Skjema-munkhaug

Forkjøpsrett og søknadsskjema
Frist for å melde forkjøpsrett er 30. september 2010 kl. 14.00.
Forkjøpsrett
og søknadsskjema
FristFrist
for for
å melde
erfra
fra19.20.11.14
og innen
å meldeforkjøpsrett
forkjøpsrett er
mai og innen
26 mai27.11.14
kl. 14:00. kl. 14
søknadsskjema Cappelensgate Borettslag
søknadsskjema Borettslaget
elveparken Vest
II
Søknadsskjema
Munkhaughjørnet
borettslag:
Navn 1:
Navn
Navn
2: 1:
Navn 2:
Adresse:
Adresse:
Poststed:
Poststed:
Personnummer
1:
Personnummer
Personnummer
2: 1:
Personnummer 2:
Telefon privat:
Telefon
privat:
Telefon
arbeid:
Telefon arbeid:
Mobilnummer:
Mobilnummer:
Finansieringsplan
Finansieringsplan
Egenkapital
Egenkapital
Långiver:
Långiver:
Sum
Sum
Kr:
Kr:
Kr:
Kr:
Kr:
Kr:
Ref:
Ref:
Medlem i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) avkrysningsmulighet
Medlem i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) avkrysningsmulighet
Medlemsnummer:
Medlemsnummer:
Ansiennitetsdato:
Ansiennitetsdato:
Ønsket bolig nr:
Ønsket
bolig nr:
(settes
opp i prioritert
rekkefølge (gjerne flere leiligheter)
JA 
JA 
NEI 
NEI 
(settes opp i prioritert rekkefølge (gjerne flere leiligheter)
Jeg bekrefter at jeg har lest prospekt med vedlegg:
Jeg bekrefter at jeg har lest prospekt med vedlegg:
Signatur:
Signatur:
JA 
JA 
dato/sted:
dato/sted:
nB!NB!
søknaden
må være
levert
nedre
Buskerud
Boligbyggelag
ved tanja
eller eller
Søknaden
må
være
levert
Nedre
Buskerud
Boligbyggelag
ved raknestangen
Tanja
Raknestangen
nB! søknaden
må
være
levert
nedre
Buskerud
Boligbyggelag
ved tanja
raknestangen
eller
monica
Wallem
senest
torsdag
30.
september
2010
innen
kl.
14.00.
Unni
Kihle
senest
torsdag
27.26.
november
kl. 14:00
monica
Wallem
senest
torsdag
mai 20112014
inneninnen
kl. 14.00.
Det er viktig at man setter på telefonnummer som du er tilgjengelig på torsdag 30. september. Tildeling av boliger vil skje på telefon
setter på
26. mai.
Tildeling
av boliger
vil skjeskjer
på telefon
og vi vil
Det er
erviktig
viktigat
atman
du oppgir
et telefonnummer som
somdu
duerertilgjengelig
tilgjengeligpåpåtorsdag
ved fristens
utløp.
Tildeling
av boliger
på telefon,
og vi
og vi vil begynne å ringe fra ca kl. 14.00, og utover ettermiddagen. Søknadsskjemaet er ikke bindende, men når vi ringer torsdag 30.
begynne ååringe
caca.
kl. 14.00,
er ikke
bindende,
men men
når vinår
ringer
torsdag
måpå
du
begynner
ringefrafra
kl. 14 og
ogutover
utoverettermiddagen.
ettermiddagen.Søknadsskjemaet
Søknadsskjemaet
er ikke
bindende,
vi ringer
må26.
dumai
svare
september
må
svare
om
vil ha
boligen
eller
ikke.
Her
er det
mulighet for betenkningstid.
om
vil
hadu
boligen
ellerdu
ikke.
Her
er det
ikke
mulig
med
betenkningstid.
svareduom
du
vil
ha boligen
eller
ikke.
Her
er det
ikke
mulighet
forikke
betenkningstid.
HarHar
kjøper
en bolig
i eti NBBO-tilknyttet
borettslag
må
selges
for
den
nye.
påse
at
er àà jour
jourmed
med
kjøper
en
bolig
et NBBO-tilknyttet
borettslag
mådenne
denne
selges
forååkunne
kunneoverta
overta
den
nye.Man
Man må
må
påseden
at man
man
er
Har kjøper
en bolig i et NBBO-tilknyttet
borettslag
fraenn
før, 1må
denne
boligen
selges
for å kunne
overta
nye.
Det medlemskap
er viktig at
betalingen
av
medlemskontingenten.
Dersom
det
er
mer
som
skal
stå
som
eier
av
boligen
trenger
samtlige
å
tegne
betalingen
medlemskontingenten.
Dersom det er mer
enn 1det
som
skal
som
avskal
boligen
trenger
å tegne
du
erBuskerud
ajourav
med
betaling av medlemskontigenten.
Dersom
er
meristå
enn
éneier
som
stå av
som
eiersamtlige
av boligen
må medlemskap
alle medeiere
i Nedre
Boligbyggelag.
Dersom
overføring
avavmedlemskap
skjer
forbindelse
med
bruk
forkjøpsrett,
må
overføring
være
iha
Nedre
Buskerud
Boligbyggelag.
Dersom
overføring
medlemskap
skjer
i
forbindelse
med
bruk
av
forkjøpsrett,
må
overføring
være
tegnet medlemskap i NBBO før overtakelse. Dersom overføring av medlemskap skjer i forbindelse med bruk av forkjøpsrett,
ordnet
før
fristen
for
å
melde
forkjøpsrett
går
ut.
Ingen
kan
samtidig
inneha
kontrakt
på
mer
enn
1-en
bolig
under
oppføring
i
ordnet
før fristen
for ågjennomført
melde forkjøpsrett
går ut.utløp.
IngenIngen
kan samtidig
innehainneha
kontrakt
på merpåenn
1-en
bolig
underunder
oppføring
i
må
overføring
være
før fristens
kan samtidig
kontrakt
mer
enn
én bolig
oppføring
i
NBBO
tilknyttede
borettslag.
NBBO
tilknyttede
borettslag.
NBBO-tilknyttede
borettslag.