Bokmål - Økokrim

Årsrapport
Enheten for finansiell
etterretning (EFE)
Innholdsfortegnelse
03
04
05
07
Forord
07
EFEs behandling av MT-rapporter
09
10
12
14
07
MT-rapportenes rolle
08
Eksempel på svak MT-rapport
08
Eksempel på sterk MT-rapport
Hvem er EFE?
04
Bemanning
Hvitvasking
05
Hva er hvitvasking?
05
Hvordan foregår hvitvasking?
05
Reglene om tiltak mot hvitvasking
05
Hvitvaskingsloven
MT-rapporter
Strategisk analyse – fra trendrapporten om hvitvasking
Statistisk analyse fra trendrapporten om hvitvasking
EFEs statistikk for 2011
12
Utviklingen i antall MT-rapporter
13
Utveksling av informasjon – produkter fra teamet Straffesak
14 Nytt betalingstjenestedirektiv
15Kompetanseutvikling
15Hvitvasking.no
16 Kontrollutvalget
16 Internasjonalt samarbeid
ÅRSRAPPORT
EFE 2011
2
Forord
Enheten for finansiell etterretning (EFE) har i 2011
opplevd en markant nedgang i antall innsendte
MT-rapporter. Nedgangen skyldes i hovedsak
betydelige endringer i pengeoverføringsbransjen.
En sentral rapporteringspliktig i dette markedet
har gjort endringer i sitt antihvitvaskingsregime
samtidig som flere aktører og agenter etablert
virksomhet i Norge i løpet av 2011.
Tendensen var også synkende fra de fleste
kategorier rapporteringspliktige. Dette er urovekkende siden lite tyder på at profittmotivert kriminalitet synker i et så stort omfang at det skal
få slike utslag på rapporteringen til EFE. Det er
bekymringsverdig at også enkelte store aktører
har hatt en betydelig reduksjon i antall innsendte
MT-rapporter i 2011. Vi ser at flere sentrale aktører
ikke har egne fagløsninger for rapportering, men
bruker det manuelle nettskjemaet. Skal man sende
et stort antall rapporter, blir dette selvfølgelig en
tidkrevende og tungvint måte å rapportere på. Hvis
slike forhold har medført at antallet rapporter har
sunket, er dette meget uheldig.
Kvaliteten på rapporteringen er fortsatt varierende. Enkelte rapporteringspliktige gjør en grundig
jobb og formidler svært god etterretningsinformasjon, mens andre utfører et minimum av det som
kan forventes. EFE vil i løpet av 2012 ta kontakt med
Finanstilsynet og aktuelle bransjeorganisasjoner
for å underrette nærmere om vår oppfatning av
dette problemet.
EUs betalingstjenestedirektiv har hatt store
konsekvenser for pengeoverføringsmarkedet
i Norge. Tidligere kunne kundene bare overføre
penger fra pengeoverføringsaktørenes egne filialer.
Nå er det imidlertid åpent for at pengeoverføringsselskaper kan ha agentnettverk. Med dette kan
små aktører innen varehandel og tjenesteyting
bli agenter og tilby pengeoverføringstjenester. Et
effektivt antihvitvaskingsarbeid setter krav både til
kunnskap, organisering og ressursallokering hos
den enkelte aktør. ØKOKRIM stiller spørsmål ved om
disse elementene i tilstrekkelig grad blir ivaretatt
blant de nye aktørene. EFE har brukt betydelige
ressurser på å følge opp denne bransjen i løpet
av 2011, og vil fortsette dette arbeidet også i 2012.
EFE publiserte en trendrapport om hvitvasking i løpet av 2011. Målsetningen var å få kartlagt
hvilke hvitvaskingsmodi som blir brukt i Norge
og utlandet, og få vite mer om hvem som sender
MT-rapporter, og hvem det rapporteres om. Denne
kunnskapen vil danne et viktig grunnlag for EFEs
strategiske og operative beslutninger framover.
Avslutningsvis vil vi også få fremheve at vi i løpet av 2011 har sett at enkelte rapporteringspliktige
har gjort betydelige framskritt i sitt antihvitvaskingsarbeid. Framskrittene har krevd omstilling og
ressurser av de rapporteringspliktige, men viser
samtidig at store forbedringer er mulig i løpet
av relativt kort tid dersom det finnes ønske om
endringer.
«Enkelte rapporteringspliktige gjør en
grundig jobb og formidler svært god etterretningsinformasjon, mens andre utfører
et minimum av det som kan forventes.»
ÅRSRAPPORT
EFE 2011
3
Hvem er efe?
Hvem er EFE?
ØKOKRIM-sjef
Ass. ØKOKRIM-sjef
Seksjon for
fagstøtte og
-utvikling
Sekretariat
Miljøkrimavdelingen
Enheten for
finansiell
etterretning
Dataavdelingen
Admin.avdelingen
Avdeling I
Avdeling II
Avdeling III
Konkursteamet
Korrupsjonsteamet
Utbytteteamet
Økonomiseksjonen
Skatte- og
avgiftsteamet
Bedrageri- og
korrupsjonsteamet
Hvitvaskingsteamet
Personalseksjonen
Skatte- og
konkurranseteamet
Verdipapirteamet
Bistandsteamet
Straffesaksseksjonen
Drift- og
sikkerhetsseksjonen
EFE – Enheten for finansiell etterretning – er Norges Financial Intelligence Unit (FIU) i det internasjonale FATF-samarbeidet. EFE ble opprettet på
bakgrunn av internasjonale anbefalinger som
oppfordret alle land til å etablere nasjonale etterretningssentre for mottak, analyse og videreformidling av finansiell informasjon tilknyttet
mulig hvitvasking og finansiering av terrorisme.
