Menighetsblad mars - mai 2012 - Meløy Søndre Frikirke

1
Meløy Søndre menighet
Mars - Mai 2012
Guds ord det er vårt arvegods, det våre barns skal være! Gud, gi oss i vår grav den ros, vi holdt det høyt i ære! Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død. O Gud, hvordan det går, la dog mens verden står, det i vår æ ned arves. 2
Meløy Søndre Frikirkes Mål og Hensikt
Eldsterådets innledning l menighetens årsmelding for 2011. Hva er vår menighets mål og hensikt? For noen år siden ble det sa ord på en visjon for vår menighet. "En levende menighet i vår bygd, ‐ som kjenner Jesus og vil gjøre Jesus kjent." – Er det de e som er drivkra en i alt vårt virke? Noen spørsmål l e ertanke….  Vår menighet er gammel. Er det tradisjonene som er vår drivkra , holder vi fast på det som har vært ‐ framfor å prøve nye arbeidsmetoder?  Vi har tradisjon med forstandere / pastorer som har stå lenge i tjeneste hos oss. Er vi en lederstyrt menighet som styres av pastorenes bakgrunn, behov og gaver – mer enn Guds vilje og folkets behov?  Er vi en menighet som styres / drives av penger? Er god økonomi og god budsje styring vår vik gste drivkra ?  Er virkegreinene våre for vik ge for oss? Bruker vi for mye energi l å holde i gang virke som ikke fungerer så godt?  Bruker vi for mye av vår energi l å holde kirkene våre i stand, slik at vi ikke har overskudd og d l utadre et virksomhet? Det er vik g at vi s ller oss disse spørsmålene. Det er vik g at vi l stadighet har klart for oss at kursen vår er rik g. Guds rike skaper noe ny hele den. Vi må ikke la gamle former gi inntrykk av at Guds rike er ls vnet og gammelt. ‐ Nei ‐ vi må la Guds rikes nyskapende kra bli synlig og merkbar for mennesker i vår d. Tilbake l vår "visjon". Tør vi spørre folk rundt i bygdene våre om de e? ‐ Opplever de oss som en levende menighet ‐ en menighet som kjenner Jesus ‐ og som vil gjøre Jesus kjent? Det er vik g at alle vi som er medlemmer av Meløy Søndre Frikirke har klart for oss hva som er vår menighets mål og hensikt. Om det ikke er slik, ‐ bør vi snarest ta grep om de e og se e oss ned for å få klarhet i de e. Det hjelper lite om eldsterådet har de e sånn noen lunde klart for seg – dersom ikke resten av medlemmene har samme oppfatning. Kanskje bør vi se e av d l å samtale om disse spørsmålene, ‐ i våre husgrupper, ‐ i egne møter rundt om? Det er liten tvil om Guds mål med menigheten. Mesteren sjøl har definert de e ganske klart for oss. I Ma . 22,37‐40 står det: Han svarte: "Du skal elske Herren din Gud av hele di hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. De e er det største og første budet. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene." Og videre i Ma 28,18‐20: Da trådte Jesus fram og talte l dem: "Jeg har få all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag l disipler: Døp dem l Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn l verdens ende." De e er oppgavene Gud har lagt på sin menighet, og hensikten med ‐ og målet for alt vårt virke. – Årsmeldingen viser at vi har mye flo arbeid i gang i menigheten. Vi skal takke Gud for det! Vi må likevel stadig følge med "kompasset", ‐ slik at vi har re kurs mot målet. Eldsterådet 3
Dette har jeg skrevet….
