Årsmøte 2011 - Vennesla Frikirke

Utlagt fredag 4.mars 2011 Årsmøte
Vennesla frikirke
2011
Onsdag 16. mars kl.19.00
Vennesla frikirke
Årsmøte 2011, Side 1
Utlagt fredag 4.mars 2011 Vennesla frikirke
Årsmøte 2011, Side 2
Utlagt fredag 4.mars 2011 Saksliste
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak: «Årsmøte godkjenner innkalling og saksliste med vanlige funksjoner.»
Sak 2 Årsmeldinger og sta6s6kk
Forslag til vedtak: «Årsmeldinger med statistikk tas til etterretning..»
Sak 3 Regnskap
Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner det fremlagte regnskap.»
Sak 4 Valg
1. Valg av revisor: Eivind Rike og Lene Granås Sak 5 Informasjon
Vi ønsker velkommen til årsmøte. Det er et viktig møte for alle medlemmer i fullt
medlemskap. Årsmøte er menighetens øverste organ.
Vi ser tilbake. Mye gir grunn til takknemlighet. Noe til ettertanke.
Vi ser framover. Holde fram trofasthet og utholdenhet. Kreativitet og større mot.
La oss be om et årsmøte til glede og inspirasjon!
Vennesla, 4.mars 2011
Vennlig hilsen
Rolf Lunden (sign.), eldserådsformann Arvid Hunemo (sign.), pastor
Vennesla frikirke
Årsmøte 2011, Side 3
Utlagt fredag 4.mars 2011 Årsmelding for 2010
Eldsterådet
Kjære venner! Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus!
Å lede menigheten og legge til rette for god virksomhet er utfordrende. Eldsterådet vil opp-­‐
muntre og være med å frigjøre mennesker til tjeneste. Vår tjeneste er å se helhet og sammen-­‐
heng i menigheten. Vi inviterer til årsmøte fordi vi er ett fellesskap og én menighet.
Eldsterådets møter:
Eldsterådet har hatt jevnlige møter. I løpet av året har vi hatt 12 møter og behandlet 53 saker. I tillegg har vi hatt årsmøte, 1 menighetsråd, 1 menighetsmøte. eldsterådet har kalt inn og hatt samtaler med GD, Junior, FriKveld og NaMu-­‐ressursgruppe. Vi vil høre hvordan det går og for-­‐
midle tanker og visjoner. Dette er nyttige samtaler som gjør avstanden til eldsterådet «liten». Av saker vi har behandla kan vi nevne møteplan, musikkskole, byggesaken, praksis ved natt-­‐
verd og dåp. eldsterådet har godkjent praktikumsopphold for Geir Ove Bakken høsten 2010 og våren 2011. Vi vil foreslå for menigheten å kalle han som ungdomspastor etter endt prak-­‐
tikum. Eldsterådets fellesskap:
Vi bruker tid på å snakke og dele ting sammen. Det gjelder både fra eget liv og fra livet i menigheten. Selv om vi har en menighet med mange ulike mennesker og meninger, så op-­‐
plever ikke eldsterådet at vi har noen konVlikter. I eldsterådet kan samtalene være lange og intense, men vi har en dyp respekt og ærlighet for hverandre. Vi tror det er godt for menighe-­‐
ten at vi har det slik sammen. Eldsterådets planlegging: Å lede er å se lengre fram enn ett semester. Vi har ikke brukt så mye tid og arbeid på framtida som vi egentlig ønsker. Vi blir lett fanget av det som gjelder nå. Likevel er dette noe som vi har satt i gang og vil gjerne ha menigheten med på. Målet er ikke å lage en parole som ikke betyr noe, men å holde oss i en prosess som gjør at vi våger å stille de nødvendige spørsmål: Er vi en menighet som vinner mennesker for Jesus? Vi må også våge å bestemme oss for noe som får konsekvenser: Driver vi en virksomhet som bærer frukt?
Eldsterådets ressurser:
Økonomisk råd er oppnevnt av ER for å se på hvordan vi forvalter og får inn midler til virk-­‐
somheten. I løpet av året har det vært en viss utskifting av medlemmer. Forsatt har vi ikke kommet skikkelig igang med det som er målet: Å øke inntekten. NaMu ressursgruppe (se egen rapport) er en hjelp for ER til å holde på med arbeidet i Naturlig Menighetsutvikling. Vår minimumsfaktor er Engasjert Trosliv og vi har hatt samlinger med Jens-­‐Petter Jørgensen. Vennesla frikirke
Årsmøte 2011, Side 4
Utlagt fredag 4.mars 2011 Jens-­‐Petter Jørgensen er vår veileder i NaMu arbeidet, og i tillegg har han hjulpet oss i gang med «Min Troshistorie» som har vært et redskap for gruppene. Å ha besøk av Jens-­‐Petter er til inspirasjon og nytte.