EFEs virksomhet skiller seg derfor fra straffesaksteamene ved ØKOKRIM.
ÅRSRAPPORT
Bemanning
Per 31. desember 2011 bestod EFE av 16 ansatte
fordelt på:
• 1 førstestatsadvokat (teamleder)
• 1 statsadvokat
• 10 operative analytikere
• 1 strategisk analytiker
• 1 rådgiver
• 2 førstekonsulenter
Av disse var seks kvinner og ti menn.
EFE 2011
4
HvitvaskinG
Hvitvasking
Hva er hvitvasking?
Svært mye kriminalitet genererer utbytte, og hvitvasking er prosessen som gjøres for å sikre dette
utbyttet. Særlig profittmotivert kriminalitet av en
viss størrelse kan generere så mye utbytte at det
vil oppstå et behov for å skjule pengenes egentlige opphav. Når dette skjer, er det helt sentralt for
gjerningspersonene å finne en måte å kontrollere
og bruke midlene på uten å tiltrekke seg eller den
underliggende straffbare handlingen oppmerksomhet. Dette skjer ved at midlenes opprinnelse
tilsløres, midlenes form endres eller de flyttes til et
sted hvor det er mindre sannsynlig at de vekker
oppmerksomhet.
Utbytte fra straffbar handling kan for eksempel
være penger generert fra organisert kriminalitet
som narkotikahandel og ransutbytte, eller penger
tilegnet gjennom underslag, skatteunndragelse,
bedrageri, innsidehandel eller korrupsjon.
Hvordan foregår hvitvasking?
Det brukes en rekke ulike metoder for å skjule
opprinnelsen til utbytte fra straffbare handlinger
og integrere midlene i den legale økonomien. Arbeidet baserer seg i utgangspunktet imidlertid
på én grunnleggende prosess.
Hvitvasking kan forklares som en prosess på
tre trinn. Trinn 1 kalles plasseringsfasen, hvor
pengene introduseres i finanssystemet. På dette
stadiet er risikoen for å vekke mistanke størst.
Når man først har fått pengene inn i den legale
økonomien, er de lettere å overføre og manipulere.
Plasseringsfasen foregår ved bruk av forskjellige
teknikker, blant annet ved kontantkjøp av verdifulle
gjenstander (for eksempel kjøretøy, elektriske
artikler, kunst og antikviteter) eller innskudd på
konto. Store pengesummer kan også splittes opp
i mindre beløp (teknikken kalles «smurfing») for
så å samles på en annen konto. En annen plasseringsmetode er å kjøpe sjekker eller bankremisser som så heves og settes inn på andre konti i
andre filialer.
Trinn 2 er tilsløringsfasen. Her flyttes pengene,
slik at man tilslører eller fjerner den direkte forbindelsen til det straffbare forholdet som ligger
til grunn. Pengene kanaliseres gjennom en rekke
transaksjoner som kan involvere mange konti,
finansinstitusjoner, selskaper og fond samt bruk
av profesjonelle aktører (advokater, meglere, regnskapsførere osv.) som fungerer som mellommenn.
Midlene kan også kanaliseres via kjøp og salg av
ulike finansielle investeringer. I noen tilfeller kan
transaksjonene tilsløres ved at de oppgis som
betaling for varer og tjenester. Jo dypere utbyttet
vikles inn i finanssystemet, desto vanskeligere er
det å spore det tilbake til den kriminelle handlingen.
Trinn 3 er integreringsfasen. På dette stadiet
har midlene fått en tilsynelatende legitim opprinnelse. Pengene gjøres tilgjengelig for den kriminelle og kan disponeres fritt.
Det er imidlertid ikke alle hvitvaskingsmetoder
som omfatter disse tre fasene. Hele hvitvaskingsprosessen kan foregå i én og samme handling.
Reglene om tiltak mot hvitvasking
Strafferettslig reguleres heleri, hvitvasking og
selvvasking av straffeloven § 317. Reglene om
tiltak mot hvitvasking er derimot fastsatt i hvitvaskingsloven.
Hvitvaskingsloven
Hvitvaskingsloven med fastsatte forskrifter trådte
i kraft 15. april 2009. Formålet med loven er å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til
Figur 1
Hvitvaskingsprosessen
Plassere utbyttet
ÅRSRAPPORT
Fordekke/tilsløre
gjennom transaksjoner
Integrere utbyttet til forbruk/
investering
EFE 2011
5
HVITVASKING
utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger, og å hindre at finansinstitusjoner og andre rapporteringspliktige misbrukes
til gjennomføring av hvitvasking. Loven medfører
en rekke forpliktelser som rapporteringspliktige
(blant andre finansinstitusjoner, forsikringsselskaper, pengeoverføringsaktører, meglere, advokater, revisorer, regnskapsførere og forhandlere
av gjenstander) er pålagt å etterleve.
Sentrale plikter er:
• risikobasert kundekontroll
• registrering og oppbevaring av opplysninger
• undersøkelses- og rapporteringsplikt
• interne kontroll- og kommunikasjonsrutiner
Når mistanke oppstår om at en transaksjon
kan ha tilknytning til et kriminelt utbytte, skal de
rapporteringspliktige undersøke nærmere for å
ÅRSRAPPORT
få avkreftet eller bekreftet mistanken. Mistanken behøver ikke å være knyttet til en bestemt
straffbar handling. Dersom undersøkelsen ikke
avkrefter mistanken, skal alle opplysninger om
transaksjonen oversendes til EFE ved ØKOKRIM
i form av en MT-rapport.
EFE ønsker å understreke at det ikke er noe
krav om at de rapporteringspliktige skal se noen
primærforbrytelse. De trenger ikke å legge listen
for høyt før de rapporterer, og det er heller ikke
nødvendig å bevise straffbare forhold. Med utgangspunkt i forarbeidene til hvitvaskingsloven
er det tilstrekkelig med en vag mistanke for at
rapporteringsplikten utløses.
Hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften
kan for øvrig lastes ned fra www.hvitvasking.no
hvor det gis mer spesifikke beskrivelser av hva
som skal rapporteres til ØKOKRIM.
EFE 2011
6
MT-rapporter
MT-rapporter
EFEs behandling av MT-rapporter
Å sende en MT-rapport til ØKOKRIM skiller seg
vesentlig fra å anmelde en sak til politiet. MTrapportene behandles som etterretningsinformasjon og danner grunnlaget for EFEs arbeid. Opplysningene i MT-rapportene sammenstilles med
annen informasjon innhentet fra flere ulike kilder.
Opplysningene analyseres, og produktet av analysen kan eventuelt videreformidles til relevante
mottakere. Om og i hvilken form opplysningene
formidles, avhenger av hvordan EFE vurderer det
som fremgår av analysen.
De rapporteringspliktige har vært opptatt av
å få tilbakemelding på hvorvidt informasjon fra
MT-rapporter brukes av EFE. I løpet av 2011 har
EFE imøtekommet dette. Nå genereres det automatisk melding til rapporteringspliktige dersom
MT-rapportene inngår i et analyseprosjekt.
Finansiell etterretningsinformasjon er relativt
lik annen etterretningsinformasjon. Den kan gi
tilstrekkelig grunnlag for å åpne nye straffesaker,
eller den kan inngå i eksisterende straffesaker.
Informasjonen kan også benyttes i andre analyser
hos politiet eller kontrollmyndigheter.
Hva som skjer videre med informasjonen
EFE sender ut og hvordan den brukes, ligger
utenfor EFEs formelle kompetanseområde. EFE
har ingen mulighet til å styre hvorvidt opplysningene kommer til å inngå i en eventuell straffesak. En etterretningsrapport oversendt politiet
kan danne grunnlag for at politidistriktet velger
å opprette anmeldelse, eller den kan inngå i en
eksisterende eller fremtidig straffesak. Videre kan
en etterretningsrapport oversendt for eksempel
skattemyndighetene eller NAV like gjerne bidra
til administrative sanksjoner som for eksempel
tilleggsskatt, tilleggsavgift eller inndragning av
dagpenger som til politianmeldelse.
MT-rapportenes rolle
En MT-rapport kan være en liten, men viktig brikke
i et mulig bevisbilde. Når EFE mottar en MT-rapport, genererer det nødvendigvis ikke noe grunnlag for å videreformidle opplysningene med én
ÅRSRAPPORT
gang, og det blir heller ikke umiddelbart tatt stilling
til hvorvidt det er en «god» eller «dårlig» informasjon. Hver ny MT-rapport bidrar til å berike allerede
eksisterende informasjon ved at opplysninger
ses i sammenheng over tid. Således spiller alle
MT-rapporter en viktig rolle i helhetsvurderinger
og styrker EFEs grunnlag for å videreformidle
informasjon til aktuelle instanser på et senere
tidspunkt. En MT-rapport ender ikke nødvendigvis med domfellelse, men i de tilfeller hvor dette
skjer, er det en komplisert prosess som går over
lang tid og som baserer seg på langt flere kilder
enn bare MT-rapporten. Rettsavgjørelser viser at
det i flere straffesaker er anvendt informasjon fra
MT-rapporter fra flere år tilbake, slik at alle opplysninger EFE mottar, kan være viktige uavhengig
av når opplysningene ble sendt.
EFEs trendrapport om hvitvasking viser at MTrapportene er en unik og svært viktig etterretningskilde for politiet. Blant annet er 56 % av dem som
rapporteres, ukjente for politiet fra før, noe som
gir oss tilgang til opplysninger om personer som
vanligvis ikke vil være i politiets søkelys. Gjennom
rapportering om mistenkelige pengeoverføringer
og vekslinger mottar EFE også rapportering om
mange personer som ikke har fast bosted i Norge.
Overføringer av større beløp flere ganger i uken
uten at personen har kjent inntekt eller formue vil
som oftest være utbytte fra kriminelle handlinger
og et ledd i en hvitvaskingsprosess.
Selv om opplysninger fra MT-rapportene ikke
nødvendigvis brukes umiddelbart, betyr ikke det
at opplysningene aldri vil bli brukt. I henhold til
hvitvaskingsloven § 29 kan mottatte opplysninger
oppbevares i inntil fem år, med mindre det i dette
tidsrommet registreres nye opplysninger. Mottas
ikke ytterligere relevant informasjon i løpet av
disse årene, har EFE plikt til å slette opplysninger
som ikke er blitt brukt.