Å kjenne på en sterk følelse av usikkerhet – er en vond følelse. Den er de som kjenner på sterk usikkerhet, relatert l sin arbeidsplass. Vil jeg få beholde mi arbeide, mine arbeidskollegaer? Vil bedri en jeg jobber i, bestå? Det siste året vi har bak oss, erfarte mange å stå i denne usikkerheten kny et l arbeidsplassen sin i Glom ord. Å kjenne på usikkerhet, er som en etsende væske som spiser seg inn i ryggmargen med en kulde og angst. Hvordan vil fram da bli? Eller den som kjenner på usikkerhet relatert l noe enda sterkere; Elsker han meg fortsa ? Vil han fortsa være sammen med meg? Dersom slik usikkerhet kommer inn i et samliv, har det en ødeleggende effekt. Usikkerhet skaper angst. Usikkerhet skaper passivitet. Usikkerhet, kan bidra l ukloke avgjørelser og veivalg. Likevel er kanskje den vanskeligste og sam dig mest dyrebare område i vårt liv, det mest smertefulle område å kjenne på usikkerhet. Er jeg et Guds barn? Er jeg frelst? De e har all d vært det mest sårbare og smertefulle område i menneskers liv. Bibelen – Guds ord, har derfor noe å si l oss her. "De e har jeg skrevet l dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn" 1 Joh. 5: 13. Johannes' første brev er først og fremst skrevet for å hjelpe mennesker l å få visshet om at de er Guds barn, og for å styrke dem i denne vissheten. Den som er usikker i si gudsforhold, bør lese de fem kapitlene i de e brevet om og om igjen, helt l de e store og vik ge spørsmålet er helt klart for ens indre bevissthet og tro. Her sies det jo så u rykkelig at det er derfor de e brevet er skrevet. Uten frelsesvisshet har du ingen glede, ingen fred, ingen frimodighet i bønn, ingen takk for frelsen og ingen vekst i nåden. Vi ser hvor uendelig mye som er helt avhengig av at vi har en sann visshet om at vi er frelst. Å ikke være sikker på om en er Guds barn, er svært ubehagelig. Det tærer, plager og ødelegger Guds Ånds gjerning i den grad, at det blir vanskeligere og vanskeligere for Ånden å føre sjelen gjennom l klarhet. Sliter du med de e? Ta kontakt med din pastor, en kristen bror eller søster – og be om at Gud skal få gi deg lbake tryggheten. Vissheten. Det handler om å velge – å ta Gud på alvor! Han vil gi deg det di hjerte lengter e er! Nåden holder! Bjørn R. 4
Årets konfirmanter
Årets 9 konfirmanter foreviget i Halsa Frikirke 8. januar, der de fikk utdelt
bibler og arbeidsbøker for konfirmasjonsundervisninga framover vinteren
og våren. Bakerst fra venstre: Sannerieke Bremer, Vall, Ole Mikael Setvik
Loe, Åmnes, Tom-Andreas Olsen og Johannes Kristensen, Vall og Lasse
Seljevold, Saura. Foran fra venstre: pastor Bjørn Roger Stien, Benjamin
Stien, Enga, Marina Larsen, Grønøy, Sara Helen Kildal, Halsa og Camilla
Andersen, Enga. Vær med og be for disse fine ungdommene framover
våren mot konfirmasjonen 24. juni i Osa Frikirke.
Konfirmanttur til Selvær!
Helgen 20-22.januar var våre konfirmanter invitert til konfirmanttreff på Selvær.
Sammen med konfirmantene i Lovund/Træna Frikirke, fikk vi en fin samling med tid
til å bli kjent, undervisning, leker og konkurranser, grilling og gudstjeneste.
Av våre 9 konfirmanter, var 8 med på turen. Fra Lovund/Træna deltok to av deres
tre konfirmanter. Som ledere for helgen, var pastorene Bjørn R. Stien fra Meløy
Søndre og Thor Harry Nordvoll fra Lovund/Træna.
Våre konfirmanter fra Meløy reiste med hurtigbåt fra Grønøy, fredag kveld.
Etter 4 timer med båt, den siste timen i litt urolig hav, ankom vi Selvær kl. 22 på
fredag. Thor Harry Nordvoll med sine konfirmanter, hadde fått låne skolen ute på
Selvær. Her lå vi på klasserom, lagde oss mat og hadde samlinger denne helgen.
På kveldene hadde vi korssamling, der vi fikk tid til stillhet og ettertanke rundt Guds
5
Konfirmantene fra begge menighetene samlet ord. Å være en kristen, er også å erfare at
Jesus lever i våre hjerter ved troen.
På lørdag gikk vi ut på en holme der det var
satt opp en fin grillhytte. Her tilbrakte vi god
tid til grilling og sosialt samvær.
Lørdag ettermiddag forberedte vi
gudstjenesten som vi skulle arrangere i
Frikirken på Selvær, søndag.
Bort sett fra prekenen, var det konfirmantene
som ønsket velkommen, hadde lagd sangark,
spilte og sang – på gudstjenesten.
For menigheten på Selvær ble dette en stor
oppmuntring. Det var lenge siden så mange
ungdommer hadde vært sammen med dem på
guds-tjeneste.
Søndag fikk vi servert middag på skolen før vi
ryddet etter oss og reiste hjem med
hurtigbåten kl 14.30.
Tilbake på Grønøy kl. 18.00.
Det er fantastisk fint å få dra på slike turer
med våre konfirmanter. Å erfare at de på eget
initiativ tok del i alle ulike oppgaver på leiren –
nesten uten å bli spurt! Det gleder en leders
hjerte!
