Rutebok for Ringerike og Hole

Rutebok for
Ringerike og Hole
Linje 210, 211, 212, 219,
220, 222, 223, 225, 226,
227, 228, 229, 231, 232,
233, 241, 242, 243, 251,
252 og 253
Vi kjører for deg!
nettbuss.no
Rutetabell gyldig fra 02.01.12
Innhold
210
211 212 227 219 220
222
223
225
226
233
229
228
231
251
252
253
232
241
242
243
Velkommen om bord....................................................................... 2
Nyttige opplysninger...................................................................... 4
Hønefoss-Vik i Hole-Utstranda-Sollihøgda........................... 8
Hønefoss-Hole-Vik-Utstranda................................................... 10
Hønefoss-Åsa-Sundvollen............................................................12
Bybuss 2: Tolpinrud-Hønefoss-Hvervenenga.....................13
Ringbuss: Hønefoss-Haug-Jevnaker-Hønefoss.................14 Ringbuss: Hønefoss-Eggemoen-Jevnaker-Hønefoss.....15
Hønefoss-Heradsbygda-Hønefoss...........................................16
Hønefoss-Haug-Hønefoss............................................................18
Hønefoss-Viul-Knestang............................................................. 20
Hønefoss-Begnamoen...................................................................21
Hønefoss-Elsrud..............................................................................22
Bybuss 3: Hønefoss-Domus/Rabba-Almemoen..............23
Bybuss 1: Sykehuset-Hønefoss-Morgenbøen.....................24
Hedalen-Nes i Ådal (-Fagernes/Oslo)...................................26
Hønefoss-Sandaker-Ask..............................................................27
Sokna-Strømsoddbygda (Hønefoss).....................................28
Sokna-Brekkebygda.......................................................................29
Hønefoss-Hensmoen/Hen-Hallingby-Nes i Ådal............ 30
Hønefoss-Sokna-Noresund-Norefjell.....................................32
Hønefoss-Øst-Veme...................................................................... 34
Hønefoss-Veienmoen-Hønefoss..............................................35
Velkommen ombord
Bussene stopper kun på signal, og kun på holdeplassene. Vær
særlig oppmerksom på å gi tydelig signal når du vil være med
fra en holdeplass som betjenes av flere buss­linjer. Ventetid
ved korrespondanse mellom busser er inntil fem minutter
utover oppsatt rutetid.
Hittegods leveres til Hønefoss sentrum stopp og kan
etterlyses på telefon 32 11 16 02
Ansvar: Selskapet overtar intet ansvar for forsinkelse og/eller
ulemper ved trafikkforstyrrelser, pålegg fra myndighetene
eller manglende plass ved korrespondanse. Merk: Selskapet
overtar intet ansvar for eventuelle endringer i togtider
eller -tilbud eller korresponderende busstider eller -tilbud.
Korrespondanser som står oppført i tabellene kan bli endret
i løpet av dette heftets gyldighetsperiode, kontrollér derfor
alltid det korresponderende transportmiddelets seneste
rutetabell.
Takstregler fastsatt av Buskerud fylkeskommune og
Buskerud Kollektivtrafikk AS:
Generelt om enkeltbilletter: Billetter løses ved påstigning
for hele reisestrekningen selv om bussbytte skal foretas.
Gi klar beskjed ved bestilling hvilken type billett du skal ha
(voksen, barn, honnør) og hvor langt du skal reise. Eventuell
makulering av feilutstedt billett må skje umiddelbart. Billetten
skal oppbevares under hele reisen.
2
Barnetakst: Barn som ikke opptar egen sitteplass, reiser gratis
til og med dagen før barnet fyller 4 år. Barnetakst betales fra
og med dagen barnet fyller 4 år og til og med dagen før det
fyller 16 år.
Ungdomskort: Barn og ungdom under 20 år kan benytte
Ungdomskort (tidligere kalt Miljøkort). Nærmere informasjon
om utstedelse etc kan fås ved henvendelse til Hønefoss
sentrum stopp.
24 timersbilett gir adgang til et ubegrenset antall reiser på
den strekningen billetten er kjøpt for. En 24 timersbilett koster
for tiden 2,5 ganger ordinær takst. 24 timersbilett kan ikke
kombineres med andre rabatter og kan betales med verdidel
på verdikort men i så fall uten rabatt. Billetten er gyldig
fra kjøpstidspunktet til driftsdøgnets slutt med unntak av
ekspress- og nattbusser.
Militærbillett: Vernepliktige mannskaper (korporaler og
menige) og sivile tjenestepliktige reiser til redusert takst. Ikke
utover minste takst. Nærmere prisinformasjon kan fås ved
henvendelse til Ruteopplysningen.
Honnørbillett: Utstedes mot legitimasjon til personer som
er 67 år eller eldre, til uføre, blinde og ektefelle / samboer
under 67 år, som reiser sammen med ektefelle / samboer
som har rett til honnørbillett etter reglene over. Er det tvil
om kunden har rett til honnørbillett, kan sjåføren kreve å
få se legitimasjon. Som gyldig legitimasjon regnes Postens
identitetskort, bankkort, førerkort og pass. Førtids- eller
etterlattepensjon, eller liknende (for eksempel AFP) gir ikke
rett til honnørbillett.
Ledsager: Både innehaver av gyldig ledsagerbevis og dennes
ledsager reiser til honnørpris (begge må betale). Ledsager til
døvblind (med spesielt bevis for døvblinde), reiser gratis.
Periodekort selges på bussen for 14 eller 30 dager. Kortet
er upersonlig og kan benyttes av ihendehaveren, dog kun
en person pr reise. Kortet gir rett til ubegrenset antall reiser
innenfor de betalte soner i perioden, tilleggsbillett løses ved
lengre reise.
Hunder, sykler, sparkstøttinger ol. medtas hvis det er plass i
bussen. Barnetakst.
Husk: Det er ditt ansvar å benytte setebelte dersom det er er
montert i bussen.
Fri befordring: Skjødehund på fang, politihund sammen med
betalende politi i uniform og førerhund sammen med blind.
Ski, håndbagasje og barnevogner.
Overgang: Billetten gir rett til fri reise med alle busser i de(n)
betalte sonen(e) innen påtrykket frist.
3
Nyttige opplysninger
Påstigning utenom oppmerket holdeplass. I bytrafikken
kan det oppstå situasjoner hvor du som kunde ønsker å gå
om bord i en buss som står stille i trafikken etter å ha kjørt
ut fra holdeplass (for eksempel ved stans foran lyskryss). I
henhold til trafikkreglene er dette ikke tillatt, og av hensyn
til din sikkerhet vil sjåføren i slike tilfeller ikke åpne døren for
påstigning. Vi håper du som kunde vil ha forståelse for dette.
Av hensyn til medpassasjerer henstiller vi til at det ikke tas
med mat (f.eks. hamburger, kebab osv.) inn på våre busser.
Det er ikke tillatt å nyte alkohol ombord i bussen.
Tegnforklaring: D = daglig 1 = mandag 2 = tirsdag 3 = onsdag
4 = torsdag 5 = fredag - 6 = lørdag 7 = søndag x = unntatt
| = stopper ikke S = skoledager - =stopper uten tidsangivelse
Skolefridager
Måned
Ferier og fridager/merknader
Januar
Første skoledag 03.01
Februar
Vinterferie 27.02. – 02.03. (uke 9)
Mars
Vinterferie 27.02. – 02.03. (uke 9)
April
Påskeferie 02.04. – 10.04.
Fri mandag 30.04
Mai
Fri fredag 18.05.
Juni
Siste skoledag tirsdag 19.06.
Avg. som er merket s i tabellen kjøres ikke skolefridagene.
(Det kan være forskjeller fra skole til skole.)
Nettbuss Drammen avd. Ringerike
Postboks 2290
3003 Drammen
t: 32 13 44 00
f: 32 13 44 15
e: [email protected]
nettbuss.no
Ruteopplysning
t: 177 eller 815 00 184
Ha en hyggelig reise!
4
Repro og trykk: Norsk Reiseinformasjon as, januar 2012, opplag 10.000
.
33%
rabatt
Periodekort for deg mellom 16 og 26 år
Nå får alle mellom 16 og 26 år 33 %
rabatt på voksenbillett med periodekortet til TIMEkspressen. Det eneste
du trenger er gyldig legitimasjon.
Gjelder kun fylkeskryssende reiser
Velkommen om bord!
For mer informasjon ring 05070 eller se vår webside nettbuss.no
5
Linjekart
Lokalruter i Ringerike / Hole
210
210
0
21
Utstranda
Sollihøgda
6
220
219
220
219
220
223
7
© Norsk Reiseinformasjon AS
Hønefoss – Vik i Hole – Utstranda - Sollihøgda (Lokalrute 210)
8
Gyldig fra 02.01.2012
DX67
Hønefoss Sentrum Stopp.... . .
Storgt.......................................... . .
Eikli sk......................................... . .
Dalsbråten.................................. . .
Hvervenkastet........................... . .
Hønensvingen (E16)................ . .
Botilrud....................................... . .
Gihle............................................. . .
Hole U. skole............................. . .
Vik (Gamleveien)................... . .
Vik (E-16).................................. . .
Kroksund.................................... . .
Sundvollen Oppvekstsenter... . .
Sundvollen................................. . .
Rørvik.......................................... . .
Elstangen..................................06.35
Veikroa.......................................06.37
Utøya..........................................06.39
Gomnes på Nes.......................06.40
Nes i Hole..................................06.41
Berntsegård..............................06.48
Sollihøgda................................06.50
Sollihøgda.................................07.03
Oslo Bussterminal...................07.46
S
S
. . .
07.00
. . .
07.01
. . .
07.02
. . .
07.03
. . .
07.06
. . .
07.08
. . .
07.09
. . .
07.09
. . .
07.14
. . .
07.16
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
06.57 . . .
06.59 . . .
07.01 . . .
07.02 . . .
07.03 . . .
07.10 . . .
07.13 . . .
07.18
08.01
S
S
S
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
14.00 14.00
. . .
14.02 14.02
. . .
14.03 14.03
. . .
14.05 14.05
12.50 14.10 |
12.54 14.14 14.08
12.57 14.16 14.10
12.58 14.17 14.11
13.00 14.19 14.13
13.02 14.21 14.15
13.03 14.22 14.16
13.04 14.23 14.17
13.11 14.30 14.24
13.13 14.32 14.26
13.33
14.16
S
15.20
15.21
15.22
15.23
15.26
15.28
15.29
15.29
15.34
15.36
15.37
15.39
|
15.42
15.44
15.45
15.47
15.49
15.50
15.51
15.58
16.00
16.03
16.46
Sollihøgda - Utstranda - Vik i Hole - Hønefoss (Lokalrute 210)
9
Gyldig fra 02.01.2012
DX67 S
S
S
S
Oslo Bussterminal...................
12.40
Sollihøgda.................................
13.24
Sollihøgda................................06.55 . . .
07.20 . . .
13.30
Homledal...................................06.58 . . .
07.23 07.25 13.33
Nes i Hole..................................07.01 . . .
07.26 07.28 13.36
Tyrifjord.....................................07.11 . . .
07.36 07.38 13.46
Sundvollen Oppvekstsenter.. |
. . .
07.41 07.43 |
Sundvollen............................... |
07.36 07.47 07.49 |
Sundvollen E16.......................07.13 |
|
|
13.47
Kroksund...................................07.14 07.37 07.48 07.50 13.48
Vik (E-16)...................................07.16 07.39 07.50 07.52 13.50
Vik (Gamleveien)....................07.18 |
07.52 07.54 13.52
Hole ung. skole........................07.20 |
07.54 07.56 . . .
Steinsåsen................................. |
07.41 |
. . .
. . .
Vollgata.....................................07.23 07.42 07.58 . . .
. . .
Gihle............................................07.24 07.43 07.59 . . .
. . .
Botilrud......................................07.26 07.45 08.01 . . .
. . .
Hønensvingen (E16)...............07.26 07.45 08.01 . . .
. . .
Ringerike Sykehus..................07.29 07.48 08.04 . . .
. . .
Dalsbråten.................................07.30 07.49 08.05 . . .
. . .
Storgt.........................................07.32 07.54 08.07 . . .
