her

Fellesavisen
KO M M U N A L
INFOR MASJONSAVIS FOR
&
L U R ØY
KO M M U N E
Menighetsblad for Lurøy og Træna
NR. 3
OKTOBER 2011
25. ÅRGANG
NAV-direktør
Kjell Hugvik i Lurøy
I slutten av
august tok
direktør i
NAV Nordland, Kjell
Hugvik, turen til Lurøy.
Hensikten
med turen
var både
for å avholde samarbeidsmøte
med Lurøy
kommune,
møte de
ansatte i
NAV Lurøy
og for å dra
på bedriftsbesøk.
Nydelig
augustvær
satte ei
fin ramme
omkring
besøket.
SE
SIDE 2 og 4
Her får Kjell Hugvik t.h. innføring
i bearbeiding av fiskefangsten om
bord i Slettholmen av Gunvald
Johansen. Foto: Cato Rødsand
ne –
esultate
Valgr
side 2
SLT-teamet – side 6 -7
0
side 1
–
e
n
i
s
Plan for Influensavak
2
Lokalutvalgene i
Lurøy 2012-2015
Lovund lokalutvalg:
Siw Moxness, Torgrim Olaisen,
Runar Fjellgaard, Nils Johan Jensen
og Lena Eliassen.
(Vararepresentanter: Andreas
Berglund, Tora Thomassen, Hild
Thomassen, Torleif Olaisen og
Svein Tore Olsen)
Onøy/Lurøy lokalutvalg:
Trond Arne Larsen, Hildegunn
Harr Sund, Yngve Bentzen, Trond
Even Jørgensen og Vebjørn Johansen.
(Vararepresentanter: Robert Nystad, Monica S. kristiansen, Grete
L. Jørgensen, Marit Lorentsen og
Bjørnar Kvitvær)
Steinar Joakimsen, Per Asla pedersen, Tove Anita Jakobsen, Stig Krogli, Jorun Jakobsen Pedersen.
(Vararepresentanter: Trond Sætern,
Anne Mette Olsen, Janne Kari Henningesen, Espen Pettersen og Anita
Berg)
Pia Vedal, Geir Strifeldt,
Hermann Olvik, Ronny
Hopaneng, Aslaug Selnes Frogner, Rune Bang,
Steinar Ranheim og Jim
Sørensen.
(Vararepresentanter sør:
Sigurd Einmo, Tore Knutsen, Helena Uhre Eliassen
og Bente Sørholt. Vararepresentanter nord: Gunn
Hestmona lokalutvalg:
Carl Einar Isachsen jr, Anne Maria
Isachsen og Tor Mathisen.
(Vararepresentanter: Rønnaug
Jakobsen, Anders Isachsen og Carl
Einar Isachsen Sr)
Sørnesøy Lokalutvalg:
Siv Olsen, Holger Olsen, Kjell Arne
henningsen, Mads Mathisen og
Inger Lise Martinsen.
(Vararepresentanter: Ragna Gullesen, Gunnar Martinsen, Asbjørn
Lorentsen, Inger Nordhøy og
Asgeir Gullesen)
Kvarøy lokalutvalg:
Sleneset lokalutvalg:
Lurøy innland lokalutvalg:
Ebbesen, Jarle Kristiansen og
Allinor Hansen)
Jens Osvald Olsen, Kjell Gunnar
Mortensen, Gjermund Olsen, Hanne Sarassen og Trond Sarassen.
(Vararepresentanter: Rose Sarassen, Kristin Gjelsten, Silje Solbakk
Henriksen, Alf Gøran Knutsen og
Marianne Hagen Olsen)
Partifordeling
% av Parti
stemmene Mandater
Det norske Arbeiderparti 43,64
8
Senterpartiet
12,08
2
Kristelig Folkeparti
4,61
1
Venstre
3,31
0
Høyre
13,97
3
Fremskrittspartiet
5,62
1
Kystpartiet
8,12
2
Lovund Tv.pol.liste
8,65
2
TOTALT
100,00
19
NAV-direktør
Kjell Hugvik i
Lurøy
Tekst og foto: Cato Rødsand
Lurøy
kommunestyre
for perioden
2012-2015
Det norske Arbeiderparti:
Bjørnar Selnes Skjæran, Aino Kristin L. Olaisen, Tarjei Østrem, Per
Asle Pedersen, Andreas Aasvik,
Siw Moxness, Pia Therese Vedal og
Alf Gøran Knutsen.
Senterpartiet:
Per Øyvind Bentzen og Jan Erik
Moxness.
Kristelig Folkeparti:
Torbjørg Nordås
Høyre:
Håkon Lund, Hermann Olvik og
Audhild Moseng Kroken.
Fremskrittspartiet:
Kjell Ivar Vestå
Kystpartiet:
Anita Huka Johannessen og Per
Olav Fjellgaard.
Lovund tverrpolitiske liste:
Bjørn Roger Thomassen, og
Lorents Inge Pettersen.
I møte med Lurøy kommune ble samarbeidsavtalen gjennomgått og evaluert.
Samtidig ble driften av NAV
Lurøy gjennomgått, samt ei
befaring i forbindelse med
den planlagte ombyggingen
av kontorlokalene i rådhuset. NAV Lurøy har helt siden
oppstarten i 2008 hatt dårlige arbeidsforhold med for
få kontorer. Det gjør at medarbeidere må dele kontor, og
det er uholdbart i lengden.
Kjell Hugvik tok seg også
god tid til å møte staben
ved NAV Lurøy, og fikk høre
hvordan vi opplever hverdagen. Her benyttet han anledningen til å snakke om det
arbeidet NAV skal ha fokus
på framover, der arbeid og
aktivitet for våre brukere er
første prioritet.