EFE ønsker å understreke at det ikke er noe
én-til-én-forhold mellom MT-rapporter og etterretningsrapporter eller anmeldelser. Det vil si
at en etterretningsrapport eller en anmeldelse
kan bygge på informasjon fra mange MT-rapporter.
EFE 2011
7
MT-rapporter
Eksempel på svak MT-rapport
«Store innskudd med kontanter gjennom hele
året.»
Dette var hele beskrivelsen av mistanken i MTrapporten, en rapport som for øvrig var sendt
uten relevante vedlegg. I utgangspunktet kan
det i seg selv være mistenkelig med store kontantinnskudd. Undersøkelsesplikten stopper
imidlertid ikke ved å konstatere at det dreier
seg om kontanter. Det skal redegjøres for hva
undersøkelsene har avdekket. MT-rapporten gir
heller ikke informasjon om hvorvidt innskuddene er gjort i skranke eller via maskin eller
beskrivelser av kundehistorikken. Det burde
også vært vedlagt kontoutskrifter. Kontantinnskuddets valører var heller ikke beskrevet, og
det var heller ikke oppgitt i hvilken filial dette
foregikk. Hadde dette vært inkludert, ville vårt
utgangspunkt for undersøkelser vært langt
sterkere.
Vi ser ofte at undersøkelsesplikten (jf. § 17
i hvitvaskingsloven) tas lett på, særlig i
forbindelse med rapportering av kontanttransaksjoner. Vi ønsker å understreke at
undersøkelsesplikten er en hjørnestein i hvitvaskingsregimet. Den bidrar til å styrke eller
avkrefte mistanken, og er kritisk for å skaffe
informasjon om transaksjonen, noe som kan
spille stor rolle i den videre oppfølgingen av
MT-rapporten. Undersøkelsesplikten er også
viktig av personvernhensyn fordi den vil kunne
forhindre rapportering av personer på feilaktig
ÅRSRAPPORT
grunnlag.
Eksempel på sterk MT-rapport
«Impliserte har ifølge skattelisten hatt lav inntekt de tre siste årene. Vår transaksjonsoversikt
viser imidlertid at han har utført en rekke transaksjoner til utlandet. Enkelte ganger betales
disse med kort, men stort sett brukes kontanter. Han overfører flere ganger om dagen og
svært ofte. Transaksjonsmønsteret er uvanlig
siden han både sender og mottar penger, og
kjøper og selger valuta. Det kjøpes som regel
euro, når han selger valuta, er det imidlertid
en blanding av euro, US dollar, britiske pund
og svenske kroner. Vi mistenker at mange av
hans transaksjoner blir utført for andre da det
er uvanlig at en person som ifølge skattelistene
tjener i underkant av 60 000 kroner i året, har
råd til å kjøpe valuta og overføre mer enn egen
bruttolønn.»
Her ser vi at den rapporteringspliktige reagerer
på kontanttransaksjoner, at kunden i enkelte
tilfeller dukker opp i filialen flere ganger om
dagen og kjøper en uvanlig blanding av produkter. Man gjør også en sjekk av kundens
offentlige skatteopplysninger og ser at disse
stemmer dårlig overens med de pengene vedkommende har tilgjengelig til kjøp av deres
tjenester. De samlede omstendighetene gjør
at den rapportertes transaksjoner åpenbart
er mistenkelige.
Rapporten viser at det er gjort et grundig
arbeid for å belyse forholdene. Sannsynligvis
har denne rapporteringspliktige en helt annen
metodisk tilnærming til rapporteringsplikten
enn den som sendte den svake rapporten. Lovteksten er åpenbart tatt på alvor. Etter vårt syn
er dette et meget godt eksempel på hvordan
rapporteringsplikten skal ivaretas.
EFE 2011
8
Strategisk analyse
Strategisk analyse
– fra trendrapporten om hvitvasking
EFE produserte i 2011 en trendrapport om hvitvasking. Målsetningen med rapporten var å få mer
kunnskap om hvitvaskingsmodi brukt nasjonalt
og internasjonalt, og å få klarlagt hvem som sender MT-rapporter og hvem det rapporteres på.
Kildene for rapporten er blant annet MT-rapporter,
etterretningsinformasjon fra politidistriktene og
ØKOKRIM og internasjonale typologirapporter.
Kunnskapen som er tilegnet gjennom produksjonen av rapporten, blir et viktig grunnlag for EFEs
strategiske og operative beslutninger framover.
Første kapittel tar for seg hvitvaskingsmodi,
og er basert på en større gjennomgang av internasjonale typologirapporter som viser hvordan
ulike metoder benyttes til å hvitvaske utbytte
fra kriminalitet. Kapitlet er strukturert etter hvilke
tjenester de rapporteringspliktige tilbyr, og viser
både hvilke modi som brukes og er kjent i Norge,
og internasjonale metoder som man foreløpig
ikke har sett brukt i Norge, men som det er grunn
til å være oppmerksomme på. Eksempler på metoder som behandles i typologirapportene, er
misbruk av frihandelssoner, handelsbasert hvitvasking, forhåndsbetalte kort, internettbaserte
betalingstjenester eller verdipapirmarkedet.
Handelsbasert hvitvasking er det ikke rapportert om i Norge så langt, men det behøver ikke
å bety at det ikke gjøres her til lands. Handelsbasert hvitvasking er definert som prosessen
ved å skjule et kriminelt utbytte og flytte verdier
gjennom bruk av handelstransaksjoner.
