Menighetsblad 2 - 13.indd

Meldal
Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal
B
menighetsblad
2 - 2013 62. årgang
Jeg er oppstandelsen og livet.
Den som tror på meg,
skal leve om han enn dør.
- Jesus
Meldal menighetsblad
2
MISJONSFAMILIE-ETTERMIDDAG
på Grøtte bedehus lørdag 6. april kl 15.00.
Etter at du kanskje har hatt en deilig skitur, eller bare hatt en
vanlig lørdags formiddag, er du velkommen til misjonssamling.
Vi får besøk av Sandra Askeland Flatø,
fra Det norske Misjonsselskaps ungdomsorg.
Hun skal ha andakt og gi oss litt informasjon om misjon.
Vi serverer grøt med påfølgende kake og kaffe.
Vi skal ha utlodning og kose oss masse.
Hjertelig velkommen til ALLE!
Arr: Det norske Misjonsselskap
Meldal Soul Children
Vår/Sommer 2013
7. april kl 17.00
Olavshallen, Trondheim.
Felleskor sammen med
Aleksander Rybak, Lisa Børud m.fl.
12. april kl 19.00
Meldal samfunnshus.
Vi synger på ”Amerikansk aften”.
17. april kl 19.00
Meldal kirke. Avslutningskonsert for
sokneprest Thor Aas.
30. april kl 16.00
Meldal Helsetun. Vi synger for brukere,
ansatte og besøkende.
27.-29. september
International Soulchildren Festival,
Oslo.
UMF Lysglimt
Familiemøte
hos
Berit og Knut
Blokkum
fredag 3. mai
kl 20.00.
Hjertelig
velkommen!
MELDAL NORMISJON
Meldal Normisjon arrangerer også i år
påskemøte 2. påskedag.
Det blir i kirkestua på Løkken kl. 19.30
og det er Martha Stormo som taler.
Vi fortsetter med Åpen kirke hver mandag,
og kirka er åpen mellom 20.30 og 21.30.
Vi setter av en time til lovsang fra kl. 19.30 to
mandager i vår, 22.april og 20.mai.
Vi synger nye og gamle lovsanger!
12. april blir stormønstringa i vår, da inviterer
vi til «amerikansk aften» i samfunnshuset.
Vi synger sanger av kjente og mindre kjente
gospelartister, og ønsker å løfte fram lokale
solister og musikere.
Følg med på meldal.no etter hvert så får
du flere detaljer. Dette blir artig så sett av
kvelden allerede, og få med deg flere!!
Håper mange vil komme på samlingene
våre!
Meldal menighetsblad:
Red.utvalg: Thor Aas, Laila O. Syrstad, Johan Syrstad.
Redaktør, ekspeditør og kasserer: Johan Syrstad, 7336 Meldal tlf. 72 49 73 14. Kontonr.: 4260.50.27940
Trykk: Orkla Grafiske AS, 7300 Orkanger
Meldal kirkekontor:
Løkkenveien 2, 7336 Meldal
Telefon: 72 49 51 65
Telefax: 72 49 85 86
E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.meldal-kirkekontor.no
Kirkeverge: 72 49 51 64
Kontorsekretær: 72 49 51 65
Diakon: 72 49 51 66
Sokneprest: 72 49 51 67
Meldal prestegjeld:
Sokneprest: Thor Aas 995 06 338
Diakon: Magne Krogsgaard 995 73 489
Klokker Meldal: Jan Inge Holm 948 91 671
Organist Meldal: Gretha Loe 971 92 925
Kirketjener Meldal: Idar Garberg 917 71 962
Renholder Meldal: Monica R. Hellem 959 62 706
Klokker Løkken: Jan Inge Holm 948 91 671
Organist Løkken: Thomas M. Erlandsen 452 96 266
Kirketjener Løkken: Jan Inge Holm 948 91 671
Meldal menighetsblad
3
Andakt
Jesus i teatret
Når vi tenker på det som skjedde med Jesus dei siste
dagane han levde i Jerusalem under påskefesten,
så er det ikkje vanskeleg å forstå at dette er drama
av ytterste klasse som må inspirere teaterfolk til å
framstille dette på scene. Derfor var det ikkje noko rart
at da Det norske teatret skulle feire 100-årsjubileum i
år, så er ei av storsatsingane ei seks timars forestilling
som heiter: Bibelen! Framført på laurdagar med
middagsservering i pausen!
