Info om luft vann varmepumpe.pub

Generelt om luft—vann varmepumper
JFH Kulde ltd. Einerveien 8, 2020 Skedsmokorset. tel. 63 87 89 90/91 80 50 92 e.mail [email protected]
Luft/vann varmepumper er et populært alternativ for de som ønsker å bygge ny bolig eller har et vannbårent system i dag. Luft til vann varmepumper kan varme opp både bolig og forbruksvann.
Varmepumpene navngis etter hvor de henter varmen fra. En luft/vann- varmepumpe henter varmen fra
ute- eller avtrekksluft og distribuerer den i boligen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer. En avtrekksvarmepumpe henter varme fra avtrekksluften. Denne varmen brukes som oftest til oppvarming av tappevann og oppvarming av selve boligen via et vannbåret system. Fordelen med vannbåren varme er bedre
varmedistribusjon og jevnere temperatur. Med vannbåren varme har du fleksibilitet i forhold til valg av
oppvarmingskilde.
Luft Vann Varmepumpe - en rimelig energibesparelse
For deg som bor i bolig med vannbåren gulvvarme eller radiatorer, kan luft/vann varmepumpe være
et godt alternativ. Du kan enten beholde eksisterende system (oljefyr eller elkassett) som reserve til
kalde dager, eller du kan bytte til en type varmepumpe hvor alle funksjoner er samlet i samme enhet. Med luft/vann varmepumpen kan du dekke behovet for energi både til oppvarming og varmtvann store deler av året. På de kaldeste dagene i løpet av vinteren må du bruke tilleggsvarme.
Fordeler
•
•
•
•
Ulemper
•
Varmepumpen har lavest varmefaktor og
Varmekilden (uteluft) er tilgjengelig overalt.
lavest varmeytelse når varmebehovet er
størst (lite varme å hente i uteluft på de
Unngår boring, graving, etc; moderate investekaldeste dagene). Dermed har du større
ringskostnader ettersom varmeopptakssystemet er en integrert del av anlegget.
behov for tilleggsvarme enn ved bruk av
væske/vann varmepumpe. Men, i dag finHøy virkningsgrad – spesielt i kystnære områnes det varmepumper som gir den samme
der med høy middeltemperatur.
kapasiteten ved –15 som ve +7 grader ute
og ved det er det få dager igjen med liten
Lavere investeringskostnader enn væske/vann
varmepumper som berg - jord- og sjøvarmeproduksjon.
pumper.
•
•
Utedelen på luft/vann-varmepumpe har
kortere levetid enn f.eks. borehull som varmeopptakskilde til væske/vannvarmepumpe.
•
Ved temperaturer lavere enn 2 til 5 °C avsettes fuktigheten i luften som rim på fordamperflaten, og varmepumpen avrimes
automatisk. Da vil effektfaktoren reduseres.
Inverter styrte kompressorer trekker ikke mer
strøm enn hva som skal til for produsere den
vanntemperaturen om til enhver tid kreves.
Eksempel på installasjon Luft - Vann varmepumpe