Trolovede 1700 - Raumnes Historielag

Utdrag fra
KIRKFBOKA I NES FRA 1.JANUAR 1700
TROLOVEDE
Dato
1700
31.Jan.
De forlovede
Forlovere
Kristoffer Hansen,rytter,Børgen
Olu Kristoffersdtr.
Oluf Corporal Holter og
Guttorm Valstad.
14.Mars Marcus Rud
Ingebor Gundersdtr.Huser
4.April Even Halvorsen av Sørum sogn på
hr.Colbjørns atest.
Ingebor Abrahamsdtr.Huser
27.Mai
Jacob Flagstad og
Gulbrand Finstad.
Hans Tesi og
Hans Henaug.
Hans Sørensen Nordby
Tosten Vormes og
Inger Hansdtr.Blekstad
Ole Ullershov.
Serlig for hanem at ikke de han hadde besoven før,var i blod og byrd
etter forbudeno 1edd.Inger Hansdtr-anverende nermere med tilladelighet.
De vare tre h€ fra sognet,den fjerde fra Blaker.Og de som ryktet var
om fra Fredrikstad og Solør blev alle nøye etterspurte hertil over
causjonen,ikke alene av ham selv og begge hans brødre,= også av
moderbroderen til henne,Gudrmuid Arnestad og værfaderen Hans Blekstad
og legger der fire manns underskrift derfor navnlig hans egen,begge
brøderenes og moderbroderens som skrive kunne,at de stående causjonsmennene fast hos Ole Ullershov,og de med disse for mitt embets
foretning her hadde,både for forbudene ledds blod og byrd og hvis på
det forledende av de tre andre sogns øvrigheter noget tiltale skulle
have som ved absolusjonen og dåpen forefalden er,som jeg årlig har inngivet ministrialbokens sannhet om til den kongelige -j. fogd.
Erik Brynulsen Folberg
Mari Gulbrandsdtr.Yn
Gulbrand Yn og
Nils Henni
17.
Hans Larsen fra Odalen etter hr.Peders
seddel fra S t r m prestegård.
Kristine Joensdtr.Strm
Knud Dysterud og
Otter Strøm.
30.
Anders iarsen,Bjørnli
Bpr%eTovesdtr.Horgen
Tosten Vormes og
Erik Breen.
7.Juni
8.Aug. Colbjørn Pedersen,Skøyen
Berte Svendsdtr
.
Kristen Erlandsen
Fenstad og Hans Vogstad.
8.
Kristoffer Arnesen Uenes
Siri 0lsdtr.Greni
Cornetten Gulbrand Åvol
og Halvor Åvoi.
8. l1
Ambjørn Andersen fra Grmdalen
i Ullensaker sogn.
k e Gulbrandsdtr Horgen
Eher Horgen og
Cornelius Fenstad.
.
I
78.Sept. Børger Pedersen,reservesoldat
Eli Nyhus,enke
Helge Bodding og Mats
Smedsbodding.
18.
Ole Kinnet
Marta Askilsdtr.
Ole Esval og
Reier Rakkestad.
Anders Iversen
Inger Hågensdtr.
Gulbrand Finstad og
Jacob Flagstad.
29.
11
Trolovede side 2
Iato
De forlovede
Forlovere
1700
3.0kt. Anders Andersen,skredder
Eli Nilsdtr.Berg
Nils Berg og
Nils Presterud.
Ole Sebjørnsen
Eli Hansdtr.
Arnund og Gudmund
Røtnes.
Ole Taraldsen
Ane Sørensdtr.
Jon Strøm og
Kristoffer Berg.
Tore Sivertsen
Jøran Halvorsdtr.
Even Berg og
Oluf Frogner
Carl Rasmussen
Ingri Olsdtr.
Anders og Gulbrand
Herberg.
Kristoffer Gulbrandsen
Guru Hansdtr enke
Bottel Låvegg og
Jacob Flagstad.
Ole Skreksrud
Dorte Pålsdtr.Kjus
Tore Runni og
Tor Fossum.
1.Nov.
Nils Olsen,soldat av Finnholt
Berte Toresdtr.Frøhaug
Gulbrand Løken og
Anders Brandstorp.
