Kyrkjenytt nr 3 - Voss kyrkjelege fellesråd

for Vossabygdene
Nr 3 - 2014, 73. årg.
Vossakyrkjemessa
Grunnlovsjubileet
T-dagar
Det er 30. gongen at det vert
arrangert Vossakyrkjemesse.
I år er det folkemusikk
som står på programmet,
presentert gjennom føredrag,
konsert og gudstenesteliturgi. Les meir side 9.
Kyrkja og presteskapet spela
ei viktig rolle i opptakten til
Riksforsamlingen på Eidsvoll
i 1814. Dette vert markert i
kyrkja på ulike vis også 200
år seinare. Les meir om kva
som skjedde den gongen, på
sidene 4-5.
Det har vore T-dagar både
på Evanger, Oppheim
og i Vangskyrkja. T8 er
Tårnagentar og T7 har
påskefest. Sjå bilete på
side 7.
KYRKJA I VOSS
TANKAR
Frå dag til dag i det stille ….
Ein draum i Guds hjarte
Kyrkjeverje/Dagleg leiar Åslaug Styve Mjånes
e-post: [email protected]
408 53 537
Kyrkjeverje Hans Soldal
977 74 489
e-post: [email protected]
Trusopplæringsmedarbeidar Tone Brekke
952 62 026
e-post: [email protected]
Trusopplærar Camilla Velsvik Sønnesyn
995 18 194
epost: [email protected]
Kateket Rønnaug Eng Skjeldal
952 62 025
e-post: [email protected]
Ungdomsdiakon Sigrid Djukastein Mala
478 49 134
e-post: [email protected]
Kantor Magnus Kløften
404 40 461
e-post: [email protected]
Organist Frode Vik
952 62 084
Organist Ellen Marie Selland Geithung
980 64 594
Kyrkjetenar, (Voss) Thomas Velsvik
414 75 383
Kyrkjetenar (Evan./Bolst.) Arne Mosefinn
915 98 410
Kyrkjetenar (Oppheim/Vinje) Kjell Kr. Øyre
416 29 786
Gravar Vidar Bryn
2
996 00 940
Prestetenesta:
Sokneprestkontoret på Voss
56 51 96 68
Uttrågata 5, kontortid mån-fre 9-11,
ons. 10-11) eller etter avtale
Sokneprestkontoret på Vossestrand
Oppheimstunet 76
56 52 24 73
Prost i Hardanger og Voss Arild Hellesøy
906 99 533
[email protected]
Sokneprest Voss/Evanger Ivar Molde
993 53 145
e-post: [email protected]
Sokneprest Oppheim/Vinje John Ove Thaule
952 62 085
e-post: [email protected]
Kapellan Kjersti Brakestad Boge
952 62 022
e-post: [email protected]
Prostiprest i Hardanger/Voss Magnar Haaland
e-post: [email protected]
415 46 366
Soknerådsleiarar
Evanger, Anny Karin Forthun
Voss, Britt Trefall Hernes
Raundalen, Nanna Nordahl
Oppheim, Leif Inge Hauge
Vinje, Aud Walaker Hutchinson
Kyrkjenytt
Framsida:
Flaggborg framfor Vangskyrkja i
2006. Foto: Svein Ulvund
(Vi tek gjerne imot gode
framsidemotiv frå andre.)
Utgjeve av:
Voss Kyrkjelege Fellesråd saman
med Evanger, Voss, Raundalen,
Oppheim og Vinje sokneråd.
Besøksadresse: Magasinvegen 35,
Tvildemoen
Ein draum i Guds hjarta
Eit frø i mors liv
Og draumen vart røyndom
Og frøet vart eg
Du store Skapar!
Du kjelde til liv!
Deg vil eg æveleg prisa
Du gode mor!
Du berar av liv!
Det samfunnet vi lever
i nå er preget av en god
del støy i hverdagen.
Interessegrupper og
enkeltmennesker kjemper
om oppmerksomhet
på ulike sosial arenaer.
En ønsker å bli sett, å bli lagt
merke til, enten det er for å få
gjennomslag for ønsker og krav
eller for å få anerkjennelse for
prestasjoner av ymse slag: ”Se på
meg, hvor vellykket jeg er og hvor
mye jeg bidrar til samfunnslivet
(og som kristen?)».