Å få tilbakemelding på Facebook på kvelden
der det står; ”Dette er den fineste helgen jeg
har hatt på lenge!”, gir inntrykk.
Takk til menigheten som gjennom sitt budsjett, legger til rette for at våre
konfirmanter kan få lov til å få slike opplevelser sammen!
Bjørn R.
6
Juletrefest på Åg
Fra Marie Aag her vi fått følgende
rapport med bilder.
Tradisjon tro var det juletrefest på Åg
den 30.des. Det var bra oppmøte med
representasjon fra alle aldersgrupper.
Roar Storjord hadde andakt
med utdeling av søte gaver. Så var det
kakao, kaffe og "noko attåt". De tre vise
menn dukket også opp, og hadde med
seg gaver som de delte ut til de som var
tilstede. Det var "gang" rundt juletreet til glede for store og små.
Diakoninnsettelse på Åg
Tekst og bilde fra
Magne Hansen
Det er en stor glede i
menigheten over at Marie Olga Aag nå er innsatt som diakon på Åg.
Hun flyttet til Ågskardet
i 2007 og har fra første
stund vist stor
interesse og innsatsvilje
for å få kirkehuset i
best mulig stand.
Bildet viser de som
deltok ved innsettelsen:
pastor Bjørn Roger
Stien, Aud Angell, Marie
Aag og Magne Hansen.
7
Juletrefest på Halsa
Fra Sigrid Halsos har vi få bilder fra julefesten. Sara og Helle Kildal underholdt med flott sang og musikk
Andreas Halsos og Ruben
Mikkelborg synger solo på
Deilig er den himmel blå
i Halsa SoulChildren
Tobias og Nora Marie Sørensen koser
seg ved juletreet
8
De livsviktige grønnsakene
Catarina Ramirez er takknemlig for grønnsakene som vokser i
drivhuset. Støtten fra Kirkens Nødhjelp er grunnen til at hun kan gi
døtrene næringsrik mat og viktig skolegang.
- Vitaminer, utbryter Catarina og smiler fornøyd. Hun og datteren Anabella
har akkurat plukket kurven full av fargerike paprika. I det karrige
landskapet 2500 meter over havet er det begrenset hva som vil gro. Tørke
to år på rad har ført til at store avlinger har gått tapt og prisen på matvarer som selges på markedet har skutt i været.
- Jeg er ofte bekymret for hvor jeg skal få penger til mat fra. Det er øyeblikk hvor jeg ikke har noen ting. Da ber jeg til Gud, forteller Catarina.
Hennes høyeste ønske er å gi døtrene Anabella (14) og Marta (11) skolegang og utdannelse. – Uten utdannelse kan man bare få jobb som vaskehjelp for familier med penger. Jeg vil ikke at døtrene mine skal lide samme
skjebne som meg. Med en utdannelse har de rettigheter i samfunnet og de
kan få en ordentlig lønn, sier den tapre moren. Hun forteller at skolegangen er gratis, men at gymtøy, skrivesaker og uniform må familiene
betale selv.
Underernæring et stort problem
I Guatemala er 60 % av landets innbyggere urbefolkning, av mayaavstamning. I 1996 ble en rekke fredsavtaler undertegnet etter en over 30
år lang og blodig væpnet konflikt hvor urbefolkningen led en hard skjebne.
Gjennom CIEDEG, en sammenslutning av protestantiske kirker i
Guatemala, jobber Kirkens Nødhjelp blant annet med støtte til sårbare
grupper.
- Underernæring er en stor utfordring blant mayabefolkningen, forteller
Hugo Garrido, leder i CIEDEG. Organisasjonen har gjennomført undersøkelser som viser at mange barn lider av mangelsykdommer og har svak
helse på grunn av ensidig kost og for lite mat. - Noen av disse problemene
stammer fra konfliktens dager da mange ble jaget på flukt og måtte
bosette seg i områder hvor de ikke hadde kunnskap om jorda de dyrket.
Kombinert med uforutsigbare tørke- og regnperioder har mange menn
flyktet til byene for å finne arbeid, mens kvinnene blir igjen på landsbygda
med ansvaret for familien.
Friske grønnsaker i drivhus
Derfor har CIEDEG startet kvinnegrupper hvor det gis opplæring i bære-
9
kraftig jordbruk og støtte til å bygge
drivhus. Catarina er en av kvinnene som
deltar i prosjektet. I drivhusene vokser nå
grønnsaker som ellers ikke gror i høyden.