Så ble Hugvik tatt med på
omvisning i Onøy/Lurøy
Forsetter side 4
3
H
østen er kommet
og naturen har fått vist fram sin fargepalett.
Vi står også ved en politisk milepæl i Lurøy, der et nyvalgt kommunestyre skal gå
løs på en ny fireårsperiode. Noen av representantene har fått fornyet tillit, mens
andre er nye. Lurøy har vært en veldrevet kommune, og jeg legger min lit til at de
folkevalgte for perioden 2012-2015 også vil gjøre en god jobb for oss lurøyfjerdinger. Tusen takk til Carl Einar Isachsen jr., som nå takker av som ordfører, og lykke
til for den som skal overta!
Jeg observerer større bolyst i Lurøy, og jeg har lyst til å ønske alle husbyggere lykke til med sine prosjekt. Vi har ikke hatt så stor byggeaktivitet de siste årene, og
derfor er det ekstra artig at det nå begynner å skje noe på denne fronten.
Et stort apparat har vært i sving for å arrangere Verdensdagen for psykisk helse.
Gode krefter i Lurøy har samarbeidet med ditto i Rødøy, og det førte til en vellykket dag!
Etter 22. juli har tankene våre ofte vært hos de etterlatte etter terrorhandlingene i
Regjeringskvartalet og på Utøya. En ufattelig tragedie som har satt dype spor. En
stor takk til alle som har hjulpet til i tida etter, og lykke til for de som målbevisst
er startet på prosessen og vegen tilbake til samfunnet igjen!
Lurøy Felleskorps slo til igjen første helga i oktober. Da fikk folket på Onøy/Lurøy
og Sleneset sjansen til å oppleve konserten ”Lydspor fra filmens verden – fra Flåklypa til Hollywood”. Mellom 40 og 50 musikanter har jobbet knallhardt og fått
vist fram hva de kan, til stor glede for de frammøtte. Og som de fleste musikantene uttrykker det ved slike anledninger: ”Dette er artig, masse lyd og et aldri så
lite adrenalin-kick!” Vel blåst!
Ettersommer og høst betyr også krabbefiske – noe som gir ekstra sysselsetting i
kommunen. Det blir spennende å se hvor mye som kan høstes av havet i år. Det
blir også interessant å se om lakseprisene går opp igjen etter at de nå er over halvert fra tidligere i år.
Lurøy/Træna-serien er vel i havn, med fire turneringshelger for våre håpefulle fotballspillere. En honnør til arrangørkorpset og foreldrene som år etter år stiller opp
for de yngste i Lurøy og Træna!
Til slutt vil jeg rette en stor takk til Helgeland Friluftsråd som stadig finner på nye
aktiviteter til glede for mange. Knut Bertsen & Co har klokketro på det de gjør,
og det betyr mye for de som vil røre på seg, enten det er i tilrettelagte trimløyper,
HUSE eller andre aktiviteter!
Akkurat nå er halve høsten unnagjort, influensa med dertil hørende vaksine, hagemøbler som stues vekk, fritidsbåtsesong som er over, årets valgtriller, nysnøen ligger på fjelltoppene og mye snakk om lav-karbo og fiber. Jeg gleder meg til Svartisfiberen er i havn og nettet blir litt raskere enn i dag.
Ha en fin høst!
4
NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy
forts. fra side 2
NAV-direktøren sitter til rors om bord i en
moderne snurper for en stakket stund.
krets, med offentlige bygninger og arbeidsplasser. Denne formiddagen var det avsatt tid til
bedriftsbesøk om bord i MS Slettholmen. Det
var medeier i rederiet Lurøyveiding AS, Gunvald
Johansen, som tok i mot og viste oss rundt på
hele fartøyet.
Kjell Hugvik var imponert over det han fikk
se og høre. Rederiet har to fartøyer i drift og
sysselsetter om lag 14 fiskere. Det er et stort
og viktig bidrag til ei fiskerinæring som for det
meste består av ei sjarkflåte i Lurøy. Om bord i
Slettholmen fortalte Gunvald Johansen hvordan
livet på sjøen arter seg, om fiskesorter og hva
som må til av arbeidsdager for at de store investeringene i båt og kvoter skal kunne betjenes.
Bedriftsbesøket ble avrundet på brua, som nærmest ser ut som en cockpit, med alt det siste av
moderne teknologi. Et ikke så vanlig, men nyttig bedriftsbesøk, uttrykte Kjell Hugvik da han
gikk i land.
Hørt på kaia:
”Det var jo så reint om bord at eg kunn ha gådd
omkreng i heile båten med kvite hosslæsta”
Ordførerens spalte
Carl Einar Isacchsen jr.
E
tter deltagelse i Lurøy kommunestyre i 16 sammenhengende år, valgte jeg å ikke stille til valg i
høst. Åra har gått fort, og jeg har lært mye om folket i
alle Lurøys kretser.
Etter min mening, har vi klart å tenke helhetlig, og
det har i liten grad vært en-krets-tenking i kommunestyret. Lurøyfjerdingene er stolte av kommunen sin,
og har tro på ei god framtid.
Folketallet har vært nedadgående frem til de siste
tre år, men har nå en svak vekst oppover, noe jeg tror
er en tendens som vil fortsette.
I løpet av mai neste år mister vi egen ambulansebåt, og vil i stedet få felles ambulansebåt med Rødøy.
Det arbeides nå med hvordan vi skal løse oppgaven
med skyss av helsepersonell/ lege. Dette kan skje i
kommunal regi eller ved et samarbeid med Helgelandssykehuset. Dette er en utfordrende oppgave, men
vi gjør vårt beste for å gi folk best mulig tilbud til en
akseptabel og forutsigbar kostnad.
Skole, barnehage og helse
Sleneset vindkraft
motsetning til de fleste av landets kommuner, har
Lurøy valgt å satse på å opprettholde skoler, barnehager og omsorgssenter i de fleste kretsene. Vi har
ikke lagt ned skoler eller barnehager, men valgt å tilpasse de etter elevtall/barnetallenes utvikling. Innen
omsorg har vi en stadig mer desentralisert modell,
med leiligheter og omsorgssenter med legekontor i
alle de største kretsene.
Vi står nå ovenfor de utfordringene den nye samhandlingsreformen bringer med seg. Samhandlingsreformen innebærer at kommunene har et utvidet
ansvar angående rehabilitering etter sykehusinnleggelser med mere. Det pågår nå et samarbeid angående
dette, med de øvrige kommunene i regionrådet, pluss
Rødøy. Samhandlingsreformen trer gradvis i kraft,
men starter allerede i 2012.
andag 26. september fikk vi svar fra NVE på konsesjonssøknaden som var sendt fra Nordnorsk
vindkraft. Svaret var klart negativt for oss som har
arbeidet for vindkraft i 10 år, de siste fem med konsesjonssøknad. Prosjektet anses for å være samfunnsøkonomisk ulønnsomt og anbefales derfor ikke utbygd,
fra NVE. I skrivende stund er det uklart hvorvidt
Nordnorsk vindkraft vil anke avgjørelsen til olje -og
energidepartementet. Ved en eventuell anke vil Lurøy
kommune støtte denne.
I
M
J
eg vil til slutt takke alle Lurøyfjerdinger for den
støtte og tillit jeg har fått gjennom de årene jeg har
vært med i politikken. Jeg vet at kommende kommunestyre har alle forutsetninger for å utvikle Lurøy til
en enda bedre kommune.
5
FRA FYSAK TIL
FRISKVERN
Frisklivskoordinator Anne-Lise Aurlund på toppen av Hestmannen i sommer
For et mas. I tillegg til å få
opp aktivitetsnivået generelt
i befolkningen, så skal det
også settes økt fokus på røyk
og kostholdsvaner. En kan gå
lei av alle forståsegpåere. For
noen kan det vel også være
slik at de trekker seg unna
alt som har med sunn livsstil
å gjøre, og fortsetter på sin
vante vei, eller skal vi si damper i vei.
Likevel utfordres befolkningen til
å ta på alvor signalene fra Helsedirektoratet. Det er nå kommet en
ny lov som heter folkehelseloven.
I Lurøy arbeider folkehelsekoordi-
Fra i mai, Street Jazz fra
Bodø underviser elever i
Lurøy Kommune. Pål Risbakken, NM i Break dance
fra 2010.
nator og fysak koordinator i samarbeid med ulike etater med denne
loven ved å sette lys på utfordringer som er nedfelt i handlingsplanen for folkehelsen i Lurøy.
Der skal det bl.a. arbeides med
inaktivitet, kosthold og røykeslutt.
Folk kan for eksempel ikke ta for
god fisk det som selges i butikkene. Produsenter spekulerer i hva
som oppfattes som sunt, og kan for
eksempel farge brødet for at det
skal virke sunnere. Når det gjelder
aktivitet, er anbefalingene klare.
30 minutter aktivitet for voksne
og 60 minutter for barn. Her samarbeider vi med de frivillige; lag,
foreninger og psykisk helse, samt
skolen for å øke bevisstheten rundt
det å være i aktivitet.
Når det gjelder røyking, er forbruket gått tilbake. En ser stadig
færre som er ute med røyken, og
en kan jo spørre seg hva som er
skjedd med de som tidligere røykte, men som har valgt å la være.
Og hva er det som gjør at andre
tviholder på den?
I høst går navnet Fysak over til
Friskvern. Og det er i dag tilbud på
Sleneset, Lovund og Onøy om friskverntiltak med tilrettelagte aktiviteter. Tilbud på Lurøy fastland er
under planlegging. Det annonseres
bl.a. turer, noen tilrettelagt for de
som ikke kan gå så langt. Dersom
det er noen som har lyst til å starte
opp grupper, og som trenger litt
starthjelp: kontakt Friskvernskoordinator: tlf: 489 59 055.
6
16-mai 2011
16. MAI PÅ
BUNESET!
Det er 16 mai og 25 spente ungdommer fra hele Lurøy er ankommet Buneset. Humøret er på topp
og vi er nysgjerrige på hva dagen
vil bringe.
Vi har bedd om en rapport fra en av deltakerne på
16.mai arrangementet på Buneset i år.
Detter er et alkoholfritt arrangement som vi vil arrangere hvert år på denne datoen for 9 og 10 trinnet i Lurøy.
Det er i samarbeid med Polarsirkel Maritime (Buneset), som bl. a. stiller med havrafting og Rana spesialsport som står for rappeleringen. Ungdomsrådet i Lurøy
støtter arrangementet som er arrangert av SLT-teamet i
Lurøy.
Vi håper at vi ser mange av dere i 9-10 trinnet i 2012!
For slt-team ; Hanne B. S. Teigen, Helsesøster
Det første som skjer er at vi blir delt opp
i to grupper. Den ene gruppa drar på
rappellering, mens den andre først drar
på båttur.
Det var blanede følelser om fjellrappelleringa da vi tok på oss selene som
skulle holde oss oppe mot fjellsida. Nerver og en pirrende nysgjerrighet preger
gruppa da vi en og en blir sent nedover
fjellsida. De fleste gjennomførte rappelleringa, men det var bare et par som turde prøve seg på den neste fjellsida som
var mye brattere.