Eldsterådet deltok på presbyteriemøtet på Dvergsnestangen 17.-­‐18. september. Rolf Lunden, John Terje Ruenes, Terje Grasnås og Arvid Hunemo deltok. Tre viktige vedtak ble gjort. Presby-­‐
terieformannen blir engasjert i opp til 50% stilling. Dvergsnestangen fremma forslag om en-­‐
dret eierstruktur til A/S. Noe mer arbeid må gjøres før endelig vedtak. Presbyteriet heter nå Søndre Presbyterium og omfatter Aust-­‐ og Vest-­‐Agder. Menighetens ansatte:
Arvid Hunemo, pastor i 100% stilling. Vi er takknemlige for å ha en hyrde og en leder av menigheten som veileder og forkynner Guds ord mellom oss. Geir Ove Bakken, ungdomsarbeider i 100% stilling. Han gjør en utrolig vikitg tjeneste i avg-­‐
jørende år for våre unge. Mye tid går også med til å lede og planlegge virksomheten. I høst har han hatt tre uker på Frikirkens praktikum. Vi vil anbefale menigheten å kalle han som ung-­‐
domspastor etter avslutta praktikum.
Elin Gundersen, kontormedarbeider i 50% stilling. Vi gleder oss over en ryddig og god kontor-­‐
funksjon. Elin er god til å holde «trådene» og gjør det trivelig å arbeide og komme på besøk til kontoret.
Stian Omdal, musikkmedarbeider i 30% stilling. Nytt er arbeidet med å starte opp mu-­‐
sikkskole. Det gleder oss å se hvordan dette arbeidet har møtt et behov og gjør at Vlere kan ut-­‐
vikle sine talenter.
Ingar L. Alheim, vaktmester i 14 % stilling. Han gjør en tjeneste på mange praktiske områder og gjør det lettere for de mange frivillige. Arna Klokkhammer, renholder i 21,33 % stilling. Gjennom Arnas arbeid opplever vi alltid å ha det reint og ryddig til virksomheten. Det betyr mye for oss å ha det slik innendørs! Samarbeidet er godt blant de ansatte og det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte før årsmøtet. Eldsterådets kommentar på økonomien: Vi greier fortsatt ikke å nå våre mål(budsjett) når det gjelder givertjenesten. Den ligger ca 10% under det vi hadde budsjettert. Videre har vi hatt en del ekstraordinære utgifter for 2010 spesielt ifm. tre innbrudd. Vi har også noen lyspunkter som gave fra sparebanken pluss og en-­‐
keltgaver fra medlemmer. Men totalt sett må vi dessverre bokføre et underskudd for 2010 på kr 109.620,-­‐,
Eldsterådet og fellesarbeidet: John Terje Ruenes og Arvid Hunemo er med i fellesmøte-­‐
komitéen. På årets fellesmøter var Egil Svartdal hovedtaler og samlet fulle hus. I løpet av sommermånedene hadde vi onsdagsmøter sammen med Vennesla bedehus og Vikeland bedehus. I juli måned har vi gudstjeneste annehver søndag -­‐ Den norske kirke og Vennesla frikirke. Felles gudstjeneste på bibeldagen med Den norske kirke. I år var den i Vennesla kirke. Kommentar til statistikken
Vennesla frikirke
Årsmøte 2011, Side 5
Utlagt fredag 4.mars 2011 Bak hvert tall er det et menneske. Derfor er tall så viktig. Vi ser at medlemsutviklingen holder seg stabil. Utfordringen for eldsterådet er å følge opp medlemmene på en måte som gjør at de opplever at menigheten er et sted som er godt å være i og meningsfull å tjene med de gaver og utrustning hver enkelt har. -­‐ Eldsterådet har ikke mulighet til å følge opp hver enkelt. Derfor er vi gjensidig avhengig av hverandre slik at all virksomhet bidrar til å se og ha omsorg for den enkelte. Statistikken har grunnlag i vår medlemsprotokoll og er de samme tall vi sender inn til kirkesamfunnet. -­‐ Når det gjelder utviklingen i gudstjenestedeltagelse registrerer vi en liten nedgang i besøk-­‐
ende. Grunnlagsmaterialet for deltagelse er diakonene som teller før søndagsskolen går ned til sine samlinger. Det er gledelig at nattverdeltagelsen har vist en oppgang. Eldsterådet takker alle som bidrar i menigheten vår. Med den enkeltes gaver og personlighet bygges menigheten i Jesu navn til Guds ære.
Eldsterådets medlemmer pr. 31.12.10:
Eldsterådet har ikke hatt noen utskiftninger i 2010. Rolf Lunden formann, Ove Aasen (nestformann), Kjell Lyder Johansen (sekretær), Terje Granås, John Terje Ruenes, Arvid Hunemo (pastor). Geir Strand har permisjon. Kjell Lyder Johansen har gitt eldsterådet melding om at han etter eget ønske fratrer eldstetjenesten.
Han har vært eldste fra 7.4.1997 til 11.1.2011. Eldsterådet vil takke Kjell Lyder for en trofast og vel
utført tjeneste.
La oss minnes de av våre som er gått bort det siste året:
Kåre Yngvar Udø John Gunnar Kallstøl Leif Honoré Gundersen Trygve Ingmann Strandberg Gustav Fossheim Gerd Lillian Johnsen Knut Winsvold Ragna Jørgine Honnemyr Linda Doris Liebermann Back Gunnar Sverre Grundekjøn født: 27.05.1934 født: 27.09.1964 født: 03.06.1922 født: 11.01.1926 født: 01.05.1925 født: 18.04.1927 født: 28.12.1927 født: 13.01.1930 født: 03.05.1954 født: 27.05.1927 død: 29.12.2009
død: 02.01.2010
død: 26.02.2010
død: 28.02.2010
død: 11.03.2010
død: 02.08.2010
død: 04.09.2010
død: 27.10.2010
død: 25.11.2010
død: 04.12.2010
Vi hilser med ordet i Salme 90,12: Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet!
