Kirkedøra 2015 nr. 1

Kirkedøra
Menighetsblad
for menighetene i Hemne og Snillfjord
Nr 1 2015 – Årgang 59
Fager kveldsol smiler over heimen ned,
jord og himmel kviler stilt i heilag fred.
50 år som organist
Jostein Selnes takkes for 50 år som organist i
Snillfjord
Konfirmantene kommer
Konfirmantene i Hemne og Snillfjord samler inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i tiden mellom 22 .og 24. mars.
“Kem e du får nå’n?“
– intervju med de kirkelige ansatte.
Jeg heter Åge Tølche. Jeg jobber som kirketjener I Vinje
Det beste med jobben er:
Føler at jeg gjør en viktig jobb for bygda. Liker spesielt godt å
være ute og jobbe på Kirkegården om sommeren.
En vanlig dag på jobben ser sånn ut:
Vanskelig å si, da det er en del uforutsette ting som kan
komme på. Og så har jeg ikke full stilling, så dagene blir veldig
forskjellige
Dette får meg i godt humør:
Trivelige møter med staben da vi jobber godt i lag
Min drøm for kirkene i Hemne og Snillfjord er:
Som kirketjener i Vinje ser jeg fram til den dagen restaureringen av Vinje kirke blir ferdig og at det også blir positivt for
besøket i kirken.
Andakt
Det er motoren som teller
Bare spør Petter Solberg! Det er motoren som teller: Ikke hvordan bilen ser ut.
Bare spør Jesus Kristus! Det er det indre som teller: Ikke hvordan du ser ut.
Apostelen Paulus vet dette når han former en bønn for sine venner i Efesermenigheten:
Derfor bøyer jeg mine knær for Far,
han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord.
Må han som er så rik på herlighet,
gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.
Må Kristus ved troen bo i deres hjerter
og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.
Må dere sammen med alle de hellige
bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden,
ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.
Må dere bli fylt av hele Guds fylde!
Han som virker i oss med sin kraft
og kan gjøre uendelig mye mer
enn det vi ber om og forstår,
ham være ære i kirken og i Kristus Jesus
gjennom alle slekter og evigheter! Amen.
Og for å gå tilbake til utgangspunktet.
Det som Paulus gjør her, er å bestille den beste mekaniker til å foreta en total service på motoren….
Jon Nilsen
2
HEMNE KIRKEKONTOR:
Præsten skriv:
Hasselv. 13, 7200 Kyrksæterøra
Tlf: 72 45 00 80
Åpningstid kontor:
mandag – fredag 10.00 – 14.00
E-post: [email protected]
Godt nytt
Kirkeverge Egil Hammervik
Tlf 488 69 504
e-post: [email protected]
Sokneprest Jon Nilsen
Kontortid: onsdager 11 - 13
tlf: 488 69 572
privat: 906 80 381
e-post: [email protected]
Sokneprest
Gustav Drønnen-Schmidt
Kontortid: onsdager 9 - 13
Tlf: 917 32 499
e-post:
[email protected]
Også i år deler vi ut ”Godt Nytt” til 5-klassingene. Noen vil vel si at det heller er gammelt nytt
da denne boka er nesten 2000 år gammelt.
Det gode med denne boken er at den fremdeles
kan hjelpe oss i hverdagen. Der får vi nemlig vite hvor høyt Gud elsker oss
og derfor sendte sin Sønn for å frelse oss.
Det betyr at vi får komme til Gud med våre gleder og sorger, håp og frykt. Å
være trygg på at han kommer til unnsetning. Han gir oss rett til å bli tilkoblet
den mektigste kraftkilden i hele verden: Guds kjærlighet i Jesus Kristus.
”Bibelen er livets bok for meg, den er livets kilde midt i hverdagen.
For Jesus stiger ut av sidene når jeg leser” var det en som erfarte.
Menighetspedagog
Eirunn Johansen
Kontortid: torsdag 10.00 – 14.00
Tlf: 488 69 573
e-post: [email protected]
Dette er ikke hvilke som helst ord. Dette er ord som mennesker leser over
hele jordkloden til trøst, til oppmuntring eller rettledning fordi ordene gir
hjelp til det daglige liv.
Sekretær Nina Enebak
Tlf: 488 69 434
e-post: [email protected]
Der blir de minnet på om hvor høyt Gud har elsket oss. Guds kjærlighetserklæring. Jesus kom til oss for å frelse oss, for å oppheve døden og gi oss
tro, håp og kjærlighet nok for oss selv og de vi møter på vår vei..