4.
På1 Sebjørnsen
Malene Eriksdtr. som rørde hinanden uti 3.ledd
på.Hadde kongsbrev og tillatelser.
11.
Kristoffer Jonsen
Tora 1ngebretsdtr.Begge hinanden pårørende uti
3.ledd.Hadde kongebrev.
24.
It
24.
24.
It
24.
24.
n
24.
It
28.
n
5.Des.
.
Iver Rolstad,enkem.
Kari Wåler,enke
Harald Sandaker og
Trond Finskud.
Halvor Olsen på Hr.Colbjørns seddel fra Sørum. Ener Simarud og
Østen Rud.
Mari iarsdtr.Rånås,enke.
1701
2.Mars Tarald Olsen Våler
Barbro Amundsdtr.
Ole Våler og
Mikkel Greni.
6.
Peder Johansen enkem.
Lisbet Jonsdtr.enke
Gulbrand Rolstad og
Kristoffer Rustad.
16.
Anders Siversen
Åse Monsdtr Skarning
Kristoffer Bollerud og
Ole Greni.
.
12.Juni Anders Iversen
Inge Andersdtr
Erik Breen og
Harald Sandaker.
16.
Kristen Bodding
Nils Folvell
.
It
Ehgebret TorersenFolvell
Tore Kristoffersdtr.Berg
14.Juli 0berstltn.Pashov
Jomfru Ingebor Daa
Conrad Schløser,Hr.Thomas
R0sing.Ltn.Lu.d.
På hennes i Oberstltn.
Fursmann,Maj.Gelhorn,Capteit
Nostitz udi min og min s m
nerverende.
Trolovede side 3
Forlovere
De forlovede
Dato
1701
1l.Sept. Johannes Pedersen fra Aurskog.
Reservesoldat.
Marte Mikkelsdtr.enken fra Auli
Ole Evensen Auli og
Kristen Tostensen Auli.
11.
Ole Olsen Auli,sagmester
Helvig Jensdtr.Brandstorp
Børger Auli og
Erik Roligheden fra &db
15.
l1
h n d Halvorsen Lundter-g,sc.ldat
Guru Eriksdtr.Auli
Mikkel Vestggrderi og
Plsrger AiAi
X!.11
Var Samel Zac;hriaeri red sin kapteins seddel og causjon at her
gifte seg med Marte Engelsdtr.som han til forn hadde krenketymentil
forn ikke hadde fått til ekteskap for hennes foreldres motstandymen
som de ved tinget endelig hadde gitt deres tillatelse og nu ved
Lensmann Engebret Opaker og Siver Leer lader fremsi det samme som og
faderen gav tilkjenne forleden søndag for meg selv.Så under causjon
ydermere fra sergiant Anders Blom på hans vegene og på hennes vegene
Ehgebret Opaker og Kristoffer Frogneryhennesfaderbroderyblevde i hans
navn trolovet.
25.
Anders Jellum
Kari Farset
Kristoffer Sundby og
k r s Skårer.
6.0kt.
Arne Strøm,rytter
Gubiør Mørdrevenke
På 0berstltn.Fursmanns
seddel.
9.
Syver Gundersen
Åse Andersdtr.
På1 Kjus og
Jens Skreksrud.
9. l1
Jens Tomter
Johanne Knudsdtr.Strøm
Helje Hvam og
Amund Udnes.
Lars Pedersen Husmo
Marit Jørgensdtr.Husmo
Gulbrand og Ole Husmo.
Kristoffer Olsen Ihlang
R m u Johannesdtr Vøyen
Nils Skålerud og
Siver Leer.
l
Erik Gudmundsen Skirset,enkem.
Eli Gunnersdtr.Berg
Hågen Sandaker og
Anders Skøyen.
25.
Even Røtnes ,rytter
Maren Sørensdtr.Røtnes som han til forn
hadde besovet.
Oluf Eriksen Henaug,segia
Iver Røtnes.
30.
Jon Tostensen Årnes
Mari 0lsdtr.Røtnes.Begge tjenestefolk.
Gudmund Røtnes og
Gulbrand Løken.