Vennesla frikirke
Årsmøte 2011, Side 6
Utlagt fredag 4.mars 2011 Fra pastor Arvid Hunemo
Kjære venner!
Et helt arbeidsår i Vennesla frikirke! Takk for all forbønn og mange oppmuntringer!
Jeg vil først dele min tjeneste med dere i to ord: Tålmodighet og utålmodighet. Tålmodighet er en av de viktigste øvelsene i mitt liv. Jeg vil så gjerne se mer virkning. Bibelen sier: Vær tålmodige! En sår og en annen høster. Jeg har tro på at Gud virker. Så i tålmodighet holder jeg fast på det usynlige arbeidet Gud gjør. Utålmodighet er stadige spørsmål: Hvorfor tar ikke Vlere mennesker imot Jesus? Hvorfor er det ikke mer som skjer av livsforvandling mellom oss? Skulle vi ikke se mer bønnesvar og ån-­‐
delig hunger? Jeg blir aldri ferdig med å stille slike spørsmål. Min tjeneste er forkynnelse og veiledning, ledelse og å gjennomføre det vi er blitt enige om i menigheten. Jeg er takknemlig for gode tilbakemeldinger på forkynnelsen. Spesielt setter jeg pris på at den oppleves livsnær og relevant. Jeg er glad for alle som kontakter meg for samtale og sjelesorg. I vår tid vil jeg gjerne gi god veiledning ut fra Guds ord. Jeg vil være en leder for menigheten som ser lengre fram enn ett semester. Hvis vi holder på med det samme som før, så vil vi få det samme resultat. Å ta noen små skritt i riktig retning er mye bedre enn å gå fort fram på feil kurs! Jeg vil gjerne mye mer enn det som skjer. Derfor er det beste når vi virkelig bestemmer oss. Når vi bestemte oss for å fortelle «Min troshistorie» i grupper og der det ellers er mulig, er noe av det viktigste vi har gjort i år. Dette har ført til mer Engasjert Trosliv.
Målet er at så mange som mulig skal få oppleve et møte med Jesus slik at de kan fortelle «min troshistorie». For vi vil nå ut til Vlere. En har sagt: Menigheten er et behandlingssted for syn-­‐
dere og ikke et museum for helgener.»
Jesus sa: «For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.» Luk 19,10
Med takknemlig hilsen
Arvid Hunemo
Vennesla frikirke
Årsmøte 2011, Side 7
Utlagt fredag 4.mars 2011 Rapport fra Barne- og Ungdomsarbeideren
2010 er tilbakelagt. Året har gått fort. 2010 har vært et godt år. Jeg blir mer og mer glad i Ven-­
nesla Frikirke for hvert år. Mer og mer glad i alle folkene her og i arbeidet vi driver sammen. Et stort teamarbeid på mange måter.
Det har skjedd mye i barne-­ og ungdomsarbeidet også i 2010. I hovedsak skjer det mest på det jevne. Ukentlige og annenhver ukentlige aktiviteter som trofaste ledere stiller opp og betyr masse for alle unge i menigheten. Dette er ufattelig bra og ufattelig viktig! Det er vanskelig å si med ord hvor stor pris jeg setter på dere alle!
Det har også vært større arrangementer og turer. Jeg kan nevne ungdomskonferansen sammen med de andre menighetene vi hadde i Frikirka i oktober. Full kirke to kvelder med ungdommer! Junior var i Ebeltoft i Danmark. En full buss med juniorer og ledere. En Nlott tur med gøye aktiv-­
iteter, sosialt fellesskap og åndelig føde. En stor takk til dere som ordna Juniortur!
Jeg var også med når Bibelklassen var til Danmark på sin årlige tur. En full buss med ungdom-­
mer og ledere der også. En Nlott tur på alle måter. Og Nlotte ledere som gir av seg selv til ung-­
dommene. Jeg vil også kommentere, som det står i Søndagsskolen sin årsmelding, de ressursene som Bibelklassen hvert år får fra Merkantil Service. Dette er en meget sjenerøs gave!
Til slutt så håper jeg at 2011 også blir et år med gode aktiviteter for barn og unge i vår menighet. Til det trenger vi medarbeidere. Vi trenger kanskje akkurat deg som leser dette. For å være konkret så er det spesielt tre foreninger som trenger ledere. Det er Søndagsskolen, Barne-­
foreninga og Frifot. Vær med å be om at Gud kaller arbeidere for barn og unge i Vennesla Frikirke. Så kan vi være med å gi de det beste i livet, JESUS!
Geir Ove Vennesla frikirke
Årsmøte 2011, Side 8
Utlagt fredag 4.mars 2011 Årsmelding 2010 fra Diakonrådet
Diakonrådsmedlemmer for 2010:
Navn
Steinar Rasmussen
Terje Mykland
Liv Nielsen
Magnar Aavitsland
Rune Aabel
Kåre Olsen
Else Margit Aabel
Helge Heiseldal
Sten Lunden
Funksjoner
På valg
Leder fra årsmøtet
2011
Nestleder
2011
Sekretær
2012
Ansvarlig vedlikehold, dugnadsgr.
