Fullmaktsskjema

FULLMAKT til Årsmøtet i Høgevarde vel
Lørdag 24. mars 2012, kl 15.00
Thon Hotell Flå
Dersom du selv ikke kan møte på årsmøtet, kan denne fullmakten benyttes av den du
bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall
vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.
Fullmakten bes sendt til: [email protected] senest innen onsdag 21. mars kl.
16.00 eller medbringes og leveres ved møtets oppstart.
Undertegnede: ___________________________________________________, som eier av tomt i
(Navn i blokkbokstaver)
hyttefelt:__________, tomtenummer:_______________, gir herved
Styrets leder (eller den han bemyndiger)
____________________________________________
Fullmektigens navn med blokkbokstaver
fullmakt til å møte og avgi stemme i Høgevarde Vels årsmøte 24. mars 2012.
_________________________ _______________ ____________________________________________________
Sted
Dato
Tomte-/hytteeiers underskrift