Eg var i Oslo og såg del to av dramaet,som handla
om Jesu liv . Det var med stor skepsis og mange
motforestillingar eg ”utsette” meg for dette stykket,
men eg må seie at det var ei stor oppleving å sjå
det. Eg trur rettnok ikkje det hadde vore aktuelt å
framstille guddommelege personar i andre religionar
i tilsvarande frie dressur som Stein Winge framstiller
Gud og Jesus på Det norske teatret i desse dagar. Eg
trur heller ikkje det hadde vorte akseptert å framføre
eit stykke av Ibsen med så store avvik frå framstillinga
i originalboka. Og eg var førebudd på at ein la stor vekt
på omskriving av fortellinga om Judas i Nytestamentet,
og at det var eit kjæresteforhold mellom Jesus og
Maria Magdalena og at det var laga fyllefest og
underholdning av bryllaupet i Kana der Jesus gjer
vatn til vin.Dette var så forutsigbart at det var flaut.
Men Jesus-personen i teaterstykket gjorde inntrykk
på meg. Jesus blir framstilt som ein svak person,
menneskeleg sett. Han er ingen fysisk kraftkar. Han
slit og strevar med å gjere folk friske av sjukdommar.
Han verkar liten og pjusken. Men du verda for ein
autoritet han har når han talar! Folk lyttar når han
talar. Det er utruleg kraft i hans ord og framtoning
likevel. Det er to sider ved Jesuspersonen på scena
som fascinerer meg. Han er så smålåten, god,mild og
kjærleg. Og han står fram med slik autoritet og tillit og
kraft når han talar og utfører Guds gjerningar. Og han
viser seg som seierherre over død og grav når han sit
på scenekanten som den oppstadne.
Og var det ikkje slik Jesus var? Han kjempa i
Getsemane så sveitten draup som blod. Han let
seg arrestere og vart håna av landshøvdingen og
folkemengda. Men han stod oppreist framfor Pontius
Pilatus og sa han var konge. Han tilga sine mordarar
i dødskampen på korset. Han stod stilt fram midt i
rommet der læresveinane var samla påskedag og sa:
Fred vere med dykk!
Er det ikkje slik Jesus er? Han kjem så mildt og stille
og vil seie til oss at du og eg er viktig for han. Han
brukar ikkje vald og trugsmål for å presse Guds rike
innpå oss. Men han
seier mildt og stille :
”Det var for deg eg
leid og døydde. Fordi
du betyr så mykje
for meg, så ville eg
lide og dø for deg.
Hør derfor på mitt
budskap: Eg lever for
at du skal ha liv!”
God påskehelg!
Birger Foseide,
Prost i Orkdal prosti.
Min Salme
Jeg oppdaga at en sang jeg lærte da jeg var ung, dukker opp i den nye salmeboka, den står også i
Salmer 1997. Den handler om tvil og tro, et tema som bør ha stor plass i kirka. Vi strever alle med
tvil, og det er vanskelig å tro på en allmektig Gud når det skjer så mye vondt og uforklarlig. Likevel er
det godt å gi seg hen til en trygghet utenom oss sjøl, og vi lengter etter en tro som kan gi oss håp.
Laila O. Syrstad
Eg skulle gjerne vilja tru at nokon har meg kjær.
Eg skulle gjerne våga tru at Gud er her.
Eg skulle gjerne vilja tru at kjærleik er
den makt som enno ber vår verd.
Eg skulle gjerne vilja tru at nokon ser all nød.
Eg skulle gjerne våga sjå ein Gud bak liv og død.
Eg skulle gjerne vilja tru at nokon fans
som ville at eg heilt var hans.
(Tore Littmarck)
4
Meldal menighetsblad
Årsmelding for 2012
Meldal Menighetsråd har i 2012 hatt følgende sammensetning:
Leder: Kjetil Gunnes
Nestleder: Inger S. Ofstad
Medlemmer: Grethe R. Rye, Arnt Stene, Åsta Resell, Harald M.
Skagemo, Jorid O. Svinsås, Anita Storm og Thor Aas
Utvalg:
Menighetsrådet har hatt følgende utvalg i 2012:
Diakoniutvalg, Gudstjenesteutvalg, Trosopplæringsutvalg,
redaksjonskomitè for Menighetsbladet og komite for fasteaksjon.
Det er i 2012 valgt nytt styre for Skarheim der menigheten er
representert.
Årsstatistikk:
I 2012 ble det holdt 36 gudstjenester. Det deltok i gjennomsnitt
95 personer på gudstjenestene. Døpte: 37 , av disse 22 fra
soknet. Det var 24 konfirmanter, 18 vielser, 56 begravelser Når
det gjelder medlemskap i Den Norske Kirke er det 1 utmelding
og ingen innmeldinger.
Arbeidet i menighetsrådet:
Det har vært holdt fire ordinære møter i menighetsrådet. To av
disse har vært felles med Løkken menighetsråd .Vi opplever det
veldig positiv å samarbeide og diskutere saker som er av felles
interesse.
I tillegg har vi deltatt på kurs for nye menighetsrådsmedlemmer,
og det har vært et menighetsmøte i forbindelse med ”Ny
Gudstjenesteordning”.
Bispevisitas:
Det var spennende og lærerikt å skulle ha bispevisitas rett etter
at det nye rådet hadde tredd i funksjon. Mye og god planlegging
gjorde visitasen til et trivelig besøk. der ansatte, kommunens
representanter og menigheten fikk mulighet til å møte biskop
Tor Singsaas.
Menighetsbladet:
Bladet har kommet ut med sju nummer i 2012 (61. årgang).
Menighetsbladet er et viktig organ for menigheten, og er en
kjærkommen hilsen hjemmefra for mange utflytta medalinger.
Samarbeidet med kommunen fungerer godt. Redaktør er Johan
Syrstad, og layout gjøres på kirkekontoret.
Nettside:
Vi har nå fått egen nettside som skal fungere som ekstra
informasjonsorgan.
Adresse: www.meldal-kirkekontor.no.
Diakoni:
Blomster og andaktsbøker deles ut til eldre når de fyller år,
noe som gleder mange. Det har vært sommertur, markering av
diakoniens dag og nyttårskaffe. Det er sangstund hver uke og
andakt annenhver uke på Helsetunet. Eldre får besøk og nattverd
hjemme
Barne- og ungdomsarbeid:
Dåpsbarn og foreldre får utdelt bilde, lys og boka ”Arvegull”.
Det deles ut DVD til 4-åringer, førsteklassinger og femteklassinger
MeldalSoul Children er et kortilbud for barn fra 10 år. Leder er
Kim Terese Furuhaug.
Konfirmantarbeidet består av deltakelse i gudstjenester,
undervisningstimer, konfirmantweekend, fasteaksjon,
temagudstjeneste og konfirmasjonsgudstjeneste. Ralf Rückert
har vært konfirmantprest og Anlaug, Thor, Kim Terese og Magne
har også deltatt i dette arbeidet.
Lys våken er et arrangement for sjetteklassingene som har
blitt en populær tradisjon. Det går ut på å overnatte, og skal bli
bedre kjent med kirka. De forbereder gudstjenesten på søndag
og deltar i denne..
Tårnagent-helg ble arrangert i januar og er for 3. og 4. klassinger.
Dette gjennomføres på lørdag med ”etterforskning” i kirka og
forberedelse av innslag på gudstjenesten søndag.
Kronklubben er også en del av trosopplæringsarbeidet og samler
barn fra 4. klasse og oppover.