. . .
Hønefoss Sentrum Stopp...07.37 07.58 08.11 . . .
. . .
Vik (E-16)....................................
Hønefoss Sentrum Stopp......
S
15.20
16.04
16.15
16.18
16.21
16.31
|
|
16.32
16.33
16.36
16.38
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
16.40
16.58
Hønefoss – Hole – Vik – Utstranda (Lokalrute 211)
10
Gyldig fra 02.01.2012
DX67 DX67 S
S
S
DX67 DX7 DX67 DX7 S
Hønefoss Sentrum Stopp...05.50 . . .
06.30 . . .
07.15 08.15 10.30 12.30 14.20 15.30
Dalsbråten.................................05.53 . . .
06.33 . . .
07.18 08.18 10.33 12.33 14.23 15.33
Hvervenkastet..........................05.56 . . .
06.36 . . .
07.21 08.21 10.36 12.36 14.26 15.36
Botilrud......................................05.59 . . .
06.39 07.21 07.24 08.24 10.39 12.39 14.29 15.39
Kalkverket................................. |
. . .
|
07.25 |
|
|
|
|
|
Helgelandsmoen.....................06.02 . . .
06.42 |
07.29 08.27 10.42 12.42 14.32 15.42
Tyrifjord vgs............................. |
. . .
|
|
|
|
|
|
14.40 |
Hunstad..................................... |
. . .
|
|
|
|
|
|
14.45 |
Vik (Gamleveien).................... |
06.25 |
|
|
|
|
|
|
|
Svendsrud................................. |
06.30 |
|
|
|
|
|
|
|
Røyse skole............................... |
06.35 |
07.40 07.40 |
|
|
14.48 |
Stadum......................................06.06 06.37 06.46 |
07.43 08.31 10.46 12.46 14.52 15.46
Helgelandsmoen..................... |
|
|
|
07.47 |
|
|
|
|
Tyrifjord vgs.............................06.10 06.41 06.50 |
|
08.35 10.50 12.50 14.56 15.50
Leine...........................................06.12 06.43 06.52 |
|
08.37 10.52 12.52 14.58 15.52
Hunstad..................................... |
|
06.55 07.45 |
|
10.55 |
|
|
Røyse skole............................... |
|
|
07.56 |
|
|
|
|
|
Bønsnes.....................................06.14 06.45 |
|
|
08.39 |
12.54 15.00 15.54
Svendsrud.................................06.19 06.50 07.00 07.59 |
08.44 11.00 12.59 15.06 15.59
Vik (Gamleveien)..................06.24 06.55 . . .
08.04 08.01 08.49 11.05 13.04 15.10 16.04
Vik...............................................
07.16
15.40 16.20
Hønefoss Sentrum Stopp.....
07.37
15.58 16.38
Vik...............................................06.30 07.00
09.16 11.16 13.16 15.16 16.16
Oslo Bussterminal...................07.31 08.01
10.30 12.19 14.16 16.16 17.16
DX67
16.30
16.33
16.36
16.39
|
16.42
|
|
|
|
|
16.46
|
16.50
16.52
16.55
|
|
17.00
17.05
17.20
17.38
17.16
18.30
Utstranda – Vik – Hole – Hønefoss (Lokalrute 211)
11
**
Gyldig fra 02.01.2012
S
DX67 S
S
S
Oslo Bussterminal...................
Vik...............................................
Hønefoss Sentrum Stopp.....
Vik...............................................
Vik (Gamleveien)................... . .
. . .
07.20 . . .
08.15
Svendsrud.................................07.15 07.15 07.25 . . .
08.20
Røyse skole............................... |
|
|
. . .
|
Hunstad..................................... |
|
|
. . .
08.25
Bønsnes.....................................07.22 07.22 07.32 . . .
|
Leine...........................................07.24 07.24 07.34 . . .
08.27
Tyrifjord vgs.............................07.27 07.27 07.36 . . .
08.28
Stadum......................................07.32 07.32 07.41 . . .
08.32
Røyse skole............................... |
|
07.45 07.40 08.36
Svendsrud................................. |
|
07.47c |
08.40
Vik (Gamleveien).................... |
|
08.00 |
08.45
Helgelandsmoen.....................07.36 07.36 . . .
07.47 . . .
Botilrud......................................07.45 07.40 . . .
07.53 . . .
Vik (Gamleveien).................... |
|
. . .
08.03 . . .
Hønensvingen (E16)...............07.49 07.41 . . .
. . .
. . .
Ringerike Sykehus..................07.54 07.43 . . .
. . .
. . .
Dalsbråten.................................07.55 07.44 . . .
. . .
. . .
Hønefoss Sentrum Stopp...07.59 07.50 . . .
. . .
. . .
** Bare ved skolefri.
c. Avgang kjøres via Selteveien
DX67
07.40
08.40
09.00
09.16
09.20
09.25
|
09.30
|
09.32
09.34
09.38
|
|
|
09.42
09.47
|
09.48
09.50
09.51
09.57
DX7 DX7
09.40
10.40
11.00
11.16
11.20 . . .
11.25 . . .
|
11.43
|
11.47
11.30 |
11.32 11.49
11.33 11.50
11.37 11.54
11.43 |
|
|
|
|
11.58 11.58
12.03 12.03
|
|
12.04 12.04
12.06 12.06
12.07 12.07
12.16 12.16
DX67
11.40
12.40
13.00
13.16
13.25
13.30
13.38
13.43
|
13.45
13.47
13.51
|
|
|
13.55
14.00
|
14.01
14.03
14.04
14.10
S
15.20
16.20
16.00
16.16
16.35
16.40
16.43
16.48
|
16.49
16.52
16.56
|
|
|
17.00
17.05
|
17.05
17.08
17.09
17.15
DX67
16.20
17.20
17.00
17.16
17.35
17.40
|
|
17.46
17.48
17.51
17.55
|
|
|
17.59
18.04
|
18.04
18.05
18.08
18.14
Hønefoss – Åsa – Sundvollen (Lokalrute 212)
12
Gyldig fra 02.01.2012
S
Hønefoss Sentrum Stopp.... . .
Eikli sk......................................... . .
Dalsbråten.................................. . .
Hvervenkastet........................... . .
Hønensvingen rv 241.............. . .
Vaker........................................... . .
Kalkverket.................................. . .
Bråtaløkka.................................. . .
Solstrand.................................... . .
Østbyveien................................. . .
Vegård sk................................... . .
Wahlbekken.............................. . .
Åsa............................................... . .
Støa.............................................. . .
Elvikbråtan................................. . .
Elviken........................................07.20
Bråtan.........................................07.22
Lohrvika.....................................07.24
Lyse Sundvollen......................07.24
Sundvollen...............................07.28
Sundvollen................................07.36
Oslo Bussterminal...................08.31
DX67 S
DX67
09.45 12.10 14.15
09.47 12.12 14.17
09.48 12.13 14.18
09.50 12.15 14.20
09.52 12.17 14.22
09.54 12.19 14.24
09.56 12.21 14.26
09.56 12.21 14.26
09.59 12.24 14.29
09.59 12.24 14.29
10.00 12.25 14.30
10.00 12.25 14.30
10.02 12.27 14.32
10.03 12.28 14.33
10.05 12.30 14.35
10.06 12.31 14.36
10.07 12.32 14.37
10.10 12.35 14.40
10.10 12.35 14.40
10.15 12.40 14.45
10.21
11.16
S
16.10
16.12
16.13
16.15
16.17
16.19
16.21
16.21
16.24
16.24
16.25
16.25
16.27
16.28
16.30
16.31
16.32
16.35
16.35
16.40
17.21
18.30
Hønefoss – Åsa – Sundvollen (Lokalrute 212)
*
Gyldig fra 02.01.2012
DX67 DX67 DX67
Oslo Bussterminal...................
08.40
Sundvollen................................
09.51
Hønefoss Sentrum stopp......06.50 10.00
Sundvollen................................07.11 10.21
Sundvollen...............................07.20 10.30 14.50
Lohrvika.....................................07.23 10.33 14.53
Hagabråten...............................07.23 10.33 14.53
Bråtan.........................................07.24 10.34 14.54
Sexe............................................07.24 10.34 14.54
Elvikbråtan................................07.26 10.37 14.57
Støa.............................................07.28 10.38 14.58
Åsa..............................................07.31 10.41 15.01
Wahlbekken.............................07.32 10.42 15.02
Vegård sk..................................07.33 10.43 15.03
Østbyveien................................07.34 10.44 15.04
Solstrand...................................07.35 10.44 15.04
Skjørvold...................................07.35 10.47 15.07
Bråtaløkka.................................07.36 10.47 15.07
Vaker..........................................07.39 10.49 15.09
Gagnum.....................................07.39 10.49 15.09
Hønensvingen rv 241.............07.45 10.52 15.12
Ringerike Sykehus..................07.47 10.54 15.14
Dalsbråten.................................07.48 10.55 15.15
Eikli sk........................................07.49 10.56 15.16
Hønefoss Sentrum Stopp...08.00 11.00 15.20
* Bare ved skolefri.
S
15.40
16.37
16.45
16.48
16.48
16.49
16.49
16.52
16.53
16.56
16.57
16.58
16.59
16.59
17.02
17.02
17.04
17.04
17.07
17.09
17.10
17.11
17.15
Hønefoss – Tolpinrud – Hvervenenga Bybuss 2 (Lokalrute 227)
13
Gyldig fra 02.01.2012
DX67
Tolpinrud................................... . .
Tungaveien................................ . .
Hvelven Omsorgsenter.......... . .
Ringerike Folkehøyskole........ . .
Kuben kjøpesenter.................. . .
Hønefoss Sentrum Stopp.... . .
Hønefoss Sentrum Stopp...08.30
Kuben kjøpesenter.................08.30
Storgt.........................................08.31
Eiklisenteret..............................08.35
Hvervenkastet..........................08.40
Legesent. (Hvervenkastet)..08.41
Hvervenenga...........................08.43
DX67
09.15
09.16
|
09.20
09.23
09.26
09.30
09.30
09.31
09.35
09.40
09.41
09.43
DX7
10.15
10.16
|
10.20
10.23
10.26
10.30
10.30
10.31
10.35
10.40
10.41
10.43
DX7
11.15
11.16
11.18
11.20
11.23
11.26
11.30
11.30
11.31
11.35
11.40
11.41
11.43
DX7
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
12.30
12.30
12.31
12.35
12.40
12.41
12.43
DX7
13.15
13.16
13.18
13.20
13.23
13.26
13.30
13.30
13.31
13.35
13.40
13.41
13.43
DX7
14.15
14.16
|
14.20
14.23
14.26
14.30
14.30
14.31
14.35
14.40
14.41
14.43
DX7
15.15
15.16
15.18
15.20
15.23
15.26
15.30
15.30
15.31
15.35
15.40
|
15.43
6
16.15
16.16
|
16.20
16.23
16.26
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
DX67
16.15
16.16
|
16.20
16.23
16.26
16.30
16.30
16.31
16.35
16.40
|
16.43
DX67
17.15
17.16
|
17.20
17.23
17.26
17.30
17.30
17.31
17.35
17.40
|
17.43
DX67
18.15
18.16
|
18.20
18.23
18.26
18.30
18.30
18.31
18.35
18.40
|
18.43
DX7
14.45
14.48
14.50
14.55
14.56
15.00
15.10
15.12
15.13
15.14
15.15
DX7
15.45
15.48
15.50
15.55
15.56
16.00
16.10
16.12
16.13
16.14
16.15
DX67
16.45
16.48
16.50
16.55
16.56
17.00
17.10
17.12
17.13
17.14
17.15
DX67
17.45
17.48
17.50
17.55
17.56
18.00
18.10
18.12
18.13
18.14
18.15
Hvervenenga – Tolpinrud – Hønefoss Bybuss 2 (Lokalrute 227)
Gyldig fra 02.01.2012
DX67
Hvervenenga...........................07.25
Hvervenkastet..........................07.28
Eiklisenteret..............................07.30
Storgt.........................................07.35
Kuben Kjøpesenter................07.36
Hønefoss Sentrum Stopp...07.40
Hønefoss Sentrum Stopp.... . .
Kuben kjøpesenter.................. . .