2011
Ansvarlig tekn.gr
2011
Eierrepresentant Dvergsnestangen
2011
Ansvarlig for innkjøp: vin, oblater m.m. 2012
Diakonrådsmedlem
2013
Diakonrådsmedlem
2013
Går ut
Ellen Rosendahl Tellefsen sluttet våren 2010. Nye for året har vært Helge Heiseldal og Sten Lunden. Ingar Alheim har deltatt i diakonrådsmøter og informert om tekniske ting knyttet til brannalarmsystem, hjertestarteren, skifte av dører, nytt låsesystem, mm.
Det har i 2010 vært avholdt 5 møter i Diakonrådet, og til sammen 34 saker er behandlet.
Diakonrådet har b.la. jobbet med følgende saker 2010
• Arbeid med å skaffe nye diakoner.
• Innkjøp av ulikt teknisk utstyr.
Faste oppgaver:
• Gudstjenesteteam – deltakelse i henhold til oppsatt plan.
• Vårdugnaden organiseres av diakonrådet.
Oppsummering:
På nyåret 2010 ble det igangsatt ny ordning med faste gudstjenesteteam, som tjenestegjør etter
oppsatt turnus/plan. Konsekvensen av dette har vært at arbeidsbyrden er vesentlig endret for diakonrådet. Det har etter omleggingen ikke vært noe arbeid knyttet til å finne diakoner og teknikere til
gudstjenester og møter, dette har stått fast og hver og en har hatt ansvar for å bytte med andre,
dersom oppsatt dag ikke har passet.
Samarbeidet i diakonrådsgruppa har fungert godt. Oppgavene er jevnt fordelt mellom medlemmene, og Steinar Rasmussen har ledet gruppa på en god måte.
Diakonrådet ønsker å legge til rette for at hver enkelt som kommer til kirka skal føle seg velkommen til fellesskapet.
Vennesla den 15.01.2011
Liv Nielsen
sekretær
Vennesla frikirke
Årsmøte 2011, Side 9
Utlagt fredag 4.mars 2011 Statistikk
Medlemsskap
Fullt
Begrenset
Barn
Totalt
Innmeldt/Overført
Fullt
Begrenset
Barn
Totalt
Utmeldt/Overført
Fullt
Begrenset
Barn
Totalt
Døde
Fullt
Begrenset/Barn
Totalt
Ikke ført
Totalt
Kirkelige handlinger
Dåp
Konfirmasjon
Vigsler
2010
408
525
188
1121
2009
405
523
188
1.116
2008
406
505
203
1.114
13
12
17
42
7
11
18
36
5
14
5
24
3
7
5
13
7
12
10
29
3
2
12
17
7
3
10
3
1
4
3
3
6
10
4
6
15
13
1
14
10
1
5
12
5
Gudjenesteframmøte i gjennomsnitt: 147 (Tall for 2009: Nattverddeltagere i gjennomsnitt: 110 (Tall for 2009:
Vennesla frikirke
150)
100)
Årsmøte 2011, Side 10
Utlagt fredag 4.mars 2011 10. oktober: Søndagskveld. Møte v/Kontakten
22.-24. oktober: Menighetstur til Evjetun
31.oktober: Lina Sandell-kveld med Pluss Minus
29. Inngikk i Kulturuka.
ÅRSMELDINGER
2010
November
6. november: Misjonsmessa
7. november: Allehelgensmøte
21. november: Gudstjeneste med utdeling av ”Min
Kirkebok”.
28. november: Julekonsert med Gaither Friends
Norge. Otto Andersen, Stein Jonassen m.fl.
Møtevirksomhet
Januar
3. januar: Nyttårsgudstjeneste m/nattverd
24. januar: Familiegudstjeneste
24. januar: Søndagskveld i Frikirken. Sangmøte.
31.januar: Fellesgudstj Vennesla krk. T: Hunemo.
Desember
Februar
19. desember: Julegalla. 2 konserter
14. februar: Gudstjeneste v/konfirmantene.
17.-18. februar: Bibelkurset ”Vandring gjennom
Bibelen”- NT. V/Hilde Margrete S. Fjellstad.
21. februar: Søndagskveld. Konsert m/Kyrios.
Gudstjenestearbeid:
Talere:
Arvid Hunemo, Sverre Jølstad, Geir Ove Bakken, Eigil Alheim, Erik Ryger, John Terje Ruenes, John Edvard Olsen, Nils Fredrik Rifsgård,
Charles Hansen, Jan Ivar Nilsen, Knut Svein
Dale, Tor Michal Kinn
Mars
7. mars: Gudstjeneste. Fokus på misjon. Hunemo.
7. mars: Søndagskveld. Møte v/Kontakten
18. mars: Åpent møte med Jens-Petter Jørgensen.
21.-25. mars: Fellesmøter i Filadelfia. E. Svartdal.
28. mars: Gudstjeneste/palmesøndag m/ søndagssk.
April
Kor og sangere:
Confessing, Pluss Minus 29, Vikeland Musikkor, Stian Omdal m/Lovsangsteam, FriHals,
Candela, Bjørg Winsvold, Harry Alf Andersen,
Mette Rasmussen, Anne Mette Karlsen, Minicompagniet, Familien Aavitsland
4. april : Høytidsgudstj. Påskefrokost før gudstj.
10. april: Internasjonal kristen samling.
14.april: Barneforeningens basar.
18. april: Søndagskveld .A. Hunemo. Sang v/Tom
Gabrielsen og Vidar Karlsen.