Barneklubben har samling annenhver onsdag og er spesielt for
unger opp til 4. klasse.
Speiderne holder i hovedsak til i Grøtte bedehus og er et viktig
ledd i trosopplæringsarbeidet. De samles annenhver uke i tillegg
til turer.
Vi har i løpet av året fått godkjent trosopplæringsplanen, som
er en plan som sier noe om hvilke tiltak og tilbud vi har til alle
alderstrinn fram til 18 år.
Arrangement:
Menighetens årsmøte ble holdt etter gudstjenesten den 25. mars.
Fasteaksjonen gav et bra resultat. Det kom inn kr 34 696.- til
Kirkens Nødhjelp.
Det ble arrangert kirkegårdsdugnad også i år. Det var godt
oppmøte, men trenden er at gjennomsnittsalderen på deltakerne
øker med ett år hvert år. Yngre krefter bør også kjenne sitt ansvar
og prioritere litt tid på dette arbeidet som vi alle er så glade for
at blir gjort.
Det tradisjonelle stevnet i samarbeid med Rindal menighet ble
arrangert på Skarheim 19. august. Meldal hadde ansvaret for
bevertning og ”underholdning”.
Det har vært valg av nytt styre i Skarheim. Fra Meldal er valgt
Arnt Bjørkhaug, Gunda Bonesmo og Egil Nilssen.
Nye tilsatte:
Arbeidet i menighetsrådet har dette året vært sterkt preget av
endringer i staben. Magne Krogsgaard begynte som diakon 1.
september. Torill Størvold var fungerende kirkeverge fra juli til
september da Noralf Ljøkjel ble ansatt som kirkeverge. Det har
naturlig nok blitt brukt mye kontorressurser på overtakelse og
oppstart ny kirkeverge. Jan Inge Holm tok over stillingen som
klokker i Meldal Kirke etter Inger S. Ofstad.
Avslutning:
Menighetsrådet takker alle ansatte, vikarer og frivillige for en flott
innsats i året som ligger bak oss. Dere er alle viktig ressurser
for menighetens arbeid. Vi må fortsatt arbeide for å skape
et inkluderende og oppbyggelig fellesskap der alle føler seg
velkommen.
Videre er det vårt håp at enda flere kan delta på forskjellig vis i
menighetens virksomhet, i gudstjenester og det som foregår ellers.
Vi har et ønske om å oppnå større oppslutning og engasjement
rundt de ordinære gudstjenestene.
Meldal 1.3.2013
Meldal Menighetsråd
Kjetil Gunnes, leder
Meldal menighetsblad
5
Velkommen til kirka
24. mars – Palmesøndag
Tekst: Joh.12,1-13
Meldal kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste med påskepreg ved
sokneprest Thor Aas. Barn deltar.
Offer til Søndagsskoleforbundet i Trøndelag.
28. mars - Skjærtorsdag.
Tekst: Joh.13,1-13
Ogjerhøylu i Resdalen kl. 12.00:
Påskeandakt ved prost Birger Foseide.
Meldal kirke kl.19.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Thor Aas
Nattverd.
Offer til Kirkens SOS Trøndelag.
29. mars - Langfredag
Tekst: Luk.22,39-23,46
Løkken kirke kl 19.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Thor Aas.
Offer til Kirkens SOS Trøndelag.
31. mars – Påskedag
Tekst: Joh.20,1-10
Meldal kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste ved prest Sigrid Lauglo.
Påskekor.
Offer til Den Norske Sjømannsmisjon.
1. april - 2. påskedag
Tekst: Joh.20,11-18
Ingen gudstjeneste.
7. april - 2. søndag i påsketiden
Tekst: Joh.20,24-31
Løvbytunet kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Thor Aas.
Kirkekaffe.
Offer til diakoniarbeidet i menigheten.
