Årsberetning 2011.pdf - Verdipapirforetakenes Forbund

Årsberetning
2011
Konjunkturer og fremtidstro kan snu raskt og når vi minst venter det.
Vanskelige tider avløses av gode. Alltid. Uansett.
(Øystein Olsen)
1
Innholdsfortegnelse
1.
2.
3.
4.
Styrets beretning for 2011 .................................................................................................. 4
1.1
Styrets sammensetning og møtevirksomhet ................................................................ 4
1.2
Forbundets økonomi .................................................................................................... 4
Kapitalmarkedet ................................................................................................................. 6
2.1
Rentemarkedet ............................................................................................................. 6
2.2
Aksje- valuta- og råvaremarkede ................................................................................ 9
Nøkkeltall - aksjer og obligasjoner .................................................................................. 12
3.1
Aksjer......................................................................................................................... 12
3.2
Obligasjoner............................................................................................................... 13
Verdipapirforetakenes rolle i samfunnsøkonomien ......................................................... 14
4.1
Sammendraget i Menon-rapporten ............................................................................ 14
4.2
Verdipapirforetakenes virksomhet ............................................................................ 15
4.3
Verdipapirforetakenes inntekter ................................................................................ 17
4.4
Verdipapirforetakenes bidrag til verdiskapning ........................................................ 17
4.5
Er det verdipapirforetakene gjør av høy kvalitet? ..................................................... 20
4.6
Utfører verdipapirforetakene tjenestene til riktig pris? ............................................. 24
4.7
Pris og konkurranse innen M&A-tjenester ................................................................ 26
4.8
Pris og konkurranse innen kapitalinnhenting ............................................................ 28
5.
High Frequency Trading .................................................................................................. 29
6.
Rammebetingelser ............................................................................................................ 32
6.1
MiFID ........................................................................................................................ 32
6.2
Markedsmisbrukdirektivet - MAD review ................................................................ 34
6.3
Transparencydirektivet – endringer ........................................................................... 35
6.4
EMIR ......................................................................................................................... 35
6.5
Skatt på finansielle transaksjoner .............................................................................. 36
6.6
Prospektdirektivet – endringer................................................................................... 36
6.7
Shortsalg og Credit Default Swaps ............................................................................ 37
6.8
Guidelines – automatisert handel .............................................................................. 37
6.9
Guidelines vedrørende compliance og vedrørende egnethetstest .............................. 38
6.10
FATCA .................................................................................................................. 38
6.11
Ny europeisk tilsynsstruktur .................................................................................. 39
6.12
Nasjonale reguleringer ........................................................................................... 40
6.12.1
Lydopptak......................................................................................................... 40
6.12.2
Bonusregulering ............................................................................................... 40
6.12.3
Bransjenormer .................................................................................................. 40
6.12.4
Finanstilsynet ................................................................................................... 41
2
6.13
7.
Nordisk samarbeid ................................................................................................. 41
Organisatoriske forhold .................................................................................................... 43
7.1
Oslo Børs ................................................................................................................... 43
7.2
Verdipapirsentralen (VPS) ........................................................................................ 43
8.
FinansNettNorge (FNN) ................................................................................................... 45
9.
Autorisasjonsordningen .................................................................................................... 46
10.
Etisk Råd ....................................................................................................................... 46
11.
Seminarer ...................................................................................................................... 47
12.
Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS (FINFO) ..................................................... 48
12.1
Informasjonssystemet (OTC-systemet).................................................................. 48
12.2
Meldingssystemet .................................................................................................. 48
12.3
Oversikt over selskaper .......................................................................................... 48
12.4
Emisjoner ............................................................................................................... 49
12.5
Omsetning .............................................................................................................. 50
13.
Komiteer ........................................................................................................................ 53
14.
Ansatte ........................................................................................................................... 56
15.
Medlemmer ................................................................................................................... 56
Figurer
Figur 1: Utvikling verdens aksjemarkeder 2011 ........................................................................ 9
Figur 2: Valutakursutvikling .................................................................................................... 11
Figur 3: Sektorer Oslo Børs 2011 ............................................................................................ 10
Figur 4: De mest sentrale oppgavene i verdipapirforetakene ................................................... 16
Figur 5: Verdipapirforetakenes inntekter fordelt på aktiviteter over tid .................................. 17
Figur 6: Egenkapitalemisjoner på Oslo Børs og OTC ............................................................. 18
Figur 7: Utvikling i andel av egenkapitalemisjoner i Norden .................................................. 18
Figur 8: Obligasjonsmarkedet som pst. av bankens utlån til næringslivet ............................... 19
Figur 9: Effekt av eierskifter i norsk næringsliv (2000-2007) ................................................. 20
Figur 10: Verdipapirforetakenes sammensetning av inntekter og aktivitet over tid ................ 21
Figur 11: Grensekryssende investeringstjenestevirksomhet inn til Norge. .............................. 22
Figur 12: Andel av norske M&A transaksjoner som utenlandske rådgivere er involvert ........ 22
Figur 13: Utenlandske M&A transaksjoner der norske meglere er involvert .......................... 23
Figur 14: Finansiering av oljerigger globalt: Andel finansiert gjennom aktører i Norge ........ 24
Figur 15: Verdipapirforetakenes kurtasjeinntekter fra egenkapital fordelt på antall
egenkapitaltransaksjoner på Oslo Børs .................................................................................... 25
3
Figur 16: Utvikling i antall verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive
investeringstjenestevirksomhet. ............................................................................................... 25
Figur 17: Utenlandske meglerforetaks andel av omsetningen på Oslo Børs ........................... 26
Figur 18: Utviklingen i antallet M&A transaksjoner der minst en av partene er norsk ........... 27
Figur 19: Emisjoner OTC, Oslo Børs og Oslo Axess 2005-2011 ............................................ 49
Figur 20: Omsetning på OTC-listen 2000-2011 ...................................................................... 50
Figur 21: Omsetning på OTC-listen 2011 ................................................................................ 50
Figur 22: Omsetning på OTC-listen sammenliknet med Oslo Børs indekser 2000-2011 ....... 51
Figur 23: 5 Mest omsatte selskaper i 2011 ............................................................................... 52
Figur 24: 5 Høyeste markedsandeler i 2011............................................................................. 52
4
1. Styrets beretning for 2011
1.1
Styrets sammensetning og møtevirksomhet
Styret har i perioden etter generalforsamlingen 28. april 2011 bestått av:
Styreleder
Tom Grøndahl
Petter Bakken, Arctic Securities ASA
Nestleder
Jan Petter Collier, ABG Sundal Collier ASA
Styremedlem
Ole Henrik Bjørge, Pareto Securities AS
Styremedlem
Styremedlem
Jørgen Pleym Ulvness
Hans Henrik Klouman, Statoil ASA
Styremedlem
Paal Karstensen, DNB Markets
Styremedlem
Arne Lien, Fondsfinans ASA
1.Varamedlem
Mark Carey, Sparebank 1 Markets
2.Varamedlem
Styret har i perioden hatt 5 styremøter.
1.2
Forbundets økonomi
Årsregnskapet viser er underskudd på NOK 2 074 009. Av dette utgjør kursregulering NOK
1 558 581. Investeringene i aksjefond er langsiktige plasseringer og påvirker ikke Forbundets
daglige drift. Ser man bort fra kursregulering er Forbundets underskudd NOK 515.
Underskuddet skyldes i vesentlig grad kostnader til ekstern bistand til å utarbeide rapporten
”Verdipapirforetakenes rolle i samfunnsøkonomien”.
Forbundets egenkapital var ved årsskiftet ca NOK 22,9 millioner. Forbundet har solid
økonomi og forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.
1.3
Forbundets virksomhet
Styret har i perioden gjennomgått Forbundets visjon, strategi, mål for virksomheten og
aktiviteter. Som ledd i dette arbeidet har styret engasjert det uavhengige analysebyrået Menon
for å utarbeide en rapport om Verdipapirforetakenes rolle i samfunnsøkonomien. I rapporten
trekkes særlig frem verdipapirforetakene evne til å skaffe egen- og fremmedkapital til norsk
næringsliv og hvilken betydning dette har for vekstevnen i økonomien. Rapporten viser også
at denne rollen er blitt en mer og mer fremtredende del av verdipapirforetakenes rolle.
Rapporten vil være basis for Forbundets kommunikasjons- og informasjonsstrategi fremover.
Denne rapporten er viet bred omtale i kapittel 4 i årsrapporten.
Også det økende innslag av automatisert handel på Oslo Børs, og særlig High Frequency
Trading, har vært viet mye oppmerksomhet. Det vises her til omtale under kapittel 5.
Styret har gjennomgått og diskutert kommende endringer i regelverket for bransjen og har gitt
en bred omtale i kapittel 6 i rapporten.
5
For øvrig har hovedaktivitetene i 2011 vært:









NFMF har hatt jevnlige møter med myndighetsorganer, infrastrukturbedrifter og andre
organisasjoner for å drøfte rammebetingelsene for bransjen og for kapitalmarkedet.
NFMF har deltatt aktivt i Nordic Securites Association (NSA) som blant annet driver
med påvirkningsarbeid mot EU-myndigheter i forhold til kommende EU-reguleringer
som er av betydning for bransjen. NSA har avgitt en rekke høringsuttalelser og hatt
flere møter med sentrale EU-myndigheter hvor også NFMF har deltatt
NFMF har avgitt en rekke høringsuttalelser til norske myndigheter og
infrastrukturbedrifter
NFMF har avholdt en rekke møter i Forbundets fagkomiteer og avholdt 3 seminarer
for medlemsbedriftene hvor viktige saker for bransjen har blitt diskutert. To av
seminarene hadde avgrenset tema, henholdsvis ”Investeringsrådgivning på
meglerbordet” og ”Rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven”, mens et gikk over
to dager og var bredt anlagt med temaer knyttet til utviklingen innen
verdipapirmarkedene og etterlevelse av regelverk
NFMF har revidert to bransjestandarder for å videreutvikle best praksis i bransjen.
Den ene gjelder forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling, den andre
gjelder lydopptak av telefonsamtaler i tilknytning til ytelse av investeringstjenester
NFMF har avholdt 12 kurs, og 300 nye ansatte i medlemsbedriftene har bestått
eksamen under Forbundets autorisasjonsordning
NFMF har utført sekretariatfunksjonen for Etisk Råd og dermed forberedt klagesaker
som har vært behandlet av Rådet
NFMF har hatt hovedansvaret for driften av OTC-systemet som eies av
Fondsmeglernes Informasjonstjeneste hvor NFMF eier halvparten av aksjene
NFMF har vært forretningsfører for FinansNettNorge hvor NFMF er eier sammen med
VPS og 8 av våre medlemsbedrifter
Norges Fondsmeglerforbund har fire ansatte, hvorav tre er kvinner. Det er styrets oppfatning
at arbeidsmiljøet er godt og at den generelle trivselen på arbeidsplassen er god.
6
2. Kapitalmarkedet
Årene etter finanskrisen i 2008 har vært preget av turbulente forhold i aksjemarkedene verden
over. Oslo Børs har ikke vært noe unntak. I løpet av disse årene har vi opplevd historiske
kursfall (-54 pst i 2008) og historisk kursstigning (+ 64,9 pst. i 2009). I 2010 steg
aksjekursene med 18,3 pst. for så å falle med 12,5 pst i 2011.
Aksjeomsetningen på Oslo Børs falt med drøyt 15 pst, fra 1 813 milliarder i 2010 til 1 529
milliarder i 2011. Det er verdt å merke seg at omsetningen i 2011 var mindre enn halvparten
av hva den var i toppåret 2007. Antall transaksjoner på børsen var rundt 3,7 millioner høyere
enn i 2010, noe som bekrefter trenden med stadig fallende transaksjonsstørrelser på Oslo
Børs.
I løpet av 2011 ble det omsatt (eks. repo) for 476 milliarder kroner i obligasjoner og 960
milliarder i sertifikater på Oslo Børs, sammenlignet med hhv. 423 milliarder og 1 229
milliarder året før. Omsetning i statsobligasjoner var 302 milliarder mot 332 milliarder i 2010.
Den utestående beholdningen av obligasjoner steg 15 % til 642 milliarder, hvorav
statsobligasjonene utgjorde 229 milliarder. Sertifikatgjelden falt 25 til 221 milliarder, hvorav
nesten alt er statssertifikater.
Emisjonsnivået på Oslo Børs var relativt høyt i 2011 dvs 33,6 mrd. (Dette tallet inneholder
tingsinnskuddet fra Vale ved Hydros kjøp av selskapet). Til sammen ble det hentet inn 54
milliarder i egenkapital til norske selskaper på Oslo Børs, Oslo Axess og OTC-listen. Det ble
hentet inn rundt 178 milliarder i fremmedkapital gjennom obligasjonsemisjoner og utvidelser
av eksisterende obligasjonslån på Oslo Børs.
2.1
Rentemarkedet
Ved inngangen til 2011 var de globale vekstforventningene moderate, etter en frisk
gjeninnhenting etter finanskrisen. Året ble kun marginalt svakere enn ventet, med en global
vekst på rundt 3,5 %. Veksten i Eurosonen ble, tro det eller ei, høyere enn ventet. Det var en
kraftig nedjustering av USA og Japan som trakk ned. Veksten ble også høyere enn ventet i
fremvoksende økonomier. Jordskjelvet og tsunamien satte Japan hardt tilbake. Selv om den
økonomiske aktiviteten kom raskt tilbake, ble året i Japan samlet sett mye svakere enn ventet.
I USA ble 1. halvår langt svakere enn ventet, særlig med lav forbruksvekst. Selv om
innstrammingene i finanspolitikken i Europa var langt kraftigere enn i USA, var veksten pr.
innbygger faktisk langt høyere i Eurosonen enn i USA. Likevel steg ledigheten i Europa,
mens den falt i USA. Uansett er den for høy i svært mange land, selv om andre, som
Tyskland, har den laveste ledigheten på et par årtier. Veksten i bedriftenes inntjening var
hyggelig i de fleste land.
Ettervirkningene av finanskrisen slapp imidlertid ikke taket. Før sommeren ble det klart at
Hellas trengte en ny redningspakke fra de øvrige EMU-landene og IMF. Samtidig ble det klart
at de private långiverne måtte akseptere betydelige nedskrivninger på sine greske
7
obligasjoner. I løpet av kort tid spredte angsten seg. Kunne det samme skje med andre land
med høy statsgjeld og underskudd på statsbudsjettene? Rentene på italiensk og spansk
statsgjeld steg kraftig. Den Europeiske sentralbanken (ECB) begynte små støttekjøp av de to
landenes gjeld, men rentene steg raskt igjen. Begge land annonserte nye
innstrammingspakker, etter sterkt press andre EU-land, fra ECB og IMF. Statsminister Silvio
Berlusconi måtte overlate roret til økonomiprofessor Mario Monti, og nye innstramminger ble
vedtatt. Også i Hellas tok en teknokratisk leder over. I Spania vant opposisjonen valget – og
nye kutt ble besluttet.
Samtidig med at mistilliten til statene i Sør-Europa bredte seg, ble det klart at europeiske
bankers egenkapital ble svekket i takt med at obligasjonskursene falt. Aksjekursene falt og
deres lånekostnader steg kraftig og var langt høyere enn under finanskrisen. Selv om nesten
alle bankene i EMU passerte stresstesten sommeren 2011, ble det raskt klart at svært mange
banker trengte mer egenkapital, og kapitalkravene ble vedtatt hevet. Bankene har fått god tid
på seg, og mange vil nok prøve å redusere balansen fremfor å hente inn mer egenkapital når
aksjekursene er lave.
Nye statsledere, nye innstrammingsvedtak og forsøk på styrking av bankene var ikke nok til å
berolige markedene. EMU-landene kom med flere utspill som skulle sikre den langsiktige
budsjettstabiliteten, men få tiltak for å løse de akutte problemene. Hvem skulle finansiere
landene i Sør-Europa til vilkår landene med rimelig kunne leve med på sikt? Det var ikke før
ECB annonserte at bankene kunne få låne så mye de ønsket til 1 % i tre år med slakkere krav
til sikkerhet, at det ”løsnet”. Bankene tok godt for seg i den første tildelingen før jul, og de får
en ny mulighet i februar 2012.
I USA vedtok Federal Reserve en ny runde med kvantitative lettelser, nå ved å kjøpe
langsiktige statsobligasjoner mot salg av papirer med kort løpetid. Langsiktige renter falt
igjen. Standard & Poor‟s nedgraderte landets statsgjeld fra AAA til AA akkurat da
gjeldskrisen i Europa blomstret opp igjen, men de lange rentene falt likevel. En årsak til
nedgraderingen var at det politiske systemet ikke var i stand til å enes om tiltak for å få ned
budsjettunderskuddene på sikt. Det ble til slutt enighet om å forlenge skattekutt til
husholdningene ut i 2012, rett før fristen gikk ut før jul.
Styringsrenten ble holdt uendret i USA, på 0 – 0,25 % og banken lovte høsten 2011 å holde
renten uendret frem til sommeren 2013. I januar 2012 meldte banken at den så for seg 0-rente
frem til utgangen av 2014. ECB kuttet signalrenten 50 bp til 1 %, og Sveriges Riksbank med
25 bp til 1,75 %.
Rentene i flere rike land falt ned til de laveste nivåene noen gang, samtidig som de steg i flere
land i Europa som ikke har en ”lender of last resort”, til å kjøpe statsobligasjoner som ikke
markedet vil ha. I USA falt 10 år stat til vel 1,9 % etter et rentefall på 1,4 poeng! I Tyskland
falt tilsvarende rente med 1,1 poeng til vel 1,8 %. Svenske langrenter falt 1,7 poeng til 1,6 %.
Bare Japan har lavere rente, på 1,0 %. Nominelle renter under 2 % er ventet å gi negativ
realavkastning i flere land. Rentene på realrenteobligasjoner var negative i siste del av året i
8
USA. På den andre enden av skalaen, rentene i Spania og Italia steg 10 år statsrente opp til 6
– 7 % på det verste, men de falt mot slutten av året og rentefallet fortsatte inn i 2012. Greske
renter er på langt over 30 %, og priser inn en svært stor nedskriving.
Markedet for private obligasjoner var todelt. Frem til sommeren gikk det bra, spreadene falt
og emisjonsvolumene kom seg. Etter sommeren steg så spreadene kraftig og emisjonsvolumene falt kraftig, i det minste for high-yieldobligasjoner. Mot slutten av året falt
spreadene, og de endte året uendret til litt ned. Konkursratene er fortsatt lave ved utgangen av
2011, men det ventes en økning, særlig i Europa.
Året sett under ett var det ikke store endringer på valutamarkedene. EUR steg først og falt så
og endte året litt sterkere vs. USD. JPY steg også.
Veksten i norsk økonomi ble noe lavere enn ventet. Ved inngangen til året lå forventningene
på rundt 3 % vekst i Fastlands-økonomien og det ser ut til at var en vekst på vel 2½ %.
Veksten i privat forbruk ble svakere enn ventet. Oljeinvesteringene steg mer enn antatt, etter
to svake år. Arbeidsledigheten var om lag uendret og på lavt nivå internasjonalt sett.
Lønnsveksten var trolig rundt 4 %. Prisveksten var lav, både fordi prisveksten utenom avgifter
og energi var lav på 1 % og strømprisene trakk ikke særlig opp. Samlet prisvekst ble 1,3 %. I
desember var årsveksten for KPI samlet på 0,3 %! Boligprisene stiger langt raskere, over 8 %
for året samlet. Kredittveksten har kommet seg litt, men fortsatt under 7 %. Bedriftene har økt
sin gjeldsvekst klart, mens kommunene har redusert sin. Bankene ble noe mer forsiktige
gjennom 2. halvår og strammet inn lånekriteriene for både husholdninger og bedrifter. De
måtte selv betale langt mer for sine langsiktige innlån enn tidligere. Spreaden over swaprenten
på 5-års lån steg til rundt 200 bp for de beste bankene og over 200 bp for mange andre.
Swaprentene var på sin side svært høye i forhold til rentene på statsobligasjoner med
tilsvarende løpetid.
Norges Bank satte opp renten i mai med 25 bp til 2 %. Banken hadde før det klart indikert at
renten ville bli satt opp. I pengepolitisk rapport i juni ble renteprognosene igjen hevet og
banken signaliserte 2 – 3 renteøkninger til i løpet av 2. halvår. Slik gikk det ikke.
Statsgjeldkrisen i Eurosonen førte til at vekstforventningene ble nedjustert også i Norge, om
ikke så mye i Norges Banks anslag. Men nedsiderisikoen ble langt større, og når bankene
måtte ta igjen økte innlånskostnader med å heve utlånsrentene til publikum, svarte Norges
Bank med å kutte renten med 50 bp i midten av desember, til 1,75 %. Pengemarkedsrentene,
som hadde vært høye vs. Signalrenten, kom noe ned.
Norske statsobligasjonsrenter falt også svært kraftig, med 1,3 pp til 2,44 %. I første del av
2012 falt renten en kort periode ytterligere ned, til rekordlave 1,82 %.
I løpet av 2011 ble det omsatt (eks. repo) for 476 milliarder kroner i obligasjoner og 960
milliarder i sertifikater, sammenlignet med hhv. 423 milliarder og 1 229 milliarder året
før. Omsetning i statsobligasjoner var 302 milliarder mot 332 milliarder i 2010. Den
utestående beholdningen av obligasjoner steg 15 % til 642 milliarder, hvorav
9
statsobligasjonene utgjorde 229 milliarder. Sertifikatgjelden falt 25 til 221 milliarder, hvorav
nesten alt er statssertifikater.
Det ble lagt ut nye obligasjons- og sertifikatlån for 586 mrd i 2011 mot 633 mill. i 2010.
2.2
Aksje- valuta- og råvaremarkedet
2011 ble et dårlig år for aksjeinvestorer. Hovedindeksen for Oslo Børs falt 12,5 % og endte
året på 384,95 poeng. De siste årene har Oslo Børs vist betydelige variasjon: Pluss 11,5 % i
2007, minus 54 % i 2008, pluss 65 % i 2009, pluss 18 % i 2010, og altså minus igjen i 2011
(hovedindeksens utvikling).
Det var stort sett fall i de fleste vestlige aksjemarkeder. Stockholm-børsen falt 11,7 %,
København falt 13,6 %, og Helsinki 26,9 %. MSCI World Indeks falt 2,7 %, mens Standard &
Poor 500 steg 4,6 %. Det britiske aksjemarkedet var ned 12,9 %, og Tyskland falt 14,7 %.
Aksjer i vekstmarkeder falt mer enn aksjer i vestlige selskaper. Således falt MSCI Emerging
Market Index 16,4 % (alle indekser i dette avsnitt er i NOK).
Figur 1: Utvikling verdens aksjemarkeder 2011
Utvikling verdens aksjemarkeder 2011
Avkastning i %
Lokal valuta
10
10
5
5
0
0
-5
-5
-10
-10
-15
-15
-20
-20
-25
-25
-30
des. 11
nov. 11
okt. 11
MSCI Emerging Markets
sep. 11
aug. 11
MSCI World
jul. 11
jun. 11
Europa
mai. 11
Japan
apr. 11
mar. 11
USA
feb. 11
des. 10
-30
jan. 11
Norge
Utviklingen gjennom året viser at børsfallet kom i annet halvår. Begynnelsen av året var
preget av optimisme, gode utsikter og stigende børser. Det kom et brått fall i forbindelse med
jordskjelvet og den etterfølgende flodbølgen i Japan 11. mars. Flodbølgen førte til mange
omkomne og svært omfattende ødeleggelser, ikke minst fikk atomkraftverket Fukushima
betydelige problemer.
Men det var først når fokus ble rettet mot de betydelige gjeldsproblemene at stemningen i
aksjemarkedet ble negativ. USA stanget i sitt selvpålagte gjeldstak, og det var harde
forhandlinger mellom Obama og opposisjonen før man fikk hevet taket. Gjeldsproblemene er
imidlertid langt større i Europa. En rekke av de europeiske landene langs Middelhavet har
levd over evne, og har altfor stor gjeld. Krisen er størst i Hellas og Portugal, men også Italia
og Spania har betydelige problemer. I tillegg har Frankrike og Irland stor utenlandsgjeld.
10
Frykt for betydelig lavere økonomisk vekst, store bankproblemer og sammenbrudd for euro
preget etterhvert stemningen i aksjemarkedet. I Hellas, Spania og Italia ble det nødvendig å
skifte regjering for å prøve å gjenvinne tillit i markedet. Omfattende tiltak ble etterhvert
iverksatt for å overvinne problemene. I desember ble over 500 europeiske banker tilført
nesten 500 mrd euro i likviditet fra Den europeiske sentralbanken i form av et treårig
låneprogram med rente 1 %. Dette bidro til at stemningen i aksjemarkedet ble noe bedre, og i
midten av desember snudde børsene oppover igjen.
Nedgangen på Oslo Børs var bred i 2011. Mer enn 1/3-del av selskapene på børsen falt mer
enn 30 %. Ved å se på de ulike indeksene fremkommer en interessant forskjell. Oslo Børs
fondsindeks falt hele 18,8 %, dvs vesentlig mer enn hovedindeksen. OBX- indeksen som
inneholder de 25 mest omsatte aksjene, falt kun 10,7 %. Dette viser at de store selskapene
utviklet seg bedre enn børsen forøvrig. Grunnen til at indeksene utviklet seg forskjellig finner
vi når vi ser at noen av børsens indekstunge selskaper steg i verdi, nemlig Gjensidige
(+19 %), Statoil (+11 %), Telenor (4 %) og Seadrill (+1 %). Disse ble imidlertid grundig slått
av tre selskaper som mer enn doblet sin verdi, FunCom (+227 %), Det norske oljeselskap
(+226 %) og Golar LNG (+207 %). I den andre enden av skalaen finner vi Eitzen Marine
Services som falt mer enn 99 %, Jason Shipping (-98 %), Sevan Marine (-98 %), Eitzen
Chemical (-91 %), Rocksource (-91 %). Også aksjonærene i Frontline (-83 %) og REC (81 %) måtte se store verdier bli borte.
Figur 2: Sektorer Oslo Børs 2011
Sektorer Oslo Børs 2011
20 %
8%
4%
0%
-5 %
-5 %
-20 %
-16 %
-16 %
-27 %
-32 %
-40 %
-40 %
-46 %
Forsyning
Telekom
IT
Finans
Helse
Konsumvarer
Forbruksvarer
Industri
Materialer
Energi
-60 %
Det var store forskjeller mellom de ulike sektorene på Oslo Børs i 2011. To sektorer skilte seg
ut. Telekom steg 8 % og Energi steg 4 %. Det er verdt å merke seg at det igjen ble gjort
betydelige funn på norsk sokkel i 2011. Dette vil sikre høy aktivitet i oljesektoren fremover.
De dårligste delindeksene på Oslo Børs var Konsumvarer (-46 %), IT (-40 %), Materialer (32 %) og Forbruksvarer (-27 %).
11
Omsetningen falt ca 15 % i 2011 sammenlignet med 2010. Gjennomsnittlig dagsomsetning
ble NOK 6,1 mrd. Dette er på samme nivå som i 2009, men noe ned fra 2010 (NOK 7,2 mrd).
Antall transaksjoner økte til ca 90.400 pr dag sammenlignet med 76.000 pr dag i 2010. Den
utenlandske eierandelen økte fra 35,3 % ved årets begynnelse til 35,8 % ved årets slutt.
Emisjonsaktiviteten var forholdsvis høy i første halvår, men markedet tørket inn i annet
halvår. I løpet av året hentet selskapene på Oslo Børs og Oslo Axess til sammen NOK 38, 9
mrd. Litt over halvparten av beløpet ble hentet inn av Norsk Hydro i emisjonen som ble
gjennomført i forbindelse med oppkjøpet av aluminiumsvirksomheten i brasilianske Vale.
Denne emisjonen ble registrert i februar 2011.
Også når det gjaldt opptak av nye selskaper var det stor forskjell på første og annet halvår.
Frem til midten av juli var ti nye selskaper notert, mens fasit for hele året ble 13 nynoteringer.
Syv av disse var riggselskaper.
Figur 3: Valutakursutvikling
Valutakursutvikling
%-vis endring 2011. USD, Euro og JPY mot NOK.
Euro bemerkelsesverdig stabil mot NOK.
10 %
8%
USD
6%
EUR
10 %
8%
JPY
6%
4%
4%
2%
2%
0%
0%
-2 %
-2 %
-4 %
-4 %
-6 %
-6 %
-8 %
-8 %
-10 %
-10 %
-12 %
des. 10
jan. 11
feb. 11
mar. 11
apr. 11
mai. 11
jun. 11
jul. 11
aug. 11
sep. 11
okt. 11
nov. 11
-12 %
des. 11
Finansmarkedets tillit til euro fikk naturlig nok en knekk i 2011. For året som helhet falt euro
3,1 % i forhold til USD. Japanske yen steg nesten 9 % i forhold til euro. Norske kroner fulgte
i stor grad euro i 2011. USD steg således 2,5 % i forhold til NOK i løpet av året.
Mens mange råvarer steg i pris i første halvår, var det nedgang i andre halvår. Rogers
råvareindeks endte med en nedgang på 7 % i USD. Olje og gull steg i løpet av året, hhv 13 %
og 11 %. Mange landbruksprodukter sank i pris, f.eks. hvete falt 18 % og sukker 27 %.
Kobber og aluminium sank hhv 21 % og 18 %.
12
3. Nøkkeltall - aksjer og obligasjoner
3.1
Aksjer
Omsetning aksjer (NOK mrd)
Oslo Børs
Oslo Axess
OTC
2010
1813,5
5,4
2,9
2011
1529,7
12,8
7,3
Emisjoner aksjer (NOK mrd)
Oslo Børs
Oslo Axess
OTC
2010
59,7
5,1
4,7
2011
33,6
2,2
18,2
2010
19 002 603
116 204
6 973
2011
22 761 872
317 378
7 537
2010
95 435
46 622
414 623
2011
67 207
40 541
965 238
2010
Statoil ASA (STL) 18.23 %
Polarcus Ltd. (PLCS) 41.49 %
Seawell Ltd. (SEAW) 33.03 %
2011
Statoil ASA (STL) 20.71 %
Polarcus Ltd. (PLCS) 30.13 %
North Atlantic Drilling Limited
(NADL) 31.61 %
Omsetningshastighet
Oslo Børs
Oslo Axess
2010
124,9
44,7
2011
95,5
70,5
Aksjeutbytte (NOK mrd)
Oslo Børs
Oslo Axess
2010
50,8
0,233
2011
75,7
0,139
Antall transaksjoner
Oslo Børs
Oslo Axess
OTC
Gjennomsn. transaksjonstørrelse (NOK)
Oslo Børs
Oslo Axess
OTC
Mest omsatt aksjer
Oslo Børs
Oslo Axess
OTC
(pst av total omsetning)
Eierstruktur Aksjer Oslo Børs (Pst)
Stat og kommune
Utlendinger
Private foretak
Aksjefond
Privatpersoner
Private pensj.kasse/Livsforsikring
Banker. kred.- & fin.foretak
Statsforetak
Skadeforsikring
2010
34.3
34.9
16.1
5.9
4.0
2.0
1.2
1.0
0.5
2011
38.3
35.5
14.3
5.1
3.7
1.3
0.7
0.9
0.1
13
3.2
Obligasjoner
Omst. Obligasjoner (NOK mrd)
Totalt
Statsobligasjoner
Obligasjoner med fortrinnsrett
Industri
2010
423.7
332.2
26.3
25.8
Eierstruktur Oblig. Oslo Børs (Pst)
Utlendinger
Forsikr. & priv.pensj.kas.
Trygdeforvaltningen
Banker
Obligasjonsfond
Kred.for. & Hyp.banker
Foretak
Stat og kommune
Privatpersoner
Nye lån og etterh* (NOK mil)
Staten
Statsforetak
Statsgaranterte
Komm., fylke & gar.
Obligasjoner m/fortr.rett
Bank & forsikring
Kredittforetak med mer
Industri med mer
Utenlandske
Fondsobligasjoner
*etterhåndstegning
Nye lån
10 000,0
0,0
0,0
4 500,0
40 450,0
1 350,0
0,0
20 753,5
0,0
200,0
2010
33.6
23.7
15.0
12.0
5.9
3.9
3.3
2.0
0.6
2010
Etterh. tegning
22 200,0
0,0
0,0
0,0
4 700,0
1 405,7
5 765,0
1 320,0
4,0
0,0
2011
476.1
302
113.4
33.1
2011
30.8
22.7
14.7
15.9
5.6
3.7
4.2
1.9
0.5
2011
Nye lån
Etterh. tegning
0,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 550,0
0,0
66 121,0
54 670,0
7 000,0
2 265,0
0,0
0,0
24 407,0
1 037,0
0,0
0,0
1 200,0
0,0
14
4. Verdipapirforetakenes rolle i samfunnsøkonomien
4.1
Sammendraget i Menon-rapporten
Verdipapirforetakene spiller en helt sentral rolle for store deler av norsk næringsliv. De henter
inn kapital til bedrifter, bistår selskaper i forbindelse med overtakelser av andre bedrifter og
større omstruktureringer og de lager grundige analyser av selskaper, bransjer og land som
blant annet danner beslutningsgrunnlag for kundenes investeringer. Dette er finansielle
problemløsningstjenester. I tillegg tilbyr de sine kunder kjøp og salg av verdipapir som
egenkapital- og gjeldsinstrumenter, valuta- og råvarederivater. Dette er formidlingstjenester.
I denne rapporten beskriver vi hvorfor arbeidet som utføres av verdipapirforetakene er viktig
for samfunnet og andre aktører i økonomien. Vi analyserer også om arbeidet som utføres er av
høy kvalitet slik at kundene opplever høy merverdi, og om arbeidet er utført til riktig pris i
forhold til kvaliteten som tilbys.
Først ser vi på det direkte bidraget til samfunnet, som sysselsetting og verdiskaping.
Verdipapirforetakene sysselsatte 4492 personer i 2010. Det utgjorde omtrent 7 prosent av
sysselsettingen i finansnæringen. De skapte også verdier for 12 mrd. kroner i 2010
(tilsvarende 10 prosent av verdiskapingen i finansnæringen og faktisk mer enn den totale
verdiskapingen i metallindustrien som utgjør en sentral industrigren i norsk næringsliv). Vi
finner også at verdiskaping per ansatt i verdipapirforetakene er stigende og høyere enn
verdiskapingen i finansnæringen og i Norge generelt.
I 2010 omsatte næringen for 13,9 mrd. kroner. Hele 49 prosent av dette kom fra avanserte og
kompetansetunge finansielle problemløsningstjenester som corporate finance-tjenester. Om
lag 34 prosent kom fra det vi betegner som finansiell formidling (4,7 mrd.) der aksjemegling
og formidling av gjeldsinstrumenter står i sentrum. Resten kom fra andre finansielle tjenester
som investeringsrådgivning, kapitalforvaltning og kunderelatert egenhandel. De siste årene
har vi sett en kraftig dreining av verdipapirforetakenes inntekter fra formidlingstjenester til
problemløsningstjenester og andre tjenester. Bakgrunnen for dette er endringer i reguleringer
og en omfattende digitalisering av formidlingstjenestene. Samtidig vokser etterspørselen etter
avanserte finansielle tjenester i tilknytning til større finansielle transaksjoner.
Ser vi på det indirekte bidraget til samfunnet, skaper verdipapirforetakene blant annet verdier
gjennom å fremskaffe kapital til norske bedrifter, institusjoner og myndigheter som banker og
andre kredittgivere ofte ikke er villige til å tilby. I 2010 hentet de for eksempel inn 67 mrd.
kroner til næringslivet gjennom egenkapitalemisjoner. Dette er høyt i internasjonal
sammenheng, og mye av egenkapitalen hentes inn til viktige næringer for Norge som
offshore, kraft, maritim og metallindustrien. I tillegg skaffer verdipapirforetakene betydelige
mengder med fremmedkapital via obligasjons- og sertifikatutstedelser. De siste årene har
obligasjonsmarkedet vokst fra drøye 10 prosent til nærmere 25 prosent av
15
fremmedkapitalmarkedet. Verdipapirforetakene spiller med andre ord en stadig viktigere rolle
i dette markedet.
Verdipapirforetakene leverer også tjenester som legger til rette for at bedrifter kan kjøpe
hverandre opp eller slå seg sammen (M&A), noe som ser ut til å ha en positiv effekt på
bedriftenes økonomiske aktivitet. De er viktige fasilitatorer i slike markeder der kjøper og
selger ikke finner hverandre så lett (gjerne betegnet som søkemarkeder). Dette gjelder også i
andrehåndsmarkedet for verdipapir, selv om de nye digitale markedsplassene også forenkler
søkeprosessen betydelig for selger og kjøper. Det er svært viktig for samfunnet at
andrehåndsmarkedet for verdipapir fungerer godt da det over tid bidrar til at kapital
kanaliseres til de bedrifter og de investorer som tar de beste beslutningene. Dette skaper vekst.
Når vi analyserer om verdipapirforetakene utfører oppgavene sine på en god måte, finner vi
økt kvalitet på både analyser, formidling og corporate finance tjenester de siste årene. Videre
er en av de mest sentrale indikatorene for kvalitet gitt ved norske verdipapirforetaks fremgang
i utlandet. For eksempel ble nærmere 50 prosent av alle rigg-prosjekter globalt finansiert
gjennom aktører med tilhold i Norge. Den økte kvaliteten har blitt drevet fram av økt
internasjonal konkurranse og et strengere regelverk.
Utfører verdipapirforetakene tjenestene til riktig pris? Formidlingstjenester har hatt et
dramatisk prisfall de siste årene på grunn av hard utenlandsk konkurranse og teknologisk
utvikling som har redusert kostnadene pr transaksjon betydelig. Innen M&A er det også sterk
utenlandsk konkurranse, det er utenlandsk rådgiver med i minst 75 prosent av transaksjonene.
Prisen på M&A transaksjoner går fra 1 prosent på store transaksjoner til 5 prosent på små
transaksjoner. Hard konkurranse fra utlandet, mye arbeid og mange prosjekter som ender uten
oppdrag «dead ends» gjør at disse tjenestene oppfattes som riktig priset. Ser vi på prisingen av
kapitalinnhenting så ligger fremmedkapital transaksjonene på 0 til 2 prosent og
egenkapitaltransaksjonene på 2 til 4 prosent. Høy prising her kan blant annet forklares med
plasseringsevne, markedsstandard og mye arbeid med prospekter.
Konklusjonen på spørsmålet om arbeidet utført til en riktig pris i forhold til kvaliteten som
tilbys er delvis ja. For formidlingstjenester er nå svaret ubetinget ja, mens det er noe mer
sammensatt for problemløsningstjenestene som leveres av corporate finance og
analyseavdelingene.
4.2
Verdipapirforetakenes virksomhet
Verdipapirforetakene spiller en helt sentral rolle for store deler av norsk næringsliv. De henter
blant annet inn kapital til bedrifter, bistår selskaper i forbindelse med overtakelse av andre
bedrifter og større omstruktureringer og de lager grundige analyser av selskaper, bransjer og
land som blant annet danner beslutningsgrunnlag for kundenes investeringer.
I lys av de utviklingstrender som har preget bransjen de seneste årene er det formålstjenlig å
dele verdipapirforetakenes aktiviteter inn i to hovedgrupper, finansielle formidlingstjenester
16
og finansielle problemløsningstjenester. Disse to kategoriene av tjenester i økonomien krever
ulik kompetanse og har utviklet seg i ulike retninger.
Formidlingstjenestene dekker verdipapirmegling og ulike former for trading og
marketmaking. Disse tjenestene er i økende grad preget av teknologisk utvikling,
digitalisering og kostnadseffektivisering. Som en følge av dette har slike tjenester opplevd en
rask produktivitetsforbedring de seneste tiår.
Kapitalinnhenting, oppkjøp og sammenslåinger utgjør en stadig viktigere del av arbeidet i
verdipapirforetakene. Denne typen aktivitet er typiske problemløsningstjenester. Slike
tjenesteytere skaper verdier ved å løse kunders spesifikke og gjerne komplekse problemer.
Tjenestene er svært kunnskapsintensive, kan i liten grad standardiseres og er derfor i liten
grad skalerbare. I en kunnskapsøkonomi vil veksten i verdiskaping i stor grad komme innen
problemløsningstjenester.
I samspill med både formidlingsaktiviteten og problemløsningsaktiviteten (corporate finance)
utføres det et omfattende analysearbeid i verdipapirforetakene knyttet til selskapers, sektorers
og lands struktur og utviklingstrekk. En betydelig andel av de ansatte i verdipapirforetakene
bruker tiden sin på selskapsanalyser, sektorstrategier, makroanalyser og analyser av valuta og
råvarer. Et felles trekk for alle disse finansielle tjenestene er at de stiller høye og spesialiserte
kompetansekrav.
Figur 2: De mest sentrale oppgavene i verdipapirforetakene
Formidlingstjenester
Problemløsningstjenester
Megling i egenkapitalmarkedet
Oppkjøp, sammenslåinger og
omstrukturering av selskaper
Market making og megling av rentebærende
papirer (obligasjoner og sertifikater)
Børsintroduksjoner
Handel med valuta, råvarer og andre
finansielle instrumenter
Kapitalinnhenting gjennom emisjoner og
obligasjonsutstedelse
Analyse av selskaper, sektorer og markeder
Det er viktig å være oppmerksom på at det for et verdipapirforetak ofte er helt avgjørende at
man kan tilby effektive formidlingstjenester for at corporate finance-tjenestene skal kunne
skape verdi. Eksempelvis vil det være vanskelig å hente inn kapital gjennom en emisjon
dersom man ikke har et meglerbord som effektivt kan identifisere og kontakte aktuelle
kjøpere av aksjer eller obligasjoner.
17
4.3
Verdipapirforetakenes inntekter
Finanstilsynet kartlegger verdipapirforetakenes inntekter hvert kvartal der inntektene deles inn
etter ulike aktiviteter. I tabellen under presenterer vi disse tallene for utvalgte år gjennom en
lengre periode.
Figur 3: Verdipapirforetakenes inntekter fordelt på aktiviteter over tid
Aksjehandel i annenhåndsmarkedet
Handel med gjeldsinstrumenter
Market making (netto)
Valuta råvarer, derivater mv.
Emisjons- og rådgivningsvirksomhet
Annen investeringsrådgiving
Kapitalforvaltning
Andre driftsinntekter
Totale inntekter i Mrd NOK
1997
39 %
2%
4%
17 %
30 %
4%
3%
1%
4.5
2000
27 %
1%
1%
12 %
27 %
19 %
10 %
2%
8.3
2003
17 %
3%
15 %
9%
18 %
19 %
14 %
5%
6.9
2007
16 %
1%
-5 %
12 %
38 %
27 %
7%
5%
19.0
2010
11 %
2%
10 %
12 %
23 %
25 %
12 %
6%
13.9
Tallene fra Finanstilsynet viser videre at det har funnet sted en omfattende strukturell endring
i sammensetning av inntekter i verdipapirforetakene gjennom de siste årene. I 1997 sto handel
med aksjer i annenhåndsmarkedet for nærmere 40 prosent av alle inntektene. I 2010 hadde
denne andelen falt til 11 prosent. Inntekter fra rådgivning knyttet til de to områdene emisjoner
og investeringsrådgiving har samtidig økt sin andel fra 34 prosent til nærmere 50 prosent.
Denne dreiningen i inntekter mellom ulike aktiviteter er et helt sentralt utviklingstrekk i
verdipapirforetakene. Endringene illustrerer hvordan tjenestene gradvis har utviklet seg fra
formidlingstjenester til mer kompetansetunge problemløsningstjenester der corporate finance
og avansert investeringsrådgivning spiller en stadig viktigere rolle for verdipapirforetakenes
inntekter.
4.4
Verdipapirforetakenes bidrag til verdiskapning
Verdipapirforetakene sysselsatte 4492 personer i 2010. Det utgjorde omtrent 7 prosent av
sysselsettingen i finansnæringen. De skapte også verdier for 12 mrd. kroner i 2010. dvs.
omtrent 10 prosent av verdiskapingen i finansnæringen.
En sak er den direkte verdiskapingen bransjen skaper gjennom sin egen evne til å avlønne de
ansatte, eierne og det offentlige (gjennom skatter), men en annet ting er i hvilken grad andre
deler av næringslivet samt offentlig sektor øker sin verdiskaping gjennom
verdipapirforetakenes arbeid. Verdier skapes gjennom verdipapirforetakenes arbeid med å
hente inn kapital til næringslivet. Dette er en helt avgjørende funksjon for
verdipapirforetakene, men samtidig er det vanskelig å måle verdiskapingsbidraget fra denne
aktiviteten.
18
Verdipapirforetakene spiller en helt sentral rolle for å gjennomføre utvidelser av
egenkapitalen i selskaper som er notert på børsen, samt store emisjoner i selskaper utenfor
børsen. I økende grad har de også økt sin betydning som tilrettelegger av emisjoner for
