Høring på jakttider 2012-2017

Til
Direktoratet for naturforvaltning
Postboks 5672 Sluppen
N-7485 Trondheim
Deres ref:
Vår ref:ca
Dato: 12.09.2011
Høring på forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april
2012 - 31. mars 2017.
Innledning
NORSKOG mener jakttidsrammene generelt bør utvides for stimulere til næringsutvikling.
Det er en kjensgjerning at eiendommer med ulike tilleggsnæringer i sterkere grad tar
eiendommens tradisjonelle jord- og skogressurser til anvendelse. Dette fordi tradisjonell
produksjon av tømmer utgjør en nærliggende finansieringskilde for næringsutvikling. For en
del grunneiere er også muligheten for å ha et fulltids arbeid på eiendommen betinget av flere
inntektsgivende aktiviteter. Blant disse er jakt og fiske det mest nærliggende.
En slik utvikling er politisk ønsket og en nødvendig tilnærming for å øke anvendelsen av våre
samlede fornybare ressurser. Av den grunn er lengden på jakten en innvirkende faktor for
øvrig ressursanvendelse på eiendommen. Behovet for utvidet jakttid gjelder spesielt for arter
som er ettertraktet blant jegere, men også for arter som kan utvikles til salgbare jaktprodukter.
NORSKOG understreker at begrensning av jaktperioden som forvaltningsverktøy generelt er
uheldig for å utvikle jakttilbudet. For de som ønsker å selge jakt er det antall døgn med
gjestende jegere, og ikke antall tillatt felt vilt som er avgjørende for lønnsomheten. Derfor er
det en bedre tilnærming for å øke jakttilbudet at reguleringen av jakten skjer gjennom tilmålte
jaktuttak heller enn ved begrensning av antall jaktdager. NORSKOG mener derfor prinsipielt
at jakttidene i større grad bør følge de biologiske jakttidsrammene.
Kommentarer til de enkelte høringsforslag
Hjortevilt
Hjort
Direktoratet for naturforvaltning foreslår å utvide den ordinære jakttiden for hjort fra 10.0915.11 til 01.09- 23.12.
Postadresse :
Postboks 123 Lilleaker
0216 OSLO
Besøksadresse :
Lilleakerveien 31
Telefon : 22 51 89 00
Telefax : 22 51 89 10
E-post : [email protected]
Bankgiro: 2650.05.05221
Postgiro: 0814 2330629
NO 956911117 MVA
Direktoratets begrunnelse for dette er en kraftig økning i hjorteviltbestanden og behovet for å
legge til rette for en effektiv bestandsregulering. DN foreslår derfor å utvide den ordinære
jakttiden og at søknader til fylkeskommunen om forlenget jakttid dermed faller bort. På denne
måten blir jakttiden mer oversiktlig og ensartet for hele landet. Kommunene og
fylkeskommunene kan da legge mer ressurser i arbeidet med den generelle forvaltningen av
hjort i stedet for å fokusere på søknader vedrørende utvidelse av jakttiden.
NORSKOG støtter forslaget og mener at dette er i tråd med myndighetenes mål om økt lokal
forvaltning og næringsmessig utnyttelse av viltressursene. I tillegg ber NORSKOG om at
fylkeskommunen kan forlenge jakttiden ut februar.
NORSKOG erfarer at det er betydelige utfordringer knyttet til å nå målene i forvaltningen av
hjort og at bestandsregulering gjennom jakt er et viktig virkemiddel. NORSKOG mener at i
tillegg til en utvidelse av den ordinære jakttiden må fylkeskommunenes gis myndighet til å
forlenge jakta ut februar (§3, punkt 2a) for å forebygge beiteskader.
Elg
Direktoratet for naturforvaltning foreslår å videreføre dagens jakttid for elg fra 25.09-31.10.
NORSKOG ber om at den ordinære jakttidsrammen for elg forlenges fram til 30.11 og med
samme begrunnelse som Direktoratet for naturforvaltning legger til grunn for utvidelse av
ordinær jakttid for hjort. Bestandsregulering av elg er styrt av kvoter og det er derfor ingen
fare for at lengre jakttid skal føre til overbeskatning av elgstammen.