25. april: Sangkveld v/Pluss Minus 29.
29. april: Fest konfirmanter og foreldre. overhøring.
Mai
Musikere, organister /pianster:
Hans Magne Græsvold, Erling Aasen m/band,
Geir Klokkhammer, Stian Omdal, Marit
Mjåland, Reidun Førde, Øystein Bjørnestad,
May-Linne Danielsen
2. mai: Konfirmasjonsgudstjeneste.
9. mai: Søndagskveld. S. Jølstad/ Flekkerøyguttene.
Juni - August
6. juni: Menighetstur m/gudstjeneste til Tangen.
16. juni – 11. august: Sommermøter (onsdagsmøter). Rullerer mellom Frikirken, Vennesla
og Vikeland Bedehus.
Juli: Gudstjenestene samkjøres med DnK, to
søndager i Frikirken og to søndager i Vennesla
Kirke/menighetshuset.
Teknikere:
Morten Fossheim, Nicolai Tellefsen, Andreas
Tønnessen,
August
1. august: Kveldsgudstjeneste
22. august: Samlingsfest.
Gudstjenesteam:
Menigheten har 5 gudstjenesteteam med ansvar
for gudstjenestene.
Hvert team har teamledere/møteledere, forsangere, tekniker/data, diakon, møteverter, bønneog forbønnstjeneste, kirkekaffe
September
1.,2. og 5. september: Møter Charles Hansen/
”Ordet og Israel”
9. september: Start Alpha-kurs. Høst.
12. september: Søndagskveld i Frikirken. Konsert
med Solveig Leithaug.
15. og 16. september; Teleios-kurs v/Øyvind Barland.
Oktober
3.oktober: Ungdomsgudstjeneste. G. O. Bakken.
Vennesla frikirke
Årsmøte 2011, Side 11
Utlagt fredag 4.mars 2011 Konfirmantledere:
Styret/ledere:
Geir Ove Bakken, leder (fra høsten), Sara Ruenes Bakken og Lene Granås, ledere (til vår)
Øvrige ledere:
Tellef André Granås, Jon Inge Steinsland, Paal
Vegard Johansen, Olga Merethe Drivenes
Larsen, Gunhild Granås, Arvid Hunemo
Møter og oppslutning
1. års konfirmanter : 8 samlinger
2. års konfirmanter : 22 samlinger
2 styremøter, 1 fest (overhøring), 3 turer
Oppslutning: Bra
Spesielle arrangementer: Arrangerer en
gudstjeneste i vårsemesteret. Deltar i fasteaksjonen.
Økonomi:
Ikke regnskap/egen økonomi
Omsorgsgruppe
Arvid Hunemo, leder, Anita og Terje Granås,
Gudrun Fossheim, Hanne Fredriksen, Berit
Holbæk, Lillian Hunemo, Olaug og Øystein
Jortveit, Torveig Jortveit, Steinar Rasmussen,
Ellen Aabel Robstad, Lise Aasen
Dåpsoppfølgingskomité:
Elin Strand, formann, Jorunn Granly, Berit Urdal, Torunn Omdal. Disse sørger for dåpsgave
til barna vi døper.
Dugnadskomité:
Magnar Aavitsland, leder, Einar Eriksen, Arnfinn Hagen, Dagfinn Jortveit, Kasper Kristiansen, Thorbjørn Aabel
Representanter i fellesmøtekomitéen:
Arvid Hunemo, John Terje Ruenes
Søndags kveldsmøter, komité:
Thorbjørn Aabel, formann, Else Margit Aabel,
Anni og Ove Hammen, Margaret og Odd Jan
Gunnufsen, Olaug og Øystein Jortveit.
Klaus Lia
Ressursgruppe Naturlig
Menighetsutvikling (NaMu):
Ove Aasen, leder, Kjetil Løyning, Anstein
Voreland, Grete Svendsen, Anne Marie Mykland, Geir Ove Bakken, Arvid Hunemo
Eierrepresentant til Dvergsnestangen:
Kåre Ugland Olsen
Bibelkontakt:
Representant til Kirkens SOS:
Gudrun Fossheim, Arvid Hunemo
Barneforening:
Styret/ledere:
Bente Gundersen, formann
Øvrige ledere:
Inger Elise Froland, Torveig Jortveit, Elin
Strand, Jorunn Viksnes
Møter og oppslutning: 14 møter, 2 styremøter
Gj.sn. oppslutning: 25 stk
Økonomi:
Revidert regnskap levert.