Organist Bjørn Leifsson
Kontortid: onsdag 12.00 – 14.00
Tlf: 488 69 378
e-post: [email protected]
Kirketjener i Hemne:
Birgit Bjerkan
Tlf: 488 69 689
Kirketjener i Vinje:
Åge Tølche
Tlf: 454 56 205
Kirketjener i Heim:
Erling Klungervik
Tlf: 414 43 226
Snillfjord:
Kirkeverge Egil Hammervik
Tlf 488 69 504
e-post: [email protected]
Sokneprest Jon Nilsen
onsdag, torsdag og fredag
kl: 09.00 – 11.00
tlf: 72 45 71 39
tlf: 488 69 572
privat: 906 80 381
e-post:
[email protected]
Organist Jostein Selnes
Tlf: 906 91 693
Kirketjener/klokker
Leslie Fielding
Tlf: (hjemme): 72 45 55 98
Informasjon om Kirkedøra
Kirkedøra kommer ut med 5 nr i året. Neste kirkedøra kommer i løpet av
april.
Den vil inneholde informasjon om vårens konfirmasjoner. Om hvem som
blir konfirmert når og hvor. Dette legges også ut på hjemmesidene når
det er klart.
Hjemmeside for Hemne og Snillfjord:
www.hemnekirke.no
Her finner du oversikt og opplysninger om
virksomheten i alle soknene
og info om hvordan du kan komme i kontakt med
ansatte og menighetsråd/fellesråd
3
Nytt fra kirkeverge Egil Hammervik
Kommunereformen
15. januar i år hadde kirkevergene invitert ordførerne i Orkdal prosti til møte i Snillfjord.
Tema var kommunereformen og konsekvenser for kirken.
Fem ordførere av åtte takket ja til invitasjonen og møtte opp. Undertegnede innledet og ledet møtet. Innledningen omhandlet konsekvensene for den lokale kirken. Kirkens ønske om å være involvert i prosessen rundt om i kommunene.
KA og Kirkerådet har sendt brev til fylkesmennene med ønske om at kirken blir tatt med i prosessen.
Kirkeverge Albert Stålskjær fra Frøya holdt innlegg på vegne av kirkevergene. Han la bl.a. fram en del kostratall som fortalte litt om økonomien i de forskjellige fellesrådene i prostiet. Denne viste at Hemne ligger omtrent midt på treet m.h.p.
bevilgning pr. innbygger, mens Snillfjord ligger i det lavere skiktet.
Ordfører Are Hilstad fra Meldal holdt innlegg på vegne av ordførerne. Han snakket litt om selve prosessen fram mot
sammenslåing av kommuner. Innen våren 2016 skal kommunene ha fattet vedtak om hvem som skal gå sammen.
Han mente det var viktig at kirken var tett på prosessen og at kirkevergene meldte seg på debatten.
Kommunereformen vil også bli en stor reform for kirken fordi Kirkeloven sier at det skal være et fellesråd i hver kommune. Dette vil igjen si at fellesrådene også må slås sammen i samsvar med de nye kommunegrensene. Den lokale
kirken vil dermed bli organisert i større enheter med de fordeler og ulemper det måtte føre med seg. Sammen med at
kirken innen 2017 skal være skilt fra staten ser det ut for at den lokale kirken går spennende tider i møte.
Valg på nye menighetsråd
I september i år, sammen med kommune- og fylkestingsvalg, skal det også avholdes valg på menighetsråd. Det skal
stilles lister for tre menighetsråd +i Snillfjord menighetsråd/ fellesråd. Menighetsrådene i Hemne skal igjen danne grunnlaget for Hemne kirkelige fellesråd.
Vi trenger engasjerte folk på listene, som kan være med å øve innflytelse i en
spennende tid. Ved forrige valg var det visse problemer med å få nok folk på listene. Vi håper du takker ja når du blir spurt denne gangen.
Det er også viktig å være klar over at det er mulig å stille egne lister. Det blir sjelden og nesten aldri gjort.
Ved dette valget har grupperinger signalisert at det vil skje. Spennende.
Nytt lydanlegg og projektorer i Hemne kirke
I 2014 ble det investert i nytt lydanlegg i Hemne kirke. Det gamle var veldig dårlig, så det var modent for utskifting. Kostnadene ved denne anskaffelsen ble
dekt av gaver gitt i forbindelse med begravelser, kirkeofring og bruk av fellesrådets midler.
Fellesrådet har
også investert i
projektorer slik at
salmetekster og
gangen i gudstjenesten kan
vises på veggen.
Dette skal gjøre
behovet for bruk
av papir mindre.
Telefon 913 89 113
4
Min salme av Åse Aastum
Når heile verda syng mot Gud.