Det mistenkes at slik hvitvasking foregår i stor
skala mellom Mexico og USA1. Bakgrunnen er den
betydelige narkotikatrafikken fra Mexico til USA
1.
2.
og behovet for å få kanalisert utbyttet fra narkotikahandelen tilbake til Mexico. For å bekjempe
hvitvaskingen har Mexico innført restriksjoner
mot bruk av US dollar i kontanter. Mange av de
kriminelle har således måttet finne nye metoder å
få vasket pengene på. Handelsbasert hvitvasking
skjer som regel ved at varepartier kjøpes kontant
i USA og siden eksporteres til Mexico for videre
omsetning der. Gjennom kjøp av varen skaffes
dokumentasjon som gir inntrykk av at det dreier
seg om legitime transaksjoner. Ofte over- eller
underprises varene på tolldeklarasjonene for å
oppnå så gunstige tollsatser som mulig.
Slik hvitvasking er svært krevende å etterforske. Det er blant annet enorme handelsvolumer
på tvers av landegrensene, og det kreves stor
kunnskap for å kunne skille den legitime handelen
fra den kriminelle. Hvitvaskerne har som regel
også papirer som viser hvor midlene stammer
fra. Ønsker man likevel å etterforske, vil det blant
annet kreve tollpapirer fra begge land og internasjonalt samarbeid, noe som gjerne er tid og
ressurskrevende.
Avisen Los Angeles Times har nylig beskrevet
et konkret eksempel: Meksikanske kriminelle
bestilte og betalte varer fra en leketøysgrossist
i USA, og fikk dem levert i Mexico hvor de ble
omsatt som tilsynelatende lovlige varer. Den
amerikanske grossisten mottok gjentatte ganger
kontantbeløp like under rapporteringsgrensen
på 10 000 dollar. De to eierne av grossisten ble
i januar 2012 dømt til tre års fengsel og bot på 20
000 dollar for bistand til hvitvasking.2
Los Angeles Times 19.12.2011
Los Angeles Times 31.1.2012
ÅRSRAPPORT
EFE 2011
9
statistisk analyse
Statistisk analyse
– fra trendrapporten om hvitvasking
Kartleggingen av hvem som rapporterer, og hvem
det rapporteres på, er basert på data fra de rapporteringspliktige. Nedenfor gis noen av hovedfunnene fra trendrapporten. Rapporten viser at
mistanke stort sett oppstår ved avvikende kundeatferd, og at den «gjengse hvitvasker» er en mann
mellom 30 og 50 år som det ikke er rapportert om
til ØKOKRIM tidligere.
Sammenliknet med folketall og antall foretak er
personer og organisasjoner fra Oslo og Akershus
overrepresentert blant dem som rapporteres.
Denne overrepresentasjonen ser man også i øvrig
kriminalstatistikk.
Figur 5
Forholdstallet mellom antallet rapporterte
N=
9 754
4 920 305
Oslo
40,8 %
12,2 %
28,6 %
Akershus
14,4 %
11,1 %
3,3 %
Sogn og Fjordane
1,8 %
2,2 %
-0,4 %
Buskerud
4,9 %
5,3 %
-0,4 %
Finnmark
0,8 %
1,5 %
-0,7 %
Vest-Agder
2,6 %
3,5 %
-0,9 %
Aust-Agder
0,9 %
2,2 %
-1,3 %
Østfold
4,0 %
5,6 %
-1,6 %
Troms
1,6 %
3,2 %
-1,6 %
Telemark
1,6 %
3,4 %
-1,8 %
Nord-Trøndelag
0,7 %
2,7 %
-2,0 %
Sør-Trøndelag
4,0 %
6,0 %
-2,0 %
Hedmark
1,8 %
3,9 %
-2,1 %
Vestfold
2,5 %
4,7 %
-2,2 %
Nordland
2,2 %
4,8 %
-2,6 %
Oppland
1,1 %
3,8 %
-2,6 %
Rogaland
5,7 %
8,9 %
-3,1 %
Hordaland
6,6 %
9,8 %
-3,3 %
Møre og Romsdal
1,8 %
5,2 %
-3,4 %
Totalt
100 %
100 %
0%
25 %
17 %
15 %
13 %
1%
20–29 år
30–39 år
40–49 år
50–59 år 60 år og over
Fylke
Under 20 år
Figur 3
de: Ask,Identifiserte
N = 10 064
impliserte 2006–2010 mht. kjønn
Ask, N = 10 064
74%
26%
Kvinne
Mann
Figur 4
Identifiserte impliserte organisasjoner 2006–2010
Fordelt etter geografisk
tilhørighet
Ask, N = 1 580
Sogn og Fjordane 1 %
Aust-Agder 1 %
Troms 1 %
Oppland 1 %
Hedmark 2 %
Nordland 1 %
Nord-Trøndelag 1 %
Finnmark 0%
Telemark 2 %
Vest-Agder 2 %
Møre og Romsdal 2 %
Sør-Trøndelag 3 %
Vestfold 3 %
Rogaland 4 %
Buskerud 4 %
Østfold 4 %
Hordaland 7 %
Akershus 12 %
ÅRSRAPPORT
Ask og SSBs
kriminalstatistikk
Differanse
28 %
identifiserte og folkemengde per fylke
Folkemengde etter fylke,
per 1. januar 2011
Ask, N = 11 662
Identifiserte impliserte 2006–2010 mht. alder
Rapporterte identifiserte
impliserte personer
etter bosted,
for perioden 2006–2010
Figur 2
Oslo 51 %
EFE 2011
10
statistisk analyse
Figur 6
Identifiserte impliserte, førstegangs rapportert 2006–2010
– Kjent for politiet ved
rapporteringstidspunkt
Kilde: Ask, N = 10 064
Ask, N = 9 134
20 %
56 %
44 %
8%
72 %
Rapportert tidligere
av andre meldere 8 %
Figur
8
Rapportert
tidligere
Ukjent for politiet 56 %
av samme
melder 20
% per år for perioden 2006–2010
Antall
MT-rapporter
i snitt
Ikke
rapportert
tidligere
72
%
(absolutte tall), fordelt et-
Kjent for politiet 44 %
ter virksomhetsområde
Figur 7
Kilde: Ask, N = 10 064
Identifiserte impliserte for 2006–2010 mht. gjengangere
Ask, N = 10 064
Kilde: Ask, N = 10 064
Advokater m.fl. 10
Andre jf. Hv.-loven §4: 6,6
Verdipapirforetak mv. 2,8
E-pengeforetak: 0,6
20 %
72 %
Rapportert tidligere
av samme melder 20 %
Ikke rapportert tidligere 72 %
Halvparten av de innrapporterte er for øvrig
ikke kjent av politiet fra før. Dette understreker
at MT-rapportene er unike etterretningskilder
som i stor grad gir informasjon om personer og
organisasjoner som normalt ikke vil være i politiets søkelys.