Askveien 4................................. . .
Ringerike Folkehøyskole........ . .
Tolpinrud................................... . .
DX67
08.45
08.48
08.50
08.55
08.56
09.00
09.10
09.12
09.13
09.14
09.15
DX67
09.45
09.48
09.50
09.55
09.56
10.00
10.10
10.12
10.13
10.14
10.15
6
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
10.10
10.12
10.13
10.14
10.15
DX7
10.45
10.48
10.50
10.55
10.56
11.00
11.10
11.12
11.13
11.14
11.15
DX7
11.45
11.48
11.50
11.55
11.56
12.00
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
DX7
12.45
12.48
12.50
12.55
12.56
13.00
13.10
13.12
13.13
13.14
13.15
DX7
13.45
13.48
13.50
13.55
13.56
14.00
14.10
14.12
14.13
14.14
14.15
DX67
18.45
18.48
18.50
18.55
18.56
19.00
...
...
...
...
...
Hønefoss – Eggemoen – Jevnaker – Åsbygda – Hønefoss Ringbuss (Lokalrute 219)
14
J
Gyldig fra 02.01.2012
DX67 DX67 DX67 S
S
S
S
DX7 D
Oslo Bussterminal...................
Hønefoss Sentrum Stopp.....
Hønefoss Sentrum Stopp.... . .
. . .
06.25 . . .
. . .
08.20 . . .
10.05 12.05
Riddergården............................ . .
. . .
06.27 . . .
. . .
08.22 . . .
10.07 12.07
Mega............................................ . .
. . .
06.29 . . .
. . .
08.24 . . .
10.09 12.09
Ullerål.......................................... . .
. . .
06.29 . . .
. . .
08.24 . . .
10.09 12.09
Hvalskrysset.............................. . .
. . .
06.31 . . .
. . .
08.26 . . .
10.11 12.11
Austjord...................................... . .
. . .
06.32 . . .
. . .
08.27 . . .
10.12 12.12
Eggemoen................................. . .
. . .
06.34 . . .
. . .
08.29 . . .
10.14 12.14
Bergermoen.............................05.36 . . .
06.37 06.51 . . .
. . .
. . .
10.17 12.17
Jevnaker skole.........................05.38 . . .
06.39 06.53 . . .
. . .
. . .
10.19 12.19
Jevnaker rb.st.........................05.43 05.45 06.45 06.58 07.25 . . .
. . .
10.25 12.25
Hadeland Glassverk.............. . .
05.46 . . .
. . .
07.26 . . .
. . .
10.26 12.26
Grønland..................................... . .
05.46 . . .
. . .
07.27 . . .
08.30 10.27 12.27
Åsbygda sk................................ . .
05.53 . . .
. . .
07.34 . . .
08.47 10.33 12.33
Smeden...................................... . .
05.57 . . .
. . .
07.39 . . .
. . .
10.37 12.37
Klekken turisthotell................. . .
05.59 . . .
. . .
|
. . .
. . .
10.39 12.39
Nedre Klekken.......................... . .
06.00 . . .
. . .
|
. . .
. . .
10.40 12.40
Harehaugveien......................... . .
|
. . .
. . .
07.41 . . .
. . .
|
|
Vang skole................................. . .
|
. . .
. . .
07.45 . . .
. . .
|
|
Sætrang...................................... . .
06.01 . . .
. . .
. . .
. . .
. . .
10.41 12.41
Vesterntangen.......................... . .
06.04 . . .
. . .
. . .
. . .
. . .
10.44 12.44
Hvitebrua................................... . .
06.05 . . .
. . .
. . .
. . .
. . .
10.45 12.45
Nordre Torg............................... . .
06.07 . . .
. . .
. . .
. . .
. . .
10.47 12.47
Hønefoss Sentrum Stopp. . .. . . 06.10 . . .
. . .
. . .
. . .
. . .
10.55 12.55
Hønefoss Sentrum Stopp.....
06.15
11.00 13.00
Oslo Bussterminal...................
07.31
12.19 14.16
J
DX7
11.40
12.58
13.05
13.07
13.09
13.09
13.11
13.12
13.14
13.17
13.19
13.25
13.26
13.27
13.33
13.37
13.39
13.40
|
|
13.41
13.44
13.45
13.47
13.55
14.00
15.30
J
DX7 DX67 DX67
12.40
13.40
13.58
15.10
14.05 14.35 15.35
14.07 14.37 15.37
14.09 14.39 15.39
14.09 14.39 15.39
14.11 14.41 15.41
14.12 14.42 15.42
14.14 14.44 15.44
14.17 14.47 15.47
14.19 14.49 15.49
14.25 14.55 15.55
14.26 14.56 15.56
14.27 14.57 15.57
14.33 15.03 16.03
14.37 15.07 16.07
14.39 15.09 16.09
14.40 15.10 16.10
|
|
|
|
|
|
14.41 15.11 16.11
14.44 15.14 16.14
14.45 15.15 16.15
14.47 15.17 16.17
14.55 15.25 16.25
15.00 15.30
16.16 17.00
J
D
14.40
15.58
16.05
16.07
16.09
16.09
16.11
16.12
16.14
16.17
16.19
16.25
16.26
16.27
16.33
16.37
16.39
16.40
|
|
16.41
16.44
16.45
16.47
16.55
17.00
18.35
D
DX67
15.40 16.20
16.58 17.38
17.05 17.40
17.07 17.42
17.09 17.44
17.09 17.44
17.11 17.46
17.12 17.47
17.14 17.49
17.17 17.52
17.19 17.54
17.25 18.00
17.26 . . .
17.27 . . .
17.33 . . .
17.37 . . .
17.39 . . .
17.40 . . .
|
. . .
|
. . .
17.41 . . .
17.44 . . .
17.45 . . .
17.47 . . .
17.55 . . .
18.00
19.16
DX6
17.40
18.58
19.05
19.07
19.09
19.09
19.11
19.12
19.14
19.17
19.19
19.25
19.26
19.27
19.33
19.37
19.39
19.40
|
|
19.41
19.44
19.45
19.47
19.55
20.00
21.16
DX67
20.40
21.58
22.05
22.07
22.09
22.09
22.11
22.12
22.14
22.17
22.19
22.25
22.26
22.27
22.33
22.39
22.39
22.40
|
|
22.41
22.44
22.45
22.47
22.55
J. Gjennomgående buss
hverdager Jevnaker-OsloJevnaker.
Hønefoss – Åsbygda – Jevnaker – Eggemoen – Hønefoss Ringbuss (Lokalrute 220)
15
J
J
Gyldig fra 02.01.2012
DX67 DX67 S
DX67 DX67 S
Oslo Bussterminal...................
06.30
Hønefoss Sentrum Stopp.....
07.58
Hønefoss Sentrum Stopp.... . .
. . .
. . .
07.00 . . .
08.25
Riddergården............................ . .
. . .
. . .
07.04 . . .
08.27
Vesterntangen.......................... . .
. . .
. . .
07.06 . . .
08.29
Sætrang...................................... . .
. . .
. . .
07.08 . . .
08.32
Vang skole................................. . .
. . .
. . .
|
. . .
|
Nedre Klekken.......................... . .
. . .
. . .
07.09 . . .
08.34
Klekken turisthotell................. . .
. . .
. . .
07.10 . . .
|
Øvre Berg................................... . .
. . .
. . .
|
. . .
08.38
Åsbygda sk................................ . .
. . .
. . .
07.15 . . .
08.45
Grønland..................................... . .
. . .
. . .
07.20 . . .
08.48
Hadeland Glassverk.............. . .
. . .
. . .
07.20 . . .
08.48
Jevnaker rb.st.........................06.15 06.45 07.15 07.25 07.30 08.55
Jevnaker skole.........................06.18 06.48 07.18 . . .
07.33 08.58
Bergermoen.............................06.20 06.50 07.20 . . .
07.35 09.00
Eggemoen................................06.23 06.53 07.23 . . .
07.38 09.03
Austjord.....................................06.25 06.55 07.25 . . .
07.40 09.05
Hvalsmokrysset.......................06.26 06.56 07.26 . . .
07.41 09.06
Ullerål.........................................06.29 06.59 07.29 . . .
07.44 09.09
Mega...........................................06.29 06.59 07.29 . . .
07.44 09.09
Nordre Torg..............................06.31 07.01 07.31 . . .
07.46 09.11
Hønefoss Sentrum Stopp...06.40 07.10 07.40 . . .
07.55 09.20
Hønefoss Sentrum Stopp.....06.45 07.15
08.00
Oslo Bussterminal...................08.01 08.31
09.16
J. Gjennomgående buss hverdager Jevnaker-Oslo-Jevnaker.
J
DX7
07.40
08.58
09.05
09.07
09.09
09.12
|
09.14
09.15
|
09.20
09.25
09.25
09.30
09.33
09.35
09.38
09.40
09.41
09.44
09.44
09.46
09.55
10.00
11.16
J
D
DX67 S
S
D
09.40
10.58
11.05 13.35 . . .
. . .
15.05
11.07 13.37 . . .
. . .
15.07
11.09 13.39 . . .
. . .
15.09
11.12 13.42 . . .
. . .
15.12
|
|
14.10 . . .
|
11.14 13.44 |
. . .
15.14
11.15 13.45 |
. . .
15.15
|
|
14.17 . . .
|
11.20 13.50 14.23 . . .
15.20
11.25 13.55 14.28 . . .
15.25
11.25 13.55 14.30 . . .
15.25
11.30 14.00 . . .
. . .
15.30
11.33 14.03 . . .
. . .
15.33
11.35 14.05 . . .
. . .
15.35
11.38 14.08 . . .
14.40 15.38
11.40 14.10 . . .
14.42 15.40
11.41 14.11 . . .
14.43 15.41
11.44 14.14 . . .
14.46 15.44
11.44 14.14 . . .
14.46 15.44
11.46 14.16 . . .
14.48 15.46
11.55 14.25 . . .
14.57 15.55
12.00
16.00
13.31
17.16
DX67
15.00
16.30
16.35
16.37
16.39
16.42
|
16.44
16.45
|
16.50
16.55
16.55
17.00
17.03
17.05
17.08
17.10
17.11
17.14
17.14
17.16
17.25
18.00
19.16
DX67 DX6
16.40 18.40b
17.58 19.58
18.05 20.05
18.07 20.07
18.09 20.09
18.12 20.12
|
|
18.14 20.14
18.15 20.15
|
|
18.20 20.20
18.25 20.25
18.25 20.25
18.30 20.30
18.33 20.33
18.35 20.35
18.38 20.38
18.40 20.40
18.41 20.41
18.44 20.44
18.44 20.44
18.46 20.46
18.55 20.55
19.00
20.31
DX67
21.05
21.07
21.09
21.12
|
21.14
21.15
|
21.20
21.25
21.25
21.30
21.33
21.35
21.38
21.40
21.41
21.44
21.44
21.46
21.55
22.00
23.31
Hønefoss – Heradsbygda – Hønefoss Ringbuss (Lokalrute 222)
16
Gyldig fra 02.01.2012
DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 S
DX67 S
DX67 DX67 DX7 DX7 DX7
Oslo Bussterminal...................
06.30
07.40
Hønefoss Sentrum Stopp.....
07.58
08.58
Hønefoss Sentrum Stopp.... . .
. . .
. . .
06.35 . . .
07.15 07.25 07.45 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00
Meieriet....................................... . .
. . .
. . .
06.38 . . .
07.18 07.28 07.48 08.03 08.33 09.03 09.33 10.03
Veien sk...................................... . .
. . .
. . .
06.39 . . .
07.19 07.29 07.49 08.04 08.34 09.04 09.34 10.04
Veien............................................ . .
. . .
. . .
06.40 . . .
07.20 07.30 07.50 08.05 08.35 09.05 09.35 10.05
Ve-krysset.................................. . .
. . .
. . .
06.41 . . .