Dette er en salme som vi i Snillfjordkoret har sunget noen ganger. Edvard Hoem har laget teksten ,
og Henning Sommerro melodien. Tekst og melodi er flettet tett inn i hverandre og forsterker innholdet. Og innholdet er skapelsesfortellingen fra 1. Mosebok. Vi kan liksom både se og høre hva som
foregår for hver skapelsesdag — «Dei mørke vatna åpnar seg der Herrens ande sviv»-- Hoem skriver om hver enkelt skapelsesdag; om havsens bølger, om ti tusen slag som ber grøde fram, om kval
som med sporden slår og om at det stig ei kvinne og ein mann i Herrens likning fram.
Ja, hele
sangen er så mektig, og Hoems nynorsk gjør innholdet ennå mer intenst og levende. Og med Henning Sommerro sin melodi til denne teksten, blir dette etter min mening et stort mesterstykke av en
salme. Den står på nr. 304 i den nye salmeboka.
1. Når heile verda syng mot Gud,
da gryr den nye dag.
Vi møter morgonen i lag,
vi stig av søvnen ut.
Dei mørke vatna opnar seg
der Herrens Ande sviv.
På Herrens ord kjem lys og liv.
Halleluja, halleluja, halleluja.
2. Høyr, vatnet renn med torelyd,
og regnet fell og fell.
Ein foss kjem brusande frå fjell,
og havsens bølgjer bryt.
Ein kvelving stig, der skyer driv,
før andre skapingsdag
finn kveld der lange skugga kliv.
Halleluja, halleluja, halleluja.
3. Når heile verda syng mot Gud,
set nye vokstrar frø,
og kornet veks med smak av brød,
og nektar renn frå sky.
Ti tusen slag ber grøde fram,
no mognar frukt og bær.
Det er den tredje skapingsdag!
Halleluja, halleluja, halleluja.
4. Den fjerde dag, den fjerde dag
skyt lyn i mørke rom,
og soler flyt på skyers skum
for Herrens andedrag.
Ein måne glid frå rand til rand,
og stjerner brenn og skjelv
i kulden frå den tomme kvelv.
Halleluja, halleluja, halleluja.
5. Da stig det fisk der havbrot ryk,
og kval med sporden slår,
og fugl på store venger fyk
dit dagens grenser går.
Dei svevar over hav og jord,
dei skrik og parrer seg.
Det er den femte skapingsdag!
Halleluja, halleluja, halleluja.
6. Ein skugga flyktar gjennom skog,
og villdyr skifter ham.
Da stig ei kvinne og ein mann
i Herrens likning fram.
Og mannen leitar og finn svar
i hennar andletsdrag.
Det er den sjette skapingsdag!
Halleluja, halleluja, halleluja.
7. Og mennesket skal sjå seg sjølv
blant alla skapte slag.
Og Herren ser sitt store verk
og held ein kviledag.
Når mennesket er skapt på ny,
stig jubelen mot sky!
Og heila verda syng mot Gud:
Halleluja, halleluja, halleluja.
5
Barnehagegudstjeneste!
Onsdag 17. desember kl.10.00 var Hemne kirke klar for en annerledes gudstjeneste: 4- og 5åringene fra Haugatun, Bakkely, Grøtnes, Regnbuen og Labbetuss barnehage kom ☺ Det var
artig, det! I tjukke klær, for det var kaldt denne dagen, kom de enten traskende eller kjørende.
Klærne ble skrelt av, så det ble ikke for varmt og ikke for kaldt, og så var alle klar for det som
skulle skje. Og det første som skjedde, var at alle så på altertavla at den ikke var som den skulle.
Noen hadde dekket hele bildet med en stor pappbit, hvor det sto et tall som mange klarte å lese:
2 og 4. 24! Dagen i desember hvor vi feirer at Jesus ble født! Og riktig nok, da den kjempestore
luka blei åpna, så var det bilde av Jesus og Maria og Josef bak.
Det store treet var allerede
pynta, men Gustav prest hadde
et lite tre også. Og det var det
barna som skulle pynte! Kirketjener Birgit ordna stjerne til oss,
og den måtte vi låne fra det
store treet. Vi sang masse, blant
annet den sangen vi lærte da
menighetspedagog Eirunn besøkte oss i barnehagen vår. Og
så gikk vi rundt juletreet som vi
hadde pynta! Til slutt satte vi oss
ned og spiste klementin og pepperkake. Nam! Ut i kulda igjen,
men kanskje vi får lov til å
komme igjen til neste år? God
jul!
Juletregang var populært på barnehagegudstjenesten!
Fra bønnevandringa på Konfirmantreunion
6
Knut Johan Singstad skriver:
«Reunion for konfirmantene 2014»
Konfirmantene for 2014 ble fredag 5. desember invitert til reunion på Misjonshuset. Vi startet med en liten presentasjonsrunde slik at Gustav prest fikk hilst på alle. Deretter pizza fra Kafè Koselig, hvor vi ble sittende rundt
bordene og diskutere om løst og fast, Gud og Jesus, og ikke minst om kjærlighet. Gustav avsluttet med å si litt
om sine tanker om kjærlighet, og hvor viktig kjærlighet er for oss mennesker, både mellom mennesker og kjærlighet til seg selv.