30.
Halvor Matsen Smedsbodding
Kari Kristoffersdtr.Tveten blev copulerede på
forløfte av:
Kristoffer Bodding og
Anders Klodsbodding.
Il
16.
n
16.
H
1.Nov.
14.
29.
Il
.
Anders Nilsen,enkem.
Randi Jonsdtr.Fosserud
Anders Herberg og
Kristoffer Herberg.
Peder Kristensen Staal
Anne Baltsersdtr.Salige Nils Tranes
etterleverske.
Hr.Jens Colstrup og
broder Nils Colstrup.
Anders Skredder blev og trolovet med
Mari Jensdtr
Gulbrand Ihle og
Gulbrand Valstad.
.
Trolovede side 4
De forlovede
hto
Forlovere
I702
1l.Jan. Hans Gulbrandsen Vogstad
Karen Abrahamsdtr.og var av hannem
allerede fruktsommelig.
5.Feb.
Guri Trondsdtr.Rud Henrik Toresen T m a g e r av Eidsvoll sogn.
Amund Kjølstad og
Hans Henaug.
Lars Ihle og
Peder Rud.
2 6 . 1 ~ sOle Gulbrandsen Finnholt
Marta Pålsdtr
Jon Strøm og
Jacob Vansum.
30.
Anders Skøyen og
Ergebret Svindal.
.
It
Ole Iversen Fosserud
Anne Abrahamsdtr.Skøyen,enke
??.April Lars Gulbrandsen
Kari Tovesdtr
.
14.Mai
Ole Ullershov og
Tosten Vormnes.
På1 Pålsen Katterud
Tosten Vorrnes og
Berte Petersdtr.Vogstad.Yderst fruktsommelig. Siver Larmann.
4.Juni h d Finstad,dragon
Guru Hansdtr.Lundberg
Halvor Lundberg og
Mikkel Vestgården.
4.
Ane Guttormsdtr.Valstad,enke
Ole Larsen Sundet fra Eidsvoll sogn.
Hun forpassedes for å vies i Eidsvoll.
Gunnro Huser og de n, (in
Hågen og Peder Bosha 4.
5.
Karen Nilsdtr .Henni
Anders Larsen Yn,dragon
Nils Henni og
Gulbrand Yn.
Ole Torchelsen,res.dragon
R m u Mogensdtr
Amund Lie og
Engebret Valstad.
Ole Gulbrandsen,Rånås
Åse Andersdtr Henni
Østen Rud og Hans RA.is.
18.
It
22.
It
.
.
2.Juli
På1 Grinkelsrud trolovedes.
7.
Ole Holter,dragon
Inger Olsdtr
Søren og Gulbrand R...,lstad
9. Il
Svend Lauritsen,Sandaker
Olu Hansdtr
Harald Sandaker og
Stephen Grinkelsrud*
6.Aug.
Siver Kristoffersen,Berg
Siri Torersdtr.Folvell
Børger Fjuk og
Kristen Bodding.
8.
Anders Carlsen,enkem. og soldat
Barbro Torersdtr.Rud
Han fra Ullensaker i g hun
sognet.
Mats Stensby og Han:: Vestengen
15.
OulsHunstad
Siri Pedersdtr.Ingeborgrud
Kristoffer Frogner
Ehgebret Bårhaug.
22.
Ole Olsen,Jonsrud
Marta Hansdtr.enke på Bjertnes
Anders Herberg og
Kristoffer Herberg.
.
.
Trolovede side 5
Dato
De forlovede
Forlovere
1702
5.Nov. Alv Christoffersen
Rapil Christensdtr.
5. "
26.
It
26.
Mate Smedsbodding og
Ole Finnholt.
Engebret Bårhaug og
Ole AAS.
Lars Gulbrandsen U s
Martha Olsdtr.
Ole 'Tronsen Valstad,dragon
Kristoffer Borgen og
Jøran Amundsdtr (v./vielsenbrukes Andersdtr ) Engebret Staksvold.7 ;
.
Botil Rakkestad
Tora Knudsdtr.
.
Gulbrand Ihle og
Q-igebretValstad.
1703
21.Jan. Ole Gl !imundsen Røtnes,dragon
Mari Jacobsdtr.Fenstad,enke
Otter Strøm og
Amund Eliasen Vogstad.
28.
Hans Hvam og
Ole Bodding.
Gulbrand Børgersen Hvam
Inger Hansdtr.Berg
25.Mars Gudmund Mikkelsen,husm.til Mørdre
Ingebor Brynildsdtr.enke,huskvinde Hvam.
Askil Hansen,Jon Strøm hu:
Peder Arnundsen,husrn. Hvam.
28.Mai
Anders Olsen,soldat
Mari Persdtr.Skøyen
Ole Folberg og
Anders Funni.
28.
Lars Haagensen Rolstad i Ullensaker,soldat
Jacob Vansums datter
Hennes og hans far var
var cautions menn.
Erik Sørensen Brauter
Guru Børgersdtr.
Oluf Grue og Kristoffer ?
Ole Kristoffersen F'yri,enkemann
Anne 0ttersdtr.Strm
Ole Fyri og
Ole Grue.
19.Juli
Lars Knudsen,corporal
Johanna Meskum fra København
iars og Amund Vogstad.
Fremviste brev fra Henrich
Barfoth av den 217 1697.
26.
På1 Olsen
Inger Gudmundsdtr.
Nils Skålerud og
Jacob Bjerke.
1.Juni
A7.
It
1.Sept. Ole Paulsen,soldat
Tnore Larsdtr.som han besovet hadde.
Gulbrand Nordby og
Erik Flagstad.
iars Larsen,F(i-e)nstad
Jøran Henrichsdtr.
Hans Henaug og
Amund Kjølstad.
Ole Knudsen
Dorthe Børgersdtr.
Jacob Flagstad og
Gulbrand Finstad.
15.
Lars Andersen
Gjerteru 0lsdtr.Rakkestad
Rear Rakkestad og
Gulbrand avol.
20.
Gulbrand Andersen,soldat
Barbro Rearsdtr.
Ole og Hans Togstad.
20.
Erik Hansen,dragon
Siri Olsdtr.Ihlang
Knud Greni og
Ole Wøyen
12.
12.
It
Trolovede side 6
Dato
De forlovede
Forlovere
l'i03
23.Sept. Ole Eriksen Vormnes
Berte Larsdtr.enke på Breen
Gulbrand Berg og
Tron Finskud.
21.0kt.
Ener Gudmundsen fra Aurskog
Berthe 0lsdtr.Rud
Erik Gundersen og
Østen Rud.
11.Nov.
Børger Aslaksen,enkemann
Berte 0lsdtr.enke fra Aurskog
På1 Kjus og
Ole Grue.
18.
Erik Sørensen Bjørknes
Berte Johannesdtr.Rakeie
Ole Vennevold og
Erik Roligheden.
Hans Jørgen,Sergiant (på Ovri)
Anne Marie Holbech
Ltn.Herbet og hun sin husbo:
Maj. Sløser.
Amund Eriksen Breen,res.soldat.
Marte Gudmundsdtr.Finstad
Anders Hogset og
Oluf Breen.
Kristoffer Kristoffersen Berg
Berte Engebretsdtr.Svinda1
Ole Grue og
Børger Brauter.
1704
22.Jan
9.Mai
12.
?.Juni Kristoffer Rasmussen Herberg
Marta Knudsdtr.
14.
Kristen Johansen res. soldat Vang
Berte Holter
Ehgelbret Bårhaug
Nils Henni
Ole Fenstad og
Gunnro Holter.
16.Juli Kristen Gudmwidsen Fosserud
Margrete Tostensdtr.Vornn?es
Tosten Vormes og
Ole Vøyen.
17.Aug.
Kristoffer Sundby og
Ole Greni.
Bryngel Gulbrandsen soldat
Anne Gudmdsdtr.Sundby
?.Sept. Jon Torersen soldat
Lisbeth Hansdtr.
Jens Strøm og
Tor Fossum.
7.
Børger Andersen
Gubiør Hansdtr.
Corneli Fenstad og
Hågen Grinder.
