Brosjyre om E-tiq

Bransjens beste dataverktøy for taksering
Dataverktøyet
som forenkler
takstarbeidet
Dataverktøyet E-tiq er eiet av Norges TakseringsForbund og utvikles gjennom datterselskapet Verdi NTFS.
E-tiq produktene er kun tilgjengelig for medlemmer av NTF.
E-tiq.no
Logg deg på via E-tiq.no
E-tiq er et nettbasert dataregistrerings- og rapporteringsverktøy for takstbransjen
i Norge. Verktøyet er utviklet med utgangspunkt i lange tradisjoner innen taksering
av fast eiendom, samtidig som det er godt tilpasset det eksisterende markedet for
de ulike oppdragstypene.
E-tiq hjelper deg med effektivisering av dataregistreringen knyttet til det enkelte takstoppdrag. Både under selve befaringen og ved utarbeidelse av ferdig rapport. Dataene registreres
på en systematisk måte, som gjør det lett å
finne frem i opplysningene i etterkant. Fra E-tiq
leverer du elektroniske takstrapporter til markedet, rasjonelt, enkelt og tidsbesparende.
Du kan enkelt dele oppdrag med dine kolleger,
enten det bare er på enkeltoppdrag eller om
du arbeider i et kontorfellesskap der deling av
alle ordre er naturlig. E-tiq gir også mulighet til
deling av kunderegister og fraselager.
Alle rapporter som utarbeides i E-tiq leveres
med såkalt QR-kode. På denne måten er man
bedre sikret mot manipulering og misbruk av
takstrapportene i etterkant.
Ingen ekstra kostnader
E-tiq tilbyr egne befaringsløsninger for nettbrett. Disse krever ikke tilgang til internett, og er
således velegnet for bruk også i områder uten
nettdekning. Registrerte opplysninger synkroniseres enkelt med E-tiq i etterkant av befaringen.
Har du god kjennskap til PC-versjonen
vil overgangen til E-tiq være kort. Med
E-tiq kan du glemme tidkrevende backuprutiner og oppgraderingsbehov.
Lisensene du har i Takstnøkkelens
PC-versjon gjelder også for nettversjonen
og gir kostnadsfri tilgang til E-tiq.
Kostnadsfri overgang fra Takstnøkkelen på PC til nettversjonen E-tiq E-tiq.no
”
Det lønner seg å ”hoppe i det”
Som flere andre har jeg lenge vært skeptisk til nye løsninger og endringer i vårt viktigste
arbeidsverktøy. Overgangen fra PC-versjon til nettversjon og befaringsapp har derfor vært
med skrekkblandet fryd. Etter å ha testet både befaringsappen og nettversjonen har jeg
imidlertid lagt bak meg denne frykten og innsett at fremtiden allerede er her. Etter litt
innkjøring er jeg nå komfortabel med både nettversjon og befaringsapp, da jeg også
vet at det er endringer og forbedringer underveis.
Mitt budskap er derfor at det lønner seg å «hoppe i det» og å være åpen for nye løsninger.
Jeg kan anbefale deg overgang til E-tiq og den nye befaringsappen.
NTF-takstmann Lasse Evensen
E-tiq.no
Faglig tilbakemelding: [email protected] / Bestilling av nye produktmoduler: [email protected]
Komplett takseringsverktøy for Bolig, Næring og Landbruk
G runn m odul
BOLIG
•
•
•
•
•
NÆRI NG
Verditakst
Tilstandsrapport
Boligsalgsrapport
Brevtakst
Befaringsapplikasjon
•
Næringstakst
LANDBRU K
•
•
S KA D E
Landbrukstakst
Befaringsapplikasjon
t ill e gg s p roduk t e r
•
•
•
Logg/timeoppfølging
Eiendomsdata
Eiendomsverdi
•
•
•
Arkiv Takstnøkkelen for PC •
RoomSketcher
Stavekontroll
Fakturaoppfølging /
SystemKreditt
Kostnadsfri overgang fra Takstnøkkelen på PC til nettversjonen E-tiq
E-tiq.no
Grunnmodulen er “grunnmuren” i verktøyet. Med basis i denne kan du enkelt
utvide verktøyet til å dekke alle de behov du har for rapporteringsløsninger innen
bolig, nærings- og landbrukstaksering, samt andre tilleggsmoduler som bidrar
til å gjøre arbeidsdagen enklere.