I facebook-universet blir egen
markedsverdi og personlig
selvbilde påvirket av hvor
mange ”likes” du oppnår
eller hvor mange hundre eller
tusen ”friends” du kan skilte
med. Kanskje kan vi imponere
noen med vår vellykkethet på
forskjellig vis, men Jesus ser
dette fra en annen synsvinkel. I
Bergprekenen (Matt. kap. 5-7)
blir vi oppfordret til ikke å være
ekshibisjonistiske (som liker å
bli sett), verken overfor Gud eller
Fasteaksjonen – resultat
for trygge dagar
Det er i Vossabygdene dette året registrert innsamla
i alt kr. 94.708.- til Fasteaksjonen for Kirkens
Nødhjelp. Det er nesten nøyaktig det same som i
fjor. Og det er bra, det. Likevel: Aldri har me enno
greidd å nå heilt opp i 100.000.- Det lyt koma, det
og…
du gav meg
då alt var i emning
og livsbåten endå i dokk
Inge Mannsåker
Tider skal koma, 2009
Postadresse Pb. 562,
5703 Voss
E-post: [email protected]
Kontonr: 3480.16.45293
Telefon (red.) 915 98 410
Opplag:
6000
eksemplar
Redaksjonsnemnd: Brit Furre,
kjem ut i
veke 26.
Frist for
levering
av stoff til
redaksjonen
er 26. mai.
Aud Wallaker Hutchingson, John
Ove Thaule og Arne Mosefinn (red.)
Åslaug Styve Mjånes
Trykk: v/ Voss Prenteverk
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 3/14
Mange vil kjenne igjen denne
strofen fra Mathias Orheim sin
salme ”Eg hev ei tenesta stor for
Gud”, skrevet i 1908. Denne
salmen er langt på vei en
oppskrift på det gode liv,
et liv ”der kvardagskleda
vert høgtidsskrud og livsens
småting so gilde”.
Deg vil eg alltid takka
481 36 520
905 89 500
917 58 826
959 10 536
907 54 840
Grafisk utforming:
Av Bjørn Fareth
Andakten
Kyrkjekontoret,
Kontortid: mån-fre kl 9 - 15
Magasinvegen 35, pb 562, 5703 Voss
Telefon 56 52 38 80, Fax: 56 52 38 81
www.voss.kyrkja.no, [email protected]
kto.nr. 3480.16.45293
Neste
nummer
Av samla sum står konfirmantane ved dør-til-døraksjon for i alt kr. 88.291.- Dette fordeler seg slik:
Voss sokn: kr. 63.646.50, Vossestrand (Oppheim
og Vinje) kr. 18.588.- og Evanger/Bolstad kr.
6.056.50. Det er ikkje heilt rekordsummar, likevel
gode resultat. I tillegg til bøsseaksjonen kjem to
kyrkjeoffer, begge Skirtorsdag: i Vangskyrkja kr.
3.876,- og i Evanger kyrkje kr. 1.140.- Pluss også
nokre einskildgåver.
Stor takk til konfirmantar, ein del foreldre og
medarbeidarar elles. Og sjølvsagt: ei varm takk til
alle gjevarar!
IMo.
andre mennesker: ”Men når du
ber skal du gå inn i et rom for deg
selv og lukke døren, og be til din
far som er i det skjulte. Og din far
som ser i det skjulte skal lønne
deg.” Og videre: ”Pass på at dere
ikke gjør deres gode gjerninger
for øynene på folk, for at de skal
legge merke til det. Når du … gir
en gave, la være å forkynne det
med trompetstøt i synagogen eller
på gaten, som de skinnhellige gjør
for at folk skal se opp til dem ….”
Hvordan kan vi leve et godt og
verdifullt liv? Svaret vil nok
avhenge av hvem du spør, og hvor
du selv søker etter et godt svar.
Et søk i Jesu bergpreken vil ikke
etterlate deg tomhendt.
Ny sorggruppe startar opp att i
september 2014.
Gruppa møtes regelmessig, deler erfaringar og
hjelper kvarandre vidare. Gruppene har to leiarar,
og består vanligvis av mellom 5–10 personar. Her
kan ein snakke om det ein har opplevd og den ein
har mista, og lufte reaksjonar og problem av ulik
art. Tema og innhald kan variere, og vert tilpassa av
gruppemedlemmene sine ynskje.
Gruppa møtes kl.19.00-21.00 over 10 kveldar. Alle
får tilbod om ein individuell samtale før oppstart i
gruppa. Og alle som deltek har teieplikt.
Gruppa vert leia av prest og diakon, som sjølve
har opplevd sorg. Tilbodet er gratis. Me held til i
Kyrkjetunet (det gule huset rett ved kyrkja).
Har du spørsmål om sorggruppa, ta kontakt med:
Sigrid Djukastein Mala, diakon, tlf. 47849134.
[email protected] eller Ivar Bu Larsen,
sokneprest i Ulvik og Granvin, tlf.97709377.
[email protected]
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 3/14
3
AKTUELT
aktuelt
Den norske kyrkja og Grunnlovsjubileet Den norske Grunnlova av
17. mai 1814 er Europas
eldste og verdas nest eldste
gjeldande konstitusjon
blant dei moderne
revolusjonsforfatningar.
