Info hefte om HMS på ONS

HMS/HSE
FOLDER
FIRE
110
POLICE
112
FIRST AID
113
SMS: FORUM..... TO 2440
HMS VISJON
ONS skal fremstå som det beste arrangementet i Norge når det
gjelder helse-, miljø og sikkerhet.
Ditt bidrag er viktig for at vi skal oppnå vår målsetning!
• Hjelp oss å sortere avfallet riktig.
• Hold din stand ryddig.
• Tenk på ditt energiforbruk. Slå av lys, projektor med mer når dette
ikke er i bruk.
• Bruk av stige/gardintrapp – Maks høyde/lengde 2 m.
• Innkjøring og opphold av kjøretøy inne på utstillingsområdet vil bli
strengt regulert i alle faser.
• Synlighetsvest og vernesko skal alltid benyttes på
utstillingsområdet, utenom under arrangementsdagene.
• Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller narkotiske stoffer på området
under opp- og nedriggsperioden.
• Likeledes er det ikke tillatt å oppbevare alkoholholdige drikkevarer,
narkotika eller sløvende medikamenter på Stavanger Forum AS
sine områder.
• Det er røykeforbud i alle haller.
• Meld tilbake til oss uønskede hendelser som oppstår eller forslag
til forbedringstiltak som kan hjelpe oss i vårt videre HMS arbeid
frem mot ONS 2016. Dette kan gjøres ved å sende SMS med
kodeord FORUM til 2440.
HSE VISION
ONS aims to be the best event in Norway with regards to Health,
Safety and the Environment.
Your contribution is vital in order for us to achieve our goal.
• Please help us recycle properly.
• Please keep your stand tidy.
• Please be aware of your energy consumption, and switch off all
electrical appliances when not in use.
• Use of ladders/step ladders must be kept to a maximum height/
length of 2m.
• Driving and parking vehicles in the exhibition area will be strictly
controlled throughout the different stages of ONS.
• High-visible vests and protective footwear shall always be used in
the exhibition area, except on the days of the event.
• The consumption of alcohol or narcotics is not permitted in the
area during assembly and disassembly periods.
• Moreover, the storage of alcoholic beverages, narcotics or sedative
medications on the premises of Stavanger Forum AS is prohibited.
• Smoking is prohibited in all exhibition halls.
• Please inform us of any comments you might have or suggestions
on how we can improve our work regarding HSE towards ONS 2016.
This can be done by sending us an SMS to 2440. Start the message with: FORUM
TILTAKSKORT GENERELT
Alvorlig ulykke/førstehjelp
Alvorlige personskader: Ring lege/ambulanse telefon 113
-Ta ledelsen
-Sikre skadested (pass på at ikke flere personer blir skadet)
-Gi førstehjelp
-Når hjelp er på vei varsles FORUM KO beredskapstelefon 51 11 34 50
Brann: Ring brannvesenet telefon 110
-Ta ledelsen
-Sikre skadested (evakuer slik at personer ikke blir skadet)
-Start slukking
-Når hjelp er på vei varsles FORUM KO beredskapstelefon 51 11 34 50
Ordensforstyrrelser: Ring politiet 02800 eller 112 ved nød
- Ta ledelsen
- Sikre skadested (skjerm publikum)
- Når hjelp er på vei varsles FORUM KO beredskapstelefon 51 11 34 50
Mindre personskader
Ta kontakt med en av vaktene eller ring 51 11 34 50
Tyveri/mistanke om tyveri/hærverk
Ring politiet telefon 02800, kontakt en av vaktene eller ring 51 11 34 50
HMS – melding om uønsket hendelse
Send SMS/MMS til 2440 med kodeord FORUM for å melde om
uønsket hendelse.
EMERGENCY PROCEDURES
Serious accident / first aid
Serious injuries: Call doctor / ambulance phone 113
- Take the lead
-Secure the area (make sure that no more people are injured)
-Give first aid
-When help is on the way, alert the FORUM KO emergency phone
+47 51 11 34 50
Fire: Call fire department phone 110
-Take the lead
-Secure the area (evacuate so that people are not injured)
-Start extinguishing
-When help is on the way, alert the FORUM KO
emergency phone +47 51 11 34 50
Police matters: Call police 02800 or 112 if emergency
-Take the lead
-Secure the area (shield the public)
-When help is on the way, alert the FORUM KO
emergency phone +47 51 11 34 50
Minor injuries
Please contact one of the security guards or call +47 51 11 34 50
Theft / suspicion of theft / vandalism
Call the police telephone 02800, contact one of the security guards or
call +47 51 11 34 50
HSE - notification of incident
Send SMS / MMS to 2440 for notification of incident. Start the
message with FORUM
VERNEUTSTYR
Følgende krav til bruk av verneutstyr gjelder:
Type ustyr: Brukes i følgende område/ved
følgende arbeider:
Hjelm
Ved alle arbeider med fare for fallende
gjenstander/heiseoperasjoner/lasting
og lossing
Arbeidsområder med slik fare skal sperres
av og skiltes.