E-tiq.no
Faglig tilbakemelding: [email protected] / Bestilling av nye produktmoduler: [email protected]
Grunnmodul
E-tiq sin grunnmodul inneholder alle grunnleggende dataregistre og funksjoner.
Som bruker har du nytte av disse uansett hvilke typer oppdrag du jobber med.
Ordresystem
Dette er et system for registrering av
kundeinformasjon, rekvirent, leverings- og
betalingsopplysninger. Egne søkefunksjoner
relatert til alle oppdragstyper i E-tiq.
Kunderegister
Dette er et register for alle kundeopplysninger
og inneholder funksjoner for administrasjon
av informasjon som navn, adresse, kontaktpersoner, e-postadresser og telefon.
Fraselager og frasehåndtering
Bruk av fraser letter registreringen av nye
opplysninger på oppdragene. Gode formuleringer kan på denne måten enkelt gjenbrukes. Frasefunksjonene tilbys for de fleste
tekstfelter i E-tiq.
Grafikkfunksjoner
Bruk av bilder for dokumentasjon av de
takserte objektene er enkelt i E-tiq. Bilder
kan legges inn på alle nivåer i taksten. Alle
bilder som er tatt under en befaring lagres
på oppdraget i E-tiq. De bildene man ønsker
å bruke merkes slik at de blir med i det
endelige takstdokumentet.
Kommunikasjonsmodul, e-post
For rask og enkel formidling av rapporter fra
E-tiq, er det utviklet en egen e-postfunksjon.
Det finnes også en egen e-post logg for
kontroll av når de respektive rapporter ble
sendt, og hvor.
Konvertering av kunderegister og
fraselager fra Takstnøkkelen for PC
Brukere som har benyttet Takstnøkkelen for
PC tidligere kan enkelt få med seg kunderegister og fraselager over i E-tiq via denne
funksjonen.
Fakturamodul
Innlagte opplysninger om betaler, honorar
og eventuelle andre kostnader registrert i
logg/timemodulen overføres ved et klikk til
fakturamodulen, for videre behandling og
utfakturering.
Revisjonshåndtering
Ofte kan det være aktuelt å revidere en
takst. Valget for revisjoner i programmet
sikrer at alle endringer knyttet til en revisjon
blir lagret gjennom kobling til rapportene på
nett.
Egne notater
Opplysninger som ikke skal med i den
endelige taksten legges inn i notatfeltet.
Kopieringsfunksjoner
Alle oppdrag kan kopieres. Dette kan være
praktisk ved taksering av flere eiendommer
som er relativt like, eller hvis man skal taksere en tidligere taksert eiendom på nytt.
Rapportgenerator
Alle rapporter fra E-tiq kjøres ut som PDF.
For kontroll kan rapport kjøres ut som midlertidig. Endelig rapport tildeles QR-kode, og
legges ut på nett som grunnlag for eventuelt
senere kontroll relatert til QR-konseptet.
Kostnadsfri overgang fra Takstnøkkelen på PC til nettversjonen E-tiq
E-tiq.no
Jobb mer
effektivt
”
Befaringsappen er det det mest effektive verktøyet jeg som takstmann har tatt i bruk siden
lasermåleren kom. Rapportene er 90 % ferdig når jeg forlater huset, og på vei til neste jobb
legger dataene seg på programmet klart til fullføring når jeg kommer på kontoret. Bilder,
skisser og dokumenter ligger der de skal, og alle selgers opplysninger har jeg fått med meg.
NTF-takstmann Frode Mauren
E-tiq.no
Faglig tilbakemelding: [email protected] / Bestilling av nye produktmoduler: [email protected]
Bolig
Taksering av boligeiendommer omfatter et bredt utvalg av forskjellige rapporttyper. Fra
den enkleste brevtakst til mer omfattende rapporter for tilstandsanalyse og boligsalg.
verdiTAKST
Denne modulen gir brukeren mulighet til å
utarbeide verditakster for bolig. Både den
nye formen som ble introdusert i 2010, hvor
de bygningstekniske beskrivelsene er sterkt
forenklet, og den gamle formen som tilbyr
hele NS 3451 sin bygningsdelstabell for det
bygningstekniske, er tilgjengelige.
tilstandsrapport
Denne modulen åpner for utarbeidelse
av tilstandsrapport for boligeiendommer.
Modulen inneholder også en tilpasning av
tilstandsrapporten, i de tilfeller det kun er
våtrom det ønskes rapport for. Bygningsdelene i NS 3451 danner grunnlaget for de
bygningstekniske opplysningene.
boligsalgsrapport
Modul for Boligsalgsrapport gir mulighet
for utarbeidelse av Boligsalgsrapport med
eller uten verditakst. For Boligsalgsrapport
med verditakst kreves lisens på modul for
verditakst i tillegg. Boligsalgsrapport med
arealmåling er en annen variant som denne
modulen også gir tilgang til. Bygningsteknisk
er denne rapportformen rettet mot byningsdetaljene i NS 3451. En egen tilpasning er
gjort for de som er sertifisert gjennom Det
Norske Veritas.
brevtakst
Denne modulen gir brukeren mulighet til å
utarbeide forenklede rapporter, der ingen
av de andre modulene passer til formålet.
Typiske rapporter er forenklet verdivurdering,
rapport for refinansiering av boliglån, tomtetakster etc.
Befaringsapplikasjon
Dette er en app for nettbrett som forenkler
dataregistreringen under befaring av boligeiendommen. Registrerte data utveksles
med E-tiq. Appen er tilpasset alle rapportformer innen bolig. Bruk av appen under
befaring krever ikke tilgang til nettet.
Appen er per i dag utviklet for windows 8.
Versjon for iPad er under testing.
Kostnadsfri overgang fra Takstnøkkelen på PC til nettversjonen E-tiq
E-tiq.no
Når
lønnsomhet
teller
Hovedmenyen for en ordre i E-tiq vil variere i forhold til hvilken type oppdrag man skal jobbe med.
Hvert valg i menyen gir tilgang til et nytt skjermbilde for registrering av aktuelle opplysninger knyttet
til takseringsoppdraget. Noen av de mest sentrale valgene er:
•
Oppdrag
•
Revisjoner
•
Beskrivelser
•
Verdiberegninger
•
Befaring
•
Kilder og vedlegg
•
Bygninger
•
Konklusjon
•
Forutsetninger
•
Eiendomsopplysninger
•
Konstruksjoner
•
Grafikk/bilder
•
Notater
E-tiq.no
Faglig tilbakemelding: [email protected] / Bestilling av nye produktmoduler: [email protected]
Næring
Dataregistrering i tilknytning til næringstaksering er omfattende. E-tiq tilbyr systematisk registrering
av opplysningene, fordelt over flere skjermbilder basert på de forskjellige modeller for verdisetting
av næringseiendommer.
næringstakst
Modulen gir tilgang til registrering av alle
nødvendige opplysninger knyttet til taksering
av en næringseiendom.
Som bruker velger du selv hva du ønsker å
fokusere på i beskrivelse av eiendommen.
Programmet tilbyr et rikt utvalg av temaer,
og du kan også legge til egne punkter hvis
ønskelig.
Programmet har et eget skjermbilde for
registrering av eiendomsdata, hvor de
aktuelle matrikler angis, med tomteareal.
Bygg på eiendommen registreres enkelt,
med angivelse av etasjer og arealer, tilbygg
og ombygginger. Andre forhold som påvirker tilstanden eller verdien av byggene
angis.
Kontrakter, leieperioder, utleide arealer og
opplysninger om markedsleie registreres.
I rapporten fremstilles disse opplysningene
grafisk.
Eiendommens verdier kalkuleres innenfor
de respektive modeller for verdiberegning
av næringseiendommer (teknisk verdi,
kontantstrømanalyser, sensitivitetsanalyse,
sammenlignende taksering og netto kapitalisering). Bruker kan selv velge hvilke beregningsmodeller som skal vises i rapporten.
Kostnadsfri overgang fra Takstnøkkelen på PC til nettversjonen E-tiq
E-tiq.no
Landbruk
i endring
E-tiq.no
Faglig tilbakemelding: [email protected] / Bestilling av nye produktmoduler: [email protected]
Landbruk
Verditaksering av landbrukseiendommer er krevende i en tid med varsler om omstilling for næringen.
Markedsverdi skal kanskje ikke lenger fastsettes innenfor konsesjonslovens begrensninger. E-tiq bidrar
til å systematisere og forenkle oppgavene ved utarbeidelse av landbrukstakster.
landbrukstakst
Modulen tilbyr de nødvendige funksjoner for
registrering av opplysninger relatert til landbrukseiendommer. Matrikkelopplysninger,
angivelse av de forskjellige arealtyper som
eiendommen består av, bygningsinformasjon
(bygg, etasjer og arealer) og bygningstekniske
forhold. Eiendommens verdier angis for
bygninger og andre verdikomponenter, med
opplysninger om spesielle tillegg og fradrag
som påvirker disse verdiene.