07.21 07.31 07.51 08.06 08.36 09.06 09.36 10.06
Norderhovhjemmet...............05.40 05.55 06.25 06.41 06.55 07.21 07.31 07.51 08.06 08.36 09.06 09.36 10.06
Oppen........................................05.40 05.55 06.25 06.42 06.55 07.22 07.32 07.52 08.07 08.37 09.07 09.37 10.07
Anettesvei.................................05.40 05.55 06.25 06.42 06.55 07.22 07.32 07.52 08.07 08.37 09.07 09.37 10.07
Vanntårnet................................05.41 05.56 06.26 06.43 06.56 07.23 07.33 07.53 08.08 08.38 09.08 09.38 10.08
Oppenåsen...............................05.43 05.58 06.28 06.45 06.58 07.25 07.35 07.55 08.10 08.40 09.10 09.40 10.10
Helgerud sk..............................05.43 05.58 06.28 06.45 06.58 07.25 07.35 07.55 08.10 08.40 09.10 09.40 10.10
Servicesent. Heradsbygda...05.43 05.59 06.29 06.45 06.59 07.25 07.35 07.55 08.10 08.40 09.10 09.40 10.10
Sollia Borettslag......................05.44 06.00 06.30 06.46 07.00 07.26 07.36 07.56 08.11 08.41 09.11 09.41 10.11
Muninveien...............................05.46 06.01 06.31 06.48 07.01 07.28 07.38 07.58 08.13 08.43 09.13 09.43 10.13
Ve-krysset.................................05.48 06.03 06.33 06.50 07.03 07.30 07.40 08.00 08.15 08.45 09.15 09.45 10.15
Veien...........................................05.49 06.04 06.34 06.51 07.04 07.31 07.41 08.01 08.16 08.46 09.16 09.46 10.16
Veien sk.....................................05.49 06.04 06.34 06.51 07.04 07.31 07.41 08.01 08.16 08.46 09.16 09.46 10.16
Meieriet......................................05.51 06.06 06.36 06.52 07.06 07.32 07.42 08.03 08.18 08.48 09.18 09.48 10.18
Hønefoss Sentrum Stopp...05.56 06.11 06.41 06.59 07.11 07.39 07.49 08.09 08.24 08.54 09.24 09.54 10.24
Hønefoss Sentrum Stopp.....06.00 06.15 06.45
07.15
08.00
09.00
10.00
Oslo Bussterminal...................07.30 07.31 08.01
08.30
09.16
10.30
11.16
d. Ikke dag 6.
DX7 DX7 DX7 DX7
08.40 09.40
10.10 10.58
10.30 11.00 11.30 12.00
10.33 11.03 11.33 12.03
10.34 11.04 11.34 12.04
10.35 11.05 11.35 12.05
10.36 11.06 11.36 12.06
10.36 11.06 11.36 12.06
10.37 11.07 11.37 12.07
10.37 11.07 11.37 12.07
10.38 11.08 11.38 12.08
10.40 11.10 11.40 12.10
10.40 11.10 11.40 12.10
10.40 11.10 11.40 12.10
10.41 11.11 11.41 12.11
10.43 11.13 11.43 12.13
10.45 11.15 11.45 12.15
10.46 11.16 11.46 12.16
10.46 11.16 11.46 12.16
10.48 11.18 11.48 12.18
10.54 11.24 11.54 12.24
11.00
12.00
12.19
13.30
DX7 DX7 DX7 S
10.40 11.40
12.14 12.58
12.30 13.00 13.30 . . .
12.33 13.03 13.33 . . .
12.34 13.04 13.34 . . .
12.35 13.05 13.35 . . .
12.36 13.06 13.36 . . .
12.36 13.06 13.36 . . .
12.37 13.07 13.37 . . .
12.37 13.07 13.37 . . .
12.38 13.08 13.38 . . .
12.40 13.10 13.40 . . .
12.40 13.10 13.40 . . .
12.40 13.10 13.40 . . .
12.41 13.11 13.41 . . .
12.43 13.13 13.43 . . .
12.45 13.15 13.45 . . .
12.46 13.16 13.46 13.55
12.46 13.16 13.46 13.55
12.48 13.18 13.48 13.57
12.54 13.24 13.54 14.03
13.00
14.00
14.16
1535 Hønefoss – Heradsbygda – Hønefoss Ringbuss (Lokalrute 222)
Gyldig fra 02.01.2012
DX7 DX67 DX7 D
S
DX67 S
DX7 DX67 S
DX67 DX6 DX67 DX67 DX7 DX67 D
DX7 DX67 DX67 7
DX6 D
D
7
17
Oslo Bussterminal...................12.40
13.40
14.40 14.40
15.20 15.40 15.40
16.20 16.40
17.40
18.40
20.40 21.40 23.40 02.00
Hønefoss Sentrum Stopp.....13.58
15.12
15.58 15.58
16.38 16.58 16.58
17.38 17.58
18.58
19.58
21.58 23.10 01.10 03.20
Hønefoss Sentrum Stopp...14.00 14.30 15.00 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.15 18.30 19.00 19.30 20.05 20.30 21.00 21.30 22.00 23.10 01.10 03.30
Meieriet......................................14.03 14.33 15.03 15.33 15.48 16.03 16.18 16.33 16.48 17.03 17.18 17.33 17.48 18.18 18.33 19.03 19.33 20.08 20.33 21.03 21.33 22.03 23.13 01.13 03.33
Veien sk.....................................14.04 14.34 15.04 15.34 15.49 16.04 16.19 16.34 16.49 17.04 17.19 17.34 17.49 18.19 18.34 19.04 19.34 20.09 20.34 21.04 21.34 22.04 23.14 01.14 03.34
Veien...........................................14.05 14.35 15.05 15.35 15.50 16.05 16.20 16.35 16.50 17.05 17.20 17.35 17.50 18.20 18.35 19.05 19.35 20.10 20.35 21.05 21.35 22.05 23.15 01.15 03.35
Ve-krysset.................................14.06 14.36 15.06 15.36 15.51 16.06 16.21 16.36 16.51 17.06 17.21 17.36 17.51 18.21 18.36 19.06 19.36 20.11 20.36 21.06 21.36 22.06 23.16 01.16a 03.36a
Norderhovhjemmet...............14.06 14.36 15.06 15.36 15.51 16.06 16.21 16.36 16.51 17.06 17.21 17.36 17.51 18.21 18.36 19.06 19.36 20.11 20.36 21.06 21.36 22.06 23.16 01.16a 03.36a
Oppen........................................14.07 14.37 15.07 15.37 15.52 16.07 16.22 16.37 16.52 17.07 17.22 17.37 17.52 18.22 18.37 19.07 19.37 20.12 20.37 21.07 21.37 22.07 23.17 01.17a 03.37a
Anettesvei.................................14.07 14.37 15.07 15.37 15.52 16.07 16.22 16.37 16.52 17.07 17.22 17.37 17.52 18.22 18.37 19.07 19.37 20.12 20.37 21.07 21.37 22.07 23.17 01.17a 03.37a
Vanntårnet................................14.08 14.38 15.08 15.38 15.53 16.08 16.23 16.38 16.53 17.08 17.23 17.38 17.53 18.23 18.38 19.08 19.38 20.13 20.38 21.08 21.38 22.08 23.18 01.18a 03.38a
Oppenåsen...............................14.10 14.40 15.10 15.40 15.55 16.10 16.25 16.40 16.55 17.10 17.25 17.40 17.55 18.25 18.40 19.10 19.40 20.15 20.40 21.10 21.40 22.10 23.20 01.20a 03.340a
Helgerud sk..............................14.10 14.40 15.10 15.40 15.55 16.10 16.25 16.40 16.55 17.10 17.25 17.40 17.55 18.25 18.40 19.10 19.40 20.15 20.40 21.10 21.40 22.10 23.20 01.20a 03.40a
Servicesent. Heradsbygda...14.10 14.40 15.10 15.40 15.55 16.10 16.25 16.40 16.55 17.10 17.25 17.40 17.55 18.25 18.40 19.10 19.40 20.15 20.40 21.10 21.40 22.10 23.20 01.20a 03.40a
Sollia Borettslag......................14.11 14.41 15.11 15.41 15.56 16.11 16.26 16.41 16.56 17.11 17.26 17.41 17.56 18.26 18.41 19.11 19.41 20.16 20.41 21.11 21.41 22.11 23.21 01.21a 03.41a
Muninveien...............................14.13 14.43 15.13 15.43 15.58 16.13 16.28 16.43 16.58 17.13 17.28 17.43 17.58 18.28 18.43 19.13 19.43 20.18 20.43 21.13 21.43 22.13 23.23 01.23a 03.43a
Ve-krysset.................................14.15 14.45 15.15 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.30 18.45 19.15 19.45 20.20 20.45 21.15 21.45 22.15 23.25 . . .
...
Veien...........................................14.16 14.46 15.16 15.46 16.01 16.16 16.31 16.46 17.01 17.16 17.31 17.46 18.01 18.31 18.46 19.16 19.46 20.21 20.46 21.16 21.46 22.16 23.26 . . .
...
Veien sk.....................................14.16 14.46 15.16 15.46 16.01 16.16 16.31 16.46 17.01 17.16 17.31 17.46 18.01 18.31 18.46 19.16 19.46 20.21 20.46 21.16 21.46 22.16 23.26 . . .
...
Meieriet......................................14.18 14.48 15.18 15.48 16.03 16.18 16.33 16.48 17.03 17.18 17.33 17.48 18.03 18.33 18.48 19.18 19.48 20.23 20.48 21.18 21.48 22.18 23.28 . . .
...
Hønefoss Sentrum Stopp...14.24 14.54 15.24 15.54 16.09 16.24 16.39 16.54 17.09 17.24 17.39 17.54 18.09 18.39 18.54 19.24 19.54 20.29 20.54 21.24 21.54 22.24 23.34 . . .
...
Hønefoss Sentrum Stopp.....
15.00 15.30d16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
Oslo Bussterminal...................
16.16 17.00 17.16
18.35
19.16
20.30
21.16
23.30
d. Ikke dag 6.
Hønefoss
– Haug – Hønefoss Ringbuss (Lokalrute 223)
18
Gyldig fra 02.01.2012
DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 S
S
DX67 S
DX67
Oslo Bussterminal...................
06.30
Hønefoss Sentrum Stopp.....
07.58
Hønefoss Sentrum Stopp...05.55 06.20 06.40 06.55 07.20 . . .
. . .
07.40 07.45 08.30
Hvitebrua..................................05.57 06.22 06.42 06.57 |
. . .
. . .
|
07.47 08.32
Vesterntangen.........................05.59 06.24 06.44 06.59 |
. . .
. . .
|
07.49 08.34
Freitag........................................06.03 06.28 06.48 07.03 |
. . .
. . .
|
07.53 08.38
Nedre Klekken.........................06.04 06.29 06.49 07.04 |
. . .
. . .
|
07.54 08.39
Dalsbråten................................. |
|
|
|
07.23 . . .
. . .
07.43 |
|
Hønensvingen rv 241........... |
|
|
|
07.28 . . .
. . .
07.51 |
|
Gullerud.................................... |
|
|
|
07.31 . . .
. . .
07.55 |
|
Klekken turisthotell................ |
|
|
|
07.35 . . .
. . .
07.58 |
|
Klekken......................................06.05 06.30 06.50 07.05 |
. . .
. . .
|
07.55 08.40
Øvre Berg..................................06.07 06.32 06.52 07.07 |
. . .
. . .
|
07.57 08.42
Furuseth.................................... |
|
|
|
07.36 . . .
. . .
07.59 |
|
Smeden.....................................06.09 06.34 06.54 07.09 07.38 . . .
. . .
08.01 07.59 08.44
Hagaringen (vanntårnet).....06.10 06.35 06.55 07.10 07.39 07.40 . . .