Deretter leikte vi oss litt oppe i storsalen og det er veldig artig at «Fruktsalat» fremdeles er like populært. «Fruktsalat» ble en vinner under fjorårets konfirmantleir, hos en veldig aktiv og sprek gjeng med konfirmanter.
Vi avsluttet det hele med å tenne lys, legge bønnelapper på «vannet», og be en bønn i fellesskap. En fin avslutning på et flott gjensyn med fjorårets konfirmanter. Vi hadde en flott leir på Søvasslia i mars, og det er godt å se
så mange voksne, sporty og fornuftige ungdommer.»
Lys Levende – igjen!
Snillfjord arrangerer Lys Levende igjen, fordi Jesus ble lys levende igjen! Lørdag 28. februar til søndag 1.
mars skjer det i Snillfjord kirke:
Alle 5.klassinger i kommunen inviteres til sprudlende, spennende og spenstige opplevelser med overnatting og
Lys Levende-gudstjeneste med utdeling av Det Nye Testamente☺
Blir det fuglekasse-snekring i år? Andre hobbyaktiviteter? Og hva slags vandring skal vi ut på (innen kirkas 4 vegger)?
Noe vet vi helt sikkert: Det blir gode venner, gode voksne, god mat – og god
natt☺
Velkommen!
Lys Levende 2014
GAVER TIL KIRKEN
Dersom noen har lyst til å gi
en gave til kirkens arbeid er
det mulighet for det:
Hemne Menighetsråd
*4312 47 22129
Heim Menighetsråd
*6410 56 08169
Vinje Menighetsråd
*4312 40 31835
Trosopplæring *4312 07 59893
Kirkedøra *4312 41 16393
Gavekonto Snillfjord kirke: 4312 07 57394
7
Vi synger julen inn i Snillfjord
Snillfjord-koret og Glade Røyster hadde felles opptreden og
viser her at det er gøy å synge salmer i kor.
Takk også til Jostein og Anne Kristine for at de i 40 år har spilt
og dirigert korene.
Juletrestjerna skinte under prestens andakt
Vi synger julen ut i
Staurset
Også i år var det
gudstjeneste og julefest i grendahuset på
Staurset. Gustav prest
talte om den store
stjerne som ledet vise
menn til Jesusbarnet.
Adventslysene ble tent mens vi sang om håp, tro, kjærlighet
og rettferdighet som himmelkongen skal skape hos oss i vår
mørke verden
Leslie og Jostein satte oss i en fin stemning med vakker musikk
8
Gustavs betlehemsstjerne var altså ikke
”Over taket der a jordmor Matja bor” men
plassert på et bord rett
framfor Bjørn
organist.
Menighetsrådet hadde
som vanlig sørget for
mye god mat. Heldigvis
ble det mulighet for å gå
rundt juletreet etterpå og
synge julesangene
50 år som organist
Jostein Selnes var 16 år da han i 1964 begynte som organist i Snillfjord. Under vi synger julen inn ble han takket for sin store
innsats som organist i Snillfjord av Jon prest og kirkeverge Egil Hammervik.
I løpet av 50 år som organist har Jostein hele tiden fått nye utfordringer: Nye gudstjenesteliturgier både i 1990 og 2011. Da
han begynte var det Landstads reviderte salmebok menigheten sang fra. I 1985 kom Norsk Salmebok, så kom Salmer 1997
før vi fikk den nye salmeboken i 2013. Selv om mye er forandret så har Jostein øvd inn og ikke mistet gløden og sett på det
nye som en berikelse for menighetslivet. Når presten har hatt en dårlig dag på prekestolen så har heldigvis orgeltonene og
salmesangen løftet menigheten. Organisten har en veldig viktig funksjon når folk samles til begravelse og bryllup. Med sin
musikk har Jostein formidlet håp og trøst, fest og glede for flere generasjoner her i Snillfjord. Han er også med på konfirmanttimer i Kirken der vi lærer om gudstjenesten og salmer.
Organisten er viktig for kultur og musikklivet i kommunen. Her i Snillfjord har han spilt for blant annet Snillfjordkoret og
Glade Røyster der han har god støtte av dirigent og kone Anne Kristine.
Stillingen som organist utgjør bare en liten del av hans aktive liv. Jostein må ha en annerledes kalender enn oss andre med
flere dager. Hvordan kan han få tid til å være bonde, med i menighetsråd, kommunestyre, vannverk, slektsforskning og dataundervisning og mye mer?
Vi ønsker Jostein lykke til videre med alt, også som organist. En god organist går aldri ut på dato!
I kriser er vann kritisk!
