Kurs- katalog 2014 - Barne-, ungdoms

PRIDE, SLEKT OG NETTVERK
(kurs for fosterforeldre som har fosterbarn frå eiga slekt
og nettverk)
Bergen:
Kontinuerleg. Vår og haust.
Fonna:
Dato: 14 - 15. februar og 14-15. mars
Stad: Rica Maritim hotell, Haugesund
Dato: 9-10. mai og 31. mai-1. juni
Stad: Bufetat sine nye lokale,
Haraldsgata 94
Dato: 11-12. oktober og 1-2. november
Stad: Bufetat sine nye lokale,
Haraldsgata 94
Sogn og Fjordane: Dato: 14.-16. november, veke 46
Stad: Rica Sunnfjord Hotel, Førde
Stavanger:
Dato: 7.- 8. februar og 7.- 8. mars.
Stad: Quality Airport hotell, Stavanger
Kursansvarlege: Elisabeth Teigland
og Kjetil Aas
Neste kurs vert arrangert til hausten,
eller når det er nok påmelde.
FØRSTEÅRSGRUPPER,
dvs «Trygg Base grupper»
Eit tilbod til alle nye fosterforeldre. Kontinuerleg oppstart
og påmelding. Gruppene gjev kunnskapar om korleis ein
kan hjelpe fosterbarn til ei positiv utvikling, og du får møte
andre i same situasjon som deg sjølv. Ansvarleg: Bufetat
i aktuelt område.
Sogn og
Fjordane
Bergen
Kurskatalog
2014
PMTO –KURS
Målgruppa for kurset er fosterforeldre som har fosterbarn
mellom 3-12 år, som står i fare for å utvikle eller har utvikla
atferdsproblem. Kurset kan og ha ein førebyggjande effekt.
Det handlar om å hjelpe fosterbarnet til å utvikle gode evner
til samarbeid og sosiale ferdigheiter.
Fonna
Stavanger
Bergen: Oppstart 12. og 13. september. Stad: Bjørnsgate
1, Bergen. Kurshaldar: Tove-Irene Herdlevær og Sissel
Myrmel. 9 dagars kurs (7 fredager og 2 lørdager på dagtid).
Påmeldingsfrist: 4. juli 2014 (begrensa antal plassar)
Fonna: Dato: 12.-13. september. 9 dagars kurs. Stad: Bufetat
sine nye lokale i Haraldsgata 94. Kurshaldarar: Bufetat v/
Vigdis Martinsen og Liv Sissel Frøyland Fjeldheim.
Sogn og Fjordane: Oppstart hausten 2014 i Førde, 9 dagars
kurs. Tidspunkt vert annonsert på www.fosterheim.no/sfj
PRIDE, PROGRAM SOM FØREBUR
FOSTERFORELDRE
Bergen: 6 kurs. Tre vår og tre haust. Oppstart om lag
Stavanger: Oppstart 12 sept. (vidare; 26.-27 sept., 17.-18.
okt, 31. okt., 14. nov., 28. nov. og 12. des.). Stad: Statens Hus,
Lagårdsveien 44, Stavanger. Kursansvarleg: Bufetat v/ Tove
Skåren og Monica Gravdal. Påmeldingsfrist 18. august
annakvar månad. Første kurs startar i januar/februar.
Fonna: 4 kurs. Tidspunkt vert kunngjort på nettsida
fosterhjem.no. Fyrste kurs startar 10. januar.
Stad: Rica Maritim hotell, Haugesund.
Sogn og Fjordane: 4 kurs.
Stad for alle kursa: Rica Sunnfjord Hotel, Førde.
Kurs 1: 18-19. januar, 22-23. februar og 12.-13. april.
Kurs 2: 1-2. mars, 12.-13. april og 24-25. mai.
Kurs 3: 30-31. august, 11-12. oktober og 15-16. november.
Kurs 4: dersom nok påmelde, oppstart 8-9. november
Stavanger: Oppstart jamnleg, om lag annankvar månad.
Fyrste kurs i januar og mars. Stad: Quality Airport hotell,
Stavanger.
For alle kursa gjeld førstemann til mølla prinsippet.
Kursa kan verte fullteikna.
Regionkursa er tilgjengelege for fosterforeldre
i heile regionen. Temakursa vil gje fosterforeldre frå
gjeldande område prioritet. Fosterforeldre frå
andre område kan få plass dersom det er ledig. Meir
informasjon om kursa, påmelding, påmeldingsfristar
og informasjon om dekking av utgifter ligg under
kvart kurs på www.fosterhjem.no
Endringar i programmet eller nye kurs kan
førekomme og du vert difor oppfordra til å jamnleg
fylgje med på www.fosterhjem.no
Fosterheimstenestene i Bufetat
Region vest
TEMAKURS I BERGEN
Å vera fosterheim for barn med anna etnisk
bakgrunn enn norsk - PRIDE vidareopplæringskurs
• Dato: 15. og 16. februar • Stad: Scandic Bergen City,
Håkonsgaten • Kurshaldar: Nina Sæhle Nilsen og Arnulf
Sæther • Påmeldingsfrist: 4. januar
Storsamling for fosterforeldre • Dato: 15. -16. mars
• Stad: Brakanes hotell, Ulvik • Tema: «Utviklingstraumer og
traumesensitiv omsorg» • Førelesar: Dag Nordanger og Inge
Nordhaug • Påmeldingsfrist: 9. februar
Å verte fosterforeldre for ein ungdom - PRIDE grunnopplæring og vidareopplæringskurs • Dato: 21., 22. og 23.
mars (kurset vert og sett opp hausten 2014) • Stad: Bergen
Eit kurs for deg som vurderer å verte fosterheim for ein
ungdom. Kurset er og nyttig for familiar som allereie er
fosterheim for ungdom.