Ved 200-årsjubileet i 2014
vil Den norske kyrkja vera
ein sentral aktør slik ho
var i 1814 og ved tidlegare
Grunnlovsjubileum.
Kyrkja sin medverknad i
1814
4
Bakgrunnen for kyrkja sin
medverknad i 1814 har
utgangspunkt i Kielfreden
av 14. januar og det såkalla
Notabelmøtet 16. februar
på Eidsvoll som den danske
tronfølgjar Christian Frederik
hadde kalla inn til. Kort tid
etter dette møtet – 19. februar
– sender Christian Frederik eit
rundskriv til alle biskopane
i landet. Her ber han om at
det blir halde ekstraordinære
bededagsgudstenester 25. februar
(eller så tidlig som råd etter dette)
i alle kyrkjelydane i landet. Etter
gudstenesta var det eidsavlegging
og val av valmenn. Valmennene
vart så samla for å peika ut
representantar frå sitt amt (fylke)
til Riksforsamlingen på Eidsvoll.
Bededagsgudstjeneste
Tradisjonen med
bededagsgudstenester, som
søndagsgudstenester, kjenner
vi i dag best att som «Bots- og
bededag/bønnedag» i okt./
nov. Denne forordninga
har bakgrunn i ein særskilt
bønnedag. Alminnelege
bededagsgudstenester på starten
av 1800-talet vart imidlertid feira
året gjennom på onsdagar og/eller
fredagar. Bededagsgudsteneste
kunne Kongen forordna når
det var noko særskilt på ferde.
Det var ei slik alminneleg
bededagsgudsteneste som vart
forordna fredag 25. februar 1814.
Råma rundt samlingane
i kyrkjene skulle vere ei
særskilt forbønnsgudsteneste
der prestane skulle halda
ein kraftig innleiingstale før
eidsavlegginga. Etter at folkeeiden var avlagt, følgde val av
valmenn. Desse valmennene
skulle velja representantane som
skulle møtast på Eidsvoll 10.
april. Ved kvart av vala skulle
det utformast ei fullmakt til
dei valde representantane, stila
til prinsen sjølv. Fullmaktene,
som var skrive av presten i
soknet, måtte dei ta med seg til
Riksforsamlingen på Eidsvoll.
Frå Christian Frederik sin ståstad
var folkeeiden eit klokt trekk av
to grunnar: prinsen batt folket,
og dei valde representantane til
den komande riksforsamlinga var
bunde til sjølvstende-politikken.
Frå eit demokratisk synspunkt kan
den kollektive avlegginga av ein
eid det ikkje var råd å reservera
seg mot, i høg grad kritiserast.
Det er klare parallellar mellom
folkeeiden og vår tids totalitære
statar sin propagandistiske bruk
av ”folkerøystingar”.
Folkeeiden
”Sværge I, at hævde Norges
Sælvstendighed, og at vove Liv og
Blod for det elskede Fædreland?”
Deretter skulle kirkefolket svare:
”Det sværge Vi, saa sandt hjælpe
os Gud og hans hellige ord!”
Etter eidsavlegginga skulle alle
embetsmenn som var til stades,
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 3/14
presten og 12 soknemedlemmer
underteikne ei erklæring om at
heile kyrkjelyden hadde avlagt
eiden.
Fredag 25. februar vart folkeeiden
avlagt i kyrkjene over store deler
av Austlandet, og dei fylgjande
fredagane – etter kvart som
rundskrivet nådde frem – fylgde
resten av landet etter. På Voss
skjedde dette 11. mars.
Etter avlegginga av folkeeiden
kom vala til riksforsamlinga som
skulle tre saman på Eidsvoll 10.
april. For Søndre Bergenhus amt
vart det gjort 28. mars i Bergen.
Fordi dette måtte skje fort, fekk
Nord-Norge ikkje tid til å senda
sine representantar til Eidsvoll.
Val vart likevel helde også her.
10. april – 20. mai 1814 var
Riksforsamlingen samla på
Eidsvoll. Grunnlova vart skrive og
endeleg vedteken 4.-11. mai. 17.
mai valde forsamlinga ein konge
til den sjølverklærte norske staten.
Christian Frederik vart samrøystes
valt, og 19. mai mottok han
kruna. Dagen etter – 20. mai –vart
Riksforsamlingen oppløyst.
Fullmaktene
Frå kvart av vala i 1814 har
Riksarkivaren bevart fullmakter
skrive ut til dei som vart valde.
Riksarkivaren, Stortinget og
Riksantikvaren samarbeider
om å gje vakre reproduksjonar
av fullmaktene til kyrkjer
og kommunar der vala sto.
Fullmaktene fins i dag hos
Riksarkivaren.
Riksarkivet har såleis bevart over
400 fullmakter, og meir enn 80
Dei som vart valde som
prosent av dei er frå val i kyrkjer.