08.02 08.00 08.45
Haug senter..............................06.13 06.38 06.58 07.13 07.42 07.50 07.50 08.05 08.03 08.48
Nedre Klekken.........................06.14 06.39 06.59 07.14 07.43 07.51 07.51 08.06 08.04 08.49
Hønensvingen (E16)............. |
06.44 |
|
|
|
08.00 |
|
|
Botilrud..................................... |
06.49 |
|
|
|
|
|
|
|
Freitag........................................06.14 |
06.59 07.14 07.43 07.51 |
08.06 08.04 08.49
Vestern.......................................06.16 |
07.01 07.16 07.45 07.53 |
08.08 08.06 08.52
Vesterntangen.........................06.18 |
07.03 07.18 07.47 07.55 |
08.10 08.08 08.54
Hønefoss Sentrum Stopp...06.28 |
07.13 07.28 07.57 08.06 08.11 08.20 08.17 09.03
Hønefoss Sentrum Stopp.....06.30 |
07.15 07.30 08.00
09.00
Oslo Bussterminal...................07.46 08.00 08.30 08.46 09.16
10.30
DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 S
07.40
08.40
10.40
08.58
10.10
12.14
09.00 09.30 10.00 10.30 11.30 12.00 12.30 13.30 . . .
|
09.32 |
10.32 11.32 |
12.32 13.32 . . .
|
09.34 |
10.34 11.34 |
12.34 13.34 . . .
|
09.38 |
10.38 11.38 |
12.38 13.38 . . .
|
09.39 |
10.39 11.39 |
12.39 13.39 . . .
09.03 |
10.03 |
|
12.03 |
|
. . .
09.08 |
10.08 |
|
12.08 |
|
. . .
09.11 |
10.11 |
|
12.10 |
|
. . .
09.15 |
10.15 |
|
12.15 |
|
. . .
|
09.40 |
10.40 11.40 |
12.40 13.40 . . .
|
09.42 |
10.42 11.42 |
12.42 13.42 . . .
09.16 |
10.16 |
|
12.16 |
|
. . .
09.18 09.44 10.18 10.44 11.44 12.18 12.44 13.44 . . .
09.19 09.45 10.19 10.45 11.45 12.19 12.45 13.45 . . .
09.22 09.48 10.22 10.48 11.48 12.22 12.48 13.48 14.10
09.23 09.49 10.23 10.49 11.49 12.23 12.49 13.49 14.11
|
|
|
|
|
|
|
|
14.20
|
|
|
|
|
|
|
|
14.21
09.23 09.49 10.23 10.49 11.49 12.23 12.49 13.49 |
09.25 09.52 10.25 10.52 11.52 12.25 12.52 13.52 |
09.27 09.54 10.27 10.54 11.54 12.27 12.54 13.54 |
09.37 10.03 10.37 11.03 12.03 12.37 13.03 14.03 14.30
10.00
11.00
13.00
11.15
12.19
14.16
DX7 DX7
12.40
13.58
14.00 14.30
|
14.32
|
14.34
|
14.38
|
14.39
14.03 |
14.08 |
14.10 |
14.15 |
|
14.40
|
14.42
14.16 |
14.18 14.44
14.19 14.45
14.22 14.48
14.23 14.49
|
|
|
|
14.23 14.49
14.25 14.52
14.27 14.54
14.37 15.03
15.00
16.16
DX67
15.00
|
|
|
|
15.03
15.08
15.10
15.15
|
|
15.16
15.18
15.19
15.22
15.23
|
|
15.23
15.25
15.27
15.37
16.00
17.16
Hønefoss – Haug – Hønefoss Ringbuss (Lokalrute 223)
19
Gyldig fra 02.01.2012
S
DX7
Oslo Bussterminal...................13.40
Hønefoss Sentrum Stopp.....15.10
Hønefoss Sentrum Stopp.....15.30 16.00
Hvitebrua..................................15.32 16.02
Vesterntangen.........................15.34 16.04
Freitag........................................15.38 16.08
Nedre Klekken.........................15.39 16.09
Dalsbråten................................. |
|
Hønensvingen
rv 241........... |
|
..
Gullerud.................................... |
|
Klekken turisthotell................ |
|
Klekken......................................15.40 16.10
Øvre Berg..................................15.42 16.12
Furuseth.................................... |
|
Smeden.....................................15.44 16.14
Hagaringen (vanntårnet).....15.45 16.15
Haug senter..............................15.48 16.18
Nedre Klekken.........................15.49 16.19
Hønensvingen (E16)............. |
|
Botilrud..................................... |
|
Freitag........................................15.49 16.19
Vestern.......................................15.52 16.22
Vesterntangen.........................15.54 16.24
Hønefoss Sentrum Stopp...16.03 16.33
Hønefoss Sentrum Stopp.....
17.00
Oslo Bussterminal...................
18.35
DX67 S
S
14.40
15.20
15.58
16.38
16.15 16.30 16.45
|
16.32 16.47
|
16.34 16.49
|
16.38 16.53
|
16.39 16.54
16.18 |
|
16.23 |
|
16.25 |
|
16.30 |
|
|
16.40 16.55
|
16.42 16.57
16.31 |
|
16.33 16.44 16.59
16.34 16.45 17.00
16.37 16.48 17.03
16.38 16.49 17.04
|
|
|
|
|
|
16.38 16.49 17.04
16.40 16.52 17.07
16.42 16.54 17.09
16.52 17.03 17.18
17.00
18.35
DX6 DX67 DX67 DX67
15.40
16.20
16.58
17.38
17.00 17.15 17.30 17.45
17.02 |
|
17.47
17.04 |
|
17.49
17.08 |
|
17.53
17.09 |
|
17.54
|
17.18 17.33 |
|
17.23 17.38 |
|
17.25 17.40 |
|
17.30 17.45 |
17.10 |
|
17.55
17.12 |
|
17.57
|
17.31 17.46 |
17.14 17.33 17.48 17.59
17.15 17.34 17.49 18.00
17.18 17.37 17.52 18.03
17.19 17.38 17.53 18.04
|
|
|
|
|
|
|
|
17.19 17.38 17.53 18.04
17.22 17.40 17.55 18.07
17.24 17.42 17.57 18.09
17.33 17.52 18.07 18.18
18.00 18.00
19.16 19.16
S
D
DX6
16.40
18.40
17.58
19.58
18.15 18.30 20.30
18.17 18.32 |
18.19 18.34 |
18.23 18.38 |
18.24 18.39 |
|
|
20.33
|
|
20.38
|
|
20.40
|
|
20.45
18.25 18.40 |
18.27 18.42 |
|
|
20.46
18.29 18.44 20.47
18.30 18.45 20.49
18.33 18.48 20.52
18.34 18.49 20.53
|
|
|
|
|
|
18.34 18.49 20.53
18.37 18.52 20.55
18.39 18.54 20.57
18.48 19.03 21.07
19.00
20.30 DX6
20.40
21.58
22.00
22.02
22.04
22.08
22.09
|
|
|
|
22.10
22.12
|
22.14
22.15
22.18
22.19
|
|
22.19
22.22
22.24
22.33
20
Hønefoss – Viul – Knestang Knestang / Viul (Lokalrute 225)
Knestang – Viul – Hønefoss Viul / Knestang (Lokalrute 225)
Gyldig fra 02.01.2012
S
Hønefoss Sentrum Stopp...07.10
Riddergården...........................07.12
Hvitebrua.................................. |
Vesterntangen......................... |
Sætrang..................................... |
Freitag........................................ |
Nedre Klekken......................... |
Haug senter.............................. |
Vang skole................................ |
Knestang................................... |
Uno-X.........................................07.13
Domus........................................07.14
Hvalsmokrysset.......................07.16
Øyatangen................................07.17
Hvalsmoen................................07.19
Jonsesvingen...........................07.20
Hvalsletta..................................07.20
Svinghejm.................................07.21
Viul bru......................................07.22
Viul..............................................07.25
Gyldig fra 02.01.2012
S
Viul..............................................07.25
Viul bru......................................07.26
Svinghejm.................................07.28
Hvalsletta..................................07.29
Jonsesvingen........................... |
Hvalsmoen................................ |
Øyatangen................................ |
Hvalsmokrysset....................... |
Ullerål......................................... |
Uno-X......................................... |
Knestang...................................07.38
Vang skole................................07.50
Haug senter..............................07.51
Lisletta.......................................07.58
Hønensvingen rv 241.............08.00
Nordre Torg.............................. |
Hønefoss Sentrum Stopp...08.10
DX7
09.10
09.12
|
|
|
|
|
|
|
|
09.13
09.14
09.16
09.17
09.19
09.20
09.20
09.21
09.22
09.25
S
12.10
12.12
12.13
12.15
12.18
12.19
12.20
12.21
12.23
12.27
|
|
|
|
|
|
12.35
12.36
12.37
12.40
DX7
13.10
13.12
|
|
|
|
|
|
|
|
13.13
13.14
13.16
13.17
13.19
13.20
13.20
13.21
13.22
13.25
S
13.55
13.57
13.58
14.00
14.03
14.04
14.05
14.06
14.10
14.17
|
|
|
|
|
|
14.25
14.26
14.27
14.30
DX67
15.20
15.22
|
|
|
|
|
|
|
|
15.23
15.24
15.26
15.27
15.29
15.30
15.30
15.31
15.32
15.35
DX7
09.30
09.31
09.32
09.35
09.36
09.37
09.38
09.38
09.42
09.44
|
|
|
|
|
09.45
09.52
S
12.40
12.41
12.42
12.45
12.46
12.47
12.48
12.48
12.52
12.54
|
|
|
|
|
12.55
13.02
DX7
13.30
13.31
13.32
13.35
13.36
13.37
13.38
13.38
13.42
13.44
|
|
|
|
|
13.45
13.52
S
14.30
14.31
14.32
14.35
14.36
14.37
14.38
14.38
14.42
14.44
|
|
|
|
|
14.45
14.52
DX67
15.40
15.41
15.42
15.45
15.46
15.47
15.48
15.48
15.52
15.54
|
|
|
|
|
15.55
16.02
Hønefoss – Begnamoen (Lokalrute 226)
Gyldig fra 02.01.2012
DX7 S
Oslo Bussterminal...................
Hønefoss Sentrum Stopp.....
Hønefoss Sentrum Stopp...10.00 12.00
Meieriet......................................10.04 12.04
Hofsfossvn................................10.05 12.05
Follum fabrikker......................10.06 12.06
Arne B. Bangsveien................10.06 12.06
Follum Barnehage..................10.07 12.07
Begnamoen øvre....................10.08 12.07
Begnamoen snuplass..........10.08 12.08
DX7
12.40
13.58
14.00
14.04
14.05
14.06
14.06
14.07
14.07
14.08
S
DX67
14.40 15.40
15.58 16.58
16.00b 17.20
16.04 17.24
16.05 17.25
16.06 17.26
16.06 17.26
16.07 17.27
a
17.27
a
17.28
a. Avgangen kjøres av buss til Elsrud.
21
Begnamoen – Hønefoss (Lokalrute 226)
Gyldig fra 02.01.2012
DX67 S
DX7 S
Begnamoen snuplass..........06.30 07.50 10.15 12.15
Begnamoen nedre.................06.30 07.50 10.15 12.15
Follum Barnehage..................06.31 07.52 10.16 12.16
Arne B. Bangsveien................06.32 07.53 10.17 12.17
Follum fabrikker......................06.33 07.54 10.18 12.18
Hofsfossvn................................06.34 07.55 10.19 12.19
Veien sk..................................... |
08.03 |
|
Meieriet......................................06.34 08.05 10.19 12.19
Hønefoss Sentrum Stopp...06.40 08.10 10.25 12.25
Hønefoss Sentrum Stopp.....06.45
Oslo Bussterminal...................08.01 a. Bare for avstigning.
DX7
14.15
14.15
14.16
14.17
14.18
14.19
|
14.19
14.25
Hønefoss – Elsrud (Lokalrute 233)
22
Gyldig fra 02.01.2012
S
Hønefoss Sentrum Stopp..08.15
Meieriet......................................08.19
Hofsfossvn................................08.19
Follum fabrikker......................08.19
Follum Barnehage..................08.22
Follum skole.............................08.22
Begnamoen snuplass............ |
Tutanrud....................................08.27
Skollerud bru............................08.35
Skollerud kryss........................08.36
Hallingby skole........................08.38
Skollerud Grendehus.............. . .
Vestre Bergsund...................... . .
Killingstrømmen...................... . .
Ringmoen skole....................... . .
Tossevika.................................... . .
Viker............................................ . .
Elsrud.......................................... . .
Tossevika.................................... . .
Viker........................................... . .
Elsrud.......................................... . .