Banker og virksomheter for betalingsformidling stod for 95 % av alle innsendte MT-rapporter
mellom 2006 og 2010. Disse rapporterte primært
på grunnlag av kontanttransaksjoner, enten ved
innskudd, uttak eller veksling. Det høye antallet
rapporter fra slike virksomheter er et resultat av
stor oppmerksomhet rundt rapporteringsplikten
og erkjennelsen av at denne typen virksomhet
blir brukt av kriminelle. Bankene har også de klart
største kundekretsene av de rapporteringsplik-
ÅRSRAPPORT
Meglere 14
Forsikringsselskap 30,6
Regnskapsførere 39
Revisorer 76,4
Forhandlere av gjenstander 81,2
20 %
8%
Rapportert tidligere
av andre meldere 8 %
Ask, N = 4 714,6
Virksomhet for
betalingsformidling
2 255,4
Rapportert tidligere
av andre meldere 8 %
Rapportert tidligere
av samme melder 20 %
Ikke rapportert tidligere 72 %
8%
Banker 2 198,2
72 %
tige, og har dessuten vært omfattet av rapporteringsplikten lengst.
Omfanget og innholdet i MT-rapportene varierer mellom de ulike gruppene rapporteringspliktige. En MT-rapport fra en virksomhet for betalingsformidling omhandler ofte ikke mer enn én
person og én transaksjon, men disse rapporteres
ofte. På den annen side er en MT-rapport fra en
revisor i de fleste tilfeller langt mer omfattende og
inneholder gjerne informasjon om flere personer
og mange transaksjoner. Det er derfor naturlig
at antallet MT-rapporter fra de ulike gruppene
rapporteringspliktige varierer veldig.
Flere tall og grundigere analyser finnes i trendrapporten, som kan lastes ned i sin helhet fra
www.hvitvasking.no.
EFE 2011
11
EFEs statistikk for 2011
EFEs statistikk for 2011
Utviklingen i antall MT-rapporter
Det totale antallet innsendte MT-rapporter viser
en drastisk nedgang i 2011.
Dette er det flere årsaker til. En av dem er at
en sentral aktør i dette markedet har gjort betydelige endringer i sitt antihvitvaskingsarbeid, noe
som blant annet har resultert i langt strengere
kundekontroll. Den forsterkede kundekontrollen
har medført at antallet MT-rapporter har sunket,
siden det nå stilles flere spørsmål til kunden og
man i større grad nekter å gjennomføre transaksjoner. Disse tiltakene har sannsynligvis påvirket atferden i markedet. I tillegg har det skjedd
vesentlige endringer i dette markedet gjennom
implementeringen av EUs betalingstjenestedirektiv. Selv om antallet rapporter fra betalingsformidlingsbransjen har sunket, har kvaliteten
på informasjonen de har formidlet stort sett blitt
vesentlig bedre enn tidligere.
En gjennomgang av rapporteringstallene
viser at det også har vært en nedgang i rapporteringen fra nesten alle andre virksomhetsområder3. Blant revisorer, regnskapsførere og
forsikringsselskaper ser vi merkbar nedgang,
en nedgang vi har vanskelig for å forklare. Det
finnes for eksempel ikke tall i kriminalstatistikken
om nedgang i profittmotivert kriminalitet som
skulle tilsi en nedgang i antall MT-rapporter. Vi
er også spent på hvordan rapporteringen fra
revisorer blir framover nå som revisorplikten for
mindre bedrifter er opphevet. Som gruppe holder
bankene rapporteringen relativt stabil. Blant de
rapporteringspliktige ser vi imidlertid at det kan
være store variasjoner fra år til år, og bakgrunnen
for det skulle vi gjerne visst mer om. Vi ser også
at rapporteringen fra forhandlere av gjenstander
er nær halvert i løpet av fem år. Dette er urovekkende når vi vet at kriminelle fortsatt plasserer
utbytter i verdifulle gjenstander som biler, klokker,
antikviteter eller kunst.
