Gro Mjeldheim Sandal

Rekruttering i flerkulturelle samfunn
Professor Gro Mjeldheim Sandal, Universitetet i Bergen
Ab-konferansen, Fornebu 08.november 2012
Society and workplace diversity group
http://www.uib.no/psyfa/isp/diversity/index.htm
1
Innvandrere som arbeidskraftressurs
•
Norge har fortsatt svært lav
arbeidsledighet og lavest i Europa
– Men innvandrere fra ikke vestlig land
har en arbeidsledighet som er ca. 3 x
større enn den etniske norske
– Innvandrere er ofte ansatt i jobber under
deres formelle kompetansenivå
2
Rekrutteringsprosessen - å redusere usikkerhet
Kan være større usikkerhet knyttet til
informasjonskilder
• Utdannelse
• Lite nettverk i Norge
• Referansepersoner mindre tilgjengelige
• Språkvansker
• Gjensidige vansker med å forstå ”kulturelle
koder”
• Kandidatens ”personlige egnethet”
”Personlig egnethet”
•
FAFO- undersøkelse (Tronmo 2010):
Personlighet det viktigste kriteriet i en av fem
offentlige virksomheter
•
UIB- Kompetanse 2020
– Evne til å samarbeid
– Evne til å tenke selvstendig og kritisk
tenkning
– Evne til å tilegne seg ny kunnskap
•
Kan avspeiler endringer i arbeidslivet
•
Gir stort rom for subjektivitet i
beslutningsprosessene
3
Fokus på formelle kvalifikasjoner
«I Russland ville det ha vært en lang prosess hvor
de fra alle kanter ville ha sett på mine papirer. Mens
her er det nesten sånt at jeg sitter ved et bord og
drikker kaffe med min kanskje fremtidige sjef og
veldig ofte så har de ikke en gang spørsmål som
omhandler selve jobben, selve faget…..
Og alle min forberedelse viste seg å være forgjeves,
for de spurte meg ingenting om faget. Igjen spørsmål
om hvem og hva du er.»
Samarbeid
Toleranse
for
usikkerhet
Personlig
egnethet
Selvstendighet
Læringsevne
4
”Nordmenn sitter rolig og beveger seg ikke
så mye. Hvis man sitter urolig kan det bli
tolket som at man er nervøs. Men dette er
vanlig for folk i mange land. Mange
snakker veldig høyt. Kommer fra land hvor
man beveger seg mye ute. Det er kanskje
mye bråk ute, folk på gaten som snakker
og trafikk. Hvor høyt man snakker har å
gjøre med hva man er vant til å gjøre”.
Isfjell-metaforen
•
Det vi ser:
– ”Krydder i hverdagen”
– Religiøs praksis, klesdrakt, språk
– Omgangsformer
•
Det vi ikke ser:
– Normer, forventninger, verdier
– ”Software of the mind”
– «Tause» antakelser
5
Schwartz sitt rammeverk for kulturelle verdier
HARMONI
SOSIAL VEV
EGALITÆR
HIERARKI
AUTONOMI
MESTRING
Mentale bilder skapt i opprinnelseskultur
•
Opplevelse av rettferdighet
– Kompetanse, fordeling eller behov?