Medlemskontingent: kr 20,- pr gang (til materiell)
Beholdning: pr 01.01.10: kr 5.827,28
pr 31.12.10: kr 4.140,48
Gruppearbeid i menigheten:
Menighetsgrupper:
Gruppe 1: Øystein Jortveit, leder, 10 deltakere
Gruppe 2: Klaus Lia, leder, 11 deltakere
Gruppe 3: John Terje Ruenes, leder, 12 deltakere
Gruppe 4: Thorbjørn Aabel, leder, 15 deltakere
Bibelgrupper:
Gruppe, Kjetil Løyning, kontaktperson, 8 me
Gruppe, Geir Ove Bakken, kontaktperson, 8 deltak
Gruppe, Berit Urdal, kontaktperson, 5 deltakere
Gruppe, Tellef André Granås,leder,ungdom,10 deltakere
Gruppe, Jan Reidar Granås, leder, ungdom, 13 deltakere
Cellegrupper;
Ove Aasen, leder, 14 deltakere
Eirin Eikeland, leder, 8 deltakere, ungdom
Lillian Hunemo, leder, 6 deltakere
Ungdomskoret ”Confessing”
Koret nedlagt i 2010
”Hellig Søndag” - Radio Loland
Erik Ryger har hatt ansvar for programmene i
samarbeid med Terje Granås og Eigil Alheim
Vennesla frikirke
Årsmøte 2011, Side 12
Utlagt fredag 4.mars 2011 Frifot
Styret/ledere:
Jon Fredrik Granly, formann, Kåre Eikeland,
nestformann
Øvrige ledere: Hermod Førde, Jostein Høyåsen
(perm fra høst –10)
Møter og oppslutning:
15 samlinger, 5 styremøter
Antall medlemmer: pr 01.01: 24 stk pr 31.12 :
28 stk
Gj.sn.oppslutning: 23 stk
Økonomi:
Revidert regnskap levert.
Medlemskontingent kr 150,Beholdning: pr 01.01.10 : kr 6.543,76
pr 31.12.10 kr 4.296,69
Økonomi:
Revidert regnskap levert.
Beholdning: pr 01.01.10 : kr 9.391,80
pr 31.12 : kr 7.963,59
Junior:
Styret/ledere:
Jon Inge Steinsland, formann, Eirin Lunden
Øvrige ledere:
Lene Ellefsen, Marthe Granås, Tonje Lunden,
Rolf Bjarne Eriksen, Trond Linde, Harald Lunden, Eirin Eikeland, Stian Lunden, Magne
Honnemyr, Frode Skov-Skov, Henrik Granås,
André Abrahamsen, Jøran Birkedal, Andreas
Tønnessen, Lars Kjevik, Karsten Murud, Even
Andersen, Eirik Linde, Vidar Ellefsen
Møter og oppslutning:
34 møter, 5 styremøter, 1 Danmarkstur
Antall medlemmer: pr 01.01.10 : 20 stk
pr 31.12.10 : 20 stk
Gj.sn.oppslutning: 30 stk
Økonomi:
Revidert regnskap levert.
Medlemskontingent: kr 50,-.
Beholdning kr 01.01.10 : kr 6.305,77
pr 31.12.10 : kr 12.803,18
Frikveld:
Styret/ledere:
Geir Ove Bakken, formann, Jøran Birkedal,
Emilie Aslaksen, Eivind Rike
Øvrige ledere:
Andreas Tønnessen, Alf Helge Laland, Jon
Inge Steinsland, Terje Granås, Kristin Amundsen, Petter Amundsen, Morten Hagen, Kristian
Hagen, Ørjan Sonesen, Marit Kornbrekke
Olsen, Jan Erik Klokkhammer
Møter og oppslutning:
20 møter, 20 styremøter
Spesielle arrangementer: Jallagalla (full kirke).
Medvirkende til Ungdomskonferansen(felles)
som var i Frikirken.
Antall medlemmer: pr 01.01.10 : 8 stk
pr 31.12.10 : 8 stk
Gj.sn.oppslutning: ca 35 stk
Økonomi:
Revidert regnskap levert.
Medlemskontingent : kr 50,-.
Beholdning: pr 01.01.10 : kr 9.790,77
pr 31.12.10 : kr 8.099,73
Kursiv:
Styret/ledere:
Mariann Granås og Siren Lunden, ledere (fra
høsten)
Øvrige ledere: Camilla Fjermedal, Åshild
Odde, Tone Aamdal Rislå, Hege Lindekleiv,
Tone Lindekleiv, Maria Langeland
Møter og oppslutning:
16 samlinger (høstsemester), 5 styremøter
Antall medlemmer: pr 01.01.10 : 20 stk
pr 31.12.10 : 20 stk
Gj.sn.oppslutning: 15 stk
Økonomi:
Revidert regnskap levert.
Medlemskontingent kr 50,-.
Beholdning; pr 01.01.10 : kr 1.350,95
pr 31.12.10 : kr 871,65
GD:
Styret/ledere:
Sveinung Møller, leder, Jan Reidar Granås
Møter og oppslutning:
31 møter, 1 fest, 1 tur
Gj.sn.oppslutning: 12 stk
Vennesla frikirke
Årsmøte 2011, Side 13
Utlagt fredag 4.mars 2011 Minicompagniet:
Styret/ledere:
Nille Høyåsen, leder vår/Erling Aasen, leder
høst, Siri Rike, Geir Klokkhammer pianist
Øvrige ledere:
Jorunn Granly, Helene Aasen, Joran Gautestad,
Siren Lunden, Camilla Fjermedal
Møter og oppslutning:
8 samlinger (høst), 3 styremøter,
Spesielle arrangementer: Foreldrekonsert vår
og høst
Antall medlemmer: pr 31.12.10 : 33 stk
Gj.sn. oppslutning: 25 stk (høst)
Økonomi:
Revidert regnskap levert.
Medlemskontingent: kr 50,-.
Beholdning: pr 01.01.10 : kr 5.754,45
pr 31.12.10 : kr 8.474,65
Gitt til fellesvirke/misjonene kr 3.600,-.
Beholdning; pr 01.01.10 : kr 7.463,30
pr 31.12.10 : kr 22.689,50
Søndagsskolen på Eikeland:
Gunnar Eikeland, leder
Søndagsskolen på Eikeland er ikke aktiv for
øyeblikket.
