected]
www.mosskrisesenter.no
Støtt Rød knapp-kampanjen STOPP VOLD MOT KVINNER
Innhold
1.
FORMÅLSPARAGRAF ........................................................................................................... 4
2.
SAMFUNNSMESSIG UTVIKLING OG UTFORDRINGER ........................................................... 4
Krisesenterstrukturen i Østfold ....................................................................................................... 4
Stortingsmelding og regjeringens handlingsplan ............................................................................ 6
Voldsutsatte med tilleggsproblematikk innenfor rus- og psykisk helse .......................................... 6
Barns rettvern.................................................................................................................................. 6
Regelverket rundt livsopphold for EØS-borgere ............................................................................. 7
3.
ORGANISASJON ................................................................................................................... 7
Representantskapet i Krisesenteret i Moss IKS ............................................................................... 7
Styret i Krisesenteret i Moss IKS ...................................................................................................... 8
Selskapsavtalen ............................................................................................................................... 8
Krisesentersekretariatet .................................................................................................................. 8
Etiske retningslinjer ......................................................................................................................... 8
Likestillingsarbeidet ......................................................................................................................... 8
4.
ØKONOMI ............................................................................................................................ 9
Offentlige tilskudd ........................................................................................................................... 9
Gaver ............................................................................................................................................... 9
5.
PERSONALE ....................................................................................................................... 10
Fast ansatte ................................................................................................................................... 10
Tilkallingsvikarer ............................................................................................................................ 10
Studenter ....................................................................................................................................... 10
Vaktmestertjenester...................................................................................................................... 10
Kompetanseheving ........................................................................................................................ 11
Arbeidsmiljø - HMS ........................................................................................................................ 12
IKT .................................................................................................................................................. 12
6.
PROSJEKTER ...................................................................................................................... 12
7.
FOREBYGGENDE OG INFORMATIVT ARBEID ..................................................................... 13
8.
KRISESENTERTILBUDET .................................................................................................... 13
Botilbudet ...................................................................................................................................... 13
Lokalitetene ................................................................................................................................... 14
Arbeid med barn og ungdom ........................................................................................................ 14
Dagtilbud ....................................................................................................................................... 14
Telefonveiledning .......................................................................................................................... 15
Kvinner utsatt for menneskehandel (ROSA).................................................................................. 15
2
Juridisk bistand .............................................................................................................................. 16
Samtalegrupper ............................................................................................................................. 16
Nettverkstreff ................................................................................................................................ 16
Barnegrupper ................................................................................................................................ 16
Tilrettelegging for kvinner med nedsatt funksjonsevne ............................................................... 16
Tilrettelegging for kvinner med minoritetsbakgrunn .................................................................... 16
Krisesentertilbud til menn ............................................................................................................. 17
9.
SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER ............................................................................... 17
NAV ................................................................................................................................................ 17
Barneverntjenesten ....................................................................................................................... 17
Politiet ........................................................................................................................................... 17
Andre instanser ............................................................................................................................. 18
10.
STATISTIKK ................................................................................................................... 18
Tendenser ...................................................................................................................................... 18
Beboere ......................................................................................................................................... 19
Dagbrukere .................................................................................................................................... 20
Telefonhenvendelser ..................................................................................................................... 21
VEDLEGG .................................................................................................................................. 22
Beboere ......................................................................................................................................... 22
Dagbrukere .................................................................................................................................... 27
Telefonhenvendelser ..................................................................................................................... 29
“Thank you so much for this wonderful day …“ ............................................................................ 31
Mellom gråsonene......................................................................................................................... 32
Til barneombudet .......................................................................................................................... 33
Innspill fra Krisesentersekretariatet – POLITIKK OG LOGIKK? ....................................................... 34
Brev til BLD av 15.02.13 ................................................................................................................. 35
Styreleder Terje
Hermansen og
daglig leder Grete
Mørch foran
Stortinget etter
innlegg i Justiskomitéen 16. april i
forbindelse med
høring av Meld. St 15
“Forebygging og
bekjempelse av vold i
nære relasjoner”.
3
1. FORMÅLSPARAGRAF
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Krisesenterets arbeid skal forankres i erkjennelsen av at vold mot kvinner er et hinder
på veiene mot målene om likhet, utvikling og fred.
Krisesenterets arbeid skal erkjenne at vold mot kvinner både krenker, svekker og
opphever kvinners mulighet til å bruke sine menneskerettigheter og fundamentale
friheter.
Krisesenterets skal i sitt arbeid være partipolitisk nøytrale og ikke tilknyttet bestemte
organisasjoner eller trossamfunn.
Krisesenteret skal være et lavterskeltilbud uten krav til henvisning, og skal drives ut
fra prinsippet hjelp til selvhjelp.
Krisesenteret skal samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet og andre aktører i
nærmiljøet som skal ivareta kvinner og deres barn som har vært utsatt for
mishandling og seksualisert vold.
Krisesenteret skal opprettholde kontakt med andre krisesentre.
2. SAMFUNNSMESSIG UTVIKLING OG UTFORDRINGER
Krisesenterstrukturen i Østfold
I 2013 ble det gjennomført et utredningsprosjekt ”Hvordan drifte og organisere krisesenter i
Østfold slik at vi oppfyller lovens krav til lavest mulig kostnad?” initiert av ordførerforumet i
Østfold i samarbeid med KS Østfold, finansiert av midler fra Fylkesmannen. Prosjektgruppen
besto av representanter fra Østfoldkommunene, samt tillitsvalgt for krisesentrene som ble
invitert med i gruppen.
Østfold har gjennom sine fem veldrevne krisesentre vært ”best i klassen”. Innføringen av
krisesenterloven og overgangen fra 80/20-finansiering til rammetilskudd til kommunene i
forhold til antall innbyggere har medført en halvering av tilskuddene til krisesentrene i
Østfold. Styret for Krisesenteret i Moss sendte i denne perioden ulike brev til ulike
beslutningstakere:
-
brev til Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet (15.02.13)
brev til styringsgruppen for utredningsprosjektet i Østfold (15.02.13)
innspill til Justiskomiteen på Stortinget under høring av Stortingsmelding Meld St 15
(12.04.13).
Etter avtale med stortingsrepresentant Irene Johansen fra Østfold ble det arrangert et møte
mellom Krisesenteret i Moss og arbeiderpartiets voldsutvalg på Stortinget. Dette resulterte i
utarbeiding av en veileder for kommunene, som er lagt inn i regjeringens handlingsplan for
2014-2017. Stortingsrepresentant fra Østfold, Ulf Leirstein, stilte gjennom
stortingspresidenten følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til Barne-, likestillings- og
4
inkluderingsministeren: «Deler statsråden bekymringen for at man nå risikerer et dårligere
tilbud ved landets krisesentre og vil statsråden ta initiativ for en raskere evaluering av
lovverket og sikre økonomien?» Statsråden avla Fylkesmannen i Østfold et besøk.
Rapporten «Krisesenterstrukturen i Østfold» gjorde disse funnene:
- driften av hvert senter er like effektivt når man sammenlikner Østfolds fem
krisesentre med Vestfolds ene
- Østfold kan spare mye på å redusere antall krisesentre, men det ville skyldes at
etterspørselen vil bli redusert med ca 1/3
- avstanden til senteret er avgjørende for rekrutteringen, merkbart mindre bruk av
tjenestene når avstanden til senteret overstiger 10-15 km.
- hvis voldsutsatte barn ikke får hjelp på krisesentrene, kan medføre økte kostnader
for barneverntjenesten; 3-4 ekstra plasseringer pr. år kan koste like mye som det
kommunene sparer ved å samle tilbudet på ett sted.
og konkluderte med at: ”Kommunenes netto besparelser ved mulige innsparingene knyttet til
krisesentre er dermed usikre.”
Høsten 2013 vedtok kommune- og bystyrene i Mosseregionen følgende:
1. Dagens krisesenterstruktur opprettholdes (Moss, Våler, Rygge)
2. Dagens krisesenterstruktur videreføres til evalueringen av krisesenterloven er
gjennomført høsten 2014. Videre vurderinger av krisesenterstrukturen i
Østfold vil ta utgangspunkt i nytt lovverk (Råde)
3. Fullfinansiering av krisesentertilbudet søkes oppnådd i forbindelse med
evaluering av Lov om kommunale krisesentertilbud (Moss, Rygge, Råde)
4. Det settes som forutsetning for å motta kvinner fra ROSA-prosjektet, at
plassene blir (full-/Moss)finansiert fra sentralt hold (alle eierkommunene)
På bakgrunn av vedtakene ble det arbeidet videre med et nytt brev til BLD om
finansieringssystemet for krisesenterdrift og evaluering av loven. Kommune- og
bystyrevedtakene vedrørende ønske om fullfinansiering ble videreformidlet til
Krisesentersekretariatet og ROSA-prosjektet.
NOVA startet opp evaluering av krisesenterloven gjennom en spørreundersøkelse. Vårt
inntrykk er at spørsmålene i stor grad handler om kvaliteten på enkelttilbudene før og etter
innføringen av krisesenterloven. Det spørres lite om virkninger av den valgte
finansieringsmodellen (dvs om kommuner med flere krisesentre tvinges å legge ned sentre
eller om reelle kostnader til krisesenter samsvarer med rammetilskuddet i kommuner med
få krisesentre). Det spørres også lite om synergieffekter langs tiltakskjeden og hva som er
gjort for å integrere krisesenterdriften i kommunen. Krisesenteret i Moss har påpekt disse
forholdene overfor NOVA.
5
Stortingsmelding og regjeringens handlingsplan
I 2013 kom Stortingsmeldingen «Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner», den
første i sitt slag. Stortingsmeldingen stadfester at det har vært en fordobling av anmeldte
familievoldsaker fra 2005 til 2011, at vold koster samfunnet ca 5 milliarder kroner pr år og at
krisesentertilbudet er det viktigste hjelpetilbudene til voldsutsatte.
Stortingsmeldingen ble fulgt opp med «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 20142017» som ser ut til å prioritere mer forskning og i mindre grad føringer for konkrete tiltak
med direkte effekt på målgruppen. Vi etterspør en mer konkret og presis handlingsplan med
en tydelig ansvarsdeling.
Krisesentrene er operative, kostnadseffektive og velfungerende virksomheter som allerede
har spisskompetansen, er i nærkontakt med brukergruppen, er en godt etablert ”merkevare”
i målgruppens og samarbeidspartneres bevissthet, som driver utstrakt
informasjonsvirksomhet og forebyggende arbeid lokalt og som er pådrivere for regionalt
samarbeid mellom ulike offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner. Bruk oss!
Voldsutsatte med tilleggsproblematikk innenfor rus- og psykisk helse
Voldsutsatte med tilleggsproblematikk innenfor rus- og/eller psykisk helse avvises i dag av
krisesentrene hvis adferden ikke er forenelig med et bofellesskap på krisesenteret der barn
er til stede. Ofte er voldsutsatte kvinner heller ikke motiverte for behandling av sitt
rusproblem i den situasjonen. Krisesentrene ser at disse kvinnene ofte flytter tilbake til
overgriper eller får tilbud om et kortere hotellopphold via NAV.
Krisesenterloven omfatter alle kvinner og menn som er utsatt for vold i nære relasjoner.
Stortingsmelding (Meld St. 15, 2012-2013) legger vekt på følgende: «Det er særlig nødvendig
med en styrket innsats overfor personer i en særlig sårbar situasjon eller posisjon. Framover
skal det derfor rettes særlig oppmerksomhet mot personer som av ulike årsaker har en økt
sårbarhet for vold, og som ikke har blitt fanget opp i tilstrekkelig grad tidligere.»
Krisesentrene i Østfold har startet drøftinger vedrørende et samarbeidsprosjekt om et mulig
regionalt krisesentertilbud for å gi denne målgruppen et forsvarlig tilbud. RVTS arrangerte
for øvrig en konferanse og Krisesentersekretariatet kom med en pressemelding med samme
tema.
Barns rettvern
Enkelte voldsovergripere forfølger kvinnen og hennes barn når de bor på krisesenteret. For å
bevare sikkerheten kan familien bli nødt til å overflyttes til andre krisesentre, gjerne flere
ganger etter hverandre.
6
Vi ønsker at barn må slippe å flytte gang på gang, at barn skal slippe å være redde for å
bevege seg utendørs og å måtte skifte navn og identitet. Voldsalarmer og besøksforbud
stopper ikke overgriperen. Rettsaker tar altfor lang tid.
På barnas vegne kan man ønske seg et bedre rettsvern for barn som er utsatt for vold og
forfølgelse.
Regelverket rundt livsopphold for EØS-borgere
Krisesenteret opplever at særlig kvinner fra EØS land, som har hatt lovlig opphold gjennom
sin mann, ikke har penger til livsopphold ved oppholdet på krisesenteret. Deres
oppholdsstatus kan dessuten ha blitt endret på grunn av den såkalte «3-års regelen».
Krisesenteret ønsker ikke å ta stilling til behandling av søknader om opphold eller ikke. Vi ser
imidlertid et dilemma når kvinner uten egen oppholdstillatelse utsettes for vold og trenger
beskyttelse på krisesenteret. Krisesenteret er et lavterskeltilbud og ønsker ikke å måtte
etterspørre oppholdstillatelse når kvinner og barn ankommer senteret.
3. ORGANISASJON
Krisesenteret i Moss er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Moss, Våler,
Råde og Rygge. Moss er vertskommune.
Representantskapet i Krisesenteret i Moss IKS
Kommune
Representant
Vararepresentant
Moss
Pettersen, Tage (H)
Wiborg, Erlend (FRP)
Moss
Archer, Tomas C (AP)
Tollerund, Hanne (AP)
Rygge
Skartlien, Inger-Lise (AP)
Dahl, Kåre (FRP)
Rygge
Johansen, Therese (H)
Olsen, Rune (H)
Råde
Rafshol, Rene (H)
Stensrød, Frederikke (FRP)
Råde
Øren, Anne Line (AP)
Alvær, Marita (V)
Våler
Høydebraaten, Brynjar (KRF)
Østby, Britt Johanne (SP)
Våler
Kaabbel, Reidar (SP)
Dyvik, Benedikte (H)
Tage Pettersen er leder i representantskapet og Inger Lise Skartlien nestleder.
7
Styret i Krisesenteret i Moss IKS
Vara:
Terje Hermansen (SV), Moss (leder)
Katrine Langgård (SP), Råde
Leif Odd Feragen (H), Våler (nestleder)
Elin Heiberg (H), Moss
Anne Bramo (Frp), Moss
Jan Ivar Akerholdt (FRP), Rygge
Merethe Harstad (H), Råde
Ida Elisabeth Thorbjørnsen (SV), Rygge
Observatør fra representantskapet er Tage Pettersen. I tillegg møter fast representant for de
ansatte som i 2013 har vært Irene Lillejord, samt daglig leder ved krisesenteret.
Selskapsavtalen
Selskapsavtalen er revidert og sendt til eierkommunene for godkjenning.
Krisesentersekretariatet
Krisesenteret i Moss ble, etter ett års utmelding, igjen medlem av Krisesentersekretariatet.
Sekretariatet er en paraplyorganisasjon for 25 krisesentre og har som mål å styrke
krisesentrenes aktivitet utad. Både sekretariatet og krisesentrene er tilknyttet en felles
kvinnepolitisk plattform.
Krisesentersekretariatet driver ROSA-prosjektet som koordinerer bistand og trygge
oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel i prostitusjon.
Etiske retningslinjer
Krisesentersekretariatets etiske retningslinjer gjelder for medlemssentrene.
Likestillingsarbeidet
Likestillingsloven fastslår at foreninger som har til hovedformål å fremme det ene kjønns
særinteresser ikke trenger å være åpne for begge kjønn, jfr. § 8 siste ledd. Krisesenteret i
Moss har gjennom sin virksomhet bistått voldsutsatte kvinner og deres barn. Styret
opprettholder praksisen med at fast ansatte og tilkallingsvakter med brukerkontakt og i
8
turnus med alenevakter, vil være forbeholdt kvinner, jf Selskapsavtalen. Krisesenteret tar
imidlertid imot studenter av begge kjønn.
