Statsbygg - Fra manuell til elektronisk dokumenthåndtering

Suksesshistorie
Fra manuell til elektronisk
dokumenthåndtering
www.steria.no
Steria hjelper Statsbygg med sømløs overgang fra manuell til elektronisk
dokumenthåndtering og nye måter å samarbeide på.
Utfordringen
Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og
eiendomssaker. Virksomheten fungerer også som
byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler.
Disse oppgavene krever høy grad av samarbeid både
internt og eksternt med partnere, arkitekter og entreprenører. Dette genererer store mengder papir som
ofte må oppbevares i flere år mens byggingen pågår.
Statsbygg ønsket å bytte ut virksomhetens utdaterte
dokumentbehandlingsprosesser med en elektronisk
løsning. Samtidig skulle løsningen føre til en omfattende endring i samarbeidsfunksjonene for å enklere
kunne dele informasjon mellom alle involverte aktører.
Løsningen
Steria har lang erfaring med endringsprosjekter
innenfor offentlig sektor, og selskapet ble valgt til å
levere dette strategisk viktige prosjektet for Statsbygg.
Sterias løsning ble vurdert som den mest innovative av
tilbudene som kom inn. Løsningen reflekterer viktigheten av å se prosjektet som en organisasjonsendring,
og ikke bare som en implementering teknologi.
Hovedelementer i løsningen:
 Microsoft SharePoint 2010, som gir et portalbasert
arbeidsområde for ansatte og eksterne partnere,
der de kan se og behandle alle ustrukturert data.
 EMC Documentum innholdsstyringsplattform
integrert med SharePoint, som skal levere
avansert arkivfunksjonalitet.
 Innføring i faser, inkludert et pilotprosjekt.
© Steria / 2014
Statsbygg er byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler
samt statens sentrale rådgiver i eiendomsspørsmål. Virksomheten er
ansvarlig for byggeprosjekter som for eksempel Operahuset i Oslo.
Prosjekttilnærming
Prosjektet er forankret på ledernivå i Statsbygg med
økonomi- og it-direktør som spesielt involverte. For å
sikre en løsning tilpasset hele virksomheten, var alle
de tre divisjonene planlegging, byggherre og vedlikehold fullt involvert i prosjektet. Steria samarbeidet også
med Microsofts SharePoint-spesialister i Norge for å
sørge for at løsningen var tilpasset behovet.
Sterias første oppgave var å levere et pilotprosjekt
med 40 interne testbrukere. Pilotprosjektet demonstrerte at løsningen tilfredsstilte Statsbyggs krav til en
driftsmodell der:
 Interne brukere enkelt og sikkert skal kunne lagre,
hente og dele informasjon.
 Det skal bli enklere for interne og eksterne aktører
å samarbeide.
 Brukerne skal kunne logge på en portal og gå inn
på et arbeidsområde tilpasset den enkelte brukerens behov, oppgaver osv. Dette arbeidsområdet
skal være uavhengig av alle systemer eller programmer i bruk.
D2_Suksess-Historie-Statsbygg - Feb 2014.Docx
Page 1 of 2
Prosjekter for organisasjonsendring av denne typen
krever at brukerne raskt tar løsningen i bruk. Derfor
involverte Steria rundt 120 brukere i arbeidet med å
definere ny funksjonalitet. Ved å velge Microsoft
SharePoint som samarbeidsplattform opplevde
brukerne et kjent grensesnitt når de tok i bruk
løsningen og man unngikk en bratt læringskurve.
Sterias medarbeidere arbeidet i Statsbygg lokaler og
benyttet en smidig utviklingsmetode for å levere
prosjektet i faser. Denne tilnærmingen ga en rekke
raske resultater, som motiverte brukerne i det videre
utviklingsarbeidet..
Resultater
- Løsningen kommer til å berøre hele organisasjonen
profesjonalisering av prosjektstyringen og
eiendomsforvaltningen i Statsbygg, forteller Marianne
Nordby Fålun, direktør for økonomi og administrasjon i
Statsbygg.
Fordelene for Statsbygg inkluderer:
 Større effektivitet gjennom rask og korrekt tilgang
til informasjon om ulike bygninger
 Mulighet for å integrere digital informasjon om
bygninger fra eksterne aktører i overensstemmelse
med Statsbyggs arbeid mot en mer digital byggebransje.
 Overholdelse av arkivloven med forbedret
versjonskontroll og sporbarhet
 En mer effektiv kommunikasjon både internt og
eksternt der man kan kombinere dokumenter med
beskrivende metadata for å oppnå raskere
beslutningsprosesser.
Den siste fasen av samarbeids- og dokumenthåndteringsprosjektet skal leveres i 2014–2015. Steria
fortsetter samarbeidet med Statsbygg for å utvikle en
løsning som skal utvides til å styrke samarbeidet
mellom leietaker og eiendomsforvalter.
« Steria har på en professjonell
måte bidratt til at Statsbygg har
fått et nytt fokus på samhandling
og informasjonsdeling på tvers
av organisasjonen. »
Sissel Skogen. Avdelingsdirektør,
Økonomi- og administrasjon.
Statsbygg
 Et sikkert dokument- og innholdsarkiv som kan
styre store mengder dokumenter og informasjon
Om Steria: Steria er et av Europas 10 største it-konsulentselskaper, og leverer tjenester innen
forretnings- og it rådgivning, systemutvikling, infrastruktur og drift. Internasjonalt er selskapet
representert i 15 land og teller mer enn 20 000 medarbeidere. Steria har over 40 års erfaring i
Norge og jobber i dag med mange av landets største og mest krevende oppdragsgivere, blant
andre Tollvesenet, DNB, Statens Pensjonskasse, NAV, Skatteetaten, Posten, Statens vegvesen,
Telenor og Forsvaret.
Kontakt
Steria AS
Biskop Gunnerus’ gate 14A
Postboks 2, 0051 Oslo:
Tlf: 22 57 56 00
Steria AS er ISO-9002-, 27001-, og
14001-sertifisert. Vi er også sertifisert
som karbonnøytral med høyeste
«A-rating »
www.steria.no