Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2011

Årsmelding
for
Orkdal kirkelige fellesråd 2011
Orkdal barnegospel
Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2011
side 1
Fellesrådet har hatt disse faste medlemmene til 30.11.11:
John Egil Bergem
Ole Kristian Fagerli
Anne-Marie Aune
Ivar Nerhoel (leder)
Einride Asbøll
Tron I Berbu
Rikard Kvernmo
Maj Kristin Kvernmo
Torstein Larsen
Birger Foseide
Orkanger menighetsråd
Orkanger menighetsråd
Orkdal menighetsråd
Orkdal menighetsråd
Orkland menighet
Orkland menighet
Geitastrand menighet
Geitastrand menighet
Orkdal kommune
Nidaros biskops representant
Fellesrådet har hatt disse faste medlemmene fra 01.12.11:
Kari Fagerholt
Ole Kristian Fagerli
Åse-Liljan Berg
Ivar Nerhoel (leder)
Torgeir Fagerli
Tron I Berbu
Rikard Kvernmo
Oddvar Kjøren
Torstein Larsen
Birger Foseide
Orkanger menighetsråd
Orkanger menighetsråd
Orkdal menighetsråd
Orkdal menighetsråd
Orkland menighet
Orkland menighet
Geitastrand menighet
Geitastrand menighet
Orkdal kommune
Nidaros biskops representant
Fellesrådet har i 2011 hatt 6 møter og behandlet 38 saker.
Personalet
Kirkeverge Svein Bjørkås
Kirketjener Herold Jakobsen
Kirketjener Daniel Hellström
Sekretær Geir Olav Valstad
Fungerende kirkeverge Margit Sødal
Sekretærvikar Gunvor Nyvoll Kjerstad
Diakon Guri Ree Bjørkås
Kateketvikar Irene van Andel
Kateket Olav Pederstad
Kantor Piotr Wróbel
Kantor Barbara Kamienska Wróbel
Renholder Justyna Michalak
Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2011
permisjon
100 %
100 %
Syng Med.20 %+80 %
100 %
50 %
100 %
100 % til 30.06.
80 % fra 08.08.
80 %
100 %, 20 % av dette i Orkdal kulturskole
50 % Permisjon fra 25.10.
side 2
Vikar renholder Magdalena Smejda
Klokker Trine Snekvik Fagerli
Klokker Jorhild Ljøkjel
Klokker Kirsti Svorkmo Kristiansen
Klokker/ diakonmed. Hildegunn R. Eikli
Klokker Terje Jonassen
Menighetspedagog Line K. Saltbones
Menighetspedagog Grete Hammer
50 % fra 31.08
Ca 3 %
Ca 3 %
Ca 3 %
30 % / 10 %
Ca 10 %
80 %
25 % Enhet 1 i Orkdal prosti, hovedsakelig
på Hitra
Menighetspedagog Gerdine Selbekk 40 % Enhet 1 i Orkdal prosti, Agdenes
Menighetspedagog Sølvi Bjørnholm Grønning 55
% Enhet
1 i Orkdal
hovedsakelig
Orkdal
og Meldal
framprosti,
til 31.05.
i Skaun Skaun
Fra 01.06. 12 %, Agdenes
Menighetspedagog Kim Terese Furuhaug 25 % fra 09.09 Enhet 1 i Orkdal prosti,
hovedsakelig i Meldal
Aktivitets- og redegjørelsesplikten.
I henhold til likestillingsloven redegjøres det for den faktiske situasjon når det gjelder
likestilling i virksomheten. Totalt er det opprettet 12,1 årsverk som innehas av 20 personer.
Av dette er 4,7 årsverk (6 personer) menn og 7,4 årsverk (14 personer) kvinner.
Statistikk.
Hvor mange ble døpt i Orkdalskirkene i 2011? Hvor mange konfirmanter? Hvor mange ble
vigd? Hvor mange gravferder? Hvor mange til gudstjeneste? Hvor mange til nattverd? Hvor
mye ofres det i Orkdalskirkene?
Selv om tallene svinger veldig er tendensen ganske klar. Antall døpte, konfirmerte og vigde
er stigende i Orkdalsmenighetene for periode 2001 – 2011 til tross for færre døpte og vigde i
2011. Antall gravferder er synkende for perioden 2001-2011, men gravferdshandlinger har
siden 2007 vært jevnt økende. Med 109 gravferder i fjor er vi tilbake til nesten samme antall
som i 2006.