Figur 9
Mottatte MT-rapporter de siste fem år
10 000
9 000
9 026
8 000
7 000
7 543
6 000
6 161
6 660
5 000
4 000
4 018
3 000
2 000
1 000
0
2007
2008
2009
2010
2011
3. Advokater og kredittkortselskaper økte sin rapportering i 2011. Det er særlig gledelig at kredittkortselskapene virker å være
mer oppmerksomme på hvordan deres produkter kan misbrukes til hvitvasking.
ÅRSRAPPORT
EFE 2011
12
EFEs statistikk for 2011
Figur 10
Mottatte MT-rapporter de siste fem år fra de ulike rapporteringspliktige
2011
2010
2009
2008
2007
Advokater m.fl.
11
6
12
7
13
Andre jf. hvitvaskingsloven § 4
26
15
2
7
16
Banker
2529
2618
2176
2073
2556
E-pengeforetak
1
0
0
1
2
Forhandlere av gjenstander
62
78
82
109
119
Forsikringsselskap
33
42
31
15
34
Meglere
6
15
21
11
19
Regnskapsførere
46
59
58
44
15
Revisorer
65
86
97
78
75
Verdipapirforetak mv.
5
7
1
1
4
Virksomheter for betalingsformidling 1234
3734
3681
6680
4656
Totalt
6660
6161
9026
7509
4018
Utveksling av informasjon
– produkter fra teamet
En etterretningsrapport er et produkt av analyse
av etterretningsinformasjon fra én eller flere MTrapporter og annen informasjon som vi mener
kan bidra til å belyse de forholdene som omtales.
Rapportene formidles til aktuelle politidistrikter,
politiets særorganer eller kontrollmyndigheter.
Etterretningsrapportene vil typisk inneholde en
Kilde:
N = 10 064
beskrivelse
avAsk,
et mistenkt
lovbrudd, hvem som
mistenkes, og hvilken informasjon rapporten er
basert på. EFE formidlet også 251 hendelser til
politiets etterretningssystem Indicia.
Antallet forespørsler fra utenlandske FIU-er
%
gikk opp til 59 i 2011 fra 36 i 20
2010.
EFE ser det
som en svært viktig oppgave å bistå utenlandske søsterorganisasjoner
8 % med etterretningsinformasjon.
72 %
Rapportert tidligere
av andre meldere 8 %
Rapportert tidligere
Figur
12 melder 20 %
av samme
Figur 11
Kilde:
Ask,
Ikke rapportert
tidligere
%N = 10 064
Andre
forespørsler
fra72
utenlandske
FIU-er
Etterretningsrapporter og anmeldelser
19
251
Anmeldelser
Etterretningsrapporter
ÅRSRAPPORT
90
79
80
70
60
50
40
Rapportert tidligere
30
av andre meldere 8 %
20
Rapportert tidligere
10
av samme melder 20 %
0
Ikke rapportert tidligere 72 %
2009
20 %
59
8%
36
72 %
2010
2011
EFE 2011
13
Straffesak / nytt betalingstjenestedirektiv
Straffesak
ØKOKRIM tok i desember 2011 ut tiltale mot fire
personer siktet for heleri av ca. 20 millioner kroner.
EFE initierte og har i stor grad etterforsket denne
saken, og vi regner med å måtte bruke flere ressurser på denne dersom saken blir berammet for
behandling i tingretten i 2012.
Nytt betalingstjenestedirektiv
Pengeoverføring og valutaveksling vurderes av
EFE som høyrisikoprodukter for hvitvasking og
terrorfinansiering. Dette har da også avspeilet
seg i rapportene vi mottar. Aktørene i dette markedet har fram til 2011 stått for det høyeste volumet
av MT-rapporter. I 2011 har vi imidlertid sett en
dramatisk nedgang i rapporteringen fra denne
sektoren. En hovedårsak er, som omtalt tidligere
i rapporten, en sentral aktørs omlegging av sine
rutiner for antihvitvaskingsarbeid.
En annen årsak er at markedet for slike tjenester har gjennomgått store endringer i løpet
av kort tid. Bakgrunnen er implementeringen av
EUs betalingstjenestedirektiv som har liberalisert markedet for slike tjenester. Der man tidligere så at pengeoverføring bare kunne gjøres
gjennom disse aktørenes egne filialer er det
nå åpent for at for eksempel kiosker, frisører,
slaktebutikker og internettkafeer osv. kan bli
agenter4 for større internasjonale betalingsfor-
midlingsforetak. Disse agentene er gjerne små
foretak med begrenset omsetning, og deres
incentiver for å gjennomføre transaksjoner blir
således sterke. EFE stiller spørsmål ved hvilken
opplæring disse agentene er gitt i antihvitvaskingsarbeid og hvilken lojalitet de har mot regelverket. Problematikken understrekes for øvrig
av at en innehaver av en slik agentlisens per
dags dato (21.2.2012) sitter varetektsfengslet
for oppbevaring av en større mengde heroin.
Det er etablert flere agentnettverk i Norge
i løpet av de siste to årene. Vårt inntrykk er at
vesentlige antihvitvaskingstiltak som opplæring
av agentene og mulighet for lovpålagt rapportering til ØKOKRIM og valutaregisteret ikke nødvendigvis har vært på plass ved etableringen. Det
har for øvrig dreid seg om store internasjonale
konserner som burde ha vært meget godt kjent
med sitt ansvar for å bekjempe hvitvasking og
terrorfinansiering.