Fullmaktene til Riksforsamlingen utsendingar frå Voss
på Eidsvoll i 1814 er opptatt i
UNESCO sitt register over Norges
dokumentarv.
─ Fullmaktene vart utforma som
høgtidelege brev til Christian
Frederik og skulle overleverast på
Eidsvoll for å bevarast "i Rigets
Arkiv”. Ved å føre dei tilbake
til kyrkjer og kommunar der dei
vart til, vil vi gje lokalt eigarskap
landet rundt til det som skjedde på
Eidsvoll i 1814, seier riksarkivar
Ivar Fonnes.
Omlag 180 av dei i alt ca. 300
kyrkjene der det vart halde val
står den dag i dag. ─ Kyrkjene
var i 1814 våre første vallokale.
Her fekk demokratiet i Norge sin
spede start, før Riksforsamlingen
gav vår Grunnlov. Dei originale
kyrkjene får kvart sitt emaljeskilt i
gåve som fortel at kyrkja var åstad
for val i 1814, seier riksantikvar
Jørn Holme.
Lyfter fram kyrkja si rolle
Direktør Jens-Petter Johnsen
i Kirkerådet understrekar at
grunnlovsjubileet gjev kunnskap
om nasjonen og kyrkja si felles
historie. – Vi får eit godt høve
til å framheva den historiske
endringa som har skjedd.
Tidlegare var kyrkja ein del av
kongen sitt maktapparat, no er ho
vorte ei sjølvstendig kyrkje, seier
kyrkjerådsdirektøren.
deltok ikkje aktivt i debattane.
Fullmaktsbrevet som
vart skrive på Voss
Adresse til
Prints Regenten i Norge, Hans
Kongelige Høihed Christian.
—
Saa inderlig vi følede os
bedrøvede over at erfare, at
(1767-1827)
Norge er paa en voldsom
Maade frarevet Danmark;
Parti: Selvstendighetspartiet
saa usigelig meget glæder
Yrke: Sokneprest på Voss
det os, at Deres Kongelige
Alder i 1814: 47 år gammal
Høihed, vor naadigste Prints
Sokneprest Jersin var ikkje
Regent, vil paatage sig at
spesielt aktiv i debattane, men
haanthæve Norges Frihed,
engasjert ved handsaminga av
Sikkerhed og Selvstændighed,
kursgarantien og i samband med
og til den Ende modtage
valet av Christian Frederik som
den norske Trohne paa den
Norges konge.
Maade, som paa Rigsdagen
nærmere vorder bestemt;
thi er det paa Grund heraf,
Brynjel Andersen Gjerager
at vi undertegnede bevidne,
(1761-1838)
at Indvaanerne af Wosse
Parti: Selvstendighetspartiet
Præstegields Meenigheder
Yrke: Gardbrukar på Voss
have eenstemmigen udvalgt
Sognepræsten til Wosse
Alder i 1814: 53 år gammal
Præstegield Velærværdige
Brynjulv vert omtala som den
Herr. Georg Burchard Jersin
mest opplyste og gåverike
og Velagte Gaardebruger
bonde på Voss i si tid. Brynjulv
Brynjel Andersen Gjerager,
var presten sin medhjelpar,
som paa Meenighedens
forlikskommissær, var mykje
Vegne møde i Bergen den
på takstar og skjøn og skreiv
28de denne Maaned, for
dokument for folk. Han fekk
der at vælge tre af de mest
danebrogsorden. På Eidsvoll slutta
oplyste Mænd af Søndre
han seg til selvstendighetspartiet
Bergenhus Amt at møde i
og var medlem av deputasjonen
Eidsvold, og skulde Valget
til kongen 17. mai. I heimbygda
ramme enten bemeldte Herr.
si fungerte han i mange år som
Georg Burchard Jersin eller
forlikskommissær og hadde også
Brynjel Andersen Gjerager,
andre tillitsverv, fekk medalje
saa haver Menighederne
for borgerdåd. Det er fortalt om
med os erklæret, at de ere
Brynild (= Brynjel) Andersen
fuldkommen fornøyede med
at han hadde alle dei tillitsverv
den Regjerings Forfatning,
bygda hadde på den tid. Han
Georg Buchard Jersin
(forts. neste side)
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 3/14
5
misjon
som af disse og de
øvrige vise og gode
Mænd i Norge maatte vorde
antaget. At denne Fuldmagt
af Menighederne i Wosse
Præstegjeld til Velærværdige
Herr. Sognepræst Georg
Burchard Jersin og
Gaardebruger Brynjel
Andersen Gierager medfører
Sandhed, bekræftes med
vore Hænders Underskrivt.
Wossewangen d. 11te Martij
1814.