Tilsluttet søndagsskolen i Frikirken og har ikke
eget regnskap.
Pluss Minus 29
Styret/ledere:
Elin Wilhelmsen Lilløy, formann, Mette Kartevoll, Vibeke S. Dalen,
Øvrige ledere: Marit Dalen, Elisabeth Fjermeros,
Musikalsk leder: May-Linne Danielsen
Møter og oppslutning:
29 samlinger (inkl synginger), 4 styremøter, 1
fest (sommeravsl.)
Spesielle arrangementer; Lina Sandell-konsert(
Kulturuka)
Antall medlemmer: pr 01.01.10 : 35 stk
pr 31.12.10 : 34 stk
Økonomi:
Revidert regnskap levert.
Kontingent: kr 500,-.
Beholdning: pr 01.01.10 : kr 29.971,20
pr 31.12.10 : kr 39.590,31
Søndagsskolen:
Styret/ledere:
Marianne Høyer-Jonassen Loland, leder, Tor
Michal Kinn, Stein Magne Nilsen
Øvrige ledere:
Erlend Førde, Hans Christian Loland, Bjørn
Høyer-Jonassen, Elisabeth Høyer-Jonassen
Roland, Frank Ståhl, Sveinung Møller, Signelill Granås, Kjersti Aabel, Bente Voreland.
”Vi hjelper i en skjøyd”-vikarer: Benthe Myrvold Løyning, Kristin Myrvold Gunstveit,
Marianne Eriksen, Jorun Gundersen.
Møter og oppslutning:
32 møter, 4 styremøter, 1 tur (Danmarkstur
med Bibelklassen og 1. års konfirmanter).
Spesielle arrangementer:
Bibelklassen besøkt Kampsportsenter/
McDonalds, utflukt med seilbåt sammen med
konfirmantene, besøkt Vennesla Bowlingssenter.
Nevnte aktiviteter med Bibelklassen er i sin
helhet sponset av Merkantil Service AS.
Antall medlemmer: pr 01.01.10: 193 stk
pr 31.12.10 : 208 stk
Gj.sn.oppslutning: 60stk
Økonomi
Revidert regnskap levert.
Medlemskontingent: kr 50,-.
Vennesla frikirke
Husmortreff
Styret/ledere;
Ruth Landsverk, formann, Eva Rasmussen,
Signe Hagen, Mossa Holberg.
Møter og oppslutning:
7 møter, 2 styremøter, 1 fest, 1 tur.
Gj.sn,oppslutning: ca 50 stk
Økonomi:
Revidert regnskap levert.
Beholdning: pr 01.01.10 : kr 6.745,84
pr 31.12.10 : kr 26.130,43
Årsmøte 2011, Side 14
Utlagt fredag 4.mars 2011 Kvinneforening:
Styret/ledere:
Nelly Hagen, formann, Audny Hagen, Agnes
Urdal, Solveig Lunden
Møter og oppslutning:
20 møter, 1 tur
Antall medlemmer: pr 01.01.10 : 25 stk
pr 31.12.10 : 25 stk
Gj.sn.oppslutning:10-18 stk
Økonomi:
Revider regnskap levert.
Overført til frikirken sentralt (Fredtun, bibelskolen)
: kr 12.000,Overført til Kontakten, Madagaskar
: kr 13.100,Beholdning: pr 01.01.10 : kr 643,06
pr 31.12.10 : 15.804.56
Misjonsmessa
Styret:
Daniel Bakken, formann, Svein Kåre Hagen,
Bjørg Marit Lunden, Birte Voreland
Kasserer: Rolf Lunden
Komiteen er ansvarlig for den årlige misjonsmessa i november.
Økonomi: Se eget regnskap
Ukrainahjelpen
Komiteen:
Hanne Fredriksen, formann, Yngvar Bakken,
Ingar Alheim, Kåre Ugland Olsen. Arvid
Hunemo har også deltatt på komitéens møter
Arbeidet er et samarbeid mellom Frikirken og
Kontakten.
Rapport fra
misjonskontaktene 2010.
Mannsforeningen
Vi har dette året gjort følgende:
Styret/ledere:
Ommund Strandberg, formann (vår), Arvid
Hunemo og John Edv Olsen, ledere (høst),
Jonny Holberg, Oskar Andersen
Møter og oppslutning
6 møter, 2 styremøter, 1 fest, 1 tur
Gj.sn.oppslutning: ca 30 stk
Økonomi:
Revidert regnskap levert
Beholdning: pr 01.01.10 : kr 9.910,24
pr 31.12.10 : kr 8.697,63
Tatt imot og lest mailer fra misjonærene
Referert mailer, vist bilder og tatt frem bønneemner i misjonsforeningen
5. sept. deltok vi på samling for misjonskontaktene i Kristiansand Frikirke, ( Bjørg
Græsvold og Evelyn Lunden).
14.sept. var det kvinnestevne i Vennesla
Frikirke med besøk av Nora Margaret Gimse
og hennes tante Hedvig. Misjonskontaktene
var aktive i det praktiske arbeidet.
