PROGRAM: NORGE SOM INVESTOR - ForUM for Utvikling og Miljø

PROGRAM: NORGE SOM INVESTOR
Analyse og begrunnelse for programmet
De siste tiårenes raske globalisering har skapt store og varige endringer i verden. Kapital og arbeidskraft,
teknologi, industrivarer og naturressurser sendes i et økende tempo
mellom land og kontinenter. Det innebærer i en del tilfeller
investeringer i utviklingsland uten at disse har tilstrekkelig
«Mange flernasjonale
selskaper har større
kompetanse, vilje og/eller evne til å beskytte svakere interesser som
årsomsetning enn de fleste
miljø og menneskerettigheter. Resultatet kan bli at de sårt tiltrengte
stater har
investeringene undergraver mulighetene for en økonomisk og sosial
bruttonasjonalprodukt.
bærekraftig utvikling. Utviklingen har skapt såkalte styringshull, hvor
Dette gir selskapene direkte
kommersiell aktivitet på tvers av nasjonale grenser i liten grad
og indirekte en enorm
reguleres og overvåkes.
innflytelse – politisk,
forretningsmessig og rettslig.
Samtidig har statene i kraft av
globaliseringen gjennom
årene fått færre reelle
muligheter til å føre kontroll
med hvordan makten utøves."
Eva Joly i kronikken «En ny
kolonialisme» i Dagens
Næringsliv, 26. juni 2014
«A level playing field» brukes ofte som metafor for et åpent og
rettferdig handelssystem. De som har spilt ball vet imidlertid at en flat
bane ikke er tilstrekkelig for en kamp. Felles spilleregler og en
upartisk dommer er minst like viktig. I den grad internasjonalt
næringsliv har ”flat bane” konstruerer de enkelte selskapene i stor
grad sine egne standarder og bedømmer egne prestasjoner. Sosiale
og miljømessige retningslinjer og rapporteringsregimer er stort sett
selvpålagte, og basert på frivillighet.
I mangelen på minimumsstandarder for å sikre et samfunnsansvarlig
næringsliv har sivilsamfunnet spilt en avgjørende rolle som
vaktbikkje. Vi har «avslørt» uansvarlige næringslivsaktører, bidratt til utviklingen av ulike mekanismer for å
ansvarliggjøre næringslivet, og for fremme svake interesser som kommer i konflikt med store kommersielle
interesser. ForUMs oppgave er å vise myndighetene på nasjonalt og internasjonalt nivå nødvendigheten av
klare rammer for makten de store selskapene representerer, og for å sikre at berørte lokalsamfunn og
arbeidstakere skal kunne fremme legitime klager og få oppreisning. Videre å følge opp og forbedre ulike
overvåkningsmekanismer for samfunnsansvar. I dette arbeidet fungerer ForUM som koordinator mellom
sivilsamfunnet og myndighetene.
Den norske staten er en stor, og innflytelsesrik eier i ledende, flernasjonale selskaper, og som investor gjennom
Statens Pensjonsfond Utland, verdens største statlige investeringsfond. Regjeringen har uttalt at den vil fremme
norsk næringsliv i en global handel med fremvoksende økonomier og prioritere næringslivets rolle i
utviklingssamarbeid. Dette gir store utfordringer men også enorme muligheter. ForUM søker å belyse hvilke
handlingsmuligheter og plikter staten har, som regulator og eier, for å sikre at eierskapet forvaltes på en sosialt,
miljømessig og økonomisk bærekraftig måte.
I samarbeid med aktører i sør og internasjonale nettverk belyser ForUM konsekvensene av korrupsjon,
miljøødeleggelser og krenkelser av menneskerettighetene gjennom konkrete eksempler. Vi har gjort dette
gjennom selv å fremme klagesaker for det norske kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale
1
selskaper. Et uavhengig og faglig sterkt kontaktpunkt, har i mangel av regulering, vist seg å være nyttig for å
veilede, ansvarliggjøre og utfordre næringslivet og finansinstitusjoner.