S
12.10
12.14
12.14
12.14
12.17
12.17
|
12.22
12.30
12.31
12.35
12.42
12.49
12.54
12.56
13.10
13.15
13.18
13.10
13.15
13.18
DX67
14.00
14.04
14.04
14.04
14.07
14.07
|
14.12
14.20
14.21
14.27
14.32
14.39
14.44
14.46
a
a
a
a
a
a
Elsrud – Hønefoss (Lokalrute 233)
S
16.00
16.04
16.04
16.04
16.07
16.07
a
16.12
16.20
16.21
16.24
16.29
16.36
16.41
16.43
a
a
a
a
a
a
Gyldig fra 02.01.2012
S
S
Elsrud.........................................06.50 07.55
Viker...........................................06.53 07.58
Tossevika...................................06.58 08.03
Killingstrømmen.....................07.07 08.12
Ringmoen skole......................07.12 08.17
Vestre Bergsund.....................07.19 08.24
Skollerud Grendehus.............07.26 08.32
Skollerud kryss........................07.30 08.35
Hallingby skole........................ a
08.39
Tutanrud....................................07.40 08.52
Tutanrud....................................07.40 08.52
Follum skole.............................07.45 08.57
Begnamoen snuplass............07.50 |
Follum Barnehage..................07.52 08.57
Follum fabrikker......................07.53 08.58
Hofsfossvn................................07.54 08.59
Veien sk.....................................07.58 |
Meieriet......................................08.04 08.59
Hønefoss Sentrum Stopp...08.10 09.07
* Bare ved skolefri. a. Bare for avstigning.
*
DX67 S
07.55 13.40
07.58 13.43
08.03 13.47
08.12 13.59
08.17 14.00
08.18 14.09
08.26 14.17
08.28 14.19
a
14.27
08.40 14.40
08.40 14.40
08.45 14.45
|
|
08.45 14.45
08.46 14.46
08.47 14.47
|
|
08.47 14.47
08.55 14.55
S
. . .
. . .
...
...
...
...
...
. . .
15.54
16.07
16.07
a
|
a
a
a
|
a
16.22
Hønefoss – Almemoen/Rabba/Hov Service Senter Bybuss 3 (Lokalrute 229)
23
Gyldig fra 02.01.2012
DX67 S
DX7 DX7
Oslo Bussterminal...................
Hønefoss Sentrum Stopp.....
Hønefoss Sentrum Stopp...07.10 08.05 09.25 10.05
Riddergården...........................07.13 08.08 09.28 10.07
Domus........................................07.15 08.10 09.30 |
Hov u.sk..................................... |
08.15 |
|
Almemoen...............................07.18 . . .
09.33 |
Almemoen...............................07.20 . . .
09.40 |
Hov service senter..................07.25 . . .
09.45 |
Hønen Gård..............................07.26 . . .
09.46 |
Storløkka................................... |
. . .
|
|
Hengsle...................................... |
. . .
|
|
Fossekallvn............................... |
. . .
|
10.12
Rabba senter............................ |
. . .
|
10.15
Hengsle...................................... |
. . .
|
10.16
Mindes vei................................. |
. . .
|
10.20
Storløkka................................... |
. . .
|
10.21
Hov u.sk..................................... |
. . .
|
|
Hov service senter.................. |
. . .
|
10.32
Hønen Gård..............................07.26 . . .
09.46 10.33
Domus........................................07.28 . . .
09.48 10.35
Nordre Torg..............................07.31 . . .
09.51 10.37
Hønefoss Sentrum Stopp...07.38 . . .
09.58 10.44
DX7 DX7
09.40
10.58
11.25 12.05
11.28 12.07
11.30 12.10
|
|
11.33 |
11.40 |
11.45 12.15
11.46 12.17
|
12.25
|
12.27
|
12.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.46 |
11.48 |
11.51 12.33
11.58 12.40
DX7 S
11.40
12.58
13.25 13.50
13.28 |
13.30 |
|
|
13.33 |
13.40 |
13.45 |
13.46 |
|
|
|
|
|
|
|
13.56
|
|
|
|
|
|
|
14.01
|
|
13.46 |
13.48 14.04
13.51 14.06
13.58 14.13
DX7
13.40
15.10
15.25
15.28
15.30
|
15.33
15.40
15.45
15.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.46
15.48
15.51
15.58
DX67
15.40
16.58
17.30
17.33
17.35
|
17.38
17.45
17.50
17.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.51
17.53
17.56
18.03
Sykehuset – Hønefoss – Haldenveien Bybuss 1 (Lokalrute 228)
15/8 11-1/1 12
DX67
Ringerike Sykehus................. . .
Dalsbråten.................................. . .
Storgt.......................................... . .
Hønefoss Sentrum Stopp.... . .
Riddergården........................... . .
Lundveien.................................. . .
Fossekallvn............................... . .
Krokenveien............................05.26
Haldenveien.............................05.28
Morgenbøen............................. . .
DX67
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
05.40
05.42
. . .
DX67
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
06.00
06.02
. . .
DX67
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
06.12
06.14
. . .
DX67
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
06.26
06.29
06.30
DX67
06.40
06.43
09.45
06.48
06.52
06.55
06.56
06.57
06.59
07.00
DX67
07.20
07.23
07.25
07.28
07.32
07.35
07.36
07.37
07.39
07.40
DX67
08.00
08.03
08.05
08.08
08.12
08.15
08.16
08.17
08.19
08.20
24
DX67
08.20
08.23
08.25
08.28
08.32
08.35
08.36
08.37
08.39
08.40
DX67
08.40
08.43
08.45
08.48
08.52
08.55
08.56
08.57
08.59
09.00
DX7
09.00
09.03
09.05
09.08
09.12
09.15
09.16
09.17
09.19
09.20
DX67
09.20
09.23
09.25
09.28
09.32
09.35
09.36
09.37
09.39
09.40
DX7
09.40
09.43
09.45
09.48
09.52
09.55
09.56
09.57
09.59
10.00
DX67
10.00
10.03
10.05
10.08
10.12
10.15
10.16
10.17
10.19
10.20
DX7
10.20
10.23
10.25
10.28
10.32
10.35
10.36
10.37
10.39
10.40
DX67
10.40
10.43
10.45
10.48
10.52
10.55
10.56
10.57
10.59
11.00
DX7
11.00
11.03
11.05
11.08
11.12
11.15
11.16
11.17
11.19
11.20
DX67
11.20
11.23
11.25
11.28
11.32
11.35
11.36
11.37
11.39
11.40
DX7
11.40
11.43
11.45
11.48
11.52
11.55
11.56
11.57
11.59
12.00
DX67
12.00
12.03
12.05
12.08
12.12
12.15
12.16
12.17
12.19
12.20
DX7
12.20
12.23
12.25
12.28
12.32
12.35
12.36
12.37
12.39
12.40
DX7
15.40
15.43
15.45
15.48
15.52
15.55
15.56
15.57
15.59
16.00
DX67
16.00
16.03
16.05
16.08
16.12
16.15
16.16
16.17
16.19
16.20
DX7
16.20
16.23
16.25
16.28
16.32
16.35
16.36
16.37
16.39
16.40
DX67
16.40
16.43
16.45
16.48
16.52
16.55
16.56
16.57
16.59
17.00
DX7
17.00
17.03
17.05
17.08
17.12
17.15
17.16
17.17
17.19
17.20
DX67
17.20
17.23
17.25
17.28
17.32
17.35
17.36
17.37
17.39
17.40
DX67
17.40
17.43
17.45
17.48
17.52
17.55
17.56
17.57
17.59
18.00
DX67
18.00
18.03
18.05
18.08
18.12
18.15
18.16
18.17
18.19
18.20
DX67
18.20
18.23
18.25
18.28
18.32
18.35
18.36
18.37
18.39
18.40
DX67
19.00
19.03
19.05
19.08
19.12
19.15
19.16
19.17
19.19
19.20
DX67
19.40
19.43
19.45
19.48
19.52
19.55
19.56
19.57
19.59
20.00
DX67
20.20
20.23
20.25
20.28
20.32
20.35
20.36
20.37
20.39
20.40
DX67
21.00
21.03
21.05
21.12
21.16
21.19
21.20
21.21
21.23
21.24
Sykehuset – Hønefoss – Haldenveien Bybuss 1 (Lokalrute 228)
15/8 11-1/1 12
DX7
Ringerike Sykehus................13.00
Dalsbråten.................................13.03
Storgt.........................................13.05
Hønefoss Sentrum Stopp...13.08
Riddergården..........................13.12
Lundveien.................................13.15
Fossekallvn..............................13.16
Krokenveien............................13.17
Haldenveien.............................13.19
Morgenbøen............................13.20
DX67
13.20
13.23
13.25
13.28
13.32
13.35
13.36
13.37
13.39
13.40
DX7
13.40
13.43
13.45
13.48
13.52
13.55
13.56
13.57
13.59
14.00
DX67
14.00
14.03
14.05
14.08
14.12
14.15
14.16
14.17
14.19
14.20
DX7
14.20
14.23
14.25
14.28
14.32
14.35
14.36
14.37
14.39
14.40
DX67
14.40
14.43
14.45
14.48
14.52
14.55
14.56
14.57
14.59
15.00
DX7
15.00
15.03
15.05
15.08
15.12
15.15
15.16
15.17
15.19
15.20
DX67
15.20
15.23
15.25
15.28
15.32
15.35
15.36
15.37
15.39
15.40
DX67
12.40
12.43
12.45
12.48
12.52
12.55
12.56
12.57
12.59
13.00
Haldenveien – Hønefoss – Sykehuset Bybuss 1 (Lokalrute 228)
15/8 11-1/1 12
DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67
Krokenveien............................05.26 05.40 06.00 06.12 06.26 06.57
Morgenbøen............................ |
|
|
|
06.30 07.00
Haldenveien............................05.28 05.42 06.02 06.14 06.31 07.01
Fossekallvn...............................05.29 05.43 06.03 06.15 06.32 07.02
Lundveien.................................05.30 05.44 06.04 06.16 06.33 07.03
Nordre Torg..............................05.33 05.47 06.07 06.19 06.36 07.06
Hønefoss Sentrum Stopp...05.45b 06.00b 06.15b 06.30b 06.45b 07.12
Eikli sk.......................................05.47 06.02 06.17 06.32 06.47 07.16
Dalsbråten.................................05.48 06.03 06.18 06.33 06.48 07.17
Ringerike Sykehus................05.50c 06.05c 06.20c 06.40c 06.50c 07.20
DX67
07.37
07.40
07.41
07.42
07.42
07.46
07.52
07.56
07.57
08.00
DX67
08.17
08.20
08.21
08.22
08.22
08.26
08.32
08.36
08.37
08.40
DX7
08.37
08.40
08.41
08.42
08.42
08.46
08.52
08.56
08.57
09.00
DX67
08.57
09.00
09.01
09.02
09.02
09.06
09.12
09.16
09.17
09.20
DX7
09.17
09.20
09.21
09.22
09.22
09.26
09.32
09.36
09.37
09.40
DX67
09.37
09.40
09.41
09.42
09.42
09.46
09.52
09.56
09.57
10.00
DX7
09.57
10.00
10.01
10.02
10.02
10.06
10.12
10.16
10.17
10.20
DX67
10.17
10.20
10.21
10.22
10.22
10.26
10.32
10.36
10.37
10.40
DX7
10.37
10.40
10.41
10.42
10.42
10.46
10.52
10.56
10.57
11.00
DX67
10.57
11.00
11.01
11.02
11.02
11.06
11.12
11.16
11.17
11.20
DX7
11.17
11.20
11.21
11.22
11.22
11.26
11.32
11.36
11.37
11.40
DX67
11.37
11.40
11.41
11.42
11.42
11.46
11.52
11.56
11.57
12.00
DX7
11.57
12.00
12.01
12.02
12.02
12.06
12.12
12.16
12.17
12.20
DX67
12.17
12.20
12.21
12.22
12.22
12.26
12.32
12.36
12.37
12.40
DX7
15.57
16.00
16.01
16.02
16.02
16.06
16.12
16.16
16.17
16.20
DX67
16.17
16.20
16.21
16.22
16.22
16.26
16.32
16.36
16.37
16.40
DX7
16.37
16.40
16.41
16.42
16.42
16.46
16.52
16.56
16.57
17.00
DX67
16.57
17.00
17.01
17.02
17.02
17.06
17.12
17.16
17.17
17.20
DX67
17.17
17.20
17.21
17.22
17.22
17.26
17.32
17.36
17.37
17.40
DX67
17.37
17.40
17.41
17.42
17.42
17.46
17.52
17.56
17.57
18.00
DX67
17.57
18.00
18.01
18.02
18.02
18.06
18.12
18.16
18.17
18.20
DX67
18.17
18.20
18.21
18.22
18.22
18.26
18.32
18.36
18.37
18.40
DX67
18.37
18.40
18.41
18.42
18.42
18.46
18.52
18.56
18.57
19.00
DX67
19.17
19.20
19.21
19.22
19.22
19.26
19.32
19.36
19.37
19.40
DX67
19.57
20.00
20.01
20.02
20.02
20.06
20.12
20.16
20.17
20.20
DX67
20.37
20.40
20.41
20.42
20.42
20.46
20.52
20.56
20.57
21.00
b. Avg. fra P1. Oslobussen. c. Stopper ved Hvervenkrysset 5 min. gange til Ringerike Sykehus.
