Les hele rapporten fra møtet i forum for sosiale medier.

Forum for studier av digital kommunikasjon Fredag 10. februar 2012 ble det arrangert et seminar i regi av Forum for studier av digital kommunikasjon på Handelshøyskolen BI i Oslo. Arrangører var professor Fred Selnes og høyskolelektor Cecilie Staude, og deltakerne bestod av de 18 organisasjonene som er medlemmer i forumet. Foruten Norsk Publikumsutvikling inkluderer dette både private, kommersielle og offentlige virksomheter. I 2012 er vi, i følge Fred Selnes, fortsatt i en tidlig fase av sosiale medier, og ingen kan være sikre på hvilken retning utviklingen vil ta. Man har gått bort fra at det hovedsakelig er opinionslederne som sprer ordet, nå er det brukerne som bidrar til nye ideer og som direkte kan påvirke hvordan utviklingen skal skje. Men hvem er disse brukerne? Hvordan kan de nås? Hvordan kan virksomheten bygge sin merkevare ved å engasjere både nye og etablerte brukere online? Dette er problemstillinger som ikke bare er interessant for profittmaksimerende bedrifter. Det er i høyeste grad også viktig for kulturinstitusjoner og andre som søker å nå et større og bredere publikum. Denne rapporten fra seminaret vil derfor søke å trekke paralleller fra det som ble sagt, til hva man kan bruke kunnskapen til i publikumssammenheng. Presentasjon av funn fra TNS gallup For å kunne forstå hvilke mekanismer sosiale medier innebærer og hvilken utvikling man kan forvente, er det nyttig å kartlegge dagens bruk. Svein Roar Hult og Thomas Karterud presenterte funn fra TNS gallup og TNS digital life 2011, en global undersøkelse som dekker 93 prosent av verdens internettpopulasjon. Folks motivasjon for å bruke internett er vidt forskjellige, og det er derfor utformet seks segmenter på grunnlag av undersøkelsen. Disse spenner blant annet fra ”Functionals”, som anser internett mest som et oppslagsverk, til ”Influencers” der internett er en integrert del av deres liv. Eksempelvis kjennetegnes ”Functionals” som dem over 60 år, spesielt kvinner, og ”Influencers” som unge i alderen 16-­‐29 år. For kulturaktører er det en tankevekker at det allerede etablerte publikummet ofte tilhører den første gruppen. En bevissthet om hvilke segmenter man søker å nå med sine digitale medier kan være kritisk for å oppnå ønskede resultater. Funn av norske virksomheters bruk av digitale medier ble også presentert. Det viser seg at hjemmesider fortsatt er den dominerende kanalen, og at det meste av innsatsen på ulike sosiale medier går med til å trekke brukerne rett til hjemmesiden. Det er riktignok to typer virksomheter som utpeker seg som spesielt flinke til å nå interessenter gjennom sosiale medier som Facebook. Dette er ideelle organisasjoner og norske kommuner. ”Hvis du står på stand, snur du ikke ryggen til velgerne når de kommer og stiller deg et spørsmål” Dette ble formulert av Cecilie Staude og politisk analytiker Svein Tore Marthinsen, og viser til deres nylig utførte analyse av norske partilederes bruk av sosiale medier. Funnene om politikerne og deres velgere kan med fordel overføres til hvordan kulturvirksomheter kan og bør forholde seg til sine publikummere. Det fremholdes som viktig å pleie kjernevelgerne, men samtidig rekruttere og appellere til andre og nye velgergrupper. De partiene som ikke klarer den balansen vil slite i fremtiden. Med tanke på bruk av sosiale medier ga foredragsholderne norske politikere blandet tilbakemelding. På den ene side er politikerne til dels svært aktive på både blogger, Facebook og Twitter. På den annen side bruker de det ikke alltid riktig. Politikerne bruker ofte sosiale medier som enveiskommunikasjon, ikke ulikt leserbrev og kommentarer i tradisjonelle medier. Dette strider med hensikten til sosiale medier, som er å invitere til dialog og å engasjere følgerne til respons. Blant politikerne ble det viet veldig lite belønning til velgerne som bidro med kommentarer og engasjement. Når følgere blir oppfordret til å stille spørsmål, forventer de også svar, og kan naturligvis reagere negativt dersom dette ikke skjer. For kulturaktører betyr dette at det ikke er nok med å bare informere om kommende forestillinger, utstillinger og foredrag. Man må forsøke å komme i tale med folk og oppfordre til deres deltakelse. Dersom de potensielle publikummerne først engasjerer seg ved å komme med innspill, må man for all del sørge for å spille ballen tilbake. En vellykket bruk av sosiale medier krever kreativitet, mestring av en muntlig form for skriftlig kommunikasjon, oppfordring til engasjement og gjerne bruk av videoer, bilder backstage. Det krever også en balanse mellom privatperson og profesjon, samt en bevissthet om at alt det man skriver på nettet blir lagret. En ytteligere faktor som gjør bruk av sosiale medier enda mer utfordrende er at man må være sin egen redaktør. Neste møte i Forum for studier av digital kommunikasjon er 11. mai, tema blir annonsert når tiden nærmer seg. Aktuelle linker: http://www.tns-­‐gallup.no/?aid=9095288 http://www.tnsdigitallife.com/ http://ceciliestaude.no/ http://sveintoremarthinsen.blogspot.com/ På vegne av Norsk Publikumsutvikling, Marie Butenschøn Lindheim Student på Kultur og ledelse, Handelshøyskolen BI (Illustrasjonene er hentet fra http://www.tnsdigitallife.com/segments, http://www.tns-­‐
gallup.no/?aid=9075372&archive=true&nid=9099860 og http://ceciliestaude.no/)