Haagen Hannestad
residerende Capellan til
Wosse Præstegjeld
Christen Styhr Nannestad
constitueret Sorenskriver
6
Aad Knudsen Gjelle
Dannebrogsmand
Anfind Erichssen Finne
Anders Jonsen Kløve
Joseph Nielssøn Lie
Halver Olsen Nyre (mpp)
Ole Hendrichsen Hæve
(mpp)
Tosten Thormodsen Flitne
(mpp)
Tosten Larsen Lofthus (mpp)
Haldor Johnsen Qvilequal
(mpp)
Siur Simonsen Lilleviig
(mpp)
Anders Olsen Gavle (mpp)
Ole Colbeinsen øvre Ophejm
(mpp)
(mpp tyder: med påhalden
penn, dvs. dei kunne ikkje skriva
sjølve)
trusopplæring
Misjonsprosjektet
T-dagar på Evanger, Voss og Stronde
Av Inger Sigh Petersen, foto: Tone Brekke
Sundag 9. mars var dagen
då vi starta opp eit nytt
misjonsprojekt i Voss kyrkjelyd.
Ei lita gruppe hadde arbeidt
med dette ei stund – og valet fall
på NMS sitt arbeid i Blånildalen
i Etiopia – med fokus på
landsbyutvikling i landsbyen
Agalo.
I gudstenesta denne dagen var
ungdommene sterkt involvert,
då det også var Ung Messe.
Dei hadde m.a. innslag med
trommer og afrikansk sang. Under
nattverden var der også laga til
bønestasjonar – ein av dei var med
bilete, ting og dufter frå Etiopia
– og med oppfordring til bøn for
projektet. Ungdommane hadde
også laga ei søyle som syner kor
langt vi er nådd med innsamlinga.
Denne dagen vart det innsamla
over 11.000,- kr.
Etter ein introduksjon kom
Klaus Kuspert, koordinator
for prosjektet i Etiopia, med
ein smakebit om landet og
arbeidet i ein bilet-presentasjon.
Jan Ulveseth var med som
representant frå NMS – og han
overrekte ein flott misjonsplakat
og las opp misjonsavtalen som vi
no har inngått med NMS.
Ein fin dag var til ende – vi
ønskjer å fortsette med å få
konkret informasjon frå Agalo,
at gløden vert halde levande –
og at vi kanskje kan arrangera
misjonsturar til Etiopia på sikt.
– «Tårnagent»
- DAGANE
Kyrkja i Voss
www.voss.kyrkja.no
- Påskefest
Spanande var det å få ta turen opp i kyrkjetårnet i Evanger kyrkje og
få høyra klangen i den gamle klokka. Foto: Marita Bergo
Jan Ulveset overrekkjer misjonsavtalen til
Inger Sigh Petersen.
7
Rundt om i kyrkjerommet i Oppheim kyrkje var det funne puzzlebitar
som til saman skulle laga eit bilete. Med forstørringsglas skulle
«detektivane» finna koden med små skrift som skulle hjelpa dei å få
opna skattekista. Full konsentrasjon og aktivitet!
Foto: Brith Marie Gjerald
Tre gode misjonsvener: Paulos Haddish
Gebreab, Inger Sigh Petersen og Anteneh.
7åringane på Vossestrand hadde «Påskevandring» fredag 4. april
i Oppheim kyrkje. Her fekk dei dramatisera palmesundag med
kjeppesel og palmeblad, påskemåltid, soldatvakthald ved Jesu grav og
englebesøk Påskedag. 3 av dei 13 7åringane fekk vera kvinnene som
kom med krukker til grava, og ei veslesyster fekk vera engelen.
Foto: Rebekka Cook
Der var folk frå Etiopia/Eritrea
som deltok under gudstenesta – og
to av dei bad fadervår på amharisk
– eit fint innslag.
Heile kyrkjelyden var invitert til
ettersamvær i Kyrkjetunet – der
vart det fullt og ein god stemning!
Det vart servert suppe, kaffi og
kake – og deretter fekk vi høyra
meir om prosjektet i Blånildalen
frå Klaus Kuspert – og det
var høve til spørsmål. Ein av
etiopiarane, Paulos, fortalde om
sitt liv i Etiopia.
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 3/14
Tesfamariam, soknerådsleiar Brit Hernes og
Klaus Kuspert.
Tårnagentsongen skulle øvast inn til foreldra kom til
avslutningsgudstenesta.Foto: Arne Mosefinn
Ei av oppgåvene var å
spikka og setja saman
ein kross. Her er det
Bernt Daltveit som
gjev kyndig hjelp.
Foto: Camilla V.
Sønnesyn
At Skjærtorsdag hadde fått namnet sitt etter Jesu fotvasking, vart
tydleg demonstrert… Her er soknepresten aktør med velvillige
hjelparar.Foto: Karoline Arnetveit Jordalen
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 3/14
I SAMTALE MED
aktuelt
I samtale med: Berit Opheim
Berit Opheim vart denne
gongen utfordra til samtale
om verdiar, Voss og kyrkja.