Tradisjonen tro går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen uken før palmesøndag, som i 2015 er 22. - 24. mars.
Vann og klima blir tema for aksjonen. Vi skal jobbe for retten
til rent vann i en verden utsatt for klimaendringer.
I perioden 22. - 24. mars 2015 kommer igjen over 40 000
bøssebærere fra alle landets menigheter til å gå dør til dør
for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Dette
formidable engasjementet over hele landet gjør aksjonen til
Norges nest største dør-til-dør-aksjon.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn
penger til de som trenger det mest, og å forandre årsaker til
nød gjennom beslutningspåvirkning. Aksjonen har vært arrangert siden 1967. Pengene som samles inn går til Kirkens
Nødhjelps arbeid over hele verden. Mange mennesker i verden kjenner nøden på kroppen. Heldigvis er vi mange.
Gjennom menighetene i Norge og partnere i sør jobber vi
sammen for å bekjempe fattigdom og urettferdighet.
- Vi i Kirkens Nødhjelp er svært takknemlige for den dug-
nadsånden og givergleden vi opplever i det norske
folk.. Et par timers
innsats med bøsse
på aksjonsdagen,
gir mange av verdens mest sårbare
mennesker muligheten til å jobbe seg ut av fattigdom, og muligheten til å
reise seg i krig og katastrofer, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.
Vi trenger at du gir tid, penger og bruker din stemme mot
urettferdighet. Takk for at du er med på Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 22.-24. mars.
Eksempler på hva din støtte er verdt:
• 200 kroner kan gi ett menneske varig tilgang til rent vann.
• 400 kroner gir flomsikring av et hus.
• 1000 kroner kan gi hygienepakker til fem familier. I
katastrofer tar epidemier mange liv. Barn er spesielt utsatt!
9
10
AS
NT
A
NØ
N
N
OT
O
NT
SN
S
EV
E
SÅ
S
IR
DEI
ED
E
NA
N
N
N
LG
ENTER
O
TVALG
m/garanti
UMENTER
N
ng m/garanti
S
Ø
R
E
R
10
2 c, 7200 Kyrksæterøra
4 43 213
en 2 c, 7200 Kyrksæterøra
414 43 213
netilføyelser.
vnetilføyelser.
Elveseter
Begravelsesbyrå
Elveseter
Bli
med åalt
støtte
Vi ordner
ved
begravelser.
Kirkedøra
med
Vi ordner alt ved
enbegravelser.
annonse!
Begravelsesbyrå
La oss ta del i
Laansvaret.
oss ta del i
ansvaret.
●
Begravelsesbyrå
Konfirmasjoner
Hollaveien 2 c, 7200 Kyrksæterøra
Telefon 414 43 213
Heimdal Tlf. 72 84 50 80
Hollaveien
Hollaveien 23,c,7200
7200Kyrksæterøra
Kyrksæterøra
Telefon
414
4343
213213
Telefon 414
Heimdal Tlf. 72 84 50 80
STORT UTVALG
AV GRAVMONUMENTER
STORT UTVALG
Gratis
montering m/garanti
AV GRAVMONUMENTER
•
O●
Konfirmasjoner
Bryllup
Vi ordner alt ved
Vibegravelser.
ordner
O ●alt ved
Bryllup
begravelser.
Minnestund
•
O●
Minnestund
•
La oss
ta også
del i
Vi har
cateringOtil alle typer
Laansvaret.
oss
ta del i
arrangementer
Vi har også
ansvaret.
catering
til alle typer
[email protected][email protected]
[email protected]
Telefon 72 45 48 00
Telefon 72 45 48 00
Heimdal
Tlf.
Telefon
7272
4584
4850
0080
Heimdal Tlf. 72 84 50 80
Telefon 72 45 48 00
(E. Spjøtvold Eftf. Etablert 1977)
(E. Spjøtvold
Eftf. Etablert 1977)
Innehaver:
Ola Bertelsen
Gratis montering m/garanti
Innehaver:
Wesselvn 12,
Ola Bertelsen
7200 Kyrksæterøra
Wesselvn 12,
Mobil 908 97 433
7200 Kyrksæterøra
Tlf.: 72 45 19 95
Tlf.: 72 45 19 95
Naturterapeut
MNNH
Oppussing
og navnetilføyelser.
SONETERAPEUT
- MNNH
SONETERAPEUT - MNNH
Berit
Westerlund
Støen
Vi Oppussing
utfører
også:
og
navnetilføyelser.
KIRKEDØRA
KIRKEDØRA
MED
MED EN
EN ANNONSE
ANNONSE
AROMATERAPI
AROMATERAPI
FOR
FOR
www.eidestein.no
HELSE
OG VELVÆRE
VELVÆRE
HELSE OG
www.eidestein.no
Anne-Lise
Tlf. 72
72 45
45 23
2370
70
Anne-Lise Hanssen
Hanssen - Tlf.
(E. Spjøtvold
Eftf. Etablert 1977)
Innehaver:
7200 Kyrksæterøra
Gratis
montering
Døgnvakt:
Mobil 908 97 433
Telefon 72 45 25 37
Døgnvakt:
med
garanti
Telefax 72 45 25 41
Oppussing
og41
Telefax
72 45 25
Bertelsen
Eget
salmetrykkeri
Eget salmetrykkeri
Tlf.:
72
45
19
95
Agentur
gravmonumenter
Hagaveien
8
navnetilføyelser
Agentur
for gravmonumenter
Egetfor
salmetrykkeri
Eget
salmetrykkeri
Begravelsesbyrå
AS
I
samarbeid
med
I
samarbeid
med
7200 Kyrksæterøra
Agentur for gravmonumenter
Telefon
72Etabllert
45 25 371977)
(E. Spjøtvold
Eftf.
Tlf.: 72
454519
Telefax
72
25 95
41
Telefon 72 45 25 37
(E.Spjøtvold
Eftf. Etablert 1977)
Agentur
for gravmonumenter
SONETERAPEUT
- MNNH
Vi utførerIogså
samarbeid med
I
samarbeid
med
SONETERAPEUT
- Øyvind
MNNH
Innehaver:
Bertelsen
Berit
Westerlund
Støen
• Vask/rensing av monument
Døgnvakt
tlf 72 4512,25
37Kyrksæterøra
Wesselveien
7200
Berit Tlf.
Westerlund
Støen
7297
45
10
96433 • Omsliping
Mobil:
908
97
Mobil:
908
433
av stein
Bertelsen
av stein/sokkel
(E. Spjøtvold
1959)
Eget salmetrykkeri • Oppretting
(E.Spjøtvold Eftf.Eftf.
Etablert Etablert
1977)
tlf. 72
45 25 37
Tlf.Døgnvakt
72 45 10
96
Begravelsesbyrå AS
(E. Spjøtvold Eftf. Etablert 1959)
www.bertelsen-bgr.no
(E. Spjøtvold Eftf. Etablert 1959)
• Montering
av Øyvind
(E.Innehaver:
Spjøtvold
Eftf. Etablert
Bertelsen1959)
Wesselveien Innehaver
12, 7200 Kyrksæterøra
:
StortInnehaver
utvalg av: gravmonumenter
lykter/duer/vaser/bilder
Mobil: 908 97 433
Synnøve
Spjøtvold
Bertelsen
Eget
salmetrykkeri.
Innehaver
Innehaver
:
Døgnvakt
tlf. 72 45 25:37
Synnøve
Spjøtvold
Gratis
montering
m/garanti
• Montering
av
bedrammer
Eget
Øragata
9,salmetrykkeri
7200 Kyrksæterøra
Synnøve
Spjøtvold
Bertelsen
Synnøve
Bertelsen
ØragataSpjøtvold
9, 7200
Kyrksæterøra
Oppussing
og navnetilføyelser
Telefon
72
45
11 11
Øragata
9,
7200
Kyrksæterøra
•
Fjerning
av
gammel
stein
Øragata
9,
7200
Kyrksæterøra
Telefon 72 45 11 11 Vi utfører også Stort utvalg av gravmonumenter
Privat tlf.7272
Telefon
4545
1115
1175
Telefon
72
45
11
11
Gratis montering m/garanti
Privat tlf. 72 45 15 75
Telefax
7245
4515117511
-Vask/rensing av monumentPrivat
72
72 45STØTTE
15 75
Oppussing tlf.
og navnetilføyelser
HER Privat
KANtlf.DU
i stein
-Omsliping avBenkplater
stein
Telefax 72Vi utfører
45 11
72 45 STØTTE
11 11
også 11
HER Telefax
KAN DU
-Oppretting av stein/sokkel
Alt i blomster
-Vask/rensing av monument
-Montering av lykter/duer/vaser/bilder
-Omsliping av stein
Alt i blomster
-Montering avSpyling
bedrammer av
Eget
og
hustak
og
husvegger.
