Bjorg Pettersen, Vestbaneprosjektet_2010

Bruk av 3D visualisering , GIS og BIM i Statsbygg
Erfaringer fra arkitektkonkurransen om nytt nasjonalmuseum
Utviklingen videre
Bjørg Pettersen
Statsbygg, Utviklingsavdelingen
[email protected]
1



Erfaringer med 3D – modeller og visualisering
Eksempel fra arkitektkonkurransen om
nasjonalmuseum på Vestbanetomten i Oslo
Statsbygg definerer dette som et
pilotprosjekt
 Kun elektronisk kommunikasjon i konkurransen
 Konkurranseweb – ned- og opplasting av alt
underlagsmateriale
 Elektronisk innlevering av forslagene (BIM /GIS,
plansjer og lesehefter)
3
•Avklare utbyggingsmulighetene
•Finne best mulig prosjektløsning som kan videreutvikles som grunnlag for
gjennomføring
•Kontrahering av arkitekttjenester for videre prosjektering
•Grunnlag for regulering
•Fase 1: Konseptfasen – 30.3.2009, de 6 beste blir lagt til grunn for
overordnet planskisse og ble invitert til å delta i fase 2.
•Fase 2: Videreutvikling og detaljering 30.11.09 – 12.04.10
•3 vinnere ble kåret 12.04.10. Vinnerne er nå i forhandlinger om kontrakt, i
tråd med anskaffelsesforskriften
4
Statsbygg har som mål at informasjon fra pilotprosjekter skal inngå i aktiv læring
som fører til at positive og negative konkrete erfaringer knyttet systematiseres, tas
vare på, og brukes til analyse som gjør at man kan trekke ut generisk kunnskap som er
anvendbart i nye situasjoner og planlegging av neste prosjekt
5




Kvalitetssikrer bestillerprosessen ved hjelp av
BIM og GIS
Bruker dRofus for å spesifisere krav til bygg
Bedrer kompetansen for å kontrollere det vi
har bestilt på et tidlig tidspunkt
Kvalitetssikrer byggeprosessen gjennom å
sjekke mot levert BIM mht ulike krav som
utforming, høyder, areal, materialbruk
6





Utforme krav mht leveringer og beskrive
disse i underlagsmaterialet
Tilrettelegge og beskrive digitale
underlagsdata for deltakerne
Kart (FKB, ortofoto mm) i ulike formater; site
(byggegrop) BIM/GIS, foto og standpunkt
Legge nødvendig stoff ut på konkurranseweb
Svare på spørsmål fra deltakerne
7
Laws and regulations
CAD software
-Building regulations
-Building specifications
-Drawings, calculations
-Architect, engineers,…
VRML
Knowledge databases
-Visualisation, 3D models
-Best practise knowledge
-Own practice
Simulations
-Comfort
-Ventilation, heating
-Life cycle cost
-Light, sound
-Insulation
-Fire, usage
-Environment
-Life time predictions
Briefing
–-Functional
BIM -req.èn av de viktigste
arbeidsprosessendringene
de nærmeste årene.
-Estimates
-Conditions
-Requirements
– BIM skal bære all
Demolition,
refurbishment
bygningsinformasjon
fra
idè gjennom planfase,
byggefase, FDV og til
avvikling av bygget
-Rebuild
-Demolition
-Restoration
BIM
management
–Facility
Skal
sikre kvalitet (miljø),
-Letting, sale, operations
-Maintenance
-Guaranties
redusere og forebygge
byggefeil
Specifications
Construction management
-Scheduling
-Logistics, 4D
Illustrations: Norwegian Building Research
Institute, Olof Granlund, NBLN University
of California, Stanford University
-Specification sheets
-Classification standards
-Estimates, accounting
Procurement
-Product databases
-Price databases
8










digital 1:1 modellering av et bygg, all geometri er korrekt
Bygnings-informasjonsmodell - når man snakker om produktet
Bygnings-informasjonsmodellering - når man snakker om prosessen
Det man vil modellere (bygninger, arealer, bygningsdeler, installasjoner)
opprettes som objekter (f.eks en dør, IfcDoor)
Objektene kan tildeles egenskaper (f.eks brannklasse EI-60) og ha relasjoner
(denne branndøren tilhører vegg ABC123)
Når man modellerer, er det sentrale informasjon (f.eks at det er en branndør i
brannklasse EI-60), ikke hvordan det visuelt ser ut.
Etter hvert som man prosjekterer berikes modellen med ny informasjon
Statsbygg og andre store byggherrer satser på den åpne IFC-standarden
Rapporter fra modellen kan bestå av 2D-plantegninger, 3D-visualiseringer,
4D-framdrift, 5D-kostnad-framdrift – eller 0D-mengdelister, dørskjema osv
Vi forholder oss til en BIM manual, som ikke er et juridisk dokument, men kan
benyttes som et kontraktsdokument
9
Utveksling mellom prosesser, IFC er et transportformat
Georeferering kommer: Ifc
versjon 3x4, entiteter. Se
BE building smart.
10

Statsbygg er med i Norge Digitalt
•
Benytter geodatabaser for hele landet
•
Kombinerer matrikkelen og stedfestet informasjon
med egne informasjonssystemer

Statsbygg egen geoportal på intranett: GeOrg
•
Grunnlag for landsverneplaner, arealplanlegging
bygningskartlegging, risikoanalyser m.m.
•
BIM, kartlag og terrengmodell kombineres for å
forutsi effekter som høyde, volum, siktlinjer og
dominans.
11
Virtuelle modeller tar mindre plass enn fysiske
(236 modeller i fase 1)
 Erstatter fysiske modeller i noen faser
 Måleriktige, riktig høyde og plassering
 Sammenlignbare, alle bidrag fremstilles likt
 Faglig demokrati, hjelpemiddel i juryering
 Kommunikasjon til presse og publikum
 Tidslinje; ulike versjoner i tidligfase, forprosjekt,
arkitektkonkurranse, byggefase, driftsfase

12
Fase 1, åpen konkurranse. Bidrag: Statsbygg, Blom, Oslo kommune, First Interactive
Geografiske grunnlagsdata:
SOSI 4.0





Bygninger, SOSI 4
Terrengmodell
Vei, vann, infrastruktur
Ortofoto
Pictometri, skråfoto draperes
over byggene
 Nytt bygningsobjekt i egnet
format, georeferert (BIM, IFC)
DTM
14
Grunnkart er basert på fotogrammetrisk produksjon. Detaljerte høydedata,
genererer 3D terrengmodell, DTM. På vestbanen er det brukt SOSI 4 data fra teknisk
grunnkart, Oslo kommune og pictometridata fra BLOM.
Typisk grunnkart
15
Hjelp vi flyr!
16
fra rådhuset: +59° 54' 42.62", +10° 43' 58.55"
17
18
http://www.statsbygg.no/Utviklingsprosjekter/Nasjonalmuseet/3D-modeller/
http://www.statsbygg.no/Utviklingsprosjekter/Nasjonalmuseet/Konkurransen/Fase-1/
19
Felles spesifikasjon på grensesnittet GIS/BIM
Åpent format (IDM)
20
3D
terreng
3D
bygg
Nye
bygg
• DTM, basert på
grunnkart (Oslo
kommune, Blom)
• SOSI 4 (Oslo
kommune, Blom + 3D
på stadig flere objekt
– alt etter 2007)
• Konkurransebidrag
BIM, IFC format,
georeferert
21





Funksjonalitet
BIM bearbeides,
georefereres og
tas inn i terrenget
Vi styrer rundt – på
frihånd
Snapshot fra ulike
vinkler på for
juryen
Kamerapunkter gir
lik visning for alle
modellene
236 forslag, brukbart men rått
22
Navigare nececce est – det er alltid nødvendig å styre !!
http://www.statsbygg.no/Utviklingsprosjekter/Nasjonalmuseet/Konkurransen/203-Urban-Canvas/
http://www.statsbygg.no/FilSystem/files/konkurranse/3Dvideo/203%20-%20Urban%20Canvas.wmv
23







Elektronisk levering via konkurranseweb
krever også omfattende brukerstøtte
Jurystøtte, hva som skal vises i 3D og hvordan
Tverrfaglig teamarbeid er nødvendig
Presentasjon, BIM rapporter, arealberegning,
3D-bymodell krever bearbeiding av data
Etterarbeid – tidkrevende med nye metoder
Teknologien er en utfordring - feilsituasjoner
24








3D modell, med 6 deltakere
Fysisk, 1 stk tradisjonell terrengmodell lages
Fysiske modeller av byggene innplasseres i
denne (ref. s 28)
Geokommunikasjonen forbedres, vi flyr mer
”Alle” vil se mer, filmer med like turer
4 runder med endringer
Flyving og spaserturer - dialog med juryen
Noe teksturer ønskelig for
presentasjonsformål
25
Virkeligheten
Produsentens
forståelse
Brukerens
forståelse
Beslutte
Velge ut
Fremstilt
informasjon
Mentale
begrep/
oppfatning
Dekoding
Koding
Mentale
begrep/
oppfatning
Basis for
enighet og
pålitelighet
informasjon
prosess
26