Vernesko
Alle innenfor prosjektområdet
Hørselvern
Ved behov, f eks ved pigging, skyting med
boltepistol og spikerpistol, boring i betong og
tre, saging og for øvrig ved generelt støyende
arbeider.
Øyevern
Ved behov, f eks ved boring i betong og tre,
saging og for øvrig ved arbeider med fare for
sprut.
Åndedrettsvern
Ved behov, f eks hvor arbeidet utvikler helse
farlig støv eller gass.
Fallsikring
Ved behov, f eks ved stillasmontering,
brakkemontasjer, arbeider i stige og ved
andre montasjearbeider der det ikke er
muligheter for stillaser/lift.
Sikkerhetsvest
m/refleks
Alltid innenfor prosjektområdet.
PROTECTIVE EQUIPMENT
The following requirements apply regarding the use of
protective equipment:
Equipment type:
Hard hat
To be used in the following areas/in
connection with the following work:
During all operations where there is a
danger of falling objects/lifting operations/
loading and unloading.
Work areas involving hazards of this type
shall be cordoned off and sign posted.
Protective footwear
Must be worn by all personnel within the
project area.
Ear protection
As appropriate, e.g. when installing studs,
using bolt and nail guns, drilling into
concrete/wood, sawing and otherwise for
operations that are generally noisy.
Protective eyewear
As appropriate, e.g. when drilling into
concrete/wood, sawing and other tasks
involving a risk of splinters/splashing.
Respiratory protection As appropriate, e.g. where the operation
involves the generation of harmful dust or
gases.
Fall protection
As appropriate, e.g. when erecting scaffolding, temporary buildings, during work on
ladders and other installation work where
scaffolding/lifts cannot be used.
Reflective safety vest Must be worn at all times within the project
area.
AVFALLSHÅNDTERING
Leverandørene må selv fjerne eget avfall.
Alt avfall skal kildesorteres!
Westco Miljø etablerer bemannede miljøstasjoner.
Disse stasjonene finner du 4 plasser på området:
- Mellom Hall B og Hall C
- Ved Hall M
- Ved Hall F
- Ved Hall J
Følgende avfallsfraksjoner hentes på stand etter oppsatt rute i de
ulike hallene: papp/papir, plast og restavfall.
Standbyggere kan selv hente avfallsbeholdere etter behov på
miljøstasjonen knyttet til deres hall. Ta kontakt med miljøvert for
registrering.
Alt avfall skal leveres tilbake til miljøstasjonen ferdig sortert. Ved
mangelfull sortering vil standeier bli fakturert.
Trevirke skal leveres på anvist sted. Ta kontakt med miljøvert.
Miljøfarlig avfall skal deklareres og leveres til Westco Miljø.
Leverandører og utstillere skal rydde etter egne arbeid før arbeidsstedet forlates. Det skal foretas daglig opprydding. Ved behov flere
ganger pr. dag.
Generelt skal støv tas hånd om av den som produserer det, dvs
at det skal benyttes utstyr med avsug, alternativt kan det aktuelle
arbeidsområdet avlukkes og støvsuges i etterkant. Det skal hindres
at støv spres til naboområdet.
WASTEDISPOSAL
Suppliers must remove all their own waste.
All waste must be sorted!
Westco Miljø will set up staffed waste disposal stations at four locations
in the exhibition area:
-Between Hall B and Hall C
-By Hall M
-By Hall F
-By Hall J
The following waste segments will be collected from the stands along
pre-defined routes within the various exhibition halls: cardboard/paper,
plastics and non-recyclable waste.
Those assembling the stands can collect waste bins whenever they
require them from the waste disposal stations attached to their respective halls. Contact one of our waste disposal staff for registration.
All waste shall be sorted before being delivered to the waste disposal
station. If waste has not been sorted, the stand owner will be invoiced.
Waste wood materials must be disposed of at the designated site.
Contact one of our waste disposal staff.
Hazardous waste must be reported and delivered to Westco Miljø.