Altkransbinderi
i blomster
Alt i blomster
-Oppretting
av stein/sokkel
MED Eget
EN
ANNONSE
-Fjerning av gammel stein
-Montering av lykter/duer/vaser/bilder
kransbinderi
og
sløyfetrykkeri
Eget
kransbinderi
og
Eget
kransbinderi
og
-Montering av bedrammer
MED
EN
ANNONSE
-Fjerning av gammel stein
Benkplater i stein
sløyfetrykkeri
sløyfetrykkeri
sløyfetrykkeri
KIRKEDØRA
KIRKEDØRA
Modell 362
NATURMEDISINSK
NATURMEDISINSK
Bertelsenav
Stort Ola
utvalg
Innehaver:
Wesselvn 12,
Ola Bertelsen
gravmonumenter
7200 Kyrksæterøra
Wesselvn 12,
(E. Spjøtvold Eftf. Etablert 1977)
Mobil 908 97 433
Døgnvakt:
Mobil 908 97 433
Telefon
72 45 25 37
Døgnvakt:
- Fjerning av gammel stein
Kontakt:
Bertelsen Begravelsesbyrå
Kontakt:
HER
KAN
DU
STØTTE
Tlf:
72
45DU
25 37
Bertelsen
Begravelsesbyrå
HER
KAN
STØTTE
Mob:
Tlf: 908
72 97
45 433
25 37
Mob: 908 97 433
10
O
Konfirmasjoner
O
O
Konfirmasjoner
Konfirmasjoner
Bryllup
O
O
Bryllup
Minnestund
Bryllup
O
O
Minnestund
Vi har
O også
Minnestund
catering
til alle typer
Vi har også
arrangementer
catering til alle typer
[email protected]
arrangementer
[email protected]
Soneterapi
- Øreakupunktur
- Omsliping av
stein
- Oppretting
- Vask/rensing
av monument
Koppingav- stein/sokkel
Bioresonans
- Montering
avav
lykter/duer/
- Oppretting
stein/sokkel
(allergi/matintoleranse/
vaser/bilder
- Montering
av
lykter/duer/
testing og behandling)
- Montering
av bedrammer
vaser/bilder
Rygg/nakkemassasje
- EFT
- Fjerning
av gammel
stein
- Montering
av bedrammer
– Gavekort –
ein.no
stein.no
Hotell Hemne
arrangementer
Berit Westerlund Støen
Berit Westerlund
Støen
72/ 47
454010
Tlf 72av
45Tlf.
10 96
85 5696
Vi utfører
også:
- Omsliping
stein
Tlf. 72 45 10 96
- Vask/rensing av monument
n
ein
monument
vin/sokkel
monument
tein/sokkel
ter/duer/
ykter/duer/
drammer
edrammer
mel
stein
mmel stein
:
kt:
esbyrå
avelsesbyrå
25 37
5 25 37
7 433
97 433
Elveseter
Begravelsesbyrå
Elveseter
Kontakt:
NATURMEDISINSK
NATURMEDISINSK
Spyling av hustak og husvegger
Benkplater i stein
Modell 362
Kontakt:
Spyling av hustak og husvegger
AROMATERAPI
Bertelsen
Bertelsen
FOR
AROMATERAPI
Stein & Spylerservice
Stein
Spylerservice
HELSE&
OG
VELVÆRE
FOR
v/Ola Bertelsen
Anne-Lise
Hanssen
- Tlf.VELVÆRE
72 45 23 70
HELSE OG
Wesselveien
12, 7200
Kyrksæterøra
Anne-Lise
Hanssen
- Tlf.
72 45 23 70
Tlf. 417 70 510
v/Ola Bertelsen
Wesselveien 12, 7200 Kyrksæterøra
Tlf. 417 70 510
Gravstein – Skifer – Benkplater
www.eidestein.no
Gravstein – Skifer – Benkplater
www.eidestein.no
Slekters gang
DØPTE
HEMNE
Lilleah Hoem Krokdal
Milan Ness Sæther
Jøstein Peder Vollan-Aunhaug
Ingrid Volden
Oliver Snekvik Oddan
Fredrik Dromnes Strand
SNILLFJORD
Sara Berdal Selnes
HEIM
Agnar Hammerfjell Thevik
VINJE
Even Fredriksli
DØDE
HEMNE
Oddny Alette Valaas f. 1941
Nelly Johanne Blakstad f. 1933
Even Sponland f. 1946
Borgny Anny Pettersen, f. 1948
SNILLFJORD
Liv Greta Volden, f. 1948
Arild Osvold Hansen, f. 1935
HEIM
Arne Margido Helland f. 1939
Georg Wågbø, f. 1933
Takk
Takk for all vennlig deltakelse, blomster og minnegave til Kreftfondet ved
St. Olav Hospital ved vår kjære Sigurd Elier Strands bortgang og begravelse.
Familien
Langtid avdeling B ved Hemne helsesenter takker for minnegaven i forbindelse med Oddny Valaas begravelse.
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og minnegave til Hjemmesykepleien ved vår kjære Even Sponlands bortgang og begravelse.
Oddrun Sponland m/familie
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, hilsener, blomster og minnegave
til LHL Hemne ved min kjære Nelly, og vår kjære mamma Nelly Johanne
Blakstads bortgang og begravelse.