Grønnsaker som gir livsviktig næring og
sårt tiltrengt inntekt.
- For en stund siden plukket vi 120
agurker i drivhuset, forteller Catarina.
Siden vi er seks familier som deler, ble det
20 agurker på hver. Vi har også tomater
her. Den første avlingen fikk vi ikke til,
men den neste ga cirka 30 kilo. Den lille
kvinnen smiler bredt. Hun er stolt. Hun
trenger ikke lenger bekymre seg for
hvordan hun skal skaffe penger til å kjøpe
grønnsaker på markedet. Catarina har
lært at bønner og mais alene ikke er
tilstrekkelig kost for tenårings-døtrene. –
De trenger vitaminer, sier hun og holder
frem kurven med paprika igjen.
Grunntanken bak prosjektet er at grønnsakene som kvinnene dyrker i drivhus skal
inngå i familiens kosthold. Et eventuelt overskudd kan selges videre og gi
inntekt. - Det gir meg en god følelse å kunne ta vare på døtrene mine.
Catarina er takknemlig for starthjelpen fra Kirkens Nødhjelp. - Nå støtter
jeg meg selv, sier Catarina fornøyd. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
lokalt 27. mars
Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar
menneskeliv hver dag. I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom.
Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon. Meløy Søndre Frikirke og DnK-Halsa menighet arrangerer
aksjon i Søndre Meløy tirsdag 27.mars - og vi trenger bøssebærere, spesielt på Halsa.
Ta kontakt med Bjørn R. Stien eller Roar Storjord dersom du vil være med.
Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden.
Du kan støtte aksjonen direkte ved å:
Benytte kontonummer: 1594 22 87493
Sende en sms:
<KN200> til 2090 (du gir da 200 kroner)
Ringe givertelefon:
820 44 088 (du gir da 200 kroner)
10
Elevopptak for 2012/13 startet 1. februar.
Stavern folkehøyskole Fredtun er frikirkens egen, og eneste folkehøyskole. Hvis du har tenkt å gå på en kristen folkehøyskole neste
skoleår, så bør det ikke være noen tvil om at Fredtun er et selvsagt
førstevalg.
Pinsefest i menigheten
Yngve Andersen - tidligere pastor i bl.a.
Alta Frikirke, kommer på besøk til
menigheten i pinsehelga. Yngve taler på møte
pinseaften, gudstjeneste og pinsefest på
pinsedag.
Se oppslag for nærmere info om møtene.
Vi minner om Menighetens Årsmøte
Søndag 11. mars etter gudstjenesten
i Osa Frikirke kl. 11.00
Alle menighetens medlemmer med stemmerett
innkalles.
11
Osa frikirke:
Nytt – lekkert - spennende
MALEGLEDE: Sigurd Andersen, Linda Stien og Øystein Finanger, - tre viktige pensel
- og sprøytesvingere under oppussingen av kirkesalen i Osa frikirke.
Spenningen stiger: hvordan vil kirkerommet i Osa frikirke bli
seende ut når alt er på plass? Da fotografen var innom i slutten av
januar kunne vi se konturene av et aldeles nytt kirkerom – lyst og
lekkert. Hvordan farge-sammensetningen vil ta seg ut er det ikke
så lett å forestille seg før alle detaljer er malt ferdig. Men vi tror
dette blir bra.
Taket er sparklet, pusset og malt med to strøk. Takmalingen har
Øystein Finanger utført, med sprøyte og fra innleid lift. Vegger og
detaljer for øvrig er Linda Stien primus motor for, sammen med
Sigurd Andersen. Før malingsarbeidet tok til måtte kirkerommet
strippes for alt av løse og veggfaste deler, og benkene ble plassert
i en av Hans Elling Angells haller i Kjeldal.
Dugnad og gode hjelpere er stikkord når historien om opppussingen av Osa frikirke skal fortelles. Før påske er kirkerommet
klart til å tas i bruk igjen. DET gleder vi oss til! Samtidig skal vi
takk alle dem som har brukt tid, arbeidskraft, engasjement og
glede for å få den store jobben gjort.
Tekst og foto: Anfinn Myrvang
12
Medlemskap i Frikirken
Vedtak i sak 5 Synoden 2011 førte til endring av medlemsbegrepene i
Frikirken.
Tidligere hadde vi tre kategorier medlemmer: Menighetens barn,
Begrenset medlemskap og Fullt medlemskap.
Nå er det to kategorier: Medlem og Medlem med stemmerett.