Berit er frilans songar og
førsteamanuensis ved Ole
Bull Akademiet på Voss.
me ikkje er flinke nok å ta vekk
skylappane og sjå rundt oss,
f.eks. til dei som er tilflyttarar til
bygda. Samarbeid mellom ulike
institusjonar kan og alltid verta
betre.
Om verdiar
8
Om lokalmiljøet
Kva er bra med Voss?
Ein fantastisk natur og godt
samhald mellom folk. Det er
mange engasjerte og flinke
folk som får til mykje, og me
har eit særs
blomstrande
kulturliv og
idrettsliv.
Berit Opheim
46 år
Bustad: Tvilde
Familie: 2 døtre: Mathilde og
Ragnhild
Interesser: Utanom musikk;
lyrikk, lesa bøker generelt,
historie, vera ute i naturen,
saman med familien.
Kva er viktige verdiar for deg?
Mitt yndlingssitat av O. H.
Hauge er;" Når det kjem til
stykke, er det so lite som skal
til, og det vesle har hjarta alltid
visst." Det seier mykje tykkjer
eg, det å ta vare på kvarandre og
visa medmenneskelegheit er ein
av dei viktigaste verdiane. Det
er og viktig vita noko om kvar
me kjem ifrå, både nasjonalt og
lokalt, kjenna noko om kulturen
og tradisjonane, då trur eg me
er betre rusta i møte med andre
kulturar.
Vossakyrkjemessa 2014
Om kyrkja sin plass
Kva tenkjer du om kyrkja sin
plass i lokalmiljøet?
For mange er kyrkja ein viktig
stad å kunna koma til, både
åleine og i fellesskap. Det er
likevel vanskeleg å ikkje sjå
det voldsomt negative fokuset
den norske kyrkja har hatt på
homofile sin plass og rett. Det er
vel ikkje eit problem at det er for
mykje kjærleik i verda, det er for
lite, og kristendommen står for
kjærleik og medmenneskelegheit,
Noko du
tenkjer kunne
bli betre på
Voss?
Kanskje den
patriotismen
som er her
og har ei
skuggeside, at
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 3/14
Det hadde vore på høg tid at
medmenneskelegheit fekk fokus
i den form at kjærleik mellom
menneske er vakkert uansett
kjønn.
Kva betyr kyrkja i ditt liv?
Kyrkja er viktig også for meg. Eg
likar å berre få oppleva stillheita i
kyrkja – møtet med seg sjølv – å
få vera stille i sine eigne tankar.
Og då er Vangskyrkja spesiell
sidan den har stått der i so mange
hundreår og våre forferdrar har
gått inn og ut der. Eg tykkjer og
at den har ei nydeleg atmosfære,
eg har sunge veldig mykje der, eg
kjenner meg heime der og det er
veldig godt.
Kven vil du
utfordra til ein
samtale i neste
nummer?
Av Magnus Kløften
Vossakyrkjemessa 2014 står
i folkemusikken sitt teikn.
Arrangementet dette året, som
er det 30. i rekkja sidan idéen
om ei Vossakyrkjemesse starta
opp i 1985, har fått namnet
”Folketonar på kyrkjeveg”,
og lyftar fram ein stilart, som
nok ikkje vert sett på som
kjernerepertoar for det tonespråket
som Kyrkja tradisjonelt har vore
forbunde med. Samstundes så har
folketonar vore eit utgangspunkt
som musikalsk verkemiddel
og som ei kjelde til inspirasjon
for både salmediktarar og
tonekunstnarar i fleire århundre,
representert gjennom mange
generasjonar av salmebøker.
I år har me lagt opp til eit
program over 3 dagar, med eit
innleiande føredrag av rektor på
Ole Bull-akademiet; Jo Asgeir
Lie, torsdagskvelden den 22.
mai. Føredraget har fått tittelen
”Folkemusikken og det kyrkjelege
rom”. Her får me óg musikalske
eksempel og tonefylgje av lærar
ved Ole Bull-akademiet Haakon
Asheim, i tillegg til songaren
Kari Finne Sognnæs, som óg
er utdanna ved akademiet.
Føredraget denne kvelden finn
stad i Osasalen på Ole Bullakadeemiet. Det vert billettsal ved
inngangen. Ei enkel servering er
då inkludert.
Jo Asgeir Lie,
som er rektor
på Ole Bull
Akademiet.
Fredagskvelden den 23.
mai vert det ein stor konsert
i Vangskyrkja, der ei rekkje
Knut Hamre
aktørar medverkar. Me får høyra
meisterspelemennene Knut Hamre
og Leif Rygg i samspel, med og
utan orgelakkompagnement frå
kantor Magnus Kløften.
