מענקי תחילת שנת לימודים לנכים המתקיימים מתגמולי קיום

‫מדינת ישראל‬
‫משרד הביטחון‬
‫הוראת אגף שיקום נכים מס' ‪80.29‬‬
‫הנושא‬
‫תאריך‬
‫‪ :‬מענקי תחילת שנת לימודים לנכים המתקיימים מתגמולי קיום‬
‫‪1.7.2015 :‬‬
‫מס' עמודים‪4 :‬‬
‫כללי‬
‫‪ .1‬הוראה זו מחליפה הוראה מס' ‪ 80.29‬מיום ‪.1.12.2011‬‬
‫‪ .2‬הוראה זו שבאה לקבוע את הזכאות ואת אופן מתן מענקי תחילת שנת לימודים‬
‫עבור ילדי נכה שמתקיים מתגמול קיום‪.‬‬
‫‪ .3‬הזכאות המוענקת על פי הוראה זו מהווה הטבה הניתנת בנוסף לקבוע בחוק‪.‬‬
‫‪ .4‬סגן ראש אגף השיקום וראש היחידה לתגמולים והטבות נושא באחריות מטה‬
‫להנחיה‪ ,‬עדכון וביצוע תקין של הוראה זו‪.‬‬
‫עקרונות‬
‫‪ .5‬מענק תחילת שנת לימודים יינתן כהשתתפות בהוצאות הנדרשות עם תחילת שנת‬
‫הלימודים לנכים המתקיימים מתגמול קיום‪.‬‬
‫‪ .6‬המענק יינתן עבור כל ילד של נכה הזכאי לפי הוראה זו שגילו ‪ 17 – 6‬כולל‪ ,‬בהתבסס‬
‫על דיווחי הנכה המופיעים ברישומים הממוחשבים שבאגף השיקום‪.‬‬
‫‪ .7‬הגיל הקובע לתשלום ההטבה לראשונה עבור כל ילד יחושב כך שבשנה הקלנדרית‬
‫בה משולמת ההטבה ימלאו לילד ‪.6‬‬
‫‪ .8‬המענק ישולם עבור שנת הלימודים המתחילה בחודש ספטמבר ואילך‪.‬‬
‫‪ .9‬הזכאות תיקבע על פי סטטוס הזכאי בחודש תשלום ההטבה (נכה במעמד ‪06‬‬
‫שמתקיים מתגמול קיום)‪ ,‬ולא ייערכו התחשבנויות ו‪/‬או תשלומים חלקיים של‬
‫ההטבה‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪80.29‬‬
‫עמוד מס' ‪1‬‬
‫תחולה‬
‫‪ .10‬ההטבה המוגדרת בהוראה זו תשולם החל משנת הלימודים תשס"ג ( ‪.)8/2002‬‬
‫זכאות‬
‫‪ .11‬למענק תחילת שנת לימודים אחת לשנה עבור כל ילד שגילו ‪( 17 – 6‬כולל) זכאים‬
‫נכים שנקבעו כמי שאינם ברי שיקום ואשר מתקיימים מתגמול קיום קבוע‪.‬‬
‫‪ .12‬תגמול קיום לעניין הוראה זו ( תגמול מיוחד שאושר לנכה כמי שאינו בר שיקום‬
‫ואינו מסוגל להשתכר למחייתו)‪:‬‬
‫א‪ .‬תגמול 'נצרך'‪.‬‬
‫ב‪ .‬סוגי התג"מ (תגמול מיוחד) שלהלן המסומנים "ל" במסך ‪ :08‬תג"מ בגובה‬
‫נצרך‪ ,‬תג"מ רמה ‪ ,5‬תג"מ רמה ‪.6‬‬
‫‪ .13‬תקופת תשלום תגמול קיום המזכה בהטבה תהיה של שנה לפחות ( דהיינו‬
‫שנספרים ‪ 12‬חודשי זכאות רצופה לתג"מ) ובתנאי שתאריך סיום התג"מ גדול מ‪30 -‬‬
‫לספטמבר בשנת הלימודים עבורה משולם המענק‪.‬‬
‫גובה המענק‬
‫‪ .14‬גובה המענק מפורט בנספח א' להוראה‪.‬‬
‫‪ .15‬גובה המענק יעודכן אחת לשנה‪ ,‬בחודש אוגוסט (לאחר פרסום המדד)‪ ,‬על פי עליית‬
‫המדד השנתי‪ ,‬על ידי המחלקה לתשלומי הטבות ובתאום עם היחידה לחשבונאות‬
‫שיקום‪ /‬אכ"ס‪.‬‬
‫אופן הטיפול‬
‫‪ .16‬תשלום המענק לזכאים יבוצע אוטומטית פעם בשנה בתגמול אוגוסט‪ ,‬ע"י המערכת‬
‫הממוחשבת בקוד הטבה ‪. 450 -‬‬
‫‪ .17‬אחריות הבקרה הינה של המחלקה לתשלומי הטבות‪.‬‬
‫‪ .18‬מענק תחילת שנת לימודים עבור ילד שלא הופיע ברישומים‪:‬‬
‫א‪ .‬זכאות למענק עבור ילד של זכאי שלא הופיע בדיווח הממוחשב בחודש‬
‫התשלום‪ ,‬תיבדק על ידי עובד הרווחה בלשכה לאחר פניית הזכאי בצרוף‬
‫תצלום תעודת זהות והספח בו מפורטים פרטי הילד‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪80.29‬‬
‫עמוד מס' ‪2‬‬
‫ב‪ .‬הבקשה למענק תועבר לאחראי על תשלומי הטבות לבדיקה והזרמת‬
‫המענק‪.‬‬
‫משה צין‬
‫סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים‬
‫הוראה מס' ‪80.29‬‬
‫עמוד מס' ‪3‬‬
‫נספח א' להוראה מס' ‪80.29‬‬
‫גובה מענק תחילת שנת לימודים לנכה המתקיים מתגמול קיום‬
‫מעודכן לפי מדד יולי ‪2014‬‬
‫גובה המענק עבור כל ילד ‪.₪ 301 -‬‬
‫הוראה מס' ‪80.29‬‬
‫עמוד מס' ‪4‬‬