Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader

Dok.id.:
1.2.2.2.13.3
Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader,
nestenulykker og yrkessykdom
Dok.type:
Prosedyre
Utgave:
Skrevet av:
Gjelder fra:
Godkjent av:
Sidenr:
5.00
VB
18.06.2013
HAMU
1 av 7
Retningslinjene for melding, registrering og oppfølging av skader, nestenulykker og
yrkessykdom består av to deler.
1. Del en: «Roller, ansvar og definisjoner».
2. Del to: «Fremgangsmåten for melding om skader, nestenulykker og yrkessykdom».
Retningslinjene skal sikre:
 At alle personskader, materielle skader og nestenulykker meldes internt og til
eksterne myndigheter etter lovpålagte krav, jf aml § 5-1 og § 5-2.
 At det blir gjennomført riktig oppfølging når en arbeidstaker rammes av skader
eller sykdommer som antas å ha sin grunn i arbeidet eller forhold på arbeidsplassen
 At skaden blir gransket for å avdekke risikofaktorer i arbeidsmiljøet, og at det
gjennomføres nødvendige tiltak for å hindre gjentagelse, jf retningslinjer for
melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser.
Del 1: Roller, ansvar og definisjoner
1.
Roller og ansvar
Arbeidstaker/studenter/elever:
 Plikter umiddelbart å melde fra til leder/undervisningspersonell dersom det skjer
skade på person, materiell eller miljø, og ved nestenulykker.
 Fylle ut nødvendige skjemaer inkludert avviksmelding, se punkt 4 i retningslinjer
for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom
hvor det står nærmere beskrevet om fremgangsmåten for de ulike skjemaer.
Nærmeste leder for arbeidstaker:
 Etter melding fra arbeidstaker/studenter/elever skal nærmeste leder håndtere
situasjonen/hendelsen i henhold til en hver tid gjeldende lov og regelverk.
 Varsle internt i virksomheten og til myndighetene ut i fra alvorlighetsgraden på
skaden, nestenulykken eller ulykken. Etter aml § 5-2 skal arbeidsgiver varsle
arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en alvorlig ulykke som
medfører død eller alvorlig personskade.
 Påse at internt skademeldingsskjema (blankett 13) fylles ut i samarbeid med
arbeidstaker og verneombud. Kopi av skjema skal deretter sendes til korrekte
mottakere av arbeidsgiver.
 Skal fylle ut og sende skademeldingsskjema (13-07.5) til NAV når en arbeidstaker
blir påført skade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning. Skjema
sendes til NAV kontoret der den skadde bor eller oppholder seg i Norge.
 At den skadede informeres om rettigheter i pensjonskassen gjennom tildeling av
brosjyren og skademeldingsskjemaet til pensjonskassen. Arbeidsgiver skal også
signere skjemaet som skal sendes pensjonskassen.
 At skaden/hendelsen granskes for å finne den virkelige årsakssammenhengen for å
forebygge tilsvarende skader/hendelser (risikovurdering).
Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader,
nestenulykker og yrkessykdom
Dok.id.: 1.2.2.2.13.3
Side : 2 av 7



Sikre seg at virksomheten fører register i henhold til arbeidsmiljølovens § 5-1 over
alle personskader som oppstår under utførelsen av arbeid, samt melde fra om
hendelsen slik at denne registreres internt. Det samme gjelder sykdom som antas å
ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen.
At dokumentasjon arkivers på korrekt måte for å sikre at arbeidstaker ikke taper
rettigheter.
Dødsfall skal meldes til personal- og organisasjonssentret.
Leder i virksomheten(f.eks. rektor)/øverste administrative leder(etatssjef):
 Sørge for at denne retningslinjen er kjent i virksomheten blant alle
ledere/ansatte/studenter/elever.
 Sørge for at virksomheten har rutiner/prosedyrer for å håndtere
situasjoner/hendelser på en forskriftsmessig måte (eksempel rutiner ved
blodsmitteuhell og stikkskader).
 Sørge for at alle har kunnskap om hvor nødvendige skjemaer er tilgjengelig.
 Skal sørge for at virksomheten fører register i henhold til lovverk over alle
personskader som oppstår under utførelsen av arbeid. Det samme gjelder sykdom
som antas å ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen.
 At dokumentasjon arkivers på korrekt måte for å sikre at arbeidstaker ikke taper
rettigheter.
 Skal straks melde fra til øverste leder i etaten og hovedvernombud dersom skaden
eller nestenulykken er av alvorlig karakter.