utenlandske selskaper. I 2010 ble det hentet inn 67 milliarder kroner i ny egenkapital til
selskaper på børsen og på OTC-listen.
Figur 4: Egenkapitalemisjoner på Oslo Børs og OTC (både emisjoner og børsintroduksjoner)
90
Oslo børs
OTC listen
80
Oslo Axess
70
Mrd. NOK
60
50
40
30
20
10
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Den norske aktiviteten knyttet til egenkapitalemisjoner er også imponerende høy sett i et
internasjonalt perspektiv. I 2010 ble det hentet inn mer egenkapital til selskaper på Oslo Børs
enn det som har blitt hentet inn til sammen i de andre nordiske landene. Utviklingen trekker i
retning av at den norske delen av det nordiske markedet for egenkapitalemisjoner blir stadig
viktigere.
Figur 5: Oslo Børs og Nasdaq OMX Norden: Utvikling i andel av egenkapitalemisjoner i Norden
100%
90%
80%
70%
60%
Nasdaq OMX Norden
50%
Oslo Børs
40%
30%
20%
10%
0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
19
Dette bildet vitner om et vitalt marked for emisjonsaktivitet i Norge. I denne sammenheng er
det viktig å merke seg at den høye emisjonsaktivteten i stor grad er knyttet til aktivitet innen
noen sentrale næringer i Norge som også er høyst kapitalintensive, som olje- og gassnæringen
med leverandørindustrien, kraftnæringen, maritim sektor og metallindustri. Det er innen disse
næringene norske verdipapirforetak også hevder seg godt på utenlandske markeder.
Obligasjons- og sertifikatmarkedet fungerer som et viktig supplement til det regulære
fremmedkapitalmarkedet hvor lån formidles gjennom banker og kredittinstitusjoner. I dette
markedet hentes kapital inn der banklån enten er for dyre eller banker ikke er villige til å
finansiere pga. krav om sikkerhet. I tillegg benytter aktører med behov for store lån seg av
dette markedet, fordi det er lettere å etablere store lån når det er mange kreditorer som tar en
andel av lånet. Markedets attraktivitet kan tydeliggjøres ved å sammenligne utviklingen i
størrelse på den del av obligasjonsmarkedet som omfatter lån utstedt av aktører i næringslivet,
med størrelsen på kredittvolumer som tilbys fra banker til den delen av næringslivet som
befinner seg utenfor finanssektoren. Denne andelen har økt fra noe over 10 prosent i 2000 til
nærmere 25 prosent i 2010, noe som indikerer at en voksende andel av næringslivet anser
obligasjonsmarkedet som en mer sentral kanal for finansiering av investeringsprosjekter enn
det regulære lånemarkedet.
Figur 6: Obligasjonsmarkedet (utenom satsobligasjoner) som pst. av bankens utlån til næringslivet (utenom finans)
0,28
0,26
0,24
0,22
0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
År
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Verdipapirforetakene leverer tjenester som legger til rette for at bedrifter kan kjøpe hverandre
opp eller slå seg sammen (M&A). Selskapene bruker ofte hver sin rådgiver (verdipapirforetak)
som bistår selskapet blant annet med verdivurdering, forhandlinger, transaksjonsstruktur,
presentasjoner for aksjonærene, utarbeidelse av prospekter og gjennomføring av
transaksjoner. Er det slik at M&A skaper verdier for samfunnet, eller er denne type
oppkjøpsvirksomhet sterkt preget av eiere og ledelse som har andre motiver enn langsiktig
verdiskaping? I forskningslitteraturen er det nokså stor enighet om at M&A-transaksjoner
lønner seg for selger. Det er større uenighet om M&A lønner seg for kjøpere. Dersom en ser
på lønnsomheten for selger og kjøper samlet så kan det si noe om verdien av oppkjøp og
sammenslåinger for samfunnet. Robert Bruner ved Universitetet i Virginia har undersøkt 24
studier som beregner den kombinerte avkastningen for selger og kjøper. Nesten alle de 24
studiene viser positiv avkastning.
20
Grünfeld og Jakobsen (2006) og Grünfeld og Grimsby (2009) har studert omfanget og
effekten av eierskifter i hele det norske næringslivet. De fremhever at verdiskapingseffekten
gjennom eierskifter først realiseres hvis nye eiere har større eierskapsfortrinn. De viser videre
at man i løpet av perioden 2000-2007 så at hver tredje bedrift skiftet eierskap, definert som
bytte av største eier der ny eier får over 34 prosent av eierskapet og at det har vært en tendens
til at hyppigheten av eierskifter har økt. Dette kan indikere at vi gjennom de neste ti årene vil
kunne oppleve at over 40 prosent av bedriftene skifter eierskap. Behovet for eierskifter vil om
noen år også øke ettersom en voksende andel av befolkningen blir eldre. Det vises videre at
eierskifter ser ut til å ha en positiv effekt på bedriftenes økonomiske aktivitet. Sett under ett
har bedrifter med eierskifter en 5 prosent høyere vekst i omsetning og verdiskaping enn
bedrifter uten eierskifter. I figuren nedenfor oppsummeres utviklingen for bedrifter med og
uten eierskifter.
Figur 7: Effekt av eierskifter i norsk næringsliv (2000-2007). Kilde: Grünfeld med fler (2009)
40%
Uten eierskifte
35%
Eierskifte
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Median
Trimmet snitt
Omsetning
Median
Trimmet snitt
Median
Verdiskaping
Trimmet snitt
Lønnskostnader
Bedrifter som får nye personlige eiere gjør det ikke signifikant forskjellig fra bedrifter uten
eierskifter. Bedrifter som får utenlandske aktører inn som nye eiere gjør det markant bedre
med hensyn til omsetningsvekst, men kan ikke vise til høyere verdiskapingsvekst enn
bedrifter uten eierskifter. Slike bedrifter har gjerne hatt høy vekst også før eierskiftet fant sted.
Når norske bedrifter overtar eierskapet gjør bedriften det systematisk bedre enn bedrifter som
ikke skifter eierskap, ikke minst når det gjelder verdiskaping.
4.5
Er det verdipapirforetaket gjør av høy kvalitet?
Dette er gjennomgående et komplisert spørsmål å besvare, fordi tjenestene er mangfoldige og
komplekse, ikke minst de tjenestene som sorterer inn under kompetansetunge
problemløsningstjenester.
21
Norsk økonomi har gjennom de siste tiår vist en imponerende evne til vekst, ikke minst drevet
frem av en solid og lønnsom forvaltning av petroleumsformuen. Med høyere vekst og rik
tilgang på kapital har etterspørselen etter finansielle tjenester økt kraftig. Men samtidig har vi
sett en todelt utvikling i tilknytning til finansielle tjenester. En del av tjenestene (finansielle
formidlingstjenester) har gjennomgått en dramatisk effektivisering drevet frem av teknologisk
innovasjon, primært i tilknytning til digitalisering av tjenestene. Denne typen innovasjon har
også drevet frem økt internasjonal konkurranse, ikke minst innen den børsrettede virksomhet
som verdipapirforetakene driver, der teknologien eksempelvis muliggjør nye
grenseoverskridende markedsplasser.
Siden årtusenskiftet har problemløsningstjenester (corporate finance) fått en betraktelig mer
sentral rolle i verdipapirforetakenes arbeid. I figuren nedenfor viser vi utviklingen i ulike
inntektskomponenter i verdipapirforetakene. Her kommer det tydelig frem at tilrettelegging
og investeringsrådgivning har fått en mer sentral plass i foretakene.
Figur 8: Verdipapirforetakenes sammensetning av inntekter og aktivitet over tid
14 000
12 000
Kurtasjehandel- og nettohandel EK/market-making
Andre finansielle instrumenter
Emisjon/rådgivning
Andre driftsinntekter
NOK mill
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Kvalitet på tjenestene, og her tenker vi primært på kompetansetunge corporate finance
tjenester, er gjerne sterkt styrt av hvor intens konkurransen er i en næring. Konkurransen fra
internasjonale aktører har økt kraftig. Fra 2007 til august 2011 har antallet utenlandske
verdipapirforetak som har registrert filial i Norge økt fra 10 til 23. Dette er mer enn en
dobling på få år.
Pr august 2011 har også 2065 utenlandske verdipapirforetak meldt grensekryssende
virksomhet inn til Norge, se figur 21. I 2010 meldte 276 nye foretak at de drev
grensekryssende investeringstjenestevirksomhet inn til Norge. Det vil si at i 2010 var det
minst så mange utenlandske aktører som var aktive her i landet. Trenden med nyregistreringer
av utenlandske aktører med slik grensekryssende aktivitet har vært relativt stabil i perioden
22
etter 2007, noe som indikerer at den utenlandske aktiviteten har vært høy selv gjennom
finanskrisen. Dette er et tydelig tegn på at konkurransen fra utlandet er sterk.
Figur 9: Antall utenlandske verdipapirforetak som har meldt grensekryssende investeringstjeneste-virksomhet inn til
Norge.
350
300
Antall
250
200
150
100
50
0
For å tydeliggjøre og nyansere bildet av den internasjonale konkurransen på det norske
markedet for corporate finance-tjenester har Menon i samarbeid med Arctic Securities gått
gjennom alle oppkjøp og sammenslåinger der minst en av enten selger, kjøper eller
salgsobjekt er norsk. Analysen viser at utenlandske tilretteleggere nå er involvert i så mye
som 50 prosent av alle transaksjoner der det er involvert norske interessenter. Dette illustrerer
godt hvor omfattende den internasjonale konkurransen er i det norske markedet.
Figur 10: Andel av norske M&A transaksjoner som utenlandske rådgivere er involvert. For å bli registrert som norsk
M&A transaksjon må kjøper, selger eller det aktuelle foretaket være lokalisert i Norge.
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
23
En annen viktig indikator på kvalitet hos norske verdipapirforetak er deres evne til å
konkurrere i utenlandske kapitalmarkeder. Det å slå seg opp som en liten aktør med avanserte
finansielle tjenester i et stort internasjonalt kapitalmarked der høy plasseringsevne står helt
sentralt, er ikke mindre enn imponerende og er et vitnesbyrd om høy kvalitet på tjenestene
med få direkte koblinger til norsk næringsliv.
Det er nå en rekke norske verdipapirforetak som tilbyr sine tjenester til utenlandske kunder fra
sine kontorer i utlandet, blant annet DnB Markets, Pareto Securities, AGB Sundal Collier, RS
Platou Markets og Arctic Securities. Kontorene er opprettet i viktige byer for internasjonalt
næringsliv som Stockholm, London, New York, Singapore, Shanghai, København, Frankfurt
og Rio de Janeiro og de er i stor grad relatert til de næringene der Norge har sterke
internasjonale posisjoner som shipping, olje service, offshore leverandørindustri og energi.
At norske verdipapirforetak etablerer utekontorer i økende tempo er en god indikator på at de
forsøker å utnytte sitt potensial gjennom å levere tjenester av høy kvalitet, men vi vet lite om
omfanget på aktiviteten. Data for internasjonale oppkjøp og sammenslåinger kan gi oss en
indikasjon på om de norske verdipapirforetakene hevder seg i den internasjonale
konkurransen. Basert på analyser av M&A-aktivitet utført i samarbeid med Arctic Securities
har Menon kartlagt norske verdipapirforetak i løpet av en tiårsperiode som har vært involvert i
M&A transaksjoner der ingen av partene (hverken kjøper, selger eller salgsenhet) er lokalisert
i Norge. Stort sett er dette snakk om transaksjoner der en av partene kommer fra andre
nordiske land. Til sammen har vi identifisert 67 slike transaksjoner.
Figuren viser utviklingen i antallet transaksjoner der de norske verdipapirforetakene er
finansiell rådgiver og der ingen av partene er norske (hverken kjøper, selger eller det aktuelle
foretaket).
Figur 11: Utenlandske M&A transaksjoner der norske meglere er involvert, og hverken kjøper, selger eller det
aktuelle foretaket er norsk. Kilde: Menon, Arctic Securities og Merger Market
14
12
10
Antall
8
6
4
2
0
24
Utviklingen i M&A-aktivitet utenfor Norge viser med tydelighet at norske verdipapirforetak i
økende grad betjener rene utenlandske markeder. I denne sammenheng er det verd å merke
seg at aktiviteten tok seg kraftig opp i 2010 til tross for at finanskrisen fortsatt preget
markedene for oppkjøp og sammenslåinger sterkt. Dette indikerer at de norske
verdipapirforetakene klarer å konkurrere på internasjonale markeder.
Rigg-markedet er et godt eksempel på norske tilretteleggeres sterke rolle på internasjonale
markeder. I 2010 og 2011 ble nærmere 50 prosent av alle rigg-prosjekter globalt finansiert
gjennom aktører med tilhold i Norge. Dette er illustrert i figuren nedenfor. En så dominerende
posisjon er et tydelig signal om at norske tilretteleggere for finansiering av offshorerelaterte
prosjekter besitter en helt unik spesialkompetanse og et godt utviklet kundenettverk som er
interessert i å finansiere denne typen prosjekter.
Figur 12: Finansiering av oljerigger globalt: Andel som er finansiert gjennom aktører i Norge. Kilde: Pareto Research
4.6
Utfører verdipapirforetakene tjenestene til riktig pris?
Prisene på meglertjenester i bransjen (formidlingstjenester) har falt dramatisk de siste ti årene.
Dette kan best illustreres ved å se på verdipapirforetakenes kurtasjeinntekter fra handel med
egenkapital fordelt på antall egenkapitaltransaksjoner på Oslo Børs. Beregnet på denne måten
har den gjennomsnittlige kurtasjeprisen falt fra 0,34 prosent av transaksjonsverdien i 2000 til
0,08 prosent i 2010. Dette er et prisfall på mer enn 75 prosent.
25
Figur 13: Verdipapirforetakenes kurtasjeinntekter fra egenkapital fordelt på antall egenkapitaltransaksjoner på Oslo
Børs. Kilde: Finanstilsynet og Oslo Børs.
0,40%
0,35%
0,30%
0,25%
0,20%
0,15%
0,10%
0,05%
0,00%
De viktigste driverne bak denne utviklingen er teknologisk innovasjon i formidlingstjenestene
og økt konkurranse både fra tradisjonelle konkurrenter og fra internett- og algoritmebaserte
løsninger. I det siste har verdipapirforetakene tilbudt større kunder å benytte DMA-løsninger
(Direct Market Access). Kundene får mulighet til å legge inn ordre direkte på børsen gjennom
verdipapirforetakenes handelssystem uten at en megler er fysisk involvert. Honoraret for
denne formen for handel kommer fort ned i 0,2-0,3 promille av transaksjonsverdien.
Den sterkere konkurransen kan også illustreres ved å se på utviklingen i antall konsesjoner til
norske verdipapirforetak, antall utenlandske verdipapirforetak som har opprettet filial i Norge,
og hvor mange utenlandske verdipapirforetak som har meldt grensekryssende virksomhet inn
til Norge.
Figur 14: Utvikling i antall verdipapirforetak med konsesjon til å drive investeringstjenestevirksomhet fra
Finanstilsynet. Kilde: Finanstilsynet.
180
160
140
Antall
120
100
80
60
40
20
0
Totalt
Bank
Ikke-bank
26
Dersom vi ser på omsetningen på Oslo Børs får vi også en indikasjon på hvor aktive de
utenlandske verdipapirforetakene er i det norske markedet. I 2002 stod de utenlandske
aktørene for 11 prosent av denne omsetningen, og i 2009 hadde andelen økt til 43 prosent.
Dette er en økning på mer enn 290 prosent.
Figur 15: Utenlandske meglerforetaks andel av omsetningen på Oslo Børs. Kilde: Oslo Børs
50
45
40
35
%
30
25
20
15
10
5
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Gjennomgangen over peker tydelig i retning av at pris nå i liten grad fremstår som et
markedsproblem når vi ser på tradisjonelle meglertjenester. Historisk har avkastningen fra
denne typen tjenester vært høy, men det er den ikke lenger. Her har konkurranse og
teknologisk innovasjon bidratt til å presse prisene kraftig ned.
4.7
Pris og konkurranse innen M&A-tjenester
Økt internasjonal konkurranse finner ikke bare sted innen formidlingstjenestene, men også
innenfor problemløsningstjenestene i corporate finance avdelingene. Dette gjenspeiles blant
annet i andelen av utenlandske finansielle rådgivere ved oppkjøp og sammenslåinger (M&A)
av bedrifter i det norske markedet.
I samarbeid med Arctic Securities har vi gått gjennom alle oppkjøp og sammenslåinger der
minst en av enten selger, kjøper eller salgsobjekt er norsk, totalt 2090 transaksjoner fra 2000
til september 2011. I 900 av disse transaksjonene vet vi ikke hvem som var finansielle
rådgivere, men i de resterende 1111 transaksjonene er det registrert minst en finansiell
rådgiver hos minst en av partene. Både kjøper, selger og salgsobjekt kan ha flere finansielle
rådgivere inne på samme transaksjon.
Av de 1111 transaksjonene der vi har noe informasjon om hvem som var finansielle rådgivere
for de ulike partene, er det 827 transaksjoner med minst en utenlandsk finansiell rådgiver
involvert. (Samtidig er det selvsagt mange norske finansielle rådgivere involvert.) Dersom vi
antar at det er ikke er systematikk i hvilke transaksjoner som ikke har registrert finansiell
27
rådgiver, kan vi si at nesten 75 prosent av transaksjonene har minst en utenlandsk finansiell
rådgiver involvert. Figuren nedenfor viser utviklingen over de sist ti årene.
Figur 16: Utviklingen i antallet M&A transaksjoner der minst en av partene (selger, kjøper, eller det aktuelle
foretaket) er norsk. Kilde: mergermarket
180
160
Resten
140
Antall
120
100
80
60
40
20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 sep-11
Stolpene i figuren over viser fordelingen pr år av antall transaksjoner der finansiell rådgiver er
registrert. Den røde delen viser hvor mange av disse transaksjonene utenlandske finansielle
rådgivere er involvert i. I perioden frem til 2009 ser vi tydelige tegn til at den utenlandske
konkurransen har økt i dette markedet.
Det er en tendens til at de utenlandske rådgiverne er involvert i større transaksjoner. Av 2090
transaksjoner har vi registrert 1339 med oppgitt størrelse på transaksjonen. Gjennomsnittlig
størrelse er på omtrent 200 mill. euro. Av disse hadde 619 transaksjoner minst en utenlandsk
finansiell rådgiver, og gjennomsnittlig størrelse på disse transaksjonene er ca. 354 mill. euro. I
204 transaksjoner har alle de tre partene, kjøper, selger og det aktuelle foretaket, utenlandske
finansielle rådgivere. Gjennomsnittlig størrelse på disse transaksjonene er på mer enn 727
mill. euro, mer enn tre ganger så store som gjennomsnittlig størrelse for alle transaksjonene
med oppgitt beløp.
Oppdrag i forbindelse med oppkjøp og sammenslåinger kan være meget tidkrevende. Dette er
normalt prosesser som tar lang tid, som krever modning hos både kjøper og selger. I slike
prosesser benytter bedriftene ofte hver sin rådgiver (verdipapirforetak) som bistår selskapet
blant annet med verdivurdering, forhandlinger, transaksjonsstruktur, presentasjoner for
aksjonærene, utvikling av prospekt og gjennomføring av transaksjonene. Det er stor variasjon
i oppdragenes størrelse og kompleksitet og prising av slike oppdrag er derfor vanskelig. Når
dette er sagt finnes det også her mønstre som preger eller bestemmer verdipapirforetakenes
prissetting i form av såkalte fee-avtaler.
For det først er det normalt en form for fast kostnad som ligger i bunn av alle M&Atransaksjoner. Dette gjør at det er mindre lønnsomt å gjennomføre små sammenlignet med
28
store oppkjøp. Konkurransen om å få tildelt oppdrag er derfor mest intens i de transaksjonene
som er størst, og det er vanlig å operere med en høyere provisjon (prosentandel av
transaksjonsverdien som går til rådgiverne) når transaksjonen er liten. I de største
transaksjonene kan avlønningen krype helt ned mot 1 prosent, men det er ikke uvanlig at man
observerer en provisjon på over 5 prosent på de små transaksjonene.
Gjennom samtaler med en rekke aktører både i verdipapirforetakene og blant kunder har vi
fått et tydelig inntrykk av at lønnsomheten i M&A-oppdrag blir preget av sterk konkurranse
og at den ligger betydelig under lønnsomheten i emisjonsoppdrag. De krever mer tid, det er
større usikkerhet knyttet til i hvorvidt transaksjonen blir gjennomført, og samtidig er
avlønningen basert på ”no cure no pay”-kontrakter.
4.8
Pris og konkurranse innen kapitalinnhenting
Prisen de finansielle rådgiverne tar for å hente inn kapital avhenger av hvilken type kapital
som skal hentes inn, hvor stor risiko det er i investeringen, og størrelsen på transaksjonen.
Prisen for å hente inn fremmedkapital kan være alt fra under 1 prosent til opp mot 3 prosent
av transaksjonen. Jo mer risikovillig kapital som skal hentes inn, jo høyere blir prisen.
Kapitalinnhenting i form av obligasjoner fra høyt rangerte selskaper hos kredittvurderingsbyråene er priset betydelig lavere enn annen gjeld.
Innhenting av egenkapital er priset til omtrent 2 til 4 % av transaksjonen, og vurderingene
rundt pris fungerer på samme måte som for fremmedkapital. Et børsnotert selskap i store
problemer kan risikere å måtte betale opp mot 4 prosent, mens en regulær, men stor
egenkapitalreising for store solide selskaper sannsynligvis koster noe under 2 prosent av
transaksjonen. For denne prisen vil verdipapirforetaket vanligvis lage en forretningsplan,
hente inn investorer, motta og forhandle tilbud, og hjelpe kunden med å få i stand en avtale.
Verdipapirforetakene får bedre betalt for større transaksjoner, men det er ikke vesentlig mer
arbeid. Hva forklarer prisene? Det er flere faktorer som har betydning i en slik vurdering. Det
kan for eksempel være asymmetri i den forstand at erfaring, ekspertise og informasjon
hovedsakelig ligger hos verdipapirforetaket. Kunden er mest opptatt av hurtig løsning,
konfidensialitet og at transaksjonen blir en suksess. Videre er det slik at prisforhandlingene
gjerne foregår rundt det som oppfattes som „going rate‟.
Det ser ikke ut til at den sterke internasjonale konkurransen har presset prisene for denne
typen tjenester ned i særlig grad. En av forklaringene på det kan være begrenset
prissensitivitet hos kundene, siden de har andre prioritereringer først. Et annet og viktig
element knytter seg til verdsettingen av plasseringsevne. De med stor plasseringsevne er få og
har en form for eksklusivitet som man kan prise høyt. Uten deres nettverk og relasjoner vil
mange emisjoner ikke bli fulltegnet. Det er også tegn til en del kryss-subsidiering i bransjen.
Det er stor konkurranse om å få oppdrag som gir gode relasjoner, og de blir priset lavt. Har du
en sterk relasjon og kjenner bedriften godt, så får du ofte kapitalutvidelsesmandatene også.
Disse mandatene kan være nokså høyt priset.
29
5. High Frequency Trading
Både internasjonalt og nasjonalt har det gjennom året vært fokus på automatisert handel i
aksjemarkedet og særlig High Frequency Trading (heretter kalt HFT). Det foreligger ikke
sikre data på hvor stor markedsandel HFT har på de forskjellige markedsplasser. IOSCO
(International Organization of Securities Commissions) gjengir tall fra en rapport som har
estimert andelen til 56 pst i USA og 38 pst i Europa i 2010. Det antas at andelen er økende.
Automatisert handel har skutt fart på børser og handelsplasser verden over og utgjør en
betydelig andel av handelen. I Norge har investorer, både såkalte day-tradere og langsiktige
som for eksempel Folketrygdfondet, uttrykt bekymring for det økte innslaget av HFT i det
norske aksjemarkedet. Også blant våre medlemmer diskuteres denne utviklingen livlig. Det
nye handelssystemet (Millennium) som Oslo Børs planlegger å ta i bruk mot slutten av 2012
legger forholdene enda bedre til rette for automatisert handel og HFT. Mens dagens
børssystem (TradElect) kan håndtere 20 000 ordre pr sekund, kan Millennium håndtere 1
million ordre pr sekund. Tidsforsinkelse ved handel ”latency” blir redusert fra 2 ms til 0,126
ms.
Sett fra verdipapirforetakenes ståsted er det viktig at aksjemarkedet fungerer ”fair and
orderly” slik at kundene, både investorer og utstedere, har tillit til at deres transaksjoner blir
utført i deres beste interesse. Dersom investorene taper tillit til markedets integritet, øker
barrierene for å investere i aksjer og det går igjen ut over næringslivets mulighet til å hente
risikokapital. Et velfungerende aksjemarked med tillit hos investorer og utstedere er en
forutsetning for vekst og ekspansjon i næringsvirksomhet. Spørsmålet verdipapirforetakene
bør være opptatt av, er om utviklingen man ser med økt innslag av HFT, tjener eller skader
markedets integritet og effektivitet.
Den første problemstillingen man står ovenfor er å definere HFT, slik at denne type handel
kan skilles ut fra annen automatisert handel (algoritmehandel), som benyttes i stort omfang av
verdipapirforetakene for å utføre kundeordre til best mulig betingelser for kundene. Det
finnes ikke en allmenn akseptert definisjon, men det er en del fellestrekk ved HFT:
 HFT benytter sofistikerte teknologiske løsninger for å gjennomføre forskjellige
strategier som favner alt fra market-making til arbitrasje
 HFT bruker algoritmer i hele investeringskjeden; fra å analysere markedsdata,
iverksette handelsstrategier, minimere handelskostnader og til å utføre ordre
 HFT karakteriseres ved en meget høy daglig omsetningshastighet på porteføljen og en
meget høy andel kansellerte ordre (høy ”order to trade ratio”)
 HFT kjennetegnes ved å ha null eller nær null posisjoner ved utløpet av handelsdagen,
for å ha så liten overnight risiko som mulig, og dermed å spare kostnader med
marginering. Posisjoner holdes i sekunder eller i fragmenter av et sekund
 HFT drives ofte av proprietary trading foretak og av proprietary desker i de store
investeringsbankene og hedgefond
 HFT er meget latency sensitive. Implementering og gjennomføring av HFT strategier
avhenger sterkt av å kunne være raskere enn andre aktører og å dra fordeler ut av
30
direkte elektronisk aksess til markedsplassene, samt plassering av datautstyr i eller i
nærheten av markedsplassen
HFT er følgelig en høykvantitativ handelsform som drar fordeler av siste ”nytt” i statiske og
økonometriske teknikker og som bruker ”state-of-the-art” datamaskiner og
kommunikasjonsutstyr. Algoritmer brukes for å tolke signaler fra markedet og implementerer
handelsstrategier som inkluderer round-trip handler i løpet av sekunder eller millisekunder.
HFT-foretak profiterer på små prisendringer og svært små, men hyppige handler. Det sterke
fokuset på hastighet i ordreutførelse og høye omløpshastighet på porteføljene er trolig det som
skiller HFT fra andre typer algoritmehandel.
Det finnes begrenset empiri om HFT påvirker markedet positivt eller negativt. Akademisk
studier fokuserer i hovedsak på likviditet, priser og volatilitet og ikke på risiko knyttet til
markedets effektivitet, integritet og stabilitet. Det er den sistnevnte risiko vi fokuserer på i det
følgende.
Et effektivt aksjemarked kjennetegnes av at priser reflekterer fundamentale verdier som skapes
i et offentlig og gjennomlyst marked basert på reelle kjøps- og salgsinteresser. HFT kan
svekke tilliten til prisingen i aksjemarkedet, fordi HFT-strategier som har hastighet som
hovedfokus, forstyrrer den fundamentale prisingsprosessen og skaper kortsiktig bevegelser
bort fra de fundamentale verdier.
Et annet moment i vurderingen av markedets effektivitet, er kvaliteten på likviditeten HFT‟er
tilfører markedet. I undersøkelser etter flash crashet i USA 6. mai 2010 ble det avdekket at
HFT‟er kollektivt og i stort tempo trakk seg ut av markedet da kursene begynte å bevege seg
nedover. Dette bidro til å forsterke likviditetskrisen og dermed prisfallet i aksjemarkedet og
tilknyttede markeder. Også risikoen for feil i programmeringen av algoritmene er trukket
frem, for eksempel at algoritmene uventet kjøper og/eller selger store volumer. Det er flere
eksempler på at dette har skjedd.
Et aksjemarked med integritet kjennetegnes ved at aktørene behandles likt og rettferdig.
HFT‟er investerer tungt i teknologisk infrastruktur og kommunikasjonsutstyr. Utviklingen av
algoritmer krever høyt kvalifiserte og dyre menneskelige ressurser. Selv om de teknologiske
fordeler for HFT vil bli mindre i fremtiden, er det grunn til å spørre om HFT‟er har en
urettferdig fordel fremfor andre aktører. Det er spesielt HFT‟s muligheter å dra fordeler av å
tolke og utnytte markedssignaler og å utføre orde raskere enn andre markedsaktører som
trekkes frem i diskusjonen. Mange markedsaktører mener at tap av troen på lik og rettferdig
behandling på markedsplassene resulterer i mindre handel på markedsplassen, og at handelen
flyttes til markedsplasser hvor handelen er lukket (dark pools). Dette kan føre til at de åpne
markedsplassene (lit markets) i større og større grad vil bli dominert av en relativt begrenset
type av investorer.
Fra store institusjonelle investorer er det pekt på at HFT‟er gjennom sofistikerte systemer
klarer å finne skjult likviditet i markedet, og at de utnytter denne informasjonen.
31
Institusjonelle investorer er opptatt av at deres store ordre ikke skal påvirke markedet og
bruker derfor strategier for dette, for eksempel ved å skjule deler av ordren og ved å
posisjonere ordren i smådeler som gjennomføres over tid. Men når de sofistikerte HFT‟ene
finner likviditeten og implementerer strategier som utnytter informasjonen, får ikke den
institusjonelle investoren den beste utførelse.
Stabile og robuste markeder fremmer investorenes tillit, hvilket gjør markedene mer likvide
og effektive. Det er reist spørsmål om HFT‟er innebærer en ekstra risikofaktor for finansiell
stabilitet. HFT benytter arbitrasjestrategier som gjør at ekstreme prissjokk i et marked kan bli
overført tilnærmet umiddelbart til andre markeder og andre aktivaklasser. For eksempel er det
en oppfatning at flash crash‟et ble forsterket av arbitrasje mellom forskjellige
futureskontrakter på indekser og deres underliggende aksjeindekser. En annen risikofaktor er
at algoritmer kan opptre uventet i turbulente markedsforhold og sette i gang kjedereaksjoner
hvor likviditet blir trukket ut av markedet og dermed føre til store prisutslag. Denne risikoen
forsterkes av at hastigheten på handler er fraksjoner av et sekund.
Reguleringsmyndighetene gjør forsøk på å finne hensiktsmessig regulering av HFT.
Problemet er som nevnt å skille HFT fra annen automatisert handel.
Norges Fondsmeglerforbund ser med adskillig skepsis på HFT‟ers inntog på den norske
børsen. Når det stilles spørsmålstegn til markedets integritet og effektivitet fra erfarne og
profesjonelle investorer er det all grunn til å gjøre noe med denne aktiviteten. Trolig er det
endringer i avgiftsstrukturen på børsen som vil være det mest effektive virkemiddel for å luke
vekk forstyrrende aktivitet fra HFT‟er.
32
6. Rammebetingelser
6.1
MiFID
Den 20. oktober 2011 presenterte EU-kommisjonen forslag til endringer i MiFID. Forslaget er
inndelt i et direktiv (MiFID) og en forordning (MiFIR); heretter samlet betegnet som MiFID
II1. I tillegg skal Kommisjonen og European Securities and Market Authority (ESMA)
utarbeide tekniske standarder og mer detaljert lovgivning innenfor rammene av MiFID II.
Med MiFID II ønsker EU-kommisjonen blant annet å utjevne ulikheter i konkurranseevnen
mellom markedsdeltakere og markeder; en ulikhet som er blitt forsterket av nye
markedsdeltakere og ny teknologi. Det nye direktivet inneholder bestemmelser knyttet til best
execution, algoritmehandel, high frequency trading (HFT) og en ny type markedsplass kalt
”Organised Trading Facility” (OTF). Forordningen MiFIR gir konkrete føringer og innebærer
en utvidelse av transparenskravene for ulike typer markedsplasser.
Forhandlingene vedrørende MiFID II pågår i Brussel. Det antas at reglene vil tre i kraft i løpet
av 2015. Det er nå det er mulig å spille inn synspunkter til EU-politikere, hvilket Norges
Fondsmeglerforbund gjør sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner i Nordic Securities
Association (NSA).
Forslaget omfatter blant annet følgende:

Utvidelse av MiFIDs anvendelsesområde: Kommisjonen foreslår blant annet at
banker og kredittinstitusjoner skal være bundet av reglene om investorvern ikke bare
når de yter investeringstjenester, men også dersom de selger eller gir råd om
innskuddstjenester hvor avkastningen bestemmes av noe annet enn en rente.

Organised Trading Facility” (OTF): En ny type investeringstjeneste som foreslås i
direktivet er ”drift av organisert handelsfasilitet”. Formålet med endringsforslaget er å
sikre at organisert handel skjer på regulerte handelssystemer. OTF er et system som
kan drives av verdipapirforetak og regulerte markeder, og hvor tredjepartsinteresser
kan inngå avtaler om kjøp og salg av finansielles instrumenter.
Handelen på OTF underlegges ”transparencykrav” og krav om god forretningsskikk.
OTF omfatter dagens såkalte ”Broker-crossing network”.
Norges Fondsmeglerforbund er positiv til en regulering som skal sikre at organisert
handel skjer på regulerte handelssystemer.
1
Forordningen er direkte gjeldende i EUs medlemsstater. Norge må inkorporere forordningen
”som sådan”, jf EØS-.avtalen artikkel 7. Innholdet i direktivet må i Norge innarbeides i
lov/forskrift.
33
Imidlertid har Kommisjonen foreslått at den som drifter en OTF skal ha myndighet til
å avgjøre hvem som skal ha tilgang til OTFen og myndighet til å avgjøre hvordan
transaksjonen skal gjennomføres.
I en felles høringsuttalelse med Nordic Securities Association (NSA) har Forbundet
gitt uttrykk for at ovennevnte valgfrihet vil være uheldig, da det kan virke negativt inn
på prisstillelse og ”best execution” når OTF opptrer som lukkede nettverk for inviterte
verdipapirforetak. NSA har foreslått at alle verdipapirforetak bør ha lik tilgang til en
OTF slik som på børser og MTF‟er.