After completing their work, suppliers and exhibitors must clean up
before leaving the site. Waste removal must be carried out on a daily
basis or, if required, several times a day.
In general, dust must be removed by the party responsible for producing
it, i.e. vacuum cleaning equipment must be used. Alternatively, the work
site can be enclosed and vacuum cleaning carried out at a later time.
The spread of dust to neighbouring areas must be prevented.
CONTACT INFORMATION
SERVICE OFFICE, HALL E - [email protected],
TEL: +47 51 59 81 90 / +47 51 59 81 19
BADGE PICK-UP, HALL B & HALL O
SUPPLIERS:
MALERBUA UTLEIE AS
Furniture – Carpet - Floor covering: MOB: +47 90 64 45 40
STAVANGER INSTALLASJON AS
Electrician and internet: MOB: +47 95 82 82 82
OSV SIVERTSEN
Plumber: MOB: +47 95 10 93 85
AV AVDELINGEN AS
AV equipment: MOB: +47 47 07 94 04
UPHEADS
Computer equipment: TLF: +47 51 95 80 00
ISS FACILITY SERVICES - ARENA & EVENT
Catering: MOB: +47 51 59 82 31
PSS
Security: MOB: +47 99 57 51 59
STAVANGER FORUM
Exhibition organiser: TEL: +47 51 59 81 00
HOVE LYSDESIGN
Stand Lighting: MOB: +47 90 14 11 33 / +47 47 44 57 60
MESSEPROJEKT
Stand design: MOB: +49 3410526 2550
BITMAP
Stand design and posters: MOB: +47 90 91 47 59
FOTOGRAF KALLEN
Photography: MOB: +47 90 98 96 97
ISS RENHOLD
Cleaning: MOB: +47 40 01 13 56
PON RENTAL
Lift: MOB: +47 95 19 21 52
WESTCO MILJØ as
Waste handling: MOB+47 92 04 21 07
KOLNES-ZWERG
Flowers: MOB: +47 92 86 86 33
EFI LOGISTICS
Logistical services: MOB: +44 77 68 25 69 76
HSE
HSE coordinator: MOB: +47 454 90 559
ALLKOPI
Print – Fax service: MOB: +47 98 20 57 79
NORWEGIAN POISON INFORMATION CENTRE
+47 22 59 13 00
LABOUR INSPECTION
+47 815 48 222
EMERGENCY OFFICE ONS2014
+47 51 11 34 50
FIRE
POLICE
AMBULANCE
110
112
113
ASSEMBLY AND DISASSEMBLY
PS: Please note that ONS 2014 opens on Monday 25 August.
Access to Hall K, N and O has separate dates!
HSE
Protection gear
For your own safety mark that all personnel on site
must use HSE protection wear (visibility vest, ID-badge
and protection footwear) during assembly and disassembly in these periods:
Assembly until Saturday 23 August 13.00.
Disassembly from Thursday 28 August 15.30.
See separate HSE plan for further details.
7 - 9 August
Large or heavy equipment must be installed on stands
by agreement with the forwarding agent.
11 – 16 August
Stands involving substantial construction,
except stands in hall K, N and O, may be
occupied with special permission from
organizer. The halls, except hall K, N and
O, are open daily:
17 – 23 August
18 - 23 August
21 – 23 August
Assembly period indoor stands except
hall N and O. Daily opening hours:
Mark that Saturday 23 August has special
hours.
Assembly period indoor stands in all halls.
Daily opening hours:
Mark that Saturday 23 August has special
hours.
Assembly period outdoor stands.
Daily opening hours:
Mark that Saturday 23 August has special
hours.
23 Aug Saturday Assembly indoor and outdoor area.
The area is open:
All construction work must be completed
and all empty packaging ready for removal
at 23 August at 13.00. No lorries will be
admitted to the area after this date/time.
07.00-19.00
07.00-23.00
07.00-23.00
07.00-23.00
07.00-13.00
23 August
Sunday
Assembly indoor and outdoor area.
The area is open:
Only equipment carried by hand can
be brought to area in this period.
Protection footwear and visibility vest
is recommended but not required on
site in this period.
13.00-22.00
24 August
Sunday
CLOSED
The exhibition area is closed. There
will be no installation on this day. This
will be enforced and no exceptions will
be authorized. No personnel / exhibitors admitted to the area this day.
25 August
Monday
Exhibitors will be admitted to the area
from
25 – 28 August
Exhibition – opening hours
26 – 28 August
28 August
29 – 30 August
29 – 31 August
29 Aug – 1 Sept
06.30-18.00
09.30-17.30
(15.00 last day)
Exhibitors will have admission to the area 08.00-18.00
(22.00 last day)
Disassembly stands indoor and outdoor. 15.30-22.00
No disassembly on stand before 15.30.
