Hoffselven - Levende Vassdrag

Hoffselven
Lengde: 10 km.
Nedbørsfelt: 14,63 km2
Gj. vannføring: 270 liter / sek.
Dronningfossen ved Hoffselva fikk navn etter dronning Sophie som syntes den var så vakker!
Hoffselven
Hoffselvens utspring kommer fra
bekker på Holmenkollens syd- og
østsider, og fra Vettakollens vestside.
Flere bekker blir til Holmenbekken,
som renner inn i Holmendammen,
og videre gjennom Smestaddammen
og Bjørnebodammen til den blir den
flotte Dronningfossen med et fall
på 11 meter. Nedenfor fossen møter
Holmenbekken Makrellbekken.
Det er en bekk som starter på
Holmenkollens sydside, renner
forbi Holmen og Makrellbekken
t-banestasjoner, under Ring 3 til
nedenfor Dronningfossen. Herfra
heter vassdraget Hoffselven,
renner forbi gamle Hoff gård,
slynger seg ned mot Skøyen, går
i rør under jernbanebroen og
trafikknutepunktet, til den renner
ut i Bestumkilen. Elven er 10 km
lang og nedbørsfeltet er 14,63
kvadratkilometer.
Vannkvalitet
annkvaliteten beregnes av
kommunen til å være middels god.
Dette skyldes i hovedsak at kloakkog avløpsnettet i området rundt
og nord for Holmendammen er av
Oslos eldste og dermed dårligste.
Overvann renner inn i vassdraget.
Holmendammen, Smestad-dammen,
Bjørnebodammen og Hoffsdammen
fungerer som naturlige rensedammer
og vannkvaliteten er bedre i utløpet
av dammene enn i innløpet. Vann har
egne renseprosesser. Dammene og
strykene i elven er viktige for elvens
selvrensingsprosess. Planterester
og annen forurensning synker ned
i dammen og blir tatt opp som
næring av planktonalger og planter.
Stryk og fosser gir god tilgang på
luft, noe som setter i gang bakterier
som forsyner seg av organisk stoff i
vannet. Uten disse prosessene hadde
forurensningsnivået steget drastisk.
For å bedre vannkvaliteten i
vassdraget arbeider kommunen med
å bedre tilstanden på avløpsnettet
og utbedre feil på gamle ledninger.
Hoffselven er lite forurenset av
metaller, men kobber og jern er
noe forhøyet. I nedbørsperiodene
tilføres vannet en del sink og bly
fra veiavrenning. Forurensing
fra veirenning er vanlig i alle
vassdragene i nedbørsperioder.
Algene viser at vannkvaliteten
forringes nedover i vassdraget.
Imidlertid er ikke vannkvaliteten
dårligere enn at elven har et godt
artsmangfold nederst i vassdraget.
Ledningsnettet har 24 overløp
som kan gi kloakkutslipp til
Hoffselven ved driftsfeil, eller når
det regner så mye at ledningsnettet
blir overbelastet. Ca 70 rør fører
regnvann/overflatevann ut i bekken.
Fisk
Ørret lever langs hele vassdraget.
Både laks, sjøørret og skrubbe
vandrer opp i den nederste delen av
elva. Holmendammen, Smestaddammen og Bjørnebodammen er
gamle isdammer. Det er fisk i alle
disse. Hoffsdammen var en gammel
gårdsdam, og dessverre er den nå
temmelig gjengrodd
Natur/vegetasjon
Dammene i elva er viktige
er rasteplasser for vannfugl
om våren og høsten. I flere
av dammene er det registrert
frosk. Dunkjevle er også utbredt
rundt dammene. Det finnes
også områder med gamle trær
langs vassdraget. Her dominerer
ask, alm og spisslønn. Ellers er
annet edelløvskog dominerende
i området som bjørk, gråor,
hassel, hegg, rogn, sommereik
og svartor. Den rødlista arten,
ferskenpote, en skivesopp
som bare er funnet fire ganger
tidligere i Norge!
Kulturminner
Navnet Hoff i Hoffselven
kommer etter gården Hoff,
men det er spor av vikinger i
gårdsnavnet: Det norrøne hof
eller hov forteller at stedet var
en offerplass, et gudehov, i
førkristen tid og det er funnet
gravhauger her med økser, sverd
og skjold!
Folk har bodd der det fantes
vann og elven har vært brukt
både av mennesker og dyr i alle
år.
Gårdene Vestre Holmen og Østre
Holmen ligger på høyder på hver
side av Holmendammen. Navnet
er norrønt, sammensatt av Holmi
(opphøyd plass på land) og
vin (naturlig eng). Gårdene var
blant de få som var selveid av
bønder allerede på 1500-tallet.
En av husmannsplassene under
Holmengårdene var Besserud,
der Makrellbekken har sin
spede begynnelse. Det finnes
ikke makrell i Makrellbekken!
Derimot stammer navnet trolig
fra at bekken var et markskille,
mellom jordene til de gamle
gårdene i distriktet. De eldste
gårdene, som Hoff og Smestad,
fantes for over 3000 år siden,
regner vi med!
levendevassdrag.no