Da min gruppe var nede ved gården
igjen spiste vi oss mette på hamburger
og pølse. Så drar min gruppe ut på båttur. Det er varmt inni de store kjeldressene mens vinden suste forbi. Etter disse
aktivitetene samles vi alle sammen på
gården igjen. Det er fyrt opp i badestampen og folk er allerede i gang med
å skifte. Noen få bader også i havet, men
det var iskaldt så vi holdt oss mest i den
varme stampen. Etter hvert begynner
det også å produseres skum nede ved
gresset. Alle sammen springer ned og vi
ruller oss i skummet. Den dagen hørtes
latter og glede over hele halvøya.
Her fra rappelleringen fra fjellskrent. Da kommer suget i magen.
(Foto: Hanne B.S. Teigen).
Det var godt å varme seg i stampen
eller både skumparty og bading i
havet. (Foto: Hanne B.S. Teigen).
Skrevet av Astri Aspdal Hansen.
(10 trinn og avgangs- elev vår 2011)
7
Julelunsj for ungdom i videregående
SLT teamet arrangerte
Julelunsj for ungdom i videregående skole for 3 år siden. Målet var flerdelt; som
et forebyggende tiltak, for å
få kontakt med ungdommen
i denne fasen i livet og for å
komme i dialog med ungdom
om hva de ser for seg i sitt
fremtidige yrkesliv.
På Julelunsjen deltok det 23 ungdommer,
helsesøster,
sosialleder, lensmann, pedagogisk leder,
næringsleder, ordfører, leder av
Nav Lurøy og en representant fra
Lurøy Næringsforum.
Tilbake­
meldingene fra ungdommene på
tiltaket var svært positivt.
Selve arrangementet 22. desember 2011
SLT teamet ønsker en videreføring
tiltaket som et utvidet samarbeid
mellom etatene der næring involveres tydeligere, og med næring og
oppvekst som arrangør. Næringsleder og pedagogisk konsulent
vurderer også arrangementet som
svært viktig å avholde. Julelunsjen
er planlagt 22.12.11.
Julelunsjen i 2011 er planlagt
med endringer fra arrangementet i
2008. Målgruppen denne gangen
er ungdom mellom 17 og 23 år,
og hovedtema vil være rekruttering av arbeidskraft. Her vil Lurøy
kommunes fremtidige behov for
arbeidstakere ha fokus.
Følgende program er planlagt:
Kaffe med kort presentasjon av
deltakere og arrangører
Gruppearbeid – prosess og presentasjon
Hva er du mest fornøyd med i
Lurøy?
Hva kan bli bedre?
Hva gjør du om 6 år?
Hva skal til for at du vil vurdere å
flytte tilbake til Lurøy når du er
ferdig med utdannelsen din?
Jobb i Lurøy, intervjurunde med
ungdom/representanter som
jobber i Lurøy
Lærer/førskolelærer
Helse og omsorg representant
Teknisk representant
3 representanter fra privat næringsliv
Spørsmålsrunde
Etablere bedrift i Lurøy v/Næringsleder
Hvordan finne ledig stilling i Lurøy
v/NAV leder
Åpen debatt/ordet fritt/oppsummering
Arrangementet avsluttes med en
juletallerken på Havnekroa.
Aktiviteter i regi av SLT-teamet* i Lurøy
kommune skoleåret 2011/2012
Aktivitet
”Lev i lag”-samling
*samordning
av lokale
kriminalitetsforebyggende
tiltak
Målgruppe
10.klasse
Når
En fredag med
overnatting i forkant, 2 ganger
i året
Verdensdagen for
10.klasse fra Rød- 10.oktober
psykisk helse
øy/Lurøy/Træna
Julelunsj (næringsliv/ Videregående og 22.desember
kommunen)
oppover
UKM
Barn/ungdom fra 10.-11.februar
12-18 år
Ungdomssamling
8.-10.klasse
24.februar
(Teater/lunsj/nettvett)
Yrkesmesse
10.kl og elever fra Vår 2012
videregående
16.mai-arrangement 9.-10.klasse
16.mai
Hvorfor julelunsj?
Lurøy kommune sliter med rekrutteringen av ansatte. Næringslivet
i kommunen signaliserer samme
problemstilling. Et positivt arrangement som Julelunsj kan bidra
til å gjøre ungdommen klar over
gode muligheter for jobb i hjemkommunen.
Tilbake­meldingene
fra ungdommene som deltok på
arrangementet sist viser at en stor
del av deltakerne nettopp fokuserte på jobbmulighetene i kommunen i framtiden.
Arrangementet
gir kommunen en ypperlig mulighet for å påvirke ungdommene til
å vurdere Lurøy som et flott sted å
etablere seg i og er et godt supplement til yrkesmessa siden målgruppa her er en annen.
Hei alle
ungdommer fra
7- 10 klasse i
Lurøy, Rødøy og
Træna!!
Har du en interesse, et talent eller
en hobby du vil utvikle, eller er du
bare rett og slett nysgjerrig – da er
dette noe for deg!
Onøy den 26. – 27. november
blir det arrangert kreativitetshelg
med konsert av Sirkus Eliassen og
Red Revolution. Her får du mulighet til å melde deg på forskjellige
aktiviteter som tekst og melodi,
foto, musikk, kunst, dans, film og
drama.
Det vil bli dyktige instruktører
som følger opp alle aktivitetene,
slik at du får en unik mulighet til å
utvikle din hobby og talent.
Alle kan melde seg på, det er
ikke noe krav om forkunnskap
eller dyktighet.