25
Haldenveien – Hønefoss – Sykehuset Bybuss 1 (Lokalrute 228)
15/8 11-1/1 12
DX7
Krokenveien............................13.17
Morgenbøen............................13.20
Haldenveien............................13.21
Fossekallvn...............................13.22
Lundveien.................................13.22
Nordre Torg..............................13.26
Hønefoss Sentrum Stopp...13.32
Eikli sk.......................................13.36
Dalsbråten.................................13.37
Ringerike Sykehus................13.40
DX67
13.37
13.40
13.41
13.42
13.42
13.46
13.52
13.56
13.57
14.00
DX7
13.57
14.00
14.01
14.02
14.02
14.06
14.12
14.16
14.17
14.20
DX67
14.17
14.20
14.21
14.22
14.22
14.26
14.32
14.36
14.37
14.40
DX7
14.37
14.40
14.41
14.42
14.42
14.46
14.52
14.56
14.57
15.00
DX67
14.57
15.00
15.01
15.02
15.02
15.06
15.12
15.16
15.17
15.20
DX7
15.17
15.20
15.21
15.22
15.22
15.26
15.32
15.36
15.37
15.40
DX67
15.37
15.40
15.41
15.42
15.42
15.46
15.52
15.56
15.57
16.00
DX7
12.37
12.40
12.41
12.42
12.42
12.46
12.52
12.56
12.57
13.00
DX67
12.57
13.00
13.01
13.02
13.02
13.06
13.12
13.16
13.17
13.20
26
Hedalen – Nes i Ådal (-Fagernes/Oslo) (Lokalrute 231)
Hedalen – Nes i Ådal (-Fagernes/Oslo) (Lokalrute 231)
*
Gyldig fra 02.01.2012
S
DX67 4S
4
S
DX67
Oslo Busterminal....................
08.15
14.40
Hønefoss Sentrum Stopp.....
09.25
15.58
Nes i Ådal..................................
10.12
16.55
Fagernes skysstasjon.............05.45
14.50
Nes i Ådal..................................06.54
16.00 Nes i Ådal.................................08.00 10.15 . . .
. . .
. . .
16.55
Nes Texaco................................08.00 10.15 . . .
. . .
. . .
16.55
Nes i Ådal v/Hedalen v.kr.....08.00 10.15 . . .
. . .
. . .
16.55
H Holden...................................08.05 10.20 . . .
. . .
. . .
17.00
Fossholm...................................08.07 10.22 . . .
. . .
. . .
17.02
Uhla.............................................08.09 10.24 . . .
. . .
. . .
17.04
Lindlien Vidalsveien...............08.10 10.25 . . .
. . .
14.20 17.05
Fesja bru....................................08.10 10.25 . . .
. . .
14.20 17.05
Fylkesgrensa............................08.11 10.26 . . .
. . .
14.21 17.06
S. Vassfarveg............................08.20 10.30 . . .
. . .
14.25 17.10
Hedalen sk................................08.50 10.40 . . .
. . .
14.50 17.20
Hedalen krk..............................08.55 10.45 . . .
. . .
14.55 17.25
Bagn........................................... |
|
13.15 14.15 |
|
Begnadalen.............................. |
|
13.45 14.45 |
|
Åsli..............................................09.03b 10.57 14.18 15.18 15.03 17.37
*
Gyldig fra 02.01.2012
S
DX67 4S
4
Åsli..............................................07.00 08.15 08.15 11.00
Hedalen sk................................07.15 08.30 08.50 |
Begnadalen.............................. |
|
09.20 11.25
Bagn........................................... |
|
09.55 11.55
S. Vassfarveg............................07.25 08.40 . . .
. . .
Fylkesgrensa............................07.29 08.44 . . .
. . .
Fesja bru....................................07.29 08.44 . . .
. . .
Lindlien Vidalsveien...............07.30 08.45 . . .
. . .
Uhla.............................................07.33 08.48 . . .
. . .
Fossholm...................................07.34 08.49 . . .
. . .
Hedalen v.kr..............................07.38 08.53 . . .
. . .
Nes Texaco................................07.42 08.57 . . .
. . .
Nes i Ådal.................................07.45 09.00 . . .
. . .
Nes i Ådal..................................
10.14
Fagernes skysstasjon.............
11.22
Nes i Ådal..................................08.00 09.04
Hønefoss Sentrum Stopp.....09.15 09.55a
Oslo Bussterminal...................
10.58
* Bare ved skolefri. b. Ikke dag 4.
* Bare ved skolefri. b. Ikke dag 4.
*
DX67 S
14.05 14.20
14.20 14.40
|
|
|
|
14.30 15.00
14.34 15.09
14.35 15.10
14.35 15.10
14.38 15.11
14.39 15.12
14.43 15.16
14.47 15.20
14.50 15.20
14.50 16.02
16.00a 16.54a
17.16 18.00 Hønefoss - Sandaker - Ask (Lokalrute 251)
*
Gyldig fra 02.01.2012
S
S
Hønefoss Sentrum Stopp.... . .
. . .
Sandaker bru...........................07.37 . . .
Sørgefoss..................................07.47 . . .
Ask..............................................07.54b 12.40
Sørgefoss................................... . .
12.46
Sandaker bru............................ . .
12.58
Hønefoss Sentrum Stopp.... . .
13.09
S
13.55
|
|
14.05
14.11
14.23
...
* Bare dag 1, 2, 4, og 5. b. Korr. med buss til Tyristrand
27
(Hønefoss –) Sokna – Strømsoddbygda (Lokalrute 252)
28
***
****
Gyldig fra 02.01.2012
S
S
S
S
Hønefoss...................................
11.50
Sokna..........................................
12.21
Sokna.......................................... . .
07.20 . . .
. . .
Sokna sk.................................... |
|
12.35 13.35
Langebru................................... -
-
12.50 13.50
Aure bru.................................... -
-
-
-
Haugen...................................... |
07.44 a
a
Åmot..........................................06.50 07.55 13.09 14.09
Aure bru....................................06.54 08.00 13.13 14.13
Understryk................................06.58 08.04 13.17 14.17
Permobakken..........................07.08 08.13 13.27 14.27
Sokna sk.................................... |
08.14 13.30 14.30
Sokna.........................................07.15 08.19 13.34 . . . Sokna..........................................07.20 08.45 14.20
Noresund................................... |
09.08 |
Hønefoss...................................07.50 09.27 15.05
S
12.50
13.21
14.20
14.31
14.46
14.54
15.05
15.09
15.13
15.23
|
15.30
16.20
|
16.50
* Bare dag 5 og ved skolefri. ** Bare dag 5. *** Bare dag 3. **** Ikke dag 3. a. Bare for avstigning.
Sokna - Brekkebygda (Lokalrute 253)
Gyldig fra 02.01.2012
S
Sokna.........................................07.25
Sokna sk.................................... |
Lofthus....................................... |
Steinbekken..............................07.46
Steinbekken..............................07.46
Sokna.........................................08.08
Lofthus.......................................08.14
Sokna sk...................................08.19
* Bare dag 3. ** Ikke dag 3.
*
S
. . .
12.35
12.39
|
|
12.42
. . .
. . .
**
S
. . .
13.35
13.39
14.03
14.05
14.26
|
14.29
S
...
14.30
14.34
15.06
|
15.27
...
...
29
Hønefoss – Hensmoen/Hen – Hallingby – Nes i Ådal (Lokalrute 232)
30
Gyldig fra 02.01.2012
DX67
Hønefoss Sentrum Stopp...06.40
Riddergården...........................06.42
Gullagt.......................................06.44
Ullerål.........................................06.45
Fossekallbakken......................06.47
Nymoen..................................... |
Vågård........................................06.51
Hensmoen industrifelt..........06.53
Nymoen..................................... |
Hen grendehus........................ |
Skårflågan kr............................06.58
Hallingbytoppen.....................06.59
Hallingby Syd...........................07.02
Hallingby skole........................ |
Hallingby Nord........................07.03
Samsjøveien.............................. . .
Ringen......................................... . .
Ringmoen.................................. . .
Finsand....................................... . .
Buttingsrud............................... . .
Blakstvedt.................................. . .
Sperillen camping................... . .
Bjoneroa v.kr............................. . .
Nes Texaco................................ . .
S
07.55
07.57
07.59
08.00
08.02
|
08.06
|
|
|
08.10
08.11
08.14
|
08.15
08.19
08.23
08.24
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
DX67
08.10
08.12
08.13
08.15
08.17
08.19
|
|
|
08.23
08.26
08.29
08.30
08.32
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
DX67 DX7
08.15 10.45
08.17 10.47
08.19 10.49
08.20 10.50
08.22 10.52
|
10.54
08.26 |
08.28e |
. . .
|
. . .
10.58
. . .
11.01
. . .
11.04
. . .
11.05
. . .
|
. . .
11.05
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
S
12.10
12.12
12.13
12.20f
12.22
12.24
12.25
|
|
|
12.29
12.32
12.34
12.36
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
DX67
12.15
12.17
12.19
12.20
12.22
12.24
|
|
|
12.28
12.31
12.34
12.35
12.37
12.42
12.46
12.50
12.53
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
S
S
14.00 14.05
14.02 14.07
14.04 14.09
14.15g 14.10
14.17 14.12
|
|
14.20 14.16
xa
|
14.24 |
14.28 |
14.31 14.20
. . .
14.22
. . .
14.24
. . .
14.25
. . .
14.30
. . .
14.34
. . .
14.38
. . .
14.45
. . .
14.50
. . .
15.00
. . .
15.03
. . .
15.06
. . .
15.09
. . .
15.14
6
14.25
14.27
14.29
14.30
14.32
|
14.36
|
14.39
14.43
14.48
14.50
14.52
|
14.53
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
S
15.20
15.22
15.24
15.25
15.27
|
15.31
|
15.34
15.38
15.43
15.45
15.47
15.52
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
DX67
16.00
16.02
16.04
16.05
16.07
|
16.11
|
|
|
16.15
16.17
16.19
|
16.20
16.24
16.29
16.32
16.37
16.42
16.45
16.48
16.51
16.55
DX67
16.20
16.22
16.24
16.25
16.27
|
|
|
16.29
16.33
16.36
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
DX67
21.10
21.12
21.14
21.15
21.17
|
21.21
|
|
|
21.24
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
a. Bare for avstigning. c. Bare ved skolefri. e. Går til Multipro Kilemoen f. Kjører via Ullerål skole torsdager. g. Kjører via Ullerål skole dag 135.
Hønefoss – Hensmoen/Hen – Hallingby – Nes i Ådal (Lokalrute 232)
31
Gyldig fra 02.01.2012
S
Nes i Ådal v/Hedalen v.kr....06.47
Nes Texaco...............................06.50
Bjoneroa v.kr............................06.57
Sperillen camping..................06.59
Blakstvedt.................................07.01
Buttingsrud..............................07.05
Finsand......................................07.10
Ringmoen skole...................... |
Ringmoen.................................07.14
Ringen........................................07.14
Samsjøveien.............................07.20
Hallingby Nord........................07.24
Hallingby skole........................ |
Hallingby Syd...........................07.25
Hallingbytoppen.....................07.27
Skårflågan kr............................07.29
Hensmoen industrifelt.......... |
Hen grendehus........................ |
Nymoen..................................... |
Vågård........................................07.33
Risesletta...................................07.36
Ullerål.........................................07.40
Gullagt.......................................07.41
Nordre Torg..............................07.43
Hønefoss Sentrum Stopp...07.49
DX67 S
. . .
. . .
. . .
08.00
. . .
08.07
. . .
08.09
. . .
08.11
. . .
08.15
. . .
08.20
. . .
08.25
. . .
08.25
. . .
08.26
. . .
08.31
07.25 08.35
|
08.47
07.26 08.50
07.27 08.52
07.30 08.54
|
|
07.35 |
07.38 |
|
08.58
07.40 09.01
07.47d 09.05
07.54 09.06
07.55 09.08
08.02 09.15
DX67
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
09.15
|
09.16
09.17
09.19
|
09.24
09.27
|
09.30
09.34
09.35
09.37
09.44
DX7
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
11.15
|
01.16
11.17
11.19
|
11.24
11.27
|
11.30
11.34
11.35
11.37
11.44
S
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
12.35
12.38
12.40
12.42
|
12.47
12.50
12.53
12.56
13.00
13.01
13.03
13.10
S
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
13.00
13.01
13.06
13.10
|
13.11
13.13
13.15
|
13.20
13.23
|
13.26
13.30
13.31
13.33
13.40
DX67 S
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
14.25
. . .
14.28
. . .
14.30
14.30b 14.32
14.35 |
|
14.37
|
14.40
14.39 14.43
14.42 14.55
14.46 14.59
14.47 15.00
14.49 15.02
14.58 15.09
a. Bare for avstigning. b. Ikke ved skolefri. c. Bare ved skolefri. d. Kjører via Ullerål skole.
DX67 DX67
14.43c . . .
14.50c . . .
14.57c . . .
14.59c . . .
15.01c . . .
15.05c . . .
15.10c . . .
|
...
15.14 . . .
15.15 . . .
15.20 . . .
15.24 . . .
|
...
15.25 . . .
15.27 . . .
15.29 21.25
|
|
|
21.30a
|
21.33a
15.31 . . .
15.34 . . .
15.38 . . .
15.41 . . .
15.43 . . .
15.50 . . .
Hønefoss – Sokna – Noresund – Norefjell (Lokalrute 241)
32
*
*
**
Gyldig fra 02.01.2012
DX67 67
DX67 DX67 DX67 67
S
S
DX7 DX67 DX67
Oslo Bussterminal...................
07.40
13.40 13.40 13.40 14.40 15.40 19.40
Hønefoss Sentrum Stopp.....
08.58
15.10 15.10 15.10 15.58 16.58 21.10
Hønefoss Sentrum Stopp...08.00 09.05 11.50 12.50 14.05 15.10 15.20p 15.20 16.10 17.15 21.10
Veientoppen.............................08.05 09.10 11.55 12.55 14.10 15.15 15.25p 15.25 16.15 17.20 Norderhovhjemmet...............08.06 |
11.56 12.56 |
|
15.26p |
|
|
|
Ramsrud.................................... |
09.13 |
|
14.13 15.18 |
15.28 16.18 17.23
Sandaker Bru........................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.26 |
Nøkkelby RV7.......................... |
09.15 |
|
14.15 15.20 |
15.30 16.20 17.30 Øst-Veme.................................. |
|
a
a
|
|
|
|
|
|
|
Heggen......................................08.14 09.17 12.04 13.04 14.17 15.22 15.34 15.32 16.22 17.32 Veme..........................................08.17 09.20 12.07 13.07 14.20 15.25 15.37 15.35 16.25 17.35 21.25
Fonkalsrud................................08.20 09.23 12.10 13.10 14.23 15.28 15.40 15.38 16.28 17.38 Gardhammartoppen..............08.23 |
12.13 13.13 |
|
|
15.41 |
|
|
Gardhammar............................08.24 09.25 12.14 13.14 14.25 15.30 15.41 15.42 16.30 17.40 Bårnås bru................................08.26 09.27 12.16 13.16 14.27 15.32 15.43 15.44 16.32 17.42 Flaskerud................................... |
|
|
|
|
|
|
15.48 |
|
|
Pukerudhagen.........................08.29 09.30 12.19 13.19 14.30 15.35 15.46 |
16.35 17.45 Sokna sk....................................08.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Permobakken.......................... |
|
12.26a 13.26a |
|
|
15.57a |
|
|
Sokna.........................................08.45b 09.34 12.23 13.23 14.34 15.39 15.51 15.54 16.39 17.49 21.35
Solli.............................................08.50b 09.39 . . .
. . .
14.39 15.44 15.56 . . .
16.44 . . .
...
Hamremoen.............................08.57b 09.46 . . .
. . .
14.46 15.51 16.03 . . .
16.51 . . .
...
Noresund..................................09.07b 09.56 . . .
. . .
14.56c 16.01 16.13 . . .
17.01 . . .
...
Norefjell skistua........................ . .
10.20 . . .
. . .
. . .
16.25a . . .
. . .
. . .
. . .
...
Quality Resort Norefjell....... . .
10.30 . . .
. . .
. . .
16.35 . . .
. . .
. . .
. . .
...
Noresund....................................
15.05
Gol skysstasjon........................
16.30
Geilo jb.st..................................
17.25
* I perioden til 15.04.2012.
** Bestillingstaxi. Team Taxi tlf 32 11 38 00.
Bestilles før kl 12.00 samme dag.
a. Bare for avstigning.
b. Ikke ved skolefri.
c. Korr. med buss til Hallingdal.
p. Bare for påstigning.
Norefjell – Noresund – Sokna – Hønefoss (Lokalrute 241)
33
*
*
Gyldig fra 02.01.2012
DX67 S
S
DX67 DX67 6
DX67 67
S
DX67 S
67
Gol skysstasjon........................
09.50
Quality Resort Norefjell....... . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
10.40 . . .
. . .
. . .
16.40
Norefjell skistua........................ . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
10.45 . . .
. . .
. . .
16.45
Noresund................................... . .
. . .
06.30 07.00 . . .
10.00 11.10 11.10 . . .
15.00 . . .
17.05
Krøderen..................................... . .
. . .
06.55 |
. . .
|
|
|
. . .
|
. . .
|
Hamremoen.............................. . .
. . .
07.01 07.08 . . .
10.08 11.18 11.18 . . .
15.08 . . .
17.13
Solli.............................................. . .
. . .
07.08 07.15 08.20b 10.15 11.25 11.25 . . .
15.15 . . .
17.20
|
07.20 08.45 10.20 11.30 11.30 14.15 15.20 16.20 17.25
3Sokna.........................................06.10 . . .
Permobakken.........................06.05 07.10 |
|
08.50 |
|
|
14.20 |
|
| Pukerudhagen.........................06.13 07.16 |
07.24 08.55 10.24 11.34 11.34 14.30 15.24 16.24 17.29
Flaskerud................................... |
|
07.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bårnås bru................................06.15 07.18 07.22 07.26 08.57 10.26 11.36 11.36 14.33 15.26 16.26 17.31
Gardhammar............................06.18 07.21 07.24 07.29 09.00 10.29 11.39 11.39 14.36 15.29 16.29 17.34
Gardhammartoppen.............. |
07.21 |
|
|
|
|
|
14.36 |
|
|
Fonkalsrud................................06.19 07.24 07.25 07.30 09.01 10.30 11.40 11.40 14.39 15.30 16.30 17.35
Veme..........................................06.22 07.27 07.28 07.33 09.04 10.33 11.43 11.43 14.42 15.33 16.33 17.38
Heggen......................................06.24 07.29 07.30 07.35 09.06 10.35 11.45 11.45 14.44 15.35 16.35 17.40
Øst-Veme.................................. |
07.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nøkkleby RV7..........................06.26 |
07.32 07.37 |
10.37 11.47 11.47 14.46 15.37 16.37 17.42
Sandaker bru...........................06.30 |
07.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ramsrud....................................06.32 |
07.38 07.39 |
10.39 11.49 11.49 14.48 15.39 16.39 17.44
Norderhovhjemmet............... |
07.53 |
|
09.15 |
|
|
|
|
|
|
Veientoppen.............................06.34 07.54 07.40 07.41 09.17 10.41 11.51 11.51 14.50 15.41 16.41 17.46
Hønefoss Sentrum Stopp...06.40 08.00 07.47 07.48 09.25 10.48 11.58 11.58 14.57 15.48 16.48 17.53
Hønefoss Sentrum Stopp...06.45
08.00 08.00 10.00 11.00 12.00 12.00 15.30 16.00 17.00 18.00
Ringerike Sykehus................ |
|
|
|
|
12.04a |
|
|
|
|
Oslo Bussterminal...................08.01
09.16 09.16 11.16 12.19 13.30 13.30 16.46 17.16 18.35 19.16
**
DX67
...
...
...
...
...
...
17.30
|
|
|
17.40
|
|
|
17.55
18.00
|
19.16
* I perioden til 15.04.2012.
** Bestillingstaxi. Team Taxi tlf 32 11 38 00.
Bestilles før kl 12.00 samme dag.
a. Bare for avstigning.
b. Ikke ved skolefri.
c. Korr. med buss til Hallingdal.
p. Bare for påstigning.
Hønefoss – Øst – Veme (Lokalrute 242)
*
*
**
Gyldig fra 02.01.2012
DX67 DX67 DX67 S
S
Hønefoss Sentrum Stopp...10.05 11.50 12.50 13.50 15.20
Veien...........................................10.10 11.55 12.55 13.55 15.25
Anettesvei.................................10.11 11.56 12.56 14.00 15.26
Heggen skole...........................10.18 12.03 13.03 14.08 15.33
Øst-Veme.................................10.23 . . .
a
14.23 . . .
* Benytt buss til Sokna. ** Benytt buss til Noresund. a. Bare for avstigning. Øst – Veme – Hønefoss (Lokalrute 242)
34
Gyldig fra 02.01.2012
S
Øst-Veme.................................07.40
Heggen skole...........................07.45
Anettesvei.................................07.52
Veien...........................................07.54
Hønefoss Sentrum Stopp...08.00
DX67
10.25
10.30
10.39
10.41
10.45
S
14.50
14.55
15.04
15.06
15.11
Hønefoss – Veienmoen – Hønefoss (Lokalrute 243)
35
Gyldig fra 02.01.2012
S
Hønefoss Sentrum Stopp.... . .
Meieriet....................................... . .
Veien sk...................................... . .
Veien...........................................07.50
Ve-krysset................................. |
Norderhovhjemmet............... |
Veienmarka u.sk......................07.50
Sagatun.....................................07.52
Veienmoen...............................07.53
Veien sk.....................................08.02
Hønefoss Sentrum Stopp...08.07
S
08.05
08.08
08.09
08.10
|
|
08.10
08.12
08.13
|
08.25
DX67
08.50
08.53
08.54
08.55
|
|
08.55
08.57
08.58
|
09.07
6
11.00
11.03
11.04
11.05
|
|
11.05
11.07
11.08
|
11.17
DX67
11.00
11.03
11.04
11.05
11.05
11.08
11.09
11.11
11.12
|
11.22
DX67
13.20
13.23
13.24
13.25
|
|
13.26
13.27
13.28
|
13.40
DX7
15.05
15.08
15.09
15.10
|
|
15.10
15.10
15.13
|
15.24
Mye på
Du er ikke avhengig av åpningstider for å gå i banken
MobilBank
- sjekk saldo
- Sette opp og slå av SMSvarslinger
- Overføre mellom egne kontoer
- Betale regninger
- Se forfallsregister
- Lade kontantkort
SMS-spørring
- Få tilsendt saldo
- Overføre mellom egne kontoer
SMS-varsling
- Ved innbetaling på konto av typen
lønn, pensjon eller barnetrygd
- Innbetalinger høyere enn et egetvalgt beløp
- Når betaling fra forfallsregister er stoppet
- Når saldo på konto er kommet under et
selvvalgt beløp
- Saldo på konto på et fast klokkeslett på
valgt ukedag
iPhone-apps
- Sjekke saldo
- MobilBank
- Melde skade