 Etatssjef har ansvar for å varsle fylkesrådsleder og fylkesråden dersom skaden eller
nestenulykken er av alvorlig karakter.
 Sikre at nødvendig melding er gitt til arbeidstilsynet og politiet når det skjer en
alvorlig ulykke som medfører død eller alvorlig personskade.
 Dødsfall skal meldes til personal- og organisasjonssentret.
Verneombudet:
 Skal være med å fylle ut internt skademeldingsskjema sammen med leder og
arbeidstaker.
 Skal ha kopi av internt skademeldingsskjema.
 Skal ha kopi av varsling gitt til arbeidstilynet og/eller politiet
Arbeidsmiljøutvalget:
 Skal gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og
nestenulykker.
 Søke å finne årsaken til ulykken eller sykdommen.
 Se til at arbeidsgiver treffer tiltak for å hindre gjentakelse.
Personal og organisasjonssentret
 Legge fram interne meldinger om skader og nestenulykker for HAMU slik at
innsats mot forebygging kan prioriteres.
 Sørge for at andre aktuelle enheter får informasjon om skader og nestenulykker
slik at disse kan iverksette tiltak for å hindre tilsvarende hendelser i sin
virksomhet.
 Skal melde dødsfall til pensjonskassen og forsikringen.
Troms fylkeskommune
Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader,
nestenulykker og yrkessykdom
Dok.id.: 1.2.2.2.13.3
Side : 3 av 7
2.
Aktuelle definisjoner for forståelsen av retningslinjene (arbeidstilsynet)
Rolle
Definisjon
Arbeidstaker
Enhver som utfører arbeid i annens tjeneste
Arbeidsgiver
Enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste
Leder
Enhver som i arbeidsgivers sted leder virksomheten eller enheten
Fraværsskade
En arbeidsulykke som medfører sykefravær gjennom enten egenmelding eller
sykemelding
Arbeidsulykke
Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som en ansatt har vært
utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre
hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det
som er normalt i vedkommendes arbeid.
Alvorlig ulykke Dødsulykke eller ulykke som har ført til (person)skade
Yrkesskader
Legemsskade eller sykdom som er forårsaket av en arbeidsulykke
Yrkessykdom
Skade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning i henhold til lov om
folketrygd.
Nestenulykke
Er en uønsket hendelse som under endrede vilkår kunne ha ført til skade på personer,
miljø og/eller verdier.
Alvorlig(person) Med "alvorlig skade" menes enhver skade, fysisk eller psykisk, som medfører varig eller
skade
lengre tids arbeidsudyktighet. Skaden kan på et senere tidspunkt vise seg å være mer
alvorlig en først antatt.
Arbeidstilsynet har satt opp ni punkter som karakteriserer begrepet ”alvorlig skade”
1.
Hodeskade/hjernerystelse (med tap av bevissthet og/eller andre alvorlige
konsekvenser)
2.
Skjelettskade (unntatt enkle brister eller brudd på fingre eller tær)
3.
Indre skader (skader på indre organer som lunger, nyrer, milt osv.)
4.
Tap av kroppsdel (amputasjon av legemsdel eller deler av slike)
5.
Forgiftning (med fare for varige helseskader som for eksempel hydrogensulfidforgiftning)
6.
Bevissthetstap (på grunn av arbeidsmiljøfaktorer som for eksempel
oksygenmangel)
7.
Forbrenning, frostskade eller etseskade (alle fullhudsskader (tredje grad) og/eller
delhudsskader (andre grad) i ansiktet, på hender, føtter eller i anogenitalområdet,
samt alle delhudsskader (større enn fem prosent) av kroppsoverflaten)
8.
Generell nedkjøling (hypotermi)
9.
Skade som krever sykehusbehandling (unntatt enklere poliklinisk behandling)
Disse punktene kan være til hjelp når du skal vurdere om skaden er av en slik karakter at
den skal meldes. Hvis du er i tvil kan du rådføre deg med verneombudet eller kontakte
Arbeidstilsynet.
Troms fylkeskommune
Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader,
nestenulykker og yrkessykdom
Dok.id.: 1.2.2.2.13.3
Side : 4 av 7
Del 2 Fremgangsmåte for melding om skader, nestenulykker og yrkessykdom
1.
Rutiner for oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdommer
1.1 Håndtering og videre oppfølging av hendelsen
Virksomheten skal ha rutiner/prosedyrer for å håndtere og følge opp
situasjoner/hendelser/skader etter gjeldende rutiner og lovverk. Arbeidstakere skal varsle
nærmeste leder umiddelbart ved skade og nestenulykker. Leder skal håndtere
situasjonen/hendelsen i henhold til gjeldende lov og regelverk.
