Evaluering av forsøk med linkarbeidere

R
Evaluering av forsøk med
linkarbeidere
Integrering gjennom bruk av
ressurser fra eget miljø
Rapport 2013 - 08
Proba-rapport nr. 2013-08, Prosjekt nr. 12050
ISSN: 1891-8093
TT, IE/ HB, 20. mars 2013
Offentlig
Rapport 2013 - 08
Evaluering av forsøk med
linkarbeidere
Integrering gjennom bruk av ressurser fra
eget miljø
Utarbeidet for Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet
Proba samfunnsanalyse
Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo. http://www.proba.samfunnsanalyse.no
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
Forord
Proba samfunnsanalyse har gjennomført denne studien på oppdrag fra IMDi. Vi har evaluert et
forsøk med linkarbeider i bydel Gamle Oslo.
Trude Thorbjørnsrud har vært prosjektleder, Ingunn Eriksen har vært prosjektmedarbeider og
Helene Berg kvalitetssikrer.
Oslo, mars 2013
Proba Samfunnsanalyse
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
Innhold:
SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER .................................................................................... 1!
1! INNLEDNING ......................................................................................................................... 7!
1.1! Bakgrunn..................................................................................................................... 7!
1.2! Problemstillinger......................................................................................................... 7!
1.3! Andre erfaringer med linkarbeidere............................................................................ 8!
1.4! Forsøksprosjektet ........................................................................................................ 9!
1.5! Somaliere i Norge ....................................................................................................... 9!
1.6! Metode og datainnsamling ........................................................................................ 10!
1.6.1! Dokumentgjennomgang ......................................................................................... 10!
1.6.2! Intervjuundersøkelser ............................................................................................ 10!
2! KARTLEGGING AV LINKPROSJEKTET ......................................................................... 13!
2.1! Organisering av Linkprosjektet ................................................................................ 13!
2.1.1! Oppstart av Linkprosjektet .................................................................................... 13!
2.1.2! Behovet for informasjon ........................................................................................ 14!
2.1.3! Samarbeidspartnere................................................................................................ 15!
2.2! Tiltak ......................................................................................................................... 16!
3! BESKRIVELSER OG VURDERINGER AV TILTAKENE ................................................ 18!
3.1! Tiltak rettet mot brukere på SeFI .............................................................................. 18!
3.1.1! Linkarbeider for nybosatte flyktninger .................................................................. 18!
3.1.2! Linkarbeider i norsk- og samfunnsfagsundervisning ............................................ 25!
3.1.3! Råd og veiledning .................................................................................................. 28!
3.2! Tiltak rettet mot brukere utenfor SeFI ...................................................................... 29!
3.2.1! Næringsetatens etablererkurs på somali ................................................................ 29!
3.2.2! Helseinformasjon til det somaliske miljøet i bydel Gamle Oslo ........................... 30!
3.2.3! Tiltak relatert til foreldreveiledning og barnevern................................................. 32!
3.3! Tiltak for ansatte i tjenesteapparatet ......................................................................... 34!
3.3.1! Kompetanseheving ................................................................................................ 34!
3.4! Metodeutvikling ........................................................................................................ 35!
4! VURDERING AV LINKPROSJEKTET .............................................................................. 37!
REFERANSER ............................................................................................................................ 44!
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
Sammendrag og konklusjoner
Proba Samfunnsanalyse har på oppdrag fra IMDi gjennomført en evaluering av forsøk med
linkarbeider for innbyggere med somalisk bakgrunn i Gamle Oslo. Prosjektet har hatt som
målsetting å bidra til bedre tilpasning av offentlige tjenester gjennom en rådgivningstjeneste.
Erfaringene fra Linkprosjektet viser at det er nyttig å bruke linkarbeider i mange
sammenhenger. Prosjektet har vist at mange av tiltakene de har gjennomført har
overføringsverdi, både til andre grupper og til andre tjenesteområder.
Bakgrunn
På oppdrag for IMDi har vi gjennomført en evaluering av prosjektet Linkarbeidere for
innbyggere med somalisk bakgrunn i bydel Gamle Oslo. Prosjektet ble startet opp i september
2010 og har hatt finansiering ut 2012. Tiltaket ble opprettet på bakgrunn av forslag i rapporten
”Somaliere i Norge” (Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2009). En arbeidsgruppe, nedsatt
av daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet, foreslo fem tiltak for å bedre vilkårene
for personer med somalisk bakgrunn i Norge. Et av tiltakene innebar å ta i bruk og utvikle
metoder for bruk av linkarbeidere i informasjonsformidling.
Rapporten fra departementet viser til at mange somaliere møter utfordringer i møte med den
norske velferdsstaten. Mange av utfordringene har sammenheng med deres livssituasjon; mange
har kort botid i Norge, svake språkferdigheter, lav utdanning og større familier. Lav utdanning
og lite arbeidserfaring kan gjøre det vanskelig å nyttiggjøre seg arbeidsmarkeds- og andre
kvalifiseringstiltak. Mange somaliere er dessuten lite vant til å forholde seg til skriftlig
informasjon.
Linkprosjektet har hatt som målsetning å bidra til bedre tilpasning av offentlige tjenester til
somaliere gjennom en kommunal rådgivningstjeneste. Prosjektet skulle gi tilpasset informasjon
slik at brukerne skulle få bedre forståelse av rettigheter, plikter og forventninger. Brukerne
skulle få veiledning og tilpassede tjenester. Målgruppen for prosjektet har vært den somaliske
befolkningen i bydel Gamle Oslo og ansatte i bydelens tjenesteapparat. Prosjektet skulle ha
overføringsverdi for andre offentlige tjenesteytere slik at de kunne få økt kunnskap og
kompetanse om tilpasset tjenesteyting for innbyggere med behov for dette. SeFI (Senter for
flyktninger og innvandrere (SeFI) har hatt ansvar for å drive prosjektet.
Linkarbeidere skulle ha samme språk og erfaringsbakgrunn som brukerne. Brukerne kunne
dermed få informasjon på eget språk. Tanken er at personer med somalisk bakgrunn som er
integrerte i det norske arbeids- og samfunnslivet både forstår hvordan viktig informasjon skal
kommuniseres til brukergruppen og hvilke referanserammer brukerne har, og samtidig kjenner
til hva slags informasjon det er viktig å formidle om det norske samfunnet. Hensikten var også
at linkarbeiderne kunne fremstå som rollemodeller, og gi brukerne økt tro på at det er mulig å få
jobb og på andre måter bidra positivt i samfunnet.
Linkprosjektet er videreført i bydelen. Prosjektleder er fast ansatt på SeFi og fortsetter med link.
I 2013 vil prosjektet være delvis finansiert av bydelen og delvis finansiert av prosjektmidler.
Problemstillinger
I evalueringen har vi vurdert hvordan Linkprosjektet har fungert i forhold til målsettingene, og
vurdert hvordan erfaringer fra tiltaket kan ha overføringsverdi til andre bydeler/kommuner.
Evalueringen har hatt følgende problemstillinger:
• Beskrive Linkprosjektet med hovedfokus på organiseringen og innretningen av tiltakene
(kommunikasjon, metodeutvikling/-utprøving, samarbeid, tjenesteapparat).
• Analysere og vurdere resultater av tiltakene/prosjektet både på overordnet nivå og
tiltaksnivå.
1
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
• Hva er årsakene til resultatene? Hvilke prosesser er kommet i gang som følge av
prosjektet?
• Er tiltakene effektive for å nå målene?
• Har tiltakene overføringsverdi?
• Hva er utfordringer og løsninger i tilretteleggingen og hvordan kan kvalitet i tjenestene
sikres?
Metode og datainnsamling
Evalueringen er basert på dokumentgjennomgang og intervjuer med brukere, ansatte i prosjektet
og samarbeidspartnere. Intervjuene utgjør det viktigste datamaterialet i undersøkelsen. Vi har
gjennomført intervjuer med 15 brukere av linktjenester, med fire ansatte på SeFI, med fem
studenter som jobbet som linkarbeidere på deltid og med syv eksterne samarbeidsaktører i
prosjektet.
Linkprosjektets organisering og innhold
Senter for flyktninger og innvandrere (SeFI) i bydel Gamle Oslo har hatt ansvar for utforming
og drift av Linkprosjektet. SeFIs ordinære ansvar innebærer å bistå nybosatte med etablering, og
bistå med kvalifisering av sosialhjelpsmottakere med minoritetsbakgrunn som har bodd i Norge
en stund.
Linkprosjektet har tatt kontakt med en rekke aktører for å presentere prosjektet og invitere til
samarbeid. Blant frivillige organisasjoner og nettverk har Linkprosjektet særlig samarbeidet
med den somaliske studentforeningen, Toosan ungdomsorganisasjon og Tøyen mødregruppe. I
tillegg har de samarbeidet med enkeltpersoner med somalisk bakgrunn som har hatt bestemte
former for fagkompetanse, og brukt ansatte i linkprosjektets egne nettverk i utformingen av
tiltak.
Blant offentlige aktører, har Linkprosjektet samarbeidet med Helse- og velferdsetaten,
Helsetiltak for barn og unge, Bydelsoverlegen, Oslo Voksenopplæring og Næringsetaten. I
tillegg har man i Linkprosjektet hatt mye samarbeid med andre aktører på SeFI (bosetting,
introduksjonsprogram og kvalifiseringstiltak). Det har også vært noe samarbeid med
barnevernet.
En sentralt mål for prosjektet har vært å gi tilpasset informasjon, rådgivning og veiledning til
innbyggere med somalisk bakgrunn i bydelen. Dette har man gjort både individuelt og gjennom
informasjonsseminarer. De individrettede tiltakene har vært rettet mot å bistå den enkelte slik at
vedkommende kunne komme i arbeid og finne seg bedre til rette i Norge. Gruppetiltakene har
hatt som mål å gi riktig informasjon om bestemte tema.
Et viktig innsatsområde har vært ”metodeutprøving og -utvikling: bruk av linkarbeidere på ulike
tjenesteområder”. Den iverksatte metodeutviklingen innebærer først og fremst forsøk med å
bruke linkarbeidere i ulike sammenhenger.
I Linkprosjektet er både prosjektleder som er ansatt som rådgiver for tjenestene, og studenter
som jobber deltid som mentorer for nybosatte flyktninger omtalt som linkarbeider.
Sentrale aktiviteter i Linkprosjektet
Aktiviteter rettet mot brukere av SeFI
Mentorordning med linkarbeider for nybosatte flyktninger. Tiltaket innebærer å kople nybosatte
flyktninger sammen med en linkarbeider (mentor) som kan fungere som veileder, forbilde og
døråpner i integreringsfasen. Linkarbeiderne har vært studenter som har hatt dette som
deltidsjobb. Linkarbeidernes oppgaver har vært å bistå de nybosatte slik at de bedre skal forstå
det norske samfunnet, og lettere komme i arbeid og utdanning. De har bistått flyktningene etter
behov. Med utgangspunkt i egne erfaringer har linkarbeiderne gitt de nybosatte flyktningene
2
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
råd, og lært dem om norsk tankesett og hvordan det norske samfunnet fungerer sammenlignet
med hjemlandet.
Linkarbeider i undervisningen på SeFI for brukere henvist fra NAV. Tiltaket innebærer å gi
hjelpeundervisning på somalisk til deltakere på SeFIs tiltak kalt Alfa-Mikks/Mosaikk. De fleste
deltakerne på dette tiltaket deltar i Kvalifiseringsprogrammet. Linkarbeideren har bidratt i
undervisningen i norsk og samfunnsfag, inkludert arbeidsliv. Undervisningsstøtten har gjort at
begreper og ulike tema kan forklares og diskuteres på somalisk. Den samme
undervisningsstøtten er også gitt til deltakere med arabisk språkbakgrunn.
Råd og veiledning. Bydelen ved SeFI driver prosjektet Ny sjanse for ungdom. Linkprosjektet
har samarbeidet med Ny Sjanse. Samarbeidet innebærer førstegangssamtale når deltakerne skal
skrives inn i programmet og generelle motivasjonssamtaler underveis. Samtalene har dreid seg
om å gi råd til ungdommene om skolegang og jobb.
Linkprosjektet har også gitt råd og veiledning til deltakere i Introduksjonsprogrammet, AlfaMikks/Mosaikk. Linkarbeideren har gitt deltakerne råd om skolegang og jobb, hatt
motivasjonssamtaler og bidratt til å finne løsninger. Linkarbeideren har også veiledet de ansatte
i opplæringstiltakene.
Aktiviteter rettet mot den somaliske innvandrerbefolkningen i Bydel Gamle Oslo
Etablererkurs på somali for personer som ønsker å starte egen virksomhet. Næringsetaten tilbyr
gratis etablererkurs til innvandrere på flere språk. I Linkprosjektet ønsket man at disse kursene
også skulle tilbys til somaliere, og tok derfor kontakt med Næringsetaten. Prosjektleder spilte en
sentral rolle for å rekruttere deltakere, og fant også en lærer som kunne undervise på somali
samt hjalp til med oversetting av kursmaterialet.
Informasjonsforum om helse. Med utgangspunkt i at det eksisterer en del myter, misforståelser
og uvitenhet om tema relatert til helse i deler av den somaliske innvandrerbefolkningen har
Linkprosjektet i samarbeid med bydelsoverlegen og enhetsleder for Helsetiltak barn og unge
startet et helseforum for somaliere i bydel Gamle Oslo. Målet med helseforumet har vært å
formidle informasjon om helserelaterte spørsmål på somali. Det har blant annet vært
informasjonskvelder om autisme og meslingvaksine (MMR-vaksine), om diabetes og Dvitamin, og om jernmangel og konsekvenser ved jernmangel.
I samarbeid med aktører innenfor forebyggende helse er det også iverksatt forebyggende
helsetiltak som omfatter en film om khat-misbruk og tilbud om svømmetrening for kvinner.
Linkprosjektet har ønsket å formidle informasjon og ha dialog om barnevern. Det eksisterer
mange myter og misforståelser om barnevernet i deler av den somaliske
innvandrerbefolkningen. Det har vært noe samarbeid med barnevernstjenesten om enkeltsaker,
men foreløpig er det begrenset hva disse initiativene har resultert i.
Aktiviteter rettet mot å heve kompetansen hos ansatte i bydelens tjenesteapparat
Kompetansehevingen av tjenesteapparatet som har foregått i regi av Linkprosjektet har skjedd
på fagdager internt på SeFi og i bydelen, samt gjennom møter med representanter for ulike
direktorater med mer. Kompetansehevingen omfatter blant annet et heldagsseminar for bydelens
ansatte i forbindelse med Oslo kommunes arrangering av Oxlo Extra Large der somaliere i
Norge var tema. Det har blitt informert om Linkprosjektet og metodikken i prosjektet, og det har
blitt informert om somaliske innvandrere og deres bakgrunn slik at andre tjenesteytere skal få en
bedre forståelse av gruppa og dermed kan yte brukerne mer tilpasset bistand. Det har også blitt
lagt vekt på å synliggjøre ressurser i den somaliske innvandrerbefolkningen.
Vurdering
Erfaringene som er gjort i Linkprosjektet viser at det er nyttig å bruke linkarbeider i mange
sammenhenger. Prosjektet har vist at mange av tiltakene som er gjennomført har
overføringsverdi, både til andre grupper og til andre tjenesteområder.
3
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
For flyktninger som kommer til Norge med lite skolebakgrunn, kan veien fram til arbeid og
selvforsørgelse virker lang. Å gi nybosatte flyktninger tilbud om en mentor (linkarbeider) som
kan bistå og motivere har vært vellykket. Erfaringene tyder på at prosessen med å finne seg til
rette i Norge har gått raskere, og at kontakten med studenter har gitt unge flyktninger inspirasjon
og tiltro til at de selv kan gjennomføre et utdanningsløp. Linkarbeiderne har vært en viktig
sosial kontakt. Tiltaket kan overføres til andre flyktninggrupper, behovet er avhengig av den
enkeltes nettverk og livssituasjon.
Å bruke linkarbeider i undervisningen på kvalifiseringstiltaket Alfa/Mikks-Mosaikk har ført til
større engasjement blant deltakerne, og det er grunn til å tro at det har ført til større forståelse av
fagene som formidles og bidratt til en bedre integreringsprosess. For deltakere som står langt fra
arbeid og har sammensatte utfordringer kan det være hensiktsmessig med en slik
undervisningsstøtte.
Linkarbeideren har gitt individuell veiledning til deltakere i opplæringstiltak som
Kvalifiseringsprogrammet, Ny sjanse og Introduksjonsprogrammet. Å få arbeidsrettet råd og
veiledning fra en linkarbeider har vist seg nyttig. For deltakere som har mistet troen på egne
muligheter kan råd fra en linkarbeider virke mer troverdige enn fra veiledere med en annen
bakgrunn. Å bruke linkarbeider overfor andre arbeidssøkere med svake norskferdigheter som
sliter med å komme i arbeid vil kunne være et nyttig tiltak overfor blant annet NAVs brukere.
Samarbeidet med Næringsetaten om tilrettelegging av tiltak og mobilisering av deltakere har
vist at andre tjenesteleverandører kan ha god nytte av samarbeid med en linkarbeider i
utviklingen av nye tiltak, samt for å mobilisere deltakere.
Informasjonsmøtene om helse har vist at å gi informasjon i åpne fora på et språk og med en
referanseramme som mottakerne forstår er effektivt når deltakerne til dels er feilinformerte og
ikke vant til, og kanskje heller ikke forstår, skriftlig informasjon. Det skaper tillit når
informasjonen gis av personer som mottakerne kan identifisere seg med. Det har blitt lagt vekt
på å gi informasjon i gruppe for å få fram motforestillinger og legge til rette for dialog. Både de
ansvarlige for Linkprosjektet og samarbeidspartnere innenfor forebyggende helse opplever dette
som et svært vellykket tiltak når det gjelder helsetema. Det har vært en tydelig målbar effekt,
vist ved endringer i vaksineringsatferd. Tiltaket har overføringsverdi til andre grupper og til
andre tema.
Kompetanseoverføring
Den kompetansehevingen av tjenesteapparatet som prosjektet har drevet har ført til at interessen
for linkarbeid er vekket, andre tjenesteytere er blitt kjent med ulike måter man kan bruke
linkarbeidere på, og i hvilke situasjoner dette kan være hensiktsmessig.
Systematisk kompetanseoverføring har foregått i begrenset grad i prosjektet. Vi forstår det slik
at SeFI har valgt å bruke ressurser på å utvikle og gi linktjenester, framfor å drive
kompetanseheving av ansatte i mer systematisk forstand. Ettersom to år er relativt kort tid, er
det en forståelig og trolig fornuftig prioritering. Forsøksprosjektet har hatt behov for å forsøke
linkarbeid i ulike former før de kan formidle erfaringer.
I det videre arbeidet mener vi det er behov for å jobbe videre med å konkretisere og tydeliggjøre
hva andre ansatte i hjelpeapparatet kan gjøre for å gi bedre tilpassede tjenester til personer som
ikke er vant til å forholde seg til skriftlig informasjon, har begrensede språkkunnskaper og har
manglende byråkratisk kompetanse. Det er behov for å skille mellom i hvilke situasjoner det er
hensiktsmessig å bruke linkarbeidere, og i hvilke situasjoner andre tjenesteytere kan trekke
veksler på erfaringer som er gjort, uten at de selv trenger å være linkarbeidere.
Bistand i enkeltsaker
Når det gjelder enkeltsaker har Linkprosjektet først og fremst bistått i saker som SeFI har hatt
ansvar for. Det vil si saker som gjelder bosetting og kvalifisering. Brukerne av bosettings- og
kvalifiseringstjenester er sentrale målgrupper for linktjenester, og det er naturlig at SeFI har
startet med de brukerne som de allerede kjenner. Samtidig har Bydel Gamle Oslo mange
4
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
innbyggere med somalisk bakgrunn som ikke er brukere av SeFI, mange av disse har
sannsynligvis problemer med å nyttiggjøre seg offentlige tjenester. Linkprosjektet har hatt
begrensede ressurser, men i det videre arbeidet mener vi at det er viktig å nå fram til flere
brukere og flere deler av tjenesteapparatet. Så langt har man særlig jobbet mot helsetjenestene
og barnevernstjenesten. Det er grunn til å tro at for eksempel NAV og pleie- og
omsorgstjenestene har mange brukere som ville hatt nytte av bistand fra en linkarbeider.
Det bør også jobbes videre med å gjøre førstelinjen til helse, barnevern og NAV
oppmerksomme på når det kan være hensiktsmessig å tilkalle en linkarbeider i enkeltsaker, og
tydeliggjøre for førstelinjen hva som er annerledes med bistand fra en linkarbeider
sammenlignet med bistand fra en tolk. En linkarbeider kan bidra når det oppstår
kommunikasjonsproblemer relatert til manglende forståelse og kjennskap til det norske
samfunnet, men skal ikke erstatte en tolk.
Hva kan overføres for å gjøre tjenestene i andre bydeler/kommuner bedre tilpasset brukerne
Erfaringene fra Link-prosjektet viser hvor viktig det er at tjenesteleverandørene i utformingen
av tjenestene tilpasser tjenestene til brukernes kunnskapsnivå og er oppmerksom på at mange
trenger å få informasjon muntlig. Linkprosjektet har vist at mange av tiltakene de har
gjennomført har overføringsverdi, både til andre grupper og til andre tjenesteområder.
I enkeltsaker kan en linkarbeider veilede både brukeren og tjenesteapparatet dersom det er
kommunikasjonsproblemer som skyldes manglende forståelse. Linkarbeideren kan være en
rollemodell, og gi andre flyktninger økt tro på at det er mulig å få jobb og på andre måter bidra i
samfunnet.
Å bruke veiledere med samme land- og språkbakgrunn, som selv har lyktes med arbeid og
utdanning, kan virke inspirerende og gi flere tiltro til at de kan lykkes. I noen sammenhenger er
det enklere for veiledere med samme bakgrunn å ”si fra” om hva nyankomne innvandrere bør
og ikke bør gjøre for å lykkes i en integreringsprosess.
En linkarbeider kan bistå andre tjenesteytere slik at velferdstjenestene blir bedre tilpasset
brukere. Tilpasningen kan for eksempel være i form av mer muntlig overlevering, ha
informasjonsmøter om bestemte tema og ha mer bruk av bilder i trykt informasjonsmateriale.
Linkarbeideren kan også bistå med tilrettelegging av nye tiltak og med mobilisering av brukere.
Erfaringene i linkprosjektet viser at når man ønsker å gi informasjon til en større gruppe som
ikke er vant til å forholde seg til skriftlig informasjon og som har åpenbare kunnskapsmangler,
kan etablering av åpne arenaer for informasjon og dialog være hensiktsmessig. Det virker
effektivt at fagpersoner med samme landbakgrunn er med på å gi informasjon på mottakernes
morsmål. Det kan også være hensiktsmessig å etablere mindre grupper der ressurspersoner
informerer på samme språk som mottakerne.
Linkprosjektet har vist at det er en fordel å ha en flerkulturell og flerspråklig stab i
velferdstjenestene og at det er viktig å samarbeide med frivillige organisasjoner i
innvandrermiljøer, og med ressurspersoner med innvandrerbakgrunn. Aktuelle organisasjoner er
blant annet velferdsforeninger, studentorganisasjoner, kvinnegrupper og moskeer.
Linkarbeid/linkmetodikk er en hensiktsmessig metode for at flere med flyktningebakgrunn skal
finne seg til rette i Norge og bli selvforsørget. I mange kommuner/bydeler vil det imidlertid ikke
være like mange som har behov for linktjenester som det er i bydel Gamle Oslo. Å ansette en
egen linkarbeider som rådgiver for tjenestene tilsier at det bør være et visst antall personer med
samme språkbakgrunn som har behov for det. Man kan imidlertid se for seg at flyktninger som
trenger det kan få kontakt med en linkarbeider som mentor noen timer i måneden. I så fall kan
en linkarbeider være en flyktning med ressurser som har dette som en ekstrajobb, og jobber de
timene som er nødvendig. De er ikke samme kompetansekrav til en slik mentor som til en
rådgiver for tjenestene.
Man kan også tenke seg en ordning med linkarbeidere (mentorer) som er basert på frivillighet.
En frivillig organisasjon som for eksempel en studentforening kan ha ansvar for å drifte en
5
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
ordning med frivillige med flyktningebakgrunn som jobber som linkarbeidere. En slik ordning
vil gjøre det mulig å gi flere flyktninger tilbud om kontakt med en linkarbeider som mentor.
Offentlige tjenester kan også samarbeide med frivillige organisasjoner og ressurspersoner om
tilrettelegging av tjenester.
Offentlige tjenester kan også bruke linkmetodikk gjennom å ha ansatte med samme språk og
kulturbakgrunn som noen av brukerne.
Dersom ordinært ansatte i tjenestene får mer kunnskap om utfordringene mange flyktninger har
vil det også bidra til større forståelse og kultursensitivitet i behandling av brukerne. De ansatte
vil få mer kompetanse på hvordan de bør kommunisere med brukere som er lite vant til å
forholde seg til skriftlig informasjon.
Linkprosjektet har blant annet synliggjort:
•
•
•
•
•
•
Fordelene ved å formidle informasjon og gi veiledning på samme morsmål som
mottakerne
Fordelene ved å benytte linkarbeidere ved informasjonsmøter og i mobiliserings- og
rekrutteringsarbeid
Fordelene ved å bruke linkarbeider til å tilrettelegge nye tjenester og forbedre
eksisterende tjenester
Bruk av linkarbeidere virker inspirerende og gir andre tro på at de kan lykkes
Fordelene ved å ha en flerkulturell og flerspråklig stab i velferdstjenestene
At det finnes mange ressurser i innvandrermiljøene og at det er viktig å samarbeide med
frivillige organisasjoner og ressurspersoner fra innvandrermiljøer
6
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
1
Innledning
1.1
Bakgrunn
På oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har vi gjennomført en evaluering
av prosjektet Linkarbeidere for innbyggere med somalisk bakgrunn i bydel Gamle Oslo.
Prosjektet ble startet opp i september 2010 og har hatt finansiering ut 2012. Tiltaket ble
opprettet på bakgrunn av forslag i rapporten ”Somaliere i Norge” (Arbeids- og
inkluderingsdepartementet 2009). En arbeidsgruppe, nedsatt av daværende Arbeids- og
inkluderingsdepartementet, foreslo fem tiltak for å bedre vilkårene for personer med somalisk
bakgrunn i Norge. Et av tiltakene innebar å ta i bruk og utvikle metoder for bruk av
linkarbeidere i informasjonsformidling.
Rapporten fra departementet viser til at mange somaliere opplever store utfordringer i møtet
med den norske velferdsstaten, mange har svake norskferdigheter og lite kjennskap til norsk
offentlig sektor. Rapporten påpeker at mange av utfordringene innbyggere med somalisk
bakgrunn møter, har sammenheng med deres livssituasjon; mange har kort botid i Norge, lav
utdanning og større familier. Lav utdanning og lite arbeidserfaring kan gjøre det vanskelig å
nyttiggjøre seg arbeidsmarkeds- og andre kvalifiseringstiltak. Somaliere er dessuten ofte lite
vant til å forholde seg til skriftlig informasjon, og det er et stort behov for tilrettelagt
informasjon og tydelig formidling.
Linkprosjektet har hatt som målsetning å bidra til bedre tilpasning av offentlige tjenester til
somaliere gjennom en kommunal rådgivningstjeneste. Prosjektet skulle gi tilpasset informasjon
slik at brukerne skulle få bedre forståelse av rettigheter, plikter og forventninger. Brukerne
skulle få veiledning og tilpassede tjenester. Målgruppen for prosjektet var den somaliske
befolkningen i bydel Gamle Oslo og ansatte i bydelens tjenesteapparat. Prosjektet skulle ha
overføringsverdi for andre offentlige tjenesteytere slik at de kunne få økt kunnskap og
kompetanse om tilpasset tjenesteyting for innbyggere med behov for dette. Senter for
flyktninger og innvandrere (SeFI) har hatt ansvar for å drive prosjektet. SeFI har ansvar for å
bistå nybosatte innvandrere og flyktninger i bydelen slik at slik at de kan bli selvhjulpne.
Linkarbeidere skulle ha samme språk- og erfaringsbakgrunn som brukerne. Brukerne kunne
dermed få informasjon gitt på eget språk. Tanken var at personer med somalisk bakgrunn som er
integrerte i det norske arbeids- og samfunnslivet både forstår hvordan viktig informasjon skal
kommuniseres til brukergruppen og hvilke referanserammer brukerne har, og samtidig kjenner
til hva slags informasjon det er viktig å formidle om det norske samfunnet. Hensikten var også
at linkarbeiderne kunne fremstå som rollemodeller, og gi brukerne økt tro på at det er mulig å få
jobb og på andre måter bidra positivt i samfunnet.
Bedre tilpasning av offentlige tjenester til mangfoldet i befolkningen er en viktig
velferdspolitisk målsetting. Evalueringen skal vurdere hvordan Linkprosjektet har fungert i
forhold til målsettingene, og bidra til at erfaringer fra tiltaket kan ha en overføringsverdi til
andre bydeler/kommuner.
1.2
Problemstillinger
Formålet med evalueringen er å vurdere i hvilken grad Linkprosjektet har fungert i henhold til
intensjonen om bedre tilpasning av offentlige tjenester til innbyggere med somalisk bakgrunn.
Evalueringen har hatt følgende problemstillinger:
• Beskrive Linkprosjektet med hovedfokus på organiseringen og innretningen av tiltakene
(kommunikasjon, metodeutvikling/-utprøving, samarbeid, tjenesteapparat).
• Analysere og vurdere resultater av tiltakene/prosjektet på både overordnet nivå og
tiltaksnivå.
7
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
• Hva er årsakene til resultatene? Hvilke prosesser er kommet i gang som følge av
prosjektet?
• Er tiltakene effektive for å nå målene?
• Har tiltakene overføringsverdi?
• Hva er utfordringer og løsninger i tilretteleggingen og hvordan kan kvalitet i tjenestene
sikres?
Evalueringen skal gi informasjon om Linkprosjektet, oversikt over gode grep samt eksempler
som har overføringsverdi til andre offentlige tjenesteytere
1.3
Andre erfaringer med linkarbeidere
Før forsøket med linkarbeidere ble startet opp ga Barne- og likestillingsdepartementet (2009)1
IMDi i oppdrag å gjennomførte en kartlegging av bruk av linkarbeidere, og på bakgrunn av
denne kartleggingen utarbeide et forslag til prøveprosjekt.
IMDis kartlegging viste at bruk av linkarbeidere innenfor kommunal tjenesteyting ikke er
utbredt i Norge, men at noen bydeler/kommuner har ansatt minoritetsrådgivere som i hovedsak
er det samme som en linkarbeider.2 De som bruker minoritetsrådgivere/linkarbeidere rapporterer
positive erfaringer, men minoritetsrådgiverne er ofte ansatt på prosjektmidler, og erfaringene fra
disse prosjektene er lite systematisert. IMDi fant at kommunene generelt har ulike tilnærminger
til tilrettelegging av tjenester til innbyggere som mangler tilstrekkelige norskkunnskaper, og at
mangfoldsarbeidet i kommunene kan virke noe fragmentert.
Kartleggingen viser at linkarbeiderne (minoritetsrådgiverne) særlig bistår når det gjelder
kontakten med NAV, i boligspørsmål og barnevern. Tjenestene de bistår med er blant annet råd,
veiledning og informasjonsformidling. Minoritetsrådgiverne samarbeider med andre tjenester i
bydelen, følger opp brukeren og utfører enkelte praktiske oppgaver sammen med brukeren.
Hvor mye samarbeid de har med frivillige organisasjoner varierer, men der de samarbeider med
frivillige aktører oppleves det som en fordel. Minoritetsrådgiverne selv har positive erfaringer
med tjenestene de gir, de anser at deres bistand fører til større individuell tilpasning, bedre
tilgjengelighet, og generelt til bedre tjenester for brukeren. De opplever videre at arbeidet de
gjør bidrar til økt tillit til tjenesteapparatet blant brukerne, og til bedre samarbeid mellom
brukeren og bydelen/kommunen. I tillegg er det ressursbesparende for bydelen. Utfordringer for
minoritetsrådgiverne, slik de selv ser det, er avklaring av eget myndighetsnivå, manglende
forankring i kommune/bydel og manglende forståelse av minoritetsrådgiverrollen i bydelens
øvrige apparat.
I IMDis kartlegging nevner minoritetsrådgiverne flere forutsetninger som bør være til stede for
å utvikle et godt tjenestetilbud av denne typen:
• Et lavterskeltilbud med god tilgjengelighet.
• Rollen som engasjerte pådrivere: Tydelig informasjonsformidling om forventninger,
rettigheter og plikter. God veiledning og oppfølging med vekt på ansvarliggjøring og
selvstendiggjøring av den enkelte.
• Gode menneskelige relasjoner: Vise respekt og tillit til brukere samt evne å se og bruke
de ressursene disse utgjør.
• God forståelse og kunnskap samt oversikt over bydelens tjenester og aktiviteter.
1
Tildelingsbrev fra BLD til IMDi 14.10.09.
2
”Linkarbeider” blir av BLD definert som ”personer i tjenesteapparatet med samme språk og erfaringsbakgrunn
som brukerne”, men det er verdt å merke at en slik definisjon vil gjøre en hver ansatt med for eksempel somalisk
bakgrunn i tjenesteapparatet til linkarbeider. En mer dekkende tilleggsdefinisjon kunne være at disse skal kunne
framstå som rollemodeller og bistå med veiledning og bistand slik at bruker på forskjellige måter finne seg til
bedre til rette i Norge.
8
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
• Satsing på bedre informasjon (muntlig og skriftlig) på områdene arbeid og utdanning (for
den enkelte bruker og deres barn).
• Å øke tillit og kunnskap blant brukerne og ansatte i førstelinjetjenesten (ofte beskrevet
som en lengre prosess). Behov for å finne gode løsninger innenfor gitte rammer.
• Godt samarbeid med frivillige organisasjoner og innvandrermiljøene.
Minoritetsrådgiverne opplever at de lettere får tillit hos brukere som de deler språk og/eller
etnisk bakgrunn med, og de erfarer at også brukere som snakker en del norsk henvender seg til
dem. De ser at det særlig er kvinner som er hyppige brukere av tjenesten. Flere
minoritetsrådgivere har erfart at mange innvandrere i stor grad bruker sine egne nettverk for å få
informasjon.
1.4
Forsøksprosjektet
Ettersom det er få kommuner og bydeler som har minoritetsrådgivere som en del av
tjenesteapparatet, har IMDi lagt vekt på at et forsøksprosjekt skal bidra til økt kunnskap om
hvordan kommuner bedre kan legge til rette for at offentlige tjenester tilpasses mangfoldet i
befolkningen. På bakgrunn av kartleggingen foreslo IMDi følgende hovedmål for
forsøksprosjektet med linkarbeidere: Å bidra til bedre tilpasning av offentlige tjenester til
innbyggere med somalisk bakgrunn. Målgruppe skal være innbyggere med behov for bistand på
somali, og ansatte i det kommunale tjenesteapparatet.
Linkarbeiderne skal:
• Være aktiv pådrivere og informasjonsformidlere om rettigheter, plikter og gi råd og
veiledning samt følge opp brukere i samarbeid med tjenesteapparat og eventuelt andre
relevante aktører.
• Bistå tjenesteapparatet i enkelte saker og øke tjenesteapparatets kompetanse gjennom
erfaringsformidling.
• Samarbeide med innvandrermiljøer og organisasjoner.
Ettersom bydel Gamle Oslo har en høy andel innvandrere med somalisk bakgrunn ble
forsøksprosjektet lagt til denne bydelen. Prosjektet startet i september 2010. I perioden 20102012 ble det bevilget 1,5 mill. kroner over statsbudsjettet og til sammen 250 000 kroner i FoUmidler. Prosjektet har også mottatt midler fra kommunen, bl.a fra daværende Helse- og
velferdsetaten (HEV), nå Helseetaten. Prosjektet skulle avsluttes i midten av november 2012,
men fikk midler fra IMDi til å drive ut 2012. IMDi har stilt krav til prosjektet gjennom årlige
tilsagnsbrev, gjennom tilbakemeldinger på rapporteringer fra bydelen og i møter med bydelen.
Bydelen har besluttet å videreføre linkprosjektet. Prosjektleder er fast ansatt på SeFi og
fortsetter med link. I 2013 vil prosjektet være delvis finansiert av bydelen og delvis finansiert av
prosjektmidler.
1.5
Somaliere i Norge
Det er nesten 30 000 somaliske innvandrere i Norge i 2012; omtrent 20 000 av disse er
førstegenerasjons innvandrere, mens de resterende er norskfødte. Personer med somalisk
bakgrunn utgjør dermed Norges fjerde største innvandringsgruppe (Statistisk Sentralbyrå 2012).
Nesten halvparten av disse bor i Oslo, de fleste i bydel Gamle Oslo (ca 2500) og i bydel Søndre
Nordstrand. Somaliske innvandrerne er blant de innvandrergruppene med kortest botid i Norge,
og mange er unge. Førstegenerasjonsinnvandrerne har kommet som flyktninger etter
borgerkrigen i Somalia eller som familiegjenforente til flyktninger (Henriksen 2007).
Somaliere er blant innvandrergruppene i Norge med størst andel som har ukjent utdanningsnivå
(Henriksen 2007: 79). Mange kommer med et svært mangelfullt utdanningsgrunnlag ettersom
9
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
det offentlige skolesystemet i Somalia brøt sammen i 1991. Seks av ti somaliske kvinner og to
av ti somaliske menn oppgir at de ikke har grunnskole fra hjemlandet (Henriksen, 2008). En del
søker å ta igjen dette når de kommer til Norge, og om lag én av tre somaliere oppgir at de har
fullført en utdanning i Norge som voksne (Henriksen, 2008). Totalt sett er det likevel en relativt
lav deltagelse i høyere utdanning blant somaliske innvandrere i Norge. For første- og
andregenerasjons somaliere i aldersgruppa 19-24 år er det litt over halvparten som ikke er i
utdanning, og blant førstegenerasjonsinnvandrere er det 65 prosent.
1.6
Metode og datainnsamling
Evalueringen er basert på dokumentgjennomgang og intervjuer med brukere, ansatte i prosjektet
og samarbeidspartnere. Intervjuene utgjør det viktigste datamaterialet i undersøkelsen.
1.6.1
Dokumentgjennomgang
Vi startet undersøkelsen med å sette oss inn i dokumentasjon som beskriver prosjektet, det vil si
tilsagnsbrev, prosjektbeskrivelser og rapporteringer fra prosjektet. Formålet var å få en
forståelse av hvordan Linkprosjektet var igangsatt, planlagt og gjennomført, samt hvilke
rammebetingelser prosjektet hadde. Dokumentgjennomgangen var dessuten et viktig grunnlag
for utforming av intervjuguider.
1.6.2
Intervjuundersøkelser
Vi har gjennomført intervjuer med 15 brukere av linktjenester, fire ansatte på SeFI, fem
studenter som jobbet som linkarbeidere på deltid (deltidsansatt i Linkprosjektet) og syv eksterne
samarbeidsaktører i prosjektet. I samtalene med brukerne har vi lagt vekt på å få kunnskap om
hvilke behov de har hatt, og hvilken betydning kontakten med linkarbeiderne har hatt for dem.
Målet med intervjuene med de ansatte i linkprosjektet og andre ansatte på SeFI, har vært å få
informasjon om de ulike tiltakene som er iverksatt, hva som har vært bakgrunn for disse
tiltakene og hvordan de vurderer resultater av, og behov for, de ulike tiltakene. Målet med
intervjuene med samarbeidspartnere har vært å få informasjon om hvilke behov brukerne har,
hvordan linktjenestene står i forhold til andre tjenester og hvordan de vurderer effekten av
linktjenester.
I utgangspunktet ønsket vi å gjennomføre minst 20 intervjuer med brukere og fem-seks
intervjuer med ansatte på SeFI og samarbeidspartnere. Det viste seg vanskelig å få tak i det
antallet brukere vi ønsket for enkelte av tiltakene. Dette gjaldt først og fremst de
informasjonstiltakene som var åpne for alle. På den annen side så vi underveis at det var nyttig å
snakke med noen flere samarbeidspartnere enn vi først hadde tenkt, blant annet fordi
detaljkunnskap om forskjellige tiltak var mer spredt enn det vi først hadde antatt. Linkprosjektet
har hatt ulike former for samarbeid med mange aktører, men samarbeidet har ofte vært knyttet
til enkelttiltak, slik at samarbeidspartnerne ofte ikke kjenner til hele prosjektet. Vi har derfor
intervjuet noe færre brukere og noe flere ansatte på SeFI og samarbeidspartnere.
Formålet med kvalitative intervjuer er ikke generaliserbarhet, men snarere å hente inn spesifikke
historier og beskrivelser. Nærstudier av noen få kasushistorier er velegnet til å innhente
kunnskaper om spesifikke mekanismer og sammenhenger mellom for eksempel behov, tiltak og
hva som virker. Denne metoden er også spesielt egnet til å fange menneskers erfaringer, behov
og framtidshåp.
Intervjuene er basert på en intervjuguide med åpne spørsmål der vi har stilt
oppfølgingsspørsmål. Mange av temaene var de samme i alle intervjuene, men vi hadde i tillegg
spørsmål som var tilpasset den enkelte informants ståsted. I en del av intervjuene med brukere
brukte vi tolk. Dette fungerte stort sett greit, men i noen av intervjuene måtte det en del
forklaringer til før informanten forsto spørsmålet fullt ut.
Selv om vi i alle intervjuene har gått ut fra en relativt strukturert intervjuguide, er det viktig å
være bevisst på at intervjueren alltid vil være en medskaper i produksjonen av mening og
10
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
vitenskapelig kunnskap (Kvale 2001). Noen av intervjuene foregikk som nevnt med tolk. Dette
innebærer sannsynligvis en viss forringelse av kommunikasjonen. Selv om tolken var
profesjonell vil alltid noen nyanser og betydninger gå tapt.
Intervjuer med ansatte og samarbeidspartnere
Vi startet med å ha et felles intervju med prosjektleder og enhetsleder på SeFI. I tillegg har vi
hatt et oppfølgingsintervju med prosjektleder. Vi har også intervjuet fem studenter, tre kvinner
og to menn, som jobber deltid som linkarbeidere i prosjektet. Fire av disse kom fra Somalia,
mens én var fra Eritrea. De ble intervjuet om arbeidsoppgaver, brukernes behov og effekter av
tjenesten. Fire av studentene ble intervjuet i par.
Videre har vi intervjuet fire andre ansatte på SeFi som har samarbeidet med Linkprosjektet: En
ansatt på SeFI med somalisk bakgrunn og pedagogisk utdanning, en norsklærer fra
voksenopplæringen med arbeidsplass SeFI, en programrådgiver i introduksjonsprogrammet og
bosettingskoordinatoren i bydel Gamle Oslo. Dette var personlige intervjuer. I tillegg har vi
intervjuet en tidligere bydelsoverlege i bydel Gamle Oslo og leder for Tiltak helse barn og unge
i bydelen. Begge de sistnevnte har samarbeidet med Linkprosjektet. Intervjuene handlet om
helseinformasjonsarbeidet rettet mot somaliere i bydel Gamle Oslo, resultatene av dette samt
behovet for linktjenester. Vi har også intervjuet en representant for ungdomsorganisasjonen
Toosan, en representant for Næringsetaten i Oslo og vi har hatt en samtale med representant for
Barnevernstjenesten i bydelen. Alle de sistnevnte ble intervjuet på telefon.
I utgangspunktet hadde vi planlagt å intervjue representanter for NAV. Ettersom man i
Linkprosjektet i liten grad har hatt et aktivt samarbeid med NAV-kontor har vi ikke gjort det.
Intervjuer med brukerne av linktjenester
Vi gjennomførte intervjuer med fire grupper brukere.
Vi intervjuet fire nybosatte flyktninger, to menn og to kvinner, alle i midten av 20-årene. Det vil
si at halvparten av de nybosatte som hadde fått linkarbeider ble intervjuet. På intervjutidspunktet
hadde alle bodd mellom to og tre år i Norge. Én av kvinnene hadde barn. Alle ble intervjuet med
tolk. De ble først intervjuet samlet der vi stilte noen spørsmål om bakgrunn, samt at de fikk
felles informasjon om formålet med intervjuene. Deretter intervjuet vi alle individuelt, der vi
blant annet stilte spørsmål om hvilke utfordringer de hadde møtt i Norge, hvilke bistandsbehov
de hadde hatt og hvilken betydning kontakten med linkarbeiderne hadde hatt for dem.
Deltakere på kvalifiseringstiltaket Alfa-Mikks/Mosaikk. Vi intervjuet seks personer som fikk
norsk- og samfunnsfagundervisning på SeFi, herav fire med somalisk språkbakgrunn og to med
arabisk språkbakgrunn. Det var fem kvinner og en mann. Disse informantene var mellom 27 og
40 år gamle. To av dem gikk på begynnerkurs og fire gikk på videregående kurs. De to som var
svakest i norsk ble intervjuet med tolk. Disse informantene meldte seg frivillig etter spørsmål
om å delta fra læreren i klassen. De to arabisk-talende ble inkludert i undersøkelsen for å
vurdere overføringspotensialet i linkmetoden i undervisningen. Alle ble intervjuet individuelt.
Ny Sjanse-deltakere: Vi intervjuet to menn tidlig i 20-årene. Disse ble valgt ut av en
medarbeider på Ny Sjanse-prosjektet fordi de hadde hatt motivasjonssamtaler med en
medarbeider i Linkprosjektet. Fordi det passet best for dem, ble de intervjuet på telefon.
Tøyen Mødregruppe: Vi intervjuet tre kvinner fra denne gruppa som er et nettverk for somaliske
innvandrerkvinner i Gamle Oslo. Kvinnene hadde deltatt i enkelte av tilbudene som
Linkprosjektet hadde iverksatt og de hadde for øvrig god kjennskap til det somaliske miljøet i
gamle Oslo og behovet for linktjenester. Disse damene ble intervjuet samlet hjemme hos en av
dem, fordi dette var det mest hensiktsmessig for dem. Prosjektleder for Linkprosjektet formidlet
kontaktinformasjon til en av kvinnene i Tøyen mødregruppe som igjen kontaktet andre deltakere
vi kunne intervjue.
Blant brukerne av Linkprosjektet har vi intervjuet dobbelt så mange kvinner som menn. Denne
kvinneovervekten har sammenheng med at det er flere kvinner som har mottatt linktjenester.
Det kan være ulikt hva menn og kvinner opplever som sentrale utfordringer ved ankomsten til
11
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
Norge og senere. Alder var også skjevt fordelt: blant de nybosatte var alle i 20-årene. Det har
sammenheng med at alle de nybosatte som hadde behov for linktjenester var relativt unge.
Rekrutteringen av informanter har foregått ved at vi har intervjuet de brukerne som
prosjektleder for link har foreslått for oss, og ved at deltakere i tiltak på SeFi har blitt forespurt
om noen av dem kunne tenke seg å bli intervjuet. Alle brukerne vi har intervjuet har vært veldig
fornøyde, man kunne tenkt seg at utvalget var skjevt og at det var mer misnøye blant andre
brukere. Ettersom tilbudet om linkarbeider er frivillig og en tjeneste som kommer i tillegg til
andre tjenester, tror vi imidlertid at alle de nybosatte som har valgt å ha ordningen er fornøyde.
Vi tror heller ikke at deltakere som har ønsket råd og veiledning på somalisk eller deltakere som
har fått undervisningsstøtte av en somalisk talende hjelpelærer vil være misfornøyde med
tilbudet. Det vil heller være snakk om grader av fornøydhet og opplevd nytte.
12
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
2
Kartlegging av Linkprosjektet
Dette kapitlet beskriver Linkprosjektets organisering og innholdet i prosjektets ulike tiltak. Vi
har kartlagt hvilke aktører de ansvarlige for prosjektet har samarbeidet med, oppstarten, hvilke
delprosjekter de har valgt å jobbe med og hvem som har vært målgruppen.
2.1
Organisering av Linkprosjektet
Senter for innvandrere og flyktninger (SeFI) i bydel Gamle Oslo har hatt ansvar for utforming
og drift av Linkprosjektet. SeFIs ordinære ansvar innebærer å bistå nybosatte flyktninger med
etablering, og å bistå med kvalifisering av sosialhjelpsmottakere med minoritetsbakgrunn som
har bodd i Norge en stund. Det vil si at de har ansvar for bosetting av, og introduksjonsprogram
for, nyankomne flyktninger samt at de driver Byomfattende senter for enslige mindreårige
flyktninger (BYMIF). For arbeidsledige sosialhjelpsklienter har de tiltaket Alfa-Mikks/Mosaikk
som er et tiltak for deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. I tillegg har SeFI prosjektet Ny sjanse
for ungdom.
Linkprosjektet har hatt en prosjektleder som har jobbet med prosjektet på full tid.
Vedkommende er ansatt på SeFI. To andre ansatte ved SeFI med somalisk bakgrunn har også
vært mye involvert i deler av prosjektet. I tillegg har Linkprosjektet brukt studenter som
linkarbeidere på deltid. Disse studentene har vært knyttet til ett av tiltakene (linkarbeider for
nybosatte flyktninger). Enhetsleder på SeFI har et overordnet ansvar for Linkprosjektet.
Målgruppen for prosjektet har vært den somaliske befolkningen i bydelen og ansatte i bydelens
tjenesteapparat. Linkprosjektet har dermed bestått av to deler. En del var rettet mot det
innvandrere med somalisk bakgrunn, og den andre delen var rettet mot kompetanseheving av
bydelens ansatte. SeFI har jobbet mot begge mål, men har lagt mest ressurser i det første målet.
Linkprosjektet har bestått av ulike tiltak der personer som tilhører målgruppa har fått tilbud om
forskjellige former for linktjenester.
2.1.1
Oppstart av Linkprosjektet
Linkprosjektet ble satt i gang 1. september 2010. Da SeFI fikk tildelt midler til å igangsette
prosjektet hadde de behov for å definere hva det skulle inneholde, og de ønsket å sørge for en
god forankring av prosjektet både i det somaliske miljøet og i bydelens tjenesteapparat.
Prosjektets fire første måneder ble definert som en forprosjektfase. De ansvarlige for
Linkprosjektet ba om innspill fra somaliske organisasjoner og fra tjenesteleverandører til
tjenester/tiltak som Linkprosjektet kunne ivareta. De ønsket å gi flest mulig sjansen til å bidra
med innspill, og samle kunnskap fra miljøene. De satte også i gang en kartlegging av somaliske
brukere ved SeFI for å avklare brukerbehovet nærmere. Bydelen ønsket å prøve ut ulike
tilnærminger og metoder for informasjonsformidling og dialog ved bruk av linkarbeidere. I
startfasen ble også behovet for økt kompetanse hos ansatte diskutert med ansatte på SeFI.
Innledende kontakt med samarbeidspartnere
De prosjektansvarlige tok kontakt med aktuelle samarbeidspartnere i det somaliske miljøet som
hadde kompetanse både på det somaliske miljøet og det norske samfunnet, herunder SRO
(ungdomsorganisasjon i bydelen), SWO (somalisk velferdsforening), SSF (somalisk
studentforening), somalisk nettverksgruppe, somalisk kvinneforening og de to somaliske
moskeene i bydelen. Erfaringene fra kontakten med aktuelle samarbeidspartnere i oppstarten var
litt blandet. På den ene siden ønsket organisasjonene å bidra og knytte seg til prosjektet for å
oppnå noe positivt for målgruppen. Samtidig erfarte de prosjektansvarlige at flere av de
potensielle samarbeidspartnerne var noe skeptiske til tjenesten, og det var behov for å bygge
opp tillit.
13
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
Et sentralt forslag fra organisasjonene var å skape en felles møteplass for somaliere i bydelen på
tvers av ulike organisasjoner, en slik møteplass skulle fungere som bindeledd mellom det
offentlige og somaliere. Andre forslag var å bruke somaliske ressurspersoner i integreringen av
nyankomne somaliere, og å ansette kvalifiserte somaliere i offentlige kontorer med høy andel av
somaliske brukere.
Enhetsleder ved SeFi presenterte prosjektet for bydelens øvrige ledere, og fikk tilbakemelding
fra de ulike tjenestestedene om hvilke tiltak som allerede eksisterte. Linkprosjektet igangsatte i
løpet av forprosjektfasen et samarbeid med Helse- og velferdsetaten (HEV), som bidro med
idémyldring i denne fasen. Enhetsleder ønsket deretter å inngå et samarbeid med enhetslederne
ved bydelens barnevern og Helsetiltak barn og unge. Det ble inngått et samarbeid med
enhetsleder ved Helsetiltak barn og bydelsoverlegen om informasjon om ulike helsetema.
Linkprosjektet fikk deretter en forespørsel fra HEV om å utvide prosjektet til å handle om
forebyggende helsearbeid og khat-misbruk. HEV har bidratt i finansieringen av dette arbeidet.
Kartlegging av brukerbehov
For å kartlegge hvilke bistandsbehov brukerne hadde tok Linkprosjektet utgangspunkt i SeFIs
brukere, og det ble utarbeidet et kartleggingsverktøy på somali for å kartlegge deres behov.
Kartleggingen ble ikke gjennomført som planlagt fordi det viste seg at metodikken ikke var
egnet, og fordi det ble opplevd som vanskelig å skape tillit samtidig som det skulle kartlegges.
Linkprosjektet valgte i stedet en mer uformell tilnærming der de gjennom dialog,
fellesdiskusjoner og samtaler på somali fikk informasjon om brukerbehovet. I tillegg ble ansatte
på SeFI bedt om å gi innspill. I startfasen hadde Linkprosjektet en referansegruppe som blant
annet besto av representanter for HEV og IMDi. Denne referansegruppen ga også innspill til
utforming av Linkprosjektet.
Gjennom kartleggingen fant man at mange somaliske brukere på SeFI har svært lite skolegang
fra før, de sliter med norsk grammatikk, og får lite utbytte av den ordinære
norskundervisningen. Det var et ønske om å få norskundervisning med somalisk som
hjelpespråk. Det var også et ønske blant brukerne om å få informasjon om en rekke tema på
somali. De ønsket informasjon om de forskjellige tjenestene, og om rettigheter, plikter og
forventninger. Videre var det særlig et ønske om mer informasjon om helse, barnevern,
samarbeidet skole – hjem og arbeidsliv. SeFI fant at et av problemene for mange somaliere er at
de mangler eller får feil informasjon om offentlige tjenester.
Ansatte på SeFI ønsket å få mer kunnskap om somaliske brukeres landbakgrunn og kultur. Det
var også et ønske om at prosjektleder kunne bistå i enkeltsaker, og det var ønske om en
linkarbeider som kunne bistå og følge opp nyankomne flyktninger i bosettingsfasen og oppstart
av introduksjonsprogrammet.
2.1.2
Behovet for informasjon
I evalueringen kartla vi hvilket behov informantene mente det var for tilpasset informasjon i
målgruppa.
Sentrale behov hos mange i den somaliske innvandrerbefolkningen er å lære norsk både skriftlig
og muntlig og få hjelp til å komme inn på arbeidsmarkedet og/eller fullføre en utdanning. Et
annet sentralt behov, som kommer frem både i kartleggingen SeFI har foretatt og i tidligere
kartlegginger, er behovet fra korrekt informasjon fra norske myndigheter.
Fra Somalia er mange av innvandrerne vant til en muntlig kultur og munn-til-munnkommunikasjon. Et av intervjuobjektene som var ansatt på SeFI sa dette:
Det trengs forståelse for kvalifisering og hva man kan jobbe med i Norge. Det kan være
vanskelig å forstå byråkratiet. For eksempel innen NAV, det kan være ting som er
vanskelig å forstå og som oppfattes som kjiphet. For eksempel når saksbehandlere har
ansvar på forskjellige områder. Det kan gå rykter om at det og det kontoret ikke er bra.
14
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
Alt er skriftlig her, mens de er vant til muntlig informasjon. Somalisk språk bygger på
folkemunne. Det er ofte historier på telefon.
Det er ofte lite effektivt å bruke skriftlig informasjon. Det er også et problem at flyktninger ikke
får informasjon som er ment for dem, fordi man bruker kanaler som de ikke benytter, eller fordi
informasjonen blir formidlet på steder som de sjelden oppsøker.
Noen typer informasjon fra myndighetene som for eksempel informasjon om helse er også
vanskelig å formidle på grunn av den måten informasjon sirkulerer blant en del somaliere. I
stedet for at informasjonen går direkte fra det offentlige til den enkelte person eller familie, blir
den videreformidlet fra hushold til hushold, og blir på veien farget av den enkeltes
virkelighetsoppfatning og det oppstår myter. Flere av informantene påpekte at mange i den
somaliske befolkningen i bydelen ikke alltid møter den norske offentlighetene i særlig grad,
mye informasjon skjer muntlig via andre somaliere.
En slik informasjonsflyt kan bidra til at feilaktige forestillinger blir reprodusert innad i familiene
uten å bli korrigert. Dermed kan deler av det somaliske innvandrermiljøet opprettholde en
mistillit til norske myndigheter og velferdstjenester, særlig til barnevernet og til dels
helsevesenet. På grunn av disse forholdene oppfattet informantene at det i noen tilfeller, som
ved helseinformasjon, er viktig å møte mange i gruppen samlet. Ved orientering én til én, er det
en risiko for at man tilsynelatende blir møtt med aksept, men ikke faktisk overbevisning.
2.1.3
Samarbeidspartnere
Som beskrevet tidligere tok de ansvarlige for Linkprosjektet kontakt med en rekke aktører i
oppstartfasen for å invitere til et samarbeid.
Når det gjelder samarbeid med frivillige organisasjoner og nettverk har Linkprosjektet i praksis
først og fremst basert seg på samarbeid med den somaliske studentforeningen, Toosan
ungdomsorganisasjon, og Tøyen mødregruppe.
Den somaliske studentforeningen arbeider blant annet for å danne nettverk mellom somaliske
studenter og motivere til å ta høyere utdanning. Studenter fra foreningen har blitt rekruttert til å
jobbe deltid som linkarbeidere for nybosatte somaliske flyktninger.
Toosin ungdomsorganisasjon er en organisasjon i bydel Gamle Oslo som blant annet jobber
med leksehjelp og fritidsaktiviteter for ungdom med somalisk bakgrunn. Flere fra
organisasjonens styre har vært rådgivere i Linkprosjektet. Organisasjonen har også samarbeidet
med Linkprosjektet og Helse- og velferdsetaten om en film som handler om khat-misbruk.
Tøyen mødregruppe består av en gruppe somaliske mødre i bydelen. Dette er et nettverk som er
blitt etablert etter initiativ fra og i dialog mellom barnevernet og helsestasjonen i bydelen, en
somalisk ansatt ved SeFI og et nettverk av somaliske mødre. Gruppa har eksistert siden
2006/2007 og det har vært jevnlige dialogmøter på kveldstid. Målet med å opprette
mødregruppa var informasjonsformidling og dialog mellom myndigheter og somaliske familier.
Totalt består de av 20-30 damer. Enkelte har bodd i Norge siden 90-tallet og har kjent hverandre
i mange år. Da Linkprosjektet startet ble enhetsleder ved SeFI med på dialogmøtene. Tøyen
mødregruppe ble orientert om linkprosjektet. Damene i mødregruppa har både bidratt i
utformingen av enkelte tiltak og de har vært deltakere på noen tiltak i linkprosjektet.
Linkprosjektet har brukt mødregruppa for å få ideer og innspill, og for å få hjelp til å rekruttere
til temakvelder.
Moskeer i bydelen. Når det gjelder samarbeid med moskeene i bydelen har det vært kontakt
mellom Linkprosjektet og to moskeer, men det har vært mindre kontakt enn man i
utgangspunktet hadde tenkt seg. Prosjektleder sitter i en arbeidsgruppe i regi av den største
somaliske moskeen i Oslo. Arbeidsgruppens oppgave er å jobbe med/finne løsninger på ulike
problemstillinger som medlemmene bringer til gruppen. I den perioden prosjektleder har deltatt
har dette stort sett handlet om forholdet og mistilliten til barnevernet.
Når det gjelder offentlige aktører, har Linkprosjektet først og fremst samarbeidet med Helse- og
velferdsetaten, Helsetiltak barn og unge, bydelsoverlegen, Oslo Voksenopplæring, og
15
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
Næringsetaten. I tillegg har man hatt mye samarbeid med andre aktører på SeFI (bosetting,
introduksjonsprogram og kvalifiseringstiltak). Det har også vært noe samarbeid med
barnevernstjenesten.
Helsetiltak barn og unge og bydelsoverlegen i Gamle Oslo har samarbeidet med Linkprosjektet
om å starte opp et helseforum for somaliere i bydelen, der helsearbeidere med somalisk
bakgrunn formidler helserelatert informasjon muntlig på somali. Det er også startet egne
helsetiltak for kvinner, blant annet svømmetrening.
Næringsetaten. Prosjektleder tok i 2011 initiativ til et samarbeid med Næringsetaten om å starte
opp etablererkurs på somali, tilsvarende de eksisterende kursene på tyrkisk, kurdisk, polsk og
arabisk. Samarbeidet ble igangsatt på bakgrunn av prosjektleders visste at mange somaliere
ønsker å starte egne virksomheter, men samtidig har manglende kunnskap om hvordan en
etablerer bedrifter i Norge. Somaliere er blant de gruppene som er lavest representert blant
innvandrere som har egen virksomhet. Under én prosent av somaliere hadde eget foretak i 2010
(Skårerhøgda og Torp 2012).
Oslo Voksenopplæring avdeling Rosenhof har hatt ansatte som underviser i norsk på SeFI. Det
er denne delen av voksenopplæringen Linkprosjektet har samarbeidet med.
Linkprosjektet har gitt tilbud om veiledning og undervisningsstøtte til deltakere på SeFI som
deltar i kvalifiseringstiltak som NAV har ansvar for, men ikke samarbeidet med NAV-kontoret
som sådan.
Barnevernstjenesten. I Linkprosjektet har man ønsket at barnevernstjenesten skulle være en
viktig samarbeidspartner. Det ble ansett å være et informasjonsbehov i den somaliske
innvandrerbefolkningen om barnevernet, og behov for bedre dialog mellom somaliere og
barnevern. I prosjektet har man hatt møter for å presentere Linkprosjektet, tilbudt bistand i
enkeltsaker og vært åpne for innspill fra barnevernstjenesten. Det har vært noe samarbeid i
enkeltsaker, men det har ikke (foreløpig) blitt etablert arenaer for informasjon tilsvarende som
på helseområdet.
2.2
Tiltak
Basert på innspillene som kom i kartleggingsfasen ønsket man å gi et tilbud om linktjenester til
de brukerne som allerede var i kontakt med SeFI. Det ble vurdert at både nybosatte i bydelen
og deltakere på kvalifiseringstiltak hadde behov for ulike former for linktjenester. I tillegg
ønsket man å ha åpne møter og seminarer om bestemte tema på somali der alle som var
interessert kunne møte/delta.
Følgende aktiviteter er tatt initiativ til i regi av, eller i samarbeid med, Linkprosjektet:
Metodeutprøving i undervisningen på SeFI for brukere henvist fra NAV. Tiltaket innebærer å gi
hjelpeundervisning på somalisk til deltakere i kvalifiseringsprogrammet, og ble gjennomført
både i 2011 og 2012.
Metodeutprøving i bosettingsfasen av flyktninger. Mentorordning for den enkelte flyktning som
bosettes. Tiltaket innebærer å kople flyktningen sammen med en mentor (linkarbeider) som kan
fungere som veileder, forbilde og døråpner i integreringsfasen. Tiltaket ble gjennomført både i
2011 og 2012.
Etablererkurs på somali for personer som ønsker å starte egen virksomhet. Tiltaket er et
samarbeid med Næringsetaten og første kurs ble gjennomført i 2011. Det er også gjennomført
kurs i 2012.
Tilpasset informasjonsformidling, rådgivning og veiledning til innbyggere med somalisk
bakgrunn i bydelen. Både individuelt og gjennom informasjonsseminarer. Dette er tiltak som
omfatter individuell rådgivning og veiledning på SeFI og åpne informasjonsmøter samt
enkeltsaker i samarbeid med barnevernstjenesten.
16
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
Forebyggende helsetiltak blant somaliere. Dette er tiltak som er gjennomført i samarbeid med
Helsetiltak barn og unge og bydelsoverlegen. Det omfatter blant annet informasjonsmøter, en
film om khat-misbruk og tilbud om svømmetrening for kvinner.
Fagdag for ansatte på Kvalifiseringstiltak på SeFI. Formålet har vært å øke kompetansen blant
de ansatte på SeFI.
Heldagsseminar for bydelens ansatte i forbindelse med Oslo kommunes arrangering av Oxlo
Extra Large der somaliere i Norge var tema. Et tiltak som var rettet mot å heve kompetansen
blant de ansatte i bydelen. Linkprosjektet har også vært tema på en ledersamling i bydelen.
Orientering om Linkprosjektet på seminarer i blant annet Helsedirektoratet, Bufdir og IMDi.
Aktiviteter for å synliggjøre ressurser hos somaliere for å sikre at de kommer i betraktning ved
utlyste stillinger i bydelen. Et av målene med heldagsseminaret i bydelen var å synliggjøre
ressurser blant somaliere. Ved å bruke fagpersoner med somalisk bakgrunn i Linkprosjektets
ulike informasjons- og formidlingstiltak synliggjøres det at mange somaliere har ressurser som
bør brukes.
Metodeutprøving i samarbeid med Introduksjonsprogrammet og barnevernet etter
Foreldreveiledningsmetodikken ICDP til deltakere i Introduksjonsprogrammet og andre.
Linkprosjektet har ønsket å gi tilbud om ICDP (foreldreveiledningsmetodikk) til deltakere i
Introduksjonsprogrammet og andre brukere på SeFI. Dette tiltaket er ikke gjennomført fordi
vedkommende som skulle ha ansvaret for dette sluttet. Det man har gjort er å veilede
programrådgivere i Introduksjonsprogrammet om temaet.
Et viktig innsatsområde har vært ”metodeutprøving og utvikling: bruk av linkarbeidere på ulike
tjenesteområder”.
Dette
innebærer
utarbeiding
av
metodikk
for
linkarbeid,
informasjonsformidling, samarbeid med brukere, bruk av ressurspersoner. Metodeutvikling er et
vidt begrep som er blitt brukt om de spesifikke tiltakene som er forsøkt, og om generelle
metoder for informasjonsformidling og veiledning. Vi omtaler dette nærmere i neste kapittel.
Alle linktjenestene som er tilbudt gjennom Linkprosjektet kalles for linkarbeid og gjøres av en
”linkarbeider”. I prosjektet brukes begrepet linkarbeider både om vedkommende som er ansatt
som prosjektleder (rådgiver), andre ansatte på SeFI som bidrar i delprosjekter med linktjenester
og om studenter som har det som ekstrajobb å være mentorer for nybosatte flyktninger.
17
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
3
Beskrivelser og vurderinger av
tiltakene
I dette kapitlet beskriver vi nærmere de mest sentrale tiltakene i Linkprosjektet og erfaringene
med disse. Vi beskriver også hva som er gjort i Linkprosjektet når det gjelder metodeutvikling.
Når det gjelder erfaringer beskriver vi både brukeres, samarbeidspartneres og linkarbeidernes
erfaringer.
Det er variasjon i hvor omfattende de ulike delprosjektene har vært, og det gjenspeiler seg i vår
beskrivelse. Variasjonen i omfang av beskrivelsene og vurderingene har også sammenheng med
at vi har hatt et begrenset antall informanter, og det varierer hvor god kjennskap informantene
har hatt til de ulike tiltakene. Linktjenester for nybosatte er det tiltaket vi har fått mest
informasjon om. Dette er et tiltak som gir en god illustrasjon av behovet og virkningen av
tjenester fra en linkarbeider.
Vi beskriver først de tiltakene som har vært rettet mot brukerne i målgruppa, deretter tiltakene
som er rettet mot ansatte i tjenesteapparatet.
3.1
Tiltak rettet mot brukere på SeFI
3.1.1
Linkarbeider for nybosatte flyktninger
Den mest omfattende linktjenesten som er gitt i regi av Linkprosjektet i bydel Gamle Oslo er
gitt til nybosatte flyktninger. Bydel Gamle Oslo bosatte totalt 30 flyktninger i 2011 og like
mange i 2012. Åtte av disse har fått tilbud om linkarbeider. Bosetting i bydelen innebærer at en
bosetter fra SeFI har ansvar for å gi nødvendig veiledning og hjelpe med praktiske behov som
innkjøp av møbler og hvitevarer.
De nybosatte har fått tilbud om linktjenester fra studenter som har vært engasjert som
linkarbeidere. Studentene har fungert som en form for mentorer. På SeFI anså man at særlig de
som kom alene og ikke hadde familie i nærheten ville ha bruk for en linkarbeider.
Linkarbeidernes oppgaver har vært å bistå de nybosatte slik at de bedre skulle forstå det norske
samfunnet, og lettere komme i arbeid og utdanning. Enkelte av studentene har i tillegg fått
oppgaver fra bosetteren på SeFI. Det vil si at de har hjulpet til med praktiske ting som å ordne
med innkjøp av møbler og lignende. Men praktisk bistand har ikke vært en del av
linkarbeidertjenesten. De nyankomne flyktningene som fikk linktjenester hadde helt nylig blitt
bosatt i bydelen eller de hadde startet i Introduksjonsprogrammet.
SeFI har utvidet forsøket og gitt linktjenester også til nybosatte fra Eritrea og Etiopia. Til
sammen har fem studenter jobbet som linkarbeidere på deltid. En av disse har bakgrunn fra
Eritrea, de øvrige har bakgrunn fra Somalia. Hver nybosatt kunne få inntil 20 timer med
linkarbeider i måneden. Studentene fikk lønn for det antall timer de brukte. Flere av studentene
som jobbet som linkarbeidere ble rekruttert gjennom den somaliske studentforeningen. De har
blitt rekruttert etter følgende kvalifikasjoner: At de var godt i gang med studiet, at de kunne
fungere som forbilde og at de hadde god kjennskap til det norske samfunnet, spesielt når det
gjaldt integreringsspørsmål. Personlig egnethet har vært viktig. Ansvarlig for Linkprosjektet har
lagt vekt på at det skulle være en personlig god match mellom bruker og linkarbeider. De skulle
også ha samme kjønn og noenlunde samme alder. Prosjektleder har hatt oppfølgingssamtaler
med studentene, og har veiledet i hva som burde være tema for kontakten og også hjulpet til
med å sette grenser når det gjelder hva de skal hjelpe med. Prosjektleder har også hatt kontakt
med de nybosatte og sørget for at det var kontakt mellom linkarbeider og den nybosatte.
Alle de nyankomne flyktningene som kom fra Somalia i 2011 og 2012 var relativt unge. Det var
en av grunnene til at det er valgt studenter som linkarbeidere. Dersom de nybosatte hadde vært
eldre ville det vært aktuelt med annen kompetanse hos linkarbeiderne.
18
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
Det har variert hvor mye kontakt studentene har hatt med brukerne. En av dem fortalte at det var
ca 12 timer i snitt i måneden, mens en annen sa at han hadde mer kontakt enn de 20 timene han
ble lønnet for. Denne studenten opplevde at han og den nybosatte flyktningen var blitt kompiser,
og han syntes det var greit at de hadde mye kontakt.
Linkarbeidernes oppgaver
Det er lagt vekt på at studentene skal være forbilder og rollemodeller for de nyankomne. De
nybosatte flyktningene har som nevnt vært unge, og bistand til å komme i arbeid og utdanning
har vært høyt prioritert. Formidling av generell informasjon, og å hjelpe med det den enkelte
trenger har dessuten stått sentralt.
Både bosetter på SeFI og programrådgiver i Introduksjonsprogrammet anså at de nybosatte
flyktningene hadde behov for linkarbeidere. Bosetteren beskrev linkarbeidernes rolle slik:
Linkarbeiderne utfyller de oppgavene jeg gjør. Det er viktig at de er fra samme land,
det gjør at de kan gi en spesiell type veiledning. Et poeng er at man skal vise at man kan
få jobb og utdannelse med minoritetsbakgrunn. Linkarbeidere viser dem også tilbudene
som gis av frivillige organisasjoner for eksempel tilbud gjennom Røde Kors. De har
også fulgt med de som har barn til for eksempel helsestasjonen. Det er tenkt tett
oppfølging i starten, så litt mer sjelden etter hvert. Alle som har linkarbeidere har også
sagt ja til flyktningguide. De har gjerne lyst til å ha alle de kontaktene de kan ha, og det
er kjempeviktig med også en norsk kontakt.
Linkarbeiderne selv forteller at den kontakten de har med linkbrukerne innebærer at de treffes
enten hjemme hos hverandre, eller de møtes på Blindern eller på kafé, går på biblioteket, går på
tur eller gjør sosiale ting sammen som for eksempel å gå på fotballkamp. Hva de gjør sammen
avhenger av behovet hos den nybosatte. En av linkarbeiderne forteller:
Jeg hjelper med alt, fra skolearbeid til å følge hvis han skal til politiet, for eksempel for
å fornye utlendingspasset. Jeg hjelper med søknader til jobb og med skolearbeid.
Å hjelpe til med papirarbeid og møter med det offentlige er en viktig arbeidsoppgave. Flere
forteller at NAV-systemet er en stor utfordring for flyktningene, ”det tar tid og er vanskelig å
forstå”, uttrykte en student det.
Alle linkarbeiderne hjelper til med utdanning og med å søke jobb. Denne veiledningen dreier
seg ofte helt konkret om å forklare gangen i det norske utdanningssystemet. Typisk forteller de
at:
Vi snakker ofte om hvordan man etablerer seg her, for eksempel om skole; først ta
videregående så ta høyere utdanning. Vi snakker om hvordan komme dit. Eller vi
forbereder en prøve han skal ha, sammen.
Jeg har prøvd å motivere ham til en deltidsjobb sånn at han får erfaring fra
arbeidslivet. For eksempel i butikk. Det er bra å begynne å jobbe, da er han nødt til å
snakke norsk. Men det har vært vanskelig å finne noe.
Målet for hun jeg har kontakt med, er at hun skal komme i arbeid så fort som mulig. Jeg
har veiledet i forhold til utdanning og arbeid, hvordan hun kan komme fortest mulig i
arbeid.
Ved siden av hjelp til å få jobb og komme i utdanning, er en viktig arbeidsoppgave å bidra til at
brukerne kan øve seg på det norske språket i trygge omgivelser:
Vi drikker kaffe og prater, prater om alt mulig. Jeg bruker mest tid på muntlig språk.
Mange føler seg ikke trygge på å bruke språket offentlig, jeg syns det er viktig å bygge
opp trygghetsfølelsen på å snakke norsk. Mange har bare nettverk av folk som er i
samme situasjon.
De fleste mentor/nybosatt-par snakker norsk og somali om hverandre.
19
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
En annen viktig arbeidsoppgave er å lære de nybosatte om norsk tankesett og forstå hvordan det
norske samfunnet fungerer sammenlignet med Somalia. Studentene fortalte at de snakket om
forskjeller og likheter i oppvekst og kultur. Flere la vekt på overgangen fra det somaliske
muntlige samfunnet med få eller uklare formelle regler, til det norske samfunnet med skriftlig
kultur og mange regler:
Vi kommer jo fra et muntlig samfunn, reglene kommer fra naboer, familie og sånn, og
jeg måtte si at det er veldig viktig å få de virkelige reglene. Du må lære at du er
individuelt styrt og du tenker selvstendig. Hvis du drar på et hvilket som helst kontor så
kan du få den informasjonen, om regler. Det var veldig viktig at de får vite.
En student trakk fram at religion kan fungere som en unnskyldning for å ikke følge norske
sedvaner og i noen tilfeller hindre somaliere i å få jobb:
Mange somaliere er flinke, men det er mye som er forskjellige. Lover og regler er på en
måte ikke så vanlig i Somalia. De må lære å følge lover og regler her. Religion har mye
å si. Noen bruker kanskje religion som unnskyldning. Det gjør at de ikke kan velge den
og den jobben. Jeg snakker med en om det, jeg sier at det gjør ingenting om du jobber
med svinekjøtt for eksempel. Eller: Du kan ikke la være å stelle menn hvis du vil jobbe
på sykehjem. Da får du ikke noen jobb. Det er mye bedre å jobbe enn å leve på
sosialhjelp. Noen kan misforstå sosialhjelp: De tenker dette er den enkleste veien. Det
kan hende de blir kjent med andre somaliere som sier ikke tenk på jobb, hvis du jobber
må du betale skatt osv. I enkelte miljøer sier de dette. Det er ikke riktig å leve på
sosialhjelp ifølge religionen. Det er mye lettere for meg å si fra om disse tingene enn for
etnisk norske, de kan bli kalt rasist hvis de sier det.
En annen av studentene som også hadde hjulpet flere i bosettingen, fortalte at enkelte
flyktninger preges av å ha en vanskelig livssituasjon:
De jeg har hjulpet som kommer rett fra asylmottak, det har vært krevende fordi de er
frustrerte og har kort lunte. De har gått gjennom veldig mye. En har baby og mannen
hennes er i Hellas. Hun kjenner ingen og kan ikke lese. Noen må lære alt, å betale
regninger, ta ut penger på postkontoret. De kan misforstå selv om vi har felles morsmål.
De kan ofte de glemme ting vi har snakket om. Hun ene ble en gang veldig sint på
postkontoret, det måtte komme en securitasvakt. Nå tør hun ikke å gå dit alene.
Oppsummert kan man si at de viktigste arbeidsoppgavene var å veilede om arbeid og utdanning,
å være en støtte i en utfordrende livssituasjon, å lære de nybosatte om norsk kultur og tankesett,
og å være rollemodeller.
”Arbeidsverktøy” – erfaringer og motivasjon
Studentene forteller om følgende kriterier for å gjøre en god jobb som linkarbeider:
For å være linkarbeider må du være motivert selv, du må være det for å kunne motivere
andre. Du må være flink til å kommunisere og ha evne til empati, og kunne se ting fra
den andre personens perspektiv. Du må være en god lytter og kunne tenke kritisk til deg
selv.
De viktigste arbeidsverktøyene studentene har i møtet med brukerne, er deres egne erfaringer:
Jeg forteller om egne erfaringer og hva jeg selv har vært gjennom når det gjelder skole
og jobb. Han vet mye om meg. Jeg tenker at jobberfaring er det viktigste for å få jobb
senere. Selv fikk jeg en butikkjobb gjennom en venn av broren min. Den somaliske
bakgrunnen er veldig viktig. Vi blir forent i det. Det har en effekt i seg selv. De ser at
’han klarte seg, han er somalier, da kan vi det også’.
Jeg kan bruke meg selv som et eksempel, jeg har norsk kjæreste, i oppveksten hørte jeg
at det er feil. Men man må ta det som det kommer. Da jeg kom til Norge ble jeg
oppdratt til å ikke gjøre en del ting som å drikke og feste. Jeg forteller om dette, man må
bare ta det som det kommer. Det er sånn det blir når man bor her. I begynnelsen jobbet
20
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
jeg mye med å bygge opp tillit, å oppnå det. Han jeg hjelper oppfatter meg som norsk.
Jeg bygger bro, jeg vil ikke at han skal føle at han er fremmed.
Studentene forteller at mange av de nybosatte er ensomme og mangler nettverk. Det at de også
var ensomme da de kom til Norge gjør at de kanskje er ekstra opptatt av å være tilgjengelige:
Vi har også opplevd [ensomhet], og vi har bodd et sted der hvor vi har bodd alene. Jeg
sa at hun bare kunne ringe meg, ta en kopp kaffe, det satt hun veldig stor pris på.
Å bruke egne erfaringer er en viktig metode i jobben som linkarbeider blant annet fordi de
lettere forstår flyktningens behov, som flyktningen kanskje kan ha vansker for å uttrykke selv. Å
fortelle om egne erfaringer gjør dessuten at man framstår som et eksempel eller som en
rollemodell, spesielt fordi studentene og flyktningene ofte har liknende bakgrunnshistorier.
Gjennom å fortelle om egne erfaringer gir de håp og motivasjon. Flere sier at de selv hadde
behov for rollemodeller da de gikk på skolen, og at det hjalp dem til å tro på mulighetene for å
lykkes. De er opptatt av at mange av flyktningene har en lang vei å gå og trenger hjelp til å
holde motivasjonen oppe. De ønsker å vise dem mulighetene de har i Norge:
De ønsker å jobbe, og vi er alltid der for å motivere til å jobbe, vi forteller at de har en
veldig bra sjanse nå som de ikke har i hjemlandet.
Å vise muligheter kan også gjøres gjennom å være et rollebilde selv:
Jeg tror det er inspirerende å høre om hvordan andre har gjort det, noen de kan
relatere seg til. De ser at det er mulig. Når du nettopp er kommet til Norge kan du føle
at til at du er fremmed, du kan føle at ting er i mot deg når du møter motgang. Når de
ser noen de kan relatere seg til som får det til, ser de at det er mulig og verdt å prøve.
Et annet element ved å gi flyktningene motivasjon er å prøve å hjelpe dem til å tenke positivt og
å gi dem tillit:
Det å bli møtt med muligheter, i stedet for å bli møtt med begrensninger, er veldig
avgjørende for hvordan man tenker på det. (…) Hvis du møtes av at ”dere kan ikke
integrere dere”, at du ikke har tillit, da klarer du ikke ha den tilliten selv. Og vi
representerer det positive, vi sier at alt er mulig. De har hørt masse rykter, at de ikke
kan få jobb, at de bare ansetter folk som er norske. Men vi avskriver rykter de har hørt
fra mottak eller fra venner og kontakter.
En annen oppgave er å hjelpe dem til å unngå å ”gå i fella”, som en student sier, det vil si å være
en motvekt til negativ påvirkning de kan bli utsatt for:
Det er viktig å motivere. Det er en risiko for at de blir demotivert, at de blir påvirket av
venner i en retning som ikke er bra. At de havner i et miljø hvor folk ikke er ute etter å
etablere seg i norske samfunn. For eksempel selge dop. Det er en risiko for at de går
rett i fella. De kan møte noen i nabolaget, eller på skolen også folk som har tatt en
dårlig vei. Det handler om personen selv, men også om kontekst og det er
miljøavhengig. Det er veldig viktig med rollemodeller og eksempler. Å ha en
rollemodell var viktig for oss også.
Flyktningenes motivasjon kunne henge tett sammen med deres virkelighetsoppfatning og hva de
på forhånd trodde var mulig for en i deres situasjon. En av studentene fortalte om flyktningen
hun jobbet med at:
Jeg fant ut etter å ha snakket med min, at hun hadde drømmer om å bli lege, men hun
tenkte at det kommer aldri til å skje. Jeg sa hvorfor ikke, jeg sa nå er du i Norge,
utdanning er gratis – bare begynn et sted! Du har hele livet ditt foran deg, du er 17, du
må ville det veldig mye – det blir vanskelig, men ingen skal begynne med fasiten til deg,
du må bare begynne, få det til å bli en virkelighet. Hun hadde ikke tenkt at det skulle gå.
Hun begynte allerede å tenke på barnas framtid, men hun er selv barn. Hun tenkte ikke
at hennes drøm var viktig. Ingen hadde stilt henne det spørsmålet før, hva som er viktig.
21
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
Samtidig påpekte den samme studenten at det var viktig å være moderat og diplomatisk i måten
man la fram flyktningens framtidige valgmuligheter:
Jeg er veldig forsiktig med å gi mye råd, for personen kan bli litt skremt av for mye råd.
For det her livet er ikke for alle. Jeg må gi den personen litt tid til å finne ut selv hva
hun vil.
Å fungere som en rollemodell og motivator kan altså inneholde disse elementene: Å være
tilgjengelige og empatiske i en vanskelig livssituasjon, å informere om konkrete muligheter –
snarere enn begrensninger – og å vise muligheter gjennom eget eksempel og egne erfaringer, å
avkrefte feilaktige forestillinger om det norske samfunnet og å være pådriver for at brukeren
skal oppfylle sine ønsker.
Økt tilhørighet
Studentene fortalte at jobben som linkarbeidere ga dem stor glede:
Når de smiler og sier takk, du føler at du gjør en god jobb – du føler ikke at du gjør en
jobb. Du ser en fremgang i deres liv. (…) Du blir happy, for at du har bidratt.
Flere la vekt på at en grunn til at de hadde denne jobben ut fra en sterk ansvarsfølelse. Dette
ansvaret var rettet både mot somaliere som kom til Norge, og et ansvar om å gi noe tilbake til
det norske samfunnet. En av studentene fortalte:
Jeg føler at vi har ansvar for å kunne hjelpe. Vi knekte koden, så vi skal hjelpe andre å
knekke koden. Å finne ut hvordan ting henger sammen. Vi sitter med all denne
kunnskapen og vil dele den med noen. Og de blir veldig overrasket over at sånne
personer kan føle seg en del av det norske samfunn uten å ha oppvekst her, ”er du
sikker på du ikke er født her” når de så at jeg har noen norsk venner. Fordi det er også
en misforståelse at man må legge fra seg sin kultur, de er skremt over å være med for de
tror at de ikke kan være somalier. Men de ser meg, og ser at man kan fortsatt være del
av det norsk samfunn – det er veldig positiv.
Katrine Fangen (2007) finner at blant somaliere med høyere utdanning i Norge, spiller
deltakelse i somaliske organisasjoner en viktig rolle i å bekrefte og oppøve en følelse av
medborgerskap i Norge. Å anta en rolle som aktiv i somaliske organisasjoner, viser Fangen,
kombinerer det å delta i det norske samfunnet og det å oppfylle forpliktelser til ens egen
bakgrunn og kultur. En bieffekt av Linkprosjektet kan dermed sies å være økt medborgerskap
og tilhørighet i både norsk og somalisk kultur for de som jobber som linkarbeidere.
Utfordringer
Studentene opplever at det noen ganger er vanskelig å sette grenser for hva de skal hjelpe til
med. Det kan også være vanskelig å si at de er opptatt:
Hvis jeg sier at jeg ikke har tid en uke, merker jeg at hun forholder seg på en annen
måte neste gang vi møtes. Mange har veldig dårlig selvtillit og tar ting personlig.
De nybosattes erfaringer
Som nevnt var de nybosatte med somalisk bakgrunn som kom i 2010 og 2011 relativt unge, alle
var under 30 år. Alle de vi intervjuet hadde bodd i Norge mellom to og tre år. En av kvinnene
hadde foreldrepermisjon, de andre gikk på voksenopplæring eller på grunnskoleopplæring. Alle
vi intervjuet hadde gått litt på skole i Somalia, fra ett år til 4-5 år. Alle hadde noe arbeidserfaring
fra hjemlandet, men ingen hadde erfaring fra ordinært arbeid i Norge.
Flere av de nybosatte opplevde at linkarbeideren hadde blitt en god venn, og de hadde utstrakt
kontakt. Det var enkelte som opplevde det som en utfordring at linkarbeiderne ikke alltid hadde
nok tid. Det varierte også ganske mye hvor ofte de traff hverandre, og hva de gjorde sammen.
For alle de nybosatte opplevdes kontakten med linkarbeideren som svært viktig for deres
muligheter til forstå og fungere i det norske samfunnet.
22
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
De nybosatte ga uttrykk for at kontakten med linkarbeideren hadde betydd mye for dem:
Når jeg trenger hjelp til viktige ting så oppsøker jeg ham. Vi treffes på universitetet,
eller i byen, hjemme hos ham og hjemme hos meg.
Jeg kan ikke så mye norsk så hun hjelper meg med å få kontakt med folk, og hun hjelper
meg med det jeg trenger
Norskferdigheter og hjelp til utdanning og arbeid
Alle de nybosatte mente at de lærte bedre norsk fordi de snakket norsk sammen med
linkarbeideren. Alle hadde fått hjelp til lekser. Alle fortalte at de nesten alltid snakket norsk
sammen med linkarbeideren, men at vanskelige ting ble forklart på somali.
Linkarbeideren fungerer imidlertid ikke som tolk for noen av dem:
Hun fungerer ikke som tolk, det er bare hvis jeg har problem med å ta kontakt med noen
at hun hjelper meg.
De nybosatte hadde fått hjelp til å finne ledige jobber, blant annet gjennom linkarbeiderens
nettverk, og de har fått hjelp til å skrive jobbsøknader:
Jeg sa: Kan du finne et sted som har ledig jobb, hun har hjulpet meg å søke i
barnehage.
Han hjelper med å søke jobber. Jeg hadde søknaden min ferdig fra før, men han hjalp
meg med gjennom sine bekjente å søke butikkarbeid. Det er viktig at man har en
deltidsjobb.
At linkarbeiderne kunne hjelpe til med å finne ledige jobber og å søke på dem trakk alle fram
som verdifullt. Det samme gjaldt betydningen av at linkarbeiderne kunne forklare de nybosatte
om det norske samfunnet og hvilke jobbmuligheter som finnes. De kunne også forklare det
norske utdanningssystemet:
Han forklarte hvordan jeg kan ta skole og gå voksenopplæring på et år og så begynne
på universitet. Språket er viktig for å forklare dette.
Det ble også lettere å forstå fordi linkarbeideren kunne formidle kunnskap ved å sammenligne
med det somaliske utdanningssystemet.
Hvis det er noe jeg ikke forstår så forklarer hun på mitt språk. (…) Det er viktig fordi
kulturen kommer også når man vil forstå ting.
Alle trakk fram det norske utdanningssystemet som noe de hadde forstått lite av, og noe de
hadde fått hjelp til å forstå av linkarbeideren:
Jeg skjønte ingenting om utdanningssystemet og hvordan jeg skal bli det jeg vil bli. Å
snakke om utdanning med linkarbeideren var viktig.
Motivator og forbilde for å ta utdanning
Alle de nybosatte mente at kontakten med linkarbeideren hadde påvirket framtidsplanene deres..
Flere av informantene fortalte at de hadde endret syn på framtiden sin i Norge på grunn av
kontakten med linkarbeideren:
Det endret seg etter jeg møtte henne, at jeg ønsket å ta utdanning.
En annen kvinne fortalte:
Fordi jeg har bare hatt ett års skolegang i mitt hjemland, og visste ingenting om
hvordan det er å utdanne seg, men hun går på universitetet og forklarte hvordan man
kommer dit, og jeg tenker at jeg skal bli som henne. Jeg har lyst til å gå på universitetet,
og studere gynekolog, kvinnelege. Da jeg kom til Norge tenkte jeg bare å lære språket
og å jobbe. Men nå vil jeg gjerne ha utdanning. Jeg vil bli kvinnelege, men først må jeg
ha grunnskole og bygge fra grunnskolen. Studenten er ikke lege, men hun spurte meg
23
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
hva jeg ville bli, og hun lærte meg hvilken måte man kan gå fram i utdanningssystemet,
og det gjør nå at jeg forstår lettere hva jeg skal gjøre.
Alle de nybosatte vi snakket med hadde lignende historier. En mann fortalte at han nå forsto
hvordan han skulle gå fram for å bli journalist:
Han hjalp meg med å forstå utdanningssystemet, forklarer meg, og det gjør at jeg
begynner å ville ta utdanning. Jeg skjønte ingenting om utdanningssystemet og hvordan
jeg skal bli det jeg vil bli. Han viste meg en vei jeg kan gå for å fullføre utdanningen på
en raskere måte. Jeg skal ta først norsktest 3, og etterpå skal jeg begynne på
videregående skole, og videre på universitetet, og så vil jeg bli journalist. Jeg har hatt
grunnskole i Somalia og ville fortsette studier, han hjalp meg med hvordan man går
fram og hvor lenge man venter, han forklarte også universitet, hvor mange år man
bruker, og forskjeller mellom Norge og Somalia når det gjelder utdanning og
universitet.
Den viktigste kompetansen de nybosatte mente linkarbeiderne måtte ha, var kjennskap til
utdanningssystemet og arbeidsmuligheter. Det var også viktig for de nybosatte at de hadde mye
felles: ”på grunn av språket og kulturen, det var lettere å forstå. Vi forstår hverandre og nå er
vi venner.”
Andres vurderinger av linktjenesten for nybosatte
Både bosetteren og programrådgiveren i Introduksjonsprogrammet opplevde at denne
linktjenesten hadde vært svært nyttig:
Bosetteren:
Jeg tror det gir en bedre bosetting, bedre kvalitet, pga forventningsjustering, bistanden
blir mer tilpasset deres ulike behov, de får et forbilde. Det er vanskelig i starten å vite
hva jeg skal gjøre nå, hva skal jeg drømme om, og da er det fint å møte noen med
samme bakgrunn.
Vi har mange med somalisk bakgrunn i bydel Gamle Oslo, og da kan det bli lettere å
havne feil om man er ny og sårbar. Det at det er mange med somalisk bakgrunn i
bydelen kan også være en kjemperessurs. Det som er bra med link er at det er lett å få
en ressurssterk kontakt med samme bakgrunn, og det er uvurderlig.
Programrådgiver i Introduksjonsprogrammet:
En jeg har fulgt lærte veldig mye. Hun har vært på universitet og fått masse nytte av å
snakke med andre somaliere. En annen har fått mye hjelp med lekser. Linkarbeideren
har vært veiviser og hjulpet til med å informere om rettigheter og plikter. Linkarbeid er
viktig fordi veien er lang for mange. Det er lett å bli desillusjonert, man kan lett miste
troen og ikke se sine egne muligheter. Hvis du har en som støtter deg og har vært der,
er det gull verdt.
Overføringsverdi
Intervjuene med de nybosatte, med linkarbeiderne og med øvrige ansatte på SeFI tyder på at
prosessen med å finne seg til rette i Norge har gått raskere for de som har fått bistand fra en
linkarbeider. Det ser også ut til at kontakten gitt de nybosatte flyktningene inspirasjon og tiltro
til at de selv kan ta greie å ta utdanning og finne seg en jobb.
Studentene framsto som motivatorer, forbilder og pådrivere, spesielt når det gjaldt utdanning.
Tiltaket er også forsøkt overfor flyktninger fra Eritrea og Etiopia. Tiltaket har overføringsverdi
til andre flyktninggrupper. Behovet hos den enkelte er ikke avhengig av landbakgrunn, men av
nettverk og livssituasjon. Å gi nybosatte flyktninger som har lite nettverk muligheter for kontakt
med personer som har samme bakgrunn og som har klart seg bra, vil være nyttig også for andre.
Spesielt vil det være nyttig for dem som har lite skolebakgrunn fra hjemlandet, og som kanskje
har en lang vei å gå før de kommer i jobb i Norge.
24
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
Et slikt tiltak har etter vår vurdering også overføringsverdi til andre målgrupper enn de som er
nybosatte og relativt unge. En målgruppe kan for eksempel være flyktningkvinner med svake
norskferdigheter og manglende skolegang fra hjemlandet. For mange er det utfordrende å forstå
norske samfunnsforhold, og man kan tenke seg at kontakt med en linkarbeider ville gjøre deres
tilværelse enklere, og at det ville bli lettere for dem å forstå forventninger for eksempel fra
barnehage og skole.
3.1.2
Linkarbeider i norsk- og
samfunnsfagsundervisning
SeFI har et kvalifiseringstiltak kalt Alfa-Mikks/Mosaikk. Tiltaket et først og fremst for deltakere
i Kvalifiseringsprogram som henvises fra bydelens NAV-kontor, men det er også noen plasser
for bydelens introduksjonsprogramdeltakere. En del av deltakerne har utfordringer som krever
samarbeid med flere samarbeidspartnere som DPS, fastleger, barnevern og sosialtjeneste.
Kvalifiseringstiltaket er et heldagstiltak som består av basisfagene norsk med samfunnsfag,
matematikk, data og naturfag samt arbeidslivslære og helseundervisning med trim. Deltakerne
er også ute i arbeidspraksis. Undervisningen skjer i samarbeid med Oslo Voksenopplæring, som
har to lærere utplassert på tiltaket. I tillegg til undervisningen skal det gis tett, individuell
oppfølging.
Et mål for norskundervisningen i tiltaket er å klargjøre elevene for norskprøve 2 og 3 for voksne
innvandrere. Norskprøve 3 er obligatorisk for fast ansettelse i enkelte tjenester i Oslo kommune
som for eksempel barnehager og sykehjem.
Bakgrunnen for introduksjonen av linktjenester i klasserommet var at de ansatte på SeFI erfarte
at både lærere og elever strevde med undervisningen både i norsk og i samfunnsfaglige tema.
Tiltaket med linkarbeider som ekstrahjelp i undervisningen ble igangsatt i august 2011 og ble en
fast del av timeplanen. Tiltaket består i at en hjelpelærer, som kan både norsk og somali,
underviser ekstra tre timer i uka, Tiltaket ble foreslått evaluert ved å teste (de somaliske)
deltakerne en gang i februar 2012 og så gjenta testen 6 måneder senere for å måle effekten, men
dette ble ikke gjort blant annet fordi en del av deltakerne da hadde avsluttet deltakelsen i
Kvalifiseringsprogrammet.
De fleste deltakerne på kvalifiseringstiltaket var somali-talende. Den største gruppen ved siden
av somali var arabisk-talende, og det ble senere satt i gang samme form for undervisningsstøtte
på arabisk. Dette var et ønske fra deltakerne. Det er i tillegg planer om å gi tilbudet på dhari for
afghanere. 20 somalisk talende og 10 arabisk talende deltakere har fått tilbud om linkstøtte i
undervisningen.
Utfordringer og behov i målgruppa
Deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet står som regel langt fra arbeidslivet. SeFI opplever at
brukerne av Alfa-Mikks de siste årene har blitt markant svakere og har en mer sammensatt,
omfattende og krevende problematikk enn tidligere.
Flere av deltakerne hadde store språklige utfordringer. Lærerne opplevde at ikke alle i klassen
hadde like høy motivasjon, og at noen deltakere bare deltok for å få penger, mens noen gjerne
ville lære uten helt å få det til, og en tredje gruppe var svært motiverte og endte med å ta
norskprøve 2 og/eller 3. Lærerne erfarte at dårlig motivasjon hadde sammenheng med
manglende kunnskap om hvordan en skal lære, noe som spesielt gjaldt elevene med lite
skoleerfaring. En av lærerne mente at det ofte går raskere å lære norsk skriftlig for de arabisktalende elevene, fordi de gjerne er mer skoletrent. Læreren påpekte at selv om mange av de
somali-talende elevene var svake lesere, var de ofte gode muntlig.
Generelt hadde de somaliske elevene problemer med å forstå undervisningen blant annet fordi
de ikke forsto de norske ordene som ble brukt for å forklare ulike tema eller grammatikk. De
færreste hadde kjennskap til grammatikalske begreper, heller ikke på somali, og dette gjorde det
vanskeligere å skjønne norsk grammatikk.
25
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
Før Linkprosjektet ble introdusert i undervisningen ble elever med forskjellige morsmål alltid
undervist samlet. Den mest språkmektige blant lærerne på SeFI erfarte at han av og til måtte
bruke fire forskjellige språk – somali, engelsk, arabisk og norsk – for å forklare så elevene
forsto. Læreren som hadde somalisk bakgrunn fortalte at han så på sine norsktalende
lærerkolleger som velvillige, flinke og at de hadde gode budskap, men at elevene ikke forsto
hva læreren ville kommunisere. "Vi var flere her", påpekte han, "som kunne formidle det samme
og som kunne formidle det på deres eget språk."
Undervisningsstøtte og metodikk
Linkarbeider i norskundervisningen innebærer at vanskelige ord, begreper og grammatikk kan
forklares på somali. Til timene med linkarbeider har elevene fått i oppgave å samle ting de ikke
forstår fra undervisningen. Hjelpelæreren/linkarbeideren var selv utdannet lingvist, og brukte
kunnskapen sin om somaliernes bakgrunn for å forklare dem om grammatiske begreper:
Så når jeg snakker om fagbegrep som substantiv, adverbial etc forstår de ikke, men de
får en aha-opplevelse når jeg forklarer på morsmålet. Jeg forklarer slik at de forstår.
Jeg sa til dem: Dere somaliere er jo veldig opptatt av klaner. Det norske språket er
opptatt av klaner også: substantivene er en klan, adverbialene er en klan, og så videre.
Det forstår de.
Den samme læreren var også opptatt av at elevene skulle bruke norsk i hverdagslivet. Han
pleide å si til elevene: ”Se på norsk tv, når du er på kjøkkenet, la radioen gå!' De sier at de ikke
forstår, jeg sier: 'To ord i dag, - neste uke, 5 ord'”.
Linkarbeideren mente at det han holdt på med ikke bare var norskopplæring, det var integrering.
Mange hadde lite kontakt med andre enn sitt eget nettverk, og hadde små muligheter til å
praktisere norsk.
Hjelpeundervisningen i samfunnsfag (inkludert arbeidslivslære) er det prosjektleder i
Linkprosjektet som hovedsakelig har hatt ansvar for. Samfunnsfagtimene har hatt hovedfokus
på tema som er relatert til arbeidsliv og utdanning. De viktigste temaene som har blitt tatt opp
er: Forberedelse til praksisplass, målet med praksisplassen, hva forventes av deg på
praksisplassen, kleskoder knyttet praksisplassen og er praksisplass gratis arbeid?
Et annet tema som har blitt tatt opp i samfunnsfagstimene er bønn. Bønn i arbeidslivet og
praksisplass har vært en utfordring for noen av deltakerne. Samfunnsfagstimene har blitt brukt
til å finne løsninger slik at bønn og religiøs utøvelse ikke skal skape unødvendige problemer når
deltakere er i praksis eller jobb. På SeFI har Linkprosjektet i samarbeid med ansatte, enhetsleder
og deltakerne utarbeidet rutiner for religiøs utøvelse når deltakere er på kurs eller tiltak på SeFI.
Dette opplever medarbeidere på SeFi at fungerer veldig bra.
Samfunnsfagstimene foregikk på morsmålet i den første perioden, men etterhvert på norsk og
med morsmålet som hjelpespråk. I de siste samfunnsfagstimene var det kun læreren som
snakket morsmålet mens elevene snakket norsk. Rollene ble byttet om slik at elevene fikk øvd
seg på å bruket det norske språket i samfunnsfagstimene.
Motivasjon og resultater
Blant de elevene vi intervjuet, virket det som både ferdigheter og motivasjon til å lære varierte
mye. Alle deltakerne mente at det var grunnleggende nødvendig å lære seg norsk, men at norsk
var vanskelig. Det ble enklere når man fikk hjelp på sitt eget morsmål, påpekte de fleste. En
kvinne på det videregående kurset sa:
For meg var det ikke så ille, for jeg kan spørre venner. Men de som er nye, som har ett
eller to år eller Norge, de trenger hjelp. Du må ha en som forklarer på morsmål.
Forutsetningene og motivasjonen for å lære norsk var ulik blant flyktningene. Likevel gikk det
igjen at behovet deres var relativt likt: De trengte å bli forklart vanskelige ting på sitt eget
morsmål. Alle opplevde at det var vanskelig å lære norsk.
26
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
En av deltakerne som gikk på norskopplæring for å ta norskprøve 3 så hun kunne få fast
ansettelse i jobben sin, fortalte at hun med en gang hun kom til Norge lærte seg selv norsk ved å
låne bøker på biblioteket. Med hennes høye grad av motivasjon og norskbeherskelse oppfattet
hun det likevel slik at motivasjonen hennes for å lære var helt forskjellig med en somalisk lærer
enn med en norsk.
Elevene på videregående trinn mente at ordningen hadde gjort at de var mer delaktige i
undervisningen og at det var større oppmøte i disse timene. Dette tyder på at motivasjonen til å
lære både norsk språk og om det norske samfunnet ble økt av tiltaket.
Du kan få mer motivasjon, fordi de snakker somali, og gir informasjon på somali,
hvordan de norske er, livet før og nå, fordi de har bodd her lenge. Jeg tror det er veldig
bra. [De somaliske lærerne] har kunnskap om norsk og somali som de gir, de forstår
hva mennesker vil. At de kjenner begge kulturene og språkene. Hjelper også til å forstå
den norske kulturen. For hvis du kommer til et nytt land, du spør hva er reglene i denne
saken. Og hvis jeg trenger noen som er sånn og sånn, spør jeg: ”er denne veien riktig,
eller denne veien riktig?”
Deltakerne på norskkurset opplevde også at de ble mer selvsikre i timene der de hadde
linkarbeider. Følelsen av sikkerhet og å være på hjemmebane gjorde at læringen ble enklere. På
spørsmål om undervisningsstøtten har gjort at hun lærer raskere norsk, svarte en arabisktalende
kvinne:
Ja. Når du føler deg fri, alt kommer lett, det er veldig lett å snakke og uttrykke seg,
uttrykke følelsene sine. Og når man begynner å snakke, å bli veldig redd, jeg bli veldig
redd, nervøs, for noen ganger når man sier feil, de ler, og man føler seg ikke bra. […] I
timene til [linkarbeideren] blir det lettere å snakke, slappe av.!
En av de arabiskspråklige deltakerne forteller om betydningen av å ha støtte fra en lærer
(linkarbeider) med samme bakgrunn som henne selv:
Jeg kjenner ingen andre fra Algerie i Norge. Jeg har aldri møtt noen fra Algerie i
Norge. Så det er som familie, som å komme hjem.
Hun forteller også at læreren gir råd om hva de bør gjøre for å finne seg til rette i Norge:
Han sa at dere må gjøre sånn og sånn når dere kommer hit, dere må ha venner, prate
med mennesker, ikke bare sitte hjemme, dere blir deprimert, dere blir ikke integrert, det
er ikke bra. Han snakket om mye om det første gang hvordan vi kan ha bedre liv her i
Norge.
Han forstår deg mye bedre, forstår hvordan vi er, han motiverer oss til å blir bedre her
i Norge. Den andre læreren er flink, men stakkars, den læreren har få timer og må lære
bort så mye, og har ikke tid til å snakke om det vanlige livet, så det er vanskelig. Men
med han du kan snakke om alt du vil, om hvordan du føler deg, ingen grenser, veldig
åpent. Det er veldig bra.
Alle informantene sa på forskjellig måter at hjelpelærerordningen hadde ført til mer motivasjon,
forståelse og engasjement for å lære norsk. Samtidig som de uttrykte at utbyttet av tiltaket ble
større når eleven var motivert selv.
Tilbakemeldingen fra elevene vi snakket med om opplegget var generelt svært positiv. Alle
elevene sa at undervisningsstøtten har gjort at de har lært norsk raskere. Flere påpekte at det at
de nå lærte norsk hadde endret framtidsplanene deres, at de nå kunne følge med i media, søke
flere jobber og kommunisere med nordmenn.
Flere av de somaliske elevene etterlyste flere hjelpetimer med somali-talende lærer:
Nå har vi hver dag norske lærere, og hadde han vært hver dag kunne jeg lært mer og
fått utbytte, men han har bare tre timer. Folk vil at han skal være der, for vi forstår han
lettere.
27
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
Linkarbeideren/hjelpelæreren mente selv at linkhjelpen i undervisningen bidro til leselyst og til
integreringsvilje. Han så positive resultater hos elevene når det gjaldt språklige evner og
grammatikalsk forståelse på alle nivåer, på motivasjon og læreevne, deltagelse i undervisningen,
og på oppmøte i timen.
Prosjektlederen for Linkprosjektet, som også hadde bidratt som linkarbeider i undervisningen,
anså også link i klasserommet som svært vellykket. Det er vanskelig å måle i resultater, men han
mente også å se forskjell i motivasjon og engasjement: Deltakerne var mer presise, fraværet
gikk ned, og det virket som de hadde mer selvfølelse fordi de kunne delta i timen. Det var en
helt annen atmosfære i timen, forteller han. Før var elevene oppgitte, men nå var de engasjerte.
Overføringsverdi
Det er en gruppe flyktninger som sliter med å komme i arbeid selv om de har relativt lang botid
i Norge. En del av disse sliter også med å nyttiggjøre seg NAVs tiltak fordi norskferdighetene er
for svake. Noen sliter med å lære norsk fordi de mangler erfaring med skole og opplæring fra
hjemlandet. Erfaringene fra forsøket tyder på at bruk av morsmålsstøtte i undervisningen kan
være hensiktsmessig å bruke i andre opplæringstiltak.
3.1.3
Råd og veiledning
Bydelen ved SeFI driver prosjektet Ny sjanse for ungdom. Siden slutten av 2011 har
Linkprosjektet samarbeidet med Ny Sjanse. Samarbeidet innebærer førstegangssamtale når
deltakerne skal skrives inn i programmet og generelle motivasjonssamtaler. Samtalene har dreid
seg om å gi råd til ungdommene om skolegang og jobb. Det varierer hvor ofte deltakerne har
vært interessert i å ha slike samtaler, men ungdommene visste at kunne komme og snakke med
en linkarbeider, prosjektlederen av Linkprosjektet, når de hadde behov for det.
Samtalene foregår først og fremst på norsk, men linkarbeideren snakker på “en somalisk måte”:
det blir tatt i bruk en type retorikk som ungdommene kjenner igjen, for eksempel at de betoner
viktigheten av å bidra til fellesskapet.
Det er vanskelig å måle konkrete resultater av motivasjonssamtalene, men prosjektlederen anser
at samtalene gir ungdommene motivasjon. De brukerne vi har snakket med oppfattet også
samtalene som nyttige. Vi snakket med to unge menn, 24 og 22 år, som begge hadde hatt
motivasjonssamtaler. De hadde bodd i Norge i rundt 5 år og hadde lite skolegang fra Somalia.
En av mennene forteller at han i en periode hadde motivasjonssamtaler én gang i uka. Samtalene
hadde dreid seg om fremtidsplaner, spesielt utdanning og jobb. Begge fikk rådgivning om
konkrete spørsmål, leksehjelp, hjelp til å skrive CV, finne praksisplasser og jobber. En av
mennene fortalte at han hadde fått hjelp til å få praksisplass i en matbutikk:
[Linkarbeideren] hjelper meg ganske mye, han hjelper meg til å skrive cv, og hvordan
kan man finne praksisplass og jobb, og han fant for meg en praksisplass på en butikk
[…]. Jeg har jobbet der i tre måneder. Skikkelig bra arbeidserfaring, hvordan man skal
behandle kunder, hvordan man skal skjønne butikksystemet her.
Samtalene brukes både til konkret karriere- eller studiefremmende hjelp, og generell
motivasjon. Informanten vi siterte over forteller at kontakten med linkarbeideren har gjort
inngangen til arbeidslivet enklere.
Prosjektleder har også fungert som rådgiver for ansatte i Ny Sjanse ved behov, i saker som
gjaldt ungdommer med somalisk bakgrunn. Programrådgivere i introduksjonsprogrammet har
også fått råd og veiledning av prosjektleder i enkeltsaker. Prosjektleder har vært med i samtaler
med deltaker og programrådgiver, med deltaker alene, programrådgiver alene, ettersom hvem
som hadde behov for råd og veiledning. Dette er noe som har blitt gjennomført ved behov.
Tilbudet om individuell rådgivning og veiledning ble også åpnet opp for alle SeFIs brukere med
somalisk bakgrunn, og det ble hengt opp plakater i fellesområdene på somali der møtetid og sted ble slått opp. Prosjektleder var tilgjengelig for deltakere en fast dag i uka. Det viste seg
imidlertid at tilbudet med fast møtetid en gang i uka ikke fungerte etter intensjonen. Tilbudet ble
28
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
endret slik at deltakerne kunne ta kontakt ved behov, og prosjektleder og den enkelte deltaker
kunne avtale tid den dagen det passet for begge parter. Dette tilbudet har imidlertid ikke blitt
veldig mye brukt.
Overføringsverdi
Individuell rådgivning fra en person med samme kultur- og språkbakgrunn kan bidra til å løse
barrierer mot å komme i arbeid. Rådgiveren kan veilede i hva vedkommende bør gjøre for å få
arbeid, og kan ha større troverdighet fordi de har samme bakgrunn. Dersom mottaker for
eksempel har forestillinger om at ulike forhold i arbeidslivet gjør det umulig for vedkommende
å være i arbeid, kan en rådgiver bidra med andre perspektiver. Det samme hvis mottaker har
mistet troen på egne muligheter, en rådgiver kan med utgangspunkt i egen situasjon bidra med
troverdige råd og også være en rollemodell som gjør at mottaker får større tro på at det er mulig.
Slik individuell rådgivning kan for eksempel være hensiktsmessig for enkelte NAV brukere som
ikke kommer videre i et arbeidsrettet løp.
3.2
Tiltak rettet mot brukere utenfor SeFI
3.2.1
Næringsetatens etablererkurs på somali
Næringsetaten tilbyr etablererkurs til innvandrere på flere språk. Kursene er gratis og er åpne for
alle som er interessert. I Linkprosjektet ønsket man at disse kursene også skulle tilbys til
somaliere. Prosjektleder tok kontakt med Næringsetaten i 2010, for å påvirke og hjelpe dem til å
få etablert kurset på somali.
Prosjektlederen spilte en sentral rolle for å rekruttere deltakere, og fant også en lærer som kunne
undervise på somali samt hjalp til med oversetting av kursmaterialet. De ansvarlige for kursene i
Næringsetaten var ikke kjent med det somaliske miljøet, og ville gjerne samarbeide om
markedsføring og rekruttering. Prosjektleder for Linkprosjektet initierte en ansikt-til-ansikt
rekruttering på Grønlands torg og i butikkene i området med somaliske innehavere. Dette ble
opplevd som viktig for å skape tillit. Dessuten sørget han for at det ble lagt inn en annonse på en
populær somalisk nettside. Å kun legge ut informasjon på Oslo Kommunes hjemmesider ville
ikke nå målgruppen.
Prosjektleder: Jeg visste at somaliere kan mobiliseres bare de vet om det, man må gå til alle
virksomheter og tilby kurs helt fysisk.
Ansvarlig for kurset i Næringsetaten opplevde at det var nyttig å møte potensielle deltakere
personlig og at han gjennom samarbeidet hadde lært mye om å ta hensyn til kulturell kontekst
ved tilbud om tjenester.
Resultat
Etablererkurs på somali i samarbeid med Næringsetaten ble igangsatt for første gang i 2011.
Deltakerne på kurset var i ulike faser av etablering av virksomhet, enkelte drev allerede en
virksomhet, andre var i etableringsfasen eller hadde en forretningsidé. Det var 38 deltakere som
gjennomførte etablererkurset første gang. Høsten 2012 gikk det for andre gang med 31
deltakere. Sett i forhold til Næringsetatens måltall om 20 deltakere på hvert kurs er dette bra.
Deltakerne på kurset har gitt gode tilbakemeldinger, evalueringen for 2012 viser at alle som
deltok var fornøyd med kurset totalt sett, og over 90 prosent opplevde det som relevant for seg
selv. En positiv erfaring har også vært at kursene har hatt en jevn kjønnsbalanse, i 2012 var 48
prosent av deltakerne kvinner.
Overføringsverdi
Dette prosjektet viser at dersom man ønsker å nå somaliere med informasjon om ulike tiltak kan
det mest effektive være å gjøre det muntlig og personlig. Det viser også at andre tjenesteytere
kan ha nytte av å få råd om hvordan et tiltak bør tilrettelegges for at målgruppen skal nås, og det
29
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
viser at en linkarbeider kan bidra i denne tilretteleggingen og samtidig bruke ressurser i eget
nettverk til å finne personer med nødvendig og relevant kompetanse. En lignende tilnærming
kan være nyttig for offentlige tjenesteleverandører i mange sammenhenger.
3.2.2
Helseinformasjon til det somaliske miljøet i
bydel Gamle Oslo
Linkprosjektet har i samarbeid med bydelsoverlegen og enhetsleder for Helsetiltak startet et
helseforum for somaliere i bydel Gamle Oslo. Målet med helseforumet var å formidle
informasjon om helserelaterte spørsmål på somali. Informasjonskveldene har blant annet vært
om autisme og meslingvaksine (MMR-vaksine), diabetes og D-vitamin, og jernmangel og
konsekvenser av jernmangel.
I forbindelse med et stort meslingeutbrudd i Oslo i januar - mai 2011 ble mange med somalisk
bakgrunn smittet. Det første og største utbruddet startet i Bydel Gamle Oslo, og de første seks
smittede hadde alle bakgrunn fra Somalia (Steen m.fl. 2012). Representanter fra helsetjenesten i
bydel Gamle Oslo fikk inntrykk av at det var mange barn med somalisk bakgrunn som ikke var
vaksinert. Gjennom et stort informasjonsmøte organisert i samarbeid med Linkprosjektet, viste
det seg at vaksinemotstanden stammet fra en feilaktig, men utbredt, overbevisning i deler av det
somaliske miljøet om at vaksinen kunne gi autisme hos barn. Denne forestillingen er ikke
tilsvarende utbredt i andre miljøer.3 Tidligere bydelsoverlege i bydelen påpeker at det det er
spesielt viktig å være meslingevaksinert for innvandrere fra Somalia, fordi de reiser mye og har
mye kontakt med folk i Somalia og Etiopia, hvor det er mye smitte.
Forberedelse og organisering av informasjonsmøte
Helsetjenesten i bydel Gamle Oslo samlet i samarbeid med Linkprosjektet forskjellige
helsearbeidere med somalisk bakgrunn i bydelen, for å høre hvordan de kunne nærme seg den
somaliske innvandrerbefolkningen i bydelen på best mulig måte og hvordan de kunne formidle
informasjon slik at den ble tatt imot. I forberedelsen til møtet orienterte Linkprosjektets
medarbeidere helsetjenesten om særtrekk ved deler av det somaliske miljøet, som at visse typer
informasjon er vanskelig å formidle på grunn av den måten informasjon formidles internt blant
en del somaliere. (se avsnitt 2.1.1). I tillegg bidro linkarbeiderne med innsikt i hvilke lokaler og
tidspunkter som var mest egnet for å få folk med somalisk bakgrunn til å komme, og med å
sende ut invitasjoner.
Informasjonsmøter
Det ble arrangert to informasjonsmøter i samarbeid med bydelsoverlegen, der somaliske
foreldre fikk informasjon på somali. I tillegg til foreldrene var smittevernoverlegen i Oslo,
daværende bydelsoverlege, leder for Helsetiltak barn og unge og prosjektleder for
Linkprosjektet, helsepersonell med somalisk bakgrunn og tolk til stede. Det første møtet handlet
om meslinger og vaksine, det andre møtet handlet om autisme. Begge møtene ble holdt muntlig
og på somali, og var preget av diskusjon og god dialog. På det første informasjonsmøtet kom
det ca 40-50 personer. Det kom også folk fra andre bydeler. Blant de oppmøtte var ca 3/4
kvinner. På det første møtet der tema var meslinger og MMR-vaksine kom det fram at ledende
familier i det somaliske innvandrermiljøet hadde barn med en autismediagnose, de hadde koblet
denne diagnosen til meslingevaksinen barnet hadde fått. Denne misforståelsen hadde så spredt
seg i miljøet. På møtet kunne helsearbeiderne, selv med somalisk bakgrunn, bidra til å avkrefte
at autisme kunne være en følge av meslingevaksine. Møtet om meslinger og vaksine ble fulgt
opp av et møte om autisme. Ettersom man erfarte at foreldre var overbevist om at det er
3
Vaksinasjonsskepsis blant foreldre er imidlertid også funnet i det somaliske innvandrermiljøet i Minnesota, og
også der ble det I 2011 meldt om et meslingutbrudd blant somaliske barn Steen, T. W., T. M. Arnesen, et al.
(2012). "Meslingutbrudd ved økt reisevirksomhet og lav vaksinedekning." Tidsskrift for Den norske
legeforening(8): 937-939.
."
30
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
sammenheng mellom autisme og MMR-vaksinen bestemte bydelsoverlegen og prosjektleder at
de ville arrangere et eget seminar om autisme.
På oppfølgingsmøtet som ble holdt en måned senere, ble det også diskutert holdninger til
helsevesenet mer generelt. Her deltok en lege med somalisk bakgrunn. På dette møtet var det
litt færre deltakere, ca 20-30, men noe flere menn. På dette møtet kom det fram til dels sterke
meninger som påvirket deltakernes helseatferd, spesielt en del mistenksomhet og liten tiltro til
det norske helsevesenet.
Møtene om meslinger, vaksine og autisme viste at det var behov for mer informasjon om andre
temaer relatert til forebyggende helse. I samarbeid med Helsetiltak barn og unge og Tøyen
mødregruppe har Linkprosjektet hatt møter om flere tema, som somaliske foreldre ønsket å få
mer informasjon om. De har blant annet engasjert en somalisk ernæringsfysiolog til å snakke
om tema som diabetes, jernmangel, riktig kosthold og så videre. Noen av møtene i samarbeid
med Helsetiltak barn og unge har vært for innvandrere generelt, ikke bare for innvandrere med
bakgrunn fra Somalia.
Effekt av møtene
Ifølge tidligere bydelsoverlege i bydelen bidro informasjonsmøtene om meslinger og autisme
særlig til to ting. For det første at flere som trodde at de hadde autistiske barn fikk avkreftet at
barna hadde autisme. For det andre ble 25 barn vaksinert i ukene etter informasjonsmøtet
(Steen, Arnesen et al. 2012). Bydelsoverlegen vurderte dessuten at en tilleggseffekt var generelt
økt vaksineringsvilje og bedre dialog:
De var jo veldig innbitte i utgangspunktet, sånn at det har en større effekt enn de som
kom [for å vaksineres] akkurat uka etter. Endringer i vaksinasjonstenkningen er en stor
og god effekt. En mer overført effekt er at dialogen og fokuset er i gang. Og at vi kan se
det i øynene at dette er en gruppe som man ikke når med den informasjonen som man
ikke ellers har og lager for de fleste, og at man må skreddersy til disse.
Tøyen mødregruppe har bidratt i planlegging og gjennomføring av kveldsmøtene om helsetema.
De tre kvinnene vi intervjuet som var med i Tøyen mødregruppe hadde deltatt på flere slike
informasjonsmøter, de fortalte også om skepsisen til vaksiner blant en del somaliere, og synes
møtene hadde vært interessante:
Det handlet om vitaminer og vaksinasjoner og helsetjenester. Det har for eksempel gått
rykter i det somaliske miljøet om at MMR-vaksinen var farlig. Folk hadde ikke vaksinert
barna sine fordi de trodde de fikk autisme. Vi fikk informasjon fra en lege som kom for å
informere. Mange vaksinerte barna. De blir tryggere når helsepersonen har somalisk
bakgrunn selv.
Enhetsleder ved Helsetiltak barn og unge har opplevd samarbeidet med Linkprosjektet om
informasjonsmøter som veldig nyttig. Hun har erfart at en linkarbeider skjønner ofte ut fra egen
bakgrunn hvor problemet ligger, og forstår hvordan problemstillinger bør tas opp for å få en god
dialog. Det dreier seg for eksempel om hvilke begreper som bør brukes og hva konteksten bør
være.
Overføringsverdi
Tiltaket kan være nyttig både for andre bydeler, og i sammenheng med andre sykdommer.
Helsetjenesten ønsker å etablere en fastere struktur for informasjonsmøtene. For eksempel
ønsker de å få et lignende møte om tuberkulose. I likhet med meslinger har tuberkulose høyere
forekomst blant personer med bakgrunn fra Somalia enn i andre innvandrergrupper relativt til
folketallet. Når det gjelder tuberkulose er det en del tilfeller hvor sykdommen blir sent
diagnostisert, fordi det er en sykdom som i noen samfunn er skambelagt.
Når det gjelder overføring av erfaringene til andre befolkningsgrupper, mener bydelsoverlegen
at modellen kan tas i bruk når man ser et behov: Hvis det er andre grupper som man systematisk
eller regelmessig ikke når fram til eller ikke kommuniserer godt med, er dette en modell man
kan vurdere, men det er ikke nødvendig å gjøre det samme for alle befolkningsgrupper.
31
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
Enhetsleder Helsetiltak barn og unge forteller at helsestasjonene erfarer at det er en del foreldre
med minoritetsbakgrunn som mangler tilstrekkelig kunnskap om foreldrerollen (i Norge). Det
handler for eksempel om kosthold og ernæring, hvordan barna bør kles når det er kaldt,
grensesetting, vaksinering, forståelse av helsestasjonens tilbud og generelt en mangel på
kunnskap om det norske samfunnet. De ser at det er en del foreldre som trenger noe mer enn det
helsestasjonene ordinært tilbyr, og at det i et slikt arbeid ville være nyttig å bruke linkarbeidere.
Disse problemstillingene gjelder innvandrere med sosioøkonomiske problemer og manglende
språkkunnskaper generelt, og ikke spesielt for innvandrere med somalisk bakgrunn. Helsetiltak
barn og unge ønsker blant annet å starte opp ressursgrupper med innvandrere fra ulike land som
kan bidra med informasjon og veiledning til andre.
I samarbeid med Helsetiltak barn og unge og Tøyen mødregruppe har Linkprosjektet forsøkt å
etablere en mannsgruppe lignende mødregruppa, eller ha en gruppe der både menn og kvinner
deltar. Dette har imidlertid ikke lykkes.
For øvrig viser dette prosjektet at en modell med åpne informasjonsmøter, der informasjonen
gis på deltakernes eget språk og av noen med samme landbakgrunn er hensiktsmessig i
situasjoner der det av ulike grunner er vanskelig å nå fram med informasjon.
3.2.3
Tiltak relatert til foreldreveiledning og
barnevern
I Linkprosjektet har man ønsket å bidra til bedre dialog mellom det somaliske miljøet og
barnevernstjenesten, og å bidra til å informere om barnevernet og hvilke tiltak de har. Dette har
blant annet sammenheng med at det er en overvekt av familier med minoritetsbakgrunn som
mottar tiltak fra barnevernet, og at det går mange rykter blant somaliere om barnevernet. Mange
har liten forståelse for barnevernets oppgaver og tiltak.
Kvinnene vi snakket med fra Tøyen mødregruppe forteller følgende om rykter vedrørende
barnevernet:
Det er veldig mye dårlige rykter om barnevern. For eksempel at de tar barna. Det er
eksempler på at de har kommet på døra med politi uten at det har vært grunn. Mange
har hørt ting de blir sjokkert over. Somaliske familier blir slitne og redde av barnevern.
De vil ikke ha kontakt med barnevernet og skjønner ikke at noen tiltak kan hjelpe dem.
Men nå er det litt bedre.
De mener også at noen bevisst kan gi
Barnevernstjenesten fordi de ønsker å skade andre:
ubegrunnede
bekymringsmeldinger
til
Det har vært falske alarmer, noen som sender bekymringsmelding uten grunnlag. For
eksempel om at foreldrene har omskåret barna sine. Noen i det somaliske miljøet
tulleringer også.
De sier videre at noen ungdommer kan bruke denne frykten for barnevern overfor foreldrene
sine:
Noen ungdommer sier til foreldrene sine at hvis de ikke får lov til det de vil, går de til
barnevernet.
Disse mødrene forteller at gruppa selv tok kontakt med barnevernstjenesten for noen år siden for
å få vite mer om hva barnevernet faktisk gjør, og at de har samarbeidet med barnevernstjenesten
ved å gi råd og veiledning til andre familier: Vi er kjent i bydelen. Mange kan ikke språk, de blir
redde og vi må forklare hva de står for.
Enhetsleder for SeFI sammen med ansatte i Linkprosjektet har hatt møter med ny
barnevernsleder og teamledere i barnevernet for å diskutere hvordan barnevernet kunne
samarbeide om Linkprosjektet. Et innspill på møtet var at barnevernet kunne ha behov for
bistand i arbeidet med å finne fosterforeldre med somalisk bakgrunn, og at de kunne ha nytte av
råd og veiledning fra en linkarbeider i enkeltsaker. Et annet tema var hvordan man kunne
etablere en ressursgruppe der de mest sentrale kvinnene i Tøyen mødregruppe kunne benyttes
32
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
av barnevernet ved behov. I Linkprosjektet var man også interessert i å samarbeide med
barnevernstjenesten på samme måte som det er gjort med helsetjenestene for å ha felles
informasjonsmøter. Det ble også diskutert hvorvidt barnevernet kunne tenke seg å være med på
et samarbeid med Linkprosjektet og introduksjonsprogrammet på SeFI om ICDP. Barnevernet
var positive til forslagene.
Prosjektleder og prosjektmedarbeider har imidlertid blitt benyttet i mindre grad enn
Linkprosjektet forventet. Barnevernet har bedt om bistand til å finne fosterhjem i en konkret
sak, og prosjektleder for Linkprosjektet brukte nettverket sitt til å finne en aktuell familie. Det
har også vært gitt råd og veiledning i en annen konkret sak. Prosjektet hadde sett for seg at
interessen fra barnevernet skulle vært større og har ingen forklaring på hvorfor responsen var så
liten, annet enn at det kan ha skyldtes at barnevernsansatte i en hektisk hverdag ikke husker på
eller ikke vet om at tilbudet er der, eller at man mener at man ikke har behov for tilbudet fra
Linkprosjektet. Når det gjelder etableringen av en ressursgruppe av somaliske kvinner er det
kjent for SeFI at ideen er tatt videre hos barnevernet.
Barnevernstjenesten uttrykker på sin side at de er positive til kontakt og samarbeid med
Linkprosjektet. De opplever at det er mye uvitenhet om hvorfor barnevernet gjør det det gjør, og
er positive både til samarbeid i enkeltsaker der kulturelle misforståelser vanskeliggjør dialog, og
til åpne informasjonsmøter. Men også fra barnevernets side uttrykkes det at det foreløpig har det
vært noe begrenset hva som er kommet ut av samarbeidet.
Initiativ til rådgivende minoritetsgruppe for barnevern
Oslo politidistrikt har en rådgivende minoritetsgruppe som jevnlig møter ledelsen i Oslopolitiet
for å komme med innspill i saker som angår minoriteter. Dette har vært vellykket og politiet har
fått økt kunnskap om de forskjellige innvandrermiljøene, de har fått bedre tillit fra
minoritetsmiljøene og kanalisering av informasjon til begge parter har blitt betraktelig bedre.
Prosjektleder i Linkprosjektet har tatt initiativ til å opprette et liknende råd i Bydel Gamle Oslos
barnevern og eventuelt andre relevante tjenester. Ansvarlig for dette rådet som er ansatt i
strategisk stab i Oslo Politidistrikt har hatt orienteringsmøte med enhetsleder for SeFI og med
avdelingssjefene for SeFI og barnevernet. Av flere årsaker har ikke SeFI med Linkprosjektet
hatt ressurser til å jobbe videre med denne saken høsten 2012, men ønsker å ta det opp igjen i
2013.
Møte for SeFIs brukere om barnevern
Linkprosjektet har arrangert et eget møte om barnevern for SeFIs brukere. På dette møtet ble det
gitt informasjon om barnevernsloven på somali, og ryktene som går blant mange somaliere om
barnevernet be tatt opp. En barnevernspedagog med bakgrunn fra Somalia informerte. Det ble
diskutert hvordan barnevernstjenesten jobber, og hvordan man får nøytral kunnskap.
Møtet var på dagtid og varte i ca tre timer. Slik vi forstår det var det ca 20 personer på dette
møtet. Vi har ikke snakket med brukere som har deltatt på møtet, men ansatte på SeFI oppfatter
møtene som vellykkede. En av de ansatte sa følgende:
Det var veldig bra. Det var mye snakk om hvilken rolle familien og storfamilien har her
i Norge kontra i Somalia, og hva man gjør i Norge når foreldre ikke kan ta vare på
barna sine sammenlignet med i Somalia. Informasjonen tok utgangspunkt i de
referansene deltakerne har. Når de (deltakerne) kan bruke den kunnskapen de allerede
har kan de relatere det. Da kommer de på banen. Det går mange rykter i de somaliske
miljøene om barnevernstjenesten
ICDP
I Linkprosjektet har man også ønsket å styrke somaliske foreldres kompetanse gjennom å tilby
veiledning i ICDP som er en form for foreldreveiledningsmetodikk. Dette er omtalt som
”metodeutprøving i samarbeid med Introduksjonsprogrammet og barnevernet etter
foreldreveiledningsmetodikken ICDP”. Dette tilbudet som var planlagt for deltakere på
33
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
introduksjonsprogrammet har de ikke klart å etablere. Men vi forstår det slik at det er avholdt
veiledningssamtaler med programrådgivere i Introduksjonsprogrammet om temaet slik at de er
bedre rustet når de skal hjelpe deltakere.
3.3
Tiltak for ansatte i tjenesteapparatet
3.3.1
Kompetanseheving
Den kompetansehevingen av tjenesteapparatet som har foregått i regi av Linkprosjektet har
skjedd på fagdager internt på SeFi og i bydelen, samt gjennom møter med representanter for
ulike direktorater med mer. De ansvarlige for Linkprosjektet beskriver to former for
kompetanseheving; det ene er å informere om somaliske innvandrere og deres bakgrunn slik at
andre tjenesteytere får en bedre forståelse av brukerne og dermed kan yte dem bedre hjelp, det
andre er å informere om den metodikken de bruker på SeFI
Våren 2011 ble det arrangert et mini-seminar på SeFIs kvalifiseringstiltak Alfa-Mikks med tema
somaliere. Målet med seminaret var å gi de ansatte på kvalifiseringstiltakene mer kunnskap om
somalisk historie, politikk og kultur, og hvordan gi folk mer tilpasset bistand. Flere ansatte
skulle få kunnskap og kompetanse om tilpasning av tjenester for innbyggere med behov for
dette. De ansatte hadde uttrykt ønske om et slikt seminar, og det var en mulighet for
Linkprosjektet til å prøve ut et seminar-konsept som de senere kunne holde for en større
forsamling.
Deretter ble det avholdt et seminar på bydelens Oxlo Extra Large dag. Etter forslag fra
enhetsleder på SeFI var ”Fra Somalia til Norge” tema under bydelens OXLO-uke i 2011
arrangert av bydelens Mangfold- og likestillingsutvalg i samarbeid med SeFI. På bydelsdagen
var det orientering om somaliernes innvandring til Norge, situasjonen i Somalia før og nå og
Linkprosjektet. Man ønsket å gi kunnskap om somaliere og å fremheve ressurser og mangfold i
det norsk somaliske samfunnet for å få fram et riktigere bilde av gruppen enn slik den blir
fremstilt i media. Deltakerne ble kjent med somaliske ressurspersoner og foreninger, de fikk
informasjon om somalisk kultur og historie. Deltakerne var ledere, verneombud og noen ansatte.
Prosjektleder for Linkprosjektet presenterte metoder og beskrev hvordan de kunne sette i gang
for eksempel med informasjonsprogrammer og kveldsseminar.
På seminaret deltok 120 personer, og Linkprosjektet fikk svært gode tilbakemeldinger fra
deltakerne. Etter denne bydelsdagen fikk de mange telefoner fra saksbehandlere som trengte
hjelp til saker som angikk somaliere. De fikk også forespørsler om å komme og orientere om
prosjektet Som et resultat av denne informasjonsdagen, ble det i bydelen bestemt at man på hver
Oxlo-dag skulle bli kjent med en ny innvandringsgruppe i egen bydel.
En av de ansatte som deltok sier følgende om denne dagen:
Det var diskusjoner om link, om Somalia, om bydelstjenester og om måter de jobber på.
Det var snakk om hvordan de (i Linkprosjektet) jobber, og om erfaringene med
Næringsetaten og hvordan man kan organisere arbeidet sitt. Mange stilte spørsmål og
ønsket mer informasjon om Linkprosjektet. Jeg så at folk ble veldig engasjert.
I tillegg har prosjektleder for Linkprosjektet holdt innlegg på en ledersamling i bydelen i 2012.
Hensikten var å sikre at prosjektet i større grad ble implementert i bydelens ordinære
tjenesteapparat, ettersom IMDis finansiering av prosjektet gikk mot slutten. Videreføring av
linkarbeidet etter at prosjektperioden finansiert av IMDi var avsluttet, var et sentralt tema på
ledersamlingen.
Etter denne ledersamlingen fikk prosjektleder og enhetsleder flere henvendelser fra andre
enhetsledere, blant annet fra enhetsledere for barnehagene, enhetsleder for Boligkontoret og
nyansatt enhetsleder for NAV. I etterkant av samlingen deltok prosjektleder for Linkprosjektet
blant annet på en fagdag hos bydelens barnehager og holdt innlegg om prosjektet og om
hvordan barnehagene kunne nyttiggjøre seg prosjektet. Det er planlagt et samarbeid med
34
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
barnehagene i 2013. Videre har SeFI vært i møter med Helsetiltak Barn og unge for å planlegge
videre samarbeid når det gjelder linkarbeid i 2013.
Det er vedtatt at Linkprosjektet skal finansieres videre av bydelen, og prosjektet skal være et
satsningsområde i 2013. Et nytt prosjekt er samarbeid med bydelens Boligkontor om råd og
veiledning av søkere/leietakere med somalisk bakgrunn.
Representanter fra bystyret har også tatt kontakt med SeFI for å bli orientert om Linkprosjektet.
Prosjektleder og enhetsleder har hatt orienteringsmøte med disse. Enhetsleder og prosjektleder
har også vært hos IMDi og holdt innlegg om prosjektet for IMDis ansatte og i Helsedirektoratet
hos SOHEMI (Forum for sosial- og helsetjenester ved migrasjon) som er Helsedirektoratets
rådgivende organ innenfor migrasjon.
Videre har prosjektleder vært på arbeidsseminar i regi av Bufdir der han holdt innlegg om
hvordan metoder i Linkprosjektet kan benyttes i arbeidet med å bedre forholdet mellom
barnevernet og minoritetene.
Flere ansettelser av personer med somalisk bakgrunn
I Linkprosjektet har man vært opptatt av at flere med somalisk bakgrunn skal bli vurdert ved
ansettelser i kommunen, og ett av målene som er blitt satt for Linkprosjektet har vært å øke
andelen kandidater med somalisk bakgrunn som innkalles til intervju ved utlysninger av
stillinger. En av ideene med heldagsseminaret i bydelen var å synliggjøre ressurser blant
somaliere, og at dette ville bidra til at flere med somalisk bakgrunn ville bli vurdert ved
ansettelser. Arbeidet med å gjøre bydelens ledelse og ansatte bedre kjent med den somaliske
befolkningen antas å kunne føre til at flere med somalis bakgrunn vil innkalles til intervju ved
utlysning av stillinger.
Arbeidet med denne målsettingen har resultert i at den personalpolitiske handlingsplanen for
bydel Gamle Oslo 2012-14 har tatt inn mål om å få flere ansatte med minoritetsbakgrunn, og
implementert dette målet i den personalpolitiske strategien. I handlingsplanen er to av tiltakene
følgende:
• Enheter hvor tjenestene har stort etnisk, kulturelt og religiøst mangfold blant brukere skal
ha kulturell kompetanse som et tydelig kompetansebehov.
• Benytte bydelens LINK-prosjekt i arbeidet med å øke kulturkompetansen i bydelen.
De ansvarlige for Linkprosjektet er opptatt av nytten av å ha ansatte med en sammensatt
bakgrunn. Det innebærer at de har mye og ulik kompetanse på språk, fag og kultur. De opplever
at man på SeFI innehar en kompetanse om flyktninger som andre tjenesteleverandører trenger.
3.4
Metodeutvikling
Et av resultatmålene for Linkprosjektet er at det skal utvikles metodikk for linkarbeid.
Metodeutvikling er et vidt begrep som både er blitt brukt om de spesifikke tiltakene som er
forsøkt, men først og fremst om generelle metoder for informasjons- og kunnskapsformidling,
råd og veiledning. Metodeutviklingen har ifølge SeFI ikke vært systematisk, men dreier seg
snarere om å bruke linkarbeidere i ulike sammenhenger. Metodeutviklingen dreier seg om
følgende elementer som er forsøkt integrert i alle tiltakene:
Informasjon og veiledning. Informasjon og veiledning til brukerne gis metodisk gjennom
forskjellige tiltak, for eksempel språkopplæring, informasjon om bestemte tema, informasjon
om forskjellige sider ved det norske samfunnet, eller veiledning ut fra hva den enkelte har behov
for å lykkes bedre og finne seg til rette i Norge. Informasjon til ansatte i tjenesteapparatet har
hovedsakelig bestått av informasjons-/temakvelder og seminarer.
Motivasjon gjennom veiledning og bruk av rollemodeller.
Rollemodeller: Det brukes linkarbeidere som selv har somalisk bakgrunn slik at disse kan
fungere som rollemodeller.
35
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
Språkfellesskap: Linkarbeid rettet mot den somaliske befolkningen gjøres av somaliere eller
somalitalende.
Felles referanseramme: Kunnskapen ”linkes” ved at man refererer til elementer som er kjent fra
somalisk samfunn for å forklare norske samfunnsfenomen. En form for kulturell oversetting.
Muntlig informasjon. Betydningen av å overføre informasjon muntlig til personer som ikke er
vant til å forholde seg til skriftlig informasjon.
36
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
4
Vurdering av Linkprosjektet
I forrige kapittel redegjorde vi for de iverksatte tiltakene i regi av Linkprosjektet i bydel Gamle
Oslo.
Hovedmålet for forsøksprosjektet har vært: Å bidra til bedre tilpasning av offentlige tjenester til
innbyggere med somalisk bakgrunn. Målene for Linkprosjektet har vært:
• Være en aktiv pådriver og informasjonsformidler om rettigheter, plikter og forventinger
og gi råd og veiledning samt følge opp brukere i samarbeid med tjenesteapparatet og
eventuelt andre relevante aktører
• Bistå tjenesteapparatet i enkelte saker og øke tjenesteapparatets kompetanse gjennom
erfaringsformidling
• Samarbeide med innvandrermiljøene og organisasjoner
Resultatmålene som er satt er følgende:
• Flere innbyggere med somalisk bakgrunn får tilpasset råd og veiledning (bl.a. språklig
tilrettelegging) og helhetlig oppfølging fra bydelen
• Flere innbyggere med somalisk bakgrunn i bydelen har økt kunnskap om rettigheter,
plikter og forventninger
• Det utvikles metodikk for linkarbeid, informasjonsformidling og dialog som baserer seg
på bydelens utprøvinger/utviklinger
• Flere ansatte har økt kunnskap og kompetanse om tilpasning av tjenester for innbyggere
med behov for dette
• Flere kandidater med somalisk bakgrunn innkalles til intervju ved utlysning av stillinger
• Prosjektet skal ha overføringsverdi for andre offentlige tjenesteytere
• Godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner, ressursmiljø, livs/trossamfunn og andre
aktuelle partnere
Bydelen har erfart at linkprosjektet er nyttig og det er besluttet å videreføre prosjektet i bydelen.
Prosjektleder er fast ansatt på SeFi og fortsetter med link. I 2013 vil prosjektleders lønn være
delvis finansiert av bydelen og delvis finansiert av prosjektmidler han deltar i for å videreutvikle
linkmetodikken og bruken av linkarbeider. Det er også satt av midler til å dekke linkarbeidere til
nybosatte (mentorer).
Nedenfor drøfter vi Linkprosjektets ulike tiltak og på hvilken måte de har bidratt til å nå de tre
målene som ble satt for prosjektet, samt hvilke mål det er nødvendig å jobbe videre mot.
Deretter beskriver vi hva som kan overføres for å gjøre tjenester i andre bydeler/kommuner
bedre tilpasset brukerne.
Samarbeid med innvandrermiljøer og organisasjoner
I Linkprosjektet har man i tråd med målene for prosjektet lagt vekt på samarbeid mellom
frivillige organisasjoner og aktører. Man har hatt mange ideer til aktiviteter, og kontaktet mange
forskjellige aktører for å invitere til samarbeid. Responsen fra andre aktører har stort sett vært
positiv, men det varierer noe hvor mye som har kommet ut av disse initiativene. Mye av
samarbeidet med frivillige aktører har vært basert på de kontaktene som prosjektleder eller
andre ansatte på SeFI har hatt fra tidligere, som for eksempel Somalisk studentforening og
Tøyen mødreguppe. Prosjektet har vært flinke til bygge videre på dialogfora som allerede
eksisterte, og til å bruke ideer som de har plukket opp gjennom andre prosjekter. I
Linkprosjektet har man også tatt kontakt med enkeltpersoner med somalisk bakgrunn som har
hatt bestemte former for fagkompetanse som det har vært behov for i ulike sammenhenger.
Prosjektleder har dessuten i flere sammenhenger brukt eget nettverk blant somaliere.
37
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
Vi mener at Linkprosjektet i utformingen av delprosjekter i stor grad har brukt innspill fra, og
vært i dialog med, somaliske innvandrermiljø.
Linkprosjektet er blitt presentert for andre tjenesteytere i bydelen og det er invitert til samarbeid.
Hvilket samarbeid som har blitt realisert er avhengig av andre tjenesteyteres interesse og
respons. I forsøksperioden har det særlig vært samarbeid med instanser innenfor forebyggende
helsetjenester, det vil si Bydelsoverlegen og Helsetiltak barn og unge. Disse instansene oppfatter
samarbeidet med Linkprosjektet som nyttig og utbytterikt. De ønsker å samarbeide videre om
andre tema, og ser også for seg at erfaringene fra samarbeidet i Linkprosjektet kan overføres til
andre grupper og andre problemstillinger. Det har blitt tatt initiativ til samarbeid med
Barnevernet, men det er foreløpig begrenset hva som er kommet ut av dette samarbeidet.
Det har også vært samarbeid med Næringsetaten om etableringskurs for somaliere.
Næringsetaten oppfatter samarbeidet med Linkprosjektet som vellykket. Det har vært god
oppslutning, og deltakerne har vært veldig fornøyde. Dette prosjektet har vist at det er nyttig å
bruke linkarbeider i tilrettelegging av et nytt tiltak, og for å rekruttere deltakere.
Samarbeidet internt på SeFI har betydd mye for utformingen av Linkprosjektet. Både ansvarlige
for bosetting, programrådgivere i Introduksjonsprogrammet og ansvarlige for
kvalifiseringstiltak på SeFI har ønsket å samarbeide om bruk av linktjenester. Internt på SeFI er
Linkprosjektet godt kjent, og de vi har snakket med mener linkarbeid er et svært nyttig verktøy i
integrering av flyktninger og innvandrere.
Pådriver, informasjonsformidler, veileder og oppfølging i samarbeid med andre
De igangsatte tiltakene har ulike målgrupper. Noen av tiltakene er svært individrettede, og tar
sikte på å gi individuell tilpasset informasjon og bidra med veiledning og motivering slik at den
enkelte på sikt kan komme i arbeid og finne seg bedre til rette i Norge. Andre tiltak har som mål
å gi riktig informasjon til en større målgruppe. Felles for tiltakene er at de er basert på
mulighetene for å gi informasjon på somali og skape forståelse gjennom å kunne referere til en
kontekst som er kjent for personer som kommer fra Somalia.
De individrettede tiltakene har først og fremst vært rettet mot ulike brukere av SeFI. Det er
disse som har fått individuell rådgivning og veiledning rettet mot arbeid og utdanning og annen
individuelt tilpasset informasjon.
Link for nybosatte flyktninger
For flyktninger som kommer til Norge med lite skolebakgrunn og med andre kulturelle
referanser, kan veien fram mot arbeid og selvforsørgelse være lang. Det kan være lett å miste
motet. Erfaringene fra Linkprosjektet viser at å gi nybosatte flyktninger tilbud om kontakt med
en linkarbeider (mentor) som kan bistå med generell informasjon og motivere til arbeid og
utdanning har vært vellykket. Det ser også ut til at den informasjonen og veiledningen som er
gitt til de nybosatte, har vært tydelig når det gjelder forventninger, rettigheter og plikter, og har
bidratt til selvstendiggjøring. Linkarbeiderne for de nybosatte har vært studenter som har
fungert som mentorer og hatt dette som en ekstrajobb. Det er ikke samme kompetansekrav til en
slik linkarbeider som til en rådgiver for tjenestene. Erfaringene tyder på at å bruke linkarbeidere
(mentorer) som rollemodeller kan være svært hensiktsmessig for å oppnå motivasjon og tro på
at det er mulig å lykkes med utdanning og arbeid. Studentene som var linkarbeidere opplevde
dette som svært givende, de var fornøyde med oppfølgingen fra prosjektet, men kunne tenkt seg
mer kontakt med andre mentorer.