Sundag 25. mai er det
festgudsteneste i Vangskyrkja,
der prost Arild Hellesøy har det
liturgiske ansvaret. Her medverkar
for øvrig Voss Spelmannslag,
som saman med Jo Asgeir Lie
og VOK vil framføra delar av
”Folkemusikkmesse frå Ål”,
skrive av nettopp Jo Asgeir
Lie. Denne har óg tidlegare
vore nytta i gudstenestleg
samanheng i Vangskyrkja. I
tillegg kan me denne dagen
få oppleva ”Småkvedarane”
frå Voss kulturskule under
leiing av Ellen Marie Selland
Geithung. Kyrkjemusikar
Frode Vik vil dessutan dela dei
kyrkjemusikalske oppgåvene
med kantor Magnus Kløften for
anledninga. Gudstenesta går føre
seg til vanleg høgmessetid.
Som ein kan lesa, kan
Vossakyrkjemessa dette året
visa til eit mangfald av gode og
kvalitative krefter, med både
lokal og regional forankring,
som det er vel verdt å få med
seg. For oppdatert informasjon
om klokkeslett viser me til
annonsering i aviser og media.
Leif Rygg
Ver hjarteleg velkomen!
Voss Spelmannslag under leiing
av Arne Anderdal skal óg vera
med her. Igjen får me gleda av å
høyra Kari Finne
Sognnæs, og VOK
(Voss og omland
kantori) vil óg
vera med på laget
denne kvelden.
Det vert billettsal
ved inngangen.
Jo Asgeir Lie
Voss Spelemannslag
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 3/14
9
Kyrkjelege handlingar
- satsar på Vestlandet
10
Kiwi Vangen
Tlf. 56 51 27 35
VOSS CEMENTVAREFABRIKK AS
Brynalii 153, 5705 Voss
Tlf. 56 52 34 60
e-post: post @vosscement.no
EIGENTLEG?
EIGENTLEG?
HMV Bilsenter AS
HMV Maskin AS
HMV Servicestasjon AS
Voss kvinner:
27.02: Liv Tøn Næss f. 1955
05.03: Ada Tvilde Carlsen f. 2014
13.03: Henny Fester f. 1922
21.03: Gurid Byrkje f. 1923
04.04: Liv Berge f. 1957
04.04: Eli Kveinen f. 1918
05.04: Brita Hakestad f. 1952
06.04: Marta Børve f. 1928
13.04: Aslaug Jansen f. 1919
19.04: Ingeborg Beck Christensen f. 1923
19.04: Ingebjørg Vethe f. 1927
22.04: Brita Lie f. 1933
24.04: Borghild Rongve f. 1933
27.04: Bjørg Osgjerd f. 1937
Evanger:
09.03: Odin Jacob Steyn
21.04: Aurora Skorve-Knutsen
Leah Skorve-Knutsen
Vinje:
23.03: Iselin Rødne Rasmussen
04.05: Andrea Skarsbø-Knutsen
Oppheim:
16.03: Wilma Borgine Warholm Naasen (Jordalen
kapell)
06.04: Ida Tveite Rogne
Voss:
19.04: Anne Marte Haukeland og Kay Roger
Ringheim
26.04: Turi Sande og Svein Olav Almeland
Å SNAKKE MED
ÅERSNAKKE
MED
SOM VERST
ER SOM VERST
tlf. 56529150
tlf. 56529130
tlf. 56529180
Voss jenter:
23.03: Hedda Horvei
13.04: Kristi Prestegard
20.04: Karoline Tveite Haug
Astrid Halrynjo Knapstad
Sunniva Henriksen Vestbø
27.04: Mia Myklebust Lid
Vigde:
Krisetelefon 815 33 300
Krisetelefon
33 300
SOS-Melding: 815
www.kirkens-sos.no
SOS-Melding: www.kirkens-sos.no
Selskap
i konsernet
SELSKAP
I
HMV
VOSS
AS
HMV VOSS - KONSERNET
Døde:
Voss gutar:
16.03: Henrik Nedkvitne
Noah Alan Tolley-Christophersen
30.03: Ayoub Mandelid
06.04: Nikolai Gjerald
20.04: Sondre Grevle Lid
26.04: Vegard Sande Almeland
27.04: Torfinn Rongve
Korleis har
har du
du det…
det…
Korleis
EIT MENNESKE
EIT NÅR
MENNESKE
LIVET
NÅR LIVET
Døypte:
Voss menn:
10.03: Torvald Godtskalk Trå f. 1935
13.03: Morten Kobbeltvedt f. 1976
13.03: Helge Nikolaisen f. 1951
24.03: Lars Olav Rio f. 1989
28.03: Trygve Dale f. 1926
28.03: Stig Are Solbakk f. 1968
31.03: Trym Gram-Knutsen f. 1965
14.04: Pål Vangen f. 1926
23.04: Kay Roger Ringheim f. 1974
27.04: Sjur Almeland f. 1925
Evanger:
11.04: Nils Olav Flansås f. 1958
Oppheim:
25.03: Henrik A. Jordalen f. 1919
30.03: Kari O. Bidne f. 1929
23.04: Ingebjørg Hauge f. 1917
23.04: Valbjørg Ramsøy f. 1934
Her er plass til
DI annonse!