1.2 Skjemaer og fremgangsmåte for melding av skader, nestenulykker og
yrkessykdommer
I Troms fylkeskommune skal ulike skjemaer fylles ut vurdert opp mot alvorlighetsgraden på
hendelsen. Hvilke skjemaer som skal fylles ut må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Avviksmelding ihht retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede
hendelser skal alltid fylles ut.
Alvorlighetsgraden er med på å bestemme hvor langt man skal gå i forhold til meldinger om
skade. Følgende meldeskjemaer finnes:
I.
Internt skademeldingsskjema i Troms fylkeskommune arbeidstaker (blankett
13)
II.
Småskadeskjema for elever
III.
Melding til NAV av yrkesskade og yrkessykdom som gjør det nødvendig med
medisinsk behandling eller som medfører arbeidsuførhet/senskade (13-7.05).
IV. Skademelding til forsikringsselskapet når det foreligger skade eller sykdom
som kan gi arbeidstakere eller elever rett til yrkesskadeerstatning.
V.
Meldeskjema til politi og arbeidstilsynet ved alvorlig skade eller dødsulykke
VI.
Rapportering til andre tilsynsmyndigheter
I. Internt skademeldingsskjema i Troms fylkeskommune arbeidstaker (blankett 13):
Den skadde skal ta initiativ til å fylle ut internt skademeldingsskjema (blankett 13) i samråd
med verneombudet og eventuelt leder. Den skadde leverer sin skademelding til nærmeste
leder som da er ansvarlig for å håndtere skademeldingen i henhold til gjeldene rutiner. Leder
skal påse at det skrives skademelding dersom den skadde selv ikke tar initiativet. Leder, den
skadde og verneombudet skal alle undertegne det interne skademeldingsskjemaet. Leder er
ansvarlig for at for alle som skal ha kopi av det interne skademeldingsskjema får dette.
Følgende skal ha kopi av skademeldingsskjemaet:
 Et eksemplar i personalmappen til arbeidstakeren
 Et eksemplar til øverste leder i virksomheten
 Et eksemplar skal arbeidstaker beholde
 Et eksemplar skal sendes hovedvernombud
Internt skademeldingsskjema (blankett 13) ligger som eget skjema i HMS metodehåndbok.
Øverste leder skal sørge for at virksomheten registrer alle personskader som oppstår under
utførelsen av arbeidet blir registrert. Det samme gjelder sykdom som en tror er forårsaket av
arbeidet eller av forholdene på arbeidsplassen, jf aml § 5-1.
Troms fylkeskommune
Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader,
nestenulykker og yrkessykdom
Dok.id.: 1.2.2.2.13.3
Side : 5 av 7
II. Småskadeskjema for elever
Alle skadehendelser skal meldes skolen, som har ansvar for å registrere skaden. Hendelser
som med stor sannsynlighet ikke vil medføre forsikringskrav skal også registreres.
Småskadeskjema skal benyttes til registering av alle skader. Skjema skal ikke sendes
forsikringsselskapet, men oppbevares hos den enkelte enhet.
Les mer om forsikring av elever her.
III. Melding til NAV av yrkesskade og yrkessykdom som gjør det nødvendig med
medisinsk behandling eller medfører arbeidsuførhet/senskade
Når det foreligger en personskade, sykdom som krever medisinsk behandling, sykdom som
fører til arbeidsuførhet eller mistanke om senskade skal både intern skademelding og melding
til NAV sendes.
Nærmeste leder er ansvarlig for at skademeldingsblankett NAV 13-07.05 fylles ut og sendes
NAVsnarest og senest innen 3 dager.
Arbeidsgiver skal også sende skademelding til NAV i alle tilfeller hvor NAV lokalt ber om
det eller hvor arbeidstaker ønsker det.
Arbeidsgiver skal sende melding selv om arbeidsgiver er i tvil eller mener det ikke foreligger
arbeidsulykke/yrkessykdom. Arbeidsgiveren kan eventuelt anføre sitt syn på dette, men
myndighetene avgjør godkjenningsspørsmålet.
Skadede som er frilansere eller selvstendige næringsdrivende, må selv melde skaden.
Skademeldingsblankett NAV 13-07.05 skal sendes NAV der den skadde bor eller oppholder
seg i Norge. Husk kopi til personalmappen.