Med andre ord: Medlem - er de som tidligere tilhørte kategoriene
Menighetens barn og Begrenset medlemskap. Medlem med stemmerett er de som tidligere tilhørte kategorien Fullt medlemskap.
Vedtaket i synoden førte til følgende ordlyd i forfatningens
§ 5 Medlemskap:
Alle som er døpt med en kristen dåp, kan opptas som medlemmer i Den
Evangelisk Lutherske Frikirke.
Alle som døpes i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, anses som
medlemmer i kirken. Menigheten plikter å legge til rette for at disse får
opplæring i den kristne tro.
Stemmerett
Medlemmer som ønsker stemmerett i menighetsmøte, kan oppnå dette
etter fylte 15 år. De må bekjenne troen på den Herre Jesus Kristus, og det
må ikke være noe i lære eller liv som strider mot den evangelisk-lutherske
bekjennelse. Eldsterådet fører samtaler med dem som ønsker stemmerett
og avgjør om forutsetningene er til stede.
Frikirketorget
Ny organisasjons- og styringsstruktur for
Frikirkens fellesarbeid ble vedtatt av Frikirkens
hovedledelse primo april 2011. Det har vært et mål å skape en
organisasjon som bedre setter fokus på strategisk viktige prosesser, og gi
det øverste ledelsesnivået bedre muligheter til aktiv, tverrfaglig ledelse.
Menighetene skal være sentrum for arbeidet, der service og støtte til
Frikirkens menigheter forsterkes.
På frikirkens hjemmeside www.frikirken.no - kan du lese mer om dette.
VEDLIKEHOLD
RESTAURERING INNE/UTE
ROLF OLSEN SNEKKER OG
VAKTMESTERTJENESTER
Jektvikveien 85,
8170 ENGAVÅGEN
TLF. 97 78 85 82
75 75 16 25
13
planlegger å delta på The INTERNATONAL Soul Children
festival 11. – 13. mai 2012 i Oslo. Festivalen arrangeres for
åttende året på rad i Oslo sentrum. Sangere i alderen 10– 19 år
fra forskjellige kor fra hele landet, - og utlandet, inviteres til å bli
en del av et enormt MASS CHOIR!
Nasjonale og internasjonale artister og instruktører vil undervise
og holde konserter, - og blant annet være med på de to store
konsertene som er åpne for publikum:
- Friluftskonsert, Oslo Sentrum, lørdag kl. 17:00 (gratis)
- Soul Children Party, Oslo konserthus, søndag kl. 16:00 & 18:00
Ønsket er at unge i denne aldersgruppa skal få utfolde seg i sitt
eget uttrykk og på sitt nivå, samtidig som de har muligheten til å
utvikle sitt talent. Målet for Soul Children Festivalen er å inspirere
sangere og ledere, - og gi dem nye ideer til videre lokalt arbeide.
Det er kostbart å reise med hele koret på en slik tur, det er helt
klart at vi ikke klarer å gjennomføre denne turen uten å få en god
del støtte i tillegg til det vi selv klarer å samle inn.
Koret fikk lov til å selge Meløykalenderen for 2012, noe vi tjente
9000,- på. I tillegg skal vi ha en del arrangementer fremover slik
at vi håper å få inn 35.000,- på dette.
Vi har også søkt bedrifter og kommunen støtte til denne turen.
Ønsker dere å være med å støtte oss med en gave til denne turen?
Da kan dere benytte konto nr. 0539 69 93319
Vi takker alle som bidrar, og kommer tilbake med bilder og glimt
fra turen i et senere nummer av menighetsbladet .
Norges ledende leverandør av vaskeritjenester
Duker og servietter
Sengetekstiler ● Kokketøy ● Arbeidstøy
Matteutleie ● Mopper ...
NorTekstil Avd. Glomfjord (Tidl. Glomfjord Vaskeri)
Lars Evensensvei 22, 8160 GLOMFJORD
T: 75752155, M: 41562153, F: 75752508
E: [email protected] ● www.nortekstil.no
14
Med DTS’en på Nordtun i misjonspraksis
Olga sammen med barn i Nepal der de får sokker fra Strikkeklubben på Engavågen
I januar og februar reiste 5 ungdommer l Grønland, 7 l Nepal og en familie på fire reiste l Frankrike. Grønlandsteamet var i hovedsak i byen Aasiaat på vestkysten og øya Qeqertarsuaq som ligger lenger Nord. Det er enormt mange sårede mennesker i en alkohol‐
isert kultur, så her hjalp l på et sjelesorgs kurs. Det var også arbeid blant barn der en kunne gi trygg kjærlighet. De fikk møte mange ungdommer og voksne som har vært innom menigheten på kafe og film kvelder, med gode samtaler. På øya Qeqertarsuaq samlet teamet for noen år siden de få kristne l en liten menighet. Disse fortse er å møtes, så det å Fio og Rebecca fra Grønland komme dit igjen er meningsfullt. Vær gjerne med og be for de to grønlandske jentene; Paninguaq og Aviaja som var med som tolker. Det er et ønske om at de kan få mere DTS trening på Nordtun l høsten. I Nepal har det vært lange og u ordrende reiser i overfylte busser og l fots. I byen Pokhara brukte de mye d blant gate barn og barn fra slummen. Det gav sterke inntrykk å møte støyen, skitne gater og det religiøse mørket i templene. I et annet område var det mange gatemøter med mere enn 100 lskuere. Flere tok imot Jesus som frelser og det var naturlig å be for folk l helbredelse. Familien med 2 barn besøkte en norsk misjonærfamilie i Frankrike. De var involvert i menighetsarbeidet, bønnevandringer, husgruppe og søndagsskole. De hjalp også l med prak sk arbeid på kirkebygget. Studenter og medarbeidere har få allsidig praksis med å møte mennesker i veldig forskjellige livssituasjoner. Takk for forbønn den den de har vært ute, og takk l strikkeklubben for flo e sokker og luer etc. som de kunne dele ut. 15
Utro – Jeg....? OM UTROSKAP
Tidene ski er, og Wikipedia nevner at utroskap ikke lenger er et offentlig eller kirkelig(!) anliggende… men er det bli mindre destruk vt? Nei! De fleste er enig om at utroskap er uakseptabelt – da må vel troskap være vik g? Bibelens standard er like aktuell i 2012, med budskapet om at ektepakten er den forpliktende rammen hvor kjærlighetslivet kan leves ut i trygghet. Begge yter vi 100% ut ifra våre forutsetninger. Her ligger det en utrolig velsignelse, der vi vokser sammen og skaper en trygg ramme for barna. Å elske innebærer arbeid, og det å se e den andre først. Jeg har lovet å elske og ære kona. Jeg har lovet å være trofast. Det er le å tenke at utroskap og skilsmisse er noe som skjer ”der ute” – ikke i menigheten, men det er dessverre ikke sant. For mange forårsaker løgnene og sviket store sår som kan lede mot et brudd. Det triste er at par som sliter ikke søker hjelp før ng er bli veldig fastlåst. Det kan være å ta den andre for gi eller at en sklir sakte fra hverandre. Da virker gresset på andre siden av gjerdet mye grønnere. Er utroskap kun å hoppe l køys med en annen, eller begynner det mye før? Hva med drømmer, eller li for nære ‐ fortrolige samtaler. La oss være ærlige; Det er ikke slik at gale ng vi gjør ”bare skjer”. Det ligger all d tanker og fristende omstendigheter forut. Våre holdninger og verdier vil o est bestemme u allet i de u ordringene vi møter. Kan ekteskapet vårt havarere? Kan jeg være utro? Kan jeg falle? Helt klart!!! Hvis jeg tror noe annet er jeg halvvegs u or stupet. Men når det er sagt gjør jeg alt som står i min makt for å forebygge, med å leve i renhet og åpenhet! Jeg trenger noen godekontroll spørsmål re på sak; I dag, som familiemann, hvordan lever jeg nå? Har jeg avklarte grenser når jeg er ute og reiser? Er det noe jeg holder skjult eller er redd for at hun finner ut? Jeg vil være overgi l full åpenhet med kona, dele sterke og svake sider, bekjenne synd. Det er Ok at hun leser SMS’ene på mobilen min eller sjekker e‐posten. Jeg har venner som jeg har invitert l å tale inn i livet mi , spørre om hva jeg ser på interne etc. Målet er et forhold basert på llit i hverdagen. Les inskripsjonen på innsiden av gi eringen innimellom; Din….. Troskap er et valg – hver eneste dag. Jostein Ek Velkommen
Sentrum 2, 8150 Ørnes
Telefon 75 72 08 00
Telefax 75 72 05 01
Mobil 99 27 50 63
Åpningstider:
Mandag - fredag kl 09.00 - 16.30
Lørdag kl 09.00 - 14.00
til vårt flotte anlegg
ved Holandsfjorden,
15 km fra Svartisen.
Store og små hytter.
Rom. Kiosk. Båtutleie.