Krisesenteret i Moss har gjennom statistikker og foredrag som formål å avdekke
mishandlingsproblematikkens karakter og omfang og å arbeide for reell likestilling i
samfunnet. Krisesenteret har i 2013 deltatt aktivt i planleggingsgruppen for 8. marsarrangementet i Moss.
4. ØKONOMI
Offentlige tilskudd
Krisesentrene finansieres gjennom rammetilskuddet til kommunene.
Gaver
Private bidrag/gaver holdes utenfor driftsbudsjettet, da disse pengene skal komme
beboerne og brukere av krisesentertilbudene til gode. Mange kvinner og barn kommer til
krisesenteret med det de står og går i og kan være helt uten penger i denne første perioden.
Gavepengene brukes til utstyr, klær, gavekort eller også til opplevelser som
teaterforestillinger, god mat ved tilstelninger som krisesenteret inviterer til, besøk ved
badeland, bowling, Tusenfryd eller en mindre ferietur for mor og barn. Når barna flytter fra
senteret, blir gavepenger også brukt til å gi de minste barna en fin leke som de kan ta med
seg i sitt nye hjem. (Se stemningsrapport fra utflukt under vedleggene).
I 2013 har vi mottatt gaver fra mange frivillige organisasjoner, bedrifter, privatpersoner:















Maria-loge nr 8
Hoppern skole, Åsvangen skole, Krapfoss skole og Ekholt skole
Ekholt skoles SFO
Sydskogen barnehage
Russ ’83
Odd Fellow Loge Olden
Køddbandet (fra en konsert på Tivoli Amfi)
Verkstedklubben Aker
Loge Folden
Moss Avis
Ofring fra 8. mars i Metodistkirken
Halmstad tirsdagsklubb
Ørekroken boligsameie
Losje Valkyrien
Sparebank 1
9
5. PERSONALE
Fast ansatte
Krisesenteret hadde ved utgangen av året 7,8 årsverk. Organisasjonen har gjennomgått en
endringsprosess der man går i retning av en prosesstyrt organisasjon hvor man legger vekt
på å gi hver medarbeider økt ansvar og beslutningsmyndighet innenfor gitte rammer. Det er
også innført prosjekt som arbeidsform. Samtidig er det brukerrettede arbeidet styrket ved å
flytte ressurser fra kontoradministrasjon over til brukerrettet arbeid. Den tidligere
nestlederfunksjonen er delt i to: «Kontoransvarlig med stedfortrederfunksjon» og
«Fagansvarlig». Stillingsinstrukser, personalhåndbok, sikkerhetsinstrukser og faglige rutiner
er oppdatert.
Det har vært kontakt mellom krisesenteret og Østfold fylkeskommune i forbindelse med
realkompetansevurdering og fagbrev, men det har vært liten interesse fra ansattes side.
Tilkallingsvikarer
Vi har til enhver tid en operativ vikargruppe som tilkalles ved sykdom. Inntak av nye vikarer
skjer én gang pr år med felles opplæring. Øvre aldersgrense er satt til 67 år jf. AML.
Studenter
Det er en målsetting for krisesenteret å bidra til økt kunnskap om vold og mishandling av
kvinner og deres barn i samfunnet. Spesielt viktig er det at fremtidige yrkesutøvere i
hjelpeinstansene får god forståelse for situasjonen til vår målgruppe og at kompleksiteten i
volds- og mishandlingsproblematikken blir synlig. Vi tar derfor imot studenter fra ulike
utdanningsretninger til yrkesrettet praksis hos oss. Høyskolestudenter hovedsakelig fra
barneverns- og sosionomstudieretninger blir prioritert.
I 2013 har vi hatt to sykepleiestudenter fra Høgskolen i Østfold. Fagfeltene viste seg
imidlertid å være såpass ulike at utbyttet for begge parter ikke ble optimalt.
I tillegg var krisesenterets sosionom veileder for en gruppe på fire sosionomstudenter i
forbindelse med bacheloroppgaver.
Vaktmestertjenester
På grunn av sykdom har våre to hjelpende pensjonister dessverre hatt mindre mulighet for
hjelp til snømåking og gartnerarbeid. Krisesenteret har gått til anskaffelse av snøfreser.
10
Kompetanseheving
Deltakere
Eksterne kurs
Krisesentersekretariatets årsmøte og fagdag
Grete (daglig leder), Corrinne
(kontoransvarlig) og Irene (fagansvarlig)
Grete, Irene
Krisesentersekretariatets regionkonferanse,
Drammen
RVTS Regional krisesentersamling (1 dg)
Irene, Grete
RVTS konferanse om voldsutsatte med
tilleggsproblematikk (rus/psykiatri) (1 dg)
RVTS Regional krisesenterkonferanse (3 dgr)
Corrinne, Kristin
«Behandlingstilbud til voldsutsatte», Alternativ til
Vold – 3 dager
Forskningsbasert seminar om voldtekt
Kristin (sosionom) og Unni
(miljøarbeider)
Christiane (barnevernspedagog)
Jubileumsseminar Overgrepsmottaket
Corrinne
Barn og rus
Selvhjelpsgrupper
Christiane, Inger (miljøarbeider),
Camilla (vikar)
Irene
Rosaseminar
Corrinne, Irene, Grete
FN’s internasjonale dag, seminar
Grete
AKAN
Grete
Grete, Christiane
Intern opplæring
«Personlig og faglig utvikling og vekst» - felles fagdag for alle krisesenteransatte i Østfold.
Planlagt foredragsholder, Didrik Hægeland, meldte forfall, og på kort varsel stilte Ingunn
Vatnøy.
«Mindfulness/det å leve med endringer», v/ psykolog fra Bedriftshelsetjenesten
Krisesenteret i Moss deltok ikke på «Nordiske kvinner mot vold» på Færøyene eller ved
krisesentrenes regionsamling i Kristiansand. Vi ønsket å prioritere regionale kurs der flere
ansatte fikk anledning å delta innenfor budsjettrammen.
11
Arbeidsmiljø - HMS
Ansatte får månedlig veiledning i gruppe ledet av ekstern veileder. Ansatte tilbys faglig påfyll
og opplæring gjennom interne og eksterne kurs.
Krisesenteret i Moss er tilknyttet bedriftshelsetjenesten Stamina.
Det har vært avholdt ni personalmøter, og det har vært gjennomført en gjennomgang av
brannteknisk utstyr og rømningsveiene på senteret.
Det ble arrangert julebord i forbindelse med fagdagen for krisesenteransatte i Østfold.
IKT
Krisesenteret benytter IKT-tjenester fra Moss kommune. Daglig journalføring skjer i
registreringssystemet Socio i «sikker sone». På grunn av begrenset nettkapasitet på
kommunens system, er fortsatt noen pc-er med nettilgang disponibel for ansatte. Trådløst
internett er installert i beboerdel og kontordel.
6. PROSJEKTER

Aktivitetsdag: Fast utendørs aktivitetsdag for barna på senteret. Finansiert av
gavepenger og gjennomført i tre perioder á 8 uker.

«Glade farger»: Rommene i fellesarealene er malt i glade farger, tekstiler og noe
interiør er kjøpt inn for å gjøre lokalene hyggeligere for beboerne

Jentevakta: Krisesenteret i Moss vurderer å søke midler for å starte opp Jentevakta i
Mosseregionen. Målet vil være å nå unge jenter gjennom telefon, nett og chat for å
starte en dialog og gi informasjon rundt tema som vold, kontroll, hersketeknikker,
kropp, grensesetting osv. Jentevakta skal være drevet av unge kvinner mellom 18-35
år og være tilknyttet krisesenteret.

Rus og psykiatri: Voldsutsatte med tilleggsproblematikk innenfor rus- og/eller psykisk
helse avvises av krisesentrene hvis adferden ikke er forenelig med et bofellesskap der
barn er til stede. Daglig ledere av krisesentrene i Østfold har sondert mulighetene av
et felles prosjekt i Østfold for å kunne gi denne gruppen et forsvarlig tilbud i
samarbeid med rusinstitusjoner, NAV og politiet. Søknad om forprosjekt utarbeides.

Storesandmidlene: Krisesenteret har sendt søknad om midler til utbygging av
lekerom, men Storesand har måttet legge eventuelle tildelinger på is.
12
7. FOREBYGGENDE OG INFORMATIVT ARBEID
Følgende informasjonsarbeid har vært utført i 2013:







Tre åpne informasjonsmøter om vold i nære relasjoner er avholdt på Krisesenteret.
Annonsert under ”Hva skjer?” i Moss Avis.
Stand på Amfi Moss storsenter i desember
8.marsarrangement og Stemmerettsjubileet i Moss
Informasjonsplakater er hengt opp på nærbutikker og offentlige kontorer i
eierkommunene
Debatt-innlegg i Moss Avis om at utenlandske kvinner som er gift med norske menn
er overrepresentert på krisesenteret
Ny nettside er utarbeidet
Facebook-side ”Moss krisesenter KJÆRLIGHET UTEN VOLD” driftes
8. KRISESENTERTILBUDET
Krisesenteret i Moss er et lavterskeltilbud og dekker krisesentertilbudet i
samarbeidskommunene Moss, Rygge, Råde og Våler. Det er fritt krisesentervalg og
krisesenteret er derfor åpent for brukere fra andre kommuner. Overflytting mellom
krisesentre skjer i hovedsak av sikkerhetsmessige årsaker.
Botilbudet
Krisesenteret i Moss gir et botilbud til kvinner og deres barn i en akutt og vanskelig situasjon.
I arbeidet vektlegger vi vekt på å være medmennesker, samtalepartnere og rådgivere på
kvinnenes egne premisser. Våre beboere har ofte levd lenge med vold av ulik art og mange
er plaget av angst og traumer når de kommer til oss. Sammen med kvinnen kartlegges
hennes situasjon og det tas utgangspunkt i kvinnens ønsker om hjelp.
Å bryte ut av en voldelig relasjon er for de fleste en svært krevende prosess. Det er ofte
behov for å søke bistand hos ulike hjelpe instanser som advokat, politi, nav, familiekontor,
innvandrermyndigheter, skole, barnehage, arbeidsplass, lege, psykolog, psykiatrisk
poliklinikk, barne- og ungdomspsykiatrien med flere. Krisesenteret i Moss bistår med å
formidle kontakt til de rette instansene.
Hjelpearbeid overfor kvinner med minoritetsbakgrunn er på mange måter mer omfattende
og ressurskrevende enn arbeid med etnisk norske kvinner. Dette skyldes for en stor del at et
flertall av beboere med minoritetsbakgrunn har lite nettverk og varierende grad av
språkproblemer. Mange har også lite kjennskap til det norske samfunnet, særlig hva gjelder
rettigheter og plikter. Dette bidrar til at mange har problemer med å orientere seg i det
offentlige hjelpeapparatet. Særlig ser vi at mange kvinner med minoritetsbakgrunn har
utstrakt behov for vår hjelp også i lang tid etter utflytting til egen bolig.
13
Lokalitetene
Krisesenteret har seks beboerrom. Vi avviser aldri en kvinne som oppsøker krisesenteret, og
tilbyr ved en eventuell plassmangel kvinner uten barn å dele rom. Det har også vært
nødvendig med midlertidig bruk av samtalerom. Vi planlegger med enkle grep å øke
kapasiteten totalt med ett rom.
Arbeid med barn og ungdom
Krisesenteret har egen barnevernspedagog i 100 % stilling
og barne- og ungdomsarbeider i 80 % stilling. Dette setter
oss i stand til å gjøre en god jobb med barn og ungdom på
flere områder, noe som vi anser som en svært viktig del av
den jobben vi gjør på krisesenteret.
Gjennom samtaler med mor og miljøobservasjoner, blir
barnas behov kartlagt. Der barnet eller ungdommen
aldersmessig eller utviklingsmessig vurderes som i stand til
det, er vi opptatt av at også de skal ha mulighet til å
benytte sin rett til medbestemmelse og si noe om hva de
tenker de selv har behov for. Mål og rammer for det
videre arbeidet blir deretter utarbeidet i nært samarbeid
med mor. Foreldreveiledning er en integrert del av
arbeidet.
Vi har også hatt som mål å bidra til at barn ved senteret deltar i aktiviteter utenfor senteret
og arrangerer jevnlig utflukter.
Vi bistår mødrene i samarbeidet med andre instanser, som barnevern, skole, barnehage,
frivillige organisasjoner som deltar i reetableringsarbeidet.
Krisesenteret har to heldags barnehageplasser som beboerne kan benytte seg av, finansiert
gjennom gavepengene. Barna får da en hverdag utenfor senteret, hvor de er sammen med
andre barn og mødrene får noe ”alenetid” på dagen til å overvinne og tilpasse seg sin
vanskelige livssituasjon. Den ene plassen 0-3 år ble sagt opp fra høsten 2013 da det viste seg
at mødrene ofte ønsker å ha de minste barna hos seg. Det vil søkes om en ekstra plass på
avdeling for 3-6 år ved neste opptak.
Dagtilbud
Krisesenteret i Moss tilbyr samtaler, veiledning og praktisk bistand til kvinner og deres barn
som ikke er beboere på krisesenteret. I stor grad gjelder dette kvinner som har vært beboere
og som har behov for oppfølging etter utflytting. Vår erfaring er at ytterst få kvinner som
14
benytter seg av vårt oppfølgingstilbud, flytter tilbake til voldsutøver. Vi anser derfor tett
oppfølging etter utflytting som en svært viktig del av krisesenterets hjelpetilbud.
En rekke kvinner som ikke har vært beboere ved senteret, benytter seg også av denne
lavterskelmuligheten for hjelp og støtte gjennom dagsamtaler. Vi ser at kvinner som lever
med vold har behov for å drøfte situasjonen og på den måten få hjelp til å identifisere volden
og bli seg den bevisst og kunne se mulighetene. Ofte ser vi også at disse kvinnene etter en
bevisstgjøringsprosess flytter inn på krisesenteret.
Tilbudet til de ulike dagbrukerne varierer ut i fra den enkeltes behov. Støttende samtaler for
å bearbeide volds- og mishandlingsopplevelser er det mange som har behov for i kortere
eller lengre perioder etter utflytting.
Hjelp til å komme i kontakt med rette hjelpeinstanser og/eller til å koordinere tjenester fra
det offentlige hjelpeapparatet og hjelp til utfylling av søknader knyttet opp mot det
offentlige hjelpeapparatet er også en del av dagtilbudet. Flere trenger hjelp til å forstå
innholdet i offentlige dokumenter, vedtak og lignende.
Telefonveiledning
Krisesenteret i Moss har døgnbemannet telefon. Hit kan brukere ringe for å få veiledning,
råd og støtte når de har mest behov for det. Mange kvinner som tidligere har benyttet seg av
samtale- eller botilbudet har jevnlig telefonkontakt med krisesenteret, og opplever dette
som en stor trygghet i hverdagen.
Kvinner utsatt for menneskehandel (ROSA)
Krisesenteret i Moss tar, i likhet med mange andre krisesentre i Norge, i mot kvinner som er
utsatt for menneskehandel i prostitusjon. Disse brukerne har normalt behov for lange
opphold. Fra og med 2013 innførte vi maksimum botid for nye beboere tilknyttet ROSAprosjektet på 9 måneder, som er noe mer enn refleksjonsperioden. Hvis søknaden om
opphold ikke er avgjort innen 9 måneder, blir eventuelt flyktningemottak et alternativ.
Krisesenteret har ett rom til rådighet for kvinner henvist fra ROSA-prosjektet. Krisesenteret
har en egen primærkontakt for disse kvinnene med hovedansvar å koordinere
hjelpetilbudet.
I 2013 har vi hatt èn beboer som har vært utsatt for menneskehandel. I kommune- og
bystyrene i eierkommunene ble det i 2013 gjort vedtak om at fullfinansiering fra sentralt
hold er en forutsetning for å motta kvinner fra ROSA-prosjektet. Det er derfor uklart hvordan
krisesenteret skal forhold seg til mottak av nye beboere i Rosa-prosjektet i det videre.
Daglig leder er representant fra krisesentrene i Østfold mot TOT (Tverrfaglig Operativt Team
mot menneskehandel) i Østfold (NAV, politi, barnevern, krisesentre).
15
Juridisk bistand
Krisesenteret i Moss har utstrakt samarbeid med enkelte advokater slik at hjelpen er «lett
tilgjengelig» og at advokatene som det henvises til er godt kjent med den problematikk
kvinnene opplever. De fleste setter pris på godt samarbeid mellom krisesenter og advokat.
Beboere og dagbesøkende velger ofte å avholde møter med advokat i våre lokaler, og i de
fleste tilfeller er kvinnens primærkontakt på krisesenteret med på disse møtene.
Samtalegrupper
Nytt av året er samtalegrupper for kvinner som blir eller har vært utsatt for vold fra partner.
Informasjonsmøte er avholdt, men på grunn av en noe ustabil deltakergruppe har ikke
kurset blitt gjennomført. Det er planlagt ca 4-5 kurskvelder med ulike tema.
Nettverkstreff
Nettverkstreff er et tilbud vi gir brukere inntil ett år etter utflytting fra krisesenteret.
Nettverkstreff er en sosial samling som arrangeres månedlig og foregås på kveldstid. Dette
er et populært tiltak med stor oppslutning. Her opplever mange at vennskap dannes for
livet. Barna er også velkommen til å være med på Krisesenteret disse kveldene. Vår barneog ungdomsarbeider arrangerer egne program for barna.
Barnegrupper
Når de voksne er på nettverkstreff, arrangeres det barnegruppe. På denne måten treffer
barna andre barn som er eller har vært i samme situasjon. Barne- og ungdomsarbeideren er
til stede og arrangerer ulike aktiviteter for barna til stor fornøyelse.
Tilrettelegging for kvinner med nedsatt funksjonsevne
Krisesenteret i Moss er delvis tilrettelagt for at kvinner med nedsatt funksjonsevne kan
benytte vårt tilbud både som beboere og som dagbrukere. Dette innebærer rullestolrampe
ved inngangen og et baderom som er tilpasset rullestolbrukere. I 2013 var det ingen brukere
som hadde behov for ekstra tilrettelegging på grunn av nedsatt funksjonsevne.
Tilrettelegging for kvinner med minoritetsbakgrunn
70 % av krisesenterets beboere hadde i 2013 annen etnisk opprinnelse enn norsk. Mange av
disse kvinnene har lav norsk språkforståelse. Krisesenteret bruker derfor tolk i stor
utstrekning. Mange kvinner med minoritetsbakgrunn valgte også å benytte seg av
krisesenterets praktiske bistand og samtaletilbud etter utflyttingen, særlig de som har
mangelfull kunnskap om det norske hjelpeapparatet. Dette arbeidet er ekstra
ressurskrevende.
16
Krisesenteret henviser også til frivillige organisasjoner som Frivilligsentralen i Moss og
Home-Start som har ulike arrangerer og treffpunkt for å skape et større nettverk rundt
kvinnen.
Krisesentertilbud til menn
Kommunene er pålagt å ha tilbud til voldsutsatte menn og eierkommunene kjøper
overnattingsplasser og samtaler ved krisesenteret i Fredrikstad. Krisesenteret i Moss tilbyr
imidlertid telefonsamtaler med menn.
9. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER
NAV
Våre brukere har ofte behov for bistand fra NAV og trenger derfor assistanse til søknader om
livsopphold, trygdeordninger og det å finne en ny, egnet bolig. Krisesenteret har derfor et
nært samarbeid med NAV i eierkommunene og i 2013 tok krisesenteret initiativ til et møte
med NAV-lederne hvor målet var å utvikle faste samarbeidsrutiner.
I utgangspunktet er det brukernes ansvar å sørge for et annet sted å bo. Krisesenteret bistår
kvinnene på det åpne boligmarkedet og bidrar til at prosessen med å skaffe bolig startes opp
tidlig. Boligkontorene i kommunen er primært et tilbud til de som har vansker med å komme
seg inn på boligmarkedet. Krisesentrene oppfordrer kvinnene å bosette seg i de samme
kommunene som de kom fra, slik at man i størst mulig grad opprettholder allerede
opparbeidede relasjoner i hjelpeapparatet.
Barneverntjenesten
I de fleste saker der det er nødvendig å ta kontakt med barneverntjenesten, oppfordrer vi
mor til å ta henvendelsen i samarbeid med oss. Unntaksvis skjer det at bekymringsmelding
sendes til barnevernstjenesten uten at mor samtykker eller er informert om slik
henvendelse.
Politiet
Svært ofte har våre brukere behov for bistand og kontakt med politiet i større eller mindre
grad. Mange velger å anmelde voldsutøver, men politiet kan også velge å ta ut offentlig
påtale (dvs at politiet anmelder forholdet, ikke kvinnen). Relativt ofte er det også politiet
som henviser brukere til oss etter akutte voldsepisoder. Krisesenteret bistår og støtter
kvinnene i deres møte med politiet i den grad kvinnen ønsker det. Ofte dreier det seg om at
kvinnen ønsker å søke om voldsalarm, besøksforbud eller hjelp til å hente personlige
eiendeler når det er fare for at voldsutøver er til stede i boligen.
17
Krisesenteret opplever at politiet prioriterer arbeidet mot vold i nære relasjoner og vi har et
svært godt samarbeid både i enkeltsaker og på systemnivå.
Andre instanser
Våre brukere har mange og ulike behov og derfor samarbeider vi med de fleste
hjelpeinstanser som skoler, barnehager, NAV, familiekontor, andre krisesentre, fastleger,
legevakt, sykehus, asylmottak og konfliktråd.
Skole
Krisesenteret har et særskilt samarbeid med en skole beliggende i nærheten av krisesenteret
som ved behov benyttes av barna på senteret. Det er viktig med tett dialog med skolen for å
få samarbeidet til å fungere. Dette gjelder sikkerhetsrutiner i saker med økt grad av risiko.
Det hender at kvinnen flytter med barnet fra senteret uten forvarsel og uten å gi beskjed til
skolen. Rutiner for informasjonsoverføring mellom krisesenter og skole er utarbeidet
innenfor rammen om taushetsplikten.
Andre krisesentre i Østfold
Det har siste året blitt etablert et fast samarbeidsforum for daglig ledere av de fem
krisesentrene i Østfold. I dette forumet drøftes faglige rutiner internt på sentrene,
samarbeidsrutiner mellom sentrene og strategiske grep i forhold til myndighetene og
lovgivende instanser. Som et konkret resultat av samarbeidet ble det for første gang
arrangert en felles fagdag for alle krisesenteransatte ved Østfolds fem krisesentre.
10. STATISTIKK
Det blir ført statistikk over antall kvinner og barn som er beboere på krisesenteret, antall
kvinner som bruker dagtilbudet vårt og antall telefonhenvendelser.
Vedleggene viser egen statistikk for beboere, telefon- og dagbrukere ved Krisesenteret i
Moss i 2013. Annet statistisk materiale er hentet fra Sentio Research, som er basert på de
samme innsendte tallene.
Tendenser
Det har vært jevn pågang til senteret de siste tre årene, både når det gjelder beboere og
brukere av dagtilbudet. Antall beboere med utenlandsk opprinnelse holder seg mellom 6070 %. Vi ser en økende tendens til at kvinner fra Øst-Europa tar kontakt, noen færre enn
tidligere fra Thailand, noe som nok skyldes tilfeldige svingninger og handler kanskje mest om
at informasjon om krisesenteret sprer seg i miljøene etter at en kvinne har bodd på senteret.
18
Beboere
På Krisesenteret i Moss bodde det i alt 47 kvinner og 41 barn i 2013. Dette er en nedgang på
9 % for voksne beboere og en økning på 10 % for antall barn som har bodd på senteret.