Transparency-regler samt systematiske internaliserere (market-makere): Det er
foreslått utvidelse av kravene til pre-og post trade transparency. Instrumenter opptatt
til handel på regulert marked, MTF og OTF vil omfattes. Reglene vil også omfatte
ikke-aksjerelaterte instrumenter; dvs også obligasjoner og derivatkontrakter.
Regelverket for systematiske internaliserere endres; de generelle pliktene utvides til
også å omfatte andre markeder enn aksjemarkedet, for eksempel obligasjonsmarkedet.
Norges Fondsmeglerforbund har i høringsuttalelse med NSA foreslått at det gis
adgang til å gjøre unntak for transparencykravene for obligasjonsmarkedet, da det
ellers vil være fare for likviditeten i dette markedet; i alle fall i de nordiske landenes
obligasjonsmarkeder. Med de nye reglene er det fare for at systematiske internaliserere
(market-makere) ikke lenger vil stille priser i obligasjonslån fordi risikoen blir for stor.

Nye krav vedrørende investorbeskyttelse:
 Aksjekjøp på kreditt (lånefinansiert handel) anses som ”komplekst produkt”; det betyr
at det må utføres hensiktsmessighetstest.
 Krav om periodisk rapportering til kunder om verdiutvikling på portefølje.
 Verdipapirforetak skal årlig offentliggjøre for hver klasse av finansielle instrumenter
hvilke markedsplasser som er ”top five executions venues”.
 Verdipapirforetak som markedsfører seg som ”uavhengig investeringsrådgiver” kan
ikke motta honorar fra produktleverandør og må tilby et vidt tjenestespekter.

Krav til styret og administrativ ledelse: Blant annet stilles krav om retningslinjer for
valg av ledelsen i verdipapirforetakene som sikrer mangfold, begrensning i adgangen
til å kombinere ulike verv, krav om å sette av tilstrekkelig tid til å ivareta vervet eller
stillingen, samt krav om uavhengighet i utførelsen av vervet.

Algoritmehandel: Krav til robuste kontrollsystemer for foretak som driver
algoritmehandel. Krav om årlig rapportering til tilsynsmyndighetene om
handelsstrategier som benyttes i algoritmehandelen.
34

Markedsplasser: Markedsplasser må utarbeide data relatert til kvaliteten på
ordreutførelsen.

Direct Market Access (DMA): Krav om evaluering av kunder som tilbys DMA, krav
om overvåkning av kunders handel og bruk av kredittlinjer.

Datakonsolidering: Handler skal rapportertes til APA (Approved Publication
Arrangements), som sender post-trade informasjon til CTP (Consolidated Tape
Provider), som dermed samler inn data om transaksjoner i finansielle instrumenter fra
hele EU. Realtidsdata må kjøpes, men data eldre enn 15 minutter skal offentliggjøres.
Forbundet har i høring via NSA bedt om at data som ikke er bearbeidet stilles fritt til
disposisjon i realtid, mens bearbeidet informasjon prises lavt. Det er lite logikk at
verdipapirforetakene tvinges til å sende informasjon til utpekte informasjonssentraler,
for så å måtte kjøpe informasjonen tilbake.

Derivat: Forslag om å gi nasjonale tilsynsmyndigheter og ESMA fullmakt til å
innhente informasjon fra enhver om vedkommendes eierandel i derivater, samt
formålet med dette. Tilsynsmyndigheten skal kunne kreve at eierandelene reduseres.

Transaksjonsrapportering: Blant annet endringer i rapporteringens innhold.
Rapporteringsplikten utvides til nye instrumenter. Regulerte markeder, MTF‟er og
OTF‟er skal rapportere på vegne av medlemmer som ikke er verdipapirforetak.

Produkttilsyn: ESMA kan nedlegge midlertidig forbud mot markedsføring av visse
finansielle instrumenter. Nasjonale myndigheter kan fastsette permanente forbud mot
markedsføring av visse finansielle instrumenter.