4. Vi har sett en stor vekst i antallet agenter, per 6.1.2012 var det 139 registrerte agenter, og tallet forventes å øke i årene som
kommer.
ÅRSRAPPORT
EFE 2011
14
kompetanseutvikling / hvitvasking.no
Kompetanseutvikling
En viktig del av EFEs arbeid er å spre kunnskap
om finansiell etterretning og videreformidle den
informasjonen EFE sitter på, ut til politidistriktene
og kontrollorganene som EFE samarbeider med.
I tillegg bruker EFE mye tid på informasjonsarbeid
overfor de rapporteringspliktige. Tabellen nedenfor
viser noe av det EFE har bidratt med av kompetansehevende tiltak i løpet av året:
Januar
Samfunnssikkerhetskonferansen
Februar
Bankenes sikkerhetsråd
Mars
FOREX Bank / Nasjonalt etterretningsmøte / Analysenettverket i justissektoren
April
Internal Revenue Service – Criminal Investigations (USA) / Nordea / Makedonia FIU /
Thailand FIU
Mai
EDB Ergogroup / Skagen-fondene / Fondsmeglerforbundet / Grunnstudiet - Politihøgskolen / Etterutdanning – Politihøgskolen / ØKOKRIMs kurs for bistandsrevisorer
Juni
Adv.firma Arntzen de Besche / Finanstilsynets verdipapirdager
August
Trainee-prosjektet – Oslo politidistrikt
Oktober
Fiskerikriminalitetskurs – Politihøgskolen / ACTA Finans / Politiets utlendingsenhet
November
Medarrangør av hvitvaskingskonferansen, Sundvolden / Terragruppen / Økonomiforbundets fagtjeneste / Skattedirektoratet / Tollvesenets etterretningsmøte /
Politidirektoratet / ØKOKRIMs samling for økoteamlederne
Desember
Pakistanske tollmyndigheter / Undervisning – Tollskolen
Hvitvasking.no
Nettstedet www.hvitvasking.no er en sentral
kanal i arbeidet med å gi informasjon til de rapporteringspliktige. Nettsiden ble lansert i november 2007 som et samarbeidsprosjekt mellom
ØKOKRIM og Finanstilsynet. Målgruppen er først
og fremst rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven, men også andre som er involvert
i arbeidet mot hvitvasking og finansiering av
ÅRSRAPPORT
terrorisme. Formålet med nettsiden er å tilby
relevant informasjon om hvitvasking gratis på
ett sted for lettere å kunne nå ut til brukerne og
å være en nasjonal ressurs på området.
På nettsiden finnes informasjon om hvitvasking generelt, veiledning om relevant lovverk,
rundskriv, nyheter, rettsavgjørelser, indikatorer
på hvitvasking m.m.
EFE 2011
15
kontrollutvalget / internasjonalt samarbeid
Kontrollutvalget
I medhold av forskrift om legitimasjonskontroll
og tiltak mot hvitvasking av penger av 7. februar
1994 oppnevnte Finansdepartementet i 1995
et særskilt kontrollutvalg for tiltak mot hvitvasking av penger. Utvalget ledes av en lagdommer. Kontrollutvalgets oppgaver er beskrevet
i hvitvaskingsloven § 31. Utvalget skal blant annet
føre kontroll med ØKOKRIMs behandling av opplysningene fra de rapporteringspliktige. Utvalget
skal særlig legge vekt på rettssikkerhets- og
personvernhensyn. Det ble avholdt to møter mellom EFE og kontrollutvalget, i tillegg til en stedlig
kontroll. Mer informasjon om Kontrollutvalgets
arbeid finnes på www.hvitvasking.no.
Internasjonalt samarbeid
Norge er medlem i Financial Action Task Force
(FATF). Det er en internasjonal samarbeidsgruppe
opprettet av G7-landene i 1989 for bekjempelse
av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. FATF har nå 36 medlemmer: de fleste
OECD-landene samt blant annet Argentina, Brasil,
Kina, Singapore, India, Hong Kong, Russland og
Sør-Afrika. Også EU-kommisjonen er medlem
av FATF. Norges delegasjon til FATF består av
representanter fra Finansdepartementet (leder),
Justisdepartementet, Utenriksdepartementet,
Finanstilsynet, ØKOKRIM og Politidirektoratet.
ÅRSRAPPORT
FATF har utarbeidet 40 anbefalinger om tiltak
mot hvitvasking av penger samt 9 anbefalinger
om tiltak mot finansiering av terrorisme. Disse
anerkjennes som de ledende internasjonale
standarder på området. Anbefalingene er under
revisjon, og arbeidet forventes å være avsluttet
i februar 2012. En revisjon av metodologien skal
ferdigstilles i februar 2013. Norge overtok vervet
som visepresident i FATF i juli 2011, og overtar
deretter vervet som president fra juli 2012 frem
til juli 2013.
EFE 2011
16
ÅRSRAPPORT EFE
design av
ØKOKRIM 2012
ØKOKRIM – den sentrale enhet for etterforsking og påtale
av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.
Postadresse: Pb. 8193 Dep, N-0034 OSLO
Besøksadresse: C.J. Hambros plass 2 C, N-0164 OSLO
Telefon sentralbord: 23 29 10 00
Telefon EFE: 23 29 14 05
Telefaks: 23 29 10 01
E-post: [email protected] / [email protected]
Nettside: www.hvitvasking.no / www.okokrim.no