Livets gang
Døpte:
27.01. Michelle Skinderhaug
10.02. Maximillian Moen
17.02. Michelle Madeleine Fredriksen
17.02. Einar Sveen
03.03. Berit Rikstad Skjenald
14. april – 3. søndag i påsketiden
Tekst: Mark.6,30-44
Løkken kirke kl. 11.00:
Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Thor Aas.
Kirkekaffe. Offer til menighetsarbeidet.
Onsdag 17. april
Meldal kirke kl 19.30:
Konsert etter ønske fra Anlaug og Thor Aas.
Se egen annonse i bladet.
Offer til menighetsarbeidet i Meldal og på Løkken,
og vennskapsmenigheten i Sakussaare, Estland.
21. april – 4. søndag i påsketiden
Tekst: Joh.14,1-11
Meldal kirke kl. 11.00:
Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Thor Aas.
Korsang. Offer til menighetsarbeidet.
Meldal kommune inviterer til middag i Meldal
samfunnshus.
28. april – 5. søndag i påsketiden
Tekst: Joh.17, 6-11
Ingen gudstjeneste.
5. mai – 6. søndag i påsketiden
Tekst: Matt.6,7-13
Ingen gudstjeneste.
Onsdag 8. mai:
Løkken kirke kl. 19.00: Samtalegudstjeneste ved
konfirmantprest Ralf Rückert, konfirmantene og
diakon Magne Krogsgaard.
9. mai – Kristi Himmelfartsdag
Tekst: Joh.17,1-5
Ingen gudstjeneste.
12. mai – Søndag før pinse
Tekst: Joh.16,1-5
Meldal kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prost Birger Foseide.
Døde:
30.01. Berte Marie Næve, f. 1952
03.02. Kåre Syrstad, f. 1939
07.02. Johanna Bjørkhaug, f. 1931
22.02. Torger Storløkken, f. 1923
22.02. Gunnar Magne Lilletiset, f. 1944
6
Meldal menighetsblad
AvskjedsKONSERT
for Anlaug og Thor
Meldal kirke
onsdag 17. april kl 19.30
Presteparet ønsker en konsert som avskjedsgave fra Meldal og Løkken menighet.
Fri inngang, men vi får mulighet til å gi en pengegave ved utgangen. Denne skal,
etter ønske fra Anlaug og Thor, deles likt mellom Meldal og Løkken menighet, og
vennskapsmenigheten i Sakussaare.
Are Hembre
Meldal Soul Children
Meldal Songlag
Sverre Lo, euphonium
Jørn Bjørnaas, saxofon
Solfrid Gulla, kornett
Bonsaksen’s kvintett
Thomas og Gretha, orgel
Velkommen!
Fri inngang
Meldal menighetsblad
Boktips
Jeg har lyst til å anbefale to bøker av Martin
Lönnebo, tidligere biskop i Svenska Kyrkan. Han
er kjent som opphavsmannen til Kristuskransen.
Bøkene jeg vil trekke fram er Bønnens hage og
Veven.
Bønnens hage er ei bønne- eller andaktsbok som
går over fem uker og er bygd opp omkring kjente
bønner som Fadervår
og Jesusbønnen. Vi
blir utfordret til å lage
oss en indre bønnens
hage, en hjelp til ro og
konsentrasjon.
Boka har en flott layout
og er illustrert med
akvareller av blomster,
en liten perle av ei bok
som jeg skal lese flere
ganger!
Boka Veven vakte min
interesse på grunn av tittelen og jeg syns veven
er et fint bilde på livet, og hvordan alt vi opplever
blir vevd sammen i livsveven. Dette er ei bok
med stykker for hver uke, 52 til sammen og er
en øvelse i meditasjon og bønn. Den gir også
praktiske utfordringer. Den følger ikke året og en
kan starte når det passer.
Begge bøkene er gitt ut på Verbum forlag og kan
bestilles på www.bibel.no. Lykke til!
Laila O. Syrstad
Vi mangler sangere til sanggrupper,
som synger ved andakter på Meldal
Helsetun ca en gang i måneden.
Vi har bruk for deg!