I 2011 var det 152 gudstjenester med 13.800 deltakere. I tillegg var det 12.300 deltakere på
gravferder og vigsler, og 1.750 på konserter i kirkene. Det blir totalt ca 28.000 brukere av
kirkene, utenom besøk fra skoleklasser og barnehager til julevandringer og andre besøk.
Julekvelden var det 1.200 mennesker i de fire kirkene i Orkdal.
Nedenfor finner du diagrammer for de enkelte tjenestene.
Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2011
side 3
Dåp
Barnedåpen er en festdag i kirka og for familiene som døper barna sine. En gang i måneden
er det ei dåpssamling for de som skal ha dåp kommende måned. Dåpssamlinga tar grundig
for seg dåpens innhold og gjennomføringa av gudstjenesta. I tillegg får foreldre og faddere
vite litt om hvordan menighetens trosopplæring kan være en god hjelp i ansvaret de får i
dåpen. Slik at barnet kan vokse opp og oppleve kirka som sin kirke.
Evalueringene tyder på at denne samlinga oppleves både nyttig og trivelig for foreldre og
faddere
Konfirmasjon
Konfirmasjonsundervisningen har inneholdt ca en månedlig samling med konfirmantene fra
september til mai. Dette har vært undervisning i grupper på ca 15, om sentrale tema i kristen
tro. Noen av disse samlingene har inneholdt forberedelser til spesielle gudstjenester der
konfirmantene deltar, som presentasjonsgudstjenesten, leirgudstjenesten, lysmesse og
fasteaksjonsgudstjeneste. I tillegg har konfirmantene i hele kommunen sammen vært med
på konsert med Roadservice, Pysj-cup i Orklahallen og fasteaksjonen til inntekt for Kirkens
Nødhjelp.
Gjennom året deltar foreldre som frivillige som nattevakt på leir, ulike oppgaver på pysj-cup
og som sjåfører under fasteaksjonen. Her møter vi stort sett villige foreldre.
De to leirene på Søvasslia utgjør også i år en vesentlig del av konfirmantåret. Der er elever
fra Orkanger ungdomsskole på den ene leiren og elever fra Grøtte og Årlivoll på den andre.
Leiren gir tid til fordypning, erfaring og kontakt med voksne og ungdomsledere. God
Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2011
side 4
bemanning fra staben og en stor gjeng ungdomsledere er med og gjør denne leiren til et
høydepunkt for konfirmantene.
Vigsel
Orkdal har hatt et relativt høyt antall vielser i forhold til andre deler av bispedømmet.
Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2011
side 5
Gravferder
Antall begravelser og bisettelser i kirkene i Orkdal 2001 – 2011
Begravelser/bisettelser
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Totalt begravelser og
122
bisettelser
135
114
116
109
114
87
82
92
96
114
Bisettelser
29
25
33
26
33
23
16
28
21
34
29
Her ser en utviklingen i totalt antall begravelser og bisettelser, i forhold til antall bisettelser.
Gudstjenester
Gudstjenestedeltakere
15000
14500
14000
Gudstjenestedeltakere
13500
13000
12500
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Grafen viser en negativ tendens på gudstjenestedeltakere. Likevel vil en bemerke at totalt
antall for 2011 er 13.843.
Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2011
side 6
Nattverd
Totalt antall nattverdmottakere
1600
1400
1200
1000
800
Totalt antall
nattverdmottakere
600
400
200
0
2008
2009
2010
2011
Nattverddeltakelsen er stabil, med ei økning de par siste åra.
Trosopplæring
Babymassasje
Det ble gjennomført tre kurs med fem samlinger i hvert kurs. Her samles nybakte foreldre,
bare mødre i år, sammen med babyen sin for å synge, lære enkel massasje og sosialt
samvær. Til sammen 39 babyer og 39 mødre har deltatt på disse kursene. De gir uttykk for at
dette er et tilbud de setter pris på. Både å ha en aktivitet mor og barn kan gjøre sammen, og
det å ha et sted å treffe andre i samme situasjon. Kursansvarlig har vært menighetspedagog
Line Krutvik Saltbones.
Barnesang
Ni onsdager har det vært barnesang i løpet av året.