Antall overnattingsdøgn er nær konstant (1467 døgn) noe som betyr at kvinnene i snitt har
bodd lengre på krisesenteret. Gjennomsnittlig botid har vært 31 døgn (mot 29 døgn i 2012
og 37 i 2011). Krisesenteret anbefaler maksimum botid på tre måneder. I enkelte tilfeller er
det nødvendig å forlenge botiden.
51 % av beboerne var bosatt i Moss kommune. 45 % kom fra andre kommuner (på grunn av
skjemaets utforming skilles det ikke mellom de øvrige eierkommunene og andre kommuner i
landet, noe som endres fra og med 2014).
I 16 % av samtalene ble det brukt tolk.
Om kvinnene













60 % oppgir fysisk vold som årsak til henvendelsen, 80 % psykisk vold, 28 % materiel
vold, 19 % barnemishandling, 9 % æresrelatert vold, 17 % seksuell vold og over
halvparten hadde fått trusler.
Litt under halvparten tok kontakt med krisesenteret på eget initiativ eller gjennom
familie/venner, 4 % fra lege, 2 % fra NAV, 4 % fra barnevernet, mens hele 30 % ble
henvist fra politiet, noe som er en kraftig økning fra året før.
64 % hadde vært i kontakt med et krisesenter tidligere enten som beboer, dagbruker
eller pr telefon. 24 % har vært beboer ved krisesentre tidligere, 25 % har vært
dagbrukere før de flyttet inn på krisesenteret
70 % av kvinnene hadde annen bakgrunn enn etnisk norsk (dvs èn eller begge
foreldre født i utlandet) som er en svak økning fra året før
4 % av beboerne er selv av utenlandsk opprinnelse gift med etnisk norsk mann (i fjor
var dette tallet hele 25 % og medførte en overrepresentasjon)
51 % har stønad fra NAV, 11 % er under utdanning, 15 % er hjemmearbeidende,
mens bare 13 % er i jobb.
Under oppholdet ble 47 % henvist til NAV, 40 % til advokat, 19 % til barnevern, 2 % til
boligkontor, 13 % til familievernkontor og 30 % til politi
36 % etablerer seg i bolig uten overgriper, mens 23 % drar tilbake til overgriper.
34 % av kvinnene er mellom 30-40 år, ellers jevn fordeling i alder (18-50 år). Kun 4 %
over 50 år.
21 % oppgir at volden har vart i 5 år eller mer, mens 6 % oppgir volden som et
engangstilfelle
58 % er gift eller samboer med overgriper
11 % har voldsalarm (en økning på 5 % fra 2012), 23 % ønsker å søke om dette
11 % av overgriperne hat besøksforbud, 28 % ønsker å søke om dette
19


17 % anmeldte overgrepet, 6 % ved offentlig påtale, 3 % tør ikke anmelde og 47 %
ønsker ikke å anmelde forholdet (som er en nedgang på 10 % fra 2012)
Etter oppholdet etablerer 35 % av kvinnene seg uten overgriper (som noen flere enn
ifjor), mens 23 % drar tilbake til overgriper. 6 % drar til et annet krisesenter av
sikkerhetsmessige grunner og 21 % drar til familier og venner.
Om barna



27 kvinner (57 %) hadde barn med seg under oppholdet, 41 barn totalt. Det er sendt
bekymringsmelding til barnevernet for 12 av disse familiene, dvs i 44 % av tilfellene. I
37 % av tilfellene er barnevernet allerede involvert i familien.
53 % av barna er under 5 år, 41 % i alderen 6-12 år, mens bare 5 % er tenåringer.
Krisesenteret har sendt bekymringsmelding til barnevernet i forbindelse med 3 av 4
tilfeller der barn har bodd på senteret, men i nesten halvparten av tilfellene var det
allerede opprettet kontakt med barnevernet fra tidligere.
Om overgriperne




91 % av overgriperne var menn
15 % av overgriperne var foreldre til voldsutsatt
Overgripers alder er jevnt fordelt mellom 25-50 år
55 % av overgriperne hadde foreldre der én eller begge av foreldrene var født i
utlandet
Dagbrukere
66 dagbrukere har til sammen hatt 241 veiledningssamtaler ved krisesenteret, som er
omtrent som i fjor. 77 % har tidligere vært beboer på krisesenteret og ønsker videre
oppfølging.
I statistikken blir alle hjemmebesøk registrert som dagbesøk. Det blir også registrert som et
dagbesøk når en dagbruker blir fulgt til hjelpeapparatet. Dagsamtaler kan også bestå av
praktisk hjelp som henvisning til advokat, utfylling av søknader/skjema eller få hjelp til å
forstå innholdet av brev fra offentlige instanser osv.
73 % av dagbrukerne i 2013 bodde i Moss kommune (på grunn av skjemaets utforming
skilles det ikke mellom de øvrige eierkommunene og andre kommuner i landet, noe som
endres fra og med 2014).




73% tok kontakt på eget initiativ, 11 % ble henvist fra andre hjelpeinstanser
52% meldte om psykisk vold, 32% om fysisk vold
41 % av dagbrukerne er sambo/gift
54 % av dagbrukerne har en annen etnisk bakgrunn enn norsk
20









38 % av dagbrukerne er i alderen 30-39 år. Sammenliknet med i fjor har det vært
flere yngre dagbrukere og færre eldre.
63 % har hjemmeboende barn
I 10 % av tilfellene sendte krisesenteret bekymringsmelding til barnevernet, men i
40% av disse var barnevernet allerede inne i bildet,
29% av dagbrukerne er i arbeid, 45% får stønad, 8 % er i utdanning og 8 % er
hjemmearbeidende
23 % flere dagbrukere enn i fjor ble henvist videre i hjelpeapparatet: 14 % ble henvist
til politi, 27% til advokat og 20 % til NAV, mens 47 % ble ikke henvist videre til noen
annen instans.
71 % av overgriperne er mannlige partnere eller ekspartnere, 14 % er i familie med
den voldsutsatte
I tillegg til selve samtalen, har 25 % av dagbrukerne mottatt praktisk hjelp fra
krisesenteret, 10 % har deltatt på nettverkstreff i regi av krisesenteret, 0 % har fått
hjemmebesøk.
4 % av dagbrukerne har fått utarbeidet individuell plan
Det har vært èn mannlig dagbruker ved krisesenteret
Telefonhenvendelser
Det har vært 559 telefonhenvendelser i 2013. 15 % av disse har vært såkalt ”krisetelefoner”,
dvs henvendelser hvor kontakten mellom bruker og krisesenteret opprettes for første gang.
Vi vet imidlertid at statistikkføringen i travle perioder kan bli mangelfull når det gjelder
telefonhenvendelser, slik at det er en viss usikkerhet knyttet til disse tallene.
21
VEDLEGG
Beboere
Antall beboere
2012
2013
kvinner barn
kvinner barn
52
60
47
50
41
37
40
antall kvinner
30
antall barn
20
10
0
1
2
Antall overnattingsdøgn
2012
2013
kvinner barn
kvinner barn
1521
1484
1600
1400
1016
1200
835
1000
800
Kvinner
Barn
600
400
200
0
1
2
22
Beboeren ble henvist til krisesenteret fra:
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
17
14
11
10
8
12
10
00
21
4
6
5
2
12
00
00
10
10
5
3
2
Hva oppgav beboeren som årsak til
henvendelsen?
32
28
4138
34
25
1513
69
33
00
00
00
35
11
33
(Venstre søyle 2012, høyre søyle 2013)
Beboernes tilknytning til arbeidslivet
25
20
15
10
5
0
22
6
8
8
8
2
9 9
8
4
2
23
24
3
5
Beboerens opprinnelse
2012
2013
33
40
30
32
19
norsk
15
20
annen opprinnelse
10
0
1
2
Overgripers opprinnelse
2012
2013
28
30
27
20
17
20
norsk
annen opprinnelse
10
0
1
2
3
Hvem var overgriper(ne)?