Kjøstel Olsen Klodsbodding
Eli Henriksdtr.Frøhaug
Kristen Auli og
Erik Grønndalen.
Gunner Knutsen
&e Larsdtr.Tjente i hop på Gpaker
Siver Leer og
lhgebret Gpaker.
Kjøstel Kjensmo
Gollu Siversdtr.Foss
Erik Grønndalen og
Amund Auli.
Amund Kristoffersen Rolstad
Kirsti Olsdtr.Valstad
Nils Lilje og
Ole Hansen,Børgen
Gulbrand Sørensen,soldat
Inger Kristensdtr.
Mats Smedsbodding og
Ole Grue.
29.
5.Okt
12.
26.
It
30.
n
4.Des. Kristen Nilsen Stokstad av Ullensager sogn. Amund Jødal og
Gulbrand Stokstad
Med enken Mali Åvold
1705
8.Feb.
Jon Halvorsen Østgården
Kari Gulbrandsdtr.
Etter kongelig maj. brev di
20.Jan.1705.Begge i tredje
ledd beslektet og hun yder
fuktsomelig.
Trolovede side 7
bto
De forlovede
Forlovere
1705
1.Mars Semming Gislesen Vogstad
Sophie Jørgensdtr.
Faderen Gisle Vogstad og
Ole Ullershov.
Kristoffer Jonsen,Tjente på Tvethaug
Åse Jonsdtr av Skårer
Anders Skårer og
Engelbret Bårhaug.
17.Mai
Ole Toresen Fossum
Kari Mikkelsdtr.Vestgården
På1 Kjus og
Halvor Lundberg.
24.
Gunder Tovesen Horgen,res.soldat
Guru Hansdtr.Horgen
Ener Horgen og
Hans Strøm.
8.
l1
.
21.Juni Ole Olsen Opsa1,enkem.
Johanne Gulbrandsdtr.Hovi.Ska1 bo på
husm.plass under Skarning.
4.Juli Amund Olsen Jonsrud
Dorthe Amundsdtr.Bjertnes
5.
"
Ole Hansen Børgen
Mari Gulbrandsdtr.Åvold
27.Sept. Werner Halvorsen
Margrete Nilsdtr.
Ole Skarning og
Erik Rmold.
Trond Brårud og
Reer Fosserud.
Guttorm Valstad og
Amund Børgen.
Ole Halvorsen Holter og
Ole Veset.
4.0kt.
Hågen Olsen Ihlang
Kirsti Nordby
Hans Blekstad og
Ole Vsyen.
4.
Anders Foss
Mari Jensdtr.hodt
Gisle Vogstad og
Amund Auli.
Thomas Saksesen Frilset
Marte Guttormsdtr.
Med attest fra hr.Jens til
Eidsvoll.Ltn.Herbst og
Jens Enger.
23.
Enken på Røtnes
Sergianten Jørgen Schalts
0berstltn.Kruse og
Cornetten.
24.
Hans Mikkelsen Gunnilrud
På hr. Nils til Aurskogs
seddel.Jacob Torbjørnsen
Kvaksrud og Ole Mikkelsen
Gunnilrud
11
Il
.
Inger Kristensdtr.Gulli
.
22.Nov.
Enkem.Oluf Bjertnes
Berte Larsdtr.
Kristoffer og Gulbrand
Herberg.
1706
14.Feb. Kristoffer Rasmussen Bårhaug
Maren Olsdtr.
Ehgelbret Bårhaug og
Ole Ihlang.
21.
Hans Rhås og
Ole Rånås.
Nils Aslaksen
Marta Mogensdtr.
15.Mars Margrete Henriksdtr.Prestihlang
Hans Pedersen av sognets kompani
Ole Ihlang og
Siver Leer
28.'I
Nils Skålerud,enkem.
Eli Hansdtr.
Knud og Ole Greni.
28.
Ole Gulbrandsen,res.dragon
Guri Pålsdtr.Røtnes
Ole Fenstad og
Gulbrand Yn.