ForUM samarbeider i flere råd og utvalg med representanter for myndighetene og næringslivet om ulike
strategier og tiltak for å fremme ansvarlighet i hele leverandørkjeden, blant investorer og hos forbrukerne.
Utviklingsmål (Impact)
Internasjonalt finans- og næringsliv bidrar til bærekraftig utvikling og økonomisk fordeling i de samfunnene de
opererer.
Norsk investeringspolitikk baseres på en tredelt bunnlinje hvor respekt for menneskerettighetene og miljøet
sidestilles med finansielle mål. Menneskerettighetene og miljøet er selvstendige styringsmål for
investeringspolitikken og tillegges like stor vekt uavhengig av nasjonal regulering.
Programmål (Expected Outcome)
Den norske regjeringen fremmer og prioriterer menneskerettigheter og bærekraftig utvikling i nærings, - og
utenrikspolitikken, gjennom statens eierskap og statens internasjonale engasjement.
Indikatorer
1. Norge tar en internasjonalt ledende rolle i arbeidet med å få på plass en effektiv, regulering av
næringslivet, og viser gjennom nasjonale tiltak at dette er både mulig og ønskelig.
2. Norges Bank har en åpen strategi for å forebygge og håndtere risiki for alle typer
menneskerettighetsbrudd
3. Full åpenhet om uttrekk og observasjon av selskaper i Norges Banks portefølje. Krenkelser av
menneskerettighetene er en selvstendig begrunnelse for flere uttrekk.
4. Norges Bank bruker maksimalt 6 måneder på å fatte endelig beslutning om uttrekk.
5. Statens Pensjonsfond Utland underlegger en større del av porteføljen positiv filtrering hvor ulike sosiale
og miljømessige indikatorer vektlegges for å velge ut de beste selskapene i sin bransje.
6. Regjeringen fremmer menneskerettigheter og bærekraftig utvikling i sitt statlige eierskap,
7. Norge utarbeider og implementerer en proaktiv og ambisiøs Nasjonal Handlingsplan for FNs veiledende
prinsipper. Denne gjøres gjeldende for privat og offentlig sektor, for eierskap, leverandørkjeder og
offentlige innkjøp.
8. Norge implementerer et system for standardisert ikke- finansiell rapportering som er underlagt
uavhengig revisjon
2
9. Norske myndigheter har en sterkere vektlegging av utviklingseffekt av Norfunds investeringer
Produkter og tjenester (Outputs)
1. ForUM gir råd til regjeringen i nasjonale CSR-organ som KOMpakt (UD) og Kompetanseforum (NFD) og i
multinasjonale fora som OECD og FN-systemet.
2. ForUM er en sentral premissleverandør i utviklingen av politikk om samfunnsansvar gjennom offentlige
høringer, lobbyarbeid, media, kurs, og offentlige debatter.
3. ForUM er engasjert i internasjonale nettverk som OECD Watch og European Coalition for Corporative
Justice (ECCJ), og deltar aktivt i internasjonalt påvirkningsarbeid og internasjonale klagesaker
4. ForUM fremmer og støtter klagesaker i det nasjonale kontaktpunktet for OECDs retningslinjer
5. ForUM samarbeider med internasjonale partnere og nettverk for å belyse de menneskelige
konsekvensene av et svakt etisk regelverk.
6. ForUM gir faglig og økonomisk støtte til aktører i Sør som ønsker kompetanse om relevante rammeverk
for å avdekke brudd og ansvarliggjøre selskaper, jfr. pillar 3 i FNs veiledende prinsipper, samt
dokumentere behovet for ytterligere regulering og erstatning for tap og overgrep.
7. ForUM presser norske myndigheter til en sterkere vektlegging av utviklingseffekt, og hensyn til miljø- og
sosiale dimensjoner av Norfunds investeringer.
8. ForUM samarbeider med store aktører som NHO og LO for å fremme felles posisjoner
9. ForUM bidrar med konkrete anbefalinger for hvordan regjeringen kan nå målet om samstemthet
mellom ulike politikkområder når det gjelder samfunnsansvar.