Link til blankett 13-07.05
IV. Skademelding til forsikringsselskap når det foreligger skade eller sykdom som kan
gi rett til yrkesskadeerstatning.
For arbeidstakere:
Dersom det foreligger skade og sykdom som kan gi rett til yrkesskadeerstatning skal dette
meldes forsikringsselskapet.
Arbeidstakere i TFK er forsikret i.h.h.t. hovedtariffavtalens § 11, og skal melde fra til
forsikringsselskapet når det har oppstått skade eller sykdom i tilknytning til arbeidet, evt reise
til og fra jobb, som medfører arbeidsuførhet (tapt inntekt, tap i fremtidig inntekt), varig
medisinsk invaliditet eller dødsfall.
Det er den som er påført skade eller pårørende som skal fylle ut skjemaet, men skjemaet skal
undertegnes av arbeidsgiver. Link til skjema.
Troms fylkeskommune
Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader,
nestenulykker og yrkessykdom
Dok.id.: 1.2.2.2.13.3
Side : 6 av 7
Kopi av melding som er sendt NAV og/eller arbeidstilsynet vedlegges. Pr mai 2013 skal
skjema sendes: Gjensidige, Storgata 92, 9008 Tromsø.
For informasjon om arbeidsgivernummer, kundenummer og forsikringsnummer ved
yrkesskade kontakt personal- og organisasjonssentret.
Dødsfall skal meldes til personal- og organisasjonssentret. Personal- og organisasjonssenter
vil deretter fylle ut skjema og sende til forsikringsselskapet.
For elever:
Skjema til forsikringsselskapet skal kun sendes dersom det er krav om forsikringsutbetaling.
Les mer om forsikring og elevskade her. Det er et eget skjema som skal benyttes ved
elevskader. Link til skjema.
V. Varsling av dødsulykke og alvorlige skader til Arbeidstilsynet og Politiet
Arbeidsgiver har plikt til å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer
en alvorlig ulykke. Dette gjelder dødsulykker og ulykker som har ført til alvorlig skade.
Varslingen skal skje så snart som mulig etter at ulykken har skjedd, slik at Arbeidstilsynet og
politimyndighetene skal kunne undersøke forholdene rundt hendelsen, jf aml § 5-2. Senere
skal varslet bekreftes skriftlig. Arbeidstilsynet har eget meldeskjema som skal benyttes.
Verneombud skal ha kopi av bekreftelsen.
Varsling pr telefon:

Politimyndighetene: 112
 Skal ha melding umiddelbart ved alvorlige hendelser.
 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal nærmeste
politimyndighet straks varsles.

Arbeidstilsynet i åpningstiden: 815 48 222.
 Skal varsles umiddelbart etter alvorlig ulykke/skade.
 Du vil få et eget valg for melding av ulykker på telefonen.
 For varsling utenfor åpningstid finnes det en egen telefonliste se
www.arbeidstilsynet.no
Link til www.arbeidstilsynet.no
Link til skjema for melding til arbeidstilsynet
VI. Rapportering til andre tilsynsmyndigheter
Virksomheten må ha oversikt over hvilke andre tilsynsmyndigheter som skal ha varsling ved
skade/ulykker i henhold til en hver tid gjeldende forskrift. For eksempel:
 Alle skader som er forårsaket av ioniserende stråling til Statens Strålevern
 ELulykker med personskader skal i hvert enkelt tilfelle meldes til Direktoratet for
samfunnsikkerhet og beredskap, først over telefon og deretter ved hjelp av skjema
HR-130.
Troms fylkeskommune
Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader,
nestenulykker og yrkessykdom
Dok.id.: 1.2.2.2.13.3
Side : 7 av 7
Referanser:
Arbeidsmiljøloven, særlig §§ 5-1, 5-2 og 5-3
Forskrift om systematisk helse, miljø, og sikkerhetsarbeid i virksomheter
Arbeidstilsynets varslingsliste
Lov om strålevern og bruk av stråling
Genteknologiloven med forskrifter
Foruresningsloven
Folketrydloven
Rundskriv NAV yrkesskade
Rundskriv NAV yrkessykdom
Vedlegg:
Internt skademeldingsskjema arbeidstaker (blankett 13)
Småskadeskjema elever
Meldeskjema til NAV (NAV 13-07.05)
Skjema arbeidstaker (Gjensidige)
Skjema elevskade (Gjensidige)
Melding om ulykke til Arbeidstilsynet
Kryssreferanser
Personalforsikring
Skademelding forsikring
Forsikring av elever
Troms fylkeskommune