Trolovede side 8
De forlovede
Forlovere
Halvor Torersen Kulmoen
Valbor 0lsdtr.Tangen
Begge skreven på Ullershov
Armnd Kjølstad og Hans Henai
Ole Knudsen Greni med besovede
Martha Kristoffersdtr.
Kristoffer Sundby og
Ole Greni.
13.Juni
Rasmuss Torersen Østre Holter,res.dragon
Mali Pålsdtr.Rakkestad
Ole Esval og
Reer Westad.
26.
Even Knudsen,dragon
Berte Arnestad,enke
Gudmund Røtnes og
Hans Blekstad.
Dato
1706
22.Mai
27.
Il
24.Juli Oluf Nesti,enkem.på Arnestad grunn.
Marta Torersdtr.enke
Lars Rmold og
Reer Rakkestad.
25.
Oluf Jensen hodt
Mari Larsdtr.Vogstad
Jon Fenstad og
Armnd Vogstad.
Ole Thomrnesen Røtnes
h e Ni lsdtr Røtnes
Gudmund Røtnes og
Sergianten Jørgen Skantze.
Ole Folberg,enkem.
Randi Gulbrandsdtr.hken
Anders Funni og
Erik Folberg.
8.Aug.
24.
.
12.Sept. Mattis Pålsen,dragonBollerud
Dorthe Fenstad
Welbret Unnulstad og
Gunnro Huser.
12.
Erik Olsen Bøler
Dorthe Guttormsdtr.
Ole Bøler og
Ole Sri.
15.
Ole Aslaksen Hammer~tad~enkem.
med besovede kvindfolk
Berte Andersdtr.Flagstad
Kristen Bodding og
Simen Stahaug.
Gulbrand Vøyen
h e Gulbrandsdtr
Gudmund Sundby og
Kristoffer Sundby.
18.
u
21.
21.
fl
26.
.
Lars Toresen av Strøm
Anne Gu1brandsdtr.Horgen
Ener Horgen og
Reer Fosserud.
Ole Olsen
Eli Jensdtr.Henaug
Jon Fenstad og
Hans Henaug.
Henrikk Larsen
Marta 0lsdtr.Waaler
Guttorm Valstad og
Trond Finskud
.
17.0kt. Hans Kristensen,dragon
Johanne Jensdtr.Hovi
Iver Hovi og
Hermann Brustad.
17.
Gulbrand Gulbrandsen Horgen
Eli Gu1brandsdtr.Sundby
Ole Veyen og
Kristoffer Sundby.
15.Jan
Nils Eggum
Enken på Frøhaug
Nils og Even Berg.
23.
Mikkel Bjørke
Ragnil Ihlang
Ole Ihlang og
Kristen Fosserud.
1707
n
Trolovede side 9
De forlovede
Forlovefe
-.-
Hans Thomesen Finstad
Gubiør 0lsdtr.Bodding
Begge Olene F'yries
caution.
l.
Lars Pedersen Jellum
Siri Kristoffersdtr.Greni
Knud Greni og
Gudmund Sundby.
30.
Nils Evensen Husmo
R m u 0lsdtr.Waaler
Gulbrand Husmo og
På1 Husmo.
1.Juni
Thron Amundsen Finstad
Eli Jensdtr.Kjølstad
Hans Henaug
Jens Finstad.
4.
Torkil Olsen Runni
m e n på Bjerke
Marte Olsdtr.
Kristen Katterud
Erik Greni
10.
Kristen Sørensen Nordby
Guri Hansdtr.Blekstad
Hågen Grinner
Torer Låvegg.
Ole Børgersen
Allis 0lsdtr.Sri
Kristoffer Berg
Ole Grue.
Amund Olsen Jonsrud
Ingebor Hågensdtr.Sandaker
Stephen Grinkelsrud
Reer Fosserud.
Peder Pedersen Bruholtet av Vinger Sogn.
Attest fra hr.Frans.
Berte Sørensdtr.Bjørknes
Børger og Anind Auli.
Dato
1707
13.Feb.
15.
3.Juli
21.Aug.
4.Sept. Hermann Tostensen Vorrnes
Anne Andersdtr &nes
.
4.
Gulbrand Olsen
Kirsti Embretsdtr.
Guttorm og Embret Valstad.