Håper dette høres interessant og
artig ut, slik at du melder deg på.
Påmeldingsfrist: 28. okt. 2011.
E-post:
[email protected]
Info er hengt opp på din skole!!
Hilsen SLT-Teamet i Lurøy
8
VERDENSDAGEN FOR
PSYKISK HELSE
Skole og utdanning –
et viktig grunnlag
Tenk et menneske kan bli
nesten hva som helst. Noen
blir piloter og flyr omkring.
Andre blir bakkemannskap
og tar helt av. Sånn helt uten
videre. Men fint er det at vi
er forskjellige helt fra begynnelsen. Det ser du hvor du
enn er. Ingen er like. Se nøye
etter. Kanskje får du øye på
en kommende astronaut.
Ved psykisk helsearbeider Liss Iversen
Om Verdensdagen
Verdensdagen for psykisk helse er
en årlig markering over hele verden den 10. oktober. I Lurøy ble
dagen markert på Onøy.
Det hele begynte i 1992 da
World Federation for Mental Health
satte den 10. oktober som en dag
for å fremme økt bevissthet om
psykisk helse over hele kloden.
Mange har hørt om Verdensdagen for psykisk helse her i Norge,
men ikke alle vet at dagen faktisk
markeres i mer enn 100 land.
Mental helse har siden 2003
koordinert arbeidet i samarbeid
med helsedirektoratet, men det er
alle de iherdige frivillige, som har
hjulpet å dra lasset for større åpenhet om psykisk helse ved å arrangere inspirerende arrangement.
Fakkelstafetten ” Gå for livet” i
2008 sitter nok friskt i minnet hos
mange. Til sammen deltok flere
hundre personer, små og store på
å frakte ild fra Nesna i sør til Bodø
i nord.
I år handlet Verdensdagen om
”Unge på vei” – utdanning, arbeid
og psykisk helse. Målet med dagen
er å øke kunnskap om forebyggende tiltak som kan bidra til at flere
unge fullfører skole og utdanning
eller kommer seg inn på arbeidsmarkedet.
Nasjonal strategiplan for arbeid og
psykisk helse fokuserer på psykiske helseproblemer eller plager
som en viktig årsak til at så mange i arbeidsfør alder står utenfor
arbeidsmarkedet.
Grunnlaget for yrkeskarriere og
deltakelse på arbeidsmarkedet legges allerede i grunnskolen. Det er
gjort flere undersøkelser som viser
til at personer med avbrutt videregående opplæring synes å stille
spesielt svakt på arbeidsmarkedet.
For å markere dagen inviterte
Psykisk helse Rødøy, Træna og
Lurøy, SLT- Teamet i Lurøy og Mental helse Lurøy 10. klassingene i
Rødøy, Træna og Lurøy til en helhetlig dag på Onøy. Vi ønsket å ha
fokus på psykisk helse og hybellivet med utfordringer det kan by
på i overgangen til voksentilværelsen. For å få dekket et så totalt
tilbud som mulig ble det leid inn
forelesere som favner: kunnskaper
Møte i Lurøy
Næringsforum
Den 9. september 2011 var det
styremøte i Lurøy Næringsforum på Onøy. Vi diskuterte
flere spennende saker, ikke
minst problemene som oppsto
med internett i Lurøy Kommune i vår og i sommer. Det
vil bli sendt ut brev til flere
instanser, bl.a. Telenor, der
vi oppfordrer til å kompensere for de problemer dette
har medført for hver enkelt
bedrift, og at man ser på løsninger som kan være med å
forebygge at man havner i en
slik situasjon flere ganger.
om psykisk helse, litt om psykiske
lidelser og hva som skjer i kroppen når vi ikke har det bra. Her
møtte psykologspesialist Mathisen,
som jobber på Bupa, på korttidsenheten for ungdom i Bodø. Ronny
Arras, politimann fra Mo i Rana
som jobber forebyggende, opp mot
unge mennesker, og med fokus på
rus deltok også. Han snakket om
ulike utfordringer hybeltilværelsen
langt hjemmefra kan by på for en
ungdom.
Mat er viktig for å opprettholde
en god helse, samt at den bidrar
til trivsel. Ungdommene fikk
selv være med på å tilberede den
maten som skulle nytes, og fikk
samtidig en innføring i hvordan
lage noen sunne retter med hybelmat.
Vi håper at også andre får lyst til
å følge vårt eksempel ved å markere dagen på et eller annet vis.
Husk at alle har en psykisk helse,
og et smil kan varme så innmari
mye.
Møtet ble avsluttet med at
Torgeir Lofthus hadde et interessant innlegg om bedriftsutvikling. Torgeir Lofthus vil
bli invitert til et eget medlemsmøte senere der flere
av medlemmene er tilstede.
Lurøy Næringsforum vurderer selv å gå inn i et samarbeid med Torgeir, og dette vil
bli tatt opp som egen sak på
neste møte. Torgeir Lofthus
er bedriftsrådgiver med bred
erfaring fra flere bedrifter.
Neste møte er satt opp til å
være 19. oktober 2011. Medoppfordres
lemsbedriftene
ill på
innsp
til å komme med
ngsNæri
er
ønsk
de
som
r
sake
forumet skal behandle.
9
HUSK Å BRUK
REDNINGSVEST
:)
• er 100% resikulerbare
• er fri for KFK-gasser
og tungmetaller
• ikke gir avfallstoffer
8764 LOVUND
Miljøvennlig emballasje
Av miljømessige årsaker
bør fisk pakkes i styroporkasser
fordi kassene
ved fremstilling
• har unik isolasjonsevne
• sikrer produktets kvalitet
•
er hygeniske
-hindrer bakteriedannelser
• er ekstremt lette i vekt
MOBIL GJENBRUKSSTASJON
erstatter vårrunde og gjenbruksstasjoner
Fra 1. mai 2012 skal HAF erstatte
de faste gjenbruksstasjoner og
årlige vårrunde med:
MOBIL GJENBRUKSSTASJON
Det er for å overholde krav fra
fylkesmannen.