•
Hvilke metoder som forventes/aksepteres
– slektskap med innflytelsesrike personer (Guanxi)
– familebånd, skole, fødselsplass, alder (Yon)
– «myke kriterier»
•
Hvilke egenskaper som oppleves som viktige
– Personlig egnethet vs. å være et «godt menneske»
•
Hvordan man best gjør et fordelaktig inntrykk
Større kulturell avstand – større forskjeller! Viktig forberedelse
6
Kompetansevurdering i flerkulturelle sammenhenger
•
Personlighetstester – i en av fire ansettelser
•
(Ustrukturert) Intervju:
– Mest brukte utvalgsmetode
– Viktigste arena for vurdering av ”personlig
egnethet”
– Klar sammenheng mellom kandidatens selvpresentasjon og utfall
•
Kulturforskjeller i syn fordelaktig selvpresentasjon
blant jobbsøkere og ledere
– kan føre til uriktige ansettelsesbeslutninger
Underdanighet
i relasjon til
intervjuer
Framheve ytre
hindringer for
tidligere og
fremtidige
prestasjoner
”Excellence” –
overdrive egne
positive
egenskaper
Organisasjonskompetanse
7
prosent
”Jeg vil utelukkende snakke om mine sterke og positive sider” (mannlige respondenter)
”Kandidaten snakker utelukkende om sine sterke og positive sider”
Lederes vurderinginger
8
Innvandreres selvpresentasjon og lederes vurderinger
Values in cell represent values of Cohen’s d (deviation from Norwegian mean)
Å problematisere om seg selv
Leder:
” Altså, da er det viktigst for meg
[…] forstår du hvordan du er selv,
og virker på andre, og hva er dine
svake sider og sterke sider. Og
det spør jeg selvfølgelig om. […]
Og hvis de ikke har reflektert
rundt det, blir jeg skeptisk,
naturligvis.”
Arbeidssøker:
”Hvis jeg forteller dem sannheten
så vil det sette punktum for vår
samtale. […] fordi jeg har et
problem med multitasking […] Jeg
tror det er et stort minus og at det
ikke er lov å fortelle det i en
intervjusituasjon.”
(Russisk informant)
(Leder - Kunnskapsbedrift)
9
Å fortelle om personlig bakgrunn
Leder:
Arbeidssøker
” Jeg spør jo alltid i intervjuet om
de kan fortelle om seg selv og hva
de har opplevd i livet, hvilke
erfaringer de har gjort og at vi kan
være litt personlige. […] Og de
som klarer det å utlevere litt, de
løfter seg selv, de skårer veldig
høyt hos meg.
”Den virkelige grunnen til hvorfor
jeg reiste er enda vanskeligere,
enda mer komplisert. Å fortelle
om det til en person som jeg
nettopp har møtt har jeg ikke lyst
til. Jeg vil heller begynne å jobbe
hos han og så fortelle det til han
om et års tid over et øl.”
(Leder – Servicebedrift)
(Russisk informant)
Sentrale funn fra intervjuene
Å presentere et idealisert bilde
Leder:
Arbeidssøker:
”De fremstår veldig selvsikre […]
man har ikke noen problemer
med stress, man har ikke noen
problemer med å jobbe skift til alle
slags tider, man kan jobbe døgnet
rundt, man takler alle mulig
vanskelige situasjoner og alt er
veldig enkelt […] altså, det blir for
godt til å være sant ”
”…men på Sri Lanka så må du
bare skryte [...] De er bare opptatt
av positive sider. Hva kan du, hva
er du god på? De spør aldri om
jammen hvordan er det med dine
svakheter […] Hvis du sier på Sri
Lanka at du kan ikke dette her,
[…] du blir ikke noe positivt tatt i
mot tror jeg da.”
(Leder - Servicebedrift)
(Tamilsk informant)
10
Forberedelse for søkere med innvandrerbakgrunn
Informasjonsmateriell
Forklar i forkant hvordan intervjuet skal foregå og hva
det blir lagt vekt på
Personlige spørsmål
Virksomheten
Avklar forventninger til selvpresentasjon
Rollespill
Personlig feedback
Råd til arbeidsgiver
Forklar i forkant hvordan intervjuet skal foregå
Utform informasjonsmateriell
Tydelig kravspesifikasjon og flere kilder
Strukturerte intervjuer
Hvilke fordeler gir din flerkulturelle bakgrunn?
Retrospektive intervjuer bør foretrekkes
Paneler der en av deltakerne har
innvandrerbakgrunn
Gode arenaer for diskusjon og rådføring
11
se: www.mangfoldsportalen.no
Et samarbeidsprosjekt mellom Inkluderings- og
Mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Universitetet i Bergen
12