Befaringsapplikasjon
Dette er en app for nettbrett som forenkler
dataregistreringen under befaring av landbrukseiendommen. Registrerte data utveksles
med E-tiq. Bruk av appen under befaring
krever ikke tilgang til nettet.
Appen er per i dag utviklet for windows 8.
Versjon for iPad er under testing.
Kostnadsfri overgang fra Takstnøkkelen på PC til nettversjonen E-tiq
E-tiq.no
Ny kommunikasjon med brukerne
E-tiq på nett har gjennomgått en betydelig utvidelse, men vårt mål strekker seg
lengre. Det vil bli utviklet nye rapportformer med nye brukervennlige funksjoner som
vil gjøre hverdagen lettere for deg som bruker. I dette arbeidet ønsker vi ditt bidrag.
Har du ideer eller synspunkter på verktøyet, detaljer du mener burde vært løst
annerledes, eller ønsker om utvidelser, er vi svært takknemlige for din tilbakemelding.
Alle tilbakemeldinger sendes via ”tilbakemeldinger” under
hjelpmenyen i E-tiq eller på e-post [email protected]
Øystein Harkinn, Prosjekt- og utviklingssjef i Norges TakseringsForbund
E-tiq.no
Faglig tilbakemelding: [email protected] / Bestilling av nye produktmoduler: [email protected]
tilleggsprodukter
E-tiq tilbyr en del tilleggsprodukter som kan være nyttige i arbeidet med å levere de takstrapportene
markedet etterspør.
Logg/ timeoppfølging
Modulen gir brukeren mulighet til å loggføre
all aktivitet eller forbruk knyttet til et oppdrag. Er postene fakturerbare, angis dette,
og dataene blir med ved utarbeidelse av
faktura knyttet til det aktuelle oppdrag.
Eiendomsverdi
Eiendomsverdi gir tilgang til opplysninger
om prisutviklingen på boligeiendommer i
hele landet. Her kan man på en enkel måte
følge med på hva som skjer med prisene i
markedet til enhver tid.
Eiendomsdata
Eiendomsdata gir rask og enkel tilgang til
sentrale opplysninger knyttet til alle eiendommer i Norge. Opplysningene leveres
av Statens Kartverk, via selskapet Norsk
Eiendomsinformasjon.
Arkiv fra Takstnøkkelen for PC
Modulen gir brukeren mulighet til å overføre
alle takstrapporter fra PC-versjonen av
Takstnøkkelen til nettversjonen. Rapportene
overføres som PDF-filer. I tillegg gir modulen
mulighet til import av sentrale data fra disse
takstene inn i E-tiq. Dataene kan da enkelt
danne grunnlag for nye takster på samme
eller tilsvarende eiendommer senere.
Ønsker man mer detaljerte opplysninger
søker man på portalen til eiendomsdata:
www.infoland.no. Tilgangen til dette nettstedet inngår i abonnementet.
Nedlastet informasjon fra eiendomsdata.no
og infoland.no faktureres basert på såkalt
klikkavgift.
RoomSketcher
RoomSketcher er et plantegningsverktøy
som er lett å bruke og gir et profesjonelt
resultat. Tegningene (2D, 3D og interaktive
plantegningsprodukter) kan enten lastes inn
i takstrapporten som et bilde, og/eller kobles
enkelt opp mot prospekt via Finn-kode.
Sistnevnte gir deg mulighet til å markedsføre
eget takstfirma med logo og kontaktdata på
planskisser.
Stavekontroll
Modulen gir brukeren mulighet til enkelt
å sjekke rettskrivning av alle ord i de fleste
tekstfelt i E-tiq. En omfattende ordliste
spesielt tilpasset takseringsfaget danner
grunnlaget for denne tjenesten.
Fakturaoppfølging
SystemKreditt
Dette valget er knyttet opp mot E-tiq sin
fakturamodul. Den gir brukeren mulighet til
å sende fakturaunderlag til firmaet SystemKreditt, som vil sørge for fakturering, purring
og i ytterste konsekvens også inkasso via
firma Inkassotjenester.
Kostnadsfri overgang fra Takstnøkkelen på PC til nettversjonen E-tiq
E-tiq.no
Skreddersy
din produktpakke
E-tiq er eiet av Norges TakseringsForbund og utvikles gjennom datterselskapet Verdi NTFS.
Send bestilling til
[email protected]
Skreddersy
din produktpakke
Send bestilling til
[email protected]
Bransjens beste dataverktøy for taksering