Økt utvinning- hver eneste dag

Økt utvinning- hver eneste dag
Orkangerkonferansen 2013
Randi Hugdahl, VP Petroleumsteknologi
Security
Classificatio
n: Internal Status:
Draft
Classification: Internal
2013-04-30
2
Classification: Internal
2013-04-30
Security
Classificatio
n: Internal Status:
Draft
Statoil i Midt-Norge – hvem og hvor er vi?
Stjørdal – Tangen
Kristiansund - Vestbase
Trondheim – Rotvoll
Ca. 900 ansatte
Driftsorganisasjon for Njord,
20-25 ansatte
Ca. 700 ansatte
Drift nord, felt i drift i
Norskehavet og Barentshavet
3
Classification: Internal
Norges største industrielle
Vestbase, 50-60 egne ansatte og forskningsmiljø, fokus på økt
innleide
utvinning og ukonvensjonelle
ressurser
2012-10-23
En global R&D organisation
800 ansatte totalt i I R&D i Statoil
• Årlig budsjett NOK 3,2 billion
• 50% av budsjettet brukes eksternt
Norge
• Trondheim
• • Bergen
• Porsgrunn
Canada
• Calgary
• St John’s
• K-lab
USA:
• Houston
• Austin
Brasil
• Rio
China
• Beijing
Prioriterte forskningsområder
Innovasjon
Hvordan drive innovasjon I
Statoil
Frontier developments
Multidisiplinært samarbeid I
nye områder
Leting
Leting etter konvensjonelle
ressurser
Ukonvensjonelle ressurser
Modne områder og økt
utvinning
Fokus på norsk sokkel
Prosjekter
Rask oppstart av nye
prosjekter
Fokus på økt utvinning- hver eneste dag
6-
Classification: Internal
2010-11-04
Revitalisering av norsk sokkel
Utvinning i verdensklasse
60%
Future
ambition
Økt utvinning er det største feltet på norsk
sokkel
7,5 billion
Økt utvinning, hva er utfordringene
Komplekse og tette
reservoarer
Immobil olje
10
Classification: Internal
2013-04-30
Security
Classificatio
n: Internal Status:
Draft
Høye kostnader
ved feltutbygging,
inkl. boring og
brønn
11
Classification: Internal
2013-04-30
Security
Classificatio
n: Internal Status:
Draft
Aldrende installasjoner
12
Classification: Internal
2013-04-30
Security
Classificatio
n: Internal Status:
Draft
Statoils verktøykasse for økt utvinning
Platform
modifikasjoner
Subsea teknologi
Boring og Brønn
Reservoarforståelse
Security
Classificatio
n: Internal Status:
Draft
Heidrun- IOR tiltak har økt utvinningen
Subsea
satelitter
Vanninjeksjon
SRP
injeksjon
14
Classification: Internal
2012-03-12
4D
seismikk
Brønn
vedlikehold
Flere
brønner
Heidrun fremover
Stort spenn i IOR aktiviteter
8#+)&+191%:-1)(;$$$
6*1"'&,'4(7*1'8'1%*+'(
9:72'$(71;&&'1(
<=(71;&&>*,(
#*?8"'@'1%&,24'#&*"*,%(
A$1,%&$"(0$B%'2(
C88+$4'14(1'0'1$&2'(B$2'(
D!E(
!"#$%"&'$
#"(()(*+,%*-($
.-&/0+1$)(*+,%*-($
!"#$"%&'()**+%&,(
!"#'1/,,$21-34,%*-($
513$2"1'$6+7)(%$
-'.'/+0*1"'&,'"2'((
3$4(5(1%,(
IOR prosjekt Åsgard havbunns gasskompresjon
Verdiskapning –
øker utvinningen med 280 mill fat
OE fra Mikkel og Midgard
Teknologisprang –
utvinningsgrad og levetid for flere
gassfelt kan økes betydelig
Modig beslutning –
nybrottsarbeid
From fundamental research to industrial reality
1997: Master & PhD thesis
Multiphase pressure recovery
in diffusers
Subsea compression in 2015
Smørbukk Sør Extension
- Pioner i utvikling av komplekse reservoarer
18
Classification: Internal
2012-11-27
Kompetanse
19
Classification: Internal
2013-04-30
Security
Classificatio
n: Internal Status:
Draft
Nye ideer
Security
Classificatio
n: Internal Status:
Draft
Det siste feltet på
Norsk sokkel
vil alltid være
‘Økt utvinning’
Security
Classificatio
n: Internal Status:
Draft