Use of trolleys/lifts/trucks is not allowed indoor or outdoor before 16.00
Cars/vans/trucks will be admitted to
the area from 17.00 at the earliest.
Disassembly outdoor stands. Disassembly must be completed and stands
cleared by 30 August at 22.00.
07.00-22.00
Disassembly indoor stands in hall O.
Disassembly must be completed and
stands cleared by 31 August at 22.00.
07.00-22.00
Disassembly indoor stands all other
halls. Disassembly must be completed
and stands cleared by Monday 1 September at 22.00.
07.00-22.00
tuesday 26 august
Monday 25 august
09.30-15.00
09.30-17.30
09.30-17.30
09.30-17.30
Exhibition
Opening hours:
Wednesday 27 august
O
thursday 28 august
prEss
ENTRANCE
EntrancE
badgE pick-up
Stavanger Airport Sola
CLARION HOTEL ENERGY
ONS conference
Conference
Ons
shuttlE bus
N
M
PARKING
LASSA
parking
lassa
F
V
C
public bus EntrancE
ENTRANCE
hsE
sErvicE OfficE
E
D
J
A
K
B
RICA FORUM HOTEL
Stavanger city center
taxi
ENTRANCE
EntrancE
badgE pick-up
INCIDENT
I N C IREPORT
DENT REPORT
HSE Incident Report - (RUH)
HSE Incident Report - (RUH)
Date:
Time:
Report nr.:
Place:
Company:
Activity:
Type of incident:
Real incident
Inflow
Extent:
Personal injury
Environment
Material/Property
Safety
Description of incident/occurence:
Cause:
Immediate effort accomplish:
Possible consequence:
Minor
Serious
Extremely serious
Corrective action:
Reported by (optional):
Closed by:
Date:
TILLØPSRAPPORT
T Uønsket
I L L Hendelse
Ø P S -R
A(RUH)
PP
Rapport
HMS
ORT
Rapport Uønsket Hendelse - HMS (RUH)
Dato:
Kl.:
Rapport nr.:
Sted:
Firma:
Aktivitet:
Type hendelse:
Reell hendelse
Tilløp
Omfang:
Personskade
Ytre miljø
Materiell/Eiendom
Sikkerhet
Beskrivelse av hendelse/tilløp:
Årsak:
Umiddelbare tiltak iverksatt:
Mulig konsekvens:
Mindre alvorlig
Alvorlig
Korrigerende tiltak:
Rapportert av(frivillig):
Rapporten lukket av:
Dato:
Meget alvorlig
INCIDENT
I N C IREPORT
DENT REPORT
HSE Incident Report - (RUH)
HSE Incident Report - (RUH)
Date:
Time:
Report nr.:
Place:
Company:
Activity:
Type of incident:
Real incident
Inflow
Extent:
Personal injury
Environment
Material/Property
Safety
Description of incident/occurence:
Cause:
Immediate effort accomplish:
Possible consequence:
Minor
Serious
Extremely serious
Corrective action:
Reported by (optional):
Closed by:
Date:
TILLØPSRAPPORT
T Uønsket
I L L Hendelse
Ø P S -R
A(RUH)
PP
Rapport
HMS
ORT
Rapport Uønsket Hendelse - HMS (RUH)
Dato:
Kl.:
Rapport nr.:
Sted:
Firma:
Aktivitet:
Type hendelse:
Reell hendelse
Tilløp
Omfang:
Personskade
Ytre miljø
Materiell/Eiendom
Sikkerhet
Beskrivelse av hendelse/tilløp:
Årsak:
Umiddelbare tiltak iverksatt:
Mulig konsekvens:
Mindre alvorlig
Alvorlig
Korrigerende tiltak:
Rapportert av(frivillig):
Rapporten lukket av:
Dato:
Meget alvorlig
INCIDENT
I N C IREPORT
DENT REPORT
HSE Incident Report - (RUH)
HSE Incident Report - (RUH)
Date:
Time:
Report nr.:
Place:
Company:
Activity:
Type of incident:
Real incident
Inflow
Extent:
Personal injury
Environment
Material/Property
Safety
Description of incident/occurence:
Cause:
Immediate effort accomplish:
Possible consequence:
Minor
Serious
Extremely serious
Corrective action:
Reported by (optional):
Closed by:
Date:
TILLØPSRAPPORT
T Uønsket
I L L Hendelse
Ø P S -R
A(RUH)
PP
Rapport
HMS
ORT
Rapport Uønsket Hendelse - HMS (RUH)
Dato:
Kl.:
Rapport nr.:
Sted:
Firma:
Aktivitet:
Type hendelse:
Reell hendelse
Tilløp
Omfang:
Personskade
Ytre miljø