Her samles barn i alderen 8 mnd til 2,5 år og
foreldre/besteforeldre for å synge, danse og sosialt
samvær med fruktservering. Gjennomsnittlig har
det vært ca 10 barn på hver samling. Noen har hatt
med seg en voksen, mens andre har hatt med seg to
voksne. Mange har vært ganske fast på alle
samlingene. Barnesangen er preget av lun og god
Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2011
side 7
stemning der barnesanger med kristent innhold og mer tradisjonelle barnesanger formidles.
Dette er et arbeid som drives av frivillig medarbeider, Marie Loe Fagerholt i samarbeid med
menighetspedagog Line Krutvik Saltbones
Orkdal barnegospel
Orkdal
barnegospel
har samlet om
lag 25 barn i
alderen 4-10 år
for glad sang på
Orkdal
menighetshus
19 torsdager. I
tillegg har
barnekoret
opptrådt i
Orkdal kirke og
på Orkdal
menighetshus. Koret har vært drevet av Inger Johanne Almli, Margaret Krutvik og
menighetspedagog Line Krutvik Saltbones.
«Min kirkebok» til 4-åringene
Utdelinga av «Min kirkebok» til 4-åringene har blitt et populært tiltak. I år var det
rekordoppslutning i de fleste kirkene. Vi gleder oss over at 100 4-åringer kom til kirka for å
motta sin egen bok. Gudstjenestene var tilrettelagt på en slik måte at det skulle være fint for
4-åringen og hans familie å delta.
Tiern
I år ble 10-åringene ved Årlivoll skole, Gjølme skole og Evjen skole invitert til å delta på Tiern.
Fra Evjen skole ble det så få påmeldte (mindre enn 5) at vi valgte å avlyse. I alt deltok 15 10åringer. Tiern består av to samlinger der juleevangeliet er tema, før foresatte blir invitert til
ei lita forestilling.
DVD til 6 – og 7-åringene
Til sammen 50 6-åringer kom til sine kirker for å motta DVD-en Kirkerottene (IKO). Vi skulle
gjerne ha sett at vi hadde klart å nå flere 6-åringer, samtidig ser vi en liten økning fra år til år.
Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2011
side 8
Tårnagenthelg
Nytt av året var det nasjonale
breddetiltaket Tårnagenthelg. 8/9åringene (3. trinn) ble invitert til å være
i Orkdal kirke en lørdag og søndag. 27
barn deltok. De utforsket kirka,
forberedte gudstjeneste og løste ulike
oppdrag. Helga ble avsluttet med
familiegudstjeneste der tårnagenten i
stor grad deltok.
Felles diakonale tiltak.
Aktiviteter som er felles for alle menighetene:
Andakter.
Det holdes andakter på Orkdal Helsetun og Elvepromenaden borettslag hver uke hele året.
Kantor sammen med prest eller diakon deltar.
Det er andakt en gang pr. måned på Fannrem trygdebolig og på Kårstuggu, Svorkmo.
Sangstund på Helsetunet
Det har vært avholdt sangstund på Orkdal Helsetun 14 ganger i løpet av 2011. På februar
endret vi malen for sangstunda, slik at vi i stedet for å synge på peisestua og to avdelinger
hver gang, nå har en felles sangstund i hallen. Her deltar dagsenteret sammen med de
beboerne som ønsker det. Vi har en veldig god oppslutning, og får mange tilbakemeldinger
på at beboerne setter pris på disse sangstundene. Ca. 10 frivillige deltar som forsangere.
På Fannrem trygdebolig har det vært 11 samlinger i løpet av året. Vi kaller det ikke lenger
sangstund, men ”kaffe-hygge”. På disse samlingene har vi kaffe, prat, litt sang og opplesning.
Vanligvis er 7 av beboerne med her.
SIMEN - et tilbud for mennesker med utviklingshemming
SIMEN- Sammen I Menigheten er et tilbud for mennesker med utviklingshemming over 18
år.
Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2011
side 9
I 2011 hadde SIMEN 11 samlinger på Orkdal menighetshus, med kaffe, sang, prat og liturgisk
avslutning. Dette er veldig trivelige samlinger, der 5 frivillige og 6-7 deltagere er med.
SIMEN deltok på en gudstjeneste i Orkdal kirke på våren som kirkeverter, tekstlesere og i
prosesjon. På september var vi med på høsttakkefest i Nidarosdomen. En av våre var med i
prosesjon, og en var kjempeflink tekstleser, sammen med biskop Tor Singsaas.
Høsttakkefesten må nok sies å være årets høydepunkt.
Besøkstjeneste
I løpet av året har diakon og diakoniarbeider samt prestene, gjort et betydelig antall besøk til
mennesker med ulike behov i menighetene.
DIAKONI i alle menigheter
Alle de fire menigheter har utarbeidet sine egne diakoniplaner der arbeidet som foregår i
den enkelte menighet blir beskrevet. Her kan nevnes at i hele kommunen ble det gitt en
hilsen til jubilanter som fylte 75, 80, 85, 90, 95 år og hvert år deretter.
Alle menighetene har arrangert fasteaksjon også i 2011.
I tre av menighetene har det vært hyggetreff, enten hver uke eller en gang pr. måned. Det
har vært servert kirkekaffe etter mange gudstjenester i alle kirkene.
Det har også vært tilbud om kirkeskyss i hver menighet.
Alle menighetene arrangerte en friluftsgudstjeneste i forbindelse med skaperverkets dag i
2011.
For mer informasjon om arbeidet i den enkelte menighet, vises til diakoniplanene.
Musikk i kirkene i Orkdal i 2011
Musikk spiller en sentral rolle i kirken. Den er til stede i alle gudstjenester og kirkelige
handlinger. Musikken har forskjellige funksjoner. Den er med på å skape høytidlig stemning,
understreker betydningen av ordet og sakramentene, gir rammer til kirkelige ritualer, men
gir også åndelige opplevelser for mennesker i ulike livssituasjoner, i sorg og glede.
Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2011
side 10
Tjenester
I året 2011 har kantorene bidratt med orgel- og pianospill ved følgende anledninger:
•
gudstjenester
•
vielser
•
begravelser
•
andakter ved Orkdal Helsetun, Orkanger Pensjonistsenter, Trygdebolig- Fannrem,
Kårstuggu – Svorkmo
•
sangstunder ved Orkdal Helsetun
•
minnestund
•
julevandringer
•
påskevandringer
•
konfirmantundervisning
•
konserter
•
årsfester
•
sensommerfest
•
fester for konfirmanter
Forsangere og kirkekor
I Orkdal og Moe kirker har vi forsangergrupper som leder menighetssangen under
gudstjenester, og i Geitastrand kirke finnes det et kor som jobber mot 1. Juledag og andre
festlige anledninger.
Samarbeid med amatører og profesjonelle
Det er et godt samarbeid mellom kirken og lokale musikkrefter. I året 2011 deltok Orkdal
blandakor, Orkdal Pensjonistkor, Orkland mannskor, og enkelte solister på gudstjenester i
kirkene våre. Til tradisjonelle førjulskonserter, salmekvelder inviterte vi elever fra Orkdal
kulturskole, elever fra musikklinja på Orkdal vidaregåande skole, Orkdal skolekorps. Til
festlige gudstjenester - 1. Juledag og alle konfirmasjonsgudstjenester ble det leid
profesjonelle musikere, trompetister.
Konsertvirksomhet
Til sammen var det 12 konserter i kirkene våre. I tillegg til musikk knyttet til gudstjenester og
kirkelige handlinger spiller kirken en viktig rolle som arrangør og koordinator i det lokale
kulturlivet. Lokalbefolkningen kunne benytte seg av det rike konserttilbudet i kirkene våre. 4
av konsertene var i kirkens regi. Kirkene ble også utleid til konserter av andre arrangører. I
slike sammenhenger har ofte kirkemusikeren en viktig rådgivningsfunksjon i samarbeid med
eksterne arrangører. Konsertvirksomheten er en viktig møteplass mellom folk og kirke. Den
Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2011
side 11
gjør kirken tilgjengelig for en større del av befolkningen, samtidig som den gjør kirken til en
integrert del av lokalmiljøet og storsamfunnet. Repertoaret på konsertene var variert og
inneholdt alt fra orgelmusikk, kormusikk med tydelige kristne tekster, kjente og kjære
julesanger og folkeviser.
Som eksempel kan man nevne vårkonsert i Geitastrand kirke i mai med oboisten Wenche
Helbæk, sanggruppa Con moto, klokker, sokneprest, kantorene og sangelever fra Orkdal
kulturskole. Temaet for konserten var Gud, menneske, natur og livets krefter. Interessen var
stor og konserten ble godt tatt imot.