Kjørerute og tidspunkter varsles
via posten og i «Grønt Hjørne».
Avfall du kan levere og
pris for privathusholdninger:
Restavfall , metall og treverk:
356,- kr pr. m3
Hvitevarer, elektrisk avfall og
farlig avfall (store batteri,
olje i fat) – GRATIS
Betaling med kort eller
via faktura.
Helgeland Avfallsforedling IKS
EN NOR
OR
TA
.
P. P
P
www.haf.no
LT
ST
e-post: [email protected]
GE
PO
Tlf: 75198200
E
TO B
LURØY HANDEL a.s
8766 Lurøy
Tlf. 75 09 35 50
Faks. 97 09 36 41
"Trolaus og falsk sto sommer'n og frista
Lova oss liv, men ga oss en høst
Bjørka står naken, alt ho har mista
sommer'n han for og det finns ikke trøst"
Halvdan Sivertsen
Tlf. 75 09 32 90
Gaveartikler
og
bruksgjenstander
SÅ ER DET SAGT!
10
Signal i rute med
Svartisfiberen
”Dette er kanskje det største og mest
innovative samferdselsprosjektet siden
Nordlandsbanen”, sa en av tilhørerne, da
Signal AS hadde sin tegningsrunde i Lurøy i sommer. Dette er bare moro, og vi
har nådd salgsmålene og vel så det, sier
salgssjef Stein Roar Kristensen.
Tekst og foto: Cato Rødsand
Kristensen kan melde om gode salgstall for
øykretsene i Lurøy, og det betyr at disse områdene i kommunen er berget og vil bli utbygd i
tur og orden. Arbeidet med spredenettet og selve
tilkoblingen til sluttkundene er noen uker utsatt i
forhold til den opprinnelige planen. Dette fordi
Nordland Fylkeskommune har vært helt klar på at
hovedtraseen skulle være ferdig til 1. oktober i år.
Entreprenør for prosjektet er Dragefossen Kraftanlegg AS fra Saltdal. Selve overleveringen av prosjektet skjedde 5. oktober.
Oppkoblingen av kundene vil foregå fortløpende
utover høsten og vinteren, og vil starte på Lovund
så snart Tjongsfjorden er ferdig.
Det er tydelig at dette vil bety mye for næringslivet i regionen, for brorparten av disse aktørene
har sett muligheten dette innebærer og tegnet
Her er salgssjef Stein Roar Kristensen (t.h.) og selger Oskar
Torrissen under informasjonsmøtet på Havnekroa på Onøy
i sommer.
seg som kunder. Når det gjelder privatkunder er det litt
aldersbetinget, men dette vil jevne seg ut på sikt. Det våre
kunder vil oppleve er en klart bedre kommunikasjon og
driftssikkerhet både når det gjelder internett, telefon og
TV-tilbud, sier Stein Roar Kristensen.
INFLUENSAVAKSINERING
Det er igjen tid for influensavaksinering i Lurøy – sesongen
2011/2012
Risikogrupper
•65 år eller eldre
•Voksne og barn med alvorlig luftveissykdommer, spesielt med
nedsatt lungekapasitet
•Voksne og barn med kroniske
hjerte/karsykdommer, spesielt
personer med alvorlig hjertesvikt,
lavt minuttvolum eller pulmonal
hypertensjon
•Voksne og barn med nedsatt
infeksjonsresistens
•Voksne og barn med diabetes
mellitus ( både type 1 og 2)
•Voksne og barn med kronisk
nyresvikt
•Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
•Gravide i 2. og 3. trimester
•Voksne og barn med kronisk
leversvikt
•Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom el. Skade
•Voksne og barn med svært alvorlig fedme
Tid og sted
Onøy/Lurøy;
legekontor /helsestasjon;
mandag 17. okt. kl. 11.30–13.00
Sørnesøy; Legeskyssbåten;
tirsdag 18. okt. kl. 10.00–10.45
Sleneset; legekontor /helsestasjon;
tirsdag 18. okt.kl. 11.30–13.00
Lovund; legekontor/helsestasjon;
onsdag 19. okt. kl. 11.30–13.00
Bratland; legekontor/ helsestasjon;
torsdag 20. okt. kl. 11.30–13.30
Konsvik; Konsviktunet;
mandag 24. okt. kl. 11.30–13.00
Kvarøy; Legeskyssbåten;
mandag 24. okt. kl. 08.30–09.00
Dersom du ønsker vaksine mot
pneumokokksykdom (bl.a. lungebetennelse), må denne bestilles
på forhånd ved helsestasjonen/
legekontoret. Dersom noen er forhindret fra å møte til angitt tid og
sted, kan helsestasjonen kontaktes
for annen avtale. De som p.g.a. sin
helsetilstand ikke kan møte opp
til vaksinering kan vi gjøre avtale
med hjemmesykepleien om å få
satt vaksinen hjemme.
Tlf. Helsestasjon
Lurøy/Lovund/Sørnesøy;
75 09 15 91 / 971 71 554
(Turid Istad)
Tlf. Helsestasjon
Bratland/Konsvik/Sleneset/Kvarøy;
916 95 721 (Hanne B.S. Teigen)
Ps: Dersom det blir forandring på
disse dagene, sjekk oppslag på
butikkene!