Misjonsforeningen:
Styret:
Bjørg Græsvold, formann, Grete Andersen,
Gudrun Fossheim, Randi Marie Kristiansen,
Olaug Jortveit
Møter og oppslutning:
9 møter, 3 styremøter, 1 fest,1 tur
Gj.sn.oppslutning: ca 20 stk
Økonomi:
Revidert regnskap levert
Beholdning pr 01.01.10 : kr 141,93
pr 31.12.10 : kr 4.718,68
DVD – film fra Mali: ”Den barmhjertige Samaritan” , produsert av Katie Møgster skal
vises på søndagsskolen og i misjonsforeningen.
Vi vil foreslå at mailer fra misjonærene og
stoff fra ” Åpne Dører” kan bli lett tilgjengelig for interesserte via Vennesla
Frikirkes hjemmeside, slik at flere kan
følge med på det som blir meddelt.
Hilsen misjonskontaktene
Kjersti G Aabel og Evelyn Lunden
Vennesla frikirke
Årsmøte 2011, Side 15
Utlagt fredag 4.mars 2011 ÅRSREGNSKAP FOR VENNESLA FRIKIRKE 2010
INNTEKTER
REGNSKAP
BUDSJETT
OFFERPOSER,KOLLEKT
1 992 992
2 085 000
GAVER/SENDT ANDRE
94 824
KIRKESKATT
459 322
350 000
MISJONSMESSA
300 500
300 000
MISJONSFORENING
28 000
0
BARNEFORENING/BASAR
86 139
85 000
JULEGALLA
122 157
75 000
ANDRE INNTEKTER
247 971
45 000
LEIEINNTEKTER
7 600
10 000
REFUSJONER/SYKEPENGER
22 185
15 000
RENTEINNTEKTER
80 682
50 000
SUM INNTEKTER
3 442 372
3 015 000
LØNN PASTORER
354 875
370 000
LØNN UNGDOMSARBEIDER
280 497
292 000
LØNN ANDRE
369 134
355 000
FERIEPENGER
110 327
128 000
ARBEIDSGIVERAVGIFT
145 054
168 000
ANDRE PERSONALKOSTNADER
87 510
45 000
TILSKUDD FELLESKASSA/PRESBYTERIET
456 841
445 000
SENDT YTREMISJONEN
342 799
330 000
SENDT LANDSMISJONEN
120 443
100 000
UTG:/SENDT JULEGALLA
117 776
75 000
SENDT ANDRE
160 875
25 000
STRØM
177 845
220 000
VEDLIKEHOLD
273 087
137 000
UTSTYR
64 954
0
BØKER/KONFIRMANTARBEID
65 039
35 000
KONTORREKVISITA/DATA/KURS
88 945
70 000
DIV. DRIFTSUTGIFTER
75 078
55 000
ANNONSER
72 611
50 000
FORSIKRING
41 803
0
UTGIFTER
Vennesla frikirke
Årsmøte 2011, Side 16
Utlagt fredag 4.mars 2011 TELEFON
55 103
40 000
KOMMUNALE AVGIFTER
14 241
25 000
UTG. ARRANGEMENTER
57 155
30 000
TILSKUDD TIL FRIBU
20 000
20 000
SUM UTGIFTER
3 551 992
3 015 000
UNDERSKUDD/OVERSKUDD
-109 620
0
BALANSE
31-12-10
31-12-09
KUNDEFORDRINGER
21 000
34 500
BANKINNSKUDD
3 497 723
3 452 025
SUM EIENDELER
3 518 723
3 486 525
ANNEN EGENKAPITAL
61 194
170 814
VEDLIKEHOLDSFOND
3 000 000
3 000 000
SUM EGENKAPITAL
3 061 194
3 170 814
LEVERANDØRGJELD
211 534
148 883
SKYLDIG OFF. AVGIFTER
135 824
79 648
SKYLDIG FERIPENGER o.l.
110 171
87 180
3 518 723
3 486 525
EIENDELER
KIRKEBYGG/FORST.BOLIG
GJELD OG EGENKAPITAL
AVSETNING TIL UKRAINAPROSJKET
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD OG EGENKAPITAL
Antall givere inkl. ektefelle i 2010: 275
Forventet i 2011 pr.giver inkl. ektefelle
Hver givernehet har gitt/kr 6302 i gjennomsnitt
kr 650 pr.mnd / kr 7250 pr år
Det er for 2010 gitt 100% av forventet til frikirkens arbeid i inn- og utland.
Revidert og godkjent.
Vennesla, 10.02.2011
Lene Granås
Eivind Rike
Vennesla frikirke
Årsmøte 2011, Side 17
Utlagt fredag 4.mars 2011 REGNSKAP FOR MISJONSMESSA 2010
INNTEKTER:
Kontingent
kr
Innkommet før messedagen
kr
91 501,00
Innkommet messedagen
kr
269 207,00
Renteinntekter
kr
946,00
Sum Inntekter
kr
361 654,00
UTGIFTER:
Utg gevinster/mat
kr
59 939,00
Sendt Ytremisjonen
kr
300 000,00
Sum
kr
359 939,00
Overskudd
1 715,00
Beholdning bank 01.01.10
kr
10 064,00
Levrandørgjeld 01.01.10
Levrandørgjeld 31.12.10
0,00
Beholdning bank 31.12.10
kr
11 779,00
Vennesla, 20.02.11
Kasserer
Rolf Lunden
Revidert
Vennesla, 20.02.2011
Eivind Rike
Vennesla frikirke
Årsmøte 2011, Side 18