NAV Kontroll organisasjonskart

Nordisk sosialförsäkringsmøte 2012
Hvordan forebygge og avdekke trygdebedrageri
innenlands og utenlands?
Direktør Magne Fladby
NAV Kontroll
Disposisjon
 Omfang
 Utvikling og trender
 Øke oppdagelsesrisikoen
NAV, 14.06.2012
Side 2
Arbeids- og velferdsetaten

Ca 19 000 ansatte inkl 5000
komuneansatte

Utbetaler ca 325 milliarder kroner per år,
57 ytelser/stønader

Ca 26 – 30 millioner transaksjoner per år

Behandler mer enn
6 millioner saker per år

Utbetalinger til mottakere i ca 140
land/øygrupper
– ca 41 000 stønadsmottakere
NAV Fylke
– ca 4milliarder kroner
Arbeids- og velferds
direktoratet
NAV-kontor i
partnerskap med kommunen
NAV, 14.06.2012
NAV Spesialenheter
Kontaktsenter,
klageinstans, internasjonalt,
kontroll, pensjon
hjelpemiddelsentraler
Side 3
NAV Kontroll organisasjonskart
Direktør
Styringsenhet
for NAV
Kontroll
NAV Kontroll
Forvaltning
Organisert
trygdebedrageri
NAV Kontroll
Øst
NAV, 14.06.2012
NAV Kontroll
Sør
NAV Kontroll
Vest
NAV Kontroll
Midt-Norge
NAV Kontroll
Nord
NAV
Registerkontroll
Side 4
Økokrims trusselvurdering 2011-2012
«Velferdssamfunnet under press»
 Skattekriminalitet, trygdebedrageri og korrupsjon er de tre
største risikoområdene iflg denne vurderingen
 Påpeker bl.a. økning i antall mistenkelige transaksjoner –
betydelige pengetransaksjoner samtidig med trygd
kommer inn på konto.
NAV, 14.06.2012
Side 5
NAV, 14.06.2012
Side 6
Resultater
Tabell 5: Utvikling, beløp i anmeldelser 2009 - 2011. Anmeldt beløp
I alt
Arbeidsavklaringspenger **
Barnetrygd
Dagpenger
Enslig forsørger stønad
Foreldrepenger/engangsstønad
Sykepenger
Uførepensjon
Annet
2009
2010
2011
158 847 929
42 792 897
2 386 648
53 716 979
10 398 861
2 670 560
17 441 212
26 348 714
3 092 058
133 931 418
19 226 141
4 535 978
46 136 773
20 237 539
2 234 311
14 899 729
21 564 719
5 096 228
188 880 735
24 642 807
3 977 907
78 542 833
29 631 612
3 731 896
26 532 691
17 937 158
3 883 831
Tabell 4: Utvikling 2009 til 2011
Antall saker *
I alt
2009
1492
2010
1026
2011
1396
Mørketall?
- Sverige 1,4%
NAV, 14.06.2012
Storbritannia 1%
Side 7
Sykepenger
 Mørketallsundersøkelser om misbruk av sykepenger
– Gjennomført i 2010 av Proba samfunnsanalyse
 Det er over 50 prosent sannsynlig at misbruket av
sykepenger i folketrygden ligger på minst 6 prosent av
utbetalingene. Det er videre over 50 prosent sannsynlig at
misbruket ligger på under 8 prosent av utbetalingene.
 Vanligste form for misbruk
– Sykmeldte informerer ikke om endringer i arbeidsevnen
– Å jobbe svart og motta sykepenger
– Sykepenger i stedet for dagpenger
– Inntektsgrunnlaget settes høyere enn reelt
– 100% sykmeldt i 1 år, så 100% friskmeldt
 Finnes data som kan analyseres for å identifisere
risikosaker?
NAV, 14.06.2012
Side 8
Analyse sykepenger
 Sykmeldte informerer ikke om endringer i arbeidsevnene

Begynner i arbeid hos annen arbeidsgiver mens han/hun er sykmeldt
ARBUDATO
18-mai-09
12-mai-09
09-mar-09
29-mai-09
30-jan-09
13-jan-09
27-mai-09
02-jan-09
22-jan-09
06-mar-09
NAV, 14.06.2012
TOMSMDATO
31-des-09
27-sep-09
25-okt-09
31-des-09
13-feb-09
31-des-09
06-aug-09
20-apr-09
30-apr-09
24-jun-09
FradatoLTO
01-sep-09
01-sep-09
21-sep-09
01-jul-09
02-feb-09
01-des-09
01-jun-09
01-mar-09
16-feb-09
27-apr-09
TildatoLTO
31-des-09
31-des-09
31-okt-09
31-aug-09
31-des-09
31-des-09
31-des-09
31-des-09
31-des-09
31-des-09
Side 9
NOU 2011:7 Velferd og migrasjon
Den norske modellens framtid (2)
Kilde: Utvalgets leder Grete Brochmann. Overlevering 10.mai 2011
NAV, 14.06.2012
Side 10
Kontrollutfordringer
 Bosted
– Personen bor faktisk i hjemlandet, men unnlater å melde flytting
– Kan påvirke stønadsnivå, opptjener urettmessig botid, kan benytte
norsk helsetilbud
 Kontroll av inntekt/arbeidsforhold
 Forsørgingstillegg – har ektefelle eller barn inntekt?
 Identitet og sivilstatus
 Dødsfall
 Verifisering av familieforhold
Stønadsordningene må være kontrollerbare og kontrollnivået må
justeres i takt med risikobildet
NAV, 14.06.2012
Side 11
Utenlandssaker 2011
 427 saker registrert inn
– 258 saker tas til utredning
– 169 er henlagt
 ca 80 land
– England, Thailand, Marokko, og Polen har flest saker
 85 personer anmeldt til politiet (43 i 2010)
– 15 millioner kroner
 Flest mistanke om opphold i utlandet
 Noen mistanke om arbeidsforhold i utlandet
NAV, 14.06.2012
Side 12
Hvordan jobber vi?
 Saker blir identifisert gjennom
– maskinelle kontroller (ikke utlandet),
– saksbehandlingen i NAV kontorene/forvaltning
– meldinger fra skatteetaten (lite på utlandet)
– tips
 Målrettede kontroller ut i fra en risikovurdering
– Spania, Marokko, Polen, Thailand, Pakistan og Sverige
– Medlemsskap
– Arbeidsvirksomhet
– Enslig forsørgere bosatt i England
NAV, 14.06.2012
Side 13
Samarbeid med andre instanser
 Skatteetaten
 Arbeidstilsynet
 Helsetilsynet
 Grensekontrollen Oslo lufthavn Gardermoen
 Skolene
 Politi - ØKOKRIM
 Finansnæringen (forsikringsselskapene primært)
 Toll
 Utlendingsdirektoratet
 Utenrikstjenesten
NAV, 14.06.2012
Side 14
Regjeringens handlingsplan mot økonomisk
kriminalitet.
«Samarbeid mellom berørte myndigheter er avgjørende for å
få god effekt av innsatsen»
«Bekjempelse av alvorlig kriminalitet er særlig krevende og
stiller store krav til samarbeid»
Noen tiltak:
- Utrede nye samarbeidsformer mellom politi/påtale og
kontrollmyndigheter mht inndraging/beslag
- Skatt skal sette i gang arbeide med å utrede felles
opplæring og kompetanseutvikling for kontrolletatene på
det økonomiske området
NAV, 14.06.2012
Side 15
Regjeringens handlingsplan forts…..
- Vurdere behovet for nærmere samarbeid mellom
politi/påtale og NAV
- Styrke samarbeidet mellom NAV og Skatt - bl.a. vurdere
muligheten for bedre og raskere utveksling av informasjon
- Mht migrasjonsutfordringer skal NAV kartlegge mulig-
hetene for å innhente opplysninger om inntekter for
stønadsmottakere bosatt i andre land, og videre ta initiativ
til tverretatlig samarbeid for å identifisere felles risiko- og
satsningsområder.
NAV, 14.06.2012
Side 16
God kontroll sikrer velferden
NAV, 14.06.2012
Side 17