11
Ønsker du:
•utdanning
•fagbrev
•jobbskifte
•vurdering av
realkompetanse
•eller en samtale
om dine muligheter
Tilbudet er gratis.
Ta kontakt med:
Karrieresenteret Ytre Helgeland,
Sandnessjøen
Tlf. 75 07 57 10,
epost: [email protected]
– DIN EGEN
KRAFTLEVERANDØR
Hovedkontor:
8186 Tjongsfjorden
Telefon 75 09 88 00
Sonekontor:
8750 Tonnes
Telefon 75 09 88 00
Feilmelding døgnet rundt:
75 09 88 11
Kjære bileier!
Uansett hvilket
bilmerke du har,
er du velkommen!
Alt til bilen på et sted:
– Periodisk kjøretøykontroll PKK
– Kilometerservice
– Teknisk service
– Alt av bildeler
– Stort utvalg av bilrekvisita
– Dekk og felger til alle kjøretøy
bilrekvisita
Kvina Auto AS
Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf. 75 09 27 22. Fax 75 09 27 69
www.kvina-auto.no
Distriktsgrossist: www.autoparts.no Tlf. 75 50 76 50
www.quickpartner.no
12
Offentlig ettersyn Kommunedelplan Sleneset
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 og på bakgrunn
av vedtak i formannskapet i Lurøy kommune i sak 70/11 den
24.08.2011 legges planforslag kommunedelplan Sleneset til offentlig
ettersyn.
Planforslaget omfatter område bestående av øyene Sleneset,
Straumøya, Moflaget, Slotterøy,
Straumholmen og delvis Ulvøya
og er ellers avgrenset av strand-
linjen/havet. Hele planområdet er
på 5 056 daa. Det er lagt ut areal
på mer enn 200 daa til boligformål. Mer enn halvparten av dette
arealet er fortetting i eksisterende
boligbebyggelse. Videre er det 8
forslag til områder for fritidsbebyggelse og noen andre mindre planendringer.
Planforslaget består av plankart,
planbestemmelser, planbeskrivelse
og konsekvensutredning. Disse
plandokumentene, samt saksfremlegg fra planens behandling i formannskapet, kan åpnes her:
Høringsuttalelse
sendes
til:
Lurøy kommune, Utbyggings- og
næringsetaten, 8750 Tonnes innen
1. november 2011. Tlf. 75 09 16 07
Faks 75 09 16 08.
E-post: [email protected]
kommune.no.
13
Reint bord på
Gründercampen!
Ungt Entreprenørskap Nordland arrangerte Gründercamp for årets 8. klassinger
på Ytre Heleland i september.
Ca. 180 ungdommer møtte
spent opp til en "lagar-dag"
med kreativitet og sosialt
fellesskap i sentrum! Lurøyelevene gjorde reint bord!
Skrevet av Sarah S. Eva, Marte Kvitvær,
Magnus Aurlund, Oliver Johannessen og
Audun Kvitvær,
8. trinn, Onøy/Lurøy skole.
Utstyrsbordet / byggvarebutikken.
Her kunne vi kjøpe det vi trengte til
modellen vår.
Glade 8. trinnselever fra Lurøy som fikk tre av tre
premier !
"Inne i Stamneshallen var det
stappfullt av bord med 8. klassinger. Vi fikk tildelt hvert vårt bord.
Elevene fikk tre forskjellige typer
oppgaver, et nytt omsorgssenter,
en utstyrssentral og et nærmiljøområde. Vi fikk byggepoeng vil
kunne handle for i byggebutikken. Oppgavene ble lagd i pappesker. Lovund skole fikk omsorssenteroppgaven, Onøy/Lurøy fikk
utstyrssentralen og Konsvik skole
fikk nærmiljøoppgaven.
Det skulle budsjetteres og planlegges, vi måtte bestemme hvordan vi skulle ha det, og vi måtte
prøve å gjennomføre planen vår
og "lage" planen vår i pappeska vi
fikk utdelt. Det ble lagd fotballanlegg, et nymotens omsorgssenter
og utleiebygg for kanoer, vannski
og båter. Alle kom med forslag.
Alle jobbet godt. Vi prøvde å holde
fokus på det vi skulle gjøre, og det
fikk vi uttelling for da juryen kom
med sine vinnere!
- Inspektørene begynte etter
hvert å gå rundt å se på de forskjellige løsningene. De stilte
spørsmål. Vi måtte svare som best.
Det var litt skummelt, sier noen av
elevene ved Onøy/Lurøy skole. Den første gangen de kom, virket
de veldig tvilsomme, men da de
kom tilbake etter ei stund, virket
de mer fornøyde, fortsetter de.
Vi måtte lage oss kallenavn og
slagord. Vi prøvde å snakke nøye
gjennom hvordan vi skulle holde
liv i ideen vår, hvordan vi skulle få
penger til dette og hvordan gjestene skulle oppleve å være tilstede
på vår "nyskaping". - Oppgaven i
år var sosial, og vi prøvde å tenke
ut hvordan vi best kunne lage en
utstyrssentral som gjestene ville
bruke, sier en elev ved Onøy/Lurøy
skole. Juryen vektla oppgaver som
tok sosiale hensyn og som i tillegg
hadde kommet med en ny og god
løsning.
Lovund skole vant omsorgssenteroppgaven, Onøy/Lurøy skole
vant utstyrssentraloppgaven og
Konsvik skole vant nærmiljøoppgaven - så ønsk velkommen en gjeng
kreative gründere som evner å se
muligheter og gripe utfordringer!"
– En god idé å bygge på!
Ny Idéhuskatalog!
