Hvordan søke om tillatelse til brønnboring på egen tomt (til

Hvordan søke om tillatelse til brønnboring på egen tomt (til
drikkevann eller energi)
Skjemaene er tilgjengelige på www.be.no (byggsøk)
For å få igangsettingstillatelse:



Søknad om tillatelse til tiltak
Søknad om ansvarsrett
Gjennomføringsplan
For å få ferdigattest:



Samsvarserklæring
Anmodning om ferdigattest
Skjema for brønnregistrering (lenke til ”skjema for brønnregistrering”)
Når brønnen er ferdig (innen tre måneder):

Registrere brønnen hos NGU (http://www.ngu.no/filearchive/91/bronnboringsarkivet.htm)