ALT I FØRARKORT
www.hagatrafikk.no
9100 3101
[email protected]
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 3/14
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 3/14
11
DET HENDER
Gudstenesteliste:
C-BLAD
Fulldistribusjon
Kyrkjenytt for
Vossabygdene,
pb 562, 5703 Voss
Aktivitetskalender
Vangskyrkja:
17.05. kl. 1100 Festgudsteneste. Hellesøy. Offer til
kyrkjelydsarbeidet.
25.05. kl. 1100 Vossakyrkjemessa. Hellesøy. VOK
m.fl. 50års-konfirmantar. Nattverd.
Offer til Vossakyrkjemessa. Kyrkjekaffi.
29.05. kl. 1100 Høgmesse. Molde. Dåp.
Offer til MF.
01.06. kl. 1100 Høgmesse. Boge. Dåp. Nattverd.
Offer til Voss KFUK/M.
08.06. kl. 1100 Høgtidsgudsteneste. Hellesøy. Dåp.
Offer til HimalPartner.
09.06. kl. 1100 Høgmesse. Molde. Nattverd.
Offer til kyrkjelydsarbeidet.
11.06. kl. 1100 Eldregudsteneste.
15.06. kl. 1100 Høgmesse. Molde. Dåp.
Offer til MAF Norge.
22.06. kl. 1100 Høgmesse. Boge. Nattverd.
Offer til kyrkjelydsarbeidet.
Eldregudsteneste
Evanger kyrkje:
17.05. kl. 1200 Festgudsteneste. Boge.
Offer til Sjømannskyrkja.
29.05. kl. 1100 Konfirmasjon. Skjeldal og Boge.
Offer til kyrkjelydsarbeidet.
08.06. kl. 1100 Høgtidsgudsteneste. Haaland.
Offer til Dei fire diakoni-institusjonane.
Sundag 28. september vert det feira at det er 125
år sidan Bolstad bedehus vart reist. Det vert
jubileumsgudsteneste kl. 1100, der fleire av prestane
vert med, i tillegg til gamleprost Knudsen. Kjartan
Rødland er i gang med nytt/utvida sogeskriv om
bedehuset.
Bolstadøyri kapell:
17.05. kl. 1030 Festgudsteneste. Boge.
Offer til sundagsskulen.
15.06. kl. 1500 Gudsteneste. Molde. Bedehusbasar.
Raundalen kyrkje:
17.05. kl. 1300 Festgudsteneste. Molde.
Offer til sundagsskulen.
01.06. kl. 1700 Høgmesse. Boge. Nattverd. Offer
til kyrkjelydsarbeidet.
Bulken Samlingshus:
17.05. kl. 1130 Festsamling. Melve.
Skiple gravplass:
15.06. kl. 1500 Skiple-stemna. Andakt v/Melve.
Kyrkjenytt for Vossabygdene, nr 3/14
Onsdag 11. juni vert det eldregudsteneste i
Vangskyrkja kl. 1100.
Vikafjellstemna
Sundag 6. juli kl. 1200 på Målset turisthytte.
Gudsteneste v/Thaule.
Stølsgudsteneste
Sundag 20. juli kl. 1200 ved grindbygget i Botn i
Brekkedalen v/Thaule.
Stølsmesse
Sundag 24. august kl. 1200 på Tjørnarhovden v/
Thaule. Matservering og program.
Bolstad bedehus 125 år
Oppheim kyrkje:
17.05. kl. 1200 Jubileumsgudsteneste. Thaule.
Song av skuleborn og Strendingen. Kollekt til
kyrkjelyden sitt arbeid for born.
29.05. kl. 1900 Gudsteneste og samtale med
konfirmantane. Thaule. Offer til KRIK.
15.06. kl. 1100 Gudsteneste. Thaule.
Offer til Den norske Israelsmisjon.
Vinje kyrkje:
17.05. kl. 1100 Jubileumsgudsteneste. Thaule.
Song av Strendingen. Kollekt til kyrkjelyden
sitt arbeid for born.
25.05. kl. 1100 Høgmesse. Thaule. Nattverd. Dåp.
Offer til Sjømannskyrkja.
08.06. kl. 1100 Konfirmasjonsgudsteneste. Thaule.
Offer til kyrkjelydsarbeidet.
22.06. kl. 1100 Gudsteneste. Thaule.
Offer til Kirkens Fengselsarbeid.