35
30
25
20
15
10
5
0
34
27
87
6
12
2
01
24
3
56
0
0
2
3
1
Hvilken tilstand var overgriper(ne) ved
mishandlingen(e) / overgrepet(ene)
20
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
17
14
13
11
3
10
2
alltid ruspåvirket
av og til
ruspåvirket
alltid edru
vet ikke
Noen beboere vet ikke om overgriper var påvirket da handlingen ble utført. Andre har ikke
blitt spurt om dette. Begge kategoriene kommer innunder svaret ”vet ikke”.
I forbindelse med oppholdet ble beboeren
henvist til:
2222
25
1819
20
15
10
5
1414
1010
10
9
6
5
0
2
66
3
1
4
01
0
11
43
0
Mange beboere blir henvist våre samarbeidspartnere løpet av oppholdet.
”Andre” står her for rettsinstans og rusomsorg/hjemmesykepleien.
25
23
Beboeren har fått følgende bistand under
oppholdet på ks.
60
50
40
30
20
10
0
52
44
26
20
107
02
87
63
00
8
34
710
4
10
Noe tekst mangler på undertitlene. ”Ble fulgt til hjelpeapparatet”, Bistand i forbindelse med
barns kontakt med far”, Deltakelse i gruppe/nettverk” og ”Andre tilbud til barn ved
senteret”.
Etter oppholdet drar beboeren :
14
12
12
10
10
8
6
7
13
11
8
7
5
5
3
4
2
00
3
2
00
0
26
00
3
1
44
Dagbrukere
300
252
241
250
200
Antall dagbrukere
150
71
100
Antall besøk
66
50
0
2
2012
1
3
2013
Dagbrukerens opprinnelse
2012
2013
50
29
41
29
36
norsk
utenlandsk / innvandrer
0
1
2
3
Hvilken aldersgruppe tilhører
dagbrukeren?
2425
16
5
8
10
16
13
8
3
0 1
under 18 18-23 år 24-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år
år
1 2
60 år
eller
eldre
(Søylen til venstre viser tallene for 2012, søylen til høyre viser 2013)
27
0
2
vet ikke
sivilstand (lys grå 2012, mørk grå 2013.)
18
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
11
8
17
16
13
11
10
7
8
6
5
1 0
Hvordan ble dagbrukeren henvist til
krisesenteret
50
40
30
20
10
0
48
47
12
6
30
00
00
12
01
02
00
00
00
22
00
01
32
Årsak til henvendelsen
40
35
30
25
20
15
10
5
0
38
34
1921
24
21
24
16
86
53
00
54
11
12
33
000
Tidligere brukere er ofte innom for å få bistand i forbindelse med NAV, advokat og andre
instanser. Dette kommer inn under ”Annet” i statistikken.
28
Dagbrukeren er henvist / formidlet til
35
30
25
20
15
10
5
0
31
25
1918
119
9
13
9
5
4
32
11
9
0
3
3
10
12
01
13
3
6
Hvilken bistand har dagbrukeren fått fra
krisesenteret?
60
50
40
30
20
10
0
60
55
18
18
20
20
00
13
11
20
00
01
9
1
98
00
Telefonhenvendelser
Antall krisetelefoner
125
140
104
120
84
100
Krisetelefoner 2011
80
Krisetelefoner 2012
60
Krisetelefoner 2013
40
20
0
0
1
2
3
29
Antall telefonhenvendelser
772783
800
661
700
559
600
Telefonhenvendelser 2010
500
Telefonhenvendelser 2011
400
Telefonhenvendelser 2012
300
Telefonhenvendelser 2013
200
100
0
1
2
3
4
Med begrepet ”krisetelefon” forstås henvendelser hvor kontakten mellom bruker og
krisesenteret opprettes for første gang. Dette gjelder også når det er andre personer eller
offentlige instanser som henvender seg på vegne av brukeren. Det er mest sannsynlig en
underrapportering av telefonhenvendelser. På bakgrunn av hva som kommer frem i
samtalen skal alle aktuelle forhold registreres. Noen brukere kontakter krisesenteret som en
form for oppfølging av tidligere kontakt. Dette fremgår under ”Oppfølging av tidligere
kontakt/bruker”.
Henvendelsen gjelder
293
300
244
250
200
150
100
50
5853
5556
104
93
6777
1918
84
115
74
0
30
187
1825
296
295
“Thank you so much for this wonderful day …“
Det er sommer og det er sol. Jeg føler
meg glad og takknemlig. Med meg på
dagens tur til Tusenfryd har jeg en
klynge med forventningsfulle barn og
glade mødre. Ingen av barna har
noen gang vært på Tusenfryd. Alle
”mine” barn har opplevd vold eller
sett sine mødre bli utsatt for vold, og
de har gjennomgått tøffe tider.
Noen av dem har flyttet til ny bolig, men livet kan fortsatt være utfordrende og til dels
preget av fattigdom. De går i klær som krisesenteret har mottatt fra givere, og på
barnerommene er det møbler, leker og utstyr som er kjøpt for gavepenger.
En liten jente skriker av glede når hun setter seg på hestekarusellen for sjette gang.
En liten hånd skyver seg i min; jenta tør ikke helt enda å sette seg i noe karusell i det hele
tatt, og jeg setter meg i marihønebilen sammen med henne. Dette er en stor tillitserklæring.
Det er den samme jenta som skriker ”Spøkelsehus! Spøkelsehus!”. For bare to måneder
siden var hun redd for sin egen skygge og sov med lyset på.
Senere blir det pizzalunsj. En av guttene stapper i seg den ene biten etter den andre.
Vanligvis får han mat fra frelsesarmeen.
En mor gir meg en klem. ”Thank you so much for this wonderful day”, sier hun. ”Don’t thank
me, thank the kids from Ekholt skole”, svarer jeg, ”and Hoppern… and all the others!”
Jeg sitter nå med Baby på fem måneder, slik at mammaen hans kan ta seg en tur med
Thundercoaster. Baby gurgler fornøyd og vet heldigvis ikke at han ikke har noe sted å bo.
Det er så mange barn jeg får møte i jobben min og som jeg får lov til å glede på denne
måten. Kanskje blir det Tusenfryd neste år også.
Hilsen barnevernspedagogen ved Krisesenteret i Moss
31
Mellom gråsonene
De siste årene har vi opplevd en kraftig økning av giftermål mellom norske menn og kvinner av utenlandsk
opprinnelse. Økningen begynte på slutten av nittitallet, fra ca 150 inngåtte ekteskap i året (1990) til 800 i 2001
(kilde: SSB). Vi trenger ikke tall for å se det med egne øyne overalt: norsk mann, utenlandsk dame. (For
omvendt tilfelle er tallene for øvrig adskillig lavere).
For å gjøre det klart med en gang: vi betviler ikke at mange av disse ekteskapene er lykkelige og svært
berikende for begge parter (skribentens eget inkludert).
På krisesentrene i Norge ser vi dessverre også en annen side av slike ekteskap, i økende grad.
Kvinner fra Asia, Østeuropa eller Afrika, gift med etnisk norske menn, oppsøker oss. De har bodd i Norge i alt
fra fem måneder til flere år, har kanskje fått barn, snakker noe eller nesten ikke norsk, og forteller historier som
omfatter alt fra nagende tvil til grov vold eller kynisk utnyttelse. Krisesentrene over hele landet rapporter at
opptil 75% av brukerne deres er av utenlandsk opprinnelse. Av disse oppgir en tredjedel at overgriperen er
norsk. På Krisesenteret i Moss hadde vi i 2012 sju slike henvendelser.
Regelverket for slike tilfeller er som oftest meget klart og kunne ikke vært enklere. Ønsker du å skille deg, kan
du det. I visse tilfeller har du opptjent deg rettigheter for å bo i dette landet, da kan du bli her. I noen tilfeller
har du ikke det, da må du reise tilbake til det landet du kom fra. Punktum. Såre enkelt. Og hvis kvinnen er
heldig, har hun penger, et liv, og kanskje en familie å gå tilbake til.