Fra brukerens synspunkt –
geokommunikasjon
Bedre forutsetninger for juryens vurdering
Byggene i kontekst, høyde og visuell influens
Fra viktige utsiktspunkter i byen
Tur rundt bygget, 1.70, ned på bakken
”Ekstreme makeover light” i siste fase
27
28
Fase 2 , 1. premie. Arkitekter: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, Napoli,
Berlin. Klaus Schuwerk . www.statsbygg.no/Utviklingsprosjekter/Nasjonalmuseet/Trevinnere/164-Forum-Artis/164-Forum-Artis-3D-video/
29

Utløsende behov
 Ønske om geometrisk riktig beskrivelse av forslagene/
planlagt bygg og situasjonen






Et bygg med viktig samfunnsrolle
Vestbanen – historikk, konflikt og diskusjon
Statsforvaltning og verneperspektiv
Interessentkartlegging og effekter
Begrensinger i dagens bygningsmasse
(Vestbanen)
Først 3D visualisering, deretter analyse
30





Utnyttelsesgrad på tomten, areal er viktig
Holder med funksjonsareal i første fase
Hva skal vi ta med i modellen i ulike faser
(bygg, omgivelser)
Overbevise og støtte produsentene av BIM
innenfor byggebransjen
Presse på programvareleverandørene
31
De lyseblå boksene er
romobjekter med 5m høyde
En presentasjon av Statsbygg
• Ved beregning av utnyttelsesgrad på Vestbanen er en
etasjehøyde (avstand mellom dekker) max 4,89m. Fra
4,9m legger komunen på et “teoretisk plan” for hver 3.
meter
• Fra 4,9 meter teller arealene dobbelt
• Fra 7,9 meter teller arealene tre ganger
• Osv
• Ett av forslagene i fase 2 hadde 3 fulle plan med 5 meter
mellom dekkene.
• En rask BIM analyse avdekket at man ved å senke
avstanden mellom dekkene kunne spare ca 40 000 kvm ift
utnyttelsesgrad
En presentasjon av Statsbygg

Riktig BIM og 3D modeller til riktig
tidspunkt.
 Ulike detaljeringsnivå, bygg med
krav, enkle areal, soner, bygningens
geometri, høyde, utstrekning,
utnyttelsesgrad

Bestiller må bevisstgjøre
leverandør på hva som forventes
på ulike nivå i leveransene
 Skisseprosjekt, forprosjekt,
byggeprosjekt.
34




Hva skal vi ta med i 3D modellen (bygg,
omgivelser) i de ulike fasene
Overbevise og støtte produsentene av BIM i
byggeprosjekter
Presse på programvareleverandørene for bedre
integrasjon av åpne BIM standarder og bedret
støtte for georeferering
Ta i bruk (nye) standarder NTM ny EUREF for
byggenæringen. Finere og smalere soner, 1,1
millimeter på 100 meter, nå 4cm på 100 meter i
Oslo.
35
Statsbygg (2010). Nasjonalmuseet på Vestbanen. Fase 2. www.statsbygg.no/Utviklingsprosjekter/Nasjonalmuseet/
Statsbygg (2010). Åpen plan og designkonkurranse, 3 vinnere. www.statsbygg.no/Utviklingsprosjekter/Nasjonalmuseet/Tre-vinnere/
Statsbygg (2010). Fase 2 rangering: 1. premie. Arkitekter: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, Napoli, Berlin.
Klaus Schuwerk . www.statsbygg.no/Utviklingsprosjekter/Nasjonalmuseet/Tre-vinnere/164-Forum-Artis/164-Forum-Artis-3D-video/
Bygningsinformasjonsmodeller: http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling . 1.10.2010
BIM i Statsbygg: http://www.statsbygg.no/FoUprosjekter/BIM-Bygningsinformasjonsmodell/ . 1.10.2010
BIM for landskap, portal for landskapsarkitekter. http://www.bimforlandskap.net/ .1.10.2010
Takk til:
Ole Kristian Kvarsvik, Statsbygg: Om utnyttelsesgrad
Even Stangebye, Geodata: Om 3D bygg i SOSI
36