Postboks 34
8753 Konsvikosen
Tlf. 75 09 21 30
Fax 75 09 37 06
14
INFORMASJON OM POLARSIRKELTRIMMEN
Polarsirkelen friluftsråd
Moveien 24, 8700 Nesna
Telefon 75 06 70 44/91 77 87 67
E-post [email protected]
www.friluftsrad.no/polarsirkelen/
Polarsirkeltrimmen er et digitalt
trimkasseregistreringssystem. For å
delta må du registrere deg som deltaker på http://polarsirkeltrimmen.
turlogg.no/. Link til siden finnes på
de Polarsirkelen friluftsråds hjemmeside og på kommunenes hjemmesider. Å delta er selvsagt gratis.
Polarsirkeltrimmen er et samarbeid mellom Polarsirkelen friluftsråd, folkehelsekoordinatorene i
Træna, Lurøy, Rødøy, Nesna, Rana,
Hemnes og Hattfjelldal kommune
og 120 trimkasseeiere i kommunene. Det er valgt ut 120 trimkasser
som er med i Polarsirkeltrimmen.
Oversikt over trimkassene finner
du på Polarsirkeltrimmens hjemmeside.
På hver kasse står en kode. Når
du har registrert deg som deltaker,
kan du registrere at du har besøkt
trimkassen her i Polarsirkeltrimmen. Slik registrering kan du gjøre
via mobil eller gjøre via nett her på
Polarsirkeltrimmen. På den måten
blir dette en database som viser
hvor mange som benytter seg av
de ulike trimkassene.
Polarsirkeltrimmen er mest et
redskap til bruk for den enkelte
deltaker. Dette for å kunne registrere egen aktivitet og ikke minst
konkurrere med andre på en uhøytidelig måte.
Polarsirkeltrimmen kan også
brukes til enkle konkurranser:
Polarsirkelen friluftsråd vil allerede nå varsle at vi deler ut tre
gavepremier a kr 1000,- til de som
har flest antall registreringer uansett trimkasse innen utgangen av
2011.
Andre felles eller lokale konkurranser vil bli annonsert etter hvert.
Vi vil bruke høsten 2011 til å
prøve ut systemet og kvalitetssikre
at alt er på plass og fungerer
Vi håper du vil benytte deg av
tilbudet.
Kontaktperson for Polarsirkeltrimmen: Knut Berntsen
tlf 91 77 87 67 E-post:
[email protected]
Kommunekontakter:
Træna kommune: Malin Røssvoll. tlf: 75 09 58 00
E-post: [email protected]
Lurøy kommune: Hanne Teigen. tlf: 75 09 15 00
E-post: [email protected]
Rødøy kommune: Maj-Britt Hafsmo tlf: 75 09 80 00
E-post: [email protected]
Nesna kommune: Leif Myrvoll tlf: 75 06 70 00
E-post: [email protected]
Rana kommune: Gro S- Salomonsen. Tlf: 75 14 44 56
E-post: [email protected]
Hemnes kommune: Kjell Arne Odden tlf: 75 19 70 00
E-post: [email protected]
Hattfjelldal kommune: Britt B. Pedersen tlf: 75 18 48 00
E-post: [email protected]
15
Driver med slipsetting av båter,
reparasjon av båtmotorer +
vinterlagring av båter inne i hus.
Reparasjon av biler og landbruksutstyr.
Salg av batterier, olje, dekk og deler
til båt, landbruk og biler (alle merker)
+ bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr.
Pressing av hydraulikkslanger.
8766 Lurøy
Telefon 916 37 527
[email protected]
Byggevarer – Maling
Jernvarer – Grus
Lurøy Byggevare
ONØY 8766 Lurøy
Tlf 75 09 18 50 - Fax 75 09 18 55
16
Her er hele turgjengen samlet på ett brett
KOSETUR TIL SVERIGE
Ved June Klæbo, reisende medarbeider
Også i år var vi så heldige å
få busstur til Sverige. Denne
gang var vi en gjeng på rundt
24 stk som satte kursen mot
Hemavan.
De som var med er fra Tonnes,
Konsvik, Øresvik, Aldersundet,
Onøy, Sleneset, Lovund, Storselsøy
og Jektvik i Rødøy kommune.
Vi var så heldige å få Jørn Børre
Johansen som sjåfør av bussen.
Første stopp hadde vi på Mo,
og der hadde vi tid til litt handlig. Neste lille stopp vi hadde var
på riksgrensen mellom Norge og
Sverige. Der ble alle fotografert av
dagens utskremte reporter.
Været på grensen var ikke noe
å skryte av, heller ikke når vi kom
til Hemavan. Det regnet og var en
del tåke, men det la ingen demper
på stemningen på turen, vi sang og
pratet, og hadde det kjempekoselig.
Da vi kom til Hemavan, ble det
handling på ICA og en matbit på
Nannas kjøk.
Vi som var med på turen vil takke lederne Liss Iversen og Tone
Nordskott. Og ikke minst sjåføren,
Jørn Børre Johansen, for en koselig
tur.
Håper også at vi kan ta flere slike koseturer sammen.
KOMMUNAL
INFORMASJONSAVIS
FOR LURØY
Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune
Opplag: 1400
(gratis til alle husstander i Lurøy)
Abonnement utenbygds:
kr. 75,- pr. år
Redaksjon: Cato Rødsand
[email protected]
tlf 400 35 379
Les Steinkjerringa på nett:
www.luroy.kommune.no
MENIGHETSBLAD
FOR LURØY OG TRÆNA
Ansvarlig utgiver:
Menighetsrådene i Lurøy og Træna
Redaksjon: Anders Rosland
[email protected]
TRYKK: PRINFO RØNNES,MOSJØEN
75 17 53 00 • WWW.RONNES.NO