Populær lekeplass. Natursti
http://www.furoycamp.no
e-post: [email protected]
16
VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE
04.03 11.03 18.03 25.03 01.04 05.04 06.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 17.05 20.05 27.05 28.05 2.s.i faste Halsa Frikirke 3.s.i faste Osa Frikirke 4.s.i faste Halsa Frikirke Åg Frikirke Maria Budskapsdag Osa Frikirke Palmesøndag Halsa Frikirke Kjeldal fors.hus Skjærtorsdag Åg Frikirke Osa Frikirke Halsa Frikirke Langfredag Påskedag Osa Frikirke 2.s.i påske den Halsa Frikirke 3.s.i påske den Osa Frikirke Åg Frikirke 4.s.i påske den Halsa Frikirke 5.s. i påske den Osa Frikirke 6.s. i påske den Halsa frikirke Kr. Himmelfartsdag Grunnlovsdagen Osa Frikirke Søndag før pinse Halsa Frikirke Pinsedag Osa Frikirke 2.pinsedag 11.00 11.00 11.00 17.00 11.00 11.00 17.00 11.00 19.00 19.00 11.00 11.00 11.00 17.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 Luk. 7,36‐50 Gudstjeneste. Na verd. Roar Storjord Mark. 9,17‐29 Gudstjeneste. Årsmøte. Bjørn R. S en Joh. 3,11‐16 Gudstjeneste. Roar Storjord Gudstjeneste. Roar Storjord Luk. 1,46‐55 Gudstjeneste. Turid Myrvang Ma . 26,6‐13 Familiegudstjeneste. Roar Storjord Gudstjeneste. Luk. 22,14‐23 Gudstjeneste. Na verd. Bjørn R. S en Gudstjeneste. Na verd. Bjørn R. S en Gudstjeneste. Na verd. Roar Storjord Mark. 14,26 ‐ 15,37 Ma . 28,1‐10 Høy dsgudstjeneste. Bjørn R. S en Joh. 21,15‐19 Gudstjeneste. Roar Storjord Joh. 10,1‐10 Gudstjeneste. Bjørn R. S en Gudstjeneste. Bjørn R. S en Joh. 13,30‐35 Gudstjeneste. Roar Storjord Joh. 13,18‐21 Gudstjeneste. Bjørn R. S en Ma . 7,7‐12 Gudstjeneste. Bjørn R. S en Ma . 22,17‐22 Familiegudstjeneste. Bjørn R. S en Joh. 3,16‐21 Gudstjeneste. Na verd. Roar Storjord Joh. 14,15‐21 Høy dsgudstjeneste. Na v. Yngve Andersen Joh. 6,44‐47 Det kan bli endringer i dette oppsettet. Se oppslag / Annonse.
17
Slekters gang
Ved døpefonten
27. november i Halsa Frikirke
Pernille Martinussen Myrvang
Foreldre: Michelle Anita Martinussen og Espen Andreas Myrvang
Bosatt på Ørnes.
01. januar i Osa Frikirke
Magnus Engamo
Foreldre: Stina Kristensen og Sigmund Engamo
Bosatt på Halsa.
15. januar i Osa Frikirke
Jenny Myrvang Gammelgård
Foreldre: Anette og Ole Kristian Gammelgård
Bosatt på Engavågen
Ta disse barna - og menighetens øvrige barn med i dine bønner!
Fullført løp
Borghild Marie Knutsen,
Nansy Olea Brattli,
Alf Evald Kilvik,
Odin Olai Taraldsen,
Kanutte Margrethe Helle,
Lovise Johanna Karlsen,
f.08.12.14,
f.15.03.13,
f.22.09.26,
f.22.09.34,
f.24.11.43,
f.10.05.12,
d.23.09.11,
d.19.11.11,
d.26.11.11,
d.16.12.11,
d.26.01.12,
d.06.02.12,
gravl.
gravl.
gravl.
gravl.
gravl.
gravl.
Tjongsfjord kirkeg.
Halsa kirkeg.
Fore kirkeg.
Halsa kirkeg.
Halsa kirkeg.
Osa kirkeg.
Vi lyser fred over deres minne!
Vi gratulerer!
Dagny Hansen, Åmnessundet
Kjellaug Hjelbak, Yven
Rannveig Gilberg, Enga
Solveig Rånes, Vall
Anne-Karine Kilvik, Reipå
Ester Brattland, Halsa
Gullaug Johnsen, Åmnessundet
Øyvind Skogli, Sandnes
Perly Lyngøy, Vall
Harald Hansen, Ågskardet
Ebba Angell, Kjeldal
Håkon Harald Johansen, Bardufoss
Ole Martin Jonassen, Bodø
Astrid Staalesen, Hamresand
Malfred Johnsen, Husnes
Bernt Magne Aag, Ågskardet
Mary Jørgensen, Grønøy
Ruth Gjevik, Trondheim
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
94
70
70
90
70
95
70
75
94
70
94
70
80
70
70
70
91
93
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
17.