Fosterfamiliesamling i regi av Norsk fosterhjemsforening Hordaland • Dato: Laurdag 30. august
– Følg med på nettsidene • Stad: Lønningstrand, Bergen
Sjølvskading, sjølvmordstankar og sjølvmordsforsøk
Korleis forstå dette og korleis kan ein som fosterforeldre
møte dette • Dato: September eller november • Stad: Bergen
• Førelesar: RVTS • Påmeldingsfrist: følg med på nettsidene
www.fosterhjem.no
Å støtte barn si utvikling – Trygg Base og
tilknytningsteori
PRIDE vidareopplæringsmodul • Dato: 15. -16. november
• Stad: Bergen • Kurshaldarar: Bufetat ved Gro Stormark
og ein fosterforelder • Påmeldingsfrist: 26. september
TEMAKURS I STAVANGER
Storsamling for kommunale og statlege fosterheimar
i Sør Rogaland • Dato: 25. og 26. januar • Stad: Quality
Airport hotell, Stavanger • Tema: Tilknytningsvanskar hos
barn og unge i fosterheim • Førelesar: Arnt Ove Engelien,
psykologspesialist • Påmeldingsfrist: 1. desember 2013
Samtalar med barn- ei praktisk tilnærming
• Dato: 29.-30. mars • Stad: Quality Airport Hotel, Stavanger
• Førelesar: Kjerstin Anker- Olsen , barnevernpedagog med
spesialkompetanse i rettleiing • Tal på deltakare: 30-32
• Påmeldingsfrist: 14. mars
«I tjukkaste slekto” - Kun for fosterforeldre som er i slekt
med fosterbarnet i område Stavanger • Dato: 31. oktober –
1. november • Stad: Quality Airport Hotel, Stavanger • Kurshaldar: Bufetat ved Torill Rønning og Kjetil Aas • Påmelding:
Sjå www.fosterhjem.no
TEMAKURS I FONNA
Storsamling for fosterforeldre • Dato: 25.-26. januar
• Stad: Rica Maritim hotell, Haugesund • Tema: «Barnehjernevernet» • Førelesar: Magne Raundalen, spesialist
i klinisk psykologi • Påmeldingsfrist: 9. januar
Forskningsbaserte tips for å handtere barn med
grenseutprøvande atferd (Intro PMTO) • Dato: 4.-5.april
• Stad: Stad: Bufetat sine nye lokale, Haraldsgata 94 • Kurshaldar: Bufetat v/Vigdis Martinsen og Liv Sissel Fjeldheim
Samlivskurs for fosterforeldre - For oppdatering, følg
med på www.fosterhjem.no • Dato: 2014 • Stad: Bufetat sine
nye lokale, Haraldsgata 94 • Kurshaldar: Bufetat, samarbeid
mellom familievernkontoret og avdeling Inntak og Oppfølging.
TEMAKURS I SOGN OG FJORDANE
Å støtte barn si utvikling - PRIDE vidareopplæringsmodul
• Dato: 28. februar - 2. mars • Stad: Rica Sunnfjord Hotel,
Førde • Kurshaldar: Aud Håland og Kari Johanne Ligtvor,
begge rådgjevarar i Bufetat, Inntak og oppfølging Sogn og
Fjordane. • Påmeldingsfrist: 6. februar
Fosterforeldresamling • Dato : 1. - 2. februar
• Stad: Rica Sunnfjord Hotel, Førde • Tema: Tilknytingsforstyrring og tilknytingsterapi • Førelesarar: Joachim
Haarklou • Påmeldingsfrist: 10. januar
Fosterfamiliesamling på Skei • Dato: 29.-30. mars
• Stad: Skei Hotel, Jølster • Tema: Fosterforeldre som
ambassadørar for rekruttering • Førelesarar: Trond
Nygard-Sture • Påmeldingsfrist: 1. mars
TEMAKURS FOR ALLE FOSTERFORELDRE I REGION VEST (regionkurs)
Følelser og tilknytning – korleis vert du, din partner
og dykkar eigne barn påverka når eit fosterbarn
flyttar inn • Dato: 10.- 11. mai • Stad: Scandic Bergen
City, Håkonsgaten • Førelesar: Bente Austbø og Jan Reidar
Stiegler, Institutt for psykologisk rådgivning • Kursansvarleg:
Enhet for inntak og oppfølging Bergen • Påmeldingsfrist:
21. mars
Korleis kan relasjonen til fosterforeldra påverke
barnet si personlegdomsutvikling? • Dato: 27.-28.
september • Stad: Rica Sunnfjord Hotel, Førde
• Førelesar: Øyvind Kvello • Kursansvarleg: Enhet for
Inntak og oppfølging Sogn og Fjordane • Påmeldingsfrist:
4. september
«Barnehjernevernet» • Dato: 4. oktober
• Stad: Quality Airport Hotel, Stavanger • Førelesar:
Magne Raundalen • Tal på deltakarar: 150 • Kursansvarleg:
Enhet for Inntak og oppfølging Stavanger • Påmeldingsfrist:
12. september
Regionskurs Fonna: Utviklingstraumer hos fosterbarn
For oppdatering, følg med på www.fosterhjem.no
• Dato: Haust • Stad: Bufetat sine nye lokale, Haraldsgata 94
• Førelesar: Dag Nordanger m. fl. • Kursansvarleg: Enhet for
Inntak og oppfølging Fonna