Joar med familie
Hjemmesykepleien ved Hemne helsesenter takker fro minnegave i forbindelse med Even Sponlands begravelse.
Hemne lag av LHL takker for minnegave i forbindelse med
Nelly Blakstads begravelse.
Vi og våre beboere vil takke Skeiet Sanitetsforening for alt det gode vi
fikk til vår juletrefest.
Jarlen Mottak
Hemne Røde kors hjelpekorps vil med dette sende en hjertelig takk til
Vinje menighetsråd for offergaven, og til BDO-Hemne for pengegaven
som korpset fikk i 2014. Dette kommer godt med i arbeidet med å få
hjelpekorpset i full beredskap.
Takk for all oppmerksomhet i anledning Borgy Pettersens bortgang og
begravelse.
Odd Arve med familie
OKF
11
Returadresse: Hemne Menighetskontor
7200 Kyrksæterøra
B
– vi går i kirka
15. februar - Fastelavnssøndag
Hemne kirke kl. 11: Høymesse ved
Gustav prest.
29. mars - Palmesøndag
Heim kirke kl 11: Høymesse ved Jon
prest
22. februar: 1. s. i fastetiden
Snillfjord kirke kl 11: Høymesse ved
Jon prest
Misjonshuset, Kyrksæterøra kl 17:
Årsfest og årsmøte for Hemne menighet med underholdning og servering
Hemne helsesenter kl 16: Gudstjeneste ved Jon prest
1. mars – 2. s. i fastetiden
Snillfjord kirke kl 11 Lys levende
gudstjeneste med utdeling av Godt
Nytt
Steinvassbu kl 13: Skiandakt sammen med Lensvik og Agdenes menigheter
Vinje kirke kl. 11: Høymesse ved
Gustav prest.
8. mars – 3. s. i fastetiden
Hemne kirke kl 11: Gudstjeneste ved
Gustav prest med akedag. Ta med
gode klær og akebrett!
15. mars – 4. s. i fastetiden
Snillfjord kirke kl.11:Høymesse ved
Jon prest
Søvassli kl.1200: Leirgudstjeneste for
konfirmanter og Gustav prest. Åpen
for alle
22. mars- Maria budskapsdag
Hemne kirke kl.19: Gudstjeneste
med konfirmanter og foreldre. Gustav
prest
Kirkedøra
Menighetsblad for menighetene i
Hemne og Snillfjord
Utgiver:
Menighetsrådene
i Hemne og Snillfjord
Redaksjonssekretær:
Jon Nilsen
2. april, Skjærtorsdag
Hemne kirke kl 19: Nattverdgudstjeneste Jon prest
Snillfjord kirke kl 19: Nattverdgudstjeneste Gustav prest
3. april, Langfredag
Hemne kirke kl 19: Pasjonsgudstjeneste ved Gustav prest
5. april, Påskedag
Hemne kirke kl 11: Høytidsgudstje
neste ved Gustav prest
Vinje kirke kl 16: Høytidsgudstjeneste
ved Jon prest
Snillfjord Kirke KL 11: Høytidsgudstjeneste ved Jon prest
19. april, 3. s. i påsketiden
Hemne kirke kl 18.
Samtalegudstjeneste med konfirmantene ved Gustav prest Faddere familie
venner velkommen
26. april, 4. s. i påsketiden
Heim kirke kl 16
Samtalegudstjeneste med konfirmantene ved menighetspedagog Eirunn og
Gustav prest. Faddere familie venner
velkommen. Årsmøte og kirkekaffe
Vinje kirke kl.19 Samtalegudstjeneste
med konfirmantene ved menighetspedagog Eirunn og Gustav Faddere familie venner velkommen
3. mai, 5. s. i påsketiden
Hemne kirke kl.11 og 13
Konfirmasjonsgudstjenester ved Gustav prest
10. mai, 6. s. i påsketiden
Snillfjord kirke kl 16:
Samtalegudstjeneste med konfirmanter, Åse Aastum og Jon prest
12. april, 2. s. i påsketiden
Hemne kirke kl 19:
Gudstjeneste med konfirmanter og
deres foreldre ved Gustav prest
Snillfjord Omsorgsenter kl 12:
Gudstjeneste med nattverd ved Jon
prest
Redaksjonskomité:
Jon Nilsen, Solrun Thevik, Gerd Sagøy,
Nils Steinveg, Nina Enebak, Jorid
Sættem
Adresse:
Menighetskontoret, 7200 Kyrksæterøra
Kasserer:
Kirkedøra
Gironr: 4312.41.16393
Grafisk produksjon:
Orkla Grafiske AS
Grønøra, 7300 Orkanger
[email protected]
www.orklagrafiske.no
Distribusjon:
Posten Norge AS
Tlf.: 810 00 710
Orkla Grafiske AS
☎ 72 48 23 20