Et viktig element i valget av studenter som linkarbeidere var at de skulle være forbilder for unge
flyktninger, og at det var viktig å vise at somaliere kan lykkes med høyere utdanning, ”de viser
at det er håp”. Synliggjøring av at somaliske innvandrere har ressurser har vært viktig for
mottakerne av linktjenester. Andre grupper nybosatte kunne hatt nytte av linkarbeidere som var
eldre og hadde en annen livssituasjon enn studentene.
Link for nybosatte er et tiltak som har overføringsverdi både til andre grupper nybosatte, og til
flyktninger som ikke er nybosatte. En gruppe som for eksempel kunne hatt nytte av en
38
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
linkarbeider (mentor) er hjemmeværende flyktningkvinner med svake norskferdigheter. En del
kvinner med flyktningebakgrunn har store omsorgsoppgaver, og manglende forståelse av det
norske samfunnet kan gjøre det vanskelig å følge opp barna. Flere kunne hatt nytte av å få
forklart norske begreper og normer, institusjoner i det norske samfunnet og hvordan det norske
samfunnet fungerer sammenlignet med hjemlandet.
Å gi tilbud om linkarbeider til mange flyktninger er imidlertid ressurskrevende. På den annen
side er det relativt mange flyktninger som etter å ha gjennomført introduksjonsprogrammet ikke
kommer i jobb. Dersom bruk av linkarbeider bidrar til at flere faktisk gjennomfører utdanning
og kommer i jobb, vil dette være vel anvendte ressurser. Det er for tidlig å vurdere om link for
nybosatte i bydel Gamle Oslo har gitt slike resultater.
Man kan tenke seg en ordning med linkarbeidere (mentorer) basert på frivillig arbeid. Dersom
det var mulig å etablere en ordning med linkarbeider basert på frivillig arbeid lik ordningen med
flyktningeguider som Røde Kors har, ville det gitt muligheter for at mange flere med
flyktningebakgrunn kunne få tilbud om kontakt med en linkarbeider, det vil si en person med
samme landbakgrunn og som hadde greid seg bra i Norge. Enkelte av studentene som var
linkarbeidere har ønsket å gjøre noe av dette arbeidet på frivillig basis.
Bruk av linkarbeider i kvalifiseringstiltak
Link i undervisningen på kvalifiseringstiltaket Alfa-Mikks/Mosaikk har ført til større
engasjement blant deltakerne, og det er grunn til å tro at det har bidratt til større forståelse av
faget som formidles. Det er også grunn til å anta at det er hensiktsmessig at lærere som selv har
somalisk bakgrunn forteller om regler og skikker som gjelder i norsk samfunns- og arbeidsliv,
samt tar opp sensitive tema som kan hindre integrering i arbeid, for eksempel bestemte
oppfatninger om praktisering av bønn, samhandling mellom menn og kvinner og klesdrakt. At
det er en linkarbeider med samme landbakgrunn som tar opp slike tema kan særlig være
hensiktsmessig når deltakerne står langt fra arbeid og har sammensatte utfordringer slik som
mange deltakere i bydelens kvalifiseringsprogram har.
Positive erfaringer fra å ha en linkarbeider som hjelpelærer i undervisningen førte til at man på
SeFI har gitt lignende tilbud til personer med arabisk språkbakgrunn, og planla det samme til
personer fra Afghanistan. Både deltakere og lærere opplevde at denne undervisningsstøtten var
positiv også for de med arabisk språkbakgrunn, selv om disse deltakerne ofte har mer skolegang
fra hjemlandet og dermed lettere forstår begreper som brukes i undervisningen.
Tilbud om veiledning fra en linkarbeider til ungdommene på Ny sjanse har en parallell til
tilbudet til de nybosatte; for ungdommer som har vanskeligheter med å få arbeid kan det være
motiverende å se at andre med samme bakgrunn som dem selv har lyktes.
Å få arbeidsrettet råd og veiledning fra en linkarbeider kan være nyttig for andre arbeidssøkere
med svake norskferdigheter som sliter med å komme i arbeid. Man kan for eksempel tenke seg
at NAVs førstelinje i mange tilfeller kunne hatt nytte av å bruke linkmetodikk/linkarbeider
overfor noen av brukerne med flyktningebakgrunn.
Samarbeid med Næringsetaten
Samarbeidet med Næringsetaten om tilrettelegging av tiltak og mobilisering av deltakere har
vist at andre tjenesteleverandører kan ha god nytte av samarbeid med en linkarbeider i
utviklingen av nye tiltak.
Åpne informasjonsmøter
De fleste møtene rettet mot å informere om bestemte tema har vært åpne for alle.
Med utgangspunkt i at det eksisterer en del myter, misforståelser og uvitenhet om tema relatert
til helse og barnevern i deler av den somaliske innvandrerbefolkningen, har man i
Linkprosjektet ønsket å ha åpne dialogfora der det blir gitt informasjon på somalisk. Både de
ansvarlige for Linkprosjektet og samarbeidspartnere innenfor forebyggende helse opplever at
dette har vært veldig vellykket når det gjelder helsetema.
39
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
Å gi informasjon muntlig på et språk mottakerne forstår, og av personer som mottakerne kan
identifisere seg med, har vist seg hensiktsmessig når målgruppa til dels er feilinformerte og ikke
er vant til, og kanskje heller ikke forstår, skriftlig informasjon. Det har blitt lagt vekt på å gi
informasjon i gruppe for å gi bedre grunnlag for dialog og få fram motforestillinger.
Informasjonsmøtene har også hatt en målbar effekt, vist ved endringer i vaksineringsadferd.
Slike tiltak har overføringsverdi til andre grupper som har lignende barrierer mot å ta i mot
informasjon. Dette kan dreie seg om flere tema. Det trenger ikke nødvendigvis gjøres ved å
bruke store, åpne informasjonsmøter. Det kan også være mindre grupper der bestemte tema tas
opp, for eksempel å bruke linkarbeider i grupper for familier som trenger råd og veiledning når
det gjelder foreldrerollen.
Man har ikke lyktes på samme måte når det gjelder informasjon om barnevern som på
helseområdet. Barnevern er et også et område der det ser ut til å være stort behov for mer
korrekt informasjon, og hvor det er behov for dialog. Det er ingen klare årsaker til at dette
samarbeidet ikke har lyktes på samme måte. Sannsynligvis har det sammenheng med at
barnevernstjenesten ikke har hatt mulighet til å prioritere samarbeidet. Det kan også være at
barnevernet i bydelen ikke har en like klar oppfatning om hva de ønsker å oppnå, og hvordan
utfordringene bør møtes. Det kan også ha sammenheng med at barnevern er et vanskeligere og
mer følsomt felt enn helse, men det har vi ikke grunnlag for å mene noe om.
Ettersom det er begrenset hva som er gjennomført av samarbeid med barnevernet er det
vanskelig å konkretisere nærmere hvordan linkarbeidere bør brukes i barnevernssaker. Det er
helt klart at det er behov for mer informasjon om barnevernets tjenester og tiltak i deler av den
somaliske innvandrerbefolkningen, og tidligere erfaringer tyder på at fora for dialog kan være et
virkemiddel.
Når det gjelder behov for informasjon om Barnevernets tjenester, antar vi at dette kan være
relativt stort også i andre deler av innvandrerbefolkningen enn den somaliske.
Generelt har både prosjektene om helseinformasjon og prosjektet om etablererkurs i regi av
Næringsetaten vist at det kan være nyttig å bruke en linkarbeider/linkmetodikk for å mobilisere
målgruppa og for å tilrettelegge slik at informasjon blir tatt i mot hos målgruppa. Denne
tilnærmingen vil overføringsverdi til mange andre tiltak som offentlige tjenesteytere har ansvar
for.
Kompetanseoverføring til ansatte i bydelens tjenester og samarbeid i
enkeltsaker
Når det gjelder overføring av kunnskap til andre tjenesteytere er det avholdt
informasjonsseminarer og møter om Linkprosjektet og om somalieres bakgrunn og kultur. Det
har ført til at interessen for linkarbeid er vekket, andre tjenesteytere er blitt kjent med ulike
måter man kan bruke linkarbeidere på, og i hvilke situasjoner dette kan være hensiktsmessig.
Bydelen mener prosjektet er relevant og viktig, og vil bidra til å finansiere Linkprosjektet
videre, og det er laget planer for nye satsninger.
Kompetanseoverføring skjer på ulike måter. Det er for eksempel grunn til å tro at
Linkprosjektets samarbeid med andre aktører i tjenesteapparatet bidrar til
kompetanseoverføring. Dette har vært tilfellet i samarbeidet med aktørene innenfor
forebyggende helse, Næringsetaten og også internt på SeFI.
Å sørge for at tjenesteapparatet får mer kunnskap om en gruppe som ofte er stigmatisert slik
som den somaliske innvandrerbefolkningen er også en viktig form for kompetanseoverføring.
Det vil bidra til å gjøre ansatte i tjenesteapparatet mer kultursensitive og i stand til å tilpasse
tjenestene bedre. Når andre ansatte får erfaring med fagpersoner med somalisk bakgrunn som
har høy utdanning, så er det også en del av denne formen for kompetanseheving, man får større
forståelse for bredden i gruppa og større tro på tjenestemottakernes muligheter.
Samtidig mener vi at systematisk kompetanseoverføring har foregått i begrenset grad i
linkprosjektet. Det er et begrenset antall seminarer som er avholdt. Sett i forhold til resultatmålet
om at flere ansatte skal ha økt kunnskap og kompetanse om tilpasning av tjenester for
40
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
innbyggere med behov for dette, savner vi en konkretisering og tydeliggjøring av hva andre
ansatte i hjelpeapparatet kan gjøre for å gi bedre tilpassede tjenester til personer som ikke er
vant til å forholde seg til skriftlig informasjon, har begrensede språkkunnskaper og har
manglende forståelse av byråkrati. Det er behov for å skille mellom i hvilke situasjoner det er
hensiktsmessig å bruke linkarbeidere, og i hvilke situasjoner andre tjenesteytere kan trekke
veksler på erfaringer som er gjort uten at de selv trenger å være linkarbeidere.
Dersom Linkprosjektet i større grad hadde systematisert egne erfaringer kunne det vært lettere å
bidra til mer kompetanseheving av andre tjenesteytere. Vi vil imidlertid påpeke at det ikke er
sikkert at det hadde vært riktig å bruke mye ressurser på dette i forsøksperioden. To år er relativt
kort tid, og i et forsøksprosjekt må man ha mulighet til å forsøke linkarbeid i ulike former før
man kan formidle erfaringer. Vi forstår det slik SeFI har valgt å bruke ressurser på å utvikle og
gi linktjenester, framfor å drive kompetanseheving av ansatte i særlig omfang.
Bistand i enkeltsaker
Et av målene for Linkprosjektet er at de skal bistå tjenesteapparatet i enkelte saker.
Linkprosjektet har først og fremst bistått i saker som SeFI har hatt ansvar for. Det vil si saker
som gjelder bosetting og kvalifisering. Det er foreløpig begrenset hvor mye Linkprosjektet har
vært involvert i enkeltsaker som er behandlet av aktører utenfor SeFI. Det planlagte samarbeidet
med bydelens boligkontor ser ut til å innebære mer bistand i enkeltsaker.
Utformingen av prosjektet og mål i det videre arbeidet
Utformingen av Linkprosjektet i bydel Gamle Oslo har sitt utspring i SeFIs organisering. Det
innebærer at prosjektene som omfatter individuelt tilpassede tjenester relatert til arbeid og
utdanning særlig har kommet deltakere på SeFI til gode.
Deltakerne på SeFI omfatter de innvandrere/flyktninger som er lengst unna arbeidslivet. Det er
en gruppe som nylig har kommet til Norge og trenger opplæring, og det er en gruppe som deltar
i kvalifiseringstiltak som har sammensatt problematikk og langtidsledighet som inngangsvilkår.
Dette er sentrale grupper for tilbud av linktjenester, og det er naturlig å starte med de brukerne
som SeFI allerede kjenner.
Samtidig har Bydel Gamle Oslo mange innbyggere med somalisk bakgrunn som ikke er brukere
av SeFI, mange av disse har sannsynligvis problemer med å nyttiggjøre seg offentlige tjenester.
Når det gjelder velferdstjenester er det all grunn til å tro at i tillegg til helsetjenestene og
barnevernstjenesten har for eksempel NAV og pleie- og omsorgstjenestene mange brukere som
ville hatt nytte av en linkarbeider, kanskje særlig bistand i enkeltsaker. Vi tenker for eksempel
på brukere av økonomisk sosialhjelp og overgangsstønad og AAP i NAV, mens pleie- og
omsorgstjenestene har eldre klienter med innvandrerbakgrunn som kan ha svært dårlige
norskferdigheter. Linkprosjektet har hatt begrensede ressurser, men i det videre arbeidet mener
vi at det er viktig å nå flere brukere og flere deler av tjenesteapparatet. Dersom man lykkes med
å styrke samarbeidet med moskeene kan dette også være en inngang til å vise flere i målgruppa
at Linkprosjektet eksisterer.
Mål for linkprosjektet i videreføringen
Link-prosjektet har så langt først og fremst arbeidet for å gjøre 1. linjen i bydelen mer
oppmerksomme på at linkarbeidertjenesten finnes og fortelle om hva linkmetodikk innebærer.
Link-prosjektet bør jobbe videre for å synliggjøre at en linkarbeider kan bidra ved utforming av
nye tiltak i velferdstjenestene, og at tjenesteyterne kan rådføre seg med prosjektet i enkeltsaker.
Det bør jobbes videre med å gjøre førstelinjen til helse, barnevern og NAV oppmerksomme på
at de kan tilkalle en linkarbeider, eksemplifisere i hvilke situasjoner dette kan være
hensiktsmessig og tydeliggjøre hva som er annerledes med bistand fra en linkarbeider
sammenlignet med bistand fra en tolk i enkeltsaker.
41
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
Hva kan overføres for å gjøre tjenestene i andre bydeler/kommuner bedre
tilpasset brukerne?
Det bør være et mål at førstelinjen i de ulike tjenestene blir bedre rustet til å betjene og yte
tjenester til personer som ikke har norsk som morsmål, har liten utdanningsbakgrunn og som
kommer fra land med en muntlig tradisjon.
Erfaringene fra Link-prosjektet viser hvor viktig det er at tjenesteleverandørene i utformingen
av tjenestene tilpasser tjenestene til brukernes kunnskapsnivå og er oppmerksom på at mange
trenger å få informasjon muntlig. Linkprosjektet har vist at mange av tiltakene de har
gjennomført har overføringsverdi, både til andre grupper og til andre tjenesteområder.
I enkeltsaker kan en linkarbeider veilede både brukeren og tjenesteapparatet dersom det er
kommunikasjonsproblemer som skyldes manglende forståelse relatert til for eksempel
forventninger, rettigheter og plikter. Linkarbeideren skal ikke erstatte en tolk, men bidra i
situasjoner der kommunikasjonsutfordringene er knyttet til manglende kjennskap til det norske
samfunnet. Linkarbeideren kan dessuten være en rollemodell, og gi andre flyktninger økt tro på
at det er mulig å få jobb og på andre måter bidra i samfunnet.
Å bruke veiledere med samme land- og språkbakgrunn, som selv har lyktes med arbeid og
utdanning, kan virke inspirerende og gi flere tiltro til at de kan lykkes. I noen sammenhenger er
det enklere for veiledere med samme bakgrunn å ”si fra” om hva nyankomne innvandrere bør
og ikke bør gjøre for å lykkes i en integreringsprosess.
En linkarbeider kan bistå andre tjenesteytere slik at velferdstjenestene blir bedre tilpasset
brukere. Tilpasningen kan for eksempel være i form av mer muntlig overlevering, ha
informasjonsmøter om bestemte tema og ha mer bruk av bilder i trykt informasjonsmateriale.
Linkarbeideren kan også bistå med tilrettelegging ved utvikling av nye tjenester og med
mobilisering av brukere.
Erfaringene i linkprosjektet viser at når man ønsker å gi informasjon til en større gruppe som
ikke er vant til å forholde seg til skriftlig informasjon og som har åpenbare kunnskapsmangler,
kan etablering av åpne arenaer for informasjon og dialog være hensiktsmessig. Det virker
effektivt at fagpersoner med samme landbakgrunn er med på å gi informasjon på mottakernes
morsmål. Det kan også være hensiktsmessig å etablere mindre grupper der ressurspersoner
informerer på samme språk som mottakerne.
Linkprosjektet har vist at det er en fordel å ha en flerkulturell og flerspråklig stab i
velferdstjenestene. På SeFI er flere ansatte med enten somalisk eller arabisk bakgrunn trukket
inn i prosjektet og har bidratt med linkmetodikk overfor ulike grupper. Prosjektet har dessuten
vist at det er viktig å samarbeide med frivillige aktører i innvandrermiljøer, og med
ressurspersoner med innvandrerbakgrunn. Aktuelle organisasjoner for samarbeid er blant annet
velferdsforeninger, studentorganisasjoner, kvinnegrupper og moskeer. Samarbeid med frivillige
aktører og ressurspersoner har vist at slikt samarbeid er nyttig i tilrettelegging og forbedring av
tjenester, og dessuten synliggjort at det finnes mange ressurser i somaliske miljøer.
Linkarbeid/linkmetodikk er en hensiktsmessig metode for at flere med flyktningebakgrunn skal
finne seg til rette i Norge og bli selvforsørget. I mange kommuner/bydeler vil det imidlertid ikke
være like mange som har behov for linktjenester som det er i bydel Gamle Oslo. Å ansette en
egen linkarbeider som rådgiver på full tid tilsier at det bør være et visst antall personer med
samme språkbakgrunn som har behov en slik tjeneste. Man kan imidlertid se for seg at
flyktninger som trenger det kan få kontakt med en linkarbeider som fungerer som mentor noen
timer i måneden. I så fall kan en linkarbeider være en flyktning med ressurser som har dette som
ekstrajobb, og jobber de timene som er nødvendig.
Man kan også tenke seg en ordning med linkarbeidere som er basert på frivillighet. En frivillig
organisasjon som for eksempel en studentforening kan ha ansvar for å drifte en ordning der
frivillige med flyktningebakgrunn som jobber som linkarbeidere. En slik ordning vil gjøre det
mulig å gi flere flyktninger tilbud om kontakt med en linkarbeider.
42
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
Offentlige tjenester kan også samarbeide med frivillige organisasjoner og ressurspersoner om
tilrettelegging av tjenester. Et eksempel på slik samarbeid er planene til Helsetiltak barn og unge
i Gamle Oslo om å etablere frivillige mindre grupper for foreldre, gruppene skal diskutere og ta
opp ulike tema og ledes av en ressursperson med samme språkbakgrunn som foreldrene.
Samarbeidet mellom Tøyen mødregruppe og Helsetiltak barn og unge er også et eksempel på
samarbeid mellom frivillige og offentlige tjenester. Målet var å bidra til bedre kommunikasjon
mellom offentlige tjenester og brukere.
Andre steder kan man bruke linkmetodikk gjennom å ha ansatte med samme språk og
kulturbakgrunn som noen av brukerne. En flerkulturell stab kan gi muligheter for bistand i
enkeltsaker og for bedre tilrettelegging av tjenester.
Å sørge for at ansatte i tjenestene får mer kunnskap om utfordringene mange flyktninger har, vil
også bidra til større forståelse og kultursensitivitet i behandling av brukerne.
Linkprosjektet har blant annet synliggjort:
-
Fordelene ved å formidle informasjon og gi veiledning på samme morsmål som
mottakerne
-
Fordelene ved å benytte linkarbeidere ved informasjonsmøter og i mobiliserings- og
rekrutteringsarbeid
-
Fordelene ved å bruke linkarbeider til å tilrettelegge nye tjenester og forbedre
eksisterende tjenester
-
Bruk av linkarbeidere virker inspirerende og gir andre tro på at de kan lykkes
-
Fordelene ved å ha en flerkulturell og flerspråklig stab i velferdstjenestene
-
At det finnes mange ressurser i innvandrermiljøene og at det er viktig å samarbeide med
frivillige organisasjoner og ressurspersoner fra innvandrermiljøer
43
- Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med linkarbeidere
Referanser
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2009). Somaliere i Norge: En arbeidsgrupperapport,
Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
Henriksen, K (2007). Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge. Oslo, Statistisk sentralbyrå.
2007/29.
Kvale, S. (2001). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo, Gyldendal Akademisk.
Skårerhøgda, M. Og C. Torp (2012). Innvandrere i næringslivet: Gründerånd blant
innvandrere. Samfunnsspeilet (5): 41-47.
Statistisk Sentralbyrå (2012): Innvandring og innvandrere. Retrieved 31. Oktober 2012.
Steen, T. W., T. M. Arnesen et al. (2012). Meslingutbrudd ved økt reisevirksomhet og lav
vaksinedekning. Tidsskrift for Den norske legeforening ((): 937-939.
44