10. ForUM forsetter å være en foretrukken samarbeidspartner for myndighetene og internasjonale nettverk
i utviklingen av politikk og praksis på feltet
Indikatorer
1. Referat fra møter i Kompetanseforum og KOMpakt
2. Antall skriftlige innspill til Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og
fiskeridepartementet og andre offentlige institusjoner
3. Skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra gjeldende departementer og offentlige institusjoner
4. Referat fra møter med departementer, institusjoner og beslutningstakere for øvrig hvor ForUMs innspill
og posisjoner blir diskutert
5. Antall innlegg i pressen, på hjemmesiden og sosiale medier om tematikken
6. Antall invitasjoner til å delta som innledere, debattanter, skribenter, og i akademiske fora/initiativ
7. Styreverv /sentral posisjon i internasjonale nettverk (f.eks. OECD Watch & ECCJ)
8. Aktiv deltagelse i årlig møter for kontaktpunktene i OECD
9. Antall nye klagesaker hvor ForUM er involvert som klager eller rådgiver for klagere
10. Antall oppfølginger av eldre klagesaker ForUM fortsatt arbeider med har vært involvert i pr år.
11. Prosjekter hvor ForUM har et tett samarbeid med Sør partnere for å inkludere erfaringene og
perspektivene på hvordan konsekvensene av uetiske investeringer oppleves på grasrota eller for å bistå
sør-partnere i formulering av klagesaker
12. Antall presseoppslag, artikler og innlegg på nettsider og sosiale medier i samarbeid med sør-partnere
13. Antall rapporter og annet underlagsmateriale ForUM bestiller for å styrke det faglige grunnlaget
14. Antall henvendelser fra studenter (høyre grad) i forbindelse med akademisk arbeid
3
Merverdi
I arbeidet med næringslivets samfunnsansvar er ForUMs rolle som vaktbikkje avgjørende for å utfordre norske
myndigheter som regulator og eier, samt å etterprøve og ev. korrigere oppfatningen om at norske selskaper
opptrer mer etisk forsvarlig enn sine internasjonale konkurrenter. Vi prøver ut de mekanismene som er
tilgjengelige, så som OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper for å vise at de er gode verktøy for
selskap som har et reelt ønske om å forbedre virksomheten.
ForUMs 50 medlemsorganisasjoner representerer et mangfoldig miljø med dybdekunnskap på en rekke
relevante felt, slik som urfolk, vann, mat, arbeidstaker-, og menneskerettigheter, krig og konflikt. Medlemmene
våre har representasjon og partnere i veldig mange land. Den brede og dype kompetansen fra de ulike
medlemmene, samt fra våre ulike internasjonale nettverk og kontakter, suppleres av sekretariatets kunnskap
om politisk påvirkningsarbeid og pågående politiske prosesser.
Denne kompetansen har gjort at myndighetene inviterer ForUM til å representere sivilsamfunnet på ulike
arenaer knyttet til diskusjonen om næringslivets samfunnsansvar. Vi nevner blant annet deltakelse i
arbeidsgruppa for Regjeringens store internasjonale CSR-konferanse høsten 2012 og arbeidsgruppa for å
reorganisere Kompakts mandat og funksjon. KOMpakt er regjeringens konsultative organ for
menneskerettigheter og næringsliv hvor vi fortsatt sitter som medlem. Vi ble også invitert til Nærings og
Handelsdepartementet for å bidra til opprettelsen av Kompetanseforum, en arena for tematiske møter mellom
eierskapsdepartementene og sivilsamfunnsorganisasjonene. ForUM deltar fortsatt i arbeidsgruppa som
forbereder de halvårlige møtene. Videre er vi sammen med LO og NHO utpekt til å nominere medlemmer til det
nasjonale kontaktpunktet for OECD i Norge.