Ta kontakt til diakon Magne på
72 49 51 66 / 995 73 489
Løvbytunet:
I siste menighetsblad
var det skrevet at
det blir sangkaffe på
Løvbytunet d. 23. april.
Dette blir flyttet til onsdag 24. april kl. 15
7
Anne Marie Muan, som
har vært en aktiv bidragsyter til
Menighetsbladet, og nå bor på
Heimtun ved Helsetunet, har sendt
oss en sang fra Sangboken:
Det er liv i å se på det Golgata kors,
Ja, just nu er det liv og for deg.
Å, synder så kom da til ham og bli frelst,
se på Ham som tok straffen på seg.
Kor: Se, se, se og lev!
Det er liv i å se på det Golgata kors,
ja,just nu erdet liv og for deg,
Hvorfor henger han der på forbannelsens tre?
Ja, fordi dine synder er der.
Hvorfor roper han så av sin Fader forlatt?
Kun for deg, for din sjel er jo der.
Det er ikke din bønn, det er ikke din gråt,
det er blodet som frelser deg nu.
For all verden det rant, og det taler for deg.
Det er fred mellom deg og din Gud.
Å, tvil ikke på at velkommen du er
siden ”fullbragt” fra Golgata lød.
Det står intet tilbake å gjøre for deg.
Alt er fullført ved Frelserens død.
Å, kom da og se på det Golgata kors.
Lov og pris Guds velsignede Lam.
Når han selv er ditt liv, da du aldri skal dø,
men i evighet leve ved Ham!
8
Meldal menighetsblad
Takkeannonser
Takk til Meldal menighet for blomster jeg
fikk på dagen min.
John Syrstadflott
Takk for den fine blomsten jeg fikk på dagen
min.
Marit Grefstad
Takk for vennlig deltagelse ved vår mor
Magna Nordvold sin bortgang.
Karen og Grethe med familier
Takk for helsinger på dagen min.
Takk til Meldal menighet for planten.
Ola O. Muan
Takk til Løkken menighet for planten som
jeg fikk i anledning min 90-årsdag.
Hilsen Petra Reklev
Takk til Løkken menighet for oppmerksomhet
på dagen.
Einar Helgeton
Takk for vennlig deltagelse, blomster og
pengegave til Meldal Helsetun ved
Erling V. Ellefsen sin bortgang og
begravelse.
Vidar m/ familie
Mona m/ familie
Bjørg
Takk til Meldal menighet for rosen jeg fikk
på dagen min.
Ragna Gaustad
Takk for oppmerksomheten på dagen min.
Takk til Meldal menighet for boka.
Magnhild Krokan
Hjertelig takk for all deltakelse i forbindelse
med Kåre Syrstads bortgang og begravelse.
En spesiell takk for all støtte og hjelp under
den tragiske situasjonen som oppstod
under Helgas løype i Resdalen 3. februar.
Jorunn
Anne Sofie og Erik med familier
Takk til Løkken menighet for blomstene jeg
fikk på dagen min.
Dagny Skjøtskift
Takk for all oppmerksomhet på 90-årsdagen.
Takk til Meldal menighet for planten jeg fikk.
Kari Hilstad
Takk for oppmerksomheten på dagen min,
og takk til Meldal menighet for boka.
Trygve Bergfall
Takk for blomster og helsinger på min
102-årsdag.
Magda Haukli
DU er hjertelig velkommen til å sende inn tekst og bilder fra ulike
arrangementer. Alle bidrag mottas med takk. Hjelp oss å gjøre bladet bedre
ved at vi på denne måten får med oss mer av det som skjer i hele menigheten.
Send helst på e-post og legg ved bilder og tekst som egne filer.
Du kan også henvende deg til en av oss i redaksjonen, eller kirkekontoret.
Neste nummer av Meldal menighetsblad kommer ca 8. mai.
Frist for å levere stoff er 22. april.
E-post: [email protected]
Besøk oss på: www.meldal-kirkekontor.no
Vi ønsker alle våre lesere ei riktig God
Påske!