Men som oftest har kvinnene ingenting annet enn et liv uten ære og mye elendighet. Noen ganger er det barn i
bildet. Barnet opplever muligens en ny flytting til en skremmende fremtid – etter en tid i Norge der både mor
og barnet selv har vært utsatt for overgrep. For noen kvinner kan et liv med vold og ydmykelser i Norge til og
med virke mer fristende enn et liv i hjemlandet. Da er det deres valg – men det burde være enklere å slippe
dette dilemmaet.
Motivene til mennene kan vi ikke vite noe om. Utfra fortellingene til kvinnene kan vi skimte hele spekteret fra
kynisk kalkulasjon via oppriktig ønske om tosomhet frem til simpel dårskap. Noen ganger synes vi å se en
skremmende holdning fra norske menn: Jeg ønsker meg en rimelig hushjelp, seksualpartner og eventuelt
barnepass – dersom jeg ikke er fornøyd med produktet, sendes det tilbake uten omkostninger.
I noen tilfeller kan en kvinne få innvilget opphold i Norge på grunnlag av at hun har vært utsatt for vold i
ekteskapet. Men dette er en lang vei og komplisert rettsak. En annen mulighet kan være å søke profesjonell
hjelp. Når relasjonen og fortvilelsen ender i vold og maktmisbruk, kan samlivsterapi eller kurs for overgriper
lette på problemene.
På Krisesenteret ønsker vi oss et forbedret regelverk som fanger opp disse kvinnene på en bedre måte – og ikke
minst barna.
Vi ønsker at det skal være vanskeligere å inngå ekteskap dersom den norske parten har en historie på vold i
nære relasjoner.
Vi ønsker at folk søkte hjelp tidligere. Dersom du lurer på din venns holdninger eller hvordan din nye venninne
eller nabo har det, si ifra. På Krisesenteret i Moss kan man bo i en kortere periode for å få ro til å tenke over
situasjonen, du kan få råd og veiledning gjennom samtaler eller via telefon.
Krisesenteret i Moss IKS v/barnevernspedagog Christiane Pfarre (debattinnlegg i Moss Avis, 2013)
32
Til barneombudet
(brev sendt Barneombudet juni 2013 - av barnevernspedagog ved Krisesenteret i Moss)
Jeg henvender meg som bekymret barnearbeider, som ønsker å formidle noe om
situasjonen for noen av barna som må bo på Krisesenteret. I min beskrivelse har jeg endret
navn og alder.
Aishe (9), Mohammed (7) og Abdi (5), ble hentet av sin mor på skole og barnehage en dag
for å flytte til Krisesenter A. Aishe er faktisk glad, fordi hun vet at pappa har vært slem mot
mamma i lang tid. Men Aishe er også redd, fordi hun vet at pappa kan drepe mamma nå
(sånt kan skje i deres kultur).
Etter to uker flytter Aishe til Krisesenter B. Mamma sier at pappa har funnet dem. Aishe er
lei seg fordi hun ikke fikk sagt hadet til noen på den nye skolen hun hadde begynt på.
Småbrødrene hennes savner lekene hjemme, og Abdi er lei seg fordi det ikke finnes noen
barnehage til ham.
Etter to nye måneder flytter Aishe til Krisesenter C. Pappa har funnet dem atter en gang.
Igjen begynner Aishe og Mohammed på en lokal skole. Aishe viser meg en
bursdagsinvitasjon og gråter. Hva er vitsen med å bli venner med noen hvis man snart må
flytte igjen likevel?
Atter to måneder senere finner pappa dem igjen, men nå orker ikke mamma flytte lenger.
Aishe er redd for å gå på skolen om morgenen. Og hvor skal hun bo?
Mohammed synes at det er skikkelig dårlig gjort at han måtte flytte fra sitt gamle hus. Det er
jo pappa som er dust, så hvorfor må ikke han flytte?
Abdi har mareritt og får ikke sove.
Jeg ønsker meg at barn ikke må flytte gang på gang. Jeg ønsker meg at barn slipper å være
redde for å bevege seg utendørs. Jeg ønsker at barn skal slippe å måtte skifte navn og
identitet.
Voldsalarmer og besøksforbud stopper ikke overgriperen. Rettsaker tar altfor lang tid.
På barnas vegne ønsker jeg meg et bedre rettsvern for barn som er utsatt for vold og
forfølgelse. Hverken rettsvesenet eller krisesentrene synes å kunne beskytte dem godt nok.
Med vennlig hilsen
Barnevernpedagog
Krisesenteret i Moss
33
Innspill fra Krisesentersekretariatet – POLITIKK OG LOGIKK?
”Regjeringen prioriterer arbeidet med å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner høyt.”
(fra Regjeringens handlingsplan, 2012)
Stortingsmeldingen stadfester følgende:
- en fordobling av anmeldte familievoldsaker fra 2005 til 2011
- vold koster samfunnet ca 5 milliarder kroner pr år
- krisesentertilbudet er det viktigste hjelpetilbudet til voldsutsatte
Om stortingsmeldingen
Det kan virke som om meldingen har fokus på forskning og kompetanse mer enn konkrete tiltak med
direkte effekt på målgruppen. Krisesentrene har gjennom 30 år hatt konkrete og kostnadseffektive
tiltak både når det gjelder beskyttelse, forebygging og reetablering, dvs de samme punkt som
omtales i handlingsplaner og konvensjoner. Krisesentrene har for øvrig også en lokal, koordinerende
funksjon da samarbeidslinjene med andre etater som politi, barnevern, konfliktråd, ATV,
familiekontor og frivillige organisasjoner allerede er godt etablert.
Det er på tide å definere en ”optimal struktur” og se på krisesentrenes unike posisjon og kontakt med
målgruppen, tilbudene og deres allerede opparbeidede spisskompetanse opp mot effekten av flere
rapporter, eventuelle nyansettelser av koordinatorer i kommunene og mer kompetanse inn i
opplæringsinstitusjonene. I praksis ser det ut til at eksisterende tiltak reduseres uten at andre
operative tiltak kommer i stedet. Således kan det synes som om det totale tilbudet til voldsutsatte
blir svekket.
Et paradoks
Regjeringen kommuniserer at det å bekjempe vold mot kvinner er et prioritert satsningsområde.
Samtidig lager man et system som tvinger kommuner til å måtte legge ned veldrevede og
kostnadseffektive krisesentre, stikk i strid med lovens intensjon.
Finansieringsstrukturendringen medførte betydelige reduksjoner pr senter for fylker med flere
krisesentre. I Østfold pågår nå en utredning med følgende mandat: ”Hvordan drifte og organisere
krisesenter i Østfold slik at vi oppfyller lovens krav til lavest mulig kostnad?” Loven mangler
kvalitetspresiseringer, for hva er egentlig: ”eit godt og heilskapleg krisesentertilbod” ?
Vi vet at Østfolds fem krisesentre koster tre ganger så mye som Vestfolds ene, men hjelper faktisk tre
ganger så mange! Hvordan kan man da forsvare et finansieringssystem som fremmer et dårligere
tilbud? For skal Østfold hjelpe 300 voldsutsatte som i dag, eller er holder det at vi hjelper bare 100
som antakelig vil skje hvis det blir ett senter i fylket? Er loven ivaretatt da? I Vestfold ser man at
voldsutsatte som bor over 2,5 mil fra krisesenteret, ikke klarer nyttiggjøre seg tilbudene, så hvilke
alternative tilbud gir disse kommunene? (Jf statistikk for Vestfold, Agenda Kaupang, 2013)
 Gi oss derfor en presis og spesifikk handlingsplan med tydelige rolleavklaringer og med
konkret estimering av kostnader slik at kommunene lettere kan vurdere på hvilken måte de
ønsker utnytte kompetansen og posisjonen til krisesentrene opp mot andre tiltak.
 La samtidig finansieringsstrukturen samsvare med intensjonene, slik at det virkelig
tilrettelegges for økt satsning på feltet, som setter fylker som har vært ”best i klassen” som
standard og som inviterer resten av landet til å gjøre det samme.
Da blir det samsvar mellom ord og handling.
12.04.13, for Krisesentersekretariatet, Grete Mørch (daglig leder Krisesenteret i Moss)
34
Brev til BLD av 15.02.13
35
36
37
38