Konsertene ble fordelt mellom kirkene på følgende måte:
Orkdal kirke – 7
Orkanger kirke – 2
Moe kirke – 2
Geitastrand kirke – 1
Korseminar
I oktober ble det arrangert et korseminar med den tidligere kantoren i Orkdal kirke Philip
Norman som kursholder. Det var 2 kor og enkelte sangere som meldte seg på. Seminaret ble
avsluttet med en konsert i Orkdal kirke og sang av prosjektkoret på gudstjenesten på søndag.
Instrumenter
I hver kirke finner vi både et orgel og et piano (flygel i Moe kirke). Instrumentene der er
gode. Det er svært viktig med vedlikehold, og i 2011 ble det stemt 2 pianoer - Orkanger kirke
og Moe kirke – og 2 orgler – Orkdal kirke og Moe kirke.
Elektronisk instrument
Behovet for et flyttbart instrument har blitt større og større. Flere gudstjenester og vielser
finner sted utenfor kirkerommet. I september ble det kjøpt et elektronisk instrument som
kan brukes til kirkelige handlinger og andre menighetsaktiviteter som finner sted i lokaler
uten orgel eller piano.
Ungdomskor
Ungdomskoret Join Us avsluttet dessverre sin virksomhet før sommerferien. Årsaken var
mangel på nye medlemmer.
Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2011
side 12
Ny musikk
Kantorene og prestene var i høst sammen på kurs om gudstjenestereformen. Den har blitt
satt i gang i november og menighetene i Orkdal står foran valget av ny liturgisk musikk. Det
er en viktig og langvarig prosess.
Investeringer og vedlikehold
For 2011 fikk fellesrådet bevilgninger fra kommunen til investeringer på følgende tiltak:
•
•
Fasadebelysning alle kirkene.
Orgel Geitastrand
Fasadebelysninga ble fullført i løpet av høsten. Dette er belysning av kirkene.
Allmennbelysning, lys på kirkegårdene, mangler fremdeles
Med vedlikeholdsmidler ble følgende tiltak gjort:
•
stakitt rundt kirkegården ved Orkanger kirke. Bare porten ned mot Orkdalsveien
mangler.
•
Universell utforming av hovedinngangen ved Orkdal kirke.
•
Isolering av innvendig tak ved Den Gode Hyrdes kapell
Delvis finansiert med vedlikeholdsmidler og ved midler fra Orkland menighetsråd ble det satt
i gang påbygg ved Moe kirke. Et lenge etterlengta handicaptoalett, og dåpssakristi er bygd
på eksisterende våpenhus. Hovedinngangen i kirka er nå universell utforma.
Ei stor utfordring er at kostnadene ved litt større anlegg blir vesentlig dyrere enn planlagt.
Til tross for at fagekspertise lager kostnadsoverslag, er markedet pressa, og pris på anbud
vesentlig høyere enn prisoverslaga. Dette er utfordrende for finansieringa. Dette medførte
at budsjettet på påbygget ved Moe kirke sprakk.
Alle kirkene i kommunen har til dels store vedlikeholdsbehov. Siden 2008 har vi hatt pålegg
fra brann- og el-tilsynet om å sette i gang tiltak for å få akseptabel avstand mellom
varmerøra i kirkene og brennbart materiale. I 2011 ble det laga en rapport ang.
energiøkonomisering i kirkene. Der ble det foreslått at oppvarminga i Orkdal kirka blir
endra. I de andre kirkene beholdes de gamle ovnene, evt. supplert med andre varmekilder.
Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2011
side 13
Det er da fremdeles behov for tiltak for å få akseptabel avstand mellom varmekilde og
brennbart materiale. I tillegg er overflatetemperaturen på ovnene så høye at en brenner seg
ved berøring. Berøringsbeskyttelser er nødvendige. Vi håper på å få finansiering til dette i
2012.
Miljøsertifisering
Orkdal kirkekontor er Miljøsertifisert.
Frivillige medarbeidere
Frivillige medarbeidere er av stor betydning og er en uvurderlig og helt nødvendig ressurs for
arbeidet i menighetene. Hundrevis av frivillige medarbeidere har vært med i planlegging og
gjennomføring av gudstjenester, barne- og ungdomsarbeid, diakonalt arbeid; - besøk hos
eldre ved fødselsdager m.m, i komiteer og utvalg eller på dugnader.
Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2011
side 14