Materiell/Eiendom
Sikkerhet
Beskrivelse av hendelse/tilløp:
Årsak:
Umiddelbare tiltak iverksatt:
Mulig konsekvens:
Mindre alvorlig
Alvorlig
Korrigerende tiltak:
Rapportert av(frivillig):
Rapporten lukket av:
Dato:
Meget alvorlig
INCIDENT
I N C IREPORT
DENT REPORT
HSE Incident Report - (RUH)
HSE Incident Report - (RUH)
Date:
Time:
Report nr.:
Place:
Company:
Activity:
Type of incident:
Real incident
Inflow
Extent:
Personal injury
Environment
Material/Property
Safety
Description of incident/occurence:
Cause:
Immediate effort accomplish:
Possible consequence:
Minor
Serious
Extremely serious
Corrective action:
Reported by (optional):
Closed by:
Date:
TILLØPSRAPPORT
T Uønsket
I L L Hendelse
Ø P S -R
A(RUH)
PP
Rapport
HMS
ORT
Rapport Uønsket Hendelse - HMS (RUH)
Dato:
Kl.:
Rapport nr.:
Sted:
Firma:
Aktivitet:
Type hendelse:
Reell hendelse
Tilløp
Omfang:
Personskade
Ytre miljø
Materiell/Eiendom
Sikkerhet
Beskrivelse av hendelse/tilløp:
Årsak:
Umiddelbare tiltak iverksatt:
Mulig konsekvens:
Mindre alvorlig
Alvorlig
Korrigerende tiltak:
Rapportert av(frivillig):
Rapporten lukket av:
Dato:
Meget alvorlig
SIMPLIFIED SAFE JOB ANALYSIS
Person responsible for SJA: Company:
Description of work:
Work section Hazard Measures Person
responible
Is the overall risk acceptable? Date: Signature: Yes Signature: No
Signature:
FORENKLET SIKKER JOBB ANALYSE
SJA-ansvarlig: Firma:
Beskrivelse av arbeidet:
Deloppgave Faremoment Tiltak Er den totale risikoen akseptabel? Dato: Signatur: Ansvarlig
Ja Signatur: Signatur:
Nei
SIMPLIFIED SAFE JOB ANALYSIS
Person responsible for SJA: Company:
Description of work:
Work section Hazard Measures Person
responible
Is the overall risk acceptable? Date: Signature: Yes Signature: No
Signature:
FORENKLET SIKKER JOBB ANALYSE
SJA.ansvarlig: Firma:
Beskrivelse av arbeidet:
Deloppgave Faremoment Tiltak Er den totale risikoen akseptabel? Dato: Signatur: Ansvarlig
Ja Signatur: Signatur:
Nei
YOUR CONTRIBUTION COUNTS
Many accidents at work are caused by hazardous behaviour and/
or conditions. The statistics show that there are 3 000 such dangerous acts or conditions behind each serious personnel injury.
We depend on your commitment to the work of protecting health,
safety and the environment to avoid accidents and injuries.
You must do your work in a safe manner and ensure that your
workplace is secure. You also have a duty to use this notepad to
report any hazardous actions and conditions which you might
detect. This will be a considerable help in reaching our goal of an
injury-free workplace. But it depends on your contribution.
If you have any questions, please contact the HSE
coordinator.
DITT BIDRAG TELLER
Farlige handlinger og/eller farlige forhold er årsaken til mange
arbeidsulykker som skjer på arbeidsplassen. Statistikk forteller
oss at bak hver alvorlig personskade er det utført 3.000 farlige
handlinger og/eller farlige forhold.
Skal vi unngå skader og ulykker, så er vi avhengige av din innsats
i HMS arbeidet.
Du må utføre arbeidet ditt på en sikker måte og du må sørge for
at arbeidsplassen din er sikker. I tillegg plikter du å bruke denne
blokken og rapportere alle de farlige handlinger og de farlige
forhold du måtte oppdage. Kan du bidra med dette, så er vi langt
på vei med vårt mål om et skadefritt arbeidsmiljø, men dette
avhenger av din innsats.
Ved spørsmål, ta kontakt med HMS - Koordinator.
NOTES
NOTES
NOTES