Gjennom OECD watch nettverket som har et flertall av sine nærmere 100 medlemsorganisasjoner i Sør, får vi
førstehåndsinformasjon om negative konsekvenser av uansvarlig næringslivvirksomhet. Vi har sittet i styret til
OECD Watch siden 2008. I samarbeid med OECD Watch har vi arrangert workshops for å drive opplæring blant
berørte grupper om hvordan OECDs retningslinjer og klagemekanisme kan brukes. I 2012 arrangerte vi en slik
workshop for urfolk og tillitsvalgte i Chile. I november innleder vi på en tilsvarende workshop I New Delhi som
har fokus på leverandørkjeder i tekstilindustrien. Workshopen er i regi av den indiske organisasjonen Cividep
som vi har samarbeidet med på ulikt vis siden 2006.
ForUM deltok fra 2010 – 2013 i samarbeidsprosjektet Bærekraftige energiinvesteringer. Dette var et Noradfinansiert prosjekt som samlet aktører fra energibedriftene, myndighetene og sivilsamfunnet til jevnlige møter
og to prosjektreiser til hhv. Laos og Uganda.
Risiko
På internasjonalt nivå kan det pågående arbeidet med en traktat om bindende retningslinjer for samfunnsansvar
svekke arbeidet med implementering av FNs veiledende prinsipper (UNGP). Det vil brukes av noen stater som en
unnskyldning for å la være å utvikle nasjonale handlingsplaner for UNGP. ForUM og våre internasjonale nettverk
har derfor en viktig rolle å spille ved å legge press på nasjonale myndigheter og sørge for at UNGP
implementeres gjennom ambisiøse og konkrete handlingsplaner, og at det opprettholdes et internasjonalt fokus
og arbeid på dette.
I Norge kan det være risiko knyttet til regjeringens satsing på å fremme norsk næringslivs posisjon i
verdenshandelen med fremvoksende økonomier som en del av utviklingssamarbeidet. Dette innebærer blant
4
annet at Utenrikstjenesten i større grad enn i dag skal være et instrument for å fremme norske
næringsinteresser i utlandet. Hensynet til menneskerettigheter og bærekraftig utvikling kan tape mot
kommersielle interesser i en slik stor satsing.
For å forebygge en slik utvikling bør utenriksstasjonene sørge for at det gjennomføres en aktsomhetsvurdering i
tråd med UNGP på de prosjektene de involverer seg i. De bør også ha god kontakt med kompetente og kritiske
sivilsamfunnsorganisasjoner i de landene de har representasjon. ForUM kan bidra med slike kontakter og dele
relevant kompetanse. Det er viktig at ForUM er spesifikke når vi viser til uetisk atferd og at vi skisserer
konstruktive løsningsforslag på de utfordringene vi presenterer.
Vi utfordrer mektige økonomiske interesser i dette arbeidet. Disse kan mobilisere tungt skyts mot oss i form av
advokater, kampanjer osv. Dette har vi i noen grad erfart i forbindelse med klagesaker. Ubalansen når det
gjelder makt og tilgang på ressurser og kompetanse kan være en risiko. Risikoen minimeres ved å sørge for god
dokumentasjon for eventuelle påstander om uansvarlig atferd hos næringslivet og i finansinstitusjoner, samt
ved å sørge for å holde et høyt faglig nivå på dette feltet i ForUM.
Det er utfordrende å følge med på bevegelsene til mange flernasjonale selskap. Det skyldes raske endringer i en
komplisert selskapsstruktur med eierskap, børsnotering, operasjoner og ledelse i ulike land, ofte under ulike
navn.
Samarbeidspartnere
OECD watch, nettverk med 82 medlemmer globalt med hovedoppgave å informere om OECDs retningslinjer for
flernasjonale selskap samt bidra til videreutvikling og overvåking av retningslinjene. ForUM sitter i
styringsgruppa til OECD watch - www.oecdwatch.org
European coalition for corporate justice (ECCJ) Et europeisk nettverk som arbeider for bindende regler for
næringslivets ansvar for miljø og sosiale forhold. Jobber primært opp mot EU.
5