4.
Gunder Kristoffersen
Mari Halvorsdtr
Kristoffer Borgen og
Ole Rolstad.
9. "
Ole Amundsen
Siri Larsdtr.Strm
Jens Tomter og
Otter Strøm.
.
10.
Larsolsendragon
enken Kari Halvordtr
Nils Berg og
Hans Hvam.
11.
Gudmund Olsen Frøhaug
Tore Torersdtr.Frøhaug
Nils Berg og
Nils Presterud.
29.
Gunner Olsen Brårud
Berte Andersdtr.Henaug
Ole Vqen
Kristoffer Sundby.
2.0kt.
Gulbrand Sakrisen
Kari Knudsdtr.Sundet
Hermnn Helgesen og
Reer Rakkestad.
2.
l1
Gulbrand Husmo enkem.
Dorte Gulbrandsdtr.R&&
Ole Finholt og
Ole Hemi.
2.
l1
Gulbrand Hågensen
Olu Haraldsdtr.
Anders og Henrikk Hogset.
.
Trolovede side 10
De forlovede
Forlovere
Jon Olsen Runni
Eli Hansdtr.Skålerud
Ole Ihlang og
Kristoffer Sundby.
15.
Peder Amundsen
Ragnil Gulbrandsdtr.Tveten
Anders Klodsbodding og
Børger Stensbodding.
26.
Nils Frantsen dragon
Kari Larsdtr.Mørdre
Arne Mørdre og
Hans Hvam.
8. l'
Anders Gulbrandsen Løken
udsluppen dragon,
Siri Torersdtr.
Anders Løken og
Hans Runni.
8.
Siver Olsen,en skredder av Eidsvoll Sogn Anders Villberg av Ullensaker
med hr. Jenses attest.
og Gudmund Røtnes.
Berte Tostensdtr,Røtnes
Dato
1707
g.0kt.
l .
HansGulbrandsen
Ingri Olsdtr,Bleve og trolovet etter
begagnede leiermål.
l 708
11.Mars Helge Olsen,res.dragon
Mari Jonsdtr.Strøm
Anders Funni og
Ole Eie.
Otter Strøm og
Arne Mørdre.
22.April Joen Mikkelsen,sold.av det nye regiment. Gulbrand Bollerud og
Gjerterud 1ngelsdtr.Arnestad
Ole Ihlang.
24.
Gunner Gundersen,soldat
Karen 1versdtr.Hovi
9.Juni Peder Røtnes
Reer Rakkestad og
Erik Skcyen.
Gudmund og Hans Røtnes.
&se Røtnes
30.l'
OleHansen
Margrete Olsdtr.
Reer Fosserud og
Stephen Grinkelsrud.
11.Juli Ole Hansen,enkem.Med pass fra hr.Peder
til Strm.Ska1 bo på Togstad
Gubiør Olsdtr.01e Togstads datter.
Engelbret Bårhaug og
Nils Berg.
15.Sept. Hans Kristoffersen Knebrøtt
Berte Larsdtr.Vogstad
Hans Vogstad og
Amund Eliasen Vogstad.
21.
Torbjørn Amundsen,enkem. med pass fra
hr. Peder.
Gunnil Gulbrandsdtr.
26.
Torer Børgersen Fjuk,sm av gården.
Anders Drognes og
Karen Andersdtr.Stemoderen Berte Olsdtrs Ehgebret Drognes.
datter.
29.
Gumil Gu1brandsdtr.Karen Farsets datter. Gunner Huser og
Torbjørn Amundsen
Cornelius Fenstad.
23.0kt.
Jens Larsen Haug,sergiant
Kirsti 0lsdtr.enke.A~ Eidsvoll Sogn
Gisle Vogstad og lars
Captein Mus,
26.
Anders Holter
Ane Eriksdtr.Strm
Jon Strøm og
Otter Strøm
Trolovede side 11
Dato
De forlovede
Forlovere
Kristen Hvam
Karen 0lsdtr.enken på Opaker
Jens Tomter og
Arne Mørdre.
Mari Gulbrandsdts.
Jon Aurstad
Mikkel Greni og
Ole Finstad.
Ole Kristoffersen
Gunnil Andersdtr.
Gulbrand og Ole Rolstad.
17.
Gubiør Rasmssdtr.Funnefossen
Nils Hansen Store Ulleren
Hans Ulleren og
Hans Dysterud.
22.Des.
Antonetta Gelhorn
Ouls Olsen Skøyen
Hans Blekstad og
Tore Låveg.
23.Jan.
Karl Rasmussen Gimdalav Ullensager
Sogn på hr.Rossings attest av 19.Xan.
Mari Jonsdtr.Røtnes
Ole Ellingstad og
Thomes Gulli.
17.Feb.
AmbjørnAndersen Jødal
Guri Kristensdtr.
Hågen Grinner.
17.
Nils Gulbrandsen,res.dragon
Marta Stephensdtr.Grinkelsrud
Reer Rakkestad og
Erlend Arnestad.
21.Mars
Erik Larsen dragon
Eli Gulbrandsdtr.
Erik Skøyen og
Gulbrand Husmo.
25.Mai
Ole Bjerke ,Eidsvoll sogn
Berte Guttormdtr.Valstad
Embret Valstad og
Gulbrand ?
25.
Ole Nilsen Presterud,soldat
Guru Olsdtr .Finholt
Nils Berg og
Ole Frøhaug.
1708
26.0kt.
28.
1.Nov.
1709
9.Juni Ole Semmingsen Vogstad
Mati Pålsdtr.Hogset
Anders Hogset og
Jon Fenstad.
2l.Juli Ole Hansen Strøm
Olu As laksdtr Unnulstad
Ehgebret Unnulstad og
Kristen Holter.
1O.Aug. Anders Herberg,enkemann
Karen Amundsdtr.Jonsrud,forpasset hit
fra hr.Jens i Nannestad.
Ole Jonsrud og
Jens Jacobsen.
.
10.
Erland Jonsen,forpasset hit fra
hr.Peder i Strm.
Helja Jonsdtr.Eie
Erik Skøyen og
Anders F'unni.
12.Sept. Anders Syversen Foss
Kaei Eriksdtr.Grmndalen
Amund Auli og
Kjøstel Kjensmo.
14.
Nils Syversen Foss,soldat
Mari Nilsdtr .Auli
Kristen Auli og
Kjøstel Kjensmo.
15.
Jacob Unnulsen Stahaug,husrn.
Jøran 0lsdtr.Frogner
Hans Hvam og
Simen Stahaug.
21.
Tosten Isaksen,dragon.
Stubmoen af Odalen
Ragnil Embretsdtr.Gpaker
Even Leer og
Ole Ihlang.
Trolovede side 12
Iato
De forlovede
Forlovere
Anders Vennevold soldat
Siri Gundersdtr.
Ole og Erik Folberg samt
Anders og Gulbrand Løken.
Anders Embretsen res.soldat
Karen Andersdtr.Folmo
Oluf Husmo og
Ehgelbret Folmo.
Askil Arnesen
Ane Askilsdtr.
Gunner Hovi og
Jens Hovi.
5.
Ole Gudmundsen Sundby
Berte Monsdtr.Skarning
Kristoffer Sundby og
Siver Skarning.
6.
Hans Tambur
Guri 1versdtr.Lillehvam
Jens Tomter og
Lars Frogner.
8.
Willum Aslaksen soldat,som rørde Marta Kristoffersdtr.på i 2. og 3. ledd,
Gunnil Simensdtr.
som han før hadde hatt barn med.
6.Nov.
Tore Låvegg
Anne Andersdtr.Hogset
Hågen Grinder og
Eher Horgen.
6.
Iver Toresen Kulmoen
Marte Hansdtr.Vogstad
Amund og Lars Vogstad.
Thomas Gulli
Ingebor Nilsdtr.
Hans Røtnes og
Ole Ellingstad.
Mattis Rasmussen,res.soldat
Anne Olsdtr Dalen u/Skarning
Som han besovet har.
Ole Gulbrandsen Skarning og
Erik Carlsen Rmold.
1709
-3.0kt.
5.
5.
'l
17.
1.Des.
.