Regler og søknadsskjema helsekasse

Helsekasse
Formål og vilkår
Formålet med helsekassen er å yte økonomisk støtte til de av
Studentinord sine medlemmer som pådrar seg betydelige helseutgifter i
studietiden.
Det kan kun søkes om dekning av behandling av studenten selv, ikke av
barn eller ektefelle.
Helsekassen godkjenner kun behandling utført i Norge.
Bidrag gis i form av støtte/dekning til dokumenterte utgifter. Studenten
må selv passe på å få en original spesifisert regning der det fremkommer
at det er studenten selv og ingen annen som har fått behandlingen som
står oppført. All behandling må være betalt.
For å få støtte må studenten ha betalt semesteravgiften.
1. Det ytes refusjon av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege,
psykolog, poliklinikk, røntgen, pasientreiser og medisiner/utstyr på blå
resept, fratrukket egenandelen på kr. 500. Utgifter fra kr. 500 til
egenandelstak 1 dekkes av Studentinord. I 2014 er egenandelstaket på
kr. 2105.
2. Utgifter til taxi/buss til og fra skole refunderes med inntil 1500 kr pr år.
Nødvendigheten av særskilt transport må dokumenteres med
legeerklæring.
3. Det kan søkes om dekning av utgifter til fysioterapeut. Fysikalsk
behandling og behandling hos kiropraktor. Egenandelen er på kr. 500,og Studentinord dekker inntil kr 1000,- pr år til fysikalsk behandling.
Eventuell refusjon fra folketrygden trekkes i fra.
4. Det gis støtte til brilleglass dersom de er kjøpt og levert av godkjent
optiker med kr 500 en gang i studietiden ved HiN. Synsprøve
refunderes i forbindelse med brillekjøp hos optiker.
Det gis ikke støtte til linser, brilleinnfatning, solbriller eller annet
tilbehør.
Det kan ikke søkes om refusjon av utgifter påbeløpt i perioden 20. juni til
20. august.
Siste frist for å levere søknad gjeldende inneværende år er 20. januar
påfølgende år. Søknadsskjema fås hos Sosialrådgiver eller i Servicetorget,
eller du kan laste det ned her. Søknaden skal leveres til sosialrådgiver
sammen med kopi av studentbeviset samt gyldige kvitteringer og
erklæringer.
Fastsatt søknadsskjema må benyttes. Administrasjonen forbeholder seg
retten til å kontrollere gitte opplysninger.
Det forutsettes at studenten er registrert ved HiN, både ved behandlingsog søknadstidspunktet.
Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er 2 uker. Innvilget
dekning av utgifter utbetales via bank.
Søknadene behandles konfidensielt.
Dersom styret i Studentinord vurderer at de økonomiske belastningene av
ordningen blir for store, kan styret endre størrelsen på egenandeler og
kriterier for ordningen. Disse endringene kan også gis tilbakevirkende
kraft i forhold til søknader om refusjon som er fremsatt, men der utgiftene
ikke er refundert til studenten.
SØKNAD OM UTBETALING FRA
HELSEKASSEN
Fylles ut av søker
Navn
Adresse
Postnummer/sted
Telefon
E-post
Studiested
Studentnummer
Personnummer (11 siffer)
Kontonr for utbetaling
Utbetalingsgrunnlag
q
q
q
q
Frikort opptjent (kopi legges ved)
Utgifter til taxi/buss skole/hjem
Utgifter til brilleglass/optiker
Utgifter til fysikalsk behandling
Husk og legge ved kvitteringer
Evt. andre opplysninger som
har betydning for søknaden
Jeg bekrefter at gitte opplysninger er riktige og at semesteravgift er betalt til
Studentinord for inneværende semester. Studentinord har rett til å sjekke opplysningene
mot Folketrygden og studiestedet.
Sted, dato og underskrift:
________________________________________________________________
Siste frist for å søke om midler fra helsekassen er 20. januar påfølgende år.
Kopi av gyldig studentbevis må legges ved søknaden!
Fylles ut av Studentinord
Dokumenterte utgifter
Beløp som utbetales
Dato/signatur
q Frikort
q Beløp: