Resultater fra Osloprøven i digital kompetanse

 Til HOVSETER skole, Resultater fra Osloprøven i digital kompetanse Dette er resultater for din skole fra prøve i digital kompetanse høsten 2011. Det var 127 elever fra din skole som har deltatt på prøven. Innledning om prøven
Prøven som er avholdt på VG1 inneholder spørsmål som er utviklet for å kartlegge digital kompetanse på bakgrunn av kompetansemålene etter 10. årstrinn. Kompetansemålene er relatert til enkeltfag, og en del av kompetansemål som inneholder en digital komponent har fellestrekk på tvers av fagplaner (f eks søk etter informasjon er del av kompetansemål i engelsk, norsk og naturfag). Vi har valgt å fokusere på følgende tre tema på denne prøven: -
Informasjonskompetanse. Det innebærer søke og identifisering av informasjon, samt forståelse av bruk av ulike kilder. -
Digital produksjon. Dette tema fanger elevers bruk av digitale verktøy for produksjon, publisering og problemløsning. -
Nettvett. Det dreier seg om elevers innsikt i og forståelse av personvern og datasikkerhet. Standardisert skåre
Det er laget en standardisert skåre (z-­‐skåre) fra prøven i digital kompetanse ved at gjennomsnittet på prøven settes lik 0 (blir et felles referansepunkter for alle skolene). Standardavviket settes lik 1. Fordelen med dette er blant annet at en kan sammenligne resultater på tvers av ulike oppgavesett. Skoler som skårer høyere enn gjennomsnittet blant skolene som deltar får en positiv verdi, mens skoler som skårer lavere enn gjennomsnittet får en negativ verdi. I figuren nedenfor presenteres resultat fra skoler som deltar på prøven med en standardisert skåre (på x-­‐aksen fra -­‐1 til 1) og med nummererte skoler på y-­‐aksen (fra 1 til 48). Din skole har en z-­‐skåre lik 0,4. !"#$%&'&"()*(')+#%,-(./"0)1)2131&'%)4,5-"&'0#")6.#&"0)
7899)-:)#4,%"01/:)
*%
&%
+%
-(%
-)%
-$%
(-%
('%
(,%
*"%
**%
*&%
*+%
'(%
')%
'$%
!"#$%
!"#&%
!"#'%
!"#(%
./0123%
"#"%
"#(%
"#'%
"#&%
Figur 1: Oversikt over barn- og ungdomsskoler i forhold til standardisert skåre
"#$%
Informasjonskompetanse
Det er 23 spørsmål for å kartlegge hvordan elevene søker etter informasjon, vurderer
informasjon, utøver kildekritikk og integrerer kunnskaper fra ulike kilder inn i egne
produksjoner. Disse spørsmålene kan gi 23 poeng. Resultatene viser at gjennomsnittlig
poengsum for alle skolene i Oslo er 14,7 poeng. Elevene ved din skole har i gjennomsnitt
fått 16,9 poeng av 23 mulige.
Tabellen viser andel elever på tre ulike nivåer innen området informasjonskompetanse: Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Andel i Oslo
16,7 %
48,4 %
34,8 %
HOVSETER
5,5 %
39,4 %
55,1 %
Nivå 3 informasjonskompetanse: En elev på nivå 3 klarer å hente frem informasjon selv om denne informasjonen ikke ligger på hovedsiden på et nettsted. En elev på dette nivået har svært gode søkestrategier, kan finne frem til og hente ut statistiske data fra ulike nettsteder. En elev på nivå 3 viser meget god innsikt i hvordan man henter informasjon om fremmede religioner og det politiske systemet i Norge.. Eleven kan planlegge reiseruter med digitale kart. De har også svært god vurderingsevne når det gjelder kildebruk. Nivå 2 informasjonskompetanse: En elev på nivå 2 kan hente ut informasjon fra ulike nettsteder, men de kan ha visse vanskeligheter med å finne frem til riktig informasjon. En elev på dette nivået har gode søkestrategier og kan klare å hente ut statistiske data fra ulike nettsteder. En elev på nivå 2 viser god innsikt i informasjon om fremmede religioner. Eleven kan planlegge reiseruter med digitale kart. De har også brukbare vurderingsevne når det gjelder kildebruk. Nivå 1 informasjonskompetanse: En elev på nivå 1 kan i noen grad finne frem til informasjon som ligger synlig på nettsider. En elev på dette nivået har vansker med å gjennomføre søk, og de klarer i mindre grad å hente ut statistiske data fra ulike nettsteder. En elev på nivå 1 viser til en noen grad innsikt i hvordan hente ut informasjon om fremmede religioner. Eleven kan, med noe hjelp, planlegge reiseruter med digitale kart. De trenger hjelp til å gjennomføre vurderinger av kildebruk. Digital produksjon
Det er 27 spørsmål for å kartlegge vi elevenes kompetanse i forhold til å beherske
verktøy for tekstproduksjon (f eks stavekontroll og ordtelling), presentasjon og utregning.
Disse spørsmålene kan gi 30 poeng. Det er også et fokus på det å beherske verktøy for
bildebehandling, systematisering av informasjon og design med tall. Resultatene viser at
gjennomsnittlig poengsum for alle skolene i Oslo er 15 poeng. Elevene ved din skole har
i gjennomsnitt fått 17,1 poeng av 30 mulige.
Tabellen viser andel elever på tre ulike nivåer innen området digital produksjon: Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Andel i Oslo
20,5 %
59,4 %
20,1 %
HOVSETER
9,4 %
63,0 %
27,6 %
Nivå 3 digital kompetanse: En elev på nivå 3 i digital produksjon demonstrerer svært god beherskelse av verktøy for tekstproduksjon (f eks stavekontroll), presentasjon og utregning. En elev på dette nivået viser også at de har svært god beherskelse av verktøy for bildebehandling, systematisering av informasjon og design med tall. Nivå 2 digital kompetanse: En elev på nivå 2 i digital produksjon demonstrerer gode kunnskaper om formateringer i dokumentet, og de viser beherskelse av verktøy for tekstproduksjon (f eks stavekontroll og ordtelling), presentasjon og utregning. En elev på dette nivå 2 viser at de kan beherske verktøy for bildebehandling, systematisering av informasjon og design med tall. Nivå 1 digital kompetanse: En elev på nivå 1 i digital produksjon kan gjennomføre enklere formateringer i dokumentet. De trenger hjelp fra lærere eller andre for å beherske verktøy for tekstproduksjon (f eks stavekontroll og ordtelling), presentasjon og utregning. En elev på dette nivået har også behov for oppfølging når det gjelder bruk av verktøy for bildebehandling og systematisering av informasjon. En elev på dette nivået har vanskeligheter med å bruke digitale verktøy for å utføre utregning med og design med tall. Nettvett
Det er 19 spørsmål for å kartlegge elevenes kunnskaper og kompetanser når det gjelder
håndtering av datasikkerhet, nettvett, personvern mv. Disse spørsmålene kan gi 19 poeng.
Analyser av elevsvar viser at gjennomsnittlig poengsum for skolene i Oslo er 14,8 poeng.
Gjennomsnittlig poengsum for din skole er 16,1 poeng.
Tabellen viser andel elever på tre ulike nivåer innen området nettvett: Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Andel i Oslo
9,1 %
52,4 %
38,6 %
HOVSETER
3,9 %
41,7 %
54,3 %
Det er tre ulike nivåer innen nettvett. Nivå 3 nettvett: En elev på nivå 3 i nettvett viser gjennom prøven at vedkommende har god beherskelse av og innsikt i sikkerhet på Internett, bruk av passord, personvern og vurdering av hvilke regler som gjelder for bruk av sosiale medier. Videre har de god forståelse av hvordan de kan forholde seg til personvern og hvilke regler som gjelder for bruk av andres tekster og bilder. Nivå 2 nettvett: En elev på nivå 2 i nettvett har kunnskap om at det er vanskelig å vite hvem man møter på Internett. En elev på nivå 2 har en viss innsikt i sikkerhet på Internett, bruk av passord og personvern. De trenger hjelp til å forstå hvilke regler som gjelder for bruk av sosiale medier. De kan ha problemer med å vite hvordan de skal forholde seg til personvern og hvilke regler som gjelder for bruk av andres tekster og bilder. Nivå 1 nettvett: En elev på nivå 1 i nettvett har kunnskap om at det er vanskelig å vite hvem man møter på Internett. Elever på nivå 1 har manglende innsikt i og forståelse av nettvett, personvern og regler for bruk av sosiale medier. De trenger oppfølging og instruksjon fra lærer om hvordan forholde seg til personvern og regler for bruk av andres tekster og bilder. Utvikling fra 2010 til 2011
Det er 27 oppgaver som er felles for både 2010 og 2011. Maksimal poengsum for oppgavene er 27 poeng. Resultatene for Oslo viser at gjennomsnittlig poengsum i 2011 er 15,7 poeng mot 14,3 poeng i 2010. Samlet sett ser det ut til å være en fremgang for elevene i Oslo på ankerspørsmålene fra år 2010 til år 2011. År 2011
År 2010
Endring
Oslo
15,7 poeng
14,3 poeng
1,4 poeng
HOVSETER
17,8 poeng
16,5 poeng
1,2 poeng
Det er viktig å se endringer i skåre på ankeroppgaver opp mot forkunnskaper ved elever som kommer fra ungdomstrinnet og mot det arbeidet som din skole har gjort på digital kompetanse i begynnelsen av Vg1.