Sanksjoner: Forslag om innføring av administrative sanksjoner, hvoretter
tilsynsmyndighetene blant annet skal kunne ilegge foretak og individer gebyrer opptil
5 millioner Euro.
6.2
Markedsmisbrukdirektivet - MAD review
Kommisjonen offentliggjorde forslag til ny forordning om markedsmisbruk 20. oktober 2011
(MAR) og et direktiv om straffesanksjoner (MAD II). De foreslåtte reglene skal erstatte
markedsmisbruksdirektivet (MAD), direktiv 2003/6.
De nye reglene skal få anvendelse for alle finansielle instrumenter som handles på regulert
marked, på en MHF og på en OHF. OTC derivater omfattes av den nye reguleringen og det
samme gjelder varederivater og ”utslippstillatelser”.
Det foreslås en noe endret og tilsynelatende utvidet definisjon av ”innsideinformasjon”, som
synes upresis. Av MAR artikkel 6.1(e) følger det at som innsideinformasjon skal også regnes
35
”… information…. which is not generally available to the public, but which if it were
available to a reasonable investor…would or would be likely to be regarded by that person as
relevant when deciding the terms of the transaction”. Ved lesing av bestemmelsen synes ikke
kravene om ”presise opplysninger” og ”egnet til å påvirke kursen” å være koblet til
bestemmelsen.
De foreslåtte reglene krever at det skal kunne ilegges administrative sanksjoner for
innsidehandel og markedsmanipulasjon. For eksempel er det foreslått at tilsynsmyndighetene
skal kunne ilegge enkeltpersoner bøter på minst EUR 5 millioner.
Det foreslås også endringer for meldeplikten til primærinnsidere, blant annet slik at
meldeplikten også skal omfatte pantsettelse, utlån, samt transaksjoner foretatt av forvaltere.
Transaksjoner som totalt utgjør mindre enn EUR 20 000 i løpet av et kalenderår, skal ikke
meldes.
De nye markedsmisbruksreglene bygger på MiFID II, og forventes å tre i kraft samtidig med
MiFID II. Det antas att reglene således vil tre i kraft i løpet av 2015.
6.3
Transparencydirektivet – endringer
Kommisjonen offentliggjorde 25. oktober 2011 forslag til endringer i Transparency direktivet
2004/109 EF om utsteders informasjonsplikter (rapporteringsdirektivet). Det foreslås et
forbud mot at medlemsstatene i medhold av nasjonal lovgivning kan kreve kvartalsrapporter
eller ”Interim Management Statements” fra noterte foretak. Videre foreslås endringer i
flaggereglene for å fremme harmonisering av flaggereglene innen EU/EØS.
Det forventes at reglene trer i kraft i løpet av 2015.
6.4
EMIR
Den 15. september 2010 offentliggjorde Kommisjonen sitt endelige forslag til European
Market Infrastructure Regulation (EMIR). Målet er at alle standardisert OTC-kontrakter innen
utgangen av 2012 handles på børs eller elektronisk handelsplattform og er clearet av en
sentral motpart (CCP).
Formålet med reglene er i hovedsak:
Redusere motpartsrisikoen ved å kreve at handelen skal skje gjennom CCP‟er.
Økt gjennomsiktighet – rapporteringsplikt til overvåkningsorgan.
Redusert operasjonell risiko ved innføring av krav til gjennomføring og
overvåkning av handler for å redusere muligheten for feil.
Planen er at forordningen skal tre i kraft innen utløpet av 2012.
36
6.5
Skatt på finansielle transaksjoner
Kommisjonen har foreslått en skattlegging av finansielle transaksjoner. Skatten foreslås på
transaksjoner i finansielle instrumenter der minst en finansinstitusjon medvirker for egen eller
en kundes regning. Minst en av partene må være etablert innen EU. Skattesatsen foreslås å
være 0,1 % for hver av partene i en transaksjon i alle typer finansielle instrumenter, med
unntak av derivatkontrakter, der skattesatsen foreslås satt til 0,01 %.
Kommisjonen har beregnet at omsetningen i verdipapirmarkedet antas å synke med 20 % og
omsetningen i derivatkontrakter med opptil 90 %.
EU-kommisjonen som har fremlagt forslag om skatt på finanstransaksjoner, har i sin egen
konsekvensutredning konkludert med at en slik skatt vil ha negativ virkning på veksten i
økonomien og for sysselsettingen.
Oxera-rapporten (se omtale under pkt 6.13) påviser at EU-kommisjonen har undervurdert de
negative virkningene for veksten i økonomien betydelig. Videre påviser rapporten bl.a.:
 Provenyet som EU-kommisjonen har anslått til årlig EUR 37 mrd vil ikke være et
netto bidrag fordi transaksjonsskatten vil dempe den økonomiske veksten og dermed
føre til tap av generelle skattinntekter. Etter EU-kommisjonens egne anslag vil den
økonomiske veksten bli negativt påvirket tilsvarende 0,53 pst av BNP hvilket gir
reduksjon i de generelle skatter på årlig EUR 26 mrd
 Provenyanslaget til EU-kommisjonen er overestimert fordi EU-kommisjonen ikke tar
hensyn til at skatten kan unngås ved å flytte finansiell virksomhet ut av skatteområdet
 EU-kommisjonen har i sine konsekvensutredninger og modeller vurdert virkningen ut
fra at skatten kun skal gjelde skatt på aksjetransaksjoner, mens forslaget gjelder skatt
på transaksjoner i alle typer finansielle instrumenter. For eksempel vurderer ikke EUkommisjonen den negative virkningen skatten vil få for kjøp og tilbakekjøp av
obligasjoner (REPO-markedet) som bedrifter bruker som alternativ til alminnelig
bankfinansiering.
Oxera-rapporten påviser også at skatten ikke vil bli betalt av finansinstitusjoner og
verdipapirforetak, men av kundene.
Forslaget er underbehandling i en rådsarbeidsgruppe for en nærmere analyse.
6.6
Prospektdirektivet – endringer
Gjennomføring av endringsforslaget til Direktiv 2003/71/EC (prospektdirektivet) i norsk rett
har vært på høring. De viktigste endringene i prospektdirektivet er blant annet:
 Grensen for prospektplikt økes fra EURO 2 500 000 til EURO 5 000 000.
37
 Grensen for antall personer økes fra 100 personer til 150 personer.
 Definisjonen av profesjonell investor endres slik at den blir den samme som
verdipapirhandellovens definisjon av profesjonell kunde.
Endringene skal være gjennomført i nasjonal rett innen 1. juli 2012.
6.7
Shortsalg og Credit Default Swaps
Kommisjonen, Rådet og Europaparlamentet ble i løpet av høsten 2011 enige om innholdet i
Kommisjonens forslag til forordning vedrørende regulering av shortsalg og credit default
swaps (CDS‟er).
Formålet med forordningen er å sikre ensartede regler for shortsalg i aksjer, statsobligasjoner
og CDS‟er. Forordningen skal videre skape mer åpenhet om shortsalg.
Det stilles krav om at shortsalg av aksjer og egenkapitalinstrumenter tatt opp til handel i EU,
skal rapporteres til tilsynsmyndighetene dersom nettoposisjonen overstiger en viss terskel;
0,2 % av utstedt aksjekapital i foretaket, og deretter for hver ytterligere 0,1 %. Overstiger
nettoposisjonen 0,5 %, skal dette offentliggjøres i markedet. Opplysningene som skal
rapporteres/offentliggjøres er innehaverens identitet, utsteder, størrelsen på nettoposisjonen og
når posisjonen oppstod/ble endret eller opphørte. Nettoposisjoner i statsobligasjoner og CDS
skal rapporteres til tilsynsmyndighetene etter nærmere regler som skal fastsettes av
Kommisjonen.
Forordningen forbyr i prinsippet udekket shortsalg ved at det stilles krav om at selger av de
finansielle instrumentene har sikret seg tilgang til disse. Videre skal sentralmotpart (CCP) ha
såkalte ”buy-in regler” som medfører at CCP‟en skal ha prosedyrer for å kjøpe inn aksjer som
ikke leveres i tide. Buy-in reglene innebærer også rett til erstatning for den som ikke får aksjer
levert, samt at CCP‟en skal ha økonomiske sanksjoner for den som ikke leverer i tide.
Forslaget innebærer at tilsynsmyndighetene i ekstraordinære tilfeller skal ha adgang til å
kunne innføre restriksjoner i forhold til shortsalg.
Etter planen skal forordningen tre i kraft 1. november 2012. Det synes usikkert om tidsplanen
vil holde, da forordningen skal utfylles med et større antall regler og tekniske standarder som
må utarbeides først, for så å bli sendt på høring.
6.8
Guidelines – automatisert handel
ESMA (European Securities and Markets Authority) offentliggjorde 22. desember 2011
“Guidelines on systems and controls in an automated trading environment for trading
platforms, investment firms and competent authorities”. Retningslinjene dekker:
38
 The operation of an electronic trading system by a regulated market or a multilateral
trading facility
 The use of an electronic trading system, including a trading algorithm, by an
investment firm dealing on own account or for the execution of orders on behalf of
clients
 The provision of direct market access or sponsored access by an investment firm as
part of the service of the execution of orders on behalf of clients
Retningslinjene søker å klarlegge pliktene verdipapirforetak og handelspattformer har i
henhold til eksisterende regelverk. Dette gjelder blant annet plikter for å hindre
markedsmisbruk.
Det forventes at Finanstilsynet vil legge retningslinjene til grunn i sin tilsynspraksis.
Etter Forbundets opplysninger vil Finanstilsynet utarbeide et rundskriv som henviser til de
aktuelle ”Guidelines”. Det forventes at rundskrivet vil bli publisert før 1. mai 2012.
6.9
Guidelines vedrørende compliance og vedrørende egnethetstest
ESMA har sendt følgende to guidelines på høring:
1. Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance function requirements
2. Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements
Retningslinjene tar utgangspunkt i eksisterende krav og utfyller/utdyper disse.
ESMA forventer å offentliggjøre endelige retningslinjer i 2. kvartal 2012.
6.10 FATCA
FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act – er rettet mot amerikanske eiendeler i
utlandet. Formålet med loven er å bekjempe skatteunndragelse i form av manglende
innrapportering av eiendeler plassert på utenlandske konti av amerikanske statsborgere og
selskaper. Etter regelverket skal 30% av kuponger, renteinntekter, utbytte og salgsvederlag
med kilde i USA tilbakeholdes fra utenlandske finansinstitusjoner (”FFI” – Foreign Financial
Institutions). Ved å inngå avtale med amerikanske ligningsmyndigheter (”IRS") kan
tilbakeholdelse unngås.
FFI‟er som ønsker å inngå avtale med ligningsmyndighetene må forplikte seg på fire områder:
1. Identifikasjon av amerikanske skattepliktige personer og foretak i sine kunderegistre
2. Endring av prosesser for kontoåpning til også å avklare skattesituasjon overfor USA
for alle nye kunder
39
3. Årlig rapportering til amerikanske ligningsmyndigheter om kontohavere med
skatteplikt til USA og foretak med vesentlig amerikansk eierskap
4. Tilbakeholdelse av 30% av inntekter og vederlag av amerikansk opprinnelse til kunder
som ikke gir tilstrekkelig informasjon til å avgjøre sin skattesituasjon overfor USA.
Avtale mellom deltagende FFI‟er og ligningsmyndighetene må være inngått i løpet av første
halvår 2013. Kravene om rapportering og tilbakeholding av midler vil ha virkning fra 2014.
6.11 Ny europeisk tilsynsstruktur
I kjølvannet av finanskrisen ble det besluttet å styrke tilsynsstrukturen i Europa. Det nye
tilsynssystemet som er vedtatt av EU-institusjonene, trådte i kraft 1. januar 2011. Som part av
EØS-avtalen må Norge forholde seg til det nye systemet. Den nye tilsynsstrukturen ble
nærmere omtalt i Forbundets årsberetning for 2010. På verdipapirområdet er European
Securities and Market Authority (ESMA), som har overtatt sekretariatet til CESR, den
aktuelle myndigheten i den nye tilsynsstrukturen.
ESMA utarbeider utkast til tekniske standarder (som utfyller direktiv eller forordning) og som
vedtas av EU-kommisjonen. Videre vedtar ESMA retningslinjer/anbefalinger, samt har
myndighet til å fatte enkeltvedtak overfor nasjonale tilsynsmyndigheter og finansinstitusjoner.
Det pågår forhandlinger i forhold til EØS-avtalen om hvor langt ESMAs myndighet går i
EFTA-landene; for eksempel om ESMA kan fatte enkeltvedtak rettet mot et norsk
verdipapirforetak.
Finanstilsynet har observatørstatus i ESMA, og har også adgang til å delta i alle
arbeidsgrupper i ESMA. Disse gruppene utarbeider blant annet utkast til utfyllende regler til
direktiver og forordninger samt utarbeider guidelines.
Hittil har ESMA vedtatt ett sett med såkalte ”guidelines” på verdipapirområdet. Disse
retningslinjene er gjeldende for verdipapirforetak og omhandler automatisert handel.
Finanstilsynet har opplyst at det vil bli henvist til retningslinjene i et rundskriv, samt at de vil
bli lagt til grunn i fremtidig tilsynspraksis. I løpet av 2012 vil ESMA utarbeide en rekke
retningslinjer på verdipapirområdet; dette gjelder blant annet retningslinjer for shortsalg,
compliancearbeidet og egnethetstesting.
ESMA har gjennom sitt arbeid med å lage utkast til utfyllende regler til direktiver og
forordninger samt ved å utarbeide retningslinjer stor innflytelse på regelverksutviklingen og
tolkningen av regler i EU. ESMA har ofte korte tidsfrister i dette arbeidet og det er liten
åpenhet /tilgjenglig informasjon om reglenes innhold før de sendes på høring med en kort
høringsfrist, for så å bli satt i kraft i løpet av relativ kort tid. Det kan stilles spørsmål om
kvaliteten av reglene blir god nok, samt om konsekvensene av reglene er godt nok analysert
når det opereres med så korte frister.
40
6.12 Nasjonale reguleringer
6.12.1 Lydopptak
Med virkning fra 1. april 2011 ble verdipapirforetakenes plikt til å foreta lydopptak av
telefonsamtaler i forbindelse med ytelse av investeringstjenester utvidet. Foretakene må etter
de endrede reglene ta opp samtlige samtaler i tilknytning til ytelsen av investeringstjenester,
med unntak av drift av multilateral handelsfasilitet. Opptaksplikten omfatter både samtaler
med fasttelefon og mobiltelefon. I tillegg til utvidelsen av plikten til å ta opp telefonsamtaler,
ble plikten til å dokumentere kommunikasjon gjennom andre elektroniske
kommunikasjonskanaler utvidet.
Etter ikrafttredelsen av forskriftsbestemmelsene, har Norges Fondsmeglerforbund flere ganger
vært i kontakt med Finanstilsynet for å informere om tekniske problemer hos
medlemsforetakene med hensyn til lydopptak av mobilsamtaler. Det har vist seg at
leverandørene av opptaksteknologien har problemer med å levere tilfredsstillende løsninger,
til tross for forsikringer om at problemene vil bli løst. På bakgrunn av ovennevnte henvendte
Forbundet seg i juni 2011 til Telenor og Netcom med forespørsel om utvikling av en løsning
hvor samtaler kan tas opp direkte i nettet, og som forhåpentligvis vil minske problemene. I
desember 2011 svarte Telenor at de vil etablere et prosjekt for å utvikle en nettsentrisk løsning
for tale- og meldeopptak, som etter planen skal være ferdig fjerde kvartal 2012.
6.12.2 Bonusregulering
Forskrift om godtgjørelse i finanssektoren trådte i kraft 1. januar 2011. Denne ble gitt en bred
omtale i forrige årsberetning.
I Finanstilsynets Rundskriv 11/2011, utgitt 21. februar 2011, beskrives hvordan Finanstilsynet
vil tolke og følge opp forskriften i sitt tilsyn med de institusjonene som er berørt.
Finanstilsynet minner i Rundskrivet om at foretakene må påse at variabel godtgjørelse ikke
utbetales gjennom eierandeler i tilknyttede selskaper (indre selskap) eller på annen måte, eller
gjøre andre tilpasninger, som innebærer en omgåelse av forskriften. For verdipapirforetak som
yter investeringstjenesten investeringsrådgivning, suppleres dette rundskrivet av
Finanstilsynets rundskriv 17/2010.
Norges Fondsmeglerforbund har inntrykk av at bransjen har tilpasset seg forskriftens krav og
at det ikke lenger foreligger prinsipielle spørsmål i forhold til forståelsen av forskriften.
6.12.3 Bransjenormer
Et viktig arbeidsfelt for Norges Fondsmeglerforbund er selvregulering innenfor de rammer
som lovgivningen setter. Formålet med selvreguleringen er å fremme en ordnet og trygg
handel
med
aksjer
og
andre
finansielle
instrumenter
i
Norge.
41
Forbundet fastsetter to typer bransjenormer; anbefalinger og standarder. Bransjestandarder
vedtas av styret etter forutgående høring hos medlemsforetakene, og det enkelte
medlemsforetak forutsettes å etterleve disse. Bransjeanbefalinger vedtas av Forbundets styre,
og det enkelte medlem oppfordres sterkt til å følge disse.
I løpet av året har Forbundet revidert to bransjestandarder. Den ene gjelder forholdet mellom
corporateavdeling og analyseavdeling mv, hvor håndtering av innsideinformasjon på
corporateavdelingen samt publisering av analyser ble nærmere presisert. Den andre gjelder
lydopptak, hvor de nye forskriftsendringene om lydopptak ble innarbeidet.
Flere standarder og anbefalinger vil bli oppdatert i løpet av 2012.
6.12.4 Finanstilsynet
Norges Fondsmeglerforbund har et godt og nært samarbeid med Finanstilsynet. Årlig har
Forbundet to faste møter med ledelsen i tilsynet, samt to faste kontaktmøter hvor også
Verdipapirfondenes Forening og Finansnæringens Fellesorganisasjon deltar. I tillegg har
Forbundet og Finanstilsynet årlig flere møter knyttet til aktuelle saker.
I de siste årene har Finanstilsynet skrevet utfyllende og detaljerte tilsynsmerknader.
Finanstilsynet forventer ikke bare at det aktuelle foretaket som har vært under tilsyn innretter
seg etter tilsynsmerknadene, men også øvrige verdipapirforetak innretter seg etter
merknadene. Forbundet har etterspurt et rundskriv fra Finanstilsynet inneholdende en generell
beskrivelse av den praksis og de tolkninger Finanstilsynet har lagt til grunn i sine merknader,
da Forbundet har gitt uttrykk for at det er uheldig at det innføres ny praksis via
tilsynsmerknader. Forbundet mener at en endring av gjeldende praksis eller ny tolkning fra
tilsynets side bør diskuteres med bransjen først, for så eventuelt å bli distribuert i rundskriv
el.l. Forbundet har ikke fått endelig svar og vil fortsatt følge opp forholdet med Finanstilsynet.
Forbundet har informert Finanstilsynet om at bransjen finner grensedragningen mellom
investeringsrådgivning og ordreformidling vanskelig. Videre er Finanstilsynet informert om at
bransjen er uenig i et såkalt ”forbud” mot å gi investeringsråd dersom kunden ønsker å
forfølge en strategi med kortsiktige hyppige transaksjoner.
Enkelte medlemmer av Norges Fondsmeglerforbund opplevde problemer i forhold til
Finanstilsynets kontroll av obligasjonsprospekter. Dette ble tatt opp med Finanstilsynet, og
gjennom en god dialog med tilsynet synes dette nå å være løst.
6.13 Nordisk samarbeid
I slutten av 2008 ble Nordic Securities Association (NSA) dannet. Bak dannelsen står Norges
Fondsmeglerforbund sammen med sine søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Danmark.
NSA har et styre som består av styreleder og administrerende direktør i de fire nordiske
meglerorganisasjoner. Styret møtes tre ganger i året. Sekretariatsfunksjonen går på omgang.
42
For tiden er det foreningen i Finland som har ansvaret for sekretariatet. Sekretariatene i de
nordiske meglerforeningene har jevnlige møter. ”Internt” er det to komiteer ”Legal” og
”Market Infrastructure”. Disse komiteene holder hverandre fortløpende orientert om endringer
i rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt og har også felles møter.
De nordiske verdipapirforetakene kan samordne sine synspunkter ovenfor børser, MTF‟er,
oppgjørs-og clearinginstitusjoner m.fl. via NSA. Flere av Norges Fondsmeglerforbunds
medlemmer er medlemmer av Nasdaq OMX. Tilsvarende er flere av medlemmene i våre
søsterorganisasjoner, medlem av Oslo Børs.
NSA har også en ”Nordic Equity Market Strategy Committee” med deltagere fra
verdipapirforetak i Norden. Fra norsk side deltar Paal Karstensen, DnB Markets, Knut Erik
Robertsen, SEB, Thomas Joa, Arctic Securities og Per Broch Mathisen NFMF. Komiteen
har diskutert og gitt synspunkter på den foreslåtte nye reguleringen fra EU, og således aktivt
bidratt til at NSA bedre kan reflektere de nordiske aktørenes synspunkter overfor EUkommisjonen og EU-politikere. NSA har i tillegg nedsatt en nordisk IT-gruppe som
samordner nordiske synspunkter på teknologiske endringer på markedsplassene. Fra norsk
side deltar Per Tharaldsen, ABG Sundal Collier og Per Kristian Fredriksen, DnB Markets.
NSA har i 2011 avgitt flere høringsuttalelser til ESMA og EU-kommisjonen vedrørende
forslag til nye eller endrede reguleringer. Høringsuttalelsene er publisert på Norges
Fondsmeglerforbunds hjemmeside.
Som del av NSA, var Forbundet høsten 2011 med på å arrangere ”lobby” seminar i Brussel,
samt delta i enkeltmøter med parlamentarikere. Temaet var den nye MiFID lovgivningen. På
seminaret deltok nordiske financial attachés, samt assistenter til nordiske parlamentarikere.
NSAs syn på MiFID II og hva som anses som problematisk med den nye reguleringen ble
redegjort for.
Videre har NSA sammen med The Association for Financial Markets in Europe (AFME) og
Italian Association of Financial Intermediaries initiert en analyse av Kommisjonens
konsekvensanalyse vedrørende forslaget om skatt på finansielle transaksjoner. Analysen er
gjennomført av det Oxfordbaserte konsulentfirmaet Oxera. Oxera-rapporten viser at skatt på
finanstransaksjoner vil gi betydelig negative virkninger. EU-kommisjonen som har fremlagt
forslag om skatt på finanstransaksjoner, har i sin egen konsekvensutredning konkludert med at
en slik skatt vil ha negativ virkning på veksten i økonomien og for sysselsettingen. Oxerarapporten påviser at EU-kommisjonen har undervurdert de negative virkningene betydelig.
43
7. Organisatoriske forhold
7.1
Oslo Børs
Oslo Børs er en sentral markedsplass for innhenting av risikokapital (egenkapital og
fremmedkapital) til næringslivet, inklusiv offentlig virksomhet. Oslo Børs legger til rette for
at selskaper og virksomheter kan børsnotere aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner og
derigjennom skaffe risikokapital. Verdipapirforetakene i Norge har på sin side en helt sentral
rolle når det gjelder å skaffe risikokapital ved å tilrettelegge emisjoner for bedrifter og
offentlig virksomhet. Oslo Børs og verdipapirforetakene har en felles interesse i at Oslo Børs
forblir den foretrukne markedsplass for utstedelse og omsetning av norske verdipapirer.
Derfor må Oslo Børs tilby sine medlemmer og kunder tjenester av høy kvalitet og til
konkurransedyktige priser.
Norges Fondsmeglerforbund og dets medlemmer har jevnlig og god kontakt med Oslo Børs
hvor ulike problemstillinger tas opp. Oslo Børs og Norges Fondsmeglerforbund har stort sett
felles syn når det gjelder tiltak for å styrke børsens rolle i primærmarkedet.
TradElect ble satt i drift for aksjer og obligasjoner 12. april 2010. Allerede i
implementeringsfasen ble det klart at London Stock Exchange ville erstatte TradElect med et
annet handelssystem; Millennium. Dette handelssystemet er basert på teknologi som fungerer
raskere enn TradElect. I begynnelsen av 2011 besluttet Oslo Børs å gå over til Millennium.
I løpet av høsten 2010 ble det nedsatt en referansegruppe bestående av representanter for
meglerforetakene og fra administrasjonen i Norges Fondsmeglerforbund. Referansegruppen
har gjennom 2011 hatt en rekke møte med Oslo Børs hvor markedsmodellen og
migrasjonsprosessen fra TradElect til Millennium har vært diskutert. Planen er at Millennium
skal settes i drift fjerde kvartal 2012. Forbundet er godt fornøyd med børsens håndtering av
prosjektet så langt.
Migrasjonen til Millennium vil bli en ressurskrevende oppgave hos verdipapirforetakene, men
neppe så ressurskrevende som overgangen fra Saxess til TradElect.
7.2
Verdipapirsentralen (VPS)
VPS undertegnet i 2009 en MoU (intensjonsavtale) med T2S (Target2Securities) om å ta i
bruk det systemet T2S vil tilby CSDene (Central Securities Depositories) for oppgjør av de
instrumentene som er registrert i CSDene. T2S er et prosjekt initiert av den europeiske
sentralbank (European Central Bank (ECB)). T2S utvikler et felles europeisk oppgjørssystem
for finansielle instrumenter og vil tilby deltakende CSDer å outsource sine oppgjørsfunksjoner
til T2S. 30 europeiske CSD‟er har inngått intensjonsavtale med ECB om deltagelse i T2Sprosjektet. Prosjektet har som mål å inngå bindende avtaler med alle deltakende
sentralbanker og CSDer før sommeren 2012.
44
I alle land hvor CSD‟er og/eller sentralbanker har inngått MoU med ECB er det nedsatt
nasjonale referansegrupper, kalt NUG (National User Group). I disse NUG‟ene følges
prosjektet nøye og viktige saker som er til behandling i T2S diskuteres i NUG‟ene. Norges
Fondsmeglerforbund er representert i den norske NUG‟en og våre medlemmer har vært holdt
orientert om prosjektet i møter med VPS. Både VPS og Norges Bank har uttalt at en
tilslutning til T2S er betinget av ”etterspørsel fra markedet”.
T2S-prosjektet har en ambisiøs målsetting og vil kunne bli et viktig instrument på veien mot
et integrert europeisk marked for finansielle instrumenter, dersom T2S lykkes i sine
ambisjoner. Etter Norges Fondsmeglerforbunds syn hefter det for tiden usikkerhet og risiko
knyttet til T2S-prosjektet og vil derfor ikke anbefale VPS og Norges Bank å tilslutte seg T2S
på det nåværende tidspunkt:






T2S kan bli industristandard – slik som CCP er blitt i aksjehandel – men det
forutsetter at et tilstrekkelig antall med CSD‟er knytter seg til T2S, noe som igjen
krever at T2S fungerer effektivt, stabilt og med lave oppgjørskostnader pr transaksjon.
Pr dags dato vet vi ikke hvilke CSD‟ er som vil slutte seg til, og til hvilket tidspunkt.
Vi vet dog at bl.a UK og Sveits ikke blir med.
Gjeldskrisen i Eurolandene kan føre til strukturelle endringer som påvirker
transaksjonsmengden i Eurolandene/Europa. Det samme gjelder innføring av eventuell
transaksjonskatt som EU-kommisjonen har foreslått.
Det hefter stor usikkerhet ved prisestimatene for oppgjørstransaksjonene som T2S
operer med fordi det er en betydelig risiko for at beregningen har tatt utgangspunkt i
overoptimistiske anslag på transaksjonsmengden. Antall markeder som knytter seg til,
og valg av modell er også avgjørende.
Sannsynligheten for kostnadsoverskridelser på et prosjekt av denne størrelse er også
meget høy og kan selvsagt også gi høyere kostnader pr transaksjon enn forespeilet.
Direkte og indirekte kostnader knyttet T2S vil øke totalkostnaden for handel i det
norske markedet på kort og mellomlang sikt.
Norges Fondsmeglerforbund har ikke tilstrekkelig detaljert kjennskap til innholdet i
avtalen, men har forstått det slik at bl.a. betingelsene for å kunne trekke seg ut av T2S
etter avtaleinngåelsene synes meget strenge.
Også i forhold til VPS synes det å være usikkerhet og risiko knyttet til deltagelse:


VPS opererer med 100 mill i investeringskostnader. Dette er etter vår oppfatning en
investering i VPS sin fremtidige konkurransedyktighet og må bæres av VPS (eierne).
VPS har ikke gitt konkret informasjon om hvorledes denne investeringskostnaden vil
bli dekket, og følgelig heller ikke hvorledes eventuell overskridelse vil bli dekket
Det er ikke gitt informasjon om kostnadene ved harmonisering av corporate actions,
en kostnad vi antar vil bli betydelig.
45



VPS drøfter i liten grad muligheter og kostnader ved å etablere linker til andre
CSD‟er. Slike linker er etter vår oppfatning helt avgjørende for at norske
markedsaktører skal kunne få noe nytte av T2S
Vi mangler kunnskap om hvorledes VPS /T2S vil ”håndtere” norske bestemmelser av
privatrettslig karakter, for eksempel behandling av misligholdte handler
Aktørenes øvrige/ egne kostnader for tilpasning er vanskelig å estimere med de
usikkerheter som i dag foreligger
T2S har signalisert betingelser for tilknytning etter ”The initial offer Period” som fremstår
som rimelige både kostnadsmessig og tidsmessig.
8. FinansNettNorge (FNN)
FinansNettNorge AS (FNN) ble stiftet 18. juni 2004. Norges Fondsmeglerforbund og
Verdipapirsentralen eier alle A-aksjene – 5 hver - og har dermed stemmekontroll. Norges
Fondsmeglerforbund er representert i styret ved Per Broch Mathisen, som også er selskapets
forretningsfører. Verdipapirsentralen og 8 av Norges Fondsmeglerforbunds medlemmer eier
B-aksjene. Av 312 B-aksjer eier Verdipapirsentralen halvparten, mens den resterende halvpart
er forholdsvis likt fordelt mellom de 8 medlemmene. Selskapet hadde et overskudd før skatt i
2011 på ca. NOK 1,1 million.
Tilgangen til nettverket er ikke forbeholdt de aktørene som er med på eiersiden. Det er et
åpent tilbud til aktørene i finansmarkedet. 13 av Forbundets medlemmer benytter nettverket
og i tillegg er det 10 tjenesteleverandører som benytter nettverket.
Nettverket er sofistikert og benytter ”state-of-the-art” teknologi. I 2009 gikk selskapet til
innkjøp av nye kraftige noder som håndterer den nye multicast teknologien som benyttes av
TradElect og INET for å sende informasjon til sine medlemmer.
FNN har satt opp forbindelser til Stockholm og London for å sikre medlemmene en hurtig og
sikker tilkobling til markedsplasser i disse byene. 5 foretak benytter linjen til Stockholm,
mens linjen til London foreløpig bare brukes av ett foretak. FNN har også plass i datahall i
London for medlemmer som vil plassere datautstyr i nærheten av markedsplassene i London.
Totalt har nettverket 23 medlemmer. Nettverket fungerer meget bra.
46
9. Autorisasjonsordningen
Det er Norges Fondsmeglerforbunds medlemmer som selv har det primære ansvar for at de
ansatte, for å ivareta sin funksjon, innehar relevante profesjonelle kvalifikasjoner og oppfyller
de krav til utdannelse som stilles av norske, utenlandske eller internasjonale myndigheter og
organisasjoner. For å sikre at de aktuelle personene innehar et visst minimum av kunnskap om
de rettslige rammer som gjelder for foretakenes (og kundenes) virksomhet, har Norges
Fondsmeglerforbund organisert et omfattende undervisnings- og eksamensprogram for ansatte
i medlemsforetakene.
I løpet av året ble det avholdt 12 kurs og 4 eksamener. Totalt var det 300 som besto eksamen i
2011. I tillegg besto 87 personer tilleggskurset for børsmeglere.
Siden oppstart høsten 1996 er det totalt autorisert ca. 5 210 personer under Norges
Fondsmeglerforbunds autorisasjonsordning.
Oslo Clearing lanserte i juni 2010 CCP (Central Counter Party) for aksjer og kunne dermed
tilby autorisasjonskurs i aksjeclearing for backofficemedarbeidere. Oslo Clearing har det
faglige ansvaret for denne ordningen, mens Norges Fondsmeglerforbund står for den
administrative oppfølgning. I løpet av 2011 ble det avholdt 3 kurs og totalt 14 personer har
bestått prøven.
Ved nyutstedelse av autorisasjon vil Forbundet måtte vurdere hvorvidt betingelsene for
utstedelse er til stede. Medlemsforetakene har derfor en plikt til å informere Forbundet
dersom en ansatt slutter på grunn av forhold som kan være av betydning for vurdering av om
autorisasjon skal utstedes på nytt. I løpet av året behandlet styret 3 autorisasjonssaker, som
endte med at angjeldende personer mistet autorisasjonen.
10. Etisk Råd
I 1987 vedtok Forbundet sine første etiske normer, og det ble etablert et Etisk Råd. Siden
1990/91 har det sentrale i arbeidet til Etisk Råd vært behandling av klagesaker fra kunder mot
medlemmer og klagesaker mellom medlemmer. Medlemmene er forpliktet til å gi kunder
informasjon om klagemuligheten til Etisk Råd. Etisk Råds klagebehandling er basert på
skriftlig dokumentasjon fra klager og innklaget. Denne klagebehandling er et rimelig
alternativ for både klager og innklaget, i hvert fall sammenlignet med domstolsbehandling.
I løpet av 2011 kom det inn 11 klagesaker, hvorav det i to av sakene er blitt inngått forlik og
en er blitt trukket. I tillegg er det kommet inn en rekke saker som er blitt avvist. De fleste
sakene som er blitt avvist gjelder klage på lånefinansierte strukturerte produkter. Sakene er
blitt avvist med den begrunnelse at innklagede investeringsrådgiver ikke er medlem av
Norges Fondsmeglerforbund. Dersom klagen også har vært rettet mot tilrettelegger av det
strukturerte produktet, vises det til at det ligger utenfor Etisk Råds rettslige kompetanse å
47
vurdere et produkts egenskaper, herunder dets avkastningspotensial, og at Etisk Råd derfor
ikke kan behandle klager vedrørende det investerte produktet som sådan.
Flere av klagene begrunnes i at investeringene ikke har gitt den ønskede avkastningen, og det
klages over mangelfull rådgivning. Antall klagesaker mot medlemsforetakene har et lite
omfang sett hen til at det årlig gjøres millioner av transaksjoner i finansielle instrumenter på
vegne av en svært sammensatt kundegruppe.
Samtlige avgjørelser fattet av Etisk Råd er å finne på Forbundets hjemmeside; www.nfmf.no.
Etisk Råd består av:
Prof. dr. jur. Geir Woxholth (leder)
Randi Nordstrøm
Gunnar Laksesvela
Asbjørn Wangerud
Jan Pollestad
Tom Kristoffersen
Roar Hatling
Ole Wetlesen Borge
Inger Oddny Nergård (varamedlem)
Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo
Skandinaviska Enskilda Banken (publ) Oslofil.
DNB Markets
Global Fondsformidling AS
Nordea Markets
Carnegie ASA
ABG Sundal Collier ASA
Pareto Securities AS
Fokus Bank Filial av Danske Bank A/S
11. Seminarer
Norges Fondsmeglerforbund avholdt i september sitt årlige høstseminar for ansatte i
medlemsforetakene og i infrastrukturbedrifter. Hensikten med dette seminaret var todelt:


å oppdatere medlemmene på strukturelle og konkurransemessige trender i markedet
nasjonalt og internasjonalt, og
å diskutere felles utfordringer for bransjen basert på gjennomgang av merknader fra
Finanstilsynet
Temaene ble godt mottatt av medlemmene og skapte mange nyttige menings- og
erfaringsutvekslinger.
Norges Fondsmeglerforbund arrangerte også to ”miniseminarer”, som begge hadde høy
deltagelse. Det var advokat Kjersti T. Trøbråten som holdt foredrag om
”Investeringsrådgivning på meglerbordet” og førstestatsadvokat Sven Arild Damslora som
holdt foredrag om ”Finansiell etterretning i forhold til rapporteringsplikten etter
hvitvaskingsloven”.
48
12. Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS (FINFO)
12.1 Informasjonssystemet (OTC-systemet)
Informasjonssystemet for handel med unoterte aksjer (OTC-systemet) ble etablert 16. august
1999. Etter over et tiår i drift må det kunne konkluderes med at etableringen har tjent
næringslivets, investorenes og verdipapirforetakenes interesser. En rekke selskaper har benyttet
markedet for unoterte aksjer til egenkapitalfinansiering av ekspansjon og vekst. I 2011 har
selskapene på listen innhentet ca. NOK 18,2 mrd i ny egenkapital.
OTC-systemet eies og administreres av FINFO AS, som eies 50 pst. hver av Norges
Fondsmeglerforbund og Oslo Børs. Den administrative driften av systemet forestås av Norges
Fondsmeglerforbund, mens den tekniske driften av systemet forestås av Oslo Market Solutions
AS. Selskapets resultat etter skatt var ca. NOK 1,3 mil., hvilket gir Forbundet et utbytte på
650.000 kroner.
12.2 Meldingssystemet
Fra og med 2002 ble det opprettet et meldingssystem for selskaper som inngikk avtale med
FINFO, hvor selskapene er forpliktet til å informere markedet om kursrelevante forhold mv.
OTC-listen er således inndelt i A- og B-listen, hvor de informasjonspliktige selskapene er
registrert på A-listen. Ved utløpet av 2011 var 46 selskaper tilknyttet dette meldingssystemet,
og 17 selskaper registrert på B-listen. FINFO registrerer ikke lenger nye selskaper på OTClisten dersom disse ikke ønsker å inngå avtale om distribusjon av selskapsinformasjon.
Derimot flyttes selskaper midlertidig ned fra A-listen til B-listen ved mislighold av
informasjons- eller betalingsforpliktelser. Ved vedvarende mislighold fjernes slike selskaper
fra B-listen.
Meldingssystemet skaper et pålitelig grunnlag for korrekt kursfastsettelse i det unoterte
markedet. Selskapsinformasjonen er tilgjengelig i realtid i meglernes handelsstøttesystem
(OTC-systemet). I tillegg kan man på Norges Fondsmeglerforbunds hjemmeside få tilgang til
alle meldinger som publiseres. Kurs- og selskapsinformasjon sendes ut til
informasjonsdistributører hvert 2. minutt i systemets åpningstid (kl. 09.00 – 16.30).
12.3 Oversikt over selskaper
I løpet av 2011 ble det registrert 6 nye selskaper på OTC-listen, mens 12 selskaper ble
avregistrert. Av disse 12, ble 6 selskaper notert på Oslo Axess. Ved årsskiftet var det registrert
63 selskaper i OTC-systemet; hvorav 46 registrert på A-listen og 17 registrert på B-listen.
Selskapene hadde en samlet markedsverdi på ca. NOK 63 mrd.
49
12.4 Emisjoner
I forbindelse med registrering på OTC-listen foretar selskaper ofte til dels store emisjoner.
Eksempelvis gjennomførte Pacific Drilling S.A. en emisjon på USD 600 mil (NOK 3.3 mrd.)
før selskapet ble registrert på OTC-listen i 2011. Totalt sett var emisjonsvolumet i 2011 høyt,
ca. NOK 18,2 mrd (inkl. tingsinnskudd på NOK 7,3 mrd i North Atlantic Drilling Limited).
Tilsvarende tall i 2010 var ca. NOK 4,7 mrd. tross i at OTC-markedet er svært lite målt i
verdien på omsetningen i annenhåndsmarkedet, er det et viktig marked for innhenting av
egenkapital for selskaper som sikter mot å bli børsnotert. Forbundet begynte å utarbeide
emisjonsstatistikk i 2005. Siden den gang ha selskapene på OTC-listen gjennomført emisjoner
til en samlet verdi på over NOK 100 mrd. jfr. figur 19 nedenfor. Diagrammet viser at
emisjonstallene for OTC-registrerte selskaper er høyere enn for selskaper notert på Oslo Axess.
Figur 17: Emisjoner OTC, Oslo Børs og Oslo Axess 2005-2011
Emisjoner OTC, Oslo Børs og Oslo Axess 2005 - 2011
70 000
60 000
NOK Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Emisjoner OTC
23 964
26 861
20 392
4 974
2 246
4 696
18 220
Emisjoner Oslo Børs
28 432
56 875
53 702
13 182
50 813
59 711
33 606
4 535
1 811
1 228
2 228
5 115
Emisjoner Oslo Axess
50
12.5 Omsetning
Omsetningen har siden oppstart i august 1999 vært svært varierende, se figur 20 nedenfor.
Figur 18: Omsetning på OTC-listen 2000-2011
Omsetning på OTC-listen 2000-2011
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Omsetning OTC (mill.)
1999
4272
Antall kjøpstransaksjoner 8462
2000
15858
2001
2652
2002
1535
2003
569
2004
1252
2005 2006 2007
16519 21390 21356
2008
4108
2009
1477
2010
2891
2011
7275
54296 18438
8140
3655
5496
19584 25082 25399
9667
5068
6973
7537
Omsetningen av unoterte aksjer i 2011 endte på ca. NOK 7,3 mrd (jfr. diagram 3 nedenfor),
sammenlignet med ca. NOK 2,9 mrd i 2010.
Figur 19: Omsetning på OTC-listen 2011
Omsetning på OTC-listen 2011
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Jan Feb
Mars Apr
Mai
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Omsetning (mill.)
Jan
880
Feb
781
Mars
789
Apr
1391
Mai
498
Juni
345
Juli
350
Aug
465
Sep
986
Okt
348
Nov
152
Des
290
Antall kjøpstransaksjoner
575
913
957
1108
566
533
352
540
634
511
393
455
51
Statistikken viser at omsetningen av aksjer på OTC-listen i stor grad påvirkes av
verdiutviklingen av aksjer notert på Oslo Børs, jfr. figur 22 nedenfor. Historikken viser at
OTC-markedet henger noe etter utviklingen i børsmarkedene. I perioder hvor usikkerhet har
preget aksjemarkedet og dets aktører, vil investorene konsentrere sin oppmerksomhet mot
børsmarkedene hvor likviditeten i selskapene er høyere enn i OTC-markedet.
Figur 20: Omsetning på OTC-listen sammenliknet med Oslo Børs indekser 2000-2011
Omsetning på OTC-listen og Oslo Børs Indekser 2000-2011
100 000
10 000
1 000
100
10
1
Benchmark Index
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
196
167
115
171
237
333
440
491
225
327
440
385
200
127
210
309
541
771
835
350
567
634
428
2 652
1 535
569
1 252
16 519
21 390
21 356
4 108
1 477
2891
7275
Small Cap Index
Omsetning OTC (mill.) 15 858
52
Figur 21: 5 mest omsatte selskaper i 2011 og pst av den totale omsetningen på OTC-listen i 2011
1. North Atlantic
Drilling Limited (NADL)
• NOK 2,3 mrd
• 31,61 %
2. Pacific Drilling S.A.
(PDSA)
• NOK 2,2 mrd
• 30,11 %
3. Ocean RIG UDW Inc.
(OCRG)
• NOK 1,3 mrd
• 17,84 %
4. Oslo Børs VPS
Holding ASA (OSLO)
• NOK 3,1 mil
• 4,31 %
5. Media Norge ASA
(MNOR)*
• NOK 2,6 mil
• 3,56 %
*Avregistrert 18. mai 2011.
Figur 22: 5 høyeste markedsandeler i 2011
1. RS Platou Markets
• NOK 2,02 mrd
• 27,71 %
2. Pareto Securities
• NOK 1,7 mrd
• 23,03 %
3. Fearnley Fonds
• NOK 9,7 mil
• 13,21 %
4. ABG Sundal Collier
• NOK 5,3 mil
• 7,16 %
5. DNB Markets
• NOK 4,4 mil
• 6,01 %
53
13. Komiteer
Komiteen er utnevnt av styret i Norges Fondsmeglerforbund etter forslag fra Forbundets
medlemmer. Komiteene utnevnes for en periode av to år. Fra 2012 vil komiteenes ledere og
nestledere utpekes av styret for to år. Medlemskapet i komiteen er personlig, dog opphører
medlemskapet dersom medlemmet slutter i en medlemsbedrift og ikke tar stilling i en annen
medlemsbedrift. Komiteen rapporterer til styret i Forbundet via Forbundets administrasjon.
Komiteene skal fra 2012 avgi en årlig rapport om virksomheten i komiteen.
Komiteen skal overvåke strukturelle, markedsmessige og legale trender og endringer i sitt
markedssegment og bidra til at Forbundet kan påvirke rammebetingelsene for medlemmene
på en best mulig måte. Komiteen skal bidra til at medlemmene av Norges
Fondsmeglerforbund følger best praksis ved utøvelsen av virksomheten innen sitt
markedssegment og dermed bidra til at bransjens omdømme styrkes. Fra 2012 har hver
komité fått mandat for sin virksomhet.
Det er noe ulikt aktivitetsnivå i komiteene. Naturlig nok blir aktiviteten høyest i compliance
komiteen og verdipapirjuridisk komité. De legale rammebetingelsene bransjen er underlagt
skifter ikke bare med nye reguleringer, men også ved tolkninger og uttalelser fra
tilsynsmyndigheter. Riktig lovforståelse og etterlevelse av regelverket er viktige
arbeidsområder for disse komiteene.
Men også de andre komiteene har vært aktive. Oppgjørskomiteen har vært engasjert i
diskusjonen om T2S og systemteknisk komité har gjennomgått erfaringer med teknologien
knyttet til opptak av mobilsamtaler. Markedskomiteene har bidratt med synspunkter i høringer
fra Oslo Børs VPS konsernet, og fra Forbundet. Det legges nå opp til større aktivitet i
komiteene fremover.
Aksjederivatkomitéen
Arne Lien
Trond Rennemo
Janicke Førde
Thor Gunnar Olsen
Andre Ødegaard
Eivind Nordahl
Christer Bjørklund
Fondsfinans ASA
Skandinaviska Enskilda Banken (publ) Oslofil.
Nordea Markets
DNB Markets
Carnegie ASA
Swedbank First Securities
SpareBank 1 Markets AS
54
Aksjemarkedskomitéen
Paal Myhrvang
Paal Karstensen
Hans Petter Michelsen
Robert Brænd
Knut Thomesen
Ståle Schmidt
Arild Hille
Ole Haugnes
Alexander Åbyholm
Brian Kaupang
Preben Solberg
Thomas Joa
Swedbank First Securities
DNB Markets
ABG Sundal Collier ASA
Skandinaviska Enskilda Banken (publ) Oslofil.
Carnegie ASA
Fondsfinans ASA
Pareto Securities AS
Handelsbanken Capital Markets
Nordea Markets
Nordnet Bank NUF
RS Platou Markets AS
Arctic Securities ASA
Compliancekomitéen
Morten Brundtland
Morten Ingar Hansen
Vibeke Wang
Knut Edvardsen
Trond Trondsen
Rune Ruud
Sindre Saatvedt
Inger Oddny Nergård
Randi Tenold
Signe Helliesen
Vivan Trøsch
Hege Marthinussen
Espen Sandven
Morten Flørenæss
Hanne Ørpen
Kathrine Stang Ottesen
Carnegie ASA
Swedbank First Securities
Nordea Markets
Skandinaviska Enskilda Banken (publ) Oslofil.
DNB Markets
ABG Sundal Collier ASA
Pareto Securities AS
Fokus Bank (Filial av Danske Bank A/S)
Handelsbanken Capital Markets
SpareBank 1 SR-Bank
SpareBank 1 Markets AS
Arctic Securities ASA
Nordic Securities AS
Acta Corporate Services AS
RS Platou Markets AS
Storebrand
Oppgjørskomitéen
Janicke B. Skaret
Randi Amb Dyrdal
Vivi Birkenes Engebretsen
Line Ødegård
Marit Landmark
Bente Bonafede
Marius Høvik
Morten Jakobsen
Monika Gjølmesli
Per Jørn Elefsen
Bjarte Nitter
Øyvind Alvestad
Bjørn Dahl
Skandinaviska Enskilda Banken (publ) Oslofil.
Handelsbanken Markets
Swedbank First Securities
SEB
Arctic Securities ASA
ABG Sundal Collier ASA
DNB Markets
DNB Markets
Fokus Markets
Nordea Markets
Pareto Securities AS
SpareBank 1 Markets AS
Fondsfinans ASA
55
Obligasjonskomiteen
Olav Hofstad Gunnes
John Hoel
Ole Christian Schjørn
Per Olav Glendrange
Stein-Are Jensen
Terje Fronth Pedersen
Kjetil Ødven
DNB Markets
Nordea Markets
Pareto Securities AS
Fokus Markets/Bank (Filial av Danske Bank)
SpareBank 1 Markets AS
Swedbank First Securities
ABG Sundal Collier ASA
Systemteknisk komité
Knut Erik Robertsen
Per Tharaldsen
Per Kristian Fredriksen
Hans Martin Johansen
Helge Lie
Steinar Grande
Arild Tømmerås
Eirik Jørstad
Kristian Olsen Stenbakk
Skandinaviska Enskilda Banken (publ) Oslofil.
ABG Sundal Collier ASA
DNB Markets
Nordea Markets
Swedbank First Securities
Carnegie ASA
SpareBank 1 Markets AS
Arctic Securities
Pareto Securities AS
Verdipapirjuridisk komité
Frede Aas Rognlien
Jan Bjørnsen
Håvard Vikse
Audun Moen
Bjørn Haakon Steive
Roar Hatling
Ole Wetlesen Borge
Christian Fodstad
Thomas Berge
Tommy Dilling
Christoffer Bergene
Kjersti E. Lie
Gro Opsanger Rebbestad
Marianne Røren (advokat)
Skandinaviska Enskilda Banken (publ) Oslofil.
Nordea
SpareBank 1 Markets AS
DNB Markets
Swedbank First Securities
ABG Sundal Collier ASA
Pareto Securities AS
RS Platou Markets AS
Arctic Securities ASA
Nordnet AB
Carnegie ASA
SR-Bank
Storebrand
Fokus Bank Filial av Danske Bank A/S
Komité for Investeringsrådgivning
Rune Wassum
Lars Morten Glimme
Lars Liengh Opdahl
Stein Morten Bjelland
Anne Marit Standeren
Pareto Wealth Management AS
Handelsbanken Capital Markets
First Securities AS
Acta Asset Management ASA
Fokus Bank Filial av Danske Bank A/S
56
14. Ansatte
Administrasjonen har i beretningsperioden bestått av:
Adm. dir.
Per Broch Mathisen
Juridisk dir.
Angela Nygaard
Markedskoordinator
Heidi Helliesen*/Ane Mari Eriksen (fra 1.mars)
Adm. Sekretær
Karin Haugen
Ekstern revisor
KPMG AS
*Heidi Helliesen fratrådte sin stilling i Norges Fondsmeglerforbund ved utgangen av januar 2011.
15. Medlemmer
Forbundet har ved utløpet av beretningsperioden 40 medlemmer, hvorav 37 er ordinære og 3 er
assosierte medlemmer. Castelar Corporate Finance ble tatt opp som medlem i 2011, mens
Agilis Group AS og Vilfredo Kapitalforvaltning AS ble strøket fra medlemslisten.
Øvrige endringer:
- Argo Securities AS har endret navn til Sparebank 1 Markets AS
- DnB NOR Markets har endret navn til DNB Markets
- First Securities AS er innfusjonert i Swedbank AB‟s filial i Norge og har endret navn til
Swedbank First Securities
- SEB Enskilda AS er innfusjonert i Skandinaviska Enskilda Banken og heter nå
Skandinaviska Enskilda Banken (publ) Oslofilialen.
-
Sparebank 1 Nord-Norge Securities ASA har endret navn til Sparebank 1 Nord-Norge
Markets
VentureLab AS har endret navn til VL Corporate AS.
Norsk Finansmegling AS og Norsk Fondsrådgivning AS har fusjonert og heter nå OX
Norge AS (assosiert).
Warren Bank AS har endret navn til Warren Securities AS
57
Medlemsliste pr 31. desember 2011
Ordinære medlemmer (37)
ABG Sundal Collier ASA
Acta Holding ASA
Arctic Securities AS
Carnegie AS
Castelar Corporate Finance AS
Christiania Securities AS
CMC Markets UK Plc. Oslo
DNB Markets
Fearnley Fonds ASA
Finanssenteret AS
Fokus Bank (Filial av Danske Bank A/S)
Fondsfinans ASA
Handelsbanken Capital Markets
Netfonds Bank ASA
Nordea Markets
Nordnet Bank NUF
Nordic Securities AS
Norne Securities AS
Pareto Project Finance AS
Pareto Securities AS
Pareto Wealth Management AS
RS Platou Markets AS
Skandinaviska Enskilda Banken (publ) Oslofilialen
Skandiabanken AB Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF)
Sparebank 1 Markets
Sparebank 1 Nord-Norge Markets
Sparebank 1 SMN Markets
Sparebanken Møre
Sparebanken Sogn og Fjordane
Sparebanken Sør
Sparebank 1 SR-Markets
Sparebanken Vest
Storebrand Bank ASA
Swedbank First Securities
Terra Markets AS
VL Corporate AS
Warren Securities AS
Assosierte medlemmer (3)
Cosmos Markets AS
OX Norge AS
The Royal Bank of Scotland Plc. Norwegian Branch