Normet sotser i Norge

ANTEGG
ruilNfl- NormetGrouputviklerog produserer
maskiner
forgruve-og tunnelhronsjen.
Normet
sotser
i Norge
MedTomMelbye
vedroretsnskerdenfinskemoskinprodusenten
NormetI styrkesineoktiviteter
i Norge.
ArveBrekkhrrc med tgff bruk. At st mangegamle
[email protected]
I
De har ni gitt inn pAet samarbeid med Lier-bedriften Ge-Con
AS.
- Jeger megetgodt fomgyd med
at vi har fitt Ge-Consom agentog
service-/deleleverandgr
i Norgg sier
Tom Melbye, NormetGroupsCOO.
NormetGroupuwikler og produserer maskinerfor gruve- og tunnelbransjen.
- At Ge-Con nfl tar ansvarfor
vir service- og reservedelsleveranseri Norgeer et viktig skrilt for
oss i Normet. Med dette vil vi
styrke ver tilstedevarelseog vire
kunder i Norge vil ha en sikker,
rask og effektiv profesjonellhjelp
og ridgivning pi norsk, fortsetter
Melbye.
Stort selskop
Normet har bygd segopp til i bli en
stor aktOri sin nisje. Selskapetble
etablerti 1962,ogda med fokuspi
skogsmaskiner.
Seneretok underjordsmaskinene
over.
- Vi har mottoet "For tough
jobs". Maskinene v&re skal vare
84
avceernousrRtEN
NR8-2009
maskinerfoltsatt er i bruk overhele verdener et synlig bevispA det,
legger Melbye til, Normet omsetter i dag for rundt ll0 millioner
Euro og har 480 ansatteover stot€
delerav verden.
- Selskapet
lrarg6ttfra i vare en
finsk produsenttil 6 bli et globalt
sewiceselskap,
leggerMelbyetil,
Omtottendeserviceprogrom
Ge-Con vil operere etter Normets
Life Time CarephilosophyandproCram(LTC).
- Ge-Consmedarbeidereog serviceingeniprer
vil bli opplert i Normets utstyr og teknologi pl vir fabrikk i Finland av vire ekperrer.
Ge-Consservicefolkvil ogsAha tilgangpAsupportog hjelp fra Normet
Life Time Carespesialisti Finland
og medspesialister
for I kunnetakle
alle problem som kan oppstA,sier
Melbye.
SA.ISE!.
NormetGroupsCOOTomMelbye(t.h.)og 6e-Consgrijnderog
adm.dir.TerjeEggenhor storeforhdpninger
for Normetsiniatsingi
Norge.
sproytebetong,sier Terje Eggen,
Ge-Cons grtinder og administrerendedirektgr.
Ge-Con har vert i det norske
markedetsiden 1989,og urgigr en
betydeligkunnskapsbase
for byggenaringen innen fagfeltet betongteknologi.
- \6rt spesialomrideer hgy
kunnskap om materialegenskaper;
ForneydLier-bedrift
virkemite og utfgrelseinnenfor be- Dette samarbeidetmed Normet tongteknologi.Vi har bygget
opp
kompletterer virt tilbud og ar.beid tjenestersom dekker alle omrdder
innen betongteknologiog spesielt fra rldgivning og valg av metodetil
utfdrelseinklusivoppleringav vire
kunders egne fagfolk sier Eggen
somer glad for I kunnerepresentere
Normet,
Ge-Convil ha to servicearbeidere
somvil jobbemedNormet-utsryr
og
LIC, og dette vil bli utvidet nir
Normets maskinparki Norge gker.
- Ge-Convil til enhvettid ha et
betydelig delelager av all viktige
komponenter
og slitedelerfor i sikre raske og konekte leveransertil
vire Normet-kunderi Norge,forsikrcr Melbye.I