Les mer om dette HER

Nyhetsbrev
Mai 2012
1. september 2013:
Deadline for opplæringsbeviset
Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) har sa
som frist at man må skaffe
seg opplæringsbevis innen
1. september 2013 dersom
man fortsa skal kunne
arbeide med AC - anlegg på
lovlig vis. E er den d, kan
man forvente kontroller
og annen oppfølging fra
myndighetene som skal
sikre at forskri en blir
overholdt.
Bransjen må ta ansvar
Innen 1. september 2013
skal e er planen cirka
8000 personer innenfor
bilbransjen
inklusive
biloppsamlere ha skaffet
seg
opplæringsbeviset.
Så langt er det ca. 2100
personer som har gå
igjennom “lupen”. Det er
med andre ord fortsa langt
igjen l målet.
– Vi har likevel kommet
godt i gang med den nye
ordningen, sier Tore Kofstad
i Isovator Ser fisering.
De e skyldes bl.annet
et veldig godt samarbeid
med ABL, NBF og BIL. Skal
vi klare å få alle gjennom
’mølla’ innen dsfristen, må
bransjen oppre holde høyt
ak vitetsnivå, slik de har
gjort l nå. Myndighetene
vil igangse e kontroller og
føre lsyn med forskri en
når fristen er utløpt.
Kravet i forskriŌen
I produkt- forskri ens
kapi el 6b finner vi
F-gass forordningen som
Norge
implementerte
gjennom
EØS-avtalen
for vel to år siden. Av
denne fremgår det at alle
personer må ha skaffet seg
opplæringsbeviset innen 4.
juli 2011 for å arbeide med
AC anlegg i kjøretøyklasse
M1 og N1. Siden denne
forordningen ble innført så
sent i Norge, har ikke kravet
i forskri en vært mulig å
følge i praksis. Klif har nå
sa en endelig frist for å
inneha opplæringsbeviset l
den 1. september 2013.
E er de e dspunktet vil
forskri en anses som fullt
implementert i Norge og
fulgt opp av myndighetene
dere er.
Meld deg på kurs nå !
For å få et opplæringsbevis
må
du
gjennomføre
opplæring ved et av
opplæringssentrene
som er godkjent av
Isovator
Ser fisering.
Oversikt over godkjente
opplæringssentrere
blir
fortløpende lagt ut på våre
hjemmesider. Pr. 30.05.12
var det 23 godkjente
opplæringssentre i Norge.
En oversikt over alle
sentrene finner du HER:
I llegg l prisen som
opplæringssenteret
tar
for kurset, koster selve
opplæringsbeviset kr. 326,-.
Dersom du har flere
spørsmål
om
F-gass
forordningen, vennligst ta
kontakt med Isovator AS, tlf:
32 25 09 60 eller gå inn på
våre hjemmesider: www.
returgass.no under fanen
“F-gass forordningen”.
Typegodkjenningskravet i kjøretøyforskri en er utsa
En del av dere har sikkert registrert at nye typegodkjente biler med AC anlegg som inneholder R134a (som har
GWP = 1300) har bliƩ importert Ɵl Norge i 2012. DeƩe er i utgangspunktet i strid med kjøretøyforskriŌen § 203. Der står det at AC anlegget må inneholde en kjølegass med GWP< 150.
Årsaken til dette er følgende:
Den 18. april 2012 gikk Europa kommisjonen ut med en pressemelding hvor det sto at kravet til bruk av kuldemedium med GWP< 150 (d.v.s. HFO-1234yf ) i nye typegodkjente biler i kjøretøyklasse M1 og N1 likevel ikke
vil håndheves før fra 01.01.2013. Dette fordi produksjonskapasiteten på HFO-1234 yf ennå ikke er stor nok til å
dekke etterspørselen i markedet. Mer om dette kan du lese HER.
HFO -1234 yf er ikke avgi sbelagt
Det er bli s lt spørsmål om hvorfor HFO-1234 yf ikke er avgi sbelagt når kuldemediet har en GWP = 4. Årsaken
er at de e kuldemediet ikke står oppført på myndighetenes liste over avgi sbelagte kuldemedier. Hvorvidt de e
og andre lsvarende typer kuldemedier kan bli avgi sbelagt på et senere dspunkt, vet vi ikke.
23 godkjente opplæringssentre !
Det er forƟden stor akƟvitet i bransjen når det gjelder opplæring av personer iht. F-gass forordningen. Ukentlig
moƩar vi nå lister med flere Ɵ/ hundretalls personer som har gjennomgåƩ opplæring på følgende opplæringssentre:
Opplæringssted
Adresse
Opplæringssted
Bilservice Konsult AS
2020 Skedsmokorset
Training Partner AB
Elektro Partner AS
3029 Drammen
MAN Last og Buss AS
1472 Fjellhamar
Mazda Motor Norge
1414 Trollåsen
Forsvaret
Byåsen Videregående
Skole
Toyota Norge AS
MECA Norway AS
5132 Bergen
Lære Hele Livet Norge AS
Würth Norge AS
Bertel O. Steen AS –
Peugeot Norge
Bilbransjens
Opplæringskontor i
Buskerud
Motorgruppen AS
Robert Bosch AS
1481 Hagan
AS Automateriell
3003 Drammen
42536 Hisingskärra,
Sverige
3400 Lier
1473 Lørenskog
Harald A. Møller AS
0411 Oslo
3050 Mjøndalen
Bilfag Østfold AS
1708 Sarpsborg
0581 Oslo
1405 Langhus
3702 Skien
0679 Oslo
Volmax AS
3160 Stokke
Romnes AS
Autozentrum Sport AS
Volvo Personbiler Norge
A/S
Autoclima AS
1351 Rud
Isovator AS
Horgenveien 227
Telefon:
32 25 09 60
E-post: [email protected]
3300 Hokksund
Telefaks:
32 25 09 69
www.returgass.no
Adresse
S-611 29 Nyköping,
Sverige
2617 Lillehammer
7484 Trondheim
1414 Oslo