20.
24.
29.
30.
06.
09.
15.
17.
26.
27.
02.
04.
05.
09.
20.
20.
31.
mars
mars
mars
mars
mars
april
april
april
april
april
april
mai
mai
mai
mai
mai
mai
mai
18
BYGG RIMELIG
PASTOR
Bjørn Roger
Stien, 8170 Engavågen
KVALITETSVARER
TIL RIMELIGE PRISER
Kontortid: onsd. og torsd. kl. 9 – 13
tlf. 75 75 15 11 fax. 75 75 47 70
Pastor priv. tlf. 75 75 14 30
E-postadresse:
[email protected]
Kirkekontoret i Osa Frikirke
Adresse: Osa 10,
8170 Engavågen
PASTOR 2
Roar Storjord, 8170 Engavågen
Kontortid Halsa Frikirke, mand. kl. 16 - 20
Kontortlf. 40 41 22 36
e-post: [email protected]
Privat tlf. 90 62 98 24.
ELDSTE
Helge Halsos,
tlf. 75 75 07 58
Per-Arne Engamo, tlf. 75 75 15 09
LEDERE HUSSTYRENE:
Halsa: Svein O. Nymo, 95 28 87 18
Osa: Turid Myrvang, 95 04 32 26
Åg:
Marie Olga Aag, 95 25 87 08
Økonomidiakon:
John P. Halsos, 91 84 63 85
Kasserer:
Hans Brattøy, 48 15 04 52
For givertjenesten:
MENIGHETENS BANKKONTO
Adr. Osa 10, 8170 ENGAVÅGEN
Tømmer-, snekker-,
betong– og flisarbeider.
www.solhaugbygg.no
Her kjøper du dine byggevarer.
Tlf 75720450 - Fax 75720470
8178 HALSA
8220.02.86851
-----------------
MENIGHETSBLADET
Redaksjonskomite :
Bjørn Roger Stien og Per-Arne Engamo
E-post: [email protected]
frikirken.no
Kontingent:
Frivillig. Men vi trenger
din gave.
Giro: 8220.02.86851 merk: Menighetsbladet
Meløy Elektro
75 72 02 00 - 97 08
Postboks 253, 8151 Ørnes
[email protected]
ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKKER
19
Reparasjoner - EØS kontroll - Oppretting - Lakkering
- Bensinstasjon
Engavågen
Åpn.tider:
09 - 20 (18)
E-post: [email protected]
Tlf. 75 72 10 00 - Fax. 75 72 07 30
Halsa
Handel
8178 HALSA
Tlf. 7575 06 29 - Fax. 75 75 07 30
Tlf 75751701
Nordtun
HelseRehab
Adr. 8170 Engavågen
Tlf: 75 72 13 00 Fax 75 72 13 16
. . . . .
Ligger ved Engavågen Meløy Kommune
45 enkeltrom, 4 dobbeltrom
Alle med telefon, TV, dusj, WC
Tlf. 75720250 Fax 75720251
GRAVMONUMENTER
Ørnes Begravelsesbyrå
Tlf. 97 02 07 31
8150 ØRNES
All assistanse ved begravelser
Blomster/ Transport/ Salmetrykk
Salg av gravstener/lykter/
ornamenter/
Oppussing av gravstener/gravering
Salg av monumenter.
Behjelpelig med oppussing,
fornying og vedlikehold av
monumenter og gravrammer.
Gratis oppsetting av
monumenter.
Kolbjørn Angell
8170 ENGAVÅGEN
Tlf. 75 75 17 81
20
Evt. retur:
Frikirken Meløy søndre
Osa 10
8170 Engavågen
Hvor er dette?
Bildet bakpå forrige blad var fra Jektvik.
(Har du et bilde som kan passe her? - Det må være fra menighetsdistriktet! - Send det med beskrivelse til bladets e-postadresse.)
Håpet er en gave
En stein som faller i vannet, setter noe i
gang. Ringene brer seg ut. Slik også med
et smittende smil - det sprer seg til
omgivelsene. Et forsonende ord kan
gjøre underverk. En god idé kan utrette
store ting, og et lite grann kjærlighet kan
forandre hele mennesket.
Etter Rainer Hank