I tillegg må Fylkeskommunens forlengelsesmulighet fram til 31.01 gjøres enklere å oppnå
enn i dag for i større grad tilpasse de lokale behov for jakt som næring og rekreasjon, og for
å forebygge beiteskader (§3 punkt 2a).
Utvidede jakttider forutsetter at det blir lagt til rette for samjakt.

God erfaringer med utvidelse av jakttider
NORSKOG har over mange år vært en pådriver for utvidet jakttid på både elg og hjort.
Bakgrunnen for dette har primært vært behovet for bedre utnyttelse av viltressursen i
næringsammeheng, økt tilgjengelighet og forebygging av beiteskader.
I 2003 tok NORSKOG og NJFF initiativ til en nasjonal prøveordning for utvidet jakttid.
Resultatet fra ordningen viste gode erfaringer i forhold til allmennhetens tilgang til jakt
gjennom samjakt og muligheter for lokal verdiskaping. Resultatene førte også til at
revideringen av jakttidsforskriften for 2007-20011 ble utvidet for både elg og hjort.
NORSKOG og NJFF er enige om at en utvidelse av jakttiden forutsetter god tilrettelegging
for samjakt. Med dette menes:



Forvaltningsenheter med minst 25 fellingstillatelser pr år og samtidig minst 35 000 dekar kan
be om utvidet jakt. Dette kan gjøres gjennom samarbeid om forvaltningsplan mellom mindre
vald/jaktfelt – uten at det for øvrig får konsekvenser for organiseringen av jakten.
Forvaltningsplanen inneholder tidsangivelse og begrunnelse for utvidelse av jakttiden fram
mot 31. januar.
Planen skal inneholde en beskrivelse av et system for samjakt.
Planen skal sendes til godkjenning hos fylkeskommunen – kommunen er høringsinstans.
S:\NORSKOG\Næringspolitikk\jakttider 2012-2017\Høringsbrev på jakttider 8 september 2011.docx
S. 2 av 7

Systemet skal stimulere til en forvaltning som i større grad bygger på bestandens leveområde
gjennom året, noe som også kan bidra til å redusere skader. Arealkravet er satt relativt lavt for
å gi mulighet til mange, men bør på sikt økes.

Mot grunneierstyrt, lokal og regional forvaltning
Stortinget ga i 1996 miljøforvaltningen i oppgave å styrke den lokale vilt- og
fiskeforvaltningen. Ved endring av viltloven 30. juni 2000 ble kommunens og
rettighetshavernes ansvar og rolle i viltforvaltningen endret i retning av økt innflytelse og
medbestemmelse. I 2010 ble fylkesmannens oppgaver og rolle i vilt- og fiskeforvaltningen
overført til Fylkeskommunen. Fylkeskommunen er en regional utviklingsaktør med fokus på
regional utvikling og verdiskaping. Dagens viltforvaltning må ses i et slikt perspektiv.
Med bakgrunn i denne politikken mener NORSKOG at staten ved Direktoratet for
naturforvaltning må gi vide rammer for jakttider og overlate ansvaret for den praktiske
forvaltning og utnyttelse til rettighetshaver, kommune og fylkeskommune.

Utvikling av jakt som næring
En utvidelse av jakttidsrammene for elg vil øke muligheten for næringsutvikling. Utvidelse av
jakttider betyr ikke at antall felt vilt nødvendigvis øker. For hjortevilt er uttaket fastsatt ved
tildeling av kvoter, og tilsvarende ordninger kan gjennomføres ved innføring av såkalte ”bag
limits” ved småviltbeskatning. Verdiskapingen i utmarksnæring med basis i jakt er knyttet til
langt mer enn antall dyr og kilo kjøtt som høstes. Utmarksnæring krever investeringer, og
evnen til å ta dette løftet øker med lengden på jaktsesongen og den tilhørende økning i antall
døgn investeringene benyttes, slik som for eksempel hytter.

Behov for å øke omsetningen av viltkjøtt
NORSKOG og Norges Skogeierforbund tok høsten 2010 initiativ til prosjektet “Hvordan
lykkes med økt verdiskaping og omsetning av viltkjøtt”. Bakgrunnen for engasjementet var
signaler fra egne medlemmer om problemer med levering av elgkjøtt til viltmottak/slakterier
på grunn av fulle lagre og manglende etterspørsel etter viltkjøtt hos forbruker
Høsten 2010 har flere grunneiere, jeger og jaktlag unnlatt å felle det antall dyr det var lagt opp
til etter vedtatte og godkjente bestandsplaner. Et av resultatene vi ser av dette prosjektet er
blant annet at en omorganisering av elgjakta kan bidra til å løse disse utfordringene. Det er
ikke mange andre jaktformer enn elgjakt som prises i kilo. Dette er en enkel og forutsigbar
løsning for rettighetshaveren, men bidrar ikke til økt verdiskapning.
Ved å skille mer mellom kjøtt og opplevelse, kan man selge jakta i flere perioder og det er
mindre forpliktelser for jegerne. Dette kan føre til at rettighetshaver kan selge jaktopplevelse i
flere kortere perioder for en høyere fortjeneste samtidig som det blir bedre tilgang til jakt for
allmennheten og mer differensierte tilbud. Dette vil derimot kreve et oppryddingslag i ettertid
for å fylle kvoten i henhold til forvaltningsplaner. Opprydningslaget vil normalt bestå av
grunneier og lokale jegere med god kjennskap til terrenget. Løsningen vil gi mindre
forpliktelser for kjøperen og trolig en høyere betalingsverdi for selve opplevelsen. Dette vil
trolig være mer attraktivt for ungdom og personer som ønsker en jaktopplevelse på en
komprimert tid ved å jakte noen dager for så å være ferdig.
S:\NORSKOG\Næringspolitikk\jakttider 2012-2017\Høringsbrev på jakttider 8 september 2011.docx
S. 3 av 7

Behov for endringer i fylkeskommunens myndighet
I tillegg til en utvidelse av den ordinære jakttidsrammen til 30.11, ber NORSKOG også om at
fylkeskommunens terskel for å benytte seg av forlengelsesmuligheten blir lettere å oppnå og
mer forutsigbar for rettighetshaver og kommune. I dag kan fylkeskommunen etter søknad fra
kommunen utvide jakttiden for elg til 23.12 når det foreligger særlige bestands-, forvaltningseller næringsmessige behov og videre til 31.01 ved vesentlige beiteskader ( §3 punkt 2a).
Langsiktighet er viktig for de som velger å satse på tilrettelagt jakt. Det er viktig å kunne
planlegge med en viss lengde på jakttiden når man investerer i infrastruktur og tilrettelegging
og ikke hvert år frykte at jakttiden blir “for kort”.
NORSKOG erfarer blant annet fra Sør-Trøndelag at det kan være vanskelig å få tillatelse til
forlengelse av elgjakten fra Fylkeskommunen når det etter vår vurdering foreligger gode
grunner og muligheter for det. Terskelen for å gi slik tillatelse bør derfor senkes der det
foreligger gode lokale planer for forvaltning og utnytting. En lengere jakttidsramme vil også
ha positiv innvirkning på samjakt, ettersom elgjegerne da får bedre tid på seg og
“forstyrrelse” fra småviltjegerne vil ha mindre å si.
Rådyr
Direktoratet for naturforvalting foreslår ingen endringer i jakttid for rådyr og rådyrbukk.
NORSKOG ber om at det åpnes opp for vårjakt på rådyrbukk i områder med tette bestander.
NORSKOG vil vise til at det for fem län i Sverige er åpnet opp for bukkejakt fra 1 mai – 15
juni. Også i Danmark og de Baltiske stater er det vårjakt på rådyrbukk. NORSKOG mener
dette også bør vurderes i rådyrtette områder i Norge. Tiltaket vil bidra til lengre jaktsesong og
forbedre grunnlaget for jaktbasert utmarksnæring. Tiltaket vil i liten grad være i konflikt med
andre interesser, men at avgrensing geografisk og tidsmessig kan foretas av kommunene
dersom det skulle forekomme lokale forhold som tilsier dette.
Villrein
Direktoratet for naturforvaltning foreslår ingen endringer i jakttiden for villrein.
NORSKOG støtter forslaget om å beholde dagens jakttid for villrein.
Juletidsfredningen
Det framgår av viltlovens § 10 (dager med jaktforbud) at det ikke tillates jakt og fangst
mellom 24 og 31 desember . Denne bestemmelsen er ikke en del av høringen på
jakttidsforskriften. NORSKOG ønsker likevel å kommentere denne bestemmelsen fordi den
henger tett sammen med jakttidsforskriften.
NORSKOG mener at juletid representerer fritid og dermed tid til utøvelse av jakt.
NORSKOG mener at jakttider bør ta utgangspunkt i de biologiske faktorene og ikke de
religiøse. NORSKOG ber om at viltlovens § 10 (dager med jaktforbud) sendes på høring og
med forslag om en opphevelse av Juletidsfredningen.
Områder med rovvilt
I områder med mye rovvilt og særlig i ulvesonen får dette konsekvenser for viltet. Det er blant
annet dokumentert at ulv innenfor et ulverevir i snitt tar ca 120-160 elg i løpet av et år. Dette
S:\NORSKOG\Næringspolitikk\jakttider 2012-2017\Høringsbrev på jakttider 8 september 2011.docx
S. 4 av 7
gir betydelige konsekvenser i form av tapte jaktinntekter og tapte jaktopplevelser. NORSKOG
ber om at DN bruker muligheten for utvidelse av jakttider som et virkemiddel for å
kompensere for denne ulempen som dagens rovviltpolitikk medfører.
Småvilt
Storskarv
Direktoratet for naturforvaltning foreslår å utvide fylkeskommunens utvidelsesmyndighet §2
for storskarv i ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, AustAgder, Vest-Agder fra 21.08 til 23.12.
NORSKOG mener at en slik utvidelse også må gjelde for Hedmark og Oppland. I tillegg
burde også den ordinære jakta starte tidligere for å få med det omfattende trekket i
september.
Svartand
Direktoratet for naturforvaltning foreslår å ta svartand ut av jakttidsforskriften.
Begrunnelsen for dette er artens langvarige tilbakegang.
NORSKOG støtter ikke forslaget om å ta svartand ut av jakttidsforskriften. Det foreligger i
dag ingen dokumentasjon som skulle tilsi at den norske hekkebestanden berøres av jakt på
skagerakkysten eller at det skulle være grunnlag for en “føre var” tilnærming.
Rugde
Direktoratet for naturforvaltning foreslår å korte inn jakttiden på rugde fra 10.09- 23.12 til
10.09. – 31.10.
Direktoratets begrunnelse for dette er at det flere steder har vært betydelig dødelighet på
grunn av kalde vintre. Som en følge av matmangel har ikke rugdene energi til å stå imot
kulden. For at overvintrende fugler skal komme seg gjennom harde vintre er de helt avhengig
av å finne nok næring og samtidig få nok hvile. For å forhindre at jakt blir et forstyrrende
element for rugda i den perioden de er utsatt for det klimastresset kulde påfører dem, ønsker
DN å korte ned jakttiden.
NORSKOG mener at jakttiden på rugde ikke bør fastsettes på bakgrunn av noen tilfeldig
kalde vintre. Videre bør det sannsynliggjøres at jaktforstyrrelse har betydning for rugdas
vinteroverlevelse. Jakttiden bør derfor ikke reduseres. Jakttidsrammen bør være vid og la
rettighetshaver styre jakttrykket etter lokale variasjoner.
Ekorn
Direktoratet for naturforvaltning foreslår å ta ekorn ut jakttidsforskriften.
Begrunnelsen fra DN er ikke at arten er truet, men at det i praksis ikke foregår jakt på ekorn.
NORSKOG mener at så lenge bestandssituasjonen for ekorn er god og tåler en beskatning,
skal den ikke fjernes fra jakttidsforskriften. Det bør være et viktig prinsipp at arter som er
høstbare skal ha en jakttid og uavhengig av interessen for eller omfanget av jakta.
S:\NORSKOG\Næringspolitikk\jakttider 2012-2017\Høringsbrev på jakttider 8 september 2011.docx
S. 5 av 7
Vilkår for småpredator begrensing bør bli bedre
Direktoratet for naturforvaltning foreslår ingen endringer i jakttider på småpredatorer.
NORSKOG mener det bør være enklere å få tillatelse for utvidede jakttider på småpredatorer
for rettighetshavere som driver aktiv småpredatorbegrensning ved næringsmessig betydning.
Viltbestandene spesielt på småvilt er viktig for attraktiviteten av jakten og de næringsmessige
mulighetene knyttet til denne. Det er gjennomført flere forsøk med aktiv
småpredatorbegrensing i ulike områder og flere eksempler viser at dette virker godt og gir
gode resultater i forhold til det jaktbare viltet. NORSKOG foreslår derfor at det i
jakttidsforskriften legges inn en egen bestemmelse om at kommunen kan gis myndighet til å
utvide jakttiden på småpredatorer som gjør skade.
Grågås
Bestander av gjess som grågås og kortnebbgås er i sterk vekst. I mange områder utgjør dette
et stort problem i form av beiteskader på dyrka mark. Bestandsregulering gjennom jakt er et
viktig virkemiddel og er pekt på som et helt sentralt tiltak i den nasjonale handlingsplanen for
forvalting av gjess i Norge. Som et ledd i å regulere bestanden og tilrettelegge for jakt ber
NORSKOG om at Direktoratet for naturforvalting vurderer muligheten for å åpne opp for
sommerjakt på ikke hekkende grågås.
Bever
Direktoratet for naturforvaltning foreslår ingen endringer i jakttiden på bever.
NORSKOG erfarer at bever i noen områder gjør betydelig skade.
NORSKOG ber om at kommunen gis myndighet til å forlenge den lokale jakttiden på bever
der bever gjør stor skade.
Fremmede arter
Villsvin
Direktoratet foreslår å innføre en generell jakttid for villsvin fra 01.04-31.03 til 16.4-15.02. I
tillegg foreslår DN å innføre ny jakttid for årsunger fra 01.04 til 31.3 og frede sugge med
unge hele året.
Begrunnelse for dette er at DN ser behov for å utvikle en mer aktiv forvaltningsstrategi for
villsvin. Som et ledd i dette foreslår DN å regulere jakttiden for villsvin etter svensk modell
for om mulig å unngå rask og ukontrollert spredning i Norge slik de opplevde i Sverige. DN
viser til Svensk forskning som har vist at 85 % av fødslene skjer i perioden februar til mai.
DN mener derfor det er riktig å frede sugge med unger hele året. Villsvinet lever i grupper
som ledes av en eldre hunn. Det er uheldig å skyte lederhunnen i en gruppe, ettersom det kan
ødelegge gruppens sosiale struktur og kan bidra til at de yngre hunnene kommer i brunst og
danner nye familiegrupper. Dette vil bidra til en spredning snarere enn en begrensing. Ved å
frede sugge med unger er det også større sannsynlighet for å spare eldre voksne hunner. DN
S:\NORSKOG\Næringspolitikk\jakttider 2012-2017\Høringsbrev på jakttider 8 september 2011.docx
S. 6 av 7
ønsker at årsunger skal kunne jaktes hele året slik som i Sverige siden de ikke er i stand til å
klare seg uten sin mor.
NORSKOG støtter forslaget til endringer i jakttid for villsvin. I tillegg er det behov for at det
blir etablert gode forvaltningsmodeller for en effektiv bestandsregulering av hensyn til skade,
nærings- og jaktinteressene.
Med vennlig hilsen
Arne Rørå
Administrerende direktør NORSKOG
Sign.
S:\NORSKOG\Næringspolitikk\jakttider 2012-2017\Høringsbrev